Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1794

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1794 af 22. oktober 2019 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Boumatic Iodine product family« (EØS-relevant tekst.)

C/2019/7453

OJ L 277, 29.10.2019, p. 130–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1794/oj

29.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/130


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1794

af 22. oktober 2019

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Boumatic Iodine product family«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 21. august 2015 indgav Boumatic Gascoigne Melotte en ansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af en familie af biocidholdige produkter med betegnelsen »Boumatic Iodine product family« af produkttype 3, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, samt tilvejebringer en skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Nederlandene er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-PG019260-52 i registret over biocidholdige produkter.

(2)

»Boumatic Iodine product family« indeholder aktivstoffet iod, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Idet der tages hensyn til aktivstoffets iboende egenskaber og de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 (2), vil Kommissionen overveje behovet for at foretage en ny vurdering af godkendelsen af iod, herunder polyvinylpyrrolidon-iod, i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 528/2012. Afhængigt af resultatet af denne vurdering vil Kommissionen dernæst overveje, hvorvidt EU-godkendelserne af produkter, som indeholder aktivstoffet, skal vurderes på ny, jf. artikel 48 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Den 10. april 2018 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012, en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«).

(4)

Den 4. april 2019 fremlagde agenturet en udtalelse (3) for Kommissionen, herunder udkastet til resumé af det biocidholdige produkts egenskaber (i det følgende benævnt »resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om produktfamilien, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012. I udtalelsen konkluderes det, at »Boumatic Iodine product family« er en »familie af biocidholdige produkter« som defineret i artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktfamilien i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktfamilien, forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1 og 6.

(5)

Den 20. juni 2019 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6)

Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »Boumatic Iodine product family«.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der er meddelt EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0020541-0000 til Boumatic Gascoigne Melotte til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af familien af biocidholdige produkter »Boumatic Iodine product family« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber som angivet i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 18. november 2019 indtil den 31. oktober 2029.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 af 4. september 2017 om videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 301 af 17.11.2017, s. 1).

(3)  ECHA's udtalelse af 27. februar 2019 om EU-godkendelse af »Boumatic Iodine product family« (ECHA/BPC/220/2019).


BILAG

Resumé af produktegenskaber for en familie af biocidholdige produkter

Boumatic Iodine product family

Produkttype 3 — Veterinærhygiejne (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0020541-0000

R4BP aktivnummer: EU-0020541-0000

DEL I

INFORMATIONSNIVEAU 1

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Familienavn

Navn

Boumatic Iodine product family

1.2.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

1.3.   Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse

Navn

Boumatic Gascoigne Melotte

Adresse

31, Rue Jules Melotte, 4350, Remicourt, Belgien

Godkendelsesnummer

EU-0020541-0000

R4BP aktivnummer

EU-0020541-0000

Godkendelsesdato

18. November 2019

Godkendelsens udløbsdato

31. oktober 2029

1.4.   Producent(er) af de biocidholdige produkter

Producentens navn

Christeyns n.v.

Producentens adresse

Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgien

Placering af produktionsanlæg

Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgien

1.5.   Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof

Jod

Producentens navn

Christeyns n.v.

Producentens adresse

Afrikalaan 182, 9000 Gent Belgien

Placering af produktionsanlæg

Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N, Pozo Almonte Iquique Chile

2.   PRODUKTFAMILESAMMENSÆTNING OG -FORMULERING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,26

0,5

Fedtalkoholethoxylat

 

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2.   Type(r) formulering

Formulering(er)

AL — Opløsning til brug ufortyndet

DEL II

INFORMATIONSNIVEAU 2 — META SPC'ER

META SPC 1

1.   META SPC 1 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 1 identifikator

Identifikator

meta SPC 1

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-1

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   META SPC 1 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,44

0,5

Fedtalkoholethoxylat

 

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 1

Formulering(er)

AL — Opløsning til brug ufortyndet

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 1

Faresætninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Vask hænder grundigt efter brug.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 1

4.1.   brug beskrivelse

Tabel 1. Brug # 1 — Yverdesinfektion — Manuel yverdyp — før eller efter malkning

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Yverdesinfektionsmiddel til manuel dyppebehandling af kopatter før eller efter malkning

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Dyppebehandling

Ved anvendelse før malkning: min. 1 minuts kontakttid

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 10 ml pr. behandling — Produktet er brugsklart

Brug 2 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg high-density polyethylene (HDPE)tønde og 1 000 kg HDPE

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved dyppebehandling før eller efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 10 ml pr. dyppebehandling.

Fyld dyppekoppen med den angivne mængde ufortyndet produkt direkte fra den originale emballage. Det er vigtigt at tilstrækkelig mængde af behandlingsprodukt er til stede i dyppekoppen ved hver eneste behandling. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (handskematerialet skal være specificeret af indehaveren af markedsføringstilladelsen i henhold til produktinformationen) og øjenbeskyttelse.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.2.   brug beskrivelse

Tabel 2. Brug # 2 — Manuel sprøjtebehandling, før eller efter malkning pattedesinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektionsmiddel til manuel sprøjtebehandling af kopatter før eller efter malkning

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Ved anvendelse før malkning: min. 1 minuts kontakttid

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjte — Produktet er brugsklart

Brug 2 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE intermediate bulk containers (IBC)

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved sprøjtebehandling før eller efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling.

Fyld sprøjteflasken med den angivne mængde ufortyndet produkt direkte fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (handskematerialet skal være specificeret af indehaveren af markedsføringstilladelsen i henhold til produktinformationen), beskyttelsestøj, kemikaliebestandige støvler og øjenbeskyttelse.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.3.   brug beskrivelse

Tabel 3. Brug # 3 — Automatiseret dyppebehandling, før- eller efter malkning pattedesinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektionsmidler til automatiseret dyppebehandling af kopatter før eller efter malkning

Anvendelsesmetode(r)

Automatiseret dyppebehandling

ved anvendelse før malkning: min. 1 minuts kontakttid,

ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 10 ml pr. dyp — Produktet er brugsklart

Brug 3 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved dyppebehandling før eller efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 10 ml pr. dyppebehandling.

Brug det ufortyndede produkt lige fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.3.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.3.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.3.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.3.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.4.   brug beskrivelse

Tabel 4. Brug # 4 — Automatiseret sprøjtebehandling, før eller efter malkning pattedesinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektionsmidler til automatiseret sprøjtebehandling af kopatter før eller efter malkning

Anvendelsesmetode(r)

automatiseret sprøjtebehandling

Ved anvendelse før malkning: min. 1 minuts kontakttid

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjte — Produktet er brugsklart

Brug 3 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved sprøjtebehandling før eller efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling.

Brug det ufortyndede produkt lige fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.4.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.4.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.4.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

4.4.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 1

5.   GENEREL VEJLEDNING OM BRUG (1) AF META SPC 1

5.1.   Brugsanvisning

Produkterne skal have en temperatur på over 20 °C før anvendelse.

Ved behandling før malkning: Behandl hele patten med produktet, lad det virke i 60 sekunder, og tør derefter patterne helt tørre med engangsklude for at undgå kontaminering af mælken.

Ved behandling efter malkning: Patterne bør behandles hurtigst muligt efter malkningen og således, at de dækkes fuldstændigt. Lad patterne lufttørre. Køerne skal holdes stående, indtil produktet er tørret helt (mindst 5 minutter).

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

I tilfælde af, at en kombination af desinfektion før og efter malkning er påkrævet, skal det overvejes at anvende et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion enten før eller efter malkning.

Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Førstehjælp: Generelle oplysninger: Fjern øjeblikkeligt eventuelt tøj, der er tilsmudset med produktet

Efter indånding: Sørg for tilførsel af frisk luft; søg lægehjælp i tilfælde af symptomer.

Ved kontakt med huden: Vask huden grundigt. Produktet forårsager normalt ikke hudirritation.

Ved kontakt med øjnene: Skyl de åbne øjne under rindende vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Efter indtagelse: Skyl munden og drik så vand. Søg lægehjælp ved ubehag.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Må ikke udledes i kloakker/overflade- eller grundvand.

5.4.   sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med kommunale regler. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes til gødningsdepotet afhængigt af lokale krav. Undgå bortledning til et individuelt spildevandsrensningsanlæg.

5.5.   opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Beskyttes mod frost. Opbevares på et køligt, tørt sted, beskyttet mod direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhedstid: 2 år

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 1

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Udder Dip

Udder Dip Max

Udder D Max

Udderdine Dip

Uddine Dip

Udderdine DP

Uddine DP

Udderdine DS

Godkendelsesnummer

EU-0020541-0001 1-1

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,5

Fedtalkoholethoxylat

 

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

2,99

META SPC 2

1.   META SPC 2 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 2 identifikator

Identifikator

meta SPC 2

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-2

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   META SPC 2 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 2

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,26

0,38

Fedtalkoholethoxylat

 

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 2

Formulering(er)

AL — Opløsning til brug ufortyndet

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 2

Faresætninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Vask hænder grundigt efter brug.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 2

4.1.   brug beskrivelse

Tabel 5. Brug # 1 — Manuel dyppebehandling, efter malkning pattedesinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektion til manuel dyppebehandling af kopatter efter malkning

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Dyppebehandling

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 10 ml pr. behandling — Produktet er brugsklart

Brug 2 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved dyppebehandling efter malkning.

Fyld dyppekoppen med den angivne mængde ufortyndet produkt direkte fra den originale emballage. Det er vigtigt at tilstrækkelig mængde af behandlingsprodukt er til stede i dyppekoppen ved hver eneste behandling. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Bær øjenbeskyttelse.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.2.   brug beskrivelse

Tabel 6. Brug # 2 — Manuel sprøjtebehandling, efter malkning pattedesinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektion til manuel sprøjtebehandling af kopatter efter malkning

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling — Produktet er brugsklart

Brug 2 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved sprøjtebehandling efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling.

Fyld sprøjteflasken med den angivne mængde ufortyndet produkt direkte fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (handskematerialet skal være specificeret af indehaveren af markedsføringstilladelsen i henhold til produktinformationen) og øjenbeskyttelse.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.3.   brug beskrivelse

Tabel 7. Brug # 3 — Automatiseret dyppebehandling af kopatter efter malkning desinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektion til efter malkning, automatiseret dyppebehandling af kopatter

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Dyppebehandling

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med maksimalt 10 ml pr. dyppebehandling — Produktet er brugsklart.

Brug 3 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved dyppebehandling efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 10 ml pr. dyppebehandling.

Brug det ufortyndede produkt lige fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.3.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.3.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.3.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.3.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.4.   brug beskrivelse

Tabel 8. Brug # 4 — Automatiseret sprøjtebehandling, efter malkning desinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektion til efter malkning, automatiseret sprøjtebehandling af kopatter

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling — Produktet er brugsklart

Brug 3 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved sprøjtebehandling efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling

Brug det ufortyndede produkt lige fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.4.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.4.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.4.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.4.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

5.   GENEREL VEJLEDNING OM BRUG (2) AF META SPC 2

5.1.   Brugsanvisning

Produkterne skal have en temperatur på over 20 °C før anvendelse.

Ved behandling efter malkning: Patterne bør behandles hurtigst muligt efter malkningen og således, at de dækkes fuldstændigt. Lad patterne lufttørre. Køerne skal holdes stående, indtil produktet er tørret helt (mindst 5 minutter).

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

I tilfælde af, at en kombination af desinfektion før og efter malkning er påkrævet, skal det overvejes at anvende et andet produkt, der ikke indeholder iod, til desinfektion før malkning.

Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Førstehjælp: Generelle oplysninger: Fjern øjeblikkeligt eventuelt tøj, der er tilsmudset med produktet

Efter indånding: Sørg for tilførsel af frisk luft; søg lægehjælp i tilfælde af symptomer.

Ved kontakt med huden: Vask huden grundigt. Produktet forårsager normalt ikke hudirritation.

Ved kontakt med øjnene: Skyl de åbne øjne under rindende vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Efter indtagelse: Skyl munden og drik så vand. Søg lægehjælp ved ubehag.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Må ikke udledes i kloakker/overflade- eller grundvand.

5.4.   sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med kommunale regler. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes til gødningsdepotet afhængigt af lokale krav. Undgå bortledning til et individuelt spildevandsrensningsanlæg.

5.5.   opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Beskyttes mod frost. Opbevares på et køligt, tørt sted, beskyttet mod direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhedstid: 1 år

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 2

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Gladiator RTU

Udder Max Barrier

Gladiator Max Barrier

Udderdine BARRIER

Uddine BARRIER

Udderdine RTU

Uddine RTU

Udderdine BR

Godkendelsesnummer

EU-0020541-0002 1-2

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,26

Fedtalkoholethoxylat

 

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

1,2

7.2.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Udder Star Spray

Udder Spray Max

Udderdine Spray

Uddine Spray

Udderdine SP

Uddine SP

Godkendelsesnummer

EU-0020541-0003 1-2

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,29

Fedtalkoholethoxylat

 

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

2,99

META SPC 3

1.   META SPC 3 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Meta SPC 3 identifikator

Identifikator

meta SPC 3

1.2.   Suffiks til godkendelsesnummeret

Nummer

1-3

1.3.   Produkttype(r)

Produkttype(r)

PT03 — Veterinærhygiejne

2.   META SPC 3 SAMMENSÆTNING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 3

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Min.

Maks.

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,43

0,5

Fedtalkoholethoxylat

 

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

1,0

2,99

2.2.   Type(r) af formulering af meta SPC 3

Formulering(er)

AL — Opløsning til brug ufortyndet

3.   FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 3

Faresætninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Vask hænder grundigt efter brug.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 3

4.1.   brug beskrivelse

Tabel 9. Brug # 1 — Manuel dyppebehandling, efter malkning pattedesinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektion til manuel dyppebehandling af kopatter efter malkning

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Dyppebehandling

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 10 ml pr. behandling — Produktet er brugsklart

Brug 2 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE IBC

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved dyppebehandling efter malkning.

Fyld dyppekoppen med den angivne mængde ufortyndet produkt direkte fra den originale emballage. Det er vigtigt at tilstrækkelig mængde af behandlingsprodukt er til stede i dyppekoppen ved hver eneste behandling. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (handskematerialet skal være specificeret af indehaveren af markedsføringstilladelsen i henhold til produktinformationen) og øjenbeskyttelse.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.2.   brug beskrivelse

Tabel 10. Brug # 2 — Manuel sprøjtebehandling, efter malkning pattedesinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektion til manuel sprøjtebehandling af kopatter efter malkning

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling — Produktet er brugsklart

Brug 2 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE IBC

4.2.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved sprøjtebehandling efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling

Fyld sprøjteflasken med den angivne mængde ufortyndet produkt direkte fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.2.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (handskematerialet skal være specificeret af indehaveren af markedsføringstilladelsen i henhold til produktinformationen), beskyttelsestøj, kemikaliebestandige støvler og øjenbeskyttelse.

4.2.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.2.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.2.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.3.   brug beskrivelse

Tabel 11. Brug # 3 — Automatiseret dyppebehandling af kopatter efter malkning desinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektion til efter malkning, automatiseret dyppebehandling af kopatter

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Dyppebehandling

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med maksimalt 10 ml pr. dyppebehandling — Produktet er brugsklart.

Brug 3 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE IBC

4.3.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved dyppebehandling efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 10 ml pr. dyppebehandling.

Brug det ufortyndede produkt lige fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.3.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.3.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.3.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.3.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.4.   brug beskrivelse

Tabel 12. Brug # 4 — Automatiseret sprøjtebehandling, efter malkning desinfektionsmidler

Produkttype

PT03 — Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Bakterie

Gær

Anvendelsesområde

Indendørs

Pattedesinfektion til efter malkning, automatiseret sprøjtebehandling af kopatter

Anvendelsesmetode(r)

Åbent system: Spraybehandling

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

15 ml pr. sprøjtebehandling — Produktet er brugsklart

Brug 3 gange daglig

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1 000 kg HDPE IBC

4.4.1.   Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved sprøjtebehandling efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling.

Brug det ufortyndede produkt lige fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.4.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.4.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.4.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

4.4.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 3

5.   GENEREL VEJLEDNING OM BRUG (3) AF META SPC 3

5.1.   Brugsanvisning

Produkterne skal have en temperatur på over 20 °C før anvendelse.

Ved behandling efter malkning: Patterne bør behandles hurtigst muligt efter malkningen og således, at de dækkes fuldstændigt. Lad patterne lufttørre. Køerne skal holdes stående, indtil produktet er tørret helt (mindst 5 minutter).

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

I tilfælde af, at en kombination af desinfektion før og efter malkning er påkrævet, skal det overvejes at anvende et andet produkt, der ikke indeholder iod, til desinfektion før malkning.

Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Førstehjælp: Generelle oplysninger: Fjern øjeblikkeligt eventuelt tøj, der er tilsmudset med produktet

Efter indånding: Sørg for tilførsel af frisk luft; søg lægehjælp i tilfælde af symptomer.

Ved kontakt med huden: Vask huden grundigt. Produktet forårsager normalt ikke hudirritation.

Ved kontakt med øjnene: Skyl de åbne øjne under rindende vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Efter indtagelse: Skyl munden og drik så vand. Søg lægehjælp ved ubehag.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Må ikke udledes i kloakker/overflade- eller grundvand.

5.4.   sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes til gødningsdepotet afhængigt af lokale krav. Undgå bortledning til et individuelt spildevandsrensningsanlæg.

5.5.   opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Beskyttes mod frost. Opbevares på et køligt, tørt sted, beskyttet mod direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhedstid: 2 år.

6.   ANDRE OPLYSNINGER

7.   INFORMATIONSNIVEAU 3 INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 3

7.1.   Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning

Handelsnavn

Udder Star

Udder Star Max

Udder S Max

Udderdine Star

Uddine Star

Udderdine ST

Uddine ST

Godkendelsesnummer

EU-0020541-0004 1-3

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

Jod

 

Aktivstof

7553-56-2

231-442-4

0,5

Fedtalkoholethoxylat

 

Ikke-aktivstof

69011-36-5

500-241-6

2,5


(1)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 1.

(2)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 2.

(3)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 3.


Top