EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1756

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1756 af 23. oktober 2019 om ændring af bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på listen over tredjelande, som er godkendt med hensyn til indførsel til Unionen af sendinger af hø og halm (EØS-relevant tekst)

C/2019/7633

OJ L 270, 24.10.2019, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1756/oj

24.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1756

af 23. oktober 2019

om ændring af bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på listen over tredjelande, som er godkendt med hensyn til indførsel til Unionen af sendinger af hø og halm

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (1), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 11. april 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/584 (2), som efter aftale med Det Forenede Kongerige forlænger perioden i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU. I overensstemmelse med nævnte afgørelse er den periode, der er fastsat i artikel 50, stk. 3, i TEU, blevet forlænget indtil den 31. oktober 2019. EU-retten ophører derfor med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra den 1. november 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

I direktiv 97/78/EF fastsættes principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Unionen. I henhold til nævnte direktivs artikel 19, stk. 1, skal Kommissionen opstille en liste over planteprodukter, der skal underkastes veterinærkontrol ved grænsen, da de kan udgøre en risiko for spredning af infektiøse eller kontagiøse dyresygdomme til Unionen, og en liste over de tredjelande, som kan få tilladelse til at eksportere disse planteprodukter til Unionen.

(3)

Hø og halm er opført i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (3) som vegetabilske produkter, der er underkastet veterinærkontrol ved grænsen, mens lande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere hø og halm, er opført i bilag V til nævnte forordning.

(4)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet kan opfylde betingelserne i forordning (EF) nr. 136/2004 for indførsel til Unionen af sendinger af hø og halm fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(5)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland derfor opføres på listen over lande i bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hø og halm til Unionen.

(6)

Bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 bør derfor ændres.

(7)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 1. november 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på nævnte dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/584 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 11. april 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 101 af 11.4.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11).


BILAG

I bilag V til forordning (EF) nr. 136/2004 efter oplysningerne om Chile indsættes følgende række:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland«


Top