EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1793

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/7444

OJ L 277, 29.10.2019, p. 89–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj

29.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/89


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1793

af 22. oktober 2019

om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 34, stk. 6, litra a), artikel 47, stk. 2, litra b), artikel 54, stk. 4, litra a) og b), og artikel 90, litra c),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 samles de regler, der finder anvendelse på offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres i Unionen, i en enkelt lovgivningsmæssig ramme med henblik på verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden overholdes. Til dette formål ophæver og erstatter den Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (3) og andre EU-retsakter vedrørende offentlig kontrol på specifikke områder.

(2)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal visse kategorier af dyr og varer fra visse tredjelande altid fremvises på grænsekontrolsteder, for at der kan foretages offentlig kontrol, inden de indføres til Unionen. Desuden fastsættes det i artikel 47, stk. 1, litra d) og e), i forordning (EU) 2017/625, at varer, der er omfattet henholdsvis af foranstaltninger, som kræver en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol eller beredskabsforanstaltninger, bør være omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder ved deres indførsel til Unionen.

(3)

I den forbindelse bør visse varer fra visse tredjelande, i henhold til forordning (EU) 2017/625, være genstand for en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol på grænsekontrolsteder i de tilfælde, hvor Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter har besluttet, at der er behov for disse kontroller som følge af en kendt eller ny risiko, eller fordi der er dokumentation for, at der eventuelt forekommer omfattende alvorlig manglende overholdelse af EU-lovgivningen om agrofødevarekæden. Med henblik herpå bør Kommissionen udarbejde listen over sådanne varer med angivelse af deres koder fra den kombinerede nomenklatur (KN) som fastsat i bilag I til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2658/87 (4) (i det følgende benævnt »listen«), og ajourføre listen efter behov for at afspejle enhver udvikling i denne henseende.

(4)

Den i betragtning 3 omhandlede liste bør på nuværende tidspunkt bestå af en ajourført liste over fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (5), hvori der er fastsat regler vedrørende en mere intensiv offentlig kontrol, der skal foretages på udpegede indgangssteder til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande. Der bør derfor i bilag I til nærværende forordning fastsættes en liste over fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande, der skal være omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved indførsel til Unionen i overensstemmelse med artikel 47, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625.

(5)

Kommissionen bør desuden fastsætte regler for hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande, der er omfattet af en midlertidig forøgelse af kontrollen i overensstemmelse med artikel 54, stk. 4, litra a), i forordning (EU) 2017/625, navnlig under hensyntagen til det risikoniveau, der er forbundet med den pågældende fare, og hyppigheden af afvisninger ved grænsen.

(6)

Forordning (EU) 2017/625 og delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 47-64 heri, foreskriver et enkelt system for offentlig kontrol, der finder anvendelse på de områder, som er omfattet af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 (6), (EU) 2015/175 (7), (EU) 2017/186 (8), (EU) 2018/1660 (9) samt af forordning (EF) nr. 669/2009. Af denne årsag, og fordi bestemmelserne i disse forordninger, er materielt forbundne, da de alle vedrører indførelse af supplerende foranstaltninger vedrørende indførsel til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande som følge af en identificeret risiko, der finder anvendelse afhængigt af risikoens alvor, bør det gøres lettere at anvende de relevante bestemmelser på korrekt og fyldestgørende vis ved i en enkelt retsakt at fastsætte bestemmelserne vedrørende midlertidig forøgelse af offentlig kontrol af visse fødevarer og foderstoffer af ikke-animalsk oprindelse, samt beredskabsforanstaltningerne, der på nuværende tidspunkt er fastsat i nævnte forordninger.

(7)

Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse, der er omfattet af beredskabsforanstaltninger som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660, udgør stadig en alvorlig risiko for folkesundheden, som der ikke kan dæmmes op for på tilfredsstillende vis ved hjælp af foranstaltninger, som træffes af medlemsstaterne. Der bør derfor i bilag II til denne forordning fastsættes en liste over fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse, der er omfattet af beredskabsforanstaltninger, og som består af de ajourførte lister over fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660. Desuden bør anvendelsesområdet for oplysningerne i de førnævnte lister ændres, så de medtager andre former af produkterne end dem, der på nuværende tidspunkt er fastsat heri, hvor disse andre former udgør den samme risiko. Derfor bør alle oplysninger om jordnødder ændres, så de medtager oliekage og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, uanset om de er formalet eller i form af pellets, og oplysninger om peberfrugter fra Indien bør ændres, så de medtager ristede peberfrugter (søde og ikke søde).

(8)

Med henblik på at sikre korrekt kontrol af risici for den offentlige sundhed bør sammensatte fødevarer, der indeholder en eller flere af de fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i bilag II som følge af risiko for aflatoksinforurening i en mængde på over 20 % af enten et enkelt produkt eller som summen af de opførte produkter og henhører under de KN-koder, der er opført i bilag II, også være opført på den liste, der er omhandlet i betragtning 7.

(9)

Endvidere bør Kommissionen fastsætte regler for hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af fødevarer og foder, der er omfattet af beredskabsforanstaltninger i henhold til nærværende forordning, jf. artikel 54, stk. 4, litra b), i forordning (EU) 2017/625. Der bør derfor fastsættes sådanne regler i nærværende forordning, navnlig under hensyntagen til det risikoniveau, der er forbundet med den pågældende fare, og hyppigheden af afvisninger ved grænsen.

(10)

Foranstaltninger, som kræver en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør finde anvendelse på fødevarer og foder, som er bestemt til markedsføring på EU-markedet, da disse varer udgør en risiko set fra et folkesundhedsmæssigt perspektiv.

(11)

Hvad angår sendinger, der sendes som vareprøver, laboratorieprøver eller som udstillingsgenstande til udstillinger, som ikke er bestemt til at blive markedsført, sendinger af ikkekommerciel art, der er bestemt til privat anvendelse eller forbrug inden for Unionens toldområde, og sendinger, der er bestemt til videnskabelige formål, ville det være uforholdsmæssigt at kræve, at sådanne sendinger skal omfattes af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder og være ledsaget af et officielt certifikat eller af resultaterne af prøveudtagning og laboratorieanalyser i overensstemmelse med denne forordning, i betragtning af den lave risiko som sådanne sendinger udgør for folkesundheden. Denne forordning bør dog, for at undgå misbrug, finde anvendelse på sådanne sendinger i de tilfælde, hvor deres bruttovægt overstiger en vis vægtgrænse.

(12)

Foranstaltninger, som kræver en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør ikke finde anvendelse på fødevarer og foder om bord på transportmidler i international fart, som ikke aflæsses, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer, da markedsføringen på EU-markedet er meget begrænset.

(13)

Grænseværdierne for mykotoksiner, herunder aflatoksiner, i fødevarer er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (10), og i foderstoffer ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (11). Maksimalgrænseværdierne for pesticidrester er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (12). EU-referencelaboratoriet for dioxiner og polychlorerede biphenyler (PCB'er) i fødevarer og foder har gennemført en undersøgelse om sammenhængen mellem pentachlorphenol (PCP) og dioxiner i forurenet guargummi fra Indien. Det kan på baggrund af undersøgelsen konkluderes, at guargummi med et PCP-indhold under maksimalgrænseværdien på 0,01 mg/kg ikke indeholder uacceptable mængder dioxiner. Overholdelse af maksimalgrænseværdien for PCP vil derfor i dette tilfælde også sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau hvad dioxiner angår.

(14)

Hvad angår reglerne omhandlet i betragtning 13 er bestemmelserne om prøveudtagning og analyser til kontrol af mykotoksiner, herunder aflatoksiner, i fødevarer fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 (13), og i foder ved Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (14). Bestemmelserne om metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester er fastsat ved Kommissionens direktiv 2002/63/EF (15). Med henblik på at sikre ensartede metoder til prøveudtagning og laboratorieanalyser i tredjelande og medlemsstater, bør prøveudtagning og analyser af fødevarer og foder som krævet ved denne forordning gennemføres i overensstemmelse med de førnævnte EU-bestemmelser om prøveudtagning og analyser både i medlemsstater og tredjelande.

(15)

Desuden bør der ved denne forordning fastsættes sådanne prøveudtagningsprocedurer og referenceanalysemetoder med henblik på at sikre ensartede prøveudtagningsprocedurer og referenceanalysemetoder til kontrol af Salmonella i fødevarer, der er omfattet af denne forordning i tredjelande og i medlemsstater.

(16)

Der er fastsat officielle standardcertifikater til indførsel til Unionen af visse fødevarer og foder i gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660. For at lette gennemførelsen af offentlig kontrol ved indførsel til Unionen bør der oprettes et enkelt officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af fødevarer og foder, der er underlagt særlige betingelser for indførsel til Unionen i henhold til nærværende forordning.

(17)

Sådanne officielle certifikater bør udstedes enten på papir eller i elektronisk form. Der bør derfor fastsættes fælles krav med hensyn til udstedelse af officielle certifikater i begge tilfælde i tillæg til kravene i afsnit II, kapitel VII, i forordning (EU) 2017/625. I den forbindelse indeholder artikel 90, litra f), i forordning (EU) 2017/625 bestemmelser om Kommissionens fastsættelse af regler om udstedelse af elektroniske certifikater og for anvendelsen af elektroniske signaturer, herunder i forbindelse med officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med nærværende forordning. Der bør desuden fastsættes bestemmelser i nærværende forordning for at sikre, at kravene til officielle certifikater, der ikke er indsendes via IMSOC fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 (16), også finder anvendelse på officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med nærværende forordning.

(18)

Standardcertifikater indgår i det elektroniske Tracessystem, der er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2003/623/EF (17), for at lette og fremskynde de administrative procedurer ved Unionens grænser og for at muliggøre elektronisk kommunikation mellem de kompetente myndigheder, hvilket bidrager til at forebygge eventuel svigagtig eller vildledende praksis med hensyn til officielle certifikater. Siden 2003 har computerteknologien udviklet sig betydeligt, og Tracessystemet er blevet ændret for at forbedre kvaliteten, behandlingen og den sikre udveksling af data. I overensstemmelse med artikel 133, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625 skal Tracessystemet integreres i informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol som omhandlet i artikel 131 i forordning (EU) 2017/625 (IMSOC). Det officielle standardcertifikat, der er fastsat i nærværende forordning, bør derfor tilpasses til IMSOC.

(19)

Artikel 90, litra c), i forordning (EU) 2017/625 giver Kommissionen beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte regler vedrørende de procedurer, der skal følges ved udstedelse af erstatningscertifikater. For at undgå misbrug og fejlagtig anvendelse er det vigtigt at fastlægge, i hvilke tilfælde der kan udstedes et officielt erstatningscertifikat, og hvilke krav dette certifikat skal opfylde. Sådanne tilfælde er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 for så vidt angår officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med nævnte forordning. Med henblik på at sikre en sammenhængende tilgang bør det, i tilfælde af udstedelse af erstatningscertifikater, fastsættes at officielle certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med denne forordning, bør erstattes i overensstemmelse med de procedurer for erstatningscertifikater, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2019/628.

(20)

Der bør fastsættes bestemmelser med henblik på regelmæssigt at vurdere, hvorvidt der er behov for ændringer af listerne i bilag I og II til denne forordning, herunder hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol. Der bør tages hensyn til nye oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse, såsom data fra meddelelser, der er modtaget via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), data og oplysninger vedrørende sendinger og resultaterne af dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol, der meddeles af medlemsstaterne til Kommissionen, rapporter og oplysninger fra tredjelande, oplysninger vedrørende kontroller, som Kommissionen har gennemført i tredjelande, og oplysninger, der er udvekslet mellem Kommissionen og medlemsstaterne, og mellem Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(21)

De regler, der skal fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34, stk. 6, litra a), artikel 47, stk. 2, litra b) og artikel 54, stk. 4, litra a), i forordning (EU) 2017/625 er materielt forbundne, da de alle vedrører krav om offentlig kontrol ved indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, der er omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved deres indførsel til Unionen, og bør derfor finde anvendelse fra samme dato. For at fremme en korrekt og generel anvendelse af de pågældende regler, bør de fastsættes i én enkelt retsakt.

(22)

De regler, der skal fastsættes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 54, stk. 4, litra b), og artikel 90, litra c), i forordning (EU) 2017/625 og med artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 178/2002 er materielt forbundne, da de alle vedrører krav vedrørende indførsel til Unionen af varer, der er omfattet af beredskabsforanstaltninger i henhold til artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 178/2002, og bør derfor finde anvendelse fra samme dato. For at fremme en korrekt og generel anvendelse af de pågældende regler, bør de fastsættes i én enkelt retsakt.

(23)

Med henblik på forenkling og rationalisering konsolideres de regler, der er fastsat i forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 og (EU) 2018/1660, i nærværende forordning. Nævnte forordninger bør derfor ophæves og erstattes med nærværende forordning.

(24)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFDELING 1

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes:

a)

listen over fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande, der er omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved deres indførsel til Unionen, som opført i bilag I, og som henhører under de KN-koder og Taric-underopdelinger, der er fastsat i samme bilag i overensstemmelse med artikel 47, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625

b)

særlige betingelser for indførsel til Unionen af de følgende kategorier af sendinger af fødevarer og foder som følge af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner og mikrobiologisk kontaminering i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 178/2002:

i)

sendinger af fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse fra tredjelande eller dele af disse tredjelande, der er opført i tabel 1 i bilag II, og som henhører under de KN-koder og Taric-underopdelinger, der er fastsat i samme bilag

ii)

sendinger af sammensatte fødevarer, der indeholder en eller flere af de fødevarer, der er opført i tabel 1 i bilag II som følge af risiko for aflatoksinforurening i en mængde på over 20 % af enten et enkelt produkt eller som summen af disse produkter og henhører under de KN-koder, der er fastsat i tabel 2 i nævnte bilag.

c)

regler om hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af fødevarer og foder som omhandlet i litra a) og b) i dette stykke

d)

regler om metoder, der skal anvendes til prøveudtagning og til laboratorieanalyser af sendinger af fødevarer og foder som omhandlet i litra a) og b) i dette stykke i overensstemmelse med artikel 34, stk. 6, litra a), i forordning (EU) 2017/625

e)

regler vedrørende det officielle standardcertifikat, der skal ledsage sendinger af fødevarer og foder som omhandlet i litra b) i dette stykke, og kravene til et sådant officielt certifikat i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 178/2002

f)

regler for udstedelsen af erstatningscertifikater, der skal ledsage sendinger af fødevarer og foder omhandlet i litra b) i dette stykke i overensstemmelse med artikel 90, litra c), i forordning (EU) 2017/625.

2.   Denne forordning finder anvendelse på sendinger af fødevarer og foder som omhandlet i stk. 1, litra a) og b), der er bestemt til markedsføring i Unionen.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende kategorier af sendinger af fødevarer og foder, medmindre deres bruttovægt overstiger 30 kg:

a)

sendinger af fødevarer og foder, der sendes som vareprøver, laboratorieprøver eller som udstillingsgenstande til udstillinger, som ikke er bestemt til at blive markedsført

b)

sendinger af fødevarer og foder, som indgår i passagerers personlige bagage og er bestemt til eget forbrug eller anvendelse

c)

ikkekommercielle sendinger af fødevarer og foder til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført

d)

sendinger af fødevarer og foder bestemt til videnskabelige formål.

4.   Denne forordning finder ikke anvendelse på fødevarer og foder som omhandlet i stk. 1, litra a) og b) om bord på transportmidler i international fart, som ikke aflæsses, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer.

5.   I tilfælde af tvivl om den påtænkte anvendelse af fødevarer og foder som omhandlet i stk. 3, litra b) og c), påhviler bevisbyrden henholdsvis ejeren af den personlige bagage og modtageren af sendingen.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)

»sending«: sending som defineret i artikel 3, nr. 37), i forordning (EU) 2017/625

b)

»markedsføring«: markedsføring som defineret i artikel 3, nr. 8), i forordning (EF) nr. 178/2002.

2.   I forbindelse med artikel 7, 8, 9, 10 og 11 og bilag IV forstås ved »sending«:

a)

et »parti« som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 401/2006 og i bilag I til forordning (EF) nr. 152/2009 for så vidt angår fødevarer og foder, der er opført i bilag II som følge af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner

b)

et »parti« som omhandlet i bilaget til direktiv 2002/63/EFfor så vidt angår fødevarer og foder, der er opført i bilag II som følge af risiko for forurening med pesticider og pentachlorphenol.

Artikel 3

Prøveudtagning og analyser

Prøveudtagning og analyser, der skal foretages af kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder eller kontrolsteder som omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625 som en del af den fysiske kontrol af sendinger af fødevarer og foder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a) og b), eller i tredjelande med henblik på resultaterne af de analyser, der i henhold til nærværende forordning skal ledsage sendinger af fødevarer og foder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), skal gennemføres i overensstemmelse med følgende krav:

a)

For så vidt angår fødevarer, der er opført i bilag I og II som følge af eventuel risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, gennemføres prøveudtagningen og analyserne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 401/2006.

b)

For så vidt angår foder, der er opført i bilag I og II som følge af eventuel risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, gennemføres prøveudtagningen og analyserne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 152/2009.

c)

For så vidt angår fødevarer og foder, der er opført i bilag I og II som følge af eventuel manglende overholdelse af de tilladte maksimalgrænseværdier for pesticidrester, gennemføres prøveudtagningen i overensstemmelse med direktiv 2002/63/EF.

d)

For så vidt angår guargummi, der er opført i bilag II som følge af eventuel forurening med pentachlorphenol og dioxiner, gennemføres prøveudtagningen til analyse af pentachlorphenol i overensstemmelse med direktiv 2002/63/EF, og prøveudtagningen og analyserne til kontrol af dioxiner i foder gennemføres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 152/2009.

e)

For så vidt angår fødevarer, der er opført i bilag I og II som følge af risiko for forekomst af salmonella, gennemføres prøveudtagningen og analyserne til kontrol af Salmonella i overensstemmelse med de procedurer for prøveudtagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i bilag III.

f)

Metoderne til prøveudtagning og analyser som anført i fodnoterne til bilag I og II anvendes i forbindelse med andre farer end dem, der er omhandlet i litra a), b), c), d) og e).

Artikel 4

Overgang til fri omsætning

Toldmyndighederne tillader kun overgang til fri omsætning af sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag I og II, ved fremlæggelse af et behørigt færdiggjort fælles sundhedsimportdokument i henhold til artikel 57, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625, der bekræfter, at sendingen overholder de gældende regler som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i samme forordning.

AFDELING 2

MIDLERTIDIG FORØGELSE AF DEN OFFENTLIGE KONTROL PÅ GRÆNSEKONTROLSTEDER OG KONTROLSTEDER FOR VISSE FØDEVARER OG FODER FRA VISSE TREDJELANDE

Artikel 5

Liste over fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse

1.   Sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag I, skal være omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol på grænsekontrolsteder ved deres indførsel til Unionen, og på kontrolsteder.

2.   Identifikationen af fødevarer og foder som omhandlet i stk. 1 i forbindelse med offentlig kontrol skal foretages på grundlag af koderne fra den kombinerede nomenklatur og Taric-underopdelingen, som anført i bilag I.

Artikel 6

Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol

1.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder og kontrolsteder som omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625 udfører identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder prøveudtagning og laboratorieanalyser, af sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag I, med den hyppighed, der er fastsat i nævnte bilag.

2.   Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol, der er fastsat for en given række i bilag I, anvendes som en fælles hyppighed for alle produkter, der hører under denne række.

AFDELING 3

SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDFØRSEL TIL UNIONEN AF VISSE FØDEVARER OG FODER FRA VISSE TREDJELANDE

Artikel 7

Indførsel til Unionen

1.   Sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag II, indføres udelukkende til Unionen på de betingelser, der er fastsat i denne afdeling.

2.   Identifikationen af fødevarer og foder som omhandlet i stk. 1 i forbindelse med offentlig kontrol skal foretages på grundlag af koderne fra den kombinerede nomenklatur og Taric-underopdelingen, som anført i bilag II.

3.   Sendinger, som er omhandlet i stk. 1, er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder ved deres indførsel til Unionen og på kontrolsteder.

Artikel 8

Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol

1.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder og kontrolsteder som omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625 udfører identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder prøveudtagning og laboratorieanalyser, af sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag II, med den hyppighed, der er fastsat i nævnte bilag.

2.   Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol, der er fastsat for en given række i bilag II, anvendes som en fælles hyppighed for alle produkter, der hører under denne række.

3.   Sammensatte fødevarer opført i tabel 2 i bilag II, som indeholder produkter, der kun er omfattet af én række i tabel 1 i bilag II, er omfattet af den samlede hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol, der er fastsat i tabel 1 i bilag II for den pågældende række.

4.   Sammensatte fødevarer opført i tabel 2 i bilag II, som indeholder produkter, der er omfattet af flere rækker i tabel 1 i bilag II, er omfattet af den højeste hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol, der er fastsat i tabel 1 i bilag II for de pågældende rækker.

Artikel 9

Identifikationskode

1.   Hver sending af fødevarer og foder, der er opført i bilag II, identificeres med en identifikationskode.

2.   Hver enkelt pose eller emballagetype i sendingen skal være identificeret med den pågældende identifikationskode.

3.   Uanset stk. 2 er det i tilfælde af sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag II som følge af risikoen for forurening med mykotoksiner, og hvis emballagen indeholder flere små pakker, ikke nødvendigt at angive sendingens identifikationskode enkeltvis på alle på alle de særskilte små pakker, så længe koden som minimum er angivet på den pakke, der indeholder disse små pakker.

Artikel 10

Resultater af prøveudtagning og analyser, der er udført af de kompetente myndigheder i tredjelandet

1.   Hver sending af fødevarer og foder, der er opført i bilag II, skal ledsages af resultaterne af prøveudtagning og analyser, der er udført på den pågældende sending af de kompetente myndigheder i oprindelsestredjelandet eller i det land, hvor sendingen er afsendt fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet.

2.   På baggrund af resultaterne som omhandlet i stk. 1 skal de kompetente myndigheder sikre:

a)

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1881/2006 og direktiv 2002/32/EF med hensyn til grænseværdier for relevante mykotoksiner for sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag II som følge af risiko for forurening med mykotoksiner

b)

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til maksimalgrænseværdier for pesticidrester for sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag II som følge af risiko for forurening med pesticidrester

c)

at produktet ikke indeholder mere end 0,01 mg/kg pentachlorphenol (PCP) for sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag II på grund af risiko for forurening med pentachlorphenol og dioxiner

d)

at der ikke er Salmonella i 25 g for sendinger af fødevarer, der er opført i bilag II som følge af risiko for mikrobiologisk forurening med salmonella.

3.   Hver sending af fødevarer og foder, der er opført i bilag II som følge af en risiko for forurening med pentachlorphenol og dioxiner, skal ledsages af en analyserapport, der skal opfylde kravene i bilag II.

Analyserapporten skal indeholde resultaterne af analyserne omtalt i stk. 1.

4.   Resultaterne af prøveudtagning og analyser som omhandlet i stk. 1 skal være forsynet med identifikationskoden for den sending, de vedrører som omhandlet i artikel 9, stk. 1.

5.   Analyserne som omhandlet i stk. 1, skal udføres af laboratorier, der er akkrediteret i overensstemmelse med ISO/IEC 17025-standarden om »generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence«.

Artikel 11

Officielt certifikat

1.   Hver sending af fødevarer og foder, der er opført i bilag II, skal ledsages af et officielt certifikat i overensstemmelse med modellen i bilag IV (i det følgende benævnt »officielt certifikat«).

2.   Det officielle certifikat skal opfylde følgende krav:

a)

Det skal udstedes af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller i det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet.

b)

Det skal være forsynet med identifikationskoden for den sending, det vedrører som omhandlet i artikel 9, stk. 1.

c)

Det skal være udstedt før den sending, som det vedrører, forlader de kompetente myndigheders kontrol i det tredjeland, der udsteder certifikatet.

d)

Det er gyldigt i højst fire måneder fra udstedelsesdatoen, men under ingen omstændigheder længere end seks måneder fra datoen for resultaterne af laboratorieanalyserne som omhandlet i artikel 10, stk. 1.

3.   Et officielt certifikat, der ikke er indsendt via informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol som omhandlet i artikel 131 i forordning (EU) 2017/625 (IMSOC) af den kompetente myndighed i det tredjeland, der udsteder certifikatet, skal også opfylde kravene til officielle standardcertifikater, der ikke indsendes via IMSOC, som fastsat i artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/628.

4.   Kompetente myndigheder kan kun udstede et officielt erstatningscertifikat i overensstemmelse med reglerne, der er fastsat i artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/628.

5.   Det officielle certifikat som omhandlet i stk. 1 skal udfyldes på baggrund af bemærkningerne i bilag IV.

AFDELING 4

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

Ajourføringer af bilag

Kommissionen reviderer listerne i bilag I og II med regelmæssige mellemrum på ikke over seks måneder, for at tage hensyn til nye oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse.

Artikel 13

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 og (EU) 2018/1660 ophæves med virkning fra den 14. december 2019.

2.   Henvisninger til forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 og (EU) 2018/1660 gælder som henvisninger til denne forordning.

3.   Henvisninger til »det udpegede indgangssted, jf. artikel 3, litra b), i forordning (EF) nr. 669/2009« eller til »det udpegede indgangssted« i andre retsakter end dem, der henvises til i stk. 1, gælder som henvisninger til et »grænsekontrolsted«, jf. artikel 3, nr. 38), i forordning (EU) 2017/625.

4.   Henvisninger til »det fælles importdokument (CED) som omhandlet i artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 669/2009«, til »det fælles importdokument (CED) som omhandlet i bilag II til forordning (EF) nr. 669/2009« eller til »det fælles importdokument (CED)« i andre retsakter end dem, der henvises til i stk. 1, gælder som henvisninger til »det fælles sundhedsimportdokument«, jf. artikel 56 i forordning (EU) 2017/625.

5.   Henvisninger til definitionen i artikel 3, litra c), i forordning (EF) nr. 669/2009 i andre retsakter end dem, der henvises til i stk. 1, gælder som henvisninger til definitionen af »sending« i artikel 3, nr. 37), i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 14

Overgangsperiode

1.   Rapporteringsforpligtelserne, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, artikel 13 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1660, artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/175 og artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/186, finder fortsat anvendelse indtil den 31. januar 2020.

Sådanne rapporteringsforpligtelser omfatter perioden indtil den 31. december 2019.

2.   Rapporteringsforpligtelserne som omhandlet i stk. 1 anses for at være opfyldt, hvis medlemsstater har registreret de fælles importdokumenter, der er udstedt af deres respektive kompetente myndigheder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 669/2009, gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, gennemførelsesforordning (EU) 2015/175, gennemførelsesforordning (EU) 2017/186 og gennemførelsesforordning (EU) 2018/1660, i Traces i løbet af den rapporteringsperiode, der er fastsat i de bestemmelser, der henvises til i stk. 1.

3.   Det er tilladt at indføre sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag II og ledsaget af de relevante certifikater, der er udstedt før den 14. februar 2020 i overensstemmelse med bestemmelserne i henholdsvis gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2018/1660, (EU) 2015/175 og (EU) 2017/186 og er i kraft den 13. december 2019, til Unionen indtil den 13. juni 2020.

Artikel 15

Ikrafttrædelse og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 4).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/175 af 5. februar 2015 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner (EUT L 30 af 6.2.2015, s. 10).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/186 af 2. februar 2017 om særlige betingelser for indførsel til Unionen af sendinger fra visse tredjelande på grund af mikrobiologisk kontaminering og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 (EUT L 29 af 3.2.2017, s. 24).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1660 af 7. november 2018 om særlige betingelser for import af visse fødevarer af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande som følge af risikoen for forurening med restkoncentrationer af pesticider, om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 (EUT L 278 af 8.11.2018, s. 7).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foder (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

(13)  Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 af 23. februar 2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner i fødevarer (EUT L 70 af 9.3.2006, s. 12).

(14)  Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).

(15)  Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30).

(16)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/628 af 8. april 2019 om officielle standardcertifikater for visse dyr og varer og om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse standardcertifikater (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 101).

(17)  Kommissionens beslutning 2003/623/EF af 19. august 2003 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (Traces) (EUT L 216 af 28.8.2003, s. 58).


BILAG I

Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande, der er omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol på grænsekontrolsteder og kontrolsteder

Fødevarer og foder

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer og foder)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

Sort peber (Piper)

(Fødevarer — ikke knuste eller formalede)

ex 0904 11 00

10

Brasilien (BR)

Salmonella  (2)

20

Alm. bukketorn (kinesisk bukketorn) (gojibær) (Lycium barbarum L.)

(Fødevarer — friske, kølede eller tørrede)

ex 0813 40 95

ex 0810 90 75

70

10

Kina (CN)

Pesticidrester (3)  (4)  (5)

20

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — knuste eller formalede)

ex 0904 22 00

11

Kina (CN)

Salmonella  (2bis)

20

Te, også aromatiseret

(Fødevarer)

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester (3)  (6)

20

Auberginer (Solanum melongena)

(Fødevarer — friske eller kølede)

0709 30 00

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (3)

20

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (3)  (10)

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

70

10

 

 

 

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (3)  (8)

20

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Sesamfrø (Sesamum-frø)

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Etiopien (ET)

Salmonella  (2)

50

Hasselnødder, med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoksiner

50

Hasselnødder, afskallede

0802 22 00

 

 

 

 

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

20

30

 

 

 

Palmeolie

(Fødevarer)

1511 10 90

1511 90 11

 

Ghana (GH)

Sudanfarvestoffer (9)

50

 

ex 1511 90 19

1511 90 99

90

 

 

 

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

30

Indien (IN)

Pesticidrester (3)  (10)

10

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Indien (IN)

Pesticidrester (3)  (11)

20

Bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Fødevarer — friske eller kølede)

0708 20

 

Kenya (KE)

Pesticidrester (3)

5

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester (3)  (12)

50

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

70

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester (3)  (13)

50

Majroer (Brassica rapa spp. Rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Majroer (Brassica rapa spp. Rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med saltlage eller citronsyre, ikke frosne)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Peberfrugter (søde og ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

0904 21 10

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiner

50

ex 0904 21 90

ex 0904 22 00

ex 2008 99 99

70

11 19

79

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer og foder)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Jackfrugt (Artocarpus heterophyllus)

(Fødevarer — friske)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Pesticidrester (3)

20

Sesamfrø (Sesamum-frø)

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Pakistan (PK)

Pesticidrester (3)

20

Hindbær

(Fødevarer — frosne)

ex 0811 20 11

ex 0811 20 19

0811 20 31

70

10

Serbien (RS)

Norovirus

10

Sesamfrø (Sesamum-frø)

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (2)

50

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00

ex 1208 90 00

ex 2008 99 99

70

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer og foder)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Majroer (Brassica rapa spp. Rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Majroer (Brassica rapa spp. Rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med saltlage eller citronsyre, ikke frosne)

ex 2005 99 80

93

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Thailand (TH)

Pesticidrester (3)  (14)

10

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Tyrkiet (TR)

Sulfitter (15)

10

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer)

2008 50 61

 

 

 

 

Druer, tørrede (herunder tørrede druer, der er blevet findelt eller stødt til en pasta uden yderligere behandling)

(Fødevarer)

0806 20

 

Tyrkiet (TR)

Ochratoksin A

5

Citroner (Citrus limon, Citrus limonum)

(Fødevarer — friske, kølede eller tørrede)

0805 50 10

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (3)

10

Granatæbler

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 75

30

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (3)  (16)

10

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0709 60 10

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (3)  (17)

10

Uforarbejdede hele, stødte, formalede, knækkede eller hakkede abrikoskerner, der er påtænkt til markedsføring til den endelige forbruger (18)  (19)

(Fødevarer)

ex 1212 99 95

20

Tyrkiet (TR)

Cyanid

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Uganda (UG)

Pesticidrester (3)

20

Sesamfrø (Sesamum-frø)

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (2)

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer og foder)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

10

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

 

 

 

Pistacienødder, ristede

(Fødevarer)

ex 2008 19 13

ex 2008 19 93

70

20

 

 

 

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter (15)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer)

2008 50 61

 

 

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester (3)  (20)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Mynte

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Persille

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

30

Vietnam (VN)

Pesticidrester (3)  (20)

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester (3)  (20)

50


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra a), i bilag III til nærværende forordning.

(2bis)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra b), i bilag III til nærværende forordning.

(3)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(4)  Rester af amitraz.

(5)  Rester af nikotin.

(6)  Rester af tolfenpyrad.

(7)  Rester af acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diafenthiuron, dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb).

(8)  Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.

(9)  I dette bilag omfatter »Sudanfarvestoffer« følgende kemiske stoffer: i) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9) ii) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6) iii) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9) iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).

(10)  Rester af diafenthiuron.

(11)  Rester af carbofuran.

(12)  Rester af phenthoat.

(13)  Rester af chlorbufam.

(14)  Rester af formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid, prothiofos og triforin.

(15)  Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(16)  Rester af prochloraz.

(17)  Rester af diafenthiuron, formetanat (summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid) og thiophanat-methyl.

(18)  »Uforarbejdede produkter« som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(19)  »Markedsføring« og »endelig forbruger« som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(20)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.


BILAG II

Fødevarer og foder fra visse tredjelande, der er underlagt særlige betingelser for indførsel til Unionen som følge af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner og mikrobiologisk forurening

1.   Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), nr. i)

Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatoksiner

5

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, formalede eller i form af pellets

(Fødevarer og foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Aserbajdsjan (AZ)

Aflatoksiner

20

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

 

 

 

 

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50 39

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05 06

33

23

 

 

 

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder

0802 22 00

 

 

 

 

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19

ex 2008 19 92

ex 2008 19 95

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Hasselnøddeolie

(Fødevarer)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Paranødder med skal

0801 21 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

50

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende paranødder med skal.

(Fødevarer)

ex 0813 50 31

ex 0813 50 39

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

70

20

20

20

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, formalede eller i form af pellets.

(Fødevarer og foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Kina (CN)

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, formalede eller i form af pellets.

( Fødevarer og foder )

2305 00 00

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Egypten (EG)

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fraudvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets

( Fødevarer og foder )

2305 00 00

 

 

 

 

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0904

 

Etiopien (ET)

Aflatoksiner

50

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0910

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, formalede eller i form af pellets.

(Fødevarer og foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, formalede eller i form af pellets

(Fødevarer og foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0908 11 00

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

Betelblade (Piper betle L.)

(Fødevarer)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella  (2)

10

Peberfrugter (søde og ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

0904 21 10 ;

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2008 99 99

11; 19

20

79

 

 

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

Karryblade (Bergera/Murraya koenigii)

(Fødevarer — friske, kølede, frosne eller tørrede)

ex 1211 90 86

10

Indien (IN)

Pesticidrester (3)  (4)

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, formalede eller i form af pellets.

(Fødevarer og foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Guargummi

(Fødevarer og foder)

ex 1302 32 90

10

Indien (IN)

Pentachlorphenol og dioxiner (5)

5

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella  (6)

20

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoksiner

50

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

 

 

 

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder

ex 0813 50 39

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pistacienøddemasse

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

30

03 04

32

22

 

 

 

Pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 13

ex 2008 19 93

ex 2008 97 12

ex 2008 97 14

ex 2008 97 16

ex 2008 97 18

ex 2008 97 32

ex 2008 97 34

ex 2008 97 36

ex 2008 97 38

ex 2008 97 51

ex 2008 97 59

ex 2008 97 72

ex 2008 97 74

ex 2008 97 76

ex 2008 97 78

ex 2008 97 92

ex 2008 97 93

ex 2008 97 94

ex 2008 97 96

ex 2008 97 97

ex 2008 97 98

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Mel og pulver af pistacienødder

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Nigeria (NG)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, formalede eller i form af pellets

(Fødevarer og foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Tørrede figner

0804 20 90

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

20

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Tørret figenmasse

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

20

01; 02

31

21

 

 

 

Tørrede figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 97 12

ex 2008 97 14

ex 2008 97 16

ex 2008 97 18

ex 2008 97 32

ex 2008 97 34

ex 2008 97 36

ex 2008 97 38

ex 2008 97 51

ex 2008 97 59

ex 2008 97 72

ex 2008 97 74

ex 2008 97 76

ex 2008 97 78

ex 2008 97 92

ex 2008 97 93

ex 2008 97 94

ex 2008 97 96

ex 2008 97 97

ex 2008 97 98

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34

ex 2008 99 37

ex 2008 99 40

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Mel og pulver af tørrede figner

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

5

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

 

 

 

 

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50 39

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05 06

33

23

 

 

 

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 97 12

ex 2008 97 14

ex 2008 97 16

ex 2008 97 18

ex 2008 97 32

ex 2008 97 34

ex 2008 97 36

ex 2008 97 38

ex 2008 97 51

ex 2008 97 59

ex 2008 97 72

ex 2008 97 74

ex 2008 97 76

ex 2008 97 78

ex 2008 97 92

ex 2008 97 93

ex 2008 97 94

ex 2008 97 96

ex 2008 97 97

ex 2008 97 98

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19

ex 2008 19 92

ex 2008 19 95

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder

0802 22 00

 

 

 

 

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19

ex 2008 19 92

ex 2008 19 95

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Hasselnøddeolie

(Fødevarer)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

50

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

 

 

 

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder

ex 0813 50 39

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pistacienøddemasse

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

70

30

 

 

 

Pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

ex 2008 19 13

ex 2008 19 93

ex 2008 97 12

ex 2008 97 14

ex 2008 97 16

ex 2008 97 18

ex 2008 97 32

ex 2008 97 34

ex 2008 97 36

ex 2008 97 38

ex 2008 97 51

ex 2008 97 59

ex 2008 97 72

ex 2008 97 74

ex 2008 97 76

ex 2008 97 78

ex 2008 97 92

ex 2008 97 93

ex 2008 97 94

ex 2008 97 96

ex 2008 97 97

ex 2008 97 98

03 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Mel og pulver af pistacienødder

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Vinblade

(Fødevarer)

ex 2008 99 99

11, 19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (3)  (8)

20

Pitahaya (dragefrugt)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pesticidrester (3)  (9)

10


2.   Sammensatte fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), nr. ii)

Sammensatte fødevarer, der indeholder nogle af de enkelte produkter, der er opført i tabel 1 i dette bilag som følge af risiko for aflatoksinforurening i en mængde på over 20 % af enten et enkelt produkt eller som summen af disse produkter

KN-kode (1)

Beskrivelse (7)

ex 1704 90

Sukkervarer (herunder hvid chokolade), uden indhold af kakao, undtagen tyggegummi, også overtrukket med sukker

ex 1806

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

ex 1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra b), i bilag III til nærværende forordning.

(3)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(4)  Rester af acephat.

(5)  Analyserapporten som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i denne forordning udstedes af et laboratorium, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC 17025 til at analysere PCP i fødevarer og foder.

Analyserapporten anfører:

a)

resultaterne af prøveudtagningen og analysen vedrørende tilstedeværelse af PCP udført af de kompetente myndigheder i oprindelseslandet eller i det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet

b)

analyseresultatets måleusikkerhed

c)

analysemetodens detektionsgrænse samt

d)

analysemetodens bestemmelsesgrænse.

Ekstraktionen inden analyse foretages med et surt opløsningsmiddel. Analysen udføres i overensstemmelse med den ændrede udgave af QuEChERS-metoden, der er beskrevet på hjemmesiden for EU-referencelaboratorierne for pesticidrester, eller en tilsvarende pålidelig metode.

(6)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra a), i bilag III til nærværende forordning.

(7)  Varebeskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen med beskrivelser af KN i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87. En nærmere forklaring om, hvad den fælles toldtarif præcist omfatter, findes i den seneste ændring af nævnte bilag.

(8)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og metrafenon.

(9)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.


BILAG III

1)   Procedurer for prøveudtagning og referenceanalysemetoder som omhandlet i artikel 3, litra e)

1.

Procedurer for prøveudtagning og referenceanalysemetoder til kontrol af forekomst af Salmonella i fødevarer

a)

I tilfælde, hvor bilag I eller II til denne forordning foreskriver anvendelse af de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i punkt 1, litra a), i bilag III til denne forordning, finder følgende regler anvendelse:

Referenceanalysemetode (1)

Sendingens vægt

Antal stikprøveenheder (n)

Procedurer for prøveudtagning

Påkrævet analytisk resultat for hver stikprøveenhed i samme sending

EN ISO 6579-1

Mindre end 20 ton

5

der indsamles n stikprøveenheder på mindst 100 g hver. Hvis der identificeres partier i det fælles sundhedsimportdokument, skal stikprøveenhederne indsamles fra de forskellige partier, der er tilfældigt udvalgt fra sendingen. Hvis der ikke kan identificeres partier, indsamles stikprøveenhederne tilfældigt fra sendingen. Det er ikke tilladt at samle stikprøveenheder. Hver stikprøveenhed testes separat.

Ingen påvisning af Salmonella i 25 g

20 ton eller derover

10

b)

I tilfælde, hvor bilag I eller II til denne forordning foreskriver anvendelse af de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i punkt 1, litra b), i bilag III til denne forordning, finder følgende regler anvendelse:

Referenceanalysemetode (2)

Sendingens vægt

Antal stikprøveenheder (n)

Procedurer for prøveudtagning

Påkrævet analytisk resultat for hver stikprøveenhed i samme sending

EN ISO 6579-1

Uanset vægt

5

der indsamles n stikprøveenheder på mindst 100 g hver. Hvis der identificeres partier i det fælles sundhedsimportdokument, skal stikprøveenhederne indsamles fra de forskellige partier, der er tilfældigt udvalgt fra sendingen. Hvis der ikke kan identificeres partier, indsamles stikprøveenhederne tilfældigt fra sendingen. Det er ikke tilladt at samle stikprøveenheder. Hver stikprøveenhed testes separat.

Ingen påvisning af Salmonella i 25 g


(1)  Der skal anvendes den seneste version af referenceanalysemetoden eller en metode, der er valideret i forhold til denne, i overensstemmelse med protokollen i EN ISO 16140-2.

(2)  Der skal anvendes den seneste version af referenceanalysemetoden eller en metode, der er valideret i forhold til denne, i overensstemmelse med protokollen i EN ISO 16140-2.


BILAG IV

OFFICIELT STANDARDCERTIFIKAT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 11 I KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1793 TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF VISSE FØDEVARER ELLER FODERSTOFFER

Image 1

LAND

Officielt certifikat til EU

Del 1: Nærmere oplysninger om sendingen

I.1. Afsender/Eksportør

Navn

Adresse

Tlf.

I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a IMSOC referencenr. I.3. Central kompetent myndighed

I.4. Lokal kompetent myndighed

I.5. Modtager/Importør

Navn

Adresse

Postnr. Tlf.

I.6. Operatør, der er ansvarlig for sendingen

Navn

Adresse

Postnr. I.7. Oprindelsesland

ISO

I.8.

Oprindelsesregion

I.9. Bestemmelses­land

ISO

I.10.

I.11. Afsendelsessted

Navn

Adresse

I.12. Bestemmelsessted

Navn

Adresse

I.13. Indladningssted

I.14. Dato og klokkeslæt for afgang

I.15. Transportmidler

Fly

Køretøj

Identifikation:

Skib

Togvogn

Andet

I.16. Indgangsgrænsekontrolsted

I.17. Ledsagedokumenter

Laboratorierapport

Nr.

Udstedelsesdato:

Andet

Type

Nr.

I.18. Transportbetingelser

Omgivelse

Nedkølet

Frosset

I.19. Containernr./plombenr. I.20. Varer attesteret til

Konsum

Foderstoffer

I.21.

I.22.

Til det indre marked:

I.23. Samlet antal kolli

I.24. Mængde

Samlet antal

Samlet nettovægt (kg)

Samlet bruttovægt (kg)

I.25. Varebeskrivelse

Nr. Kode og KN-betegnelse

Art (videnskabeligt navn)

Endelig forbruger Antal kolli

Nettovægt Partinr. Kollitype

Image 2

LAND

Certifikat til indførsel til Unionen af fødevarer eller foder

Del II: Certificering

II. Sundhedsoplysninger

II.a Certifikatets referencenr.

II.b IMSOC referencenr.

II.1. Undertegnede erklærer at have kendskab til de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1) og bekræfter at:

(1) Enten

[II.1.1. fødevarerne i sendingen beskrevet ovenfor med identifikationskoden … (angiv identifikationskoden for sendingen som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793) blev fremstillet i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 178/2002 og (EF) nr. 852/2004 og særlig:

primærproduktion af sådanne fødevarer og dermed forbundne aktiviteter, som opført i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004 overholder de almindelige hygiejnebestemmelser, som er fastsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 852/2004

(1) (2) og, i tilfælde af produktions-, forarbejdnings- og distributionsled efter primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter:

de er blevet håndteret og, hvis relevant, tilberedt, emballeret og opbevaret på hygiejnisk vis i overensstemmelse med kravene i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 og

de kommer fra en eller flere virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Point System) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004]

(1) eller

[II.1.2. foderet i sendingen beskrevet ovenfor med identifikationskoden … (angiv identifikationskoden for sendingen som omhandlet i artikel 9, stk. 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793) blev fremstillet i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 178/2002 og (EF) nr. 183/2005 og særlig:

primærproduktion af sådant foder og dermed forbundne aktiviteter, som opført i artikel 5, stk. 1, til forordning (EF) nr. 183/2005, overholder bestemmelserne i bilag I til forordning (EF) nr. 183/2005

(1) (2) og, i tilfælde af produktions-, forarbejdnings- og distributionsled efter primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter:

det er blevet håndteret og, hvis relevant, tilberedt, emballeret og opbevaret på hygiejnisk vis i overensstemmelse med kravene i bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005 og

det kommer fra en eller flere virksomheder, der anvender et program baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Point System) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 183/2005.]

samt

Image 3

II.2. Undertegnede erklærer, i henhold til bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om den midlertidige forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande i forbindelse med gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660, at:

(3) enten

[II.2.1. ☐ Certificering af fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, samt af sammensatte fødevarer, der er opført i nævnte bilag som følge af risiko for forurening med mykotoksiner

der blev taget stikprøver fra sendingen, som er beskrevet herover, i overensstemmelse med:

☐ Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 for at bestemme indholdet af aflatoksin B1 og den samlede aflatoksinforurening for foder

☐ Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 for at bestemme indholdet af aflatoksin B1 for fødevarer

den … (dato), genstand for laboratorieanalyser den … (dato)

i … (laboratoriets navn) ved hjælp af metoder, der som minimum omfatter der farer, der er identificeret i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 (denne forordning).

Nærmere oplysninger om metoder til laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser overensstemmelse med EU-lovgivning om grænseværdier for aflatoksiner.]

(3) eller

[II.2.2. ☐ Certificering af fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, samt af sammensatte fødevarer, der er opført i nævnte bilag som følge af risiko for forurening med pesticidrester

der blev taget stikprøver fra sendingen, som er beskrevet herover, i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF den … (dato), genstand for laboratorieanalyser den … (dato) i … (laboratoriets navn) ved hjælp af metoder, der som minimum omfatter de farer, der er identificeret i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

Nærmere oplysninger om metoder til laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser overensstemmelse med EU-lovgivning om grænseværdier for pesticidrester.]

(3) eller

[II.2.3. ☐ Certificering af guargummi opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, herunder for sammensatte fødevarer, der er opført i nævnte bilag som følge af risiko for forurening med pentachlorphenol og dioxiner

der blev taget stikprøver fra sendingen, som er beskrevet herover, i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF den … (dato), genstand for laboratorieanalyser den … (dato) i … (laboratoriets navn) ved hjælp af metoder, der som minimum omfatter de farer, der er identificeret i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

Nærmere oplysninger om metoder til laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser, at varerne ikke indeholder mere end 0,01 mg/kg pentachlorphenol (PCP).]

(3) eller

Image 4

[II.2.4. ☐ Certificering af fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, samt af sammensatte fødevarer, der er opført i nævnte bilag som følge af risiko for mikrobiologisk forurening

der blev taget stikprøver fra sendingen, som er beskrevet herover, i overensstemmelse med bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

den … (dato), genstand for laboratorieanalyser den … (dato)

i … (laboratoriets navn) ved hjælp af metoder, der som minimum omfatter de farer, der er identificeret i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

Nærmere oplysninger om metoder til laboratorieanalyser og alle resultater er vedlagt og viser, at der ikke er Salmonella til stede i 25 g.

II.3. Dette certifikat er udstedt, inden den sending, som det vedrører, forlod den udstedende kompetente myndigheds kontrol.

II.4. Dette certifikat er gyldigt i fire måneder fra udstedelsesdatoen, men under ingen omstændigheder længere end seks måneder fra datoen for resultaterne af de seneste laboratorieanalyser

Bemærkninger

Se bemærkningerne til udfyldelsen i dette bilag

Del II:

(1) Det ikke relevante slettes eller overstreges (f.eks. i tilfælde af fødevarer eller foder)

(2) Det finder kun anvendelse i tilfælde af produktions-, forarbejdnings- og distributionsled efter primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter.

(3) Det ikke relevante slettes eller overstreges i tilfælde af, at du ikke vælger dette punkt i forbindelse med certificeringen.

Underskriftens farve skal afvige fra påtrykkets farve. Det samme gælder for stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

Certifikatudstedende embedsmand:

Navn (med blokbogstaver):

Stilling og titel:

Dato:

Underskrift:

Stempel

BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSE AF DET OFFICIELLE STANDARDCERTIFIKAT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 11 I GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1793 TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF VISSE FØDEVARER ELLER FODER

Generelt

For at vælge en mulighed markeres den relevante rubrik med et kryds (X).

»ISO« henviser til landenes internationale standardkode på to bogstaver i overensstemmelse med den internationale standard ISO 3166 alpha-2 (1).

Der kan kun vælges en af mulighederne i rubrik I.15, I.18 og I.20.

Rubrikkerne er obligatoriske, medmindre andet er angivet.

Hvis modtageren, indgangsgrænsekontrolstedet eller transportoplysningerne (dvs. transportmiddel og dato) ændres, efter at certifikatet er udstedt, skal den operatør, der er ansvarlig for sendingen, underrette den kompetente myndighed i indgangsmedlemsstaten. En sådan ændring må ikke føre til en anmodning om et erstatningscertifikat.

Hvis certifikatet er indsendt via IMSOC, gælder følgende:

de angivelser eller rubrikker, der er anført i del I, udgør dataordbøger til brug for den elektroniske udgave af det officielle certifikat

Rubrikkernes rækkefølge i del I i det officielle standardcertifikat og deres størrelse og form er vejledende

hvis der kræves et stempel, er dette i den elektroniske udgave et elektronisk segl. Et sådant segl skal være i overensstemmelse med reglerne for udstedelse af elektroniske certifikater som omhandlet i artikel 90, litra f), i forordning (EU) 2017/625.

Del I: Nærmere oplysninger om sendingen

Land:

Navn på det tredjeland, der udsteder certifikatet.

Rubrik I.1.

Afsender/Eksportør: navn og adresse (gade, by og region, provins eller stat, som det er relevant) på den fysiske eller juridiske person, der er afsender af sendingen, skal være beliggende i tredjelandet.

Rubrik I.2.

Certifikatets referencenr.: den entydige obligatoriske kode, som tredjelandets kompetente myndighed tildeler i tredjelandet i overensstemmelse med sin egen klassificering. Denne rubrik er obligatorisk for alle certifikater, der ikke er indgivet i IMSOC.

Rubrik I.2.a

IMSOC-referencenr.: den entydige referencekode, som automatisk tildeles af IMSOC, hvis certifikatet er registreret i IMSOC. Denne rubrik udfyldes ikke, hvis certifikatet ikke er indgivet i IMSOC.

Rubrik I.3.

Central kompetent myndighed: navn på tredjelandets centrale myndighed, der udsteder certifikatet.

Rubrik I.4.

Lokal kompetent myndighed: navn på tredjelandets lokale myndighed, der udsteder certifikatet, hvis det er relevant.

Rubrik I.5.

Modtager/Importør: navn og adresse på den fysiske eller juridiske person, som sendingen er bestemt til i medlemsstaten.

Rubrik I.6.

Operatør, der er ansvarlig for sendingen: navn og adresse på den person i Den Europæiske Union, der er ansvarlig for sendingen, når den fremvises på grænseovergangsstedet, og som afgiver de fornødne erklæringer til de kompetente myndigheder som importør eller på importørens vegne. Denne rubrik er valgfri.

Rubrik I.7.

Oprindelsesland: navn og ISO-kode for det land, hvor varerne har oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet.

Rubrik I.8.

Ikke relevant.

Rubrik I.9.

Bestemmelsesland: navn og ISO-kode for produkternes EU-bestemmelsesland.

Rubrik I.10.

Ikke relevant.

Rubrik I.11.

Afsendelsessted: navn og adresse på de bedrifter eller virksomheder, hvorfra produkterne kommer

Enhver enhed i en virksomhed i fødevare- eller fodersektoren. Kun den virksomhed, der afsender produkterne, angives. Ved handel, der involverer mere end ét tredjeland, (trepartshandel) er afsendelsesstedet den sidste tredjelandsvirksomhed i eksportkæden, hvorfra den endelige sending transporteres til Den Europæiske Union.

Rubrik I.12.

Bestemmelsessted: Denne oplysning er fakultativ.

For så vidt angår markedsføring: det sted, hvortil produkterne sendes til endelig aflæsning. Navn, adresse og godkendelsesnummer på bedrifterne eller virksomhederne på bestemmelsesstedet, hvis det er relevant.

Rubrik I.13.

Indladningssted: Ikke relevant.

Rubrik I.14.

Dato og klokkeslæt for afgang: datoen for transportmidlets afgang (fly, skib, togvogn eller køretøj).

Rubrik I.15.

Transportmidler: transportmidler, der forlader afsendelseslandet.

Transportmåde: fly, skib, togvogn, køretøj eller andet. »Andet«: transportmåder, der ikke er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 (2).

Identifikation af transportmidlet: for fly rutenummer, for skib skibsnavn(e), for togvogn togets og godsvognens nummer, for køretøj registreringsnummerpladen på dette og på en eventuel anhænger.

Ved færge angives køretøjets identifikation, registreringsnummerpladen på køretøjet og på en eventuel anhænger samt navnet på færgeforbindelsen.

Rubrik I.16.

Indgangsgrænsekontrolsted: angiv indgangsgrænsekontrolstedets navn og dets identifikationskode tildelt af IMSOC.

Rubrik I.17.

Ledsagedokumenter:

Laboratorierapport: angiv referencenummer og udstedelsesdato for rapporten/resultaterne af laboratorieanalyser som omhandlet i artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 (denne forordning).

Andet: dokumentets type og referencenummer skal angives når en sending er ledsaget af øvrige dokumenter, såsom et handelsdokument (f.eks. luftfragtbrevsnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for toget eller køretøjet).

Rubrik I.18.

Transportbetingelser: kategori af krævet temperatur under transport af produkter (omgivelse, nedkølet, frosset). Der kan kun vælges én kategori.

Rubrik I.19.

Containernr./plombenr.: hvis det er relevant, de tilsvarende numre.

Containernummeret skal angives, hvis varerne transporteres i lukkede beholdere.

Det er kun det officielle plombenummer, der skal angives. Der anvendes en officiel plombe, hvis containeren, lastvognen eller godsvognen plomberes under tilsyn af den kompetente myndighed, der udsteder certifikatet.

Rubrik I.20.

Varer attesteret til: angiv den påtænkte anvendelse af produkterne, som angivet i det relevante EU-officielle certifikat.

Konsum: vedrører kun produkter bestemt til konsum.

Foderstoffer: vedrører kun produkter bestemt til foder.

Rubrik I.21.

Ikke relevant.

Rubrik I.22.

Til det indre marked: for alle sendinger, der skal markedsføres i Den Europæiske Union.

Rubrik I.23.

Samlet antal kolli: antal kolli. Ved bulksendinger er denne rubrik fakultativ.

Rubrik I.24.

Mængde:

Samlet nettovægt: Denne defineres som selve varernes masse uden container eller emballage.

Samlet bruttovægt: den samlede vægt i kg. Denne defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel.

Rubrik I.25.

Varebeskrivelse: Angiv den relevante harmoniseret system-kode (HS-kode) og den betegnelse, der er fastlagt af Verdenstoldorganisationen, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3). Denne toldbeskrivelse suppleres om nødvendigt med yderligere oplysninger, der kræves til klassificering af produkterne.

Angiv arten, produkttypen, antal kolli, kollitype, partinummer, nettovægt og den endelige forbruger (dvs. produkterne er pakket til den endelige forbruger).

Art: det videnskabelige navn eller som defineret i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Kollitype: angiv kollitype i henhold til definitionen i anbefaling nr. 21 (4) fra UN/CEFACT (De Forenede Nationers center for lettelse af samhandel og e-handel).

Del II: Certificering

Denne del skal udfyldes af en certifikatudstedende embedsmand, der af den kompetente myndighed i tredjelandet er bemyndiget til at underskrive det officielle certifikat, jf. artikel 88, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

Rubrik II.

Sundhedsoplysninger: Denne del udfyldes i overensstemmelse med de særlige EU-sundhedskrav, der gælder for arten af produkter, og som er fastlagt i ligestillingsaftalerne med visse tredjelande eller i anden EU-lovgivning, f.eks. om udstedelse af certifikater.

Vælges blandt punkt II.2.1, II.2.2, II.2.3 og II.2.4 det punkt, der svarer til den produktkategori og den fare, hvortil certificeringen gives.

Hvis de officielle certifikater ikke indgives i IMSOC, skal de erklæringer, der ikke er relevante overstreges, paraferes og stemples af den certifikatudstedende embedsmand eller helt slettes fra certifikatet.

Hvis det officielle certifikat indgives i IMSOC, skal de erklæringer, der ikke er relevante overstreges eller helt slettes fra certifikatet.

Rubrik II.a.

Certifikatets referencenr.: samme referencekode som i rubrik I.2.

Rubrik II.b.

IMSOC-referencenr.: samme referencekode som i rubrik I.2.a. Kun obligatorisk for officielle certifikater, der er udstedt i IMSOC.

Certifikatudstedende embedsmand:

embedsmand ved den kompetente myndighed i tredjelandet, der er bemyndiget til at underskrive officielle certifikater fra den pågældende myndighed: Angiv navnet med blokbogstaver, stilling og titel, hvis det er relevant den kompetente myndigheds identifikationsnummer og originale stempel, samt dato for underskrift.


(1)  Liste over landenavne og kodeelementer findes her: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Seneste udgave: Revision 9, bilag V og VI som offentliggjort på: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


Top