Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1744

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1744 af 17. september 2019 om tekniske specifikationer for elektronisk skibsmelding i indlandssejladsen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 164/2010

C/2019/6537

OJ L 273, 25.10.2019, p. 1–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1744/oj

25.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 273/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1744

af 17. september 2019

om tekniske specifikationer for elektronisk skibsmelding i indlandssejladsen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 164/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF af 7. september 2005 om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Elektronisk rapportering i indlandssejlads bør bidrage til at øge sejladsens sikkerhed og effektivitet ved at muliggøre elektronisk dataudveksling i forbindelse med rapportering til og mellem kompetente myndigheder og lette elektronisk dataudveksling mellem de parter, der er involveret i transport ad indre vandveje. Elektronisk rapportering bør bidrage til at undgå, at de samme data indberettes flere gange til de kompetente myndigheder og andre parter i transportkæden.

(2)

Udviklingen af harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) som fastsat i direktiv 2005/44/EF kræver, at der udarbejdes tekniske specifikationer, herunder bl.a. om elektronisk skibsmelding.

(3)

I de tekniske specifikationer for elektronisk skibsmelding, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 164/2010 (2), angives de meddelelser, dataelementer, koder og referencer, der skal bruges til elektronisk skibsmelding for at muliggøre specifikke RIS-tjenester og -funktioner i overensstemmelse med direktiv 2005/44/EF.

(4)

I de tekniske specifikationer for elektronisk skibsmelding bør der tages behørigt hensyn til den teknologiske udvikling og erfaringerne fra deres anvendelse, herunder indførelsen af obligatoriske elektroniske indberetningskrav for store floder i Europa. Derfor bør de tekniske specifikationer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 164/2010, revideres og præciseres.

(5)

I de reviderede tekniske specifikationer bør der tages behørigt hensyn til de senest internationalt vedtagne standarder, retningslinjer og erfaringer som følge af deres anvendelse såsom de relevante standarder fra de Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) og Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) og andre internationale organer. Der bør desuden tages hensyn til de specifikke bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 (3) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2032 (4).

(6)

I de reviderede tekniske specifikationer bør der tages behørigt hensyn til kravet om kompatibilitet med andre transportformer, navnlig søtransport. Dette bør ske ved at gøre brug af internationalt standardiserede notifikationsmeddelelser og anerkendte kodelister og klassifikationer og ved at følge de retningslinjer, der er fastsat af PROTECT (5)-gruppen.

(7)

I henhold til artikel 12, stk. 2, i direktiv 2005/44/EF skal de tekniske specifikationer træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen, og medlemsstaterne skal anvende disse specifikationer senest 30 måneder efter deres ikrafttræden.

(8)

Under hensyntagen til omfanget af de nødvendige ændringer bør forordning (EU) nr. 164/2010 ophæves.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 11 i direktiv 2005/44/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De tekniske specifikationer for elektronisk skibsmelding i indlandssejladsen fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Forordning (EU) nr. 164/2010 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes senest 30 måneder efter dens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 152.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 164/2010 af 25. januar 2010 om de tekniske specifikationer for elektronisk skibsmelding i indlandssejladsen i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet (EUT L 57 af 6.3.2010, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 118).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2032 af 20. november 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 416/2007 om tekniske specifikationer for efterretninger for skippere (EUT L 332 af 28.12.2018, s. 1).

(5)  PROTECT: en organisation af europæiske havne, der har udarbejdet fælles implementeringsvejledninger for elektroniske standardmeddelelser (www.protect-group.org).


BILAG

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.

DEL I: AFTALE OM IMPLEMENTERINGSVEJLEDNING FOR MEDDELELSER 3

1.1.

Indledning 3

1.2.

UN/EDIFACT-meddelelsesstruktur 4

1.3.

Introduktion til meddelelsestyper 4

1.3.1.

ERINOT 4

1.3.2.

PAXLST 5

1.3.3.

ERIRSP 5

1.3.4.

BERMAN 5

2.

DEL II: KODER OG REFERENCER 5

2.1.

Indledning 5

2.2.

Definitioner 5

2.3.

Klassificeringer og kodebeskrivelser 7

2.3.1.

Skibs- og konvojtype (FN-henstilling nr. 28) 8

2.3.2.

Skibets IMO-identifikationsnummer (IMO) 9

2.3.3.

Entydigt europæisk fartøjsidentifikationsnummer (ENI) 10

2.3.4.

Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (HS), herunder den kombinerede nomenklatur 12

2.3.5.

Standardgodsnomenklaturen til transportstatistik (NST) 13

2.3.6.

Den internationale kode for søtransport af farligt gods (IMDG) 14

2.3.7.

Konvention om farligt gods (ADN) 15

2.3.8.

FN-landekode 17

2.3.9.

FN-lokaliseringskode (UN/LOCODE) 19

2.3.10.

Kode for sejlløbsafsnit 20

2.3.11.

Terminalkode 21

2.3.12.

Kode for containerstørrelse og -type 23

2.3.13.

Containerens identifikationskode 24

2.3.14.

Emballagetype 25

2.3.15.

Håndteringsinstrukser 26

2.3.16.

Anløbsformål 27

2.3.17.

Lastens art 29

2.4.

Lokaliseringskoder 30

2.5.

Liste over forkortelser 30

Tillæg: Implementeringsvejledninger for meddelelser

Tillæg 1

Rapportering om (farligt) gods (IFTDGN) — ERINOT 33

1.   DEL I: AFTALE OM IMPLEMENTERINGSVEJLEDNING FOR MEDDELELSER

1.1.   Indledning

I disse tekniske specifikationer fastlægges strukturen i fire meddelelser til elektronisk skibsmelding i indlandssejlads, som er baseret på meddelelsesstrukturen UN/EDIFACT (1) (De Forenede Nationers regler for elektronisk dataudveksling til forvaltning, handel og transport) og tilpasset til indlandssejlads, hvor det er påkrævet.

Hvis der i national eller international lovgivning er krav om elektronisk skibsmelding i indlandssejlads, skal disse tekniske specifikationer anvendes.

Den præcise anvendelse af meddelelserne, dataelementerne og koderne er fastlagt i tillæggene (implementeringsvejledninger for meddelelser) for at sikre en fælles forståelse og anvendelse af meddelelserne.

Meddelelsestyperne er:

1.

Rapporteringsmeddelelse om (farligt) gods (IFTDGN) — ERINOT

2.

Meddelelse om liste over passagerer og besætning (PAXLST)

3.

ERINOT-svar- og kvitteringsmeddelelse (APERAK) — ERIRSP

4.

Notifikationsmeddelelse til den kajpladsadministrerende havn (BERMAN)

Ved udveksling af oplysninger er brugen af XML-teknologi en anden mulighed ud over UN/EDIFACT-standarderne.

1.2.   UN/EDIFACT-meddelelsesstruktur

Meddelelsesstrukturen er baseret på ISO 9735.

UN/EDIFACT-meddelelser består af segmenter. Meddelelsesstrukturen fremgår af et grendiagram, der viser de enkelte segmenter og segmentgruppers position og indbyrdes forhold.

For hvert segment angives dataelementer, og nogle dataelementer kombineres til sammensatte dataelementer. Et segment og et dataelement i et segment er enten obligatorisk (M) eller betinget (C). Obligatoriske segmenter og/eller dataelementer indeholder data, der er vigtige for en modtagelsesapplikation, og skal udfyldes med gyldige data.

Alle meddelelser indledes med to eller tre segmenter: »forsendelseshoved« (UNB) og »meddelelsens start« (UNH). Når det er nødvendigt, bruges »syntaks-anviseren« (UNA) som et første segment til at bestemme, hvilke tegnsæt der bruges i meddelelsen. Alle meddelelser afsluttes med segmenterne »meddelelsens afslutning« (UNT) og »forsendelsens afslutning« (UNZ). Dermed er alle meddelelser indeholdt i en forsendelse, og en forsendelse indeholder kun en enkelt meddelelse.

1.3.   Introduktion til meddelelsestyper

Som nævnt i afsnit 1.1 er de fire meddelelsestyper:

1.

Rapporteringsmeddelelse om (farligt) gods (IFTDGN) — ERINOT

2.

Meddelelse om liste over passagerer og besætning (PAXLST)

3.

ERINOT-svar- og kvitteringsmeddelelse (APERAK) — ERIRSP

4.

Notifikationsmeddelelse til den kajpladsadministrerende havn (BERMAN)

Desuden kan meddelelser have følgende funktioner:

ny meddelelse (identifikator »9«)

ændring af meddelelse (identifikator »5«)

annullering af meddelelse (identifikator »1«)

afslutning af rejse (identifikator »22«)

afbrydelse af rejse (identifikator »150«)

genoptagelse af rejse (identifikator »151«).

1.3.1.   ERINOT

ERI-notifikationsmeddelelsen (ERINOT) skal bruges til rejserelateret information og information om farlig og ikke-farlig last om bord på fartøjer på indre vandveje. ERINOT-meddelelsen er en særlig anvendelse af UN/EDIFACT-meddelelsen »International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (IFTDGN)« (anmeldelse af en international forsendelse og transport af farligt gods). For de data og koder, der er indeholdt i meddelelsesapplikationerne, og som er baseret på disse meddelelsesspecifikationer, er der gjort brug af kataloget UN Directory D98B.

ERINOT-meddelelsen dækker over følgende typer:

transportanmeldelse fra fartøj til myndighed (identifikator »VES«), fra fartøj til landjorden

transportanmeldelse fra fragtfører til myndighed (identifikator »CAR«), fra landjorden til landjorden

anmeldelse af gennemsejling (identifikator »PAS«), fra myndighed til myndighed.

1.3.2.   PAXLST

PAXLST-meddelelsen baseres på UN/EDIFACT-meddelelsen PAXLST. Den skal anvendes til udveksling af data ved sejlads ad indre vandveje mellem kaptajnen/skipperen eller fragtføreren og udpegede myndigheder, f.eks. toldmyndigheder, immigrationsmyndigheder, politiet og terminaler, der er omfattet af International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code (den internationale kode for sikring af skibe og havne) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 (2).

Meddelelsen skal også anvendes til at overføre passager-/besætningsoplysninger fra en udpeget myndighed i udskibningslandet til de kompetente myndigheder i indskibningslandet for transportmidlet.

1.3.3.   ERIRSP

Svarmeddelelsen ERI Response Message (ERIRSP) udspringer af UN/EDIFACT APERAK-meddelelsen. Den kan genereres af den udpegede myndigheds system. Svaret på en »ændring« eller en »annullering« indeholder information om, hvorvidt »ændringen« eller »annulleringen« er behandlet af det modtagende system.

1.3.4.   BERMAN

I meddelelsen om kajforvaltning Berth Management (BERMAN) kombineres anmeldelsen før ankomst og den generelle erklæring i en enkelt anmeldelse, der baseres på EDIFACT-meddelelsen BERMAN fra kataloget UN/EDIFACT D04B Directory.

BERMAN-meddelelsen skal sendes af fartøjer, der sejler på indre vandveje, før ankomst til eller afgang fra en kaj eller en havn og giver information om tidspunkt for ankomst og de tjenester, der er behov for til sikring af hurtig behandling, for at støtte procedurerne og lette kontrollen.

2.   DEL II: KODER OG REFERENCER

2.1.   Indledning

Koder og referencer som defineret i denne del bruges i elektronisk skibsmelding i indlandssejladsen. Brugen af koder og referencer har til formål at sikre utvetydighed, og de giver færre misfortolkninger og letter oversættelsen af meddelelser til andre sprog.

Derfor er brugen af koder og referencer obligatorisk for de dataelementer, der angives i implementeringsvejledningerne for meddelelser. Disse koder og referencer er også tilgængelige i elektronisk form i det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System — ERDMS), der forvaltes af Kommissionen.

Disse koder og referencer anvendes, når der udveksles oplysninger mellem flere computerapplikationer og mellem parter, der bruger forskellige sprog, selv i forbindelse med meddelelsestyper, der ikke er omfattet af dette bilag.

2.2.   Definitioner

I dette bilag bruges følgende definitioner:

Agent er en person, der har mandat eller er autoriseret til at handle eller give information på vegne af fartøjes (transport-)operatør.

Pram er et fartøj, der ikke selv har nogen fremdrift.

Blå kegler er signaler som indlandsfartøjer, der udfører transport af farlige stoffer, i henhold til den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN) skal vise, dvs. en, to eller tre blå kegler om dagen og en, to eller tre blå lys om natten.

Fragtfører eller transportoperatør er den person, der er ansvarlig for godstransporten, enten direkte eller via en tredjepart.

Last er gods, varer, handelsvarer og artikler, der transporteres på et skib. Skibets last består af en eller flere forsendelser (med det nødvendige udstyr), som hver består af en eller flere godsenheder.

Kode er en tegnstreng, der bruges som en forkortet form a) for oplysninger til registrering eller identifikation og b) til repræsentation eller identifikation af information ved brug af en specifik symbolsk form, der kan genkendes af en computer.

Fællesreference er en fælles nøgle til at henføre alle efterfølgende overførsler af data til den samme business case eller fil (dataelement 0068 TED). Fællesreferencen betragtes som en fællesnævner (3), der via et entydigt nummer forbinder dokumenter, elektroniske meddelelser og andre kommunikationer med samme formål og karakteristika.

En forsendelse er et særskilt identificerbart antal varer, der transporteres fra en befragter (indskibningshavn) til en modtager (udskibningshavn) og identificeres og specificeres i et enkelt transportdokument. En container som udstyr betragtes i denne forbindelse som en særskilt identificerbar pakningsenhed, for hvilken der foretages separate bestillinger, og betragtes som sådan som en enkelt forsendelse.

Modtager er den part, der nævnes i transportdokumentet, og som skal modtage varerne, lasten eller containerne.

Befragter er den person eller virksomhed, som har — eller i hvis navn der er — indgået en fragtaftale med en fragtfører, som står for den egentlige levering af — eller i hvis navn der sørges for levering af — varerne til modtageren i forbindelse med fragtaftalen (synonymer: afskiber, lastens afsender).

Container er udstyr til transportformål med følgende kendetegn:

1.

Er i holdbar udførelse og følgelig solid nok til at tåle at blive anvendt gentagne gange

2.

Er konstrueret således, at det gøres lettere at transportere gods med en eller flere transportformer

3.

Er udstyret med anordninger, der forenkler håndteringen, navnlig fra et transportmiddel til et andet

4.

Er konstrueret således, at den let kan fyldes og tømmes.

Udtrykket container omfatter hverken køretøjer eller konventionel emballage.

Farligt gods er følgende kategorier, der henvises til i de relevante internationale instrumenter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF (4):

gods, der er opført i UNDG-koden

gods, der er opført i ADN-koden

gods, der er opført i IMDG-koden

flydende farlige stoffer, der er opført i IBC-koden

flydende gas, der er opført i IGC-koden

faste stoffer, der er opført i tillæg B til BC-koden.

Dataelement er en dataenhed, der i en bestemt kontekst betragtes som udelelig, og for hvilken identifikationen, beskrivelsen og repræsentationen af værdien er præciseret.

Dødvægttonnage (DWT) er et skibs maksimale deplacement fratrukket skibets vægt.

Deplacementton er en enhed til måling af deplacementet for skibe svarende til 35 ft3. Dette svarer omtrent til rumfanget af et langt ton (1 016,06 kg) havvand.

EDI-nummer er senderens eller modtagerens elektroniske adresse (f.eks. senderen og modtageren af lasten). Det kan være en e-mailadresse, en vedtaget identifikator eller f.eks. et nummer fra European Article Numbering Association (EAN-nummer).

Electronic Data Interchange (EDI) er elektronisk overførsel af data, der er struktureret i henhold til vedtagne standarder, fra applikationer på en parts computer til applikationer på en anden parts computer.

Gods er løsøre, handelsvarer eller varer.

En »godsenhed« er hele eller en del af lasten (forsendelsen), der modtages fra afskiberen, herunder ethvert emballagemateriale såsom paller leveret af afskiberen.

Bruttotonnage (BRT) er et mål for skibets samlede størrelse fastsat i henhold til bestemmelserne i den internationale konvention om måling af skibe og udtrykkes normalt i ton.

Bruttovægt er varernes vægt (masse), inklusive emballage, men eksklusive fragtførerens materiel, udtrykt i hele kilogram.

Implementeringsvejledning for meddelelser er en vejledning, der beskriver i detaljer, hvordan en bestemt meddelelse skal gennemføres, og hvilke segmenter, dataelementer, koder og referencer, der skal bruges, og hvordan.

Lokalitet er et geografisk sted som f.eks. en havn, en indenlandsk fragtterminal, en lufthavn, en fragtstation for containere, en terminal eller andet sted, hvor toldbehandling eller regelmæssig modtagelse eller levering af varer kan finde sted, og som har permanente faciliteter, der bruges på regelmæssig basis til varebevægelser forbundet med international handel/transport. Lokaliteten skal anerkendes som en lokalitet af et kompetent nationalt organ.

Transportmiddel er den type befordringsmiddel, der bruges til transport af gods, såsom pram, lastbil, fartøj eller tog.

Et ton er en vægtenhed svarende til 1 000 kg.

Transportmåde er den transportform, der bruges til godstransport, f.eks. med jernbane, ad vej, til søs eller ad indre vandveje.

Næste anløbshavn er det næste sted (anløbshavn), som skibet ankommer til efter en rejse. Udtrykket anvendes kun af skibsføreren til at angive den næste kompetente myndighed i overensstemmelse med de gældende regler.

Gennemsejlingspunkt er et afgrænset punkt, der fungerer som markør til at bestemme dele af et fartøjs rejse og udløser en bestemt handling. Det kan tage form af en virtuel linje vinkelret på sejlløbets retning fra side til side af sejlløbet.

Anløbshavn er et sted, hvor et fartøj lægger for anker eller på anden måde ligger stille et vist tidsrum for at udføre nødvendige operationer vedrørende skibet, lasten eller besætningen.

Kvalifikator er et dataelement, hvis værdi udtrykkes som en kode for den specifikke betydning af et andet dataelements eller segments funktion.

Referencenummer er et nummer, der bruges til at henvise til eller nævne en relation eller — når det er relevant — en begrænsning.

Ton er en enhed for skibes interne kapacitet svarende til 100 kubikfod (2,8317 m3).

Segment er et på forhånd fastsat og defineret sæt funktionsmæssigt indbyrdes relaterede dataelementer, der identificeres gennem deres sekventielle position i sættet. Et segment begynder med et segment-tag og ender med en segment-afslutter. Det kan være et servicesegment eller et brugerdatasegment.

Segmentkode betyder en entydig kode, der identificerer hvert enkelt segment, og som er fastlagt i segmentkataloget.

Skibsfører er den person om bord på skibet, der har kommandoen og kompetencen til at træffe alle beslutninger vedrørende navigationen og skibsledelsen (synonymer: kaptajn, skipper, bådfører).

Tag er en entydig identifikator for et segment eller dataelement.

Transportanmeldelse er anmeldelsen af et skibs planlagte rejse til en kompetent myndighed.

UN/EDIFACT er FN-reglerne for elektronisk dataudveksling til forvaltning, handel og transport. Den består af standarder, kataloger og retningslinjer for elektronisk udveksling af strukturerede data, særligt i relation til handel med varer og tjenesteydelser, mellem uafhængige computerinformationssystemer. Disse regler anbefales inden for rammerne af FN og er godkendt og offentliggjort af UNECE i UN Trade Data Interchange Directory (UNTDID) (FN’s katalog over dataudveksling) og vedligeholdes i henhold til vedtagne procedurer.

Skibstrafiktjenester (VTS) er tjenester som defineret i punkt 2.5 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2007 (5).

Rejse er et fartøjs rejse mellem indskibningshavnen eller -havnene og den første udskibningshavn for en forsendelse.

2.3.   Klassificeringer og kodebeskrivelser

Følgende klassificeringer skal bruges til skibsmelding i indlandssejladsen:

1.

Skibs- og konvojtype (FN-henstilling nr. 28)

2.

Skibets IMO-identifikationsnummer (IMO)

3.

Entydigt europæisk fartøjsidentifikationsnummer (ENI)

4.

Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (HS), herunder den kombinerede nomenklatur

5.

Standardgodsnomenklaturen til transportstatistik (NST)

6.

Den internationale kode for søtransport af farligt gods (IMDG)

7.

Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN)

8.

FN-landekode

9.

FN-lokaliseringskode (UN/LOCODE)

10.

Kode for sejlløbsafsnit

11.

Terminalkode

12.

Kode for containerstørrelse og -type

13.

Containerens identifikationskode

14.

Kode for emballagetype

15.

Håndteringsinstrukser

16.

Anløbsformål

17.

Lastens art

Nedenstående indeholder detaljer, bemærkninger og retningslinjer angående anvendelsen af disse koder i indlandssejladsen.

2.3.1.   Skibs- og konvojtype (FN-henstilling nr. 28)

FULD BENÆVNELSE

Koder for typer af transportmidler

Bilag 2, kapitel 2.5: Transport ad indre vandveje

FORKORTELSE

FN-henstilling nr. 28

UDSTEDENDE MYNDIGHED

UNECE/CEFACT http://www.unece.org/cefact

RETSGRUNDLAG

FN-henstilling nr. 28, ECE/Trade/276; 2001/23

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

Marts 2001

ÆNDRING

UN/CEFACT 2010 eller den seneste.

STRUKTUR

Firecifret alfanumerisk kode:

 

Et ciffer: »1« for havsejlads, »8« for indlandssejlads

 

To cifre for skibs- eller konvojtype

 

Et ciffer for underinddeling

KORT BESKRIVELSE

I denne henstilling fastlægges en fælles kodeliste for identifikationen af transportmiddeltypen. Den har særlig relevans for transportorganisationer og -udbydere, toldmyndigheder og andre myndigheder, statistikkontorer, speditører, afskibere, modtagere og andre parter, der er involveret i transport.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

FN-henstilling nr. 19

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen.

SPROG

Engelsk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

UNECE

BEMÆRKNINGER

Det centrale sæt kodeværdier styres af et internationalt organ (UNECE). Af hensyn til harmonisering kan der til alle RIS-applikationer bruges et enkelt sæt kodeværdier, der også repræsenterer andre skibstyper.


Eksempel

 

8010

Motorfragtskib (indlandssejlads)

1500

Almindeligt fragtskib (søgående)

Brug i implementeringsvejledningerne

TDT/C228/8179 (konvoj)

 

EQD(B)/C224/8155 (fartøj)

2.3.2.   Skibets IMO-identifikationsnummer (IMO)

FULD BENÆVNELSE

IMO-skibsidentifikationsnummer

FORKORTELSE

IMO-nummer

UDSTEDENDE MYNDIGHED

Den internationale søfartsorganisation/Lloyds

RETSGRUNDLAG

IMO-resolution A.600(15), SOLAS, kapitel XI, regel 3

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

ÆNDRING

Opdateres dagligt

STRUKTUR

Nummer i Lloyd’s Register of Shipping (LR) (syv cifre).

KORT BESKRIVELSE

IMO-resolutionen sigter mod at tildele alle skibe et identificerende permanent nummer.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

BRUG

Til søgående skibe

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

www.ships-register.com

SPROG

Engelsk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

International Maritime Organization

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

Det Forenede Kongerige


Eksempel

 

Fartøj dwt 2774

Danchem East 9031624

Brug i implementeringsvejledningerne

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.3.3.   Entydigt europæisk fartøjsidentifikationsnummer (ENI)

FULD BENÆVNELSE

Entydigt europæisk fartøjsidentifikationsnummer

FORKORTELSE

ENI

UDSTEDENDE MYNDIGHED

Den Europæiske Union

RETSGRUNDLAG

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 (6) (artikel 18, artikel 2.18 i bilag V)

NUVÆRENDE STATUS

DATO FOR GENNEMFØRELSE

BEGRÆNSNING AF PERIODE FOR ANVENDELSE

ÆNDRING

Løbende

STRUKTUR

Ottecifret nummer

KORT BESKRIVELSE

Det entydige europæiske fartøjsidentifikationsnummer har til formål at tildele alle skibe et permanent identificerende nummer.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

IMO-nummer

BRUG

Til elektronisk skibsmelding samt sporing, opsporing og certificering af skibe, der sejler på indre vandveje.

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

a)

Kompetente myndigheder fører et register. Kompetente myndigheder i andre medlemsstater kan få adgang.

b)

Europæisk skrogdatabase

c)

Stater, der har undertegnet Mannheimkonventionen, og andre parter, der har undertegnet administrative aftaler.

SPROG

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

EU-medlemsstater og kontraherende parter i Mannheimkonventionen

BEMÆRKNING

Det entydige europæiske fartøjsidentifikationsnummer ENI består af otte arabertal. De første tre tal er koden for den udstedende myndighed. De næste fem tal er et løbenummer.


Eksempel

 

12345678

 

Brug i implementeringsvejledningerne

TDT, EQD (V1 and V2-V15)

CNI/GID og

CNI/GID/DGS/C205/1311

2.3.4.   Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (HS), herunder den kombinerede nomenklatur

FULD BENÆVNELSE

Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem

FORKORTELSE

HS Harmoniseret system

UDSTEDENDE MYNDIGHED

Verdenstoldorganisationen

RETSGRUNDLAG

Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

1. januar 2007

ÆNDRING

Revurderes principielt hvert femte år. Den seneste version anvendes.

STRUKTUR

7 466 positioner, inddelt i fire hierarkiske niveauer:

 

Niveau 1: afsnit, der er nummereret med romertal (I til XXI)

 

Niveau 2: kapitler, der identificeres ved tocifrede numeriske koder

 

Niveau 3: positioner, der identificeres ved firecifrede numeriske koder

 

Niveau 4: underpositioner, der identificeres ved sekscifrede numeriske koder

KORT BESKRIVELSE

HS-konventionen er en klassificering af varer på baggrund af kriterier for råvarer og for produktionsstadiet for råvarer. HS er omdrejningspunktet for hele processen for harmonisering af internationale økonomiske klassificeringer, som gennemføres i fællesskab af FN's statistikafdeling og Eurostat. Dens punkter og underpunkter er det grundlag, som identifikation af industrivarer i produktklassifikationer hviler på. Mål: at harmonisere a) klassifikationer for udenrigshandel for at sikre direkte korrespondance, og b) landes statistikker for udenrigshandel for at sikre, at disse kan sammenlignes på internationalt plan.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

Harmoniseret System (HS): fuldgyldig aftale om sekscifret niveau Kombineret nomenklatur (KN)

 

NST om trecifret niveau

BRUG

Produkter

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

Organisation mondiale des douanes

Rue de l'Industrie, 26-39

1040 Bruxelles

BELGIEN

www.wcoomd.org

Toldsamarbejdsrådet, Bruxelles

SPROG

Alle Den Europæiske Unions officielle sprog

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

En underinddeling af koder, der bruges til elektronisk skibsmelding, vil blive vedligeholdt af ERI-ekspertgruppen.

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System, ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen.

BEMÆRKNINGER

HS-klassificeringen er yderligere opdelt på EU-niveau i den såkaldte kombinerede nomenklatur (KN).


Eksempel

 

730110

Spunsvæg af jern eller stål

310210

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer, ammoniumsulfat

Brug i implementeringsvejledningerne

CNI/GID/FTX(1)/C108/4440

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.3.5.   Standardgodsnomenklaturen til transportstatistik (NST)

FULD BENÆVNELSE

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport/Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revideret

FORKORTELSE

NST 2007

UDSTEDENDE MYNDIGHED

Europa-Kommissionen (det statistiske kontor/Eurostat)

RETSGRUNDLAG

Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2007 (7)

NUVÆRENDE STATUS

DATO FOR GENNEMFØRELSE

1. januar 2007

ÆNDRING

Regelmæssigt hver andet år. Den seneste version anvendes.

STRUKTUR

Tocifret NST 2007

Niveau 1: en tocifret CPA-underinddeling

KORT BESKRIVELSE

Klassificering af varer med henblik på transportstatistik i Europa (CSTE)

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (HS)

Den kombinerede nomenklatur (KN)

BRUG

Produkter

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NST_2007&StrLanguageCode=DA&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System, ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen.

SPROG

Alle Den Europæiske Unions officielle sprog

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat)

Unit C2 Bâtiment BECH A3/112

2920 Luxembourg

BEMÆRKNINGER

2.3.6.   Den internationale kode for søtransport af farligt gods (IMDG)

FULD BENÆVNELSE

Den internationale kode for søtransport af farligt gods

FORKORTELSE

IMDG-kode

UDSTEDENDE MYNDIGHED

Den internationale søfartsorganisation IMO

RETSGRUNDLAG

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

18. maj 1965

ÆNDRING

1. januar 2001 (30. ændring). Ca. hver 2. år

STRUKTUR

Tocifret numerisk kode:

Etcifret numerisk kode for klasse

Etcifret numerisk kode for kategori

KORT BESKRIVELSE

IMDG-koden regulerer langt størstedelen af forsendelser af farlige stoffer til vands. Koden anbefales som grundlag, når regeringer vedtager nationale lovgivninger, sammenholdt med SOLAS-konventionen.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

Koden baseres på FN’s henstillinger om transport af farligt gods (UNDG)

BRUG

Søtransport af farligt og skadeligt gods

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

www.imo.org

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System, ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen. (medtaget i ADN-tabellen).

SPROG

Nederlandsk, engelsk, fransk, tysk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

International Maritime Organization

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

DET FORENEDE KONGERIGE

BEMÆRKNINGER

Ved transport på indre vandveje kan IMO-koden bruges, da den ofte allerede er kendt. Når det er nødvendigt, indsættes en ADN-kode, der svarer til IMDG-koden.


Eksempel

 

32

Brændbar væske, ikke yderligere specificeret (ethanol)

Brug i implementeringsvejledningerne

CNI/GID/DGS/C205/8351

2.3.7.   Konvention om farligt gods (ADN)

FULD BENÆVNELSE

Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN)

FORKORTELSE

ADN

UDSTEDENDE MYNDIGHED

FN's Økonomiske Kommission for Europa

(engelsk, fransk og russisk udgave af ADN)

Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (tysk udgave af ADN)

RETSGRUNDLAG

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF (8)

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

Operationel

ÆNDRING

Regelmæssigt hvert andet år, som angivet

STRUKTUR

For gods på tørlastskibe:

FN-nummer

Stoffets navn (i henhold til tabel A under del 3 i ADNR)

Klasse

Fareklassifikationskode

Emballagegruppe

Fareseddel

 

For gods på tankskibe:

FN-nummer

Stoffets navn (i henhold til tabel C under del 3 i ADNR)

Klasse

Emballagegruppe

KORT BESKRIVELSE

ADN, den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje, der erstatter mange regionale aftaler.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

ADN, ADR, RID

BRUG

Transport af farligt gods i indlandssejladsen

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_e.html

www.ccr-zkr.org

http://www.danubecommission.org/

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System, ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen.

SPROG

Engelsk, fransk og tysk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

United Nations Economic Commission for Europe, Palais des Nations, 1211 Geneve 10, Schweiz

Commission centrale pour la navigation sur le Rhin, 2, Place de la Republique, F-67082 Strasbourg Cedex

BEMÆRKNINGER

Bestemmelserne i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN) finder anvendelse på alle europæiske vandveje (herunder Rhinen og Donau). 2017-udgaven af ADR/RID/ADN er harmoniseret med den 20. reviderede udgave af UN Model Regulations og trådt i kraft den 1. januar 2017.


Eksempel

 

For tørlastskibe:

For tankskibe:

1203; benzin 3; F1; III; 3

1203; benzin 3; III

Brug i implementeringsvejledningerne

CNI/GID/DGS/C205/8078

2.3.8.   FN-landekode

FULD BENÆVNELSE

Internationale standardkoder for navne på lande

FORKORTELSE

ISO 3166-1

UDSTEDENDE MYNDIGHED

Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO)

RETSGRUNDLAG

FN-henstilling nr. 3 (koder for landenavne)

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

1974

ÆNDRING

Som for ISO 3166-1

STRUKTUR

Alfakode på to bogstaver (der skal bruges principielt)

Trecifret numerisk kode (alternativt)

KORT BESKRIVELSE

ISO fastlægger en entydig kode på to bogstaver for alle lande samt en trecifret kode, der er et alternativ til alle applikationer, der skal være uafhængige af alfabetet.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

UN/LOCODE

BRUG

Denne kode anvendes som et element i den kombinerede lokaliseringskode i kapitel 2.4 i dette bilag.

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

UNECE

http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System, ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen.

SPROG

Engelsk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

http://www.unece.org/cefact

BEMÆRKNINGER

Se kapitel 2.4 i dette bilag for kombination af alfalandekoden med lokaliseringskoden.


Eksempel

 

BE

Belgien

Brug i implementeringsvejledningerne

ERINOT-meddelelsen:

 

TDT/C222/8453

 

NAD(1)/3207

 

NAD(2)/3207

 

ERIRSP-meddelelsen

 

NAD(1)/3207

2.3.9.   FN-lokaliseringskode (UN/LOCODE)

FULD BENÆVNELSE

FN’s kode for handels- og transportlokaliteter

FORKORTELSE

UN/LOCODE

UDSTEDENDE MYNDIGHED

UNECE/CEFACT

RETSGRUNDLAG

UNECE-henstilling nr. 16

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

1980

ÆNDRING

Februar 2018 (december 2018)

STRUKTUR

ISO 3166-1-landekode (totegns alfakode) efterfulgt af et mellemrum og en tretegns alfakode på til stednavne (5 tegn)

Stednavn (a…29)

Underinddeling ISO 3166-2, valgfrit (a..3)

Funktion, obligatorisk (an..5)

Bemærkninger, valgfrit (an..45)

Geografiske koordinater (000N 0000 W, 000 S 00000 E)

KORT BESKRIVELSE

FN anbefaler en alfabetisk kode på fem bogstaver som forkortelse for navne på lokaliteter af interesse for international handel, såsom havne, lufthavne, indenlandske fragtterminaler og andre lokaliteter, hvor toldbehandling af varer kan finde sted, og hvis benævnelser skal repræsenteres utvetydigt under dataudveksling mellem parterne i en international handel.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

FN-landekode

BRUG

Denne kode anvendes som et element i den kombinerede lokaliseringskode i kapitel 2.4 i dette bilag.

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System, ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen.

SPROG

Engelsk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

UNECE

BEMÆRKNINGER

Se også kapitel 2.4 i dette bilag.


Eksempel

 

BEBRU

Belgien, Bruxelles

Brug i implementeringsvejledningerne

TDT/LOC (1..9)/C517/3225

 

CNI/LOC(1..2)/C517/3225

2.3.10.   Kode for sejlløbsafsnit

FULD BENÆVNELSE

Kode for sejlløbsafsnit

FORKORTELSE

 

UDSTEDENDE MYNDIGHED

Nationale forvaltninger af vandveje

RETSGRUNDLAG

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

ÆNDRING

STRUKTUR

Femcifret numerisk kode

KORT BESKRIVELSE

Nettet af vandveje er inddelt i afsnit. Dette kan være hele floder og kanaler over flere 100 km eller små afsnit. En lokalitets position i et afsnit kan angives i hektometer eller som navnet (koden) på en terminal eller et gennemsejlingspunkt.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

UN/LOCODE

BRUG

Nummerering af vandvejene i et nationalt net. Denne kode anvendes som et element i den kombinerede lokaliseringskode i kapitel 2.4 i dette bilag.

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System, ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen

SPROG

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

Nationale forvaltninger af vandveje

BEMÆRKNINGER

Se også kapitel 2.4 i dette bilag.


Eksempel

 

03937

Rhein, Rüdesheimer Fahrwasser

02552

Oude Maas ved Dordrecht

Brug i implementeringsvejledningerne

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Se:

Dette dokument og implementeringsvejledningerne

 

Definition af den reviderede lokaliserings- og terminalkode

Bemærkning 1:

Hvis der ikke er nogen tilgængelig farvandskode, udfyldes feltet med nuller.

Bemærkning 2:

Se også kapitel 2.4 i dette bilag.

2.3.11.   Terminalkode

FULD BENÆVNELSE

Terminalkode

FORKORTELSE

UDSTEDENDE MYNDIGHED

Nationale myndigheder for indre vandveje eller brugerfællesskaber

RETSGRUNDLAG

NUVÆRENDE STATUS

Udgave 2, april 2000

DATO FOR GENNEMFØRELSE

ÆNDRING

Regelmæssigt

STRUKTUR

Terminaltype (etcifret numerisk kode) terminalnummer (femcifret alfanumerisk kode)

KORT BESKRIVELSE

En yderligere specificering af en terminals lokalitet i et lands havneområde

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

UN/LOCODE

BRUG

Denne kode anvendes som et element i den kombinerede lokaliseringskode i kapitel 2.4 i dette bilag.

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System, ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen.

SPROG

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

Nationale forvaltninger af vandveje eller brugerfællesskaber

BEMÆRKNINGER

Det er meget vigtigt, at koderne vedligeholdes, således at der opnås maksimal stabilitet og konsekvens for at sikre, at det ikke er nødvendigt at foretage ændringer, bortset fra tilføjelser og sletninger.

Se også kapitel 2.4 i dette bilag.


Eksempel

 

LEUVE

Leuvehaven i Rotterdam, NL

Brug i implementeringsvejledningerne

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Se:

Implementeringsvejledninger og dette dokument

 

Definition af den reviderede lokaliserings- og terminalkode

Bemærkning 1:

Hvis der ikke er nogen tilgængelig terminalkode, udfyldes feltet med nuller.

Bemærkning 2:

Hver national RIS-myndighed er ansvarlig for sine egne data.

2.3.12.   Kode for containerstørrelse og -type

FULD BENÆVNELSE

Containere — kode, identifikation og mærkning

FORKORTELSE

UDSTEDENDE MYNDIGHED

Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO)

RETSGRUNDLAG

ISO 6346, kapitel 4 og bilag D og E

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

ÆNDRING

3. udgave, 1. december 1995

STRUKTUR

Containerstørrelse: to alfanumeriske cifre (den første for længde, den næste for en kombination af højde og bredde)

 

Containertype: to alfanumeriske tegn

KORT BESKRIVELSE

Kode for størrelse og type, som fastsættes for hver containertype

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

ISO 6346 identifikation af kode og mærkning

BRUG

Når den kendes og er angivet i den handelsrelaterede informationsudveksling.

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

www.iso.ch/iso/en

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System, ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen.

SPROG

Engelsk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

BEMÆRKNINGER

Koderne for størrelse og type afmærkes på containerne og skal bruges til elektronisk skibsmelding, når de forefindes og har været brugt i anden informationsudveksling, f.eks. under reservationen. Koder for størrelse og type skal bruges som et hele, hvilket betyder, at oplysningerne ikke skal brydes op i delelementer (ISO 6346:1995).


Eksempel på størrelse

 

42

Længde: 40 fod; højde: 8 fod og 6 tommer; bredde: 8 fod.

Eksempel på type

 

GP

Universalcontainer

BU

Container til tørlast i bulk

Brug i implementeringsvejledningerne

Ved relevant EQD-segment

2.3.13.   Containerens identifikationskode

FULD BENÆVNELSE

Containere — kode, identifikation og mærkning

FORKORTELSE

UDSTEDENDE MYNDIGHED

Den Internationale Standardiseringsorganisation

RETSGRUNDLAG

ISO 6346, kapitel 3, bilag A

NUVÆRENDE STATUS

Bruges i hele verden på alle fragtcontainere

DATO FOR GENNEMFØRELSE

1995

ÆNDRING

STRUKTUR

Kode for ejer: tre bogstaver

 

Identifikator for udstyrskategori: et bogstav

 

Løbenummer: seks cifre

 

Kontroltegn: et ciffer

KORT BESKRIVELSE

Identifikationssystemet anvendes til generelle formål, f.eks. dokumentation, kontrol og kommunikation (herunder automatiske databehandlingssystemer) samt til mærkning på selve containerne.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

ISO 668, ISO 1496, ISO 8323

BRUG

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

www.iso.ch/iso/en

SPROG

Engelsk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

Bureau International des Conteneurs (BIC), 167 rue de Courcelles, 75017 Paris, Frankrig http://www.bic-code.org/

BEMÆRKNINGER


Eksempel

 

KNLU4713308

NEDLLOYD container til søtransport med løbenummer 471330 (8 er kontroltegnet)

Brug i implementeringsvejledningerne

CNI/GID/DGS/SGP/C237/8260

2.3.14.   Emballagetype

FULD BENÆVNELSE

Koder for emballagetyper og emballagematerialer

FORKORTELSE

UNECE-henstilling nr. 21

UDSTEDENDE MYNDIGHED

UN CEFACT

RETSGRUNDLAG

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

August 1994 (ECE/TRADE/195)

ÆNDRING

Trade/CEFACT/2002/24

STRUKTUR

Kodeværdi på 2 alfanumeriske tegn

 

Betegnelse for kodeværdi

 

Tocifret beskrivelse af kodeværdi

KORT BESKRIVELSE

Et numerisk kodesystem, der beskriver fragtens udseende, som indgivet til transport, for at lette identifikationen, registrering, håndtering samt fastsættelse af håndteringstariffer.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

BRUG

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

www.unece.org/cefact

Det europæiske system til forvaltning af referencedata (European Reference Data Management System, ERDMS), der forvaltes af Europa-Kommissionen.

SPROG

Engelsk, fransk og tysk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

BEMÆRKNINGER

Den numeriske kodeværdi bruges ikke i denne standard.


Eksempel

 

BG

Sæk

BX

Kasse

Brug i implementeringsvejledningerne

CNI/GID/C213/7065

2.3.15.   Håndteringsinstrukser

FULD BENÆVNELSE

Kode til beskrivelse af håndteringsinstrukser

FORKORTELSE

UN/EDIFACT Dataelement 4079

UDSTEDENDE MYNDIGHED

UN CEFACT

RETSGRUNDLAG

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

Den 25. juli 2005

ÆNDRING

Trade/CEFACT/2005/

STRUKTUR

Repr: an..3

 

Betegnelse for kodeværdi

 

Tretegns alfakodeværdi

KORT BESKRIVELSE

Et alfakodesystem, der giver håndteringsinstrukser for de opgaver, der skal udføres i havnen, med henblik på at lette håndteringen af skibet samt fastlægge håndteringsafgifter.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

BRUG

un/edifact-meddelelser

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

www.unece.org/cefact

SPROG

Engelsk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

BEMÆRKNINGER

Den numeriske kodeværdi bruges ikke i denne standard.


Eksempel

 

LOA

Lastning

DIS

Losning

RES

Genlastning

Brug i implementeringsvejledningerne

LOC/HAN/C524/4079

2.3.16.   Anløbsformål

FULD BENÆVNELSE

Kode til beskrivelse af anløbsformål

FORKORTELSE

POC C525

UDSTEDENDE MYNDIGHED

UN CEFACT

RETSGRUNDLAG

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

Den 25. juli 2005

ÆNDRING

Trade/CEFACT/2005

STRUKTUR

Repr. an..3

 

Tocifret numerisk kodeværdi

 

Betegnelse for kodeværdi

KORT BESKRIVELSE

Et numerisk kodesystem, der beskriver formålet med fartøjets anløbning med henblik på at lette identifikation og registrering.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

HAN

BRUG

Edifact-meddelelser

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

www.unece.org/cefact

SPROG

Engelsk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

BEMÆRKNINGER

Den numeriske kodeværdi bruges i denne standard.


Eksempel

 

1

Fragtoperationer

23

Bortskaffelse af affald

Brug i implementeringsvejledningerne

TSR/POC/C525/8025

2.3.17.   Lastens art

FULD BENÆVNELSE

Kode til klassificering af lasttype

FORKORTELSE

UN/EDIFACT 7085 Lasttype

UDSTEDENDE MYNDIGHED

UN CEFACT

RETSGRUNDLAG

NUVÆRENDE STATUS

Operationel

DATO FOR GENNEMFØRELSE

Den 25. juli 2005

ÆNDRING

Trade/CEFACT/2005

STRUKTUR

an..3

 

Tocifret numerisk kodeværdi

 

Betegnelse for kodeværdi

 

Tocifret beskrivelse af kodeværdi

KORT BESKRIVELSE

Et numerisk kodesystem, der klassificerer den lasttype, der transporteres, for at lette identifikationen, registrering, håndtering samt fastsættelse af tariffer.

TILKNYTTEDE KLASSIFIKATIONER

HAN

BRUG

Edifact-meddelelser

MEDIER, DE ER TILGÆNGELIGE IGENNEM

www.unece.org/cefact

SPROG

Engelsk

DET ANSVARLIGE AGENTURS ADRESSE

BEMÆRKNINGER

Den numeriske kodeværdi bruges i disse tekniske specifikationer.


Eksempel

 

5

Andet, der ikke transporteres i container

30

Bulklast

Brug i implementeringsvejledningerne

TSR/LOC/HAN/C703/7085

2.4.   Lokaliseringskoder

ISRS-lokaliseringskoden er defineret i gennemførelsesforordning (EU) 2018/2032.

2.5.   Liste over forkortelser

Forkortelser

Beskrivelse

ADN

Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods)

ADR

Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)

BERMAN

Berth Management (kajforvaltning) (EDI-meddelelse)

CCNR

Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen

DWT

Dead Weight (dødvægt)

EDI

Electronic Data Interchange (elektronisk dataudveksling)

ENI

Entydigt europæisk fartøjsidentifikationsnummer

ERDMS

European Reference Data Management System (det europæiske system til forvaltning af referencedata)

ERI

Electronic Reporting International (international elektronisk melding)

ERINOT

ERI Notification (ERI-anmeldelse) (meddelelse)

ERIRSP

ERI Response (ERI-svar) (meddelelse)

ETA

Estimated Time of Arrival (anslået ankomsttidspunkt)

ETD

Estimated Time of Departure (anslået afskibningstidspunkt)

HS-kode

Harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem inden for WCO

IFTDGN

International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (anmeldelse af en international forsendelse og transport af farligt gods) (meddelelse) IFTMIN

Instruks (meddelelse) IMDG

Den internationale kode for søtransport af farligt gods (nummer)

IMO

International Maritime Organization (den internationale søfartsorganisation)

IMO-FAL

Konvention om lettelse af international samfærdsel ad søvejen, 1965, med ændringer

ISO

International Standardisation Organisation (Den Internationale Standardiseringsorganisation)

ISPS

International Ship and Port facility Security (international kode for sikring af skibe og havnefaciliteter)

LOCODE

UNECE Location (lokaliseringskode for havne- og fragtstationer)

NST 2007

Standardgodsnomenklaturen til transportstatistik (skal bruges fra 2007 og frem)

PAXLST

Passagerliste (meddelelse)

PROTECT

International organisation af nordeuropæiske havne, som beskæftiger sig med gennemførelse af meddelelser om transport af farligt gods

RID

reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

RIS

River Information Services (flodinformationstjenester)

SOLAS

Safety of Lives At Sea (sikkerhed for menneskeliv på søen) (IMO-konventionen)

Taric

Integrated Tariff of the European Communities (Den Europæiske Unions integrerede toldtarif)

UN CEFACT

UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (FN’s center for lettelse af samhandel og e-handel)

UNECE

United Nations Economic Commission for Europe (De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa)

UN/EDIFACT

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (elektronisk dataudveksling til forvaltning, handel og transport)

UN/LOCODE

United Nations Location Code (FN's lokaliseringskode)

UNDG

United Nations Dangerous Goods (De Forenede Nationers identifikator for farlige varer) (nummer)

UNTDID

United Nations Trade Data Interchange Directory (FN’s katalog over dataudveksling)

URL

Uniform Resource Allocator (adresse for websted)

VTM

Vessel Traffic Management (skibstrafikregulering)

WCO

World Customs Organisation (Verdenstoldorganisationen)

XML

Extended Markup Language


(1)  De forkortelser, der anvendes i dette bilag, forklares i listen i afsnit 2.5.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter (EUT L 129 af 29.4.2004, s. 6).

(3)  Fællesnævneren er en attribut, der er fælles for alle medlemmer i en kategori.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2007 af 13. marts 2007 om tekniske retningslinjer for planlægning, indførelse og praktisk anvendelse af flodinformationstjenester (RIS) i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet (EUT L 105 af 23.4.2007, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 118).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2007 af 7. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 95/64/EF, Rådets forordning (EF) nr. 1172/98, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 og (EF) nr. 1365/2006 i forbindelse med oprettelse af NST 2007 som fælles nomenklatur for transporteret gods med visse transportformer (EUT L 290 af 8.11.2007, s. 14).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).

Tillæg 1

Rapportering om (farligt) gods (IFTDGN) — ERINOT

1.   ERI-NOTIFIKATIONSMEDDELELSE

ERI-notifikationsmeddelelsen (ERINOT) er en særlig anvendelse af UN/EDIFACT-meddelelsen »International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (IFTDGN)« (anmeldelse af en international forsendelse og transport af farligt gods), som er udviklet i PROTECT-organisationen. ERINOT-meddelelsen er baseret på kataloget EDIFACT Directory 98.B og PROTECT Version 1.0.

Segmenttabellen til ERINOT-meddelelsen er angivet i kapitel 1.4. Grendiagrammet til ERINOT-meddelelsen er vist i kapitel 1.5.

For at sikre, at meddelelsen også anvendes under særlige forhold, f.eks. i en skibskonvoj, er der introduceret nogle ekstra kvalifikatorer til RFF-segmenterne i TDT-gruppen.

1.1   Anvendelsesområde

ERI-notifikationsmeddelelsen (ERINOT) skal anvendes af skippere og på disses vegne af transportoperatører og agenter til rapportering om farlig og ikke-farlig last om bord på fartøjer på indre vandveje.

Meddelelsen understøtter gennemførelsen af følgende rapporteringskrav ved brug af EDI:

gældende politiforskrifter enten på medlemsstatsniveau eller lokalt (f.eks. særlige krav i specifikke havne)

rapporteringskrav fastsat af flodkommissioner (f.eks. på Rhinen fastsat af CCNR)

rapportering om gods til statistiske formål (medlemsstatsniveau eller Eurostat).

1.2   Principper

ERINOT-meddelelsen er en særlig standard for gennemførelse og anvendelse af UN/EDIFACT-meddelelsen »International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (IFTDGN)« (anmeldelse af en international forsendelse og transport af farligt gods), som er udviklet i PROTECT-havneorganisationen.

IMO har accepteret denne implementeringsvejledning for standardmeddelelser til rapportering om farligt gods til myndighederne. Det er meddelelsen fra den part, der er ansvarlig for rapporteringen om »farligt« gods til den myndighed, der udfører kontrollen og kontrollerer overholdelsen af lovkravene. Meddelelsen giver information om det »farlige« gods, der lastes, losses eller er i transit i forbindelse med et transportmiddel.

Hvis rapporteringen er obligatorisk, og hvis det er teknisk muligt, skal der udarbejdes en ERI-notifikationsmeddelelse, som sendes til den kompetente myndighed for hver transport ad indre vandveje.

Alle fartøjer opfordres dog til at rapportere elektronisk til de kompetente myndigheder, når det er muligt. Hvor det er muligt, kan dette gøres ved hjælp af et Single Window (1) (et enkelt kontaktpunkt) med henblik på den planlagte forenkling af procedurer.

Notifikationsmeddelelsen baseret på denne standardmeddelelse kan angives som følger:

Notifikationsmeddelelsen »ERI (Electronic Reporting International) Notification Message« omfatter følgende typer:

transportanmeldelse fra fartøj til myndighed fra fartøj til landjorden

transportanmeldelse fra fragtfører til myndighed fra landjorden til landjorden

anmeldelse af gennemsejling fra myndighed til myndighed.

1.3   Segmentindeks (alfabetisk rækkefølge efter tag)

BGM

Beginning of message

CNI

Consignment information

COM

Communication contact

CTA

Contact information

DGS

Dangerous goods

DTM

Date/time/period

EQD

Equipment details

FTX

Free text

GID

Goods item details

HAN

Handling instructions

LOC

Place/location identification

MEA

Measurements

NAD

Name and address

RFF

Reference

SGP

Split goods placement

TDT

Details of transport

UNH

Message header

UNT

Message trailer

1.4   Segmenttabel

[S] Status, [R] Recurrence, [M] Mandatory, [C] Conditional, [D] Dependent on business rules

Pos

Tag

Navn

S

R

0010

UNH

Message header

M

1

0020

BGM

Beginning of message

M

1

0040

FTX

Free text

C

3

0050

HAN

Handling instructions

D [1]

1

 

 

 

 

 

0060

 

Segment Group 1

C

3

0070

REF

Reference

M

1

 

 

 

 

 

0090

 

Segment Group 2

M

1

0100

TDT

Details of transport

M

1

0110

RFF

Reference

M

9

0120

LOC

Place/location identification

M

9

0130

DTM

Date/time/period

M

2

 

 

 

 

 

0140

 

Segment Group 3

M

2

0150

NAD

Name and address

M

1

 

 

 

 

 

0160

 

Segment Group 4

C

1

0170

CTA

Contact information

M

1

0180

COM

Communication contact

C

4

 

 

 

 

 

0190

 

Segment Group 5

M

99

0200

EQD

Equipment details

M

1

0210

MEA

Measurements

M

5

 

 

 

 

 

0220

 

Segment Group 6

M

999

0230

CNI

Consignment information

M

1

0240

HAN

Handling instructions

D [1]

1

0250

DTM

Date/time/period

C

2

0260

LOC

Place/location identification

C

2

 

 

 

 

 

0300

 

Segment Group 8

C

2

0310

NAD

Name and address

M

1

 

 

 

 

 

0360

 

Segment Group 10

M

99

0370

GID

Goods item details

M

1

0380

FTX

Free text

C

2

 

 

 

 

 

0400

 

Segment Group 11

C

99

0410

SGP

Split goods placement

M

1

0420

MEA

Measurements

M

1

 

 

 

 

 

0430

 

Segment Group 12

M

1

0440

DGS

Dangerous goods

M

1

0450

FTX

Free text

D[5]

7

4600

MEA

Measurements

M

1

4700

LOC

Place/location identification

C

0

0480

RFF

Reference

C

0

 

 

 

 

 

0490

 

Segment Group 13

C

99

0500

SGP

Split goods placement

M

1

0510

LOC

Place/location identification

C

1

0520

MEA

Measurements

D[6]

2

0530

UNT

Message trailer

M

1


Driftsbestemmelser

D[1]

HAN-segmentet skal angives en gang, enten i oplysningerne om fartøjets rejse, på meddelelsesniveau eller i oplysningerne om lasten.

D[5]

Hvis det er obligatorisk i henhold til de gældende politiforskrifter, angives disse oplysninger i overensstemmelse med politiforskrifter og derefter i overensstemmelse med ADN.

D[6]

Meddelelsen skal indeholde mindst et MEA-segment.

For transport af flydende last anvendes MEA med kvalifikatoren for måling »VOL«.

For containertransport anvendes MEA med kvalifikatoren for måling »WT«.

I forbindelse med tankcontainere anvendes begge kvalifikatorer for måling.

D[USE 1]

Hvis koden er XXXXX, udfyldes dette dataelement.

D[USE 2]

Hvis der transporteres containere, angives disse oplysninger.

D[USE 3]

HS-koden har forrang.

D[USE 4]

Hvis containertypen er kendt, angives disse oplysninger.

D[USE 5]

Hvis det er obligatorisk i henhold til de gældende politiforskrifter, angives disse oplysninger i overensstemmelse med politiforskrifter og derefter i overensstemmelse med ADN.

D[USE 6]

HAN-segmentet skal angives mindst en gang.

D[USE 7]

Transportudstyrets verificerede bruttomasse eller anslåede bruttovægt angives.

1.5.   Grendiagram (ERI-notifikationsmeddelelse)

Image 1 Image 2

2.   ERINOT-MEDDELELSESSTRUKTUR

Tabel 1 definerer strukturen for segmenterne og dataelementerne i ERI-notifikationsmeddelelsen.

Tabel 1: ERI-notifikationsmeddelelsen ERINOT

Segmentgruppe

Segment

Sammensat dataelement (C)

Dataelement

TAG

Niveau

Status

Format

Navn

Beskrivelse

Kvalifikatorer i notationstegn

1

2

3

4

5

6

7

 

UNB

0

M

 

INTERCHANGE HEADER

 

 

S001

 

M

 

SYNTAX IDENTIFIER

 

 

0001

 

M

a4

Syntax identifier

»UNOA« Kontrollerende organisation niveau A

 

0002

 

M

n1

Reference version number

»2«

 

S002

 

M

 

INTERCHANGE SENDER

 

 

0004

 

M

an..35

(an25)

Sender identification

Postkassenummer eller entydigt navn eller den entydige identifikator for et RIS-center eller et trafikcenter

 

0007

 

C

an..4

Partner identification code qualifier

Anvendes ikke

 

0008

 

C

an..14

Address for reverse routing

Anvendes ikke

 

S003

 

M

 

INTERCHANGE RECIPIENT

 

 

0010

 

M

an..35

(an25)

Recipient identification

Postkassenummer eller entydigt navn eller den entydige identifikator for et RIS-center eller et trafikcenter

 

0007

 

C

an..4

Partner identification code qualifier

Anvendes ikke

 

0014

 

C

an..14

Routing address

Anvendes ikke

 

S004

 

M

 

DATE/TIME OF PREPARATION

 

 

0017

 

M

n6

Date

Dannelsesdato, ÅÅMMDD

 

0019

 

M

n4

Time

Dannelsestidspunkt, TTMM

 

0020

 

M

an..14

Interchange control reference

Første 14 pladser i meddelelsens referencenummer

 

S005

 

 

 

RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD

Anvendes ikke

 

0022

 

 

an..14

Recipient's reference/password

Anvendes ikke

 

0025

 

 

an2

Recipient's reference, password qualifier

Anvendes ikke

 

0026

 

 

an..14

Application reference

Anvendes ikke

 

0029

 

 

a1

Processing priority code

Anvendes ikke

 

0031

 

C

n1

Acknowledgement request

»1« = Afsender anmoder om kvittering, dvs. at UNB- og UNZ-segmenterne er modtaget og identificeret.

 

0032

 

 

an..35

Communications agreement id

Anvendes ikke

 

0035

 

C

n1

Test indicator

»1« = Forsendelsen vedrører en kontrolmeddelelse

 

 

 

 

 

 

 

 

UNH

0

M

 

MESSAGE HEADER

Meddelelsens identifikation, specifikation og hoved

 

0062

 

M

an..14

Message reference number

Første 14 pladser i meddelelsens referencenummer

 

S009

 

M

 

MESSAGE IDENTIFIER

 

 

0065

 

M

an..6

Message type

»IFTDGN«, meddelelsestype

 

0052

 

M

an..3

Message version number

»D«

 

0054

 

M

an..3

Message release number

»98B«

 

0051

 

M

an..2

Controlling agency

»UN«

 

0057

 

M

an..6

Association assigned code

»ERI13«, ERI Version 1.3

 

0068

 

O

an..35

Common access reference

Denne entydige referencekode skal have en fællesnævner for alle meddelelser vedrørende samme rejse

 

S010

 

 

 

STATUS OF THE TRANSFER

Anvendes ikke

 

0070

 

 

n..2

Sequence of transfers

Anvendes ikke

 

0073

 

 

a1

First and last transfer

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

BGM

0

M

 

BEGINNING OF MESSAGE

Identifikation af meddelelsens type og funktion

 

C002

 

M

 

DOCUMENT/MESSAGE NAME

 

 

1001

 

M

an..3

Document/message name code

Meddelelses type:

»VES«, meddelelse fra fartøj til RIS-myndighed

»CAR«, meddelelse fra fragtfører til RIS-myndighed

»PAS«, passagerapport fra RIS-myndighed til RIS-myndighed (se også afsnit 0)

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

1000

 

 

an..35

Document/message name

Anvendes ikke

 

C106

 

M

 

DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION

 

 

1004

 

M

an..35 (an15)

Document identifier

Meddelelsens referencenummer. Dette nummer skal være så entydigt som muligt, for såvel afsender som for modtager. Hvis en meddelelse modtages og derefter videresendes til en anden modtager, skal det oprindelige referencenummer for meddelelsen anvendes. Overgangssystemet skal ikke generere et nyt referencenummer for meddelelsen

 

1056

 

 

an..9

Version

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

1225

 

M

an..3

Message function code

Meddelelsens funktion:

»1« = annulleringsmeddelelse

»9« = ny meddelelse (original)

»5« = ændringsmeddelelse

»22« = endelig transmission (rejsens afslutning)

»150« = afbrydelse af rejse

»151« = genoptagelse af rejse

 

4343

 

C

an..3

Response type code

AQ

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (1)

0

C

 

FREE TEXT

Til at give meddelelse om antallet af personer om bord og antallet af blå kegler

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

»SAF« for sikkerhedsangivelse

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

Anvendes ikke

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

Anvendes ikke

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

C108

 

M

 

TEXT LITERAL

Tekst

 

4440

 

M

an.. 70

(n4)

Free text

Samlet antal personer om bord

(hvis det samlede antal personer ikke er kendt eller angivet, udfyldes feltet med »9999«)

 

4440

 

C

an.. 70

(an1)

Free text

»0«, »1«, »2«, »3« for antal kegler (skib, der sejler ad indre vandveje)

»B« for rødt signalflag (søtransportskib)

»V« for særlig tilladelse

Bemærk: Antal kegler »0« angiver, at dette er resultatet af systemet, der beregnede nul blå kegler, og et felt, der ikke er udfyldt, angiver, at der ikke foreligger data.

 

4440

 

C

an.. 70

(n4)

Free text

Antal passagerer

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

Anvendes ikke

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

Anvendes ikke

 

3453

 

 

an.. 3

Language, coded

Anvendes ikke

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (2)

0

C

 

FREE TEXT

Til angivelse af om oplysningerne i meddelelsen kan fremsendes af modtager til andre myndigheder

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

»ACK« for »Fortrolighedserklæring« eller »Fortroligt«

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

Anvendes ikke

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

Anvendes ikke

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

C108

 

M

 

TEXT LITERAL

 

 

4440

 

M

an..70

(a1)

Free text

»Y« = ja, »N« = nej

 

4440

 

 

an..70

Free text

Anvendes ikke

 

4440

 

 

an..70

Free text

Anvendes ikke

 

4440

 

 

an..70

Free text

Anvendes ikke

 

4440

 

 

an..70

Free text

Anvendes ikke

 

3453

 

 

an..3

Language, coded

Anvendes ikke

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX(3)

0

C

 

FREE TEXT

Begrundelse for annullering

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

»ACD« annulleringsbegrundelse

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

Anvendes ikke

 

C107

 

M

 

TEXT REFERENCE

Tekstidentifikation

 

4441

 

M

an..17

Free text identification

»CAM« fejl i notifikation

»CAO« transporten finder ikke sted

»CAV« den væsentligste transportdestination er blevet ændret

»CHD« ankomsttidspunktet er ændret

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

C108

 

M

 

 

Tekst

 

4440

 

M

an..70

Free text

Fri beskrivelse af begrundelsen

 

4440

 

C

an..70

Free text

Fritekst til yderligere forklaring

 

4440

 

C

an..70

Free text

Fritekst til yderligere forklaring

 

4440

 

C

an..70

Free text

Fritekst til yderligere forklaring

 

4440

 

C

an..70

Free text

Fritekst til yderligere forklaring

 

3453

 

 

an..3

Language, coded

Anvendes ikke

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN(1)

0

D[6]

 

 

 

 

C524

 

M

 

HANDLING INSTRUCTIONS

 

 

4079

 

M

an..3

Handling instructions, coded

Standard »T«

T = transit

LLO = lasting

LDI = losning

TSP = transit i samme havn

 

1131

 

 

 

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

 

Code list responsible agency, coded

Anvendes ikke

 

4078

 

 

 

Handling instructions

Anvendes ikke

 

C218

 

 

 

HAZARDOUS MATERIAL

Anvendes ikke

 

7419

 

 

 

Hazardous material class code, identification

Anvendes ikke

 

1131

 

 

 

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

 

Code list responsible agency, coded

Anvendes ikke

 

7418

 

 

 

Hazardous material class

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

GRP 1

RFF (1)

1

C

 

REFERENCE

Reference til den meddelelse, som den aktuelle meddelelse erstatter. Obligatorisk, hvis meddelelsen er en ændrings- eller annulleringsmeddelelse

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

»ACW« for reference til tidligere meddelelse

 

1154

 

M

an..35

(an15)

Reference number

Meddelelsens referencenummer fra BGM, TAG 1004, i den meddelelse, som nærværende meddelelse erstatter

 

1156

 

 

an..6

Line number

Anvendes ikke

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

GRP 1

RFF (2)

1

C

 

REFERENCE

Reference til transportdokument

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

»FF« for »speditørens referencenummer«

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Referencenummer på transportdokumentet

 

1156

 

 

an..6

Line number

Anvendes ikke

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

GRP 1

RFF (3)

1

C

 

REFERENCE

Reference til et testscenarie

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

»ADD« for testnummer

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Identifikation for testscenarie, som skal være kendt hos den modtagende part

 

1156

 

 

an..6

Line number

Anvendes ikke

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

GRP 2

TDT

1

M

 

DETAILS OF TRANSPORT

Specifikation af transportmidlet, det udpegede fartøj i en konvoj (et enkelt fartøj uden pram er også en konvoj i denne sammenhæng)

 

8051

 

M

an..3

Transport stage code qualifier

»20« for hovedtransport

 

8028

 

C

an..17

Conveyance reference number

Rejsenummer, defineret af meddelelsens afsender

 

C220

 

M

 

MODE OF TRANSPORT

 

 

8067

 

M

an..3

Mode of transport, coded

»8« for transport ad indre vandveje, »1« for søtransport (se UNECE-henstilling nr. 19)

 

8066

 

 

an..17

Mode of transport

Anvendes ikke

 

C228

 

M

 

TRANSPORT MEANS

 

 

8179

 

M

an..8

(an4)

Type of means of transport identification, convoy type

Kode for skibs- og konvojtyper for transportmidler omfattet af UN/CEFACT-henstilling nr. 28, se bilag, del II, kapitel 2.3.1

 

8178

 

 

an..17

Type of means of transport

Anvendes ikke

 

C040

 

 

 

CARRIER

Anvendes ikke

 

3127

 

 

an..17

Carrier identification

Anvendes ikke

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3128

 

 

an..35

Carrier name

Anvendes ikke

 

8101

 

 

an..3

Transit direction, coded

Anvendes ikke

 

C401

 

 

 

EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION

 

 

8457

 

 

an..3

Excess transportation reason

Anvendes ikke

 

8459

 

 

an..3

Excess transportation responsibility

Anvendes ikke

 

7130

 

 

an..17

Customer authorisation number

Anvendes ikke

 

C222

 

M

 

TRANSPORT IDENTIFICATION

 

 

8213

 

M

an..9

(an7..8)

ID. of means of transport identification

Fartøjets nummer: 7 cifre for angivelse af IMO eller af det entydige europæiske fartøjsidentifikationsnummer (ENI)

 

1131

 

M

an..3

Code list qualifier

»IMO« for et IMO-nummer, se bilag, del II, kapitel 2.3.2

»ENI« for et entydigt europæisk fartøjsidentifikationsnummer, se bilag, del II, kapitel 2.3.3

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

8212

 

M

an..35

Id. of the means of transport

Skibets navn: Hvis navnet optager flere end 35 pladser, forkortes fartøjets navn

 

8453

 

M

an..3

Nationality of means of transport

ISO-landekoden 3166-1 bestående af to bogstaver, se bilag, del II, kapitel 2.3.8. Hvis transportmidlets nationalitet er ukendt, skal den trecifrede kode for den kompetente myndighed, som udstedte det europæiske fartøjsidentifikationsnummer, anvendes.

 

8281

 

 

an..3

Transport ownership

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (1)

1

M

 

REFERENCE

Dimensioner for transporten, længde

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

»LEN« = længde

 

1154

 

M

an..35

(n..5)

Reference number

Samlet længde af konvojen angivet i centimeter

 

1156

 

 

an..6

Line number

Anvendes ikke

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (2)

1

M

 

REFERENCE

Dimensioner for transporten, bredde

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

»WID«

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Samlet bredde af konvojen angivet i centimeter

 

1156

 

 

an..6

Line number

Anvendes ikke

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (3)

1

M

 

REFERENCE

Dimensioner for transporten, dybgang

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

»DRA«

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Konvojens dybgang angivet i centimeter

(hvis disse data ikke kan indsendes på grund af lovmæssig begrænsning, er værdien af dette felt »9999«)

 

1156

 

 

an..6

Line number

Anvendes ikke

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (4)

1

C

 

REFERENCE

Dimensioner for transporten, højde

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

»HGT«

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Konvojens højde over vandlinjen angivet i centimeter

 

1156

 

 

an..6

Line number

Anvendes ikke

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (5)

1

M

 

REFERENCE

Dimensioner for transporten, tonnage

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Reference

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

»TON«

 

1154

 

M

an..35

(n..6)

Reference number

Konvojens maksimale kapacitet angivet i tons

 

1156

 

 

an..6

Line number

Anvendes ikke

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (6)

1

C

 

REFERENCE

National rejsereference, Belgien, Frankrig, Tyskland

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Reference

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

»GNB« = Belgien

»GNF«= Frankrig

»GNG« = Tyskland

»GN1« = reserveret

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Regeringsreference for Tyskland

 

1156

 

 

an..6

Line number

Anvendes ikke

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (7)

1

C

 

REFERENCE

LNG installationsindikator

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Reference

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

»LNG«

 

1154

 

M

an..35

(an1)

Reference number

»Y« = ja

 

1156

 

 

an..6

Line number

Anvendes ikke

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Anvendes ikke

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (1)

1

M

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Afskibningshavn, den havn, hvor transporten starter

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

»5« Afskibningssted

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

UNECE-lokaliseringskode (henstilling nr. 16), se bilag, del II, kapitel 2.3.9

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place/location

Fuldt navn på havnelokaliteten

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place/location one identification

Terminalkode, se bilag, del II, kapitel 2.3.11

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3222

 

D [Use 1]

an..70

Related place/location one

Terminalens fulde navn

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Kode for sejlløbsafsnit, se bilag, del II, kapitel 2.3.10

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Sejlløbsafsnit, hektometer

 

5479

 

 

an..3

Relation

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (2)

1

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Gennemsejlingspunkt, som skibet allerede har passeret. Dette segment og segmentet TDT/DTM(2) med kvalifikator 186 er obligatoriske i gennemsejlingsrapporter.

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

»172« for gennemsejlingspunkt

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

UNECE-lokaliseringskode (henstilling nr. 16) for gennemsejlingspunktet (sluse, bro, trafikcenter), se

bilag, del II, kapitel 2.3.9

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place/location

Gennemsejlingspunktets fulde navn

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place/location one identification

Kode for gennemsejlingspunkt

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3222

 

 

an..70

Related place/location one

Anvendes ikke

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Kode for sejlløbsafsnit, se bilag, del II, kapitel 2.3.10

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Sejlløbsafsnit, hektometer

 

5479

 

 

an..3

Relation

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (3)

1

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Næste gennemsejlingspunkt

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

»61« for næste anløbshavn

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

UNECE-lokaliseringskode (henstilling nr. 16) for gennemsejlingspunktet (sluse, bro, VTS-center), se bilag, del II, kapitel 2.3.9

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place/location

Gennemsejlingspunktets fulde navn

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

Related place/location one identification

Kode for gennemsejlingspunkt

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3222

 

 

an..70

Related place/location one

Anvendes ikke

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Kode for sejlløbsafsnit, se bilag, del II, kapitel 2.3.10

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Sejlløbsafsnit, hektometer

 

5479

 

 

an..3

Relation

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (4..8)

1

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Yderligere fremtidige gennemsejlingspunkter (oplysninger om planlagt rute). Der kan højst angives fem mellemlandingspunkter på ruten. Den rækkefølge, som de passeres, skal være den rækkefølge, der gives i meddelelsen.

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

»92« for ruteplanlægning

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

UNECE-lokaliseringskode (henstilling nr. 16) for gennemsejlingspunktet (sluse, bro, trafikcenter), se bilag, del II, kapitel 2.3.9

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3224

 

C

an..17

Place/location

Gennemsejlingspunktets fulde navn

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place/location one identification

Kode for gennemsejlingspunkt

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3222

 

C

an..70

Passage datetime

ÅÅMMDDTTMM som »201« i DTM 2379

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Kode for sejlløbsafsnit, se bilag, del II, kapitel 2.3.10

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Sejlløbsafsnit, hektometer

 

5479

 

 

an..3

Relation

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (9)

1

M

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Bestemmelseshavn. Den første havn, som transporten er på vej til.

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

»153« for anløbshavn

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

UNECE-lokaliseringskode (henstilling nr. 16) for havnen, se bilag, del II, kapitel 2.3.9

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an 3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place/location

Fuldt navn på havnelokaliteten

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place/location one identification

Terminalkode, se bilag, del II, kapitel 2.3.11

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3222

 

D [Use 1]

an..70

Related place/location one

Terminalens fulde navn

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Kode for sejlløbsafsnit, se bilag, del II, kapitel 2.3.10

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Sejlløbsafsnit, hektometer

 

5479

 

 

an..3

Relation

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

TDT/LOC(1)

DTM (1)

2

C

 

DATE/TIME/PERIOD

Afskibningstidspunkt (anslået)

 

C507

 

M

 

DATE/TIME/PERIOD

 

 

2005

 

M

an..3

Date or time or period function code qualifier

»133« for afskibningsdato/-klokkeslæt, anslået

 

2380

 

M

an..35

Date or time period value

Værdi for afskibningstidspunkt

 

2379

 

M

an..3

Date or time or period format code

»201« for ÅÅMMDDTTMM

 

 

 

 

 

 

 

TDT/LOC(2)

DTM (2)

2

C

 

DATE/TIME/PERIOD

Gennemsejlingstid, som registreret af trafikcentret

 

C507

 

M

 

DATE/TIME/PERIOD

 

 

2005

 

M

an..3

Date or time or period function code qualifier

»186« for afskibningstidspunkt, faktisk

 

2380

 

M

an..35

Date or time period value

Værdi for gennemsejlingstid: ÅÅMMDDTTMM

 

2379

 

M

an..3

Date or time or period format code

»201« for ÅÅMMDDTTMM

 

 

 

 

 

 

 

TDT/LOC(9)

DTM (3)

2

C

 

DATE/TIME/PERIOD

Anslået tidspunkt for ankomst til bestemmelseshavnen

 

C507

 

M

 

DATE/TIME/PERIOD

 

 

2005

 

M

an..3

Date or time or period function code qualifier

»132« for ankomsttidspunkt, anslået

 

2380

 

M

an..35

Date or time period value

Værdi for ankomsttidspunkt: ÅÅMMDDTTMM

 

2379

 

M

an..3

Date or time or period format code

»201« for ÅÅMMDDTTMM

 

 

 

 

 

 

 

GRP 3

NAD (1)

1

M

 

NAME and ADDRESS

Navn og adresse på meddelelsens afsender

 

3035

 

M

an..3

Party function code qualifier

»MS« for meddelelsens afsender

 

C082

 

C

 

PARTY IDENTIFICATION DETAILS

 

 

3039

 

M

an..35

Party identification

Identifikationskode. For notifikationer til havnen i Rotterdam er dette element obligatorisk. ERI udfylder dette element med »900000000«.

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

C058

 

 

 

NAME AND ADDRESS

Anvendes ikke

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Anvendes ikke

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Anvendes ikke

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Anvendes ikke

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Anvendes ikke

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Anvendes ikke

 

C080

 

M

 

PARTY NAME

 

 

3036

 

M

an..35

Party name

Afsenders navn

 

3036

 

 

an..35

Party name

Anvendes ikke

 

3036

 

 

an..35

Party name

Anvendes ikke

 

3036

 

 

an..35

Party name

Anvendes ikke

 

3036

 

 

an..35

Party name

Anvendes ikke

 

3045

 

 

an..3

Party name format, coded

Anvendes ikke

 

C059

 

C

 

STREET

 

 

3042

 

M

an..35

Street and number/PO box

Gade og nummer eller postboks

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Anvendes ikke

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Anvendes ikke

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Anvendes ikke

 

3164

 

C

an..35

City name

By

 

3229

 

 

an..9

Country sub-entity identification

Anvendes ikke

 

3251

 

C

an..9

Postcode identification

Identifikationskode for postvæsenet

 

3207

 

C

an..3

Country

ISO 3166-1-landekoden bestående af to bogstaver, se bilag, del II, kapitel 2.3.8.

 

 

 

 

 

 

 

GRP 4

NAD

CTA

2

C

 

CONTACT INFORMATION

Afsenders kontaktoplysninger

 

3139

 

 

an..3

Contact function

Anvendes ikke

 

C056

 

M

 

DEPARTMENT OR EMPLOYEE DETAILS

 

 

3413

 

 

an..17

Department or employee identification

Anvendes ikke

 

3412

 

M

an..35

Department or employee

»ERI« dummy-værdi

 

 

 

 

 

 

 

NAD/CTA

COM

2

C

 

COMMUNICATION CONTACT

Afsenderens kommunikationskontaktoplysninger (maks. 4 gange)

 

C076

 

M

 

COMMUNICATION CONTACT

 

 

3148

 

M

an..70

Communication number

Kommunikationsnummer

 

3155

 

M

an..3

Communication channel qualifier

»TE« for telefonnummer

»FX« for faxnummer

»EM« for e-mailadresse

»EI« for EDI-postkassenummer

(EDI-number eller e-mailadresse for NAD 1 er obligatorisk, hvis der anmodes om et svar i form af en ERIRSP-meddelelse. Hvis der ikke anmodes om svar, skal EDI-nummeret og e-mailadressen ikke anvendes).

 

 

 

 

 

 

 

NAD

NAD (2)

1

C

 

NAME and ADDRESS

Navn- og adresseoplysninger på agent/fakturamodtager

 

3035

 

M

an..3

Party function code qualifier

»CG« for agent/fakturaadresse (dette segment er obligatorisk for VNF)

 

C082

 

C

 

PARTY IDENTIFICATION DETAILS

 

 

3039

 

M

an..35

Party identification

Identifikationskode. For notifikationer til havnen i Rotterdam er dette element obligatorisk. ERI udfylder dette element med »900000000«

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

C058

 

 

 

NAME AND ADDRESS

Anvendes ikke

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Anvendes ikke

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Anvendes ikke

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Anvendes ikke

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Anvendes ikke

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Anvendes ikke

 

C080

 

M

 

PARTY NAME

 

 

3036

 

M

an..35

Party name

Afsenders navn.

 

3036

 

C

an..35

(an..25)

Invoice number

Fakturanummer for agent/fakturamodtager

 

3036

 

 

an..35

Party name

Anvendes ikke

 

3036

 

 

an..35

Party name

Anvendes ikke

 

3036

 

 

an..35

Party name

Anvendes ikke

 

3045

 

 

an..3

Party name format, coded

Anvendes ikke

 

C059

 

C

 

STREET

Gade

 

3042

 

M

an..35

Street and number/PO box

Adresse (gadenavn og -nummer eller postboksnummer)

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Anvendes ikke

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Anvendes ikke

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Anvendes ikke

 

3164

 

C

an..35

City name

By

 

3229

 

 

an..9

Country sub-entity identification

Anvendes ikke

 

3251

 

C

an..9

Postcode identification

Postnummer

 

3207

 

C

an..3

Country

ISO 3166-1-landekoden bestående af to bogstaver, se bilag, del II, kapitel 2.3.8.

 

 

 

 

 

 

 

GRP 5

EQD (1)

1

M

 

EQUIPMENT DETAILS

Angivelse af de enkelte FARTØJER i konvojen (et segment for hvert enkelt fartøj, også for hovedfartøjet), fremdrevet fartøj

 

8053

 

M

an..3

Equipment type code qualifier

»BRY« for fartøj, der medvirker til fremdriften

 

C237

 

M

 

EQUIPMENT IDENTIFICATION

 

 

8260

 

M

an..17

(an7..8)

Equipment identification number

Fartøjets nummer: 7 cifre for angivelse af IMO eller 8 cifre for angivelse af det entydige europæiske fartøjsidentifikationsnummer (ENI)

 

1131

 

M

an..3

Code list qualifier

»IMO« for et IMO-nummer, se bilag, del II, kapitel 2.3.2

»ENI« for et entydigt europæisk fartøjsidentifikationsnummer, se bilag, del II, kapitel 2.3.3

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3207

 

 

an..3

Country

Anvendes ikke

 

C224

 

M

 

EQUIPMENT SIZE AND TYPE

 

 

8155

 

M

an..10

(an..4)

Equipment size and type identification, vessel type

Kode for skibs- og konvojtyper for transportmidler omfattet af UN/CEFACT-henstilling nr. 28, se bilag, del II, kapitel 2.3.1

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

8154

 

M

an..35

Equipment size and type

Fartøjets navn. Hvis navnet optager flere end 35 pladser, forkortes fartøjets navn

 

8077

 

 

an..3

Equipment supplier

Anvendes ikke

 

8249

 

 

an..3

Equipment status

Anvendes ikke

 

8169

 

 

an..3

Full/empty indicator

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

EQD

EQD (V)

(2 – 15)

1

C

 

EQUIPMENT DETAILS

Angivelse af de enkelte FARTØJER i konvojen (et segment for hvert enkelt fartøj, også for hovedfartøjet)

ikke-fremdrevne fartøjer

 

8053

 

M

an..3

Equipment type code qualifier

»BRN« for fartøj, der ikke medvirker til fremdriften

 

C237

 

M

 

EQUIPMENT IDENTIFICATION

 

 

8260

 

M

an..17

(an7..8)

Equipment identification number

Fartøjets nummer: 7 cifre for angivelse af IMO eller 8 cifre for angivelse af det entydige europæiske fartøjsidentifikationsnummer

 

1131

 

M

an..3

Code list qualifier

»IMO« for et IMO-nummer, se bilag, del II, kapitel 2.3.2

»ENI« for et entydigt europæisk fartøjsidentifikationsnummer, se bilag, del II, kapitel 2.3.3

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

3207

 

 

an..3

Country

Anvendes ikke

 

C224

 

M

 

EQUIPMENT SIZE AND TYPE

 

 

8155

 

M

an..10

(an..4)

Equipment size and type identification, vessel type

Kode for skibs- og konvojtyper for transportmidler omfattet af UN/CEFACT-henstilling nr. 28, se bilag, del II, kapitel 2.3.1

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Anvendes ikke

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Anvendes ikke

 

8154

 

M

an..35

Equipment size and type

Fartøjets navn. Hvis navnet optager flere end 35 pladser, forkortes fartøjets navn

 

8077

 

 

an..3

Equipment supplier

Anvendes ikke

 

8249

 

 

an..3

Equipment status

Anvendes ikke

 

8169

 

 

an..3

Full/empty indicator

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

EQD

MEA (1)

1

M

 

MEASUREMENTS

Fartøjslængde

 

6311

 

M

an..3

Measurement purpose qualifier

»DIM« for dimension

 

C502

 

 

 

MEASUREMENT DETAILS

 

 

6313

 

M

an..3

Property measured

»LEN« for længde

 

6321

 

 

an..3

Measurement significance

Anvendes ikke

 

6155

 

 

an..17

Measurement attribute identification

Anvendes ikke

 

6154

 

 

an..70

Measurement attribute

Anvendes ikke

 

C174

 

M

 

VALUE/RANGE

 

 

6411

 

M

an..3

Measurement unit qualifier

»CMT« for centimeter (UNECE-henstilling nr. 20, bilag 3, fælles kodeks)

 

6314

 

M

an..18

(n5)

Measurement value

Længde

 

6162

 

 

n..18

Range minimum

Anvendes ikke

 

6152

 

 

n..18

Range maximum

Anvendes ikke

 

6432

 

 

n..2

Significant digits

Anvendes ikke

 

7383

 

 

an..3

Surface/layer indicator

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

EQD

MEA (2)

1

M

 

MEASUREMENTS

Fartøjets bredde

 

6311

 

M

an..3

Measurement purpose code qualifier

»DIM« for dimension

 

C502

 

 

 

MEASUREMENT DETAILS

 

 

6313

 

M

an..3

Property measured

»WID« for bredde

 

6321

 

 

an..3

Measurement significance

Anvendes ikke

 

6155

 

 

an..17

Measurement attribute identification

Anvendes ikke

 

6154

 

 

an..70

Measurement attribute

Anvendes ikke

 

C174

 

M

 

VALUE/RANGE

 

 

6411

 

M

an..3

Measurement unit qualifier

»CMT« for centimeter (UNECE-henstilling nr. 20, bilag 3, fælles kodeks)

 

6314

 

M

an..18

(n4)

Measurement value

Bredde

 

6162

 

 

n..18

Range minimum

Anvendes ikke

 

6152

 

 

n..18

Range maximum

Anvendes ikke

 

6432

 

 

n..2

Significant digits

Anvendes ikke

 

7383

 

 

an..3

Surface/layer indicator

Anvendes ikke

 

 

 

 

 

 

 

EQD

MEA (3)

1

M

 

MEASUREMENTS

Fartøjets dybgang

 

6311

 

M

an..3

Measurement purpose code qualifier

»DIM« for dimension

 

C502

 

M

 

MEASUREMENT DETAILS

Oplysninger om størrelse

 

6313

 

M

an..3

Property measured

»DRA« for dybgang

 

6321

 

 

an..3

Measurement significance

Anvendes ikke

 

6155

 

 

an..17

Measurement attribute identification

Anvendes ikke

 

6154

 

 

an..70

Measurement attribute

Anvendes ikke

 

C174

 

M

 

VALUE/RANGE

 

 

6411

 

M

an..3

Measurement unit qualifier

»CMT« for centimeter (UNECE-henstilling nr. 20, fælles kodeks)

 

6314

 

M

an..18(n4)

Measurement value

Fartøjets dybgang angivet i centimeter

(hvis disse data ikke kan indsendes på grund af lovmæssig begrænsning, er værdien af dette felt »9999«)

 

6162

 

 

n..18

Range minimum

Anvendes ikke

 

6152

 

 

n..18

Range maximum

Anvendes ikke

 

6432