EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1792

Kommissionens forordning (EU) 2019/1792 af 17. oktober 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron og triasulfuron i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/7358

OJ L 277, 29.10.2019, p. 66–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1792/oj

29.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/66


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1792

af 17. oktober 2019

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron og triasulfuron i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon og triasulfuron. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for orthosulfamuron.

(2)

Godkendelsen af aktivstoffet amitrol er ikke blevet fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/871 (2). Godkendelsen af aktivstoffet fipronil udløb den 30. september 2017 (3).Godkendelsen af aktivstoffet flupyrsulfuron-methyl er ikke blevet fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1496 (4). Godkendelsen af aktivstoffet imazosulfuron udløb den 31. juli 2017 (5). Godkendelsen af aktivstoffet isoproturon er ikke blevet fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/872 (6). Aktivstoffet orthosulfamuron er ikke godkendt, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/840 (7). Godkendelsen af aktivstoffet triasulfuron er ikke blevet fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/864 (8).

(3)

Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, er blevet kaldt tilbage. De MRL'er, der er fastsat for disse stoffer i bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 14, stk. 1, litra a), bør derfor udgå.

(4)

I betragtning af beslutningen om ikke at forny godkendelsen af aktivstofferne amitrol, flupyrsulfuron-methyl, isoproturon og triasulfuron, udløbet af godkendelsen af aktivstofferne fipronil og imazosulfuron og beslutningen om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet orthosulfamuron bør MRL'erne for disse stoffer fastsættes til den relevante bestemmelsesgrænse (i det følgende benævnt »LOD«), jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 396/2005.

(5)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om behovet for at ændre visse LOD'er. Laboratorierne konkluderede, at den tekniske udvikling gør det muligt at fastsætte lavere LOD'er for visse varer. Der bør for de aktivstoffer, for hvilke samtlige MRL'er bør sænkes til den relevante LOD, fastsættes standardværdier, som bør opføres i bilag V i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(7)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(8)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsforanstaltning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(9)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret i Unionen eller importeret til Unionen inden den 18. maj 2020.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 18. maj 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/871 af 1. juni 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet amitrol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 145 af 2.6.2016, s. 4).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2035 af 21. november 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesperioderne for aktivstofferne fipronil og maneb (EUT L 314 af 22.11.2016, s. 7).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1496 af 23. august 2017 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 218 af 24.8.2017, s. 7).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1197/2012 af 13. december 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår udvidelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis -stamme AQ 10, benalaxyl, bifenazat, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazol, Gliocladium catenulatum -stamme J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozid, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis -stamme MA 342, quinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram og ziram (EUT L 342 af 14.12.2012, s. 27).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/872 af 1. juni 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet isoproturon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 145 af 2.6.2016, s. 7).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/840 af 17. maj 2017 om afvisning af at godkende aktivstoffet orthosulfamuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 125 af 18.5.2017, s. 10).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/864 af 31. maj 2016 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet triasulfuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 144 af 1.6.2016, s. 32).


BILAG

I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II udgår kolonnerne vedrørende amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon og triasulfuron.

2)

I bilag III, del A, udgår kolonnen vedrørende orthosulfamuron.

3)

I bilag V tilføjes følgende kolonner vedrørende amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron og triasulfuron:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (a)

Amitrol

Fipronil (summen af fipronil + sulfonmetabolit (MB46136), udtrykt som fipronil) (F)

Flupyrsulfuron-methyl

Imazosulfuron

Isoproturon

Orthosulfamuron

Triasulfuron

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0,005  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110000

 

Citrusfrugter

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

 

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

0110020

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

0110030

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

0110040

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

0110050

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

0110990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0120000

 

Trænødder

0,02  (*1)

 

 

0,02  (*1)

 

 

 

0120010

 

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

0120020

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

0120030

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120040

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

0120050

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120060

 

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120070

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

0120080

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

0120090

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

0120100

 

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

0120110

 

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

0120990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0130000

 

Kernefrugter

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0130010

 

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

0130020

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

0130030

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

0130040

 

Mispel

 

 

 

 

 

 

 

0130050

 

Japanmispel/loquat

 

 

 

 

 

 

 

0130990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0140000

 

Stenfrugter

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0140010

 

Abrikoser

 

 

 

 

 

 

 

0140020

 

Kirsebær (søde)

 

 

 

 

 

 

 

0140030

 

Ferskner

 

 

 

 

 

 

 

0140040

 

Blommer

 

 

 

 

 

 

 

0140990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150000

 

Bær og små frugter

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0151000

a)

Druer

 

 

 

 

 

 

 

0151010

 

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

 

0151020

 

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

 

 

 

 

0153010

 

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

0153020

 

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

0153030

 

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

 

 

 

 

0154010

 

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

0154020

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

0154030

 

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

 

 

 

 

0154040

 

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

 

Hyben

 

 

 

 

 

 

 

0154060

 

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

 

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

 

 

 

 

0154080

 

Hyldebær

 

 

 

 

 

 

 

0154990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0160000

 

Diverse frugter med:

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

 

0161010

 

Dadler

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161020

 

Figner

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161030

 

Spiseoliven

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161040

 

Kumquat

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161050

 

Stjernefrugter/karamboler

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161060

 

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161070

 

Jambolanablommer/jambolan

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0161990

 

Andet (2)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0162010

 

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

 

Litchi/litchiblommer

 

 

 

 

 

 

 

0162030

 

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

 

 

 

 

0162040

 

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

 

 

 

 

0162050

 

Stjerneæbler

 

 

 

 

 

 

 

0162060

 

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

 

 

 

 

0162990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0163010

 

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

0163020

 

Bananer

 

 

 

 

 

 

 

0163030

 

Mangofrugter

 

 

 

 

 

 

 

0163040

 

Papajaer

 

 

 

 

 

 

 

0163050

 

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

0163060

 

Cherimoya

 

 

 

 

 

 

 

0163070

 

Guavaer

 

 

 

 

 

 

 

0163080

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

0163090

 

Brødfrugter

 

 

 

 

 

 

 

0163100

 

Durianfrugter

 

 

 

 

 

 

 

0163110

 

Soursops/guanabanas

 

 

 

 

 

 

 

0163990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0,005  (*1)

 

 

 

 

 

0210000

 

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

 

 

 

0212010

 

Maniokker

 

 

 

 

 

 

 

0212020

 

Søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

0212030

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

0212040

 

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

 

0212990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

 

 

 

0213010

 

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

 

0213020

 

Gulerødder

 

 

 

 

 

 

 

0213030

 

Knoldselleri

 

 

 

 

 

 

 

0213040

 

Peberrod

 

 

 

 

 

 

 

0213050

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

0213060

 

Pastinakker

 

 

 

 

 

 

 

0213070

 

Persillerod

 

 

 

 

 

 

 

0213080

 

Radiser

 

 

 

 

 

 

 

0213090

 

Havrerod

 

 

 

 

 

 

 

0213100

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

0213110

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

0213990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0220000

 

Løg

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

 

Hvidløg

 

 

 

 

 

 

 

0220020

 

Løg

 

 

 

 

 

 

 

0220030

 

Skalotteløg

 

 

 

 

 

 

 

0220040

 

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

 

 

 

 

0220990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0230000

 

Frugtgrøntsager

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

0231010

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

0231020

 

Sød peberfrugt

 

 

 

 

 

 

 

0231030

 

Auberginer/ægplanter

 

 

 

 

 

 

 

0231040

 

Okra, lady's fingers

 

 

 

 

 

 

 

0231990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

 

0232010

 

Agurker

 

 

 

 

 

 

 

0232020

 

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

0232030

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

0232990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

 

0233010

 

Meloner

 

 

 

 

 

 

 

0233020

 

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

0233030

 

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

 

0233990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

 

 

0240000

 

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

 

 

 

 

0241010

 

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

0241020

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

0241990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

 

 

 

0242010

 

Rosenkål

 

 

 

 

 

 

 

0242020

 

Hovedkål

 

 

 

 

 

 

 

0242990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

 

 

 

 

0243010

 

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

0243020

 

Grønkål/kokål

 

 

 

 

 

 

 

0243990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

 

 

 

 

0250000

 

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

 

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

 

 

 

 

0251020

 

Havesalat

 

 

 

 

 

 

 

0251030

 

Bredbladet endivie

 

 

 

 

 

 

 

0251040

 

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

 

 

 

 

0251050

 

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

 

 

 

 

0251060

 

Salatsennep/rucola

 

 

 

 

 

 

 

0251070

 

Rød sennep

 

 

 

 

 

 

 

0251080

 

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

 

 

 

 

0251990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

 

Spinat

 

 

 

 

 

 

 

0252020

 

Portulakker

 

 

 

 

 

 

 

0252030

 

Bladbeder

 

 

 

 

 

 

 

0252990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  (*1)

 

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

 

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

0256020

 

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

0256030

 

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

 

0256040

 

Persille

 

 

 

 

 

 

 

0256050

 

Salvie

 

 

 

 

 

 

 

0256060

 

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

 

0256070

 

Timian

 

 

 

 

 

 

 

0256080

 

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

0256090

 

Laurbærblade

 

 

 

 

 

 

 

0256100

 

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

0256990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0260000

 

Bælgplanter

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

 

Bønner (med bælg)

 

 

 

 

 

 

 

0260020

 

Bønner (uden bælg)

 

 

 

 

 

 

 

0260030

 

Ærter (med bælg)

 

 

 

 

 

 

 

0260040

 

Ærter (uden bælg)

 

 

 

 

 

 

 

0260050

 

Linser

 

 

 

 

 

 

 

0260990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0270000

 

Stængelgrøntsager

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

 

Alm. asparges

 

 

 

 

 

 

 

0270020

 

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

 

 

 

 

 

0270030

 

Bladselleri

 

 

 

 

 

 

 

0270040

 

Knoldfennikel

 

 

 

 

 

 

 

0270050

 

Artiskokker

 

 

 

 

 

 

 

0270060

 

Porrer

 

 

 

 

 

 

 

0270070

 

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

0270080

 

Bambusskud

 

 

 

 

 

 

 

0270090

 

Palmehjerter

 

 

 

 

 

 

 

0270990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0280000

 

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

 

Dyrkede svampe

 

 

 

 

 

 

 

0280020

 

Vilde svampe

 

 

 

 

 

 

 

0280990

 

Mosser og laver

 

 

 

 

 

 

 

0290000

 

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

 

Bønner

 

 

 

 

 

 

 

0300020

 

Linser

 

 

 

 

 

 

 

0300030

 

Ærter

 

 

 

 

 

 

 

0300040

 

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

 

 

 

0300990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,02  (*1)

0,005  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401000

 

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

 

0401010

 

Hørfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401020

 

Jordnødder

 

 

 

 

 

 

 

0401030

 

Valmuefrø

 

 

 

 

 

 

 

0401040

 

Sesamfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401050

 

Solsikkefrø

 

 

 

 

 

 

 

0401060

 

Rapsfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401070

 

Sojabønner

 

 

 

 

 

 

 

0401080

 

Sennepsfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401090

 

Bomuldsfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401100

 

Græskarfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401110

 

Saflorfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401120

 

Hjulkronefrø

 

 

 

 

 

 

 

0401130

 

Sæddodderfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401140

 

Hampfrø

 

 

 

 

 

 

 

0401150

 

Kristpalmefrø

 

 

 

 

 

 

 

0401990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0402000

 

Olieholdige frugter

 

 

 

 

 

 

 

0402010

 

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

 

 

 

0402020

 

Oliepalmekerner

 

 

 

 

 

 

 

0402030

 

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

 

 

 

 

0402040

 

Kapok

 

 

 

 

 

 

 

0402990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0500000

KORN

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

 

Byg

 

 

 

 

 

 

 

0500020

 

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

 

 

 

 

 

0500030

 

Majs

 

 

 

 

 

 

 

0500040

 

Alm. hirse

 

 

 

 

 

 

 

0500050

 

Havre

 

 

 

 

 

 

 

0500060

 

Ris

 

 

 

 

 

 

 

0500070

 

Rug

 

 

 

 

 

 

 

0500080

 

Alm, durra/sorghum

 

 

 

 

 

 

 

0500090

 

Hvede

 

 

 

 

 

 

 

0500990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

 

Te

 

 

 

 

 

 

 

0620000

 

Kaffebønner

 

 

 

 

 

 

 

0630000

 

Urteudtræk fra

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

 

 

 

 

 

0631010

 

Kamille

 

 

 

 

 

 

 

0631020

 

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

 

 

 

0631030

 

Roser

 

 

 

 

 

 

 

0631040

 

Jasmin

 

 

 

 

 

 

 

0631050

 

Lind

 

 

 

 

 

 

 

0631990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

 

 

 

 

0632010

 

Jordbær

 

 

 

 

 

 

 

0632020

 

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

0632030

 

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

 

 

 

0632990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

 

 

 

 

0633010

 

Baldrian

 

 

 

 

 

 

 

0633020

 

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

0633990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

 

 

 

 

0640000

 

Kakaobønner

 

 

 

 

 

 

 

0650000

 

Karob/johannesbrød

 

 

 

 

 

 

 

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

 

 

 

0810000

 

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

 

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 

 

 

0810020

 

Sortkommen

 

 

 

 

 

 

 

0810030

 

Selleri

 

 

 

 

 

 

 

0810040

 

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

0810050

 

Spidskommen

 

 

 

 

 

 

 

0810060

 

Dild

 

 

 

 

 

 

 

0810070

 

Fennikel

 

 

 

 

 

 

 

0810080

 

Bukkehorn

 

 

 

 

 

 

 

0810090

 

Muskat

 

 

 

 

 

 

 

0810990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0820000

 

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

 

Allehånde

 

 

 

 

 

 

 

0820020

 

Sichuanpeber

 

 

 

 

 

 

 

0820030

 

Kommen

 

 

 

 

 

 

 

0820040

 

Kardemomme

 

 

 

 

 

 

 

0820050

 

Enebær

 

 

 

 

 

 

 

0820060

 

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

 

 

 

0820070

 

Vanilje

 

 

 

 

 

 

 

0820080

 

Tamarinde

 

 

 

 

 

 

 

0820990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0830000

 

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

 

Kanel

 

 

 

 

 

 

 

0830990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0840000

 

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

 

 

 

0840010

 

Lakrids

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

 

Ingefær (10)

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

 

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

 

Peberrod (11)

 

 

 

 

 

 

 

0840990

 

Andet (2)

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

 

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

 

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 

 

0850020

 

Kapers

 

 

 

 

 

 

 

0850990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0860000

 

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

 

Safrankrokus

 

 

 

 

 

 

 

0860990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0870000

 

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0,005  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

 

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

 

0870990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

 

Sukkerroerødder

 

 

 

 

 

 

 

0900020

 

Sukkerrør

 

 

 

 

 

 

 

0900030

 

Cikorierødder

 

 

 

 

 

 

 

0900990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

0,005  (*1)

 

 

 

 

 

1010000

 

Varer fra

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

svin

 

 

 

 

 

 

 

1011010

 

Muskel

 

 

 

 

 

 

 

1011020

 

Fedt

 

 

 

 

 

 

 

1011030

 

Lever

 

 

 

 

 

 

 

1011040

 

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

1011050

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

 

1011990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

 

 

1012010

 

Muskel

 

 

 

 

 

 

 

1012020

 

Fedt

 

 

 

 

 

 

 

1012030

 

Lever

 

 

 

 

 

 

 

1012040

 

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

1012050

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

 

1012990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

 

1013010

 

Muskel

 

 

 

 

 

 

 

1013020

 

Fedt

 

 

 

 

 

 

 

1013030

 

Lever

 

 

 

 

 

 

 

1013040

 

Nyre

 

 

 

 

 

 

 

1013050

 

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

 

1013990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

1014000