EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1749

Rådets afgørelse (EU) 2019/1749 af 14. oktober 2019 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

ST/12543/2019/INIT

OJ L 268, 22.10.2019, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1749/oj

22.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 268/73


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1749

af 14. oktober 2019

om anmodningen fra Irland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til artikel 4 i protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til anmodningen fra Irlands regering, jf. skrivelse af 12. april 2019 til formanden for Rådet for Den Europæiske Union, om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne, som er angivet i nævnte skrivelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2002/192/EF (1) bemyndigede Rådet Irland til at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i afgørelsen.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 (2) oprettede Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, almindeligvis benævnt eu-LISA, for at sikre den operationelle forvaltning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac og af visse aspekter af deres kommunikationsinfrastrukturer og eventuelt den operationelle forvaltning af andre store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed på grundlag af særskilte EU-retsakter, der bygger på artikel 67-89 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(3)

Ved afgørelse 2012/764/EU (3) bemyndigede Rådet Irland til at deltage i forordning (EU) nr. 1077/2011, i det omfang den vedrører den operationelle forvaltning af VIS og af de dele af SIS II, som Irland ikke deltager i.

(4)

Den 14. november 2018 blev Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 (4) vedtaget, hvorved forordning (EU) nr. 1077/2011 blev ophævet. Med forordning (EU) 2018/1726 oprettes Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (»agenturet«), som erstatter og afløser det agentur, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1077/2011. I overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1726 skal henvisninger til den ophævede forordning (EU) nr. 1077/2011 forstås som henvisninger til forordning (EU) 2018/1726 og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget til nævnte forordning.

(5)

I overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1726 er agenturet ansvarligt for den operationelle forvaltning af Schengeninformationssystemet (SIS), VIS og Eurodac. Agenturet er også ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af ind- og udrejsesystemet (EES), DubliNet og det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS). Desuden kan agenturet gøres ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvis dette er fastsat i relevante EU-retsakter, der har hjemmel i artikel 67-89 i TEUF.

(6)

SIS indgår i Schengenreglerne. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1861 (5) og (EU) 2018/1862 (6) regulerer oprettelse, drift og brug af SIS henholdsvis på området ind- og udrejsekontrol og området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde. Forordning (EU) 2018/1860 (7) regulerer ydermere brugen af SIS i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Når forordning (EU) 2018/1861 og (EU) 2018/1862 træder i kraft, vil de erstatte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 (8) og Rådets afgørelse 2007/533/RIA (9), der gælder i øjeblikket på nævnte områder. Irland har dog kun deltaget i vedtagelsen af afgørelse 2007/533/RIA og af forordning (EU) 2018/1862, der udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, der er nævnt i artikel 1, litra a), nr. ii), i afgørelse 2002/192/EF.

(7)

VIS indgår også i Schengenreglerne. Irland deltog ikke i vedtagelsen af Rådets beslutning 2004/512/EF (10), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 (11) og Rådets afgørelse 2008/633/RIA (12) vedrørende indførelsen, driften eller anvendelsen af VIS, og nævnte retsakter er ikke bindende for Irland.

(8)

Eurodac indgår ikke i Schengenreglerne. Irland har deltaget i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 (13) vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af Eurodac, der er bindende for Irland.

(9)

EES indgår i Schengenreglerne. Irland deltog ikke i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 (14) vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af EES, der ikke er bindende for Irland.

(10)

ETIAS indgår også i Schengenreglerne. Irland deltog ikke i vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 (15) vedrørende oprettelsen, driften og anvendelsen af ETIAS, der ikke er bindende for Irland.

(11)

DubliNet indgår ikke i Schengenreglerne. Irland er bundet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 (16), som opretter DubliNet, en særskilt sikker elektronisk transmissionskanal.

(12)

Irland har i kraft af sin deltagelse i Eurodac og DubliNet og delvise deltagelse i SIS ret til at deltage i agenturets aktiviteter, i det omfang agenturet er ansvarligt for den operationelle forvaltning af SIS som reguleret ved forordning (EU) 2018/1862, af Eurodac og af DubliNet.

(13)

Agenturet har status som én enkelt juridisk person og karakteriseres ved enhed i sin organisatoriske og finansielle struktur. I overensstemmelse hermed og med artikel 288 i TEUF blev agenturet oprettet ved én enkelt retsakt, som finder anvendelse i sin helhed i de medlemsstater, som den er bindende for. Dette udelukker muligheden for delvis anvendelse for Irland. Der bør derfor tages de nødvendige skridt for at sikre, at forordning (EU) 2018/1726 finder anvendelse i sin helhed på Irland.

(14)

I overensstemmelse med artikel 4 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed har Irland ved skrivelser af 12. april 2019 meddelt Kommissionen og Rådet, at landet ønsker at acceptere bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1726 om Eurodac og DubliNet.

(15)

I overensstemmelse med proceduren i artikel 331, stk. 1, i TEUF bekræftede Kommissionen ved afgørelse af 23. juli 2019, at forordning (EU) 2018/1726 finder anvendelse på Irland, for så vidt dens bestemmelser vedrører Eurodac og DubliNet. I henhold til nævnte afgørelse finder forordning (EU) 2018/1726 anvendelse på Irland fra datoen for ikrafttrædelsen af Rådets afgørelse om anmodningen fra Irland om at deltage i bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1726 vedrørende SIS som reguleret ved forordning(EU) 2018/1861, der erstatter forordning (EF) nr. 1987/2006, og ved forordning (EU) 2018/1860, og vedrørende VIS, EES og ETIAS.

(16)

Efter vedtagelsen af Kommissionens afgørelse af 23. juli 2019 er første forudsætning for Irlands deltagelse i bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1726 opfyldt.

(17)

Med henblik på at sikre overholdelse af traktaterne og de relevante protokoller og samtidig bevare enhed og sammenhæng i forordning (EU) 2018/1726 har Irland ved skrivelse af 12. april 2019 til Rådet anmodet om at deltage i forordning (EU) 2018/1726 i henhold til artikel 4 i protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»Schengenprotokollen«), i det omfang bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1726 vedrører agenturets ansvar for den operationelle forvaltning af SIS som reguleret ved forordning (EU) 2018/1861, som erstatter forordning (EF) nr. 1987/2006, og ved forordning (EU) 2018/1860, og af VIS, EES og ETIAS.

(18)

Rådet anerkender Irlands ret til at anmode om deltagelse i bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1726 i overensstemmelse med Schengenprotokollens artikel 4, i det omfang Irland ikke deltager i forordningen på andet grundlag.

(19)

Irlands deltagelse i forordning (EU) 2018/1726 berører ikke det faktum, at Irland i øjeblikket ikke deltager og ikke kan deltage i bestemmelserne i Schengenreglerne om fri bevægelighed for tredjelandsstatsborgere, visumpolitik og personers passage af medlemsstaternes ydre grænser. Forordning (EU) 2018/1726 indeholder derfor specifikke bestemmelser, der afspejler denne særlige stilling for Irland, navnlig med hensyn til begrænset stemmeret i agenturets bestyrelse.

(20)

Det blandede udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (17), er blevet underrettet om udarbejdelsen af denne afgørelse i overensstemmelse med nævnte aftales artikel 5.

(21)

Det blandede udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (18), er blevet underrettet om udarbejdelsen af denne afgørelse i overensstemmelse med nævnte aftales artikel 5 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forlængelse af afgørelse 2002/192/EF og 2012/764/EU deltager Irland i forordning (EU) 2018/1726, i det omfang den vedrører den operationelle forvaltning af VIS og af de dele af SIS, som Irland ikke deltager i, samt af EES og ETIAS.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. oktober 2019.

På Rådets vegne

Formand

J. LEPPÄ


(1)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne (EUT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2012/764/EU af 6. december 2012 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 337 af 11.12.2012, s. 48).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1861 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 14).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 56).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1860 af 28. november 2018 om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4).

(9)  Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).

(10)  Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

(12)  Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).

(16)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3).

(17)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(18)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.


Top