EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1791

Kommissionens forordning (EU) 2019/1791 af 17. oktober 2019 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, fedtalkoholer, florrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisinsyre og trifloxystrobin i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/7362

OJ L 277, 29.10.2019, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1791/oj

29.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1791

af 17. oktober 2019

om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, fedtalkoholer, florrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisinsyre og trifloxystrobin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 16, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af 2,4-D, cyprodinil, dimethenamid, fludioxonil, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben og trifloxystrobin. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for fluopyram. 1-Decanol, fedtalkoholer og S-abscisinsyre er optaget i bilag IV til nævnte forordning. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for ABE-IT 56 og florpyrauxifen-benzyl, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet cyprodinil, på knoldfennikel indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3)

For så vidt angår dimethenamid-P, er der indgivet en sådan ansøgning for forårsløg, hoved- og pluksalat, endivie og »urter og spiselige blomster«. For så vidt angår mepiquat, er der indgivet en sådan ansøgning for knoldfennikel. For så vidt angår fluopyram, er der indgivet en sådan ansøgning for broccoli. For så vidt angår mepiquat, er der indgivet en sådan ansøgning for dyrkede svampe. For så vidt angår pendimethalin, er der indgivet en sådan ansøgning for jordbær, hvidløg, løg, skalotteløg, tomater, peberfrugter, auberginer, agurker, drueagurker/asieagurker, courgetter, meloner, græskar, vandmeloner, artiskokker, porrer og rapsfrø. For så vidt angår picolinafen, er der indgivet en sådan ansøgning for byg, havre, rug og hvede. For så vidt angår pyraflufen-ethyl, er der indgivet en sådan ansøgning for citrusfrugter, trænødder, kernefrugter, stenfrugter, spisedruer, solbær og ribs, stikkelsbær, hyldebær, spiseoliven, kartofler, rapsfrø, bomuldsfrø, oliven til oliefremstilling, byg, havre, rug og hvede. For så vidt angår pyridaben, er der indgivet en sådan ansøgning for tomater og auberginer. For så vidt angår trifloxystrobin, er der indgivet en sådan ansøgning for broccoli.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om importtolerance for 2,4-D, der anvendes i Canada og USA på sojabønner. Ansøgeren hævder, at de godkendte anvendelser af stoffet på denne afgrøde i de pågældende lande medfører højere restkoncentrationer end MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt at fastsætte en højere MRL for at undgå handelsbarrierer for importen af denne afgrøde.

(5)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vurderede ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(7)

For så vidt angår 2,4-D, har ansøgeren fremlagt oplysninger, som ikke forelå under den undersøgelse, der blev foretaget i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005. Disse oplysninger vedrører en valideret analysemetode til matricer med højt olieindhold.

(8)

For så vidt angår dimethenamid, har ansøgeren fremlagt sådanne oplysninger vedrørende plantemetabolisme.

(9)

For så vidt angår pendimethalin, har ansøgeren fremlagt de manglende restkoncentrationsforsøg.

(10)

For så vidt angår picolinafen, har ansøgeren fremlagt en valideret analysemetode for korn og produkter af animalsk oprindelse samt den manglende fodringsundersøgelse af drøvtyggere.

(11)

For så vidt angår pyraflufen-ethyl, har ansøgeren fremlagt validerede analysemetoder til matricer med højt vandindhold, lavt vandindhold, højt syreindhold og højt fedtindhold samt den manglende undersøgelse om lagerstabilitet for korn og gjort referencestandarden for pyraflufen kommercielt tilgængelig.

(12)

Med hensyn til alle ansøgningerne konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de seneste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(13)

For så vidt angår mepiquat, har svampeproducenterne fremlagt nylige overvågningsdata specifikt for østershatte, som viser, at der i disse produkter forekommer restkoncentrationer over den gældende midlertidige MRL for dyrkede svampe. Disse restkoncentrationer skyldes krydskontaminering af dyrkede svampe med halm, der er blevet lovligt behandlet med mepiquat. På baggrund af autoritetens konklusioner om risiko for forbrugerne bør MRL'en for østershatte fastsættes på et niveau, der svarer til den 95. percentil af alle stikprøveresultaterne, samtidig med at den gældende MRL for andre dyrkede svampe opretholdes. Denne MRL vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger den 31. december 2022.

(14)

I forbindelse med godkendelse af aktivstoffet florpyrauxifen-benzyl indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (3). Ansøgningen blev evalueret af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og afgav en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet, hvori den anbefalede, at der fastsættes en MRL, som dækker de repræsentative anvendelser på ris i overensstemmelse med god landbrugspraksis i Unionen (4).

(15)

I forbindelse med godkendelsen af aktivstoffet ABE-IT 56 konkluderede autoriteten, at det pågældende stof bør optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 (5).

(16)

1-Decanol, fedtalkoholer (6) og S-abscisinsyre (7) blev midlertidigt opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, indtil vurderingen i henhold til Rådets direktiv 91/414/EØF (8) eller forordning (EF) nr. 1107/2009 er afsluttet. Autoriteten evaluerede på ny disse stoffer og konkluderede, at de bør være opført permanent i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 (9).

(17)

For så vidt angår pyridaben, blev flere MRL'er ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2019/90 (10). Ved nævnte forordning nedsættes MRL'erne for en række produkter, heriblandt tomater og auberginer, til bestemmelsesgrænseværdien fra og med den 13. august 2019. Af hensyn til retssikkerheden bør MRL'erne for pyridaben, som fastsættes ved nærværende forordning, finde anvendelse fra og med samme dato.

(18)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusioner og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(19)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(20)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dog finder MRL'erne for penconazol anvendelse fra den 13. august 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online på: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the setting an import tolerance for 2,4-D in soyabeans. EFSA Journal 2019;17(4):5660.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in Florence fennel. EFSA Journal 2019;17(3):5623.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethenamid-P. EFSA Journal 2019;17(4):5663.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fludioxonil in Florence fennels. EFSA Journal 2019;17(4):5673.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopyram in broccoli. EFSA Journal 2019;17(3):5624.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi. EFSA Journal 2019;17(6):5744.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin. EFSA Journal 2018;16(10):5426.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen. EFSA Journal 2018;16(11):5489.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen-ethyl. EFSA Journal 2018;16(10):5444.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyridaben in tomatoes and aubergines. EFSA Journal 2019;17(3):5636.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for trifloxystrobin in broccoli. EFSA Journal 2019;17(1):5576.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florpyrauxifen (variant assessed florpyrauxifen-benzyl). EFSA Journal 2018;16(8):5378.

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ABE-IT 56 (components of lysate of Saccharomyces cerevisiae strain DDSF623). EFSA Journal 2018;16(9):5400.

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 839/2008 af 31. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår bilag II, III og IV vedrørende maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på visse produkter (EUT L 234 af 30.8.2008, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 588/2014 af 2. juni 2014 om ændring af bilag III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for orangeolie, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsyre, Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosevirus, Bacillus firmus I-1582, s-abscisinsyre, L-ascorbinsyre og Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus i eller på visse produkter (EUT L 164 af 3.6.2014, s. 6).

(8)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(9)  Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(2):5591.

(10)  Kommissionens forordning (EU) 2019/90 af 18. januar 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af bromuconazol, carboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin og pyridaben i eller på visse produkter (EUT L 22 af 24.1.2019, s. 52).


BILAG

I bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende 2,4-D, cyprodinil, dimethenamid, fludioxonil, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben og trifloxystrobin affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (a)

2,4-D (summen af 2,4-D, salte deraf, estere deraf og konjugater deraf udtrykt som 2,4-D)

Cyprodinil (F) (R)

Dimethenamid, inklusive andre beslægtede isomerblandinger, herunder dimethenamid-P (summen af isomerer)

Fludioxonil (F) (R)

Pendimethalin (F)

Picolinafen

Pyraflufen-ethyl (summen af pyraflufen-ethyl og pyraflufen, udtrykt som pyraflufen-ethyl)

Pyridaben (F)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0110000

 

Citrusfrugter

1

0,02  (*1)

 

10

 

 

 

0,3

0,5

0110010

 

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

 

Trænødder

0,2

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,02

0120010

 

Mandler

(+)

0,02  (*1) (+)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120020

 

Paranødder

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120030

 

Cashewnødder

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120040

 

Kastanjer

 

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120050

 

Kokosnødder

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120060

 

Hasselnødder

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120070

 

Macadamia

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120080

 

Pekannødder

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120090

 

Pinjekerner

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120100

 

Pistacienødder

(+)

0,02  (*1)

 

0,2

 

 

 

 

 

0120110

 

Valnødder

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0120990

 

Andet (2)

(+)

0,04

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0130000

 

Kernefrugter

0,05  (*1)

2

 

5

 

 

 

0,9

0,7

0130010

 

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130020

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130030

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130040

 

Mispel

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130050

 

Japanmispel/loquat

 

 

 

 

 

 

 

(+)

 

0130990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

 

Stenfrugter

0,05  (*1)

2

 

 

 

 

 

 

3

0140010

 

Abrikoser

 

 

 

5

 

 

 

0,3 (+)

 

0140020

 

Kirsebær (søde)

 

 

 

5

 

 

 

0,01  (*1)

 

0140030

 

Ferskner

 

 

 

10

 

 

 

0,3 (+)

 

0140040

 

Blommer

 

 

 

5

 

 

 

0,01  (*1)

 

0140990

 

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0150000

 

Bær og små frugter

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Druer

 

3

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

3

0151010

 

Spisedruer

 

 

 

5

 

 

 

 

 

0151020

 

Druer til vinfremstilling

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

5

 

4 (+)

 

 

 

0,9

1

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

5

 

 

 

0,01  (*1)

3

0153010

 

Brombær

 

3

 

 

 

 

 

 

 

0153020

 

Korbær

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

 

Hindbær (gule og røde)

 

3

 

 

 

 

 

 

 

0153990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

3

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

3

0154010

 

Blåbær

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154020

 

Tranebær

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154030

 

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154040

 

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0154050

 

Hyben

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0154060

 

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0154070

 

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0154080

 

Hyldebær

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

0154990

 

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

 

Diverse frugter med:

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

 

Dadler

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161020

 

Figner

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161030

 

Spiseoliven

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,3

0161040

 

Kumquat

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161050

 

Stjernefrugter/karamboler

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161060

 

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

2

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161070

 

Jambolanablommer/jambolan

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0161990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162010

 

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

15

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162020

 

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

 

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

4 (+)

0162040

 

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

 

Stjerneæbler

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

 

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

 

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

 

Avocadoer

 

1

 

0,4

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163020

 

Bananer

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,05

0163030

 

Mangofrugter

 

0,02  (*1)

 

2

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

 

Papajaer

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,6

0163050

 

Granatæbler

 

0,02  (*1)

 

3

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

 

Cherimoya

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

 

Guavaer

 

1,5

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

 

Ananas

 

0,02  (*1)

 

7

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

 

Brødfrugter

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

 

Durianfrugter

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

 

Soursops/guanabanas

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0210000

 

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0211000

a)

Kartofler

0,2

0,02  (*1)

 

5

0,05  (*1)

 

 

 

0,02

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0212010

 

Maniokker

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0212020

 

Søde kartofler

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0212030

 

Yams

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0212040

 

Salepmaranta

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0212990

 

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

 

Rødbeder

 

1,5

 

1

0,05  (*1)

 

 

 

0,02

0213020

 

Gulerødder

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,1

0213030

 

Knoldselleri

 

0,3

 

0,2

0,2

 

 

 

0,03

0213040

 

Peberrod

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,08

0213050

 

Jordskokker

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0213060

 

Pastinakker

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,04

0213070

 

Persillerod

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,08

0213080

 

Radiser

 

0,3

 

0,3

0,05  (*1)

 

 

 

0,08

0213090

 

Havrerod

 

1,5

 

1

0,7

 

 

 

0,04

0213100

 

Kålroer

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,4

 

 

 

0,04

0213110

 

Majroer

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,4

 

 

 

0,04

0213990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0220000

 

Løg

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0220010

 

Hvidløg

 

0,07

 

0,02

 

 

 

 

0,01  (*1)

0220020

 

Løg

 

0,3

 

0,5

 

 

 

 

0,01  (*1)

0220030

 

Skalotteløg

 

0,07

 

0,02

 

 

 

 

0,01  (*1)

0220040

 

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0,8

 

5

 

 

 

 

0,1

0220990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0230000

 

Frugtgrøntsager

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

 

Tomater

 

1,5

 

3

 

 

 

0,15

0,7

0231020

 

Sød peberfrugt

 

1,5

 

1

 

 

 

0,01  (*1)

0,4 (+)

0231030

 

Auberginer/ægplanter

 

1,5

 

0,4

 

 

 

0,15

0,7

0231040

 

Okra, lady's fingers

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0,5

 

0,4

 

 

 

0,15

0,3

0232010

 

Agurker

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

 

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0,6

 

0,3

 

 

 

0,01  (*1)

0,3

0233010

 

Meloner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

 

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

 

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

 

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,05  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

2

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0241010

 

Broccoli

 

 

 

0,7

 

 

 

 

0,6

0241020

 

Blomkål

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,5

0241990

 

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,5

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0242010

 

Rosenkål

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,6

0242020

 

Hovedkål

 

0,7

 

2

 

 

 

 

0,5

0242990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0243000

c)

Bladkål

 

0,02  (*1)

 

 

0,5

 

 

 

3 (+)

0243010

 

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0243020

 

Grønkål/kokål

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0243990

 

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,3

 

 

 

0,01  (*1)

0250000

 

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,05  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

15

0251010

 

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251020

 

Havesalat

 

 

 

40

4

 

 

 

 

0251030

 

Bredbladet endivie

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0251040

 

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251050

 

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0251060

 

Salatsennep/rucola

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251070

 

Rød sennep

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0251080

 

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

20

0,6

 

 

 

 

0251990

 

Andet (2)

 

 

 

20

0,05  (*1)

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,05  (*1)

15

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0252010

 

Spinat

 

 

 

30

 

 

 

 

20

0252020

 

Portulakker

 

 

 

20

 

 

 

 

15

0252030

 

Bladbeder

 

 

 

20

 

 

 

 

0,01  (*1)

0252990

 

Andet (2)

 

 

 

20

 

 

 

 

0,01  (*1)

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

10

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,05  (*1)

0,06

 

0,02

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,1  (*1)

40

 

20

 

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

15 (+)

0256010

 

Kørvel

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256020

 

Purløg

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256030

 

Selleriblade

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256040

 

Persille

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256050

 

Salvie

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0256060

 

Rosmarin

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256070

 

Timian

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256080

 

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256090

 

Laurbærblade

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256100

 

Estragon

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0256990

 

Andet (2)

 

 

 

 

0,6

 

 

 

 

0260000

 

Bælgplanter

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0260010

 

Bønner (med bælg)

 

2

 

1

 

 

 

0,2 (+)

1 (+)

0260020

 

Bønner (uden bælg)

 

0,08

 

0,4

 

 

 

0,01  (*1)

0,09

0260030

 

Ærter (med bælg)

 

2

 

1

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0260040

 

Ærter (uden bælg)

 

0,08

 

0,3

 

 

 

0,01  (*1)

0,09

0260050

 

Linser

 

0,2

 

0,05

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270000

 

Stængelgrøntsager

0,05  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0270010

 

Alm. asparges

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,1

 

 

 

0,05

0270020

 

Kardoner/spanske artiskokker

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270030

 

Bladselleri

 

30

 

1,5

0,1

 

 

 

1

0270040

 

Knoldfennikel

 

4

 

1,5

0,1

 

 

 

0,01  (*1)

0270050

 

Artiskokker

 

4

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,3

0270060

 

Porrer

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,7

0270070

 

Rabarber

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270080

 

Bambusskud

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270090

 

Palmehjerter

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0270990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0280000

 

Svampe, mosser og laver

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

 

Dyrkede svampe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

 

Vilde svampe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

 

Mosser og laver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

 

Alger og prokaryote organismer

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,05  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0,15

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,2

0300010

 

Bønner

 

0,2

 

0,5

 

 

 

 

 

0300020

 

Linser

 

0,02  (*1)

 

0,4

 

 

 

 

 

0300030

 

Ærter

 

0,1

 

0,4

 

 

 

 

 

0300040

 

Lupiner/lupinbønner

 

0,1

 

0,4

 

 

 

 

 

0300990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

0,4

 

 

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,05  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0401000

 

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

 

Hørfrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401020

 

Jordnødder

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,02

0401030

 

Valmuefrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401040

 

Sesamfrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401050

 

Solsikkefrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401060

 

Rapsfrø

 

0,02

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401070

 

Sojabønner

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05

0401080

 

Sennepsfrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401090

 

Bomuldsfrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,4

0401100

 

Græskarfrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401110

 

Saflorfrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401120

 

Hjulkronefrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401130

 

Sæddodderfrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401140

 

Hampfrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401150

 

Kristpalmefrø

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0401990

 

Andet (2)

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402000

 

Olieholdige frugter

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0402010

 

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

 

Oliepalmekerner

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402030

 

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402040

 

Kapok

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0402990

 

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0500000

KORN

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0500010

 

Byg

0,05  (*1)

4

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,5

0500020

 

Boghvede og andre pseudokornarter

0,05  (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0500030

 

Majs

0,05  (*1)