EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1787

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 af 24. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EØS-relevant tekst)

C/2019/7632

OJ L 272, 25.10.2019, p. 140–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1787/oj

25.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/140


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1787

af 24. oktober 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 (2) vedtaget. Nævnte forordning blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (3), som senere blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 (4). Sidstnævnte blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 (5), som senere blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 (6), der igen blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 (7).

(3)

Da de foranstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058 (8), i henhold til samme forordning skal tages op til revision senest den 30. juni 2019 for at tage højde for den videre udvikling af situationen og for data for 2017 og 2018 om forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer, bør gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 ændres.

(4)

De eksisterende foranstaltninger er blevet taget op til revision under hensyntagen til mere end 100 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer bortset fra oksekød og til mere end 534 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i oksekød, som de japanske myndigheder har fremlagt vedrørende syvende og ottende vækstsæson (fra januar 2017 til december 2018) efter ulykken.

(5)

De data, som de japanske myndigheder har fremlagt for 2017 og 2018, dokumenterer, at der ikke er konstateret overskridelse af maksimalgrænseværdierne for radioaktivitet i foder og fødevarer fra Chiba, Tochigi og Iwate i den ottende vækstsæson efter ulykken, og det er ikke længere nødvendigt at kræve prøveudtagning og analyse af foderstoffer og fødevarer, der har oprindelse i præfekturerne Chiba, Tochigi og Iwate, vedrørende tilstedeværelsen af radioaktivitet før eksport til Unionen.

(6)

For så vidt angår foder- og fødevareprodukter, der har oprindelse i præfekturet Fukushima, bør kravet om prøveudtagning og analyse før eksport til Unionen for så vidt angår sojabønner, japansk hestehov, ørnebregne, japansk kongebregne og strudsvinge og produkter afledt heraf ophæves under hensyntagen til de data om forekomst, som de japanske myndigheder har fremlagt for 2017 og 2018. For så vidt angår de øvrige foderstoffer og fødevarer med oprindelse i det nævnte præfektur bør kravet om prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen opretholdes.

(7)

For så vidt angår præfekturerne Miyagi, Ibaraki og Gunma kræves der i øjeblikket prøveudtagning og analyse af svampe, fiskevarer, visse spiselige vilde planter samt forarbejdede og afledte produkter heraf før eksport til Unionen. Dataene om forekomst for den ottende vækstsæson dokumenterer, at det er hensigtsmæssigt ikke længere at kræve prøveudtagning og analyse af fisk og fiskevarer og visse spiselige vilde planter og afledte produkter heraf fra præfekturerne Miyagi, Ibaraki og Gunma samt af svampe fra præfekturet Ibaraki før eksport til Unionen. Hvad angår spiselige vilde planter og afledte produkter heraf bør der ikke længere kræves prøveudtagning og analyse af bambusskud fra præfekturerne Ibaraki og Gunma, men det bør opretholdes for præfekturet Miyagi, og der bør ikke længere kræves prøveudtagning og analyse af strudsvinge og japansk kongebregne fra præfekturet Miyagi. På den anden side er der konstateret manglende overholdelse i Aralia spp. fra præfekturet Gunma i den ottende vækstsæson, og derfor er det hensigtsmæssigt at kræve prøveudtagning og analyse for Aralia spp. og afledte produkter heraf fra præfekturet Gunma før eksport til Unionen.

(8)

For så vidt angår præfekturerne Nagano og Niigata kræves der i øjeblikket prøveudtagning og analyse af svampe og visse spiselige vilde planter samt forarbejdede og afledte produkter heraf før eksport til Unionen. Dataene om forekomst for den ottende vækstsæson dokumenterer, at det ikke længere er nødvendigt at kræve prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen af svampe fra begge præfekturer og heller ikke af de spiselige vilde planter strudsvinge, japansk kongebregne og Aralia spp. samt afledte produkter heraf fra præfekturet Nagano.

(9)

Dataene om forekomst fra syvende og ottende vækstsæson dokumenterer, at kravet til prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen bør opretholdes for så vidt angår svampe og koshiabura samt afledte produkter heraf med oprindelse i præfekturerne Shizuoka, Yamanashi og Yamagata.

(10)

Under hensyntagen til dataene om forekomst fra syvende og ottende vækstsæson bør bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 opstilles således, at præfekturer, hvorfra samme foderstoffer og fødevarer skal underkastes prøveudtagning og analyse før eksport til Unionen, er i samme gruppe.

(11)

Importkontrollen viser, at de særlige betingelser, der er fastsat i EU-lovgivningen, gennemføres korrekt af de japanske myndigheder, og at der ikke er konstateret manglende overholdelse ved importkontrol i mere end syv år. Den lave hyppighed af importkontrollen bør derfor fastholdes.

(12)

Bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 bør tages op til revision, når resultaterne af prøveudtagninger og analyser af tilstedeværelsen af radioaktivitet i foder og fødevarer fra niende og tiende vækstsæson (2019 og 2020) efter ulykken foreligger, dvs. senest den 30. juni 2021.

(13)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 bør derfor ændres.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 4, affattes således:

»4.

Fisk og fiskevarer, der er omhandlet i bilag II, og som er fanget eller høstet i kystfarvande ud for præfekturet Fukushima, skal ledsages af en erklæring, jf. stk. 1, og af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen, uanset hvor sådanne produktet er landet.«

2)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Revision

Denne forordning skal tages op til revision inden den 30. juni 2021.«

3)

Bilag II erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag III erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelse

Sendinger af foder og fødevarer, der falder inden for anvendelsesområdet for gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, og som har forladt Japan før nærværende forordnings ikrafttrædelse, kan importeres til Unionen på de betingelser, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, forud for nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 af 25. marts 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 af 27. september 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 297/2011 (EUT L 252 af 28.9.2011, s. 10).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 af 29. marts 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (EUT L 92 af 30.3.2012, s. 16).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 31).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 af 28. marts 2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EUT L 95 af 29.3.2014, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 af 5. januar 2016 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 (EUT L 3 af 6.1.2016, s. 5).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2058 af 10. november 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EUT L 294 af 11.11.2017, s. 29).


BILAG I

Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 affattes således:

»BILAG II

Fødevarer og foder, for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137 før eksport til Unionen

a)   Produkter med oprindelse i præfekturet Fukushima:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 og ex 2005 99 80

fisk og fiskevarer henhørende under KN-kode 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604, bortset fra:

japansk ravfisk (Seriola quinquerradiata) og australsk ravfisk (Seriola lalandi) henhørende under KN-kode ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

stor ravfisk (Seriola dumerili) henhørende under KN-kode ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

japansk guldbrasen (Pagrus major) henhørende under KN-kode 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

sølvtrevalle (Pseudocaranx dentex) henhørende under KN-kode ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 og ex 1604 20 90

stillehavstun (Thunnus orientalis) henhørende under KN-kode ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 og ex 1604 20 70

spansk makrel (Scomber japonicus) henhørende under KN-kode ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 og ex 1604 20 50

Aralia spp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

bambusskud (Phyllostachys pubescens) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 og 2005 91 00

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

(japanske) kakifrugter (Diospyros sp.) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 og ex 0813 50

b)   Produkter med oprindelse i præfekturet Miyagi

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 og ex 2005 99 80

Aralia spp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

bambusskud (Phyllostachys pubescens) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 og 2005 91 00

ørnebregne (Pteridium aquilinum) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

c)   Produkter med oprindelse i præfekturet Gunma

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 og ex 2005 99 80

Aralia spp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

d)   Produkter med oprindelse i præfekturerne Yamanashi, Yamagata og Shizuoka:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 og ex 2005 99 80

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

e)   Produkter med oprindelse i præfekturerne Ibaraki, Nagano og Niigata:

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 og ex 0712 90

f)   Sammensatte produkter, der for mere end 50 %'s vedkommende består af de produkter, der er opført i litra a)-e) i dette bilag.

«

BILAG II

Bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 affattes således:

»BILAG III

Erklæring til anvendelse ved import til Unionen af

…(produkt og oprindelsesland)

BatchidentifikationskodeErklæringens nummer

I henhold til bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima ERKLÆRER

…(den bemyndigede repræsentant, jf. artikel 6, stk. 2 eller 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6)

herved, at … …(de i artikel 5, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 omhandlede produkter) i denne sending bestående af: … … …(beskrivelse af sending, produkt, pakningernes antal og emballagetype samt brutto- eller nettovægt) indlastet i …(indladningssted) den …(indladningsdato) af …(transportfirmaets navn) med destinationen …(bestemmelsessted og -land) hidrørende fra virksomheden … …(virksomhedens navn og adresse)

er i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Japan for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for summen af cæsium-134 og cæsium-137,

og at sendingen omfatter:

produkter omhandlet i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, der er blevet høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011

produkter omhandlet i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, der ikke har oprindelse i og ikke afsendes fra et af de præfekturer, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse af det pågældende produkt

produkter omhandlet i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, der ikke har oprindelse i og ikke afsendes fra et af de præfekturer, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse af det pågældende produkt, og som ikke er blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten

produkter omhandlet i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, der har oprindelse i et af de præfekturer, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse af det pågældende produkt, og som er blevet underkastet prøveudtagning den …(dato) og underkastet laboratorieanalyse den …(dato) på … (laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er vedlagt.

produkter omhandlet i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787, af ukendt oprindelse eller et produkt, der er afledt heraf, eller sammensatte foderstoffer eller fødevarer, der indeholder mere end 50 % af disse produkter som ingrediens(er) af ukendt oprindelse, som er blevet underkastet stikprøvekontrol den …(dato) og laboratorieanalyse den …(dato) på …(laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er vedlagt.

Udfærdiget i …den …

den bemyndigede repræsentants, stempel og underskrift, jf. artikel 6, stk. 2 eller 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6.

«

Top