EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1715

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (IMSOC-forordningen) (EØS-relevant tekst)

C/2019/7005

EUT L 261 af 14.10.2019, p. 37–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj

14.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 261/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1715

af 30. september 2019

om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter (»IMSOC-forordningen«)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 13, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2), særlig artikel 51,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (3), særlig artikel 23, stk. 1, litra c),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (4), særlig artikel 104, stk. 1, litra a), b) og c),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (5), særlig artikel 58, stk. 1, litra a), artikel 75, stk. 2, første afsnit, litra a), b) og c), artikel 90, stk. 1, litra f), artikel 102, stk. 6, første afsnit, litra a) og b), artikel 103, stk. 6, og artikel 134, stk. 1, litra a)-g), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der bl.a. fastsat regler for medlemsstaternes gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter vedrørende dyr og varer, der indføres til Unionen, med henblik på at sikre en korrekt anvendelse af EU-lovgivningen om agrofødevarekæden.

(2)

Forordningen foreskriver, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne skal indføre og forvalte et IT-informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol (IMSOC) til forvaltning, håndtering og automatisk udveksling af data, oplysninger og dokumenter vedrørende offentlig kontrol. IMSOC skal integrere og som fornødent opgradere visse informationssystemer, der forvaltes af Kommissionen, og fungere som et interoperabilitetssystem, der forbinder dem og, i visse tilfælde, også medlemsstaternes eksisterende nationale systemer samt tredjelandes og internationale organisationers informationssystemer (i det følgende benævnt »andre systemer«).

(3)

De informationssystemer, der forvaltes af Kommissionen, og som skal integreres i IMSOC, omfatter det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) til underretning om direkte eller indirekte sundhedsrisici for mennesker hidrørende fra fødevarer, fødevarekontaktmaterialer eller foder, som fastlagt ved forordning (EF) nr. 178/2002 og udvidet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 (6), systemet til anmeldelse af samt rapportering om dyresygdomme (ADIS), som skal oprettes i henhold til forordning (EU) 2016/429, systemet til anmeldelse af og rapportering om forekomst af skadegørere på planter og planteprodukter (EUROPHYT), som skal oprettes i henhold til forordning (EU) 2016/2031, de tekniske værktøjer til administrativ bistand og administrativt samarbejde (ABAS) samt Traces-systemet som omhandlet i forordning (EU) 2017/625.

(4)

De informationssystemer, der forvaltes af Kommissionen, blev oprettet på forskellige tidspunkter og er efterfølgende blevet ændret af juridiske og driftsmæssige årsager. Med henblik på at opgradere og integrere disse systemer som foreskrevet ved forordning (EU) 2017/625 bør alle bestemmelser vedrørende driften af IMSOC og dets systemkomponenter derfor samles, og der bør fastsættes regler for udveksling af data, oplysninger og dokumenter med andre systemer på grundlag af de beføjelser, Kommissionen er tillagt ved forordning (EF) nr. 178/2002, (EU) 2016/429, (EU) 2016/2031 og (EU) 2017/625, ligesom de eksisterende gennemførelsesretsakter bør ophæves.

(5)

Det følger af forordning (EU) 2017/625, at medlemsstaterne og Kommissionen kun må behandle personoplysninger via IMSOC og dettes komponenter med henblik på offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter til verifikation af, at de relevante EU-regler på de områder, der er omhandlet i samme forordnings artikel 1, stk. 2, er overholdt, herunder vedrørende operatørers historik for så vidt angår overholdelse af disse regler.

(6)

Der skal foretages offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter af operatører, så længe de udøver deres aktiviteter, og i visse tilfælde — f.eks. hvad angår dyrevelfærdskontrol eller offentlig kontrol af produkter med lang holdbarhed, såsom fødevarer på dåse eller fødevarekontaktmaterialer — for de samme dyr og varer på forskellige tidspunkter. For effektivt at kunne tilbagespore operatørernes historik bør der derfor fastsættes en maksimumsopbevaringsperiode for personoplysninger på ti år, hvilket burde gøre det muligt at sikre sporbarheden i forbindelse med fødevarebårne udbrud, udbrud af dyresygdomme, dyrevelfærdskontrol og udbrud af planteskadegørere.

(7)

Med henblik på gennemførelse af foranstaltninger, der er i overensstemmelse med princippet om »databeskyttelse gennem design« som fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (7) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (8), bør IMSOC's komponenter have begrænset kapacitet til at indlæse ustrukturerede oplysninger. Der bør kun gøres brug af denne kapacitet, hvis de pågældende oplysninger er nødvendige og ikke effektivt kan gives på struktureret vis. I øvrigt er principperne om beskyttelse af personoplysninger, også uden eksplicitte henvisninger til dem, indlejret i alle denne forordnings bestemmelser, navnlig hvad angår identifikation af dataansvarlige, opbevaringsperioder for personoplysninger, adgang til personoplysninger, videregivelse og overførsel af personoplysninger og datasikkerhed.

(8)

Det er nødvendigt med flerniveauforvaltning af IMSOC, varetaget af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne, så det sikres, at udviklingen af generelle løsninger til IMSOC styres på ensartet vis, og at systemkomponenterne udvikles og anvendes på en sammenhængende måde, med henblik på at begrænse den administrative byrde og indførelse af flere forskellige procedurer, hvor dette ikke er strengt nødvendigt.

(9)

Der bør i dette øjemed for hver af IMSOC's systemkomponenter oprettes et netværk af medlemmer, som inkluderer Kommissionen og, hvor det er relevant, EU-agenturer, ligesom Kommissionen bør oprette forvaltningsstrukturer til løbende indsamling af feedback fra medlemsstaterne om planlagte ændringer og nye elementer med henblik på styring af udviklingen af IMSOC og dets komponenter.

(10)

Selv om de enkelte IMSOC-komponenter har hver deres særlige karakteristika, bør der denne forordning fastsættes generelle principper, som alle komponenter skal overholde, med hensyn til ejerskab til og ansvar for data, oplysninger og dokumenter og udvekslinger med andre systemer. Forordningen bør ligeledes fastsætte Kommissionens forpligtelser og rettigheder i relation til IMSOC og bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger i forordning (EU) 2016/679, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 (9) og forordning (EU) 2018/1725.

(11)

Eftersom forordning (EU) 2017/625 foreskriver, at IMSOC skal integrere RASFF, bør der ved nærværende forordning fastsættes gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at sikre en effektiv drift af RASFF i IMSOC på grundlag af de nuværende betingelser og procedurer for overførsel af meddelelser, som i dag er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 16/2011 (10), herunder definitionerne på de forskellige typer meddelelser, klassificeret efter risici.

(12)

Da bestemmelserne om administrativ bistand og administrativt samarbejde i afsnit IV i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (11) og gennemførelsesbestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1918 (12) om oprettelse af et system for administrativ bistand og administrativt samarbejde (ABAS-systemet) i dag er indarbejdet i afsnit IV i forordning (EU) 2017/625, bør der ved nærværende forordning fastsættes operationelle regler og et standardformat for udveksling af oplysninger om tilfælde af manglende overholdelse på tværs af grænserne i IMSOC i overensstemmelse med de beføjelser, Kommissionen er tillagt ved forordning (EU) 2017/625.

(13)

På grund af kompleksiteten i visse tilfælde af manglende overholdelse, hvor risici måske ikke straks kan identificeres, og for at sikre hurtig og hensigtsmæssig koordinering mellem diverse kompetente myndigheder ved hjælp af den korrekte procedure bør denne forordning omfatte regler for en klar sondring mellem tilfælde af manglende overholdelse, der medfører risici, og andre tilfælde af manglende overholdelse for i overensstemmelse hermed at strømline og lette valget mellem RASFF- og ABAS-proceduren.

(14)

Denne forordning bør desuden så vidt muligt harmonisere typen af oplysninger, der udveksles gennem RASFF-/ABAS-procedurerne, med henblik på at muliggøre et hurtigt procedureskifte, hvis der foreligger faktuelle beviser for, at en risiko er til stede eller ikke er til stede.

(15)

På ministerkonferencen den 26. september 2017 (13) — efter en hændelse med fipronilforurening — enedes Kommissionen og medlemsstaterne om konkrete foranstaltninger og en koordineret indsats for at intensivere kampen mod fødevaresvindel. De pegede på det at bygge bro over kløften mellem RASFF-systemet og ABAS-systemet ved hjælp af en kombineret platform som en foranstaltning, der kunne være med til at sikre, at oplysninger udveksles så effektivt som muligt. I dette øjemed bør der ved denne forordning oprettes et fælles IT-værktøj (iRASFF), som skal integreres i IMSOC, og som samler RASFF-systemet og ABAS-systemet, til udveksling af de oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EU) 2017/625.

(16)

For at sikre, at iRASFF fungerer korrekt og effektivt, bør medlemsstaternes kontaktpunkter for RASFF- og ABAS-netværkene være repræsenteret i en enhed, der kaldes et centralt kontaktpunkt. Sidstnævnte bør bestå af personer, der forvalter begge netværk, uanset om de fysisk befinder sig i samme administrative enhed, videresende oplysninger til det pågældende lands relevante kompetente myndighed og helt rutinemæssigt være Kommissionens første kontaktpunkt.

(17)

Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) bør desuden, i betragtning af at der begås kriminelle handlinger i fødevare- og foderkæden og disse aktiviteter er relevante for både kompetente myndigheder og politimyndigheder eller retsinstanser, deltage i netværket mod fødevaresvindel og, hvor det er relevant, informere Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust).

(18)

Der bør ved denne forordning også fastsættes fælles regler for iRASFF-kontaktpunkterne og for Kommissionens koordinerende rolle med at verificere meddelelser og bidrage til at identificere farer og operatører, der rapporteres om gentagne gange.

(19)

Eftersom offentlige myndigheder i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 skal informere offentligheden om risici for bl.a. menneskers sundhed og tredjelande om visse meddelelser, bør der desuden ved nærværende forordning fastsættes regler for underretning af offentligheden og tredjelande, idet behovet for at holde offentligheden informeret afvejes mod behovet for ikke at skade operatørerne.

(20)

Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat regler om dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder krav vedrørende anmeldelse af og rapportering om sygdomme. Kommissionen pålægges ved forordningen at oprette og forvalte et IT-system til de mekanismer og værktøjer, der anvendes til opfyldelse af nævnte krav (ADIS), som skal integreres i IMSOC.

(21)

Da forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse fra den 21. april 2021, bør der ved nærværende forordning fastsættes regler, der først finder anvendelse senere, for oprettelse af netværket med henblik på driften af ADIS.

(22)

Der er ved forordning (EU) 2016/2031 fastsat foranstaltninger til at forhindre indtrængen eller spredning af planteskadegørere på Unionens område, herunder krav vedrørende anmeldelse af forekomst af skadegørere og underretning om trufne plantesundhedsforanstaltninger. Kommissionen pålægges ved forordningen at oprette et elektronisk system, som medlemsstaterne skal anvende til indgivelse af meddelelser, og som skal være tilsluttet og foreneligt med IMSOC.

(23)

Med henblik herpå giver forordningen Kommissionen beføjelse til at fastsætte nærmere regler om indgivelse af meddelelser, navnlig om de oplysninger, disse skal indeholde, meddelelsernes format og anvisning i, hvordan dette format skal udfyldes, samt frister for indgivelse af bestemte elementer.

(24)

Det webbaserede anmeldelsessystem EUROPHYT-Tilbageholdelser (14) er et system, der er udviklet af Kommissionen sammen med medlemsstaterne til underretning om tilbageholdelse af sendinger af planter og planteprodukter fra andre medlemsstater eller tredjelande, der kan udgøre en overhængende fare for indslæbning eller spredning af skadegørere. Proceduren og standardformularen, som skal anvendes til underretning om tilbageholdelse af sådanne sendinger fra et tredjeland, er fastsat ved Kommissionens direktiv 94/3/EF (15).

(25)

Der blev udviklet et parallelt webbaseret anmeldelsessystem, EUROPHYT-Udbrud, med det formål at hjælpe medlemsstaterne med officielt at bekræfte forekomst af skadegørere på deres område og underrette om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at udrydde eller forhindre spredning af de pågældende skadegørere, uanset om disse er reguleret på EU-plan som værende skadelige. Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/917/EU (16) er der fastsat regler for, hvilke oplysninger sådanne meddelelser skal indeholde, samt frister for indgivelse af dem. Den pålægger desuden den meddelende medlemsstat hurtigst muligt at opdatere meddelelsen, såfremt den får fremlagt nye relevante oplysninger eller træffer nye relevante foranstaltninger.

(26)

For at gøre det muligt for medlemsstaterne at underrette om tilbageholdelser og udbrud som påkrævet ved forordning (EU) 2016/2031 bør der ved nærværende forordning fastsættes regler for underretning om tilbageholdelser og udbrud efter procedurer svarende til dem, der anvendes for tilbageholdelser i henhold til direktiv 94/3/EF og udbrud i henhold til gennemførelsesafgørelse 2014/917/EU.

(27)

Da de meddelelser, der indgives til EUROPHYT-Tilbageholdelser, svarer til de data og oplysninger om import af og samhandel inden for Unionen med dyr og animalske produkter, som indgives til Traces-systemet, bør funktionaliteterne i EUROPHYT-Tilbageholdelser for varer, der tilbageholdes ved grænsen og inden for Unionen, findes i Traces frem for i EUROPHYT.

(28)

Forordning (EU) 2017/625 foreskriver også, at IMSOC skal muliggøre udarbejdelse, håndtering og overførsel af det fælles sundhedsimportdokument (CHED) og officielle certifikater, og giver Kommissionen beføjelse til at fastsætte regler for CHED'ernes format, instrukser for deres forelæggelse og anvendelse samt regler for udstedelse af elektroniske certifikater og for anvendelse af elektroniske signaturer.

(29)

Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for elektroniske identifikationsmidler og elektronisk certificering og for at digitalisere og harmonisere certificeringsproceduren bør udstedelse af elektroniske officielle certifikater og CHED'er overholde standarderne for elektroniske signaturer, elektroniske segl og elektroniske tidsstempler på de forskellige identitetssikringsniveauer, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (17) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506 (18), som blev vedtaget i henhold til nævnte forordning, idet der bør tages udgangspunkt i de eksisterende bestemmelser om elektronisk plantesundhedscertificering i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1553 (19).

(30)

Imidlertid bør der, da det følger af forordning (EU) 2016/2031, at elektroniske plantesundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionens område af planter, planteprodukter og andre objekter kun kan accepteres, hvis de leveres gennem eller i elektronisk udveksling med IMSOC, ved nærværende forordning fastsættes regler for udstedelse af sådanne certifikater i overensstemmelse med disse bestemmelser.

(31)

For at sikre kontinuiteten i forhold til den nuværende operationelle praksis bør oplysningerne i det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED) for produkter, som blev indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (20), CVED'et for dyr, som blev indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 (21), og det fælles importdokument, som blev indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (22), desuden danne grundlag for ved nærværende forordning at fastsætte, hvad der skal angives i CHED'erne for de forskellige kategorier af dyr og varer.

(32)

Der bør ved nærværende forordning tillige for sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, der indføres fra tredjelande, og for hvilke et plantesundhedscertifikat er påkrævet, fastlægges en CHED-model med angivelser, der er relevante for planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c)-f), i forordning (EU) 2017/625 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/66 (23). Disse angivelser bør desuden være i overensstemmelse med de elementer, meddelelser i EUROPHYT-Tilbageholdelser skal indeholde.

(33)

Da CHED'erne skal anvendes af operatører til forhåndsmeddelelser til de kompetente myndigheder om sendingers ankomst og af disse myndigheder til registrering af resultaterne af den offentlige kontrol og den afgørelse, der træffes vedrørende den pågældende sending, bør CHED'erne bestå af tre dele: én, der skal udfyldes af den ansvarlige for sendingen, én, der skal udfyldes af den kompetente myndighed, der træffer afgørelse vedrørende sendingen, og én, der skal udfyldes af den kompetente myndighed, som gennemfører opfølgende foranstaltninger for sendingen. Der bør ved denne forordning fastlægges instrukser for, hvordan de enkelte dele af CHED'et skal udfyldes, herunder sprogkrav.

(34)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF (24) foreskriver, at Kommissionen og medlemsstaterne skal oprette sikrede, integrerede, interoperable og tilgængelige elektroniske toldsystemer med det formål at tilvejebringe »single window«-tjenester, som muliggør en løbende datastrøm mellem erhvervsdrivende og toldmyndighederne, mellem toldmyndighederne og Kommissionen og mellem toldmyndighederne og andre administrationer eller instanser. Eftersom disse mål svarer til målene i forordning (EU) 2017/625, bør der ved nærværende forordning fastsættes bestemmelser om lignende ordninger for samarbejde mellem myndigheder, der beskæftiger sig med dyr og varer, som indføres til Unionen, og anvender Traces.

(35)

For at sikre en konsekvent indsamling af oplysninger og undgå, at medlemsstaternes og Kommissionens databaser forurenes, bør der til dataudvekslingen mellem Traces og medlemsstaternes nationale systemer anvendes referencedata tilvejebragt af Kommissionen i Traces.

(36)

Medlemsstaterne bør i dette øjemed forsyne Kommissionen med de oplysninger, der er nødvendige for, at Traces kan fungere, såsom lister over de grænsekontrolsteder og kontrolsteder, der er udpeget i henhold til forordning (EU) 2017/625, lister over de kontrolenheder, der er udpeget med henblik på Traces, lister over de fødevarevirksomheder, der er autoriseret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (25), og lister over de virksomheder, anlæg og operatører, der håndterer animalske biprodukter eller afledte produkter, og som er godkendt eller registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (26).

(37)

Bestemmelserne i direktiv 94/3/EF, forordning (EU) nr. 16/2011 og gennemførelsesafgørelse 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 og (EU) 2018/1553 er blevet gennemgået og er nu indarbejdet i nærværende forordning. Af hensyn til klarheden og sammenhængen bør nævnte retsakter ophæves med virkning fra den dato, hvorfra forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse.

(38)

Kommissionens beslutning 92/486/EØF (27), 2003/24/EF (28), 2003/623/EF (29), 2004/292/EF (30), 2004/675/EF (31) og 2005/123/EF (32), vedtaget i relation til Traces-systemet i henhold til Rådets direktiv 90/425/EØF (33) og Rådets beslutning 92/438/EØF (34), er blevet forældede. Af hensyn til klarheden og sammenhængen bør også nævnte beslutninger ophæves med virkning fra den dato, hvorfra forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse.

(39)

Denne forordning er blevet drøftet med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

(40)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes:

a)

særlige betingelser og procedurer for overførsel af meddelelser og supplerende oplysninger for det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), som skal oprettes i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002

b)

procedurer for oprettelse og anvendelse af IT-systemet til anmeldelse af og rapportering om sygdomme i Unionen, som skal oprettes og forvaltes af Kommissionen i henhold til artikel 22 i forordning (EU) 2016/429

c)

nærmere regler om, herunder frister for, indgivelse af meddelelser, som skal fastsættes i henhold til forordning (EU) 2016/2031

d)

regler for elektronisk håndtering og udveksling af oplysninger, data og dokumenter i informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), som er nødvendige for gennemførelsen af offentlig kontrol i henhold til forordning (EU) 2017/625, for så vidt angår:

i)

formatet for det fælles sundhedsimportdokument (CHED), jf. artikel 56 i forordning (EU) 2017/625, herunder den elektroniske udgave af dokumentet, og instrukser for dets forelæggelse og anvendelse

ii)

ensartede ordninger for samarbejde mellem toldmyndigheder, kompetente myndigheder og andre myndigheder, jf. artikel 75 i forordning (EU) 2017/625

iii)

udstedelse af elektroniske certifikater og anvendelse af elektroniske signaturer til officielle certifikater, jf. artikel 87 i forordning (EU) 2017/625

iv)

standardformater for udveksling af oplysninger som led i administrativ bistand og administrativt samarbejde, jf. afsnit IV i forordning (EU) 2017/625, vedrørende:

anmodninger om bistand

almindelige og tilbagevendende meddelelser og svar

v)

specifikationer for de tekniske værktøjer og procedurer til kommunikation mellem forbindelsesorganer udpeget i henhold til artikel 103, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625

vi)

hensigtsmæssig drift af IMSOC, jf. afsnit VI, kapitel IV, i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»komponent«: et elektronisk system, som er integreret i IMSOC

2)

»netværk«: en gruppe medlemmer, som har adgang til en bestemt komponent

3)

»netværksmedlem«: en medlemsstats kompetente myndighed, Kommissionen, et EU-agentur, et tredjelands kompetente myndighed eller en international organisation, som har adgang til mindst én komponent

4)

»kontaktpunkt«: det kontaktpunkt, som netværksmedlemmet har udpeget til at repræsentere sig

5)

»en medlemsstats nationale system«: et IT-system, som er ejet og oprettet af en medlemsstat inden ikrafttrædelsesdatoen for forordning (EU) 2017/625 med henblik på forvaltning, håndtering og udveksling af data, oplysninger og dokumenter vedrørende offentlig kontrol, og som gør det muligt at udveksle data med den relevante komponent elektronisk

6)

»international organisation«: ethvert af de internationalt anerkendte organer, der er nævnt i artikel 121, litra g), i forordning (EU) 2017/625, eller lignende mellemstatslige organisationer

7)

»iRASFF«: det elektroniske system til gennemførelse af RASFF- og ABAS-procedurerne, som er beskrevet i henholdsvis artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 102-108 i forordning (EU) 2017/625

8)

»risiko«: enhver direkte eller indirekte sundhedsrisiko for mennesker i tilknytning til fødevarer, fødevarekontaktmaterialer eller foder, jf. artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002, eller en alvorlig risiko for dyrs sundhed eller for miljøet i tilknytning til foder, herunder foder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, jf. artikel 29 i forordning (EF) nr. 183/2005

9)

»RASFF-netværket«: det hurtige varslingssystem for anmeldelse af risici som defineret i nr. 8), der er oprettet som et netværk ved artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002

10)

»ABAS-netværket«: et netværk bestående af Kommissionen og de forbindelsesorganer, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 103, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 med henblik på at fremme kommunikationen mellem de kompetente myndigheder

11)

»netværket mod fødevaresvindel«: et netværk bestående af Kommissionen, Europol og de forbindelsesorganer, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til artikel 103, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 med henblik på at fremme udvekslingen af oplysninger om fødevaresvindel som defineret i nr. 21)

12)

»varslings- og samarbejdsnetværket«: et netværk bestående af RASSF-netværket, ABAS-netværket og netværket mod fødevaresvindel

13)

»centralt kontaktpunkt«: et kontaktpunkt bestående af RASFF- og ABAS-kontaktpunkterne i den enkelte medlemsstat, uanset om det fysisk befinder sig i samme administrative enhed

14)

»meddelelse om manglende overholdelse«: en meddelelse i iRASFF om manglende overholdelse, der ikke udgør en risiko efter betydningen i artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 106, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, bortset fra ikke-alvorlige risici for dyrs sundhed og risici for plantesundheden eller dyrs velfærd

15)

»varslingsmeddelelse«: en meddelelse i iRASFF om en alvorlig direkte eller indirekte risiko hidrørende fra fødevarer, fødevarekontaktmaterialer eller foder, jf. artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 29 i forordning (EF) nr. 183/2005, som nødvendiggør eller kan nødvendiggøre hurtig indgriben fra et andet RASFF-netværksmedlem

16)

»orienteringsmeddelelse«: en meddelelse i iRASFF om en direkte eller indirekte risiko hidrørende fra fødevarer, fødevarekontaktmaterialer eller foder, jf. artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 29 i forordning (EF) nr. 183/2005, som ikke nødvendiggør hurtig indgriben fra et andet RASFF-netværksmedlem

17)

»orienteringsmeddelelse til opfølgning«: en orienteringsmeddelelse vedrørende et produkt, der markedsføres eller vil kunne markedsføres i et andet RASFF-netværksmedlems land

18)

»orienteringsmeddelelse til underretning«: en orienteringsmeddelelse vedrørende et produkt, som:

i)

enten kun findes i det meddelende netværksmedlems land eller

ii)

ikke er blevet markedsført eller

iii)

ikke længere er på markedet

19)

»nyhedsmeddelelse«: en meddelelse i iRASFF vedrørende en risiko hidrørende fra fødevarer, fødevarekontaktmaterialer eller foder, jf. artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 29 i forordning (EF) nr. 183/2005, som har en uformel kilde, indeholder ikke-verificerede oplysninger eller vedrører et endnu ikke identificeret produkt

20)

»meddelelse om afvisning ved grænsen«: en meddelelse i iRASFF om afvisning på grund af en risiko som defineret i nr. 8) af et parti, en container eller en ladning fødevarer, fødevarekontaktmaterialer eller foder, jf. artikel 50, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 178/2002

21)

»meddelelse om fødevaresvindel«: en meddelelse i iRASFF om manglende overholdelse vedrørende mistanke om bevidste handlinger fra virksomheders eller enkeltpersoners side med det formål at vildlede køberne og opnå en uretmæssig fordel derved i strid med de i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler

22)

»oprindelig meddelelse«: en meddelelse om manglende overholdelse, en varslingsmeddelelse, en orienteringsmeddelelse, en nyhedsmeddelelse, en meddelelse om fødevaresvindel eller en meddelelse om afvisning ved grænsen

23)

»opfølgningsmeddelelse«: en meddelelse i iRASFF, som indeholder oplysninger, der supplerer en oprindelig meddelelse

24)

»anmodning«: en anmodning i iRASFF om administrativ bistand på grundlag af en oprindelig meddelelse eller en opfølgningsmeddelelse, med mulighed for udveksling af oplysninger i henhold til artikel 104-108 i forordning (EU) 2017/625

25)

»svar«: et svar på en anmodning i iRASFF om administrativ bistand på grundlag af en oprindelig meddelelse eller en opfølgningsmeddelelse, med mulighed for udveksling af oplysninger i henhold til artikel 104-108 i forordning (EU) 2017/625

26)

»meddelende netværksmedlem eller kontaktpunkt«: det netværksmedlem eller kontaktpunkt, der sender en meddelelse til et andet netværksmedlem eller kontaktpunkt

27)

»underrettet netværksmedlem eller kontaktpunkt«: det netværksmedlem eller kontaktpunkt, hvortil en meddelelse sendes af et andet netværksmedlem eller kontaktpunkt

28)

»anmodet netværksmedlem eller kontaktpunkt«: det netværksmedlem eller kontaktpunkt, hvortil en meddelelse sendes af et andet netværksmedlem eller kontaktpunkt med henblik på et svar

29)

»ADIS«: det IT-system til anmeldelse af og rapportering om sygdomme, som skal oprettes og forvaltes af Kommissionen i henhold til artikel 22 i forordning (EU) 2016/429

30)

»ADIS-netværket«: netværk bestående af Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på driften af ADIS

31)

»EUROPHYT«: det elektroniske anmeldelsessystem, som skal oprettes af Kommissionen, og som skal være tilsluttet og foreneligt med IMSOC, til medlemsstaters indgivelse af EUROPHYT-meddelelser om udbrud, jf. artikel 103 i forordning (EU) 2016/2031

32)

»EUROPHYT-meddelelse om udbrud«: en anmeldelse, som skal indgives i EUROPHYT, vedrørende et af følgende:

a)

officielt bekræftet forekomst på Unionens område af en EU-karantæneskadegører, jf. artikel 11, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2016/2031

b)

officielt bekræftet forekomst af en skadegører, der ikke er opført på listen over EU-karantæneskadegørere, jf. artikel 29, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031

c)

forekomst af, eller overhængende fare for indtrængen af, en skadegører, der ikke er opført på listen over EU-karantæneskadegørere, på Unionens område eller spredning herindenfor, jf. artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031

d)

officielt bekræftet forekomst af en beskyttet zone-karantæneskadegører, jf. artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031

33)

»EUROPHYT-meddelelse om tilbageholdelse«: en anmeldelse, som skal indgives i Traces i en af de situationer, der er beskrevet i artikel 11, stk. 1, litra c), artikel 40, stk. 4, artikel 41, stk. 4, artikel 46, stk. 4, artikel 49, stk. 6, andet, tredje og fjerde afsnit, artikel 53, stk. 4, artikel 54, stk. 4, artikel 77, stk. 2, og artikel 95, stk. 5, i forordning (EU) 2016/2031

34)

»EUROPHYT-netværket vedrørende tilbageholdelser«: netværk bestående af Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder vedrørende EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse

35)

»EUROPHYT-netværket vedrørende udbrud«: netværk bestående af Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på driften af EUROPHYT

36)

»Traces«: IT-systemet, der er omhandlet i artikel 133, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625, til udveksling af data, oplysninger og dokumenter

37)

»Traces-netværket«: netværk bestående af Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på driften af Traces

38)

»elektronisk signatur«: en elektronisk signatur som defineret i artikel 3, nr. 10), i forordning (EU) nr. 910/2014

39)

»avanceret elektronisk signatur«: en elektronisk signatur, som er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506

40)

»kvalificeret elektronisk signatur«: en kvalificeret elektronisk signatur som defineret i artikel 3, nr. 12), i forordning (EU) nr. 910/2014

41)

»avanceret elektronisk segl«: et elektronisk segl, som er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506

42)

»kvalificeret elektronisk segl«: et kvalificeret elektronisk segl som defineret i artikel 3, nr. 27), i forordning (EU) nr. 910/2014

43)

»kvalificeret elektronisk tidsstempel«: et kvalificeret elektronisk tidsstempel som defineret i artikel 3, nr. 34), i forordning (EU) nr. 910/2014

44)

»kontrolsted«: et kontrolsted som omhandlet i artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625

45)

»kontrolenhed«: en enhed, som har den teknologi og det udstyr, der er behov for, for at den relevante komponent kan fungere effektivt, og som er udpeget til dette formål som følger:

a)

»central kontrolenhed«: en medlemsstats centrale kompetente myndighed

b)

»regional kontrolenhed«: en hvilken som helst regional kompetent myndighed i en medlemsstat

c)

»lokal kontrolenhed«: en hvilken som helst lokal kompetent myndighed i en medlemsstat.

KAPITEL 2

Generelle principper og databeskyttelse

Artikel 3

IMSOC's komponenter

1.   IMSOC består af følgende komponenter:

a)

iRASFF

b)

ADIS

c)

EUROPHYT

d)

Traces.

2.   De i stk. 1 nævnte komponenter skal fungere i overensstemmelse med de i dette kapitel fastsatte generelle principper og databeskyttelsesregler.

Artikel 4

Komponenter, netværk og kontaktpunkter

1.   Hver komponent har et netværk, som Kommissionen er en del af.

2.   Netværksmedlemmerne udpeger hver især mindst ét kontaktpunkt og meddeler udpegelsen samt kontaktoplysninger herfor til Kommissionen. De underretter omgående Kommissionens kontaktpunkt om enhver ændring i denne henseende.

3.   Kommissionens kontaktpunkt fører og ajourfører en liste over kontaktpunkter og gør den tilgængelig for alle netværksmedlemmer.

4.   Kommissionen opretter en forvaltningsstruktur til styring af udviklingen af, fastlæggelse af prioriteter for og overvågning af korrekt gennemførelse af IMSOC. Forvaltningsstrukturen består af:

a)

et operativt ledelsesorgan, i samarbejde med medlemsstaterne, som mindst én gang om året drøfter prioriteringen og udviklingen af de enkelte komponenter

b)

undergrupper i det operative ledelsesorgan, som regelmæssigt drøfter prioriteringen og udviklingen af specifikke funktionaliteter for de enkelte komponenter.

Artikel 5

Ejerskab til og ansvar for data, oplysninger og dokumenter

1.   Hvert netværksmedlem ejer og er ansvarlig for de data, oplysninger og dokumenter, som dets kontaktpunkt eller brugere, der handler under dets ansvar, har indsat, indlæst eller genereret i den relevante komponent.

2.   Hver underskriver, kompetent myndighed, som en underskriver hører under, eller kompetent myndighed, der genererer et elektronisk segl, ejer og er ansvarlig for den del af dokumenterne, som den underskriver eller forsegler i Traces.

3.   Hvis flere underskrivere underskriver et dokument i Traces, ejer hver enkelt underskriver den del af dokumentet, han eller hun underskriver, og er ansvarlig herfor.

Artikel 6

Forbindelser komponenterne imellem

1.   Forbindelser komponenterne imellem skal have til formål at:

a)

supplere data, oplysninger eller dokumenter i en eller flere komponenter med data, oplysninger eller dokumenter, der allerede findes i en anden komponent, og

b)

levere relevante, ajourførte oplysninger til de enkelte netværksmedlemmer med henblik på varetagelsen af disses opgaver i overensstemmelse med de regler, der er fastsat for hver enkelt komponent ved denne forordning, og

c)

understøtte og anvende procedurerne for

i)

fastsættelse og ændring af hyppigheden af identitetskontrollen og den fysiske kontrol, som skal foretages af sendinger af kategorier af dyr og varer omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2017/625

ii)

gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol med den foreskrevne hyppighed af sendinger af kategorier af dyr og varer omhandlet i nævnte stykkes litra d), e) og f)

iii)

koordineret gennemførelse af skærpet offentlig kontrol fra de kompetente myndigheders side i tilfælde af mistanke om manglende overholdelse, jf. samme forordnings artikel 65, stk. 6.

2.   De i stk. 1 omhandlede forbindelser skal bestå af forbindelser mellem:

a)

iRASFF og Traces, således at det er muligt at udveksle data vedrørende meddelelser om afvisning ved grænsen og fælles sundhedsimportdokumenter

b)

EUROPHYT og Traces, således at det er muligt at udveksle data vedrørende EUROPHYT-meddelelser om udbrud og om tilbageholdelse

c)

iRASFF, EUROPHYT og Traces, således at det er muligt at udveksle data vedrørende operatørers historik for så vidt angår overholdelse af de i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler.

Artikel 7

Elektronisk dataudveksling mellem komponenter og andre elektroniske systemer

1.   Dataudvekslingen mellem IMSOC og andre elektroniske systemer, herunder medlemsstaternes nationale systemer, skal:

a)

være baseret på internationale standarder, der er relevante for den pågældende komponent, og ske i XML-, CMS- eller PDF-format

b)

anvende de specifikke dataordbøger og forretningsregler, der er tilgængelige i den relevante komponent.

2.   Kommissionen giver medlemsstaterne følgende:

a)

hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol, jf. artikel 6, stk. 1, litra c), nr. i)

b)

hyppigheden af og resultatet af de kompetente myndigheders koordinerede gennemførelse af skærpet offentlig kontrol, jf. artikel 6, stk. 1, litra c), nr. iii)

c)

dataordbøger og forretningsregler, jf. stk. 1, litra b).

3.   Kommissionen udarbejder i samarbejde med medlemsstaterne en serviceaftale om vedligeholdelse af den elektroniske dataudveksling mellem den relevante komponent og andre elektroniske systemer, herunder medlemsstaternes nationale systemer.

Artikel 8

Kommissionens forpligtelser og rettigheder

1.   Kommissionen sørger for drift, vedligeholdelse, support og enhver nødvendig opdatering eller udvikling af komponenternes software og IT-infrastruktur.

2.   Kommissionen kan tilgå alle data, oplysninger og dokumenter i hver enkelt komponent, så den kan følge udvekslingen af data, oplysninger og dokumenter, der er indsat, indlæst eller genereret deri, med henblik på at identificere aktiviteter, der ikke eller tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler og

a)

har eller kunne have konsekvenser i mere end én medlemsstat eller

b)

finder sted eller tilsyneladende finder sted i mere end én medlemsstat.

Artikel 9

Betingelser for indrømmelse af delvis adgang til IMSOC for tredjelande og internationale organisationer

1.   Kommissionen kan, på grundlag af modtagelse af en behørigt begrundet ansøgning, i samarbejde med medlemsstaterne give den kompetente myndighed i et tredjeland eller en international organisation delvis adgang til funktionaliteterne i en eller flere komponenter og til specifikke data, oplysninger og dokumenter, der er indsat, indlæst eller genereret deri, forudsat at ansøgeren for den eller de pågældende komponenter dokumenterer, at han eller hun opfylder følgende krav:

a)

Den pågældende har den fornødne retlige og operationelle kapacitet til uden unødigt ophold at yde den bistand, der er nødvendig for at sikre, at den komponent, hvortil der anmodes om delvis adgang, fungerer tilfredsstillende.

b)

Den pågældende har udpeget et kontaktpunkt til dette formål.

2.   Delvis adgang som omhandlet i stk. 1 omfatter ikke adgang til personoplysninger, der behandles i den eller de komponenter, som der gives delvis adgang til.

3.   Uanset stk. 2 kan delvis adgang omfatte adgang til personoplysninger, hvis det ansøgende tredjeland eller den ansøgende internationale organisation overholder betingelserne for lovlige overførsler af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725.

Artikel 10

Behandling af personoplysninger

1.   Personoplysninger behandles i hver komponent med henblik på gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter. Personoplysninger skal navnlig tilhøre en af følgende kategorier:

a)

kontaktpunkter, operatører, importører, eksportører, transportører og laboratorieteknikere, når der kræves personoplysninger i henhold til EU-retten

b)

brugere af hver enkelt komponent.

2.   Ved behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning skal medlemsstaterne overholde forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680, og Kommissionen forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 11

Dataansvarlige og fælles dataansvar

1.   Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder er fælles dataansvarlige for databehandlingen i hver af komponenterne.

2.   Kommissionen er ansvarlig for:

a)

at fastlægge og implementere de tekniske midler til, at registrerede kan udøve deres rettigheder, og at sikre, at disse rettigheder udøves i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725

b)

at sikre behandlingssikkerheden inden for hver enkelt komponent, jf. artikel 33 i forordning (EU) 2018/1725

c)

at fastlægge, hvilke kategorier af dens eget personale og af eksterne tjenesteydere der kan gives adgang til komponenterne

d)

at anmelde ethvert brud på persondatasikkerheden i komponenterne til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, jf. artikel 34 i forordning (EU) 2018/1725, og underrette den registrerede herom, jf. samme forordnings artikel 35

e)

at sikre, at dens personale og eksterne leverandører har den fornødne uddannelse til at kunne varetage deres opgaver i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

3.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder er ansvarlige for:

a)

at sikre, at den registreredes rettigheder udøves i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og nærværende forordning

b)

at sikre personoplysningssikkerhed og -fortrolighed, jf. kapitel IV, afdeling 2, i forordning (EU) 2016/679

c)

at udpege det personale, der skal have adgang til hver enkelt komponent

d)

at sikre, at personale, der tilgår en komponent, har den fornødne uddannelse til at kunne varetage dets opgaver i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 og, hvor det er relevant, direktiv (EU) 2016/680.

4.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan udpege forskellige fælles dataansvarlige inden for samme medlemsstat med henblik på opfyldelse af en eller flere af de i stk. 3 omhandlede forpligtelser.

KAPITEL 3

Komponenter, netværk og kontaktpunkter

AFDELING 1

iRASFF

Artikel 12

Forbindelsesorganer med ansvar for udveksling af visse typer oplysninger

Medlemsstaterne angiver, hvilke af de i henhold til artikel 103, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 udpegede forbindelsesorganer der er ansvarlige for at udveksle oplysninger om meddelelser om fødevaresvindel.

Artikel 13

Centrale kontaktpunkter

1.   Det centrale kontaktpunkt i hver medlemsstat er ansvarligt for:

a)

at etablere effektive ordninger for gnidningsløs udveksling af relevante oplysninger med alle relevante kompetente myndigheder inden for sit kompetenceområde, således at meddelelser, anmodninger eller svar omgående kan overføres til de kompetente myndigheder med henblik på passende foranstaltninger, og holde god orden i meddelelserne, anmodningerne eller svarene

b)

at fastlægge sine egne funktioner og ansvarsområder og dem, der påhviler de relevante kompetente myndigheder inden for kontaktpunktets kompetenceområde, med hensyn til udarbejdelse og overførsel af meddelelser, anmodninger og svar samt vurdering og distribution af meddelelser, anmodninger og svar fra andre af varslings- og samarbejdsnetværkets medlemmer.

2.   Medlemsstaterne kan lade deres kontaktpunkt for netværket mod fødevaresvindel være en del af deres centrale kontaktpunkt.

3.   Kommunikationen inden for RASFF-netværket skal ske gennem det centrale kontaktpunkt.

Artikel 14

Arbejdsopgaver for varslings- og samarbejdsnetværkets medlemmer

1.   Varslings- og samarbejdsnetværkets medlemmer sikrer, at deres respektive netværk inden for deres kompetenceområde fungerer effektivt.

2.   Hvert udpeget kontaktpunkt for varslings- og samarbejdsnetværket skal give Kommissionens kontaktpunkt nærmere oplysninger om de personer, der udgør kontaktpunktet, og deres kontaktoplysninger. Med henblik herpå anvender det den model for kontaktpunktoplysninger, som Kommissionens stiller til rådighed.

3.   RASFF-netværkets kontaktpunkter sikrer, at en vagthavende kan kontaktes i nødstilfælde døgnet rundt alle ugens dage.

Artikel 15

Udveksling af oplysninger i iRASFF

1.   Udveksling af oplysninger mellem varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter i overensstemmelse med artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002 og afsnit IV i forordning (EU) 2017/625 skal udelukkende foregå i iRASFF og ske i form af meddelelser, anmodninger og svar.

2.   Varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter skal udfylde relevante felter i en meddelelse for at muliggøre utvetydig identifikation af det produkt, de risici, de tilfælde af manglende overholdelse og den mistanke om svindel, der er tale om, så vidt muligt give oplysninger, der sikrer sporbarhed, og udpege kontaktpunkter, der er ansvarlige for eventuel opfølgning på en meddelelse eller svar på en anmodning.

3.   Meddelelser kan overføres i form af oprindelige meddelelser eller som opfølgningsmeddelelser.

4.   Det skal i anmodninger og svar angives, hvilke(t) af varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter anmodningen eller svaret er rettet til.

Artikel 16

Meddelelser om manglende overholdelse

1.   Varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter skal uden unødigt ophold udveksle meddelelser om manglende overholdelse, der som minimum skal indeholde følgende:

a)

navnet på den kompetente myndighed, der tager sig af meddelelsen, hvis det ikke er kontaktpunktet

b)

en beskrivelse af det mulige tilfælde af manglende overholdelse

c)

om muligt oplysninger, der identificerer de operatører, der sættes i forbindelse med det mulige tilfælde af manglende overholdelse

d)

nærmere oplysninger om de pågældende dyr eller varer

e)

eventuelle oplysninger om mistanke om risici

f)

angivelse af, om meddelelsen vedrører et muligt tilfælde af manglende overholdelse i form af svigagtig praksis.

2.   Kommissionens kontaktpunkt verificerer uden unødigt ophold enhver meddelelse om manglende overholdelse, efter at den er blevet udvekslet.

Artikel 17

Varslingsmeddelelser

1.   RASFF-netværkets kontaktpunkter sender varslingsmeddelelser til Kommissionens kontaktpunkt uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest 48 timer efter at være blevet orienteret om risikoen.

2.   Varslingsmeddelelser skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, der kræves i henhold til artikel 16, stk. 1, samt alle oplysninger om risikoen og det produkt, den knytter sig til. Foreligger ikke alle relevante oplysninger, må dette dog ikke unødigt forsinke overførslen af varslingsmeddelelsen.

3.   Kommissionens kontaktpunkt verificerer varslingsmeddelelser og videresender dem til varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter senest 24 timer efter at have modtaget dem.

4.   Uden for Kommissionens normale kontortid giver RASFF-netværkets kontaktpunkter besked om overførsel af en varslingsmeddelelse eller opfølgning på en varslingsmeddelelse ved at ringe til Kommissionens kontaktpunkt på et nødopkaldsnummer og angiver, hvilke RASFF-netværksmedlemmers lande der er berørt. Kommissionens kontaktpunkt informerer de af RASFF-netværkets kontaktpunkter, der er berørt, ved at ringe til deres nødopkaldsnumre.

Artikel 18

Orienteringsmeddelelser

1.   RASFF-netværkets kontaktpunkter sender orienteringsmeddelelser til Kommissionens kontaktpunkt uden unødigt ophold.

2.   Orienteringsmeddelelser skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, der kræves i henhold til artikel 16, stk. 1, samt alle oplysninger om risikoen og det produkt, den knytter sig til.

3.   Kommissionens kontaktpunkt verificerer orienteringsmeddelelser og videresender dem uden unødigt ophold til varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter efter at have modtaget dem.

Artikel 19

Nyhedsmeddelelser

1.   Varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter kan sende nyhedsmeddelelser til Kommissionens kontaktpunkt.

2.   Nyhedsmeddelelser skal indeholde alle de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 16, stk. 1, i den udstrækning de foreligger.

3.   Kommissionens kontaktpunkt verificerer nyhedsmeddelelser og videresender dem uden unødigt ophold til varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter efter at have modtaget dem.

Artikel 20

Meddelelser om afvisning ved grænsen

1.   RASFF-netværkets kontaktpunkter overfører uden unødigt ophold meddelelser om afvisning ved grænsen til varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter.

2.   Meddelelser om afvisning ved grænsen skal indeholde alle de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 16, stk. 1, samt alle oplysninger om risikoen og det produkt, den knytter sig til.

3.   De i stk. 2 omhandlede oplysninger overføres til alle grænsekontrolsteder via Traces.

4.   Kommissionens kontaktpunkt verificerer enhver meddelelse om afvisning ved grænsen, efter at den er blevet overført.

Artikel 21

Meddelelser om fødevaresvindel

1.   Netværket mod fødevaresvindels kontaktpunkter udveksler meddelelser om fødevaresvindel, der som minimum skal indeholde følgende:

a)

alle de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 16, stk. 1

b)

en beskrivelse af den svigagtige praksis, der er mistanke om

c)

om muligt oplysninger, der identificerer de operatører, der er involveret

d)

oplysninger om, hvorvidt der pågår politiefterforskning eller retlige undersøgelser af den svigagtige praksis, der er mistanke om

e)

oplysninger om ethvert pålæg fra politiet eller en retsinstans, så snart de foreligger og kan videregives.

2.   Netværket mod fødevaresvindels kontaktpunkter giver uden unødigt ophold deres RASFF-netværkskontaktpunkt alle oplysninger om sundhedsrisici.

3.   Kommissionens kontaktpunkt verificerer uden unødigt ophold enhver meddelelse om fødevaresvindel, efter at den er blevet udvekslet.

Artikel 22

Opfølgningsmeddelelser

1.   Har et netværksmedlem i varslings- og samarbejdsnetværket yderligere oplysninger vedrørende en oprindelig meddelelse, overfører det eller de pågældende kontaktpunkter omgående en opfølgningsmeddelelse til dette netværk.

2.   Har et kontaktpunkt som omhandlet i stk. 1 anmodet om opfølgende oplysninger vedrørende en oprindelig meddelelse, gives disse oplysninger så vidt muligt og uden unødigt ophold til varslings- og samarbejdsnetværket.

3.   Træffer et RASFF-netværksmedlem foranstaltninger på baggrund af modtagelsen af en oprindelig meddelelse, jf. artikel 50, stk. 5, i forordning (EF) nr. 178/2002, overfører dets kontaktpunkt omgående en detaljeret opfølgningsmeddelelse til varslings- og samarbejdsnetværket.

4.   Hvis de i stk. 3 omhandlede foranstaltninger består i at tilbageholde et produkt og sende det tilbage til en afsender i et andet RASFF-netværksmedlems land,

a)

giver det netværksmedlem, der har truffet foranstaltningerne, relevante oplysninger om det tilbagesendte produkt i en opfølgningsmeddelelse, medmindre alle de pågældende oplysninger allerede var indeholdt i den oprindelige meddelelse

b)

informerer det andet netværksmedlem i en opfølgningsmeddelelse om de foranstaltninger, der er truffet vedrørende det tilbagesendte produkt.

5.   Uanset stk. 1 sender netværksmedlemmet i varslings- og samarbejdsnetværket, såfremt en opfølgningsmeddelelse ændrer en oprindelig meddelelses klassifikation til en varslingsmeddelelse eller en orienteringsmeddelelse, meddelelsen til Kommissionens kontaktpunkt med henblik på verifikation og videresendelse til varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter inden for de i artikel 17 og 18 fastsatte frister.

Artikel 23

Adgang til iRASFF-meddelelser

1.   Alle netværksmedlemmer i varslings- og samarbejdsnetværket kan tilgå varslings-, orienterings- og nyhedsmeddelelser samt meddelelser om afvisning ved grænsen.

2.   Kun de meddelende, underrettede og anmodede netværksmedlemmer i varslings- og samarbejdsnetværket må tilgå meddelelser om manglende overholdelse, jf. dog Kommissionens indsigtsret i henhold til artikel 8, stk. 2. Andre netværksmedlemmer kan dog tilgå de i artikel 16, stk. 1, litra a), b) og e), omhandlede oplysninger.

3.   Kun de meddelende, underrettede og anmodede kontaktpunkter for netværket mod fødevaresvindel må tilgå meddelelser om fødevaresvindel, jf. dog Kommissionens indsigtsret i henhold til artikel 8, stk. 2.

Artikel 24

Verifikation og offentliggørelse af meddelelser

1.   Kommissionens kontaktpunkts verifikation af meddelelser skal omfatte kontrol af:

a)

at meddelelsen er fuldstændig og læsbar

b)

at der er angivet korrekt retsgrundlag for meddelelsen; et ukorrekt retsgrundlag er dog ikke til hinder for overførsel af en meddelelse, hvis der er konstateret en risiko

c)

at meddelelsen er omfattet af RASFF-netværkets ansvarsområde

d)

at de vigtigste oplysninger i meddelelsen er affattet på et sprog, der er let forståeligt for varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkt

e)

at denne forordning er overholdt

f)

om der gentagne gange er rapporteret om den/det samme operatør og/eller fare og/eller oprindelsesland.

2.   Uanset stk. 1 skal verifikationen af meddelelser om manglende overholdelse, fødevaresvindel og afvisning ved grænsen omfatte samme stykkes litra b), c) og e).

3.   Kommissionens kontaktpunkt kan, når det har verificeret en meddelelse i overensstemmelse med stk. 1 eller 2, offentliggøre en sammenfatning af varslingsmeddelelser, orienteringsmeddelelser, meddelelser om afvisning ved grænsen og meddelelser om manglende overholdelse med oplysninger om meddelelsens klassifikation og status, produktet og konstaterede risici, oprindelseslandet, de lande, hvor produktet blev distribueret, det meddelende netværksmedlem, grundlaget for meddelelsen og trufne foranstaltninger.

4.   Kommissionen offentliggør en årlig rapport om de meddelelser, der er overført i iRASFF.

Artikel 25

Tilbagetrækning og ændring af meddelelser

1.   Hvis de foranstaltninger, der skal træffes, synes at være baseret på grundløse oplysninger, eller hvis meddelelsen er overført ved en fejl, kan ethvert af varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter anmode:

a)

et meddelende kontaktpunkt om at trække en meddelelse om manglende overholdelse, en meddelelse om fødevaresvindel eller en opfølgningsmeddelelse tilbage

b)

Kommissionens kontaktpunkt, efter samtykke fra det meddelende kontaktpunkt, om at trække en varslingsmeddelelse, en orienteringsmeddelelse, en meddelelse om afvisning ved grænsen eller en nyhedsmeddelelse tilbage.

2.   Ethvert af varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter kan, efter samtykke fra det meddelende kontaktpunkt, anmode om, at en meddelelse ændres.

3.   En opfølgningsmeddelelse betragtes ikke som en ændring af en meddelelse og kan derfor overføres uden samtykke fra noget andet netværksmedlem, medmindre opfølgningsmeddelelsen ændrer meddelelsens klassifikation.

Artikel 26

Afslutning af meddelelser og opbevaringsperiode for personoplysninger

1.   En meddelelse afsluttes automatisk i iRASFF, hvis

a)

der ikke er uafsluttede opfølgningsanmodninger, eller

b)

der er givet svar på alle anmodninger, eller

c)

der ikke er givet svar på den seneste anmodning senest 6 måneder efter indgivelsen heraf.

2.   Personoplysninger fra afsluttede meddelelser må højst opbevares i 10 år.

Artikel 27

Udveksling af oplysninger med tredjelande

1.   Hvis en varslingsmeddelelse, en orienteringsmeddelelse eller en meddelelse om afvisning ved grænsen vedrører et produkt, der har oprindelse i eller er distribueret til et tredjeland, som ikke har adgang til iRASFF eller Traces, underretter Kommissionen uden unødigt ophold det pågældende tredjeland.

2.   Hvis en meddelelse om manglende overholdelse eller om fødevaresvindel vedrører et produkt, der har oprindelse i eller er distribueret til et tredjeland, som ikke har adgang til iRASFF eller Traces, kan Kommissionen underrette det pågældende tredjeland.

Artikel 28

Beredskab for iRASFF

1.   Hvis iRASFF er utilgængelig:

a)

giver RASFF-netværkets kontaktpunkter besked om afsendelsen af en e-mail vedrørende en varslingsmeddelelse eller opfølgning på en varslingsmeddelelse ved at ringe til Kommissionens kontaktpunkt på et nødopkaldsnummer. Kommissionens kontaktpunkt informerer de af RASFF-netværkets kontaktpunkter, der skal følge op på meddelelsen, ved at ringe til deres nødopkaldsnumre

b)

udveksler ABAS-netværkets kontaktpunkter oplysninger pr. e-mail

c)

udveksler netværket mod fødevaresvindels kontaktpunkter oplysninger om meddelelser om fødevaresvindel pr. e-mail

d)

udløser de i litra b) og c) omhandlede udvekslinger ikke anmodning-og-svar-mekanismen.

2.   Når iRASFF igen er tilgængelig, indlæser varslings- og samarbejdsnetværkets kontaktpunkter de oplysninger, der er udvekslet uden for systemet, i iRASFF.

AFDELING 2

ADIS

Artikel 29

ADIS-netværket

1.   Hvert ADIS-netværksmedlem kan udpege mere end ét kontaktpunkt for indgivelse i ADIS af

a)

meddelelser om udbrud i henhold til artikel 19 i forordning (EU) 2016/429

b)

rapporter, jf. artikel 20 i forordning (EU) 2016/429.

2.   Hvert af ADIS-netværkets kontaktpunkter fører og ajourfører i ADIS en liste over de anmeldelses- og rapporteringsregioner, som dets medlemsstat har fastlagt med henblik på anmeldelse og rapportering i henhold til artikel 19 og 20 i forordning (EU) 2016/429.

AFDELING 3

EUROPHYT

Artikel 30

EUROPHYT-netværket

Hvert EUROPHYT-netværksmedlem udpeger:

a)

et kontaktpunkt, der er ansvarligt for at indgive EUROPHYT-meddelelser om udbrud til EUROPHYT-netværket vedrørende udbrud

b)

et kontaktpunkt, der er ansvarligt for:

i)

at føre tilsyn med indgivelsen af EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse til EUROPHYT-netværket vedrørende tilbageholdelser, jf. artikel 33, for sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, der indføres til Unionen

ii)

at indgive EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse til de relevante tredjelande og internationale organisationer for sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, der indføres til Unionen

iii)

at indgive EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse til EUROPHYT-netværket vedrørende tilbageholdelser for sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, som der handles med i Unionen.

Artikel 31

Adgang til EUROPHYT-meddelelser om udbrud og om tilbageholdelse

Kun det berørte EUROPHYT-netværk må tilgå EUROPHYT-meddelelser om udbrud eller tilbageholdelse, jf. dog Kommissionens indsigtsret i henhold til artikel 8, stk. 2.

Artikel 32

Indgivelse af EUROPHYT-meddelelser om udbrud til EUROPHYT-netværket vedrørende udbrud

1.   Senest otte arbejdsdage efter datoen for det officielle ansvarlige organs officielle bekræftelse af forekomst af en skadegører, jf. artikel 11, stk. 1, litra a) og b), artikel 29, stk. 1, artikel 30, stk. 1, og artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, indgiver EUROPHYT-netværkets kontaktpunkter i EUROPHYT en meddelelse om udbrud, der som minimum indeholder de oplysninger, der er angivet i punkt 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 og 8 i bilag I til nærværende forordning.

2.   Hvis forekomsten af en skadegører er officielt bekræftet, jf. stk. 1, skal meddelelsen også indeholde de oplysninger, der er angivet i punkt 5.6 i bilag I.

3.   Senest 30 dage efter datoen omhandlet i stk. 1 indgiver netværkets kontaktpunkter i EUROPHYT en meddelelse, der indeholder de oplysninger, der er angivet i punkt 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3-5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1-7.6, 9 og 10 i bilag I.

4.   EUROPHYT-netværkets kontaktpunkter opdaterer de i stk. 1 og 3 omhandlede meddelelser, så snart de har verificeret alle nye relevante oplysninger, som de har fået fremlagt, eller den kompetente myndighed har truffet nye foranstaltninger.

Artikel 33

Anvendelse af Traces til indgivelse af EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse til EUROPHYT-netværket vedrørende tilbageholdelser

1.   Den officielle plantesundhedskontrollør, der træffer afgørelse vedrørende sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, der indføres til Unionen, jf. artikel 55, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625, indgiver EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse af sådanne sendinger i Traces senest to arbejdsdage efter tilbageholdelsen.

2.   De i stk. 1 omhandlede meddelelser skal indeholde følgende oplysninger:

a)

de oplysninger, der skal registreres i det i artikel 40, stk. 1, litra c), omhandlede CHED

b)

yderligere oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet vedrørende sendingen

c)

oplysninger om den pålagte karantæne

d)

eventuelle yderligere oplysninger om tilbageholdelsen, som måtte foreligge.

3.   EUROPHYT-netværkets kontaktpunkter indgiver EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse for sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, som der handles med i Unionen, i Traces senest to arbejdsdage efter tilbageholdelsen. Meddelelserne skal indeholde de i stk. 2 omhandlede oplysninger.

Artikel 34

Opbevaringsperiode for personoplysninger til EUROPHYT-meddelelser om udbrud

Personoplysninger fra EUROPHYT-meddelelser om udbrud må højst opbevares i EUROPHYT i 10 år.

AFDELING 4

Traces

Artikel 35

Traces-netværket

1.   Hvert Traces-netværksmedlem udpeger et eller flere kontaktpunkter for de funktionaliteter, der er omhandlet i artikel 132, litra d), og artikel 133 i forordning (EU) 2017/625 eller i anden EU-lovgivning, der henviser til Traces, jf. dog artikel 4, stk. 2.

2.   Kontaktpunkter, der er udpeget til indgivelse af EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse, betragtes også som kontaktpunkter for den pågældende funktionalitet i Traces.

Artikel 36

Adgang til data, oplysninger og dokumenter i Traces

1.   Den enkelte operatør kan tilgå de data, oplysninger eller dokumenter, som den pågældende håndterer, genererer eller overfører i Traces.

2.   Den enkelte kompetente myndighed kan tilgå data, oplysninger eller dokumenter, der håndteres, genereres eller overføres under myndighedens ansvarsområde i Traces, enten af dens eget personale eller af de operatører, den har ansvaret for i Traces.

3.   Hvis mere end én kompetent myndighed håndterer, genererer eller overfører data, oplysninger eller dokumenter i Traces, kan de tilgå alle de pågældende data, oplysninger og dokumenter.

4.   Enheder, der ikke har bidraget til håndtering, generering eller overførsel af data, oplysninger eller dokumenter i Traces eller ikke er involveret i den pågældende markedsføring eller flytning, må ikke tilgå de pågældende data, oplysninger eller dokumenter, jf. dog Kommissionens indsigtsret i henhold til artikel 8, stk. 2.

5.   Uanset denne artikels stk. 4 kan de kompetente myndigheder tilgå data, oplysninger og dokumenter vedrørende afgørelser om at nægte indførsel af en sending eller påbud om iværksættelse af foranstaltninger, som er registreret i Traces, jf. artikel 66, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 37

Udveksling mellem Traces og andre elektroniske systemer

1.   Dataudvekslingen mellem Traces og andre elektroniske systemer, herunder medlemsstaternes nationale systemer, skal være synkron og reciprok og skal være baseret på UN/CEFACT's, IPPC's og OIE's standarder.

2.   Til dataudvekslingen mellem Traces og medlemsstaternes nationale systemer bruges referencedata givet i Traces.

Artikel 38

Samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder vedrørende sendinger, der indføres til Unionen

1.   Med henblik på det samarbejde, der er omhandlet i artikel 75, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, kan medlemsstaternes toldmyndigheder tilgå data, oplysninger og dokumenter vedrørende dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, samt afgørelser truffet på grundlag af offentlig kontrol gennemført i henhold til nævnte forordnings afsnit II, kapitel V, via

a)

Traces eller deres medlemsstaters nationale systemer eller

b)

EU-kvikskranken på toldområdet (»single window«-tjenester), baseret på de elektroniske toldsystemer, som der henvises til i beslutning nr. 70/2008/EF, og som er forbundet med Traces.

2.   I tilfælde, hvor adgang som omhandlet i stk. 1 ikke er mulig, sørger medlemsstaterne uden unødigt ophold for, at deres toldmyndigheder og kompetente myndigheder gensidigt og rettidigt udveksler de relevante data, oplysninger og dokumenter.

Artikel 39

Udstedelse af elektroniske officielle certifikater og anvendelse af elektroniske signaturer

1.   Elektroniske officielle certifikater for sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen, skal opfylde alle følgende krav:

a)

De skal være udstedt i et af følgende systemer:

i)

Traces

ii)

en medlemsstats nationale system

iii)

et tredjelands eller en international organisations elektroniske certifikatudstedelsessystem, som kan udveksle data med Traces

iv)

et tredjelands eller en international organisations elektroniske certifikatudstedelsessystem, som kan udveksle data med en medlemsstats nationale system.

b)

De skal være underskrevet af en bemyndiget embedsmand med en avanceret eller en kvalificeret elektronisk signatur.

c)

De skal være forsynet med den udstedende kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl eller med denne myndigheds retlige repræsentants avancerede eller kvalificerede elektroniske signatur.

d)

De skal anvende et kvalificeret elektronisk tidsstempel.

2.   Hvis elektroniske officielle certifikater er udstedt i henhold til stk. 1, litra a), nr. iii) eller iv), bekræfter Traces eller medlemsstatens nationale system udvekslingen af data med det udstedende tredjelands kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl eller med denne myndigheds retlige repræsentants avancerede eller kvalificerede elektroniske signatur.

I sådanne tilfælde er den i stk. 1, litra b), omhandlede bemyndigede embedsmands underskrift ikke påkrævet.

3.   Kommissionen underrettes på forhånd om udstedelse af elektroniske officielle certifikater i henhold til stk. 1, litra a), nr. iv).

4.   Den kompetente myndighed må kun acceptere elektroniske plantesundhedscertifikater, som kræves ved indførsel af planter, planteprodukter og andre objekter til Unionens område, jf. kapitel VI, afdeling 1, i forordning (EU) 2016/2031, hvis de er udstedt i henhold til nærværende artikels stk. 1, litra a), nr. i) eller iii).

Artikel 40

CHED'ets format og instrukser for dets forelæggelse og anvendelse

1.   CHED'et skal indeholde felter til de oplysninger, der er angivet i del 1 i bilag II til denne forordning, og skal anvendes af operatøren og de kompetente myndigheder, jf. artikel 56, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625, i et af følgende formater, afhængigt af sendingens kategori som fastlagt i samme forordnings artikel 47, stk. 1:

a)

et CHED-A, udarbejdet i overensstemmelse med modellen i del 2, afsnit A, i bilag II til nærværende forordning, for sendinger af dyr, som:

i)

er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625 eller

ii)

ved deres indførsel til Unionen er omfattet af foranstaltninger som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra e) eller f), i forordning (EU) 2017/625

b)

et CHED-P, udarbejdet i overensstemmelse med modellen i del 2, afsnit B, i bilag II til nærværende forordning, for sendinger af produkter, som:

i)

er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625 eller

ii)

ved deres indførsel til Unionen er omfattet af foranstaltninger som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra d), e) eller f), i forordning (EU) 2017/625

c)

et CHED-PP, udarbejdet i overensstemmelse med modellen i del 2, afsnit C, i bilag II til nærværende forordning, for sendinger af:

i)

planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625 eller

ii)

planter, planteprodukter og andre objekter, som ved deres indførsel til Unionen er omfattet af en af de i artikel 47, stk. 1, litra d), e) eller f), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede foranstaltninger eller betingelser, eller

iii)

planter, planteprodukter og andre objekter af en bestemt oprindelse eller herkomst, for hvilke et minimumsniveau af offentlig kontrol er nødvendigt for at imødegå anerkendte ensartede farer og risici for plantesundheden, jf. gennemførelsesforordning (EU) 2019/66

d)

et CHED-D, udarbejdet i overensstemmelse med modellen i del 2, afsnit D, i bilag II til nærværende forordning, for sendinger af ikke-animalske foderstoffer og fødevarer, som ved deres indførsel til Unionen er omfattet af en eller flere af de i artikel 47, stk. 1, litra d), e) eller f), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede foranstaltninger eller betingelser.

2.   CHED'et omhandlet i stk. 1 skal være:

a)

affattet på mindst ét af indgangsmedlemsstaten officielle sprog

b)

behørigt udfyldt på mindst ét af indgangsmedlemsstatens officielle sprog i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 1 i bilag II til denne forordning af:

i)

den operatør, der er ansvarlig for sendingen, for så vidt angår de nærmere oplysninger om sendingen som beskrevet i del I i modellerne i del 2, afsnit A-D, i nævnte bilag

ii)

den kompetente myndighed på et grænsekontrolsted eller et kontrolsted for så vidt angår oplysningerne om den afgørelse, der er truffet vedrørende sendingen, som beskrevet i del II i modellerne i afsnit del 2, afsnit A-D, i nævnte bilag

iii)

den kompetente myndighed på udgangsgrænsekontrolstedet eller det endelige bestemmelsessted eller den lokale kompetente myndighed for så vidt angår oplysningerne om de opfølgningsforanstaltninger, der er truffet vedrørende sendingen, efter at en afgørelse er truffet, som beskrevet i del III i modellerne i del 2, afsnit A-D, i nævnte bilag.

3.   Uanset stk. 2, litra a), kan en medlemsstat vælge at acceptere, at et CHED affattes på et andet officielt EU-sprog end indgangsmedlemsstatens sprog.

Artikel 41

Anvendelse af elektroniske CHED'er

1.   Anvender en operatør eller en kompetent myndighed et CHED i elektronisk format, skal dette ske ved hjælp af et af følgende systemer:

a)

Traces, forudsat at CHED'et opfylder alle følgende krav:

i)

Det er underskrevet af den operatør, der er ansvarlig for sendingen, med den pågældendes elektroniske signatur.

ii)

Det er underskrevet af den certifikatudstedende embedsmand på grænsekontrolsteder eller kontrolsteder med den pågældendes avancerede eller kvalificerede elektroniske signatur.

iii)

Det er forsynet med den udstedende kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl.

iv)

Det er af Traces forsynet med et avanceret eller kvalificeret elektronisk segl.

b)

En medlemsstats nationale system, forudsat at CHED'et opfylder alle følgende krav:

i)

Det er underskrevet af den operatør, der er ansvarlig for sendingen, med den pågældendes elektroniske signatur.

ii)

Det er underskrevet af den certifikatudstedende embedsmand på grænsekontrolsteder eller kontrolsteder med den pågældendes avancerede eller kvalificerede elektroniske signatur.

iii)

Det er forsynet med den udstedende kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl.

iv)

Det overføres til Traces senest på det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes på grundlag af den offentlige kontrol, og overførslen forsegles med den udstedende kompetente myndigheds avancerede eller kvalificerede elektroniske segl.

2.   Traces bekræfter den i stk. 1, litra b), nr. iv), omhandlede overførsel med sit avancerede eller kvalificerede elektroniske segl.

3.   Hver af de i stk. 1 og 2 omhandlede handlinger skal være tidsstemplet med et kvalificeret elektronisk tidsstempel.

Artikel 42

Opbevaringsperiode for elektroniske certifikater og CHED'er samt personoplysninger herfra

1.

Med henblik på at sikre integriteten for certifikater og CHED'er udstedt i overensstemmelse med artikel 39 og artikel 41 skal relevante data vedrørende elektroniske signaturer, elektroniske segl, tidsstempler og elektroniske udvekslinger opbevares i Traces og medlemsstaternes nationale systemer i mindst 3 år.

2.

Personoplysninger fra certifikater og CHED'er som omhandlet i stk. 1 må højst opbevares i Traces og medlemsstaternes nationale systemer i 10 år.

3.

Personoplysninger fra EUROPHYT-meddelelser om tilbageholdelse som omhandlet i artikel 33, stk. 2, må højst opbevares i Traces i 10 år.

Artikel 43

Liste over kontrolenheder

Hvert af Traces-netværkets kontaktpunkter fører og ajourfører i Traces en liste over de kontrolenheder, som dets medlemsstat har udpeget med henblik på Traces.

Artikel 44

Liste over grænsekontrolsteder og kontrolsteder

1.   Hvert af Traces-netværkets kontaktpunkter fører og ajourfører i Traces en liste over de grænsekontrolsteder og kontrolsteder, som dets medlemsstat har udpeget i henhold til henholdsvis artikel 59, stk. 1, og artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625 med henblik på offentlig kontrol af en eller flere af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i samme forordnings artikel 47, stk. 1.

2.   Det i nærværende artikels stk. 1 omhandlede kontaktpunkt indlæser oplysninger i Traces vedrørende hvert udpeget grænsekontrolsted og kontrolsted, idet det anvender:

a)

det format, der er fastsat i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 (35), til at give de i artikel 60, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 omhandlede oplysninger

b)

de forkortelser og specifikationer, der er fastsat i bilag II til nævnte gennemførelsesforordning.

Artikel 45

Liste over virksomheder

1.   Hvert af Traces-netværkets kontaktpunkter fører og ajourfører i Traces følgende lister over virksomheder:

a)

fødevarevirksomheder, som kontaktpunktets medlemsstat har autoriseret i henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 852/2004

b)

virksomheder, anlæg og operatører, som håndterer animalske biprodukter eller afledte produkter, og som medlemsstaten har godkendt eller registreret i henhold til artikel 47 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

2.   Det i stk. 1 omhandlede kontaktpunkt indlæser i Traces oplysninger om hver af de i samme stykke omhandlede virksomheder, idet de anvender de tekniske specifikationer for formatet for lister over virksomheder, som Kommissionen stiller til rådighed.

3.   Kommissionen bistår medlemsstaterne med at gøre de i stk. 1 omhandlede lister tilgængelige for offentligheden via sit websted eller Traces.

Artikel 46

Beredskab for Traces og medlemsstaternes nationale systemer i tilfælde af uforudset eller planlagt utilgængelighed

1.   Traces-netværkets kontaktpunkter fører et offentligt register på internettet med en skrivbar model til alle dokumenter, der kan udstedes i Traces eller i medlemsstatens nationale system i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Hvis en medlemsstats nationale system, Traces eller en af deres funktionaliteter er utilgængeligt/utilgængelige i mere end en time, kan deres brugere anvende en trykt eller elektronisk skrivbar model, jf. stk. 1, til registrering og udveksling af oplysninger.

3.   Når de i stk. 2 omhandlede systemer eller funktionaliteter igen er tilgængelige, anvender deres brugere de oplysninger, der er registreret i overensstemmelse med stk. 2, til elektronisk at generere de dokumenter, der kræves i henhold til denne forordning.

4.   Hvis Traces, en medlemsstats nationale system eller en af deres funktionaliteter er utilgængeligt/utilgængelige, kan medlemsstaterne midlertidigt generere og elektronisk udveksle alle nødvendige dokumenter i det tilgængelige system, uden at forpligtelserne vedrørende Traces' funktionaliteter finder anvendelse. Kommissionen og ejerne af de nationale systemer foretager en samlet ad hoc-udveksling af disse dokumenter, så snart systemet igen er tilgængeligt.

5.   Dokumenter genereret i henhold til stk. 2 og 4 skal være forsynet med teksten »genereret i nødsituation«.

6.   Kommissionen underretter to uger inden enhver planlagt utilgængelighed brugerne herom via Traces, idet den oplyser, hvor længe Traces vil være utilgængelig, og hvorfor.

KAPITEL 4

Afsluttende bestemmelser

Artikel 47

Ophævelse

1.   Direktiv 94/3/EF, beslutning 92/486/EØF, 2003/24/EF, 2003/623/EF, 2004/292/EF, 2004/675/EF og 2005/123/EF, forordning (EU) nr. 16/2011 og gennemførelsesafgørelse 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 og (EU) 2018/1553 ophæves med virkning fra den 14. december 2019.

2.   Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 48

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019, med undtagelse af kapitel 3, afdeling 2, som anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(4)  EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4.

(5)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

(10)  Kommissionens forordning (EU) nr. 16/2011 af 10. januar 2011 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger for det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (EUT L 6 af 11.1.2011, s. 7).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(12)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1918 af 22. oktober 2015 om etablering af et system for administrativ bistand og administrativt samarbejde (ABAS-systemet) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 280 af 24.10.2015, s. 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm.

(14)  Systemet blev oprindelig indført ved Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning af skadegørere på planter eller planteprodukter (EFT L 26 af 31.1.1977, s. 20). Nævnte direktiv blev ophævet ved Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1), som senere, ved forordning (EU) 2016/2031, blev ophævet med virkning fra den 14. december 2019.

(15)  Kommissionens direktiv 94/3/EF af 21. januar 1994 om en procedure for meddelelse om tilbageholdelse af en forsendelse eller af en skadegører, der kommer fra et tredjeland, og som frembyder en overhængende fare for plantesundheden (EFT L 32 af 5.2.1994, s. 37).

(16)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/917/EU af 15. december 2014 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår anmeldelse af tilstedeværelse af skadegørere og af foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller har til hensigt at træffe (EUT L 360 af 17.12.2014, s. 59).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(18)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl, som skal anerkendes af offentlige myndigheder i henhold til artikel 27, stk. 5, og artikel 37, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (EUT L 235 af 9.9.2015, s. 37).

(19)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1553 af 15. oktober 2018 om betingelser for anerkendelse af elektroniske plantesundhedscertifikater udstedt af tredjelandes nationale plantebeskyttelsesorganisationer (EUT L 260 af 17.10.2018, s. 22).

(20)  Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11).

(21)  Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 af 18. februar 2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (EUT L 49 af 19.2.2004, s. 11).

(22)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(23)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/66 af 16. januar 2019 om regler for ensartede praktiske ordninger for gennemførelse af offentlig kontrol af planter, planteprodukter og andre objekter for at verificere overholdelsen af de EU-regler om beskyttelsesforanstaltninger over for planteskadegørere, som finder anvendelse på disse varer (EUT L 15 af 17.1.2019, s. 1).

(24)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel (EUT L 23 af 26.1.2008, s. 21).

(25)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(26)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(27)  Kommissionens beslutning 92/486/EØF af 25. september 1992 om regler for samarbejdet mellem det fælles datacenter for edb-nettet Animo og medlemsstaterne (EFT L 291 af 7.10.1992, s. 20).

(28)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).

(29)  Kommissionens beslutning 2003/623/EF af 19. august 2003 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (Traces) (EUT L 216 af 28.8.2003, s. 58).

(30)  Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).

(31)  Kommissionens beslutning 2004/675/EF af 29. september 2004 om etablering af logistisk støtte til Traces-systemet (EUT L 309 af 6.10.2004, s. 26).

(32)  Kommissionens beslutning 2005/123/EF af 9. februar 2005 om ændring af beslutning 2004/292/EF om anvendelse af TRACES-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 39 af 11.2.2005, s. 53).

(33)  Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29).

(34)  Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 om datamatisering af veterinærprocedurerne ved indførsel (SHIFT-projektet), om ændring af direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF og 91/628/EØF samt beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af beslutning 88/192/EØF (EFT L 243 af 25.8.1992, s. 27).

(35)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 af 12. juni 2019 om fastsættelse af nærmere regler for minimumskrav til grænsekontrolsteder, herunder til inspektionscentre, og til det format, de kategorier og de forkortelser, der skal anvendes i lister over grænsekontrolsteder og kontrolsteder (EUT L 165 af 21.6.2019, s. 10).


BILAG I

Indholdet af de i artikel 32 omhandlede meddelelser

1.   

Generelle oplysninger

1.1.

Titel — angiv det videnskabelige navn på den pågældende skadegører, jf. artikel 11, stk. 1, litra a) og b), artikel 29, stk. 1, artikel 30, stk. 1, og artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, samt hvor skadegøreren befinder sig, og hvorvidt det er første forekomst. Det videnskabelige navn skal være:

1)

skadegørerens videnskabelige navn, herunder i påkommende tilfælde patovaren, eller

2)

hvis mulighed 1) ikke er relevant, det videnskabelige navn, som er godkendt af en international organisation, herunder patovaren, og organisationens navn eller

3)

hvis hverken mulighed 1) eller mulighed 2) er relevant, det videnskabelige navn fra den mest pålidelige informationskilde, med angivelse af denne kilde.

Der kan gives forklarende bemærkninger.

1.2.

Sammenfatning — en sammenfatning af oplysningerne i punkt 3-7.

1.3.

Angiv et af følgende:

1)

delvis meddelelse, jf. artikel 32, stk. 1 og 2

2)

meddelelse, jf. artikel 32, stk. 3

3)

opdatering af meddelelse, jf. artikel 32, stk. 4

4)

afsluttende bemærkning om ophævelse af foranstaltninger og begrundelse herfor.

2.   

Central myndighed og ansvarlige personer

2.1.

Navnet på den centrale myndighed, der indgiver meddelelsen — angiv »Meddelelse fra« efterfulgt af navnet på den centrale myndighed og dens medlemsstat.

2.2.

Officiel kontaktperson hos den centrale myndighed — angiv navn, telefonnummer og e-mailadresse på den person, som den centrale myndighed har udpeget som officiel kontaktperson for meddelelsen. Hvis der er udpeget mere end én person, begrundelse herfor.

3.   

Sted for skadegørerens forekomst

3.1.

Angiv så præcist som muligt stedet, hvor den pågældende skadegører forekommer, som minimum med angivelse af et administrativt område (f.eks. kommune, by, provins).

3.2.

Vedhæft et eller flere kort over stedet.

4.   

Årsag til meddelelsen samt status for skadegøreren i det område og den medlemsstat, der er berørt

4.1.

Angiv et af følgende:

1)

første bekræftede forekomst eller mistanke om forekomst af skadegøreren på den berørte medlemsstats område

2)

bekræftet forekomst eller mistanke om forekomst af skadegøreren på en del af den berørte medlemsstats område, hvor der ikke tidligere er konstateret forekomst af skadegøreren. (Angiv, hvis det er relevant, at skadegøreren forekom i en del af det område, hvor den tidligere havde været til stede, men var blevet udryddet).

4.2.

Status for skadegøreren i det område (1), hvor skadegøreren er fundet, efter officiel bekræftelse — vælg, med en forklarende bemærkning, en eller flere af følgende muligheder:

1)

forekommer i alle dele af området

2)

forekommer kun i visse dele af området

3)

forekommer i visse dele af området, hvor værtsplanterne ikke dyrkes

4)

forekommer: under udryddelse

5)

forekommer: inddæmmet

6)

forekommer: lav prævalens

7)

forekommer ikke: skadegøreren er fundet, men er blevet udryddet

8)

forekommer ikke: skadegøreren er fundet, men forekommer ikke længere (af andre årsager end udryddelse)

9)

midlertidig forekomst (skadegørerens forekomst forventes ikke at føre til etablering): foranstaltninger ikke påkrævet

10)

midlertidig forekomst: foranstaltninger iværksat, under overvågning

11)

midlertidig forekomst: foranstaltninger iværksat, under udryddelse

12)

andet.

4.3.

Status for skadegøreren i den berørte medlemsstat før officiel bekræftelse af forekomst, eller mistanken om forekomst, af skadegøreren — vælg, med en forklarende bemærkning, en eller flere af følgende muligheder:

1)

forekommer i alle dele af medlemsstaten

2)

forekommer kun i visse dele af medlemsstaten

3)

forekommer i visse dele af medlemsstaten, hvor værtsafgrøden/-afgrøderne ikke dyrkes

4)

forekommer: årstidsbestemt

5)

forekommer: under udryddelse

6)

forekommer: inddæmmet (hvis udryddelse er umulig)

7)

forekommer: lav prævalens

8)

forekommer ikke: ingen registreringer af skadegøreren

9)

forekommer ikke: skadegøreren er udryddet

10)

forekommer ikke: skadegøreren forekommer ikke længere (af andre årsager end udryddelse)

11)

forekommer ikke: ugyldige skadegørerregistreringer

12)

forekommer ikke: upålidelige skadegørerregistreringer

13)

forekommer ikke: kun tilbageholdt

14)

midlertidig forekomst: foranstaltninger ikke påkrævet

15)

midlertidig forekomst: foranstaltninger iværksat, under overvågning

16)

midlertidig forekomst: foranstaltninger iværksat, under udryddelse

17)

andet.

4.4.

Status for skadegøreren i den berørte medlemsstat efter officiel bekræftelse af forekomst af skadegøreren — vælg, med en forklarende bemærkning, en eller flere af følgende muligheder:

1)

forekommer i alle dele af medlemsstaten

2)

forekommer kun i visse dele af medlemsstaten

3)

forekommer i visse dele af medlemsstaten, hvor værtsafgrøden/-afgrøderne ikke dyrkes

4)

forekommer: årstidsbestemt

5)

forekommer: under udryddelse

6)

forekommer: inddæmmet (hvis udryddelse er umulig)

7)

forekommer: lav prævalens

8)

forekommer ikke: skadegøreren er udryddet

9)

forekommer ikke: skadegøreren forekommer ikke længere (af andre årsager end udryddelse)

10)

forekommer ikke: ugyldige skadegørerregistreringer

11)

forekommer ikke: upålidelige skadegørerregistreringer

12)

forekommer ikke: kun tilbageholdt

13)

midlertidig forekomst: foranstaltninger ikke påkrævet

14)

midlertidig forekomst: foranstaltninger iværksat, under overvågning

15)

midlertidig forekomst: foranstaltninger iværksat, under udryddelse

16)

andet.

5.   

Fund, prøveudtagning, test og bekræftelse af skadegøreren

5.1.

Angiv, hvordan forekomsten af skadegøreren blev opdaget eller mistanken om forekomsten opstod — vælg en af følgende muligheder:

1)

skadegørerrelateret officiel undersøgelse

2)

undersøgelse relateret til et aktuelt eller udryddet udbrud af en skadegører

3)

plantesundhedskontrol af enhver art

4)

sporbarhedskontrol (både frem og tilbage) til bestemmelse af forekomst af den pågældende skadegører

5)

anden officiel kontrol end plantesundhedskontrol

6)

oplysninger fra professionelle operatører, laboratorier eller andre

7)

videnskabelige oplysninger

8)

andet.

Der kan tilføjes yderligere bemærkninger som fritekst eller i vedhæftede dokumenter.

Hvis mulighed 8 er valgt, angives nærmere oplysninger.

For kontrol angives dato(er), metoden beskrives (herunder oplysninger om visuel eller anden kontrol), der gives en kort beskrivelse af kontrolstedet og resultaterne, og der vedhæftes et eller flere billeder.

Hvis mulighed 3 eller 4 er valgt, angives kontroldato(er), ligesom kontrolmetoden beskrives (herunder oplysninger om visuel eller anden kontrol). Der kan gives en kort beskrivelse af kontrolstedet og resultaterne og vedhæftes et eller flere billeder.

5.2.

Dato for fundet — angiv, hvornår det officielle ansvarlige organ konstaterede forekomsten af skadegøreren, fik mistanke om forekomsten eller først blev underrettet om fundet. Hvis skadegøreren blev fundet af en anden person end det officielle ansvarlige organ, angives datoen for fundet og for, hvornår den pågældende underrettede det officielle ansvarlige organ.

5.3.

Prøveudtagning med henblik på laboratorieanalyse — hvis det er relevant, gives oplysninger om prøveudtagningsproceduren med henblik på laboratorieanalyse, herunder dato, metode og prøvestørrelse. Der kan vedhæftes billeder.

5.4.

Laboratorium — hvis et sådant anvendes, angives navn og adresse på det eller de i identifikationen af skadegøreren involverede laboratorier.

5.5.

Diagnosticeringsmetode — angiv et af følgende:

1)

ifølge peer-reviewed protokol — (angiv tydelig henvisning til protokollen og eventuelle afvigelser herfra)

2)

andet (angiv metoden)

5.6.

Dato for den officielle bekræftelse af skadegørerens identitet.

6.   

Oplysninger om det angrebne område samt om udbruddets alvorlighed og kilden til det

6.1.

Størrelse og afgrænsning af det angrebne område — angiv et eller flere af følgende (angives der omtrentlige tal, redegøres der for, hvorfor det ikke er muligt at angive nøjagtige tal):

1)

angrebet areal (m2, ha, km2)

2)

antal angrebne planter (stk.)

3)

mængde angrebne planteprodukter (ton, m3)

4)

GPS-koordinater eller anden specifik beskrivelse af det angrebne områdes afgrænsning (f.eks. Eurostats regionale enheder (NUTS), geografiske koder (geokoder), luftfotos).

6.2.

Karakteristika ved det angrebne område og dets umiddelbare omgivelser — angiv et eller flere af følgende:

1)

Friland — produktionsområde

1.1)

mark (agerjord, græsarealer)

1.2)

frugtplantage/vinmark

1.3)

planteskole

1.4)

skov

2)

Friland — andet

2.1)

privat have

2.2)

offentligt sted

2.3)

beskyttet område

2.4)

vilde planter i andre områder end beskyttede områder

2.5)

andet (specificeres)

3)

fysisk lukkede betingelser:

3.1)

drivhus

3.2)

andre lukkede konstruktioner

3.3)

privat sted (bortset fra drivhus)

3.4)

offentligt sted (bortset fra drivhus)

3.5)

andet (specificeres).

For hver valgmulighed angives, om angrebet berører et eller flere af følgende:

planter til plantning

andre planter

planteprodukter eller

andre objekter.

6.3.

Værtsplanter i det angrebne område og dets umiddelbare nærhed — angiv det videnskabelige navn på værtsplanter i det pågældende område i overensstemmelse med punkt 6.4. Der kan gives yderligere oplysninger om værtsplantetætheden, med henvisning til dyrkningspraksis og særlige karakteristika ved habitaterne, eller om modtagelige planteprodukter produceret i området.

6.4.

Angrebne planter, planteprodukter og andre objekter — angiv den eller de angrebne værtsplanters videnskabelige navn. Der kan angives sort og, for planteprodukter, varetype, alt efter hvad der er relevant.

6.5.

Vektorer, der forekommer i området — i påkommende tilfælde angives et af følgende:

1)

vektorernes videnskabelige navn (som minimum på slægtsniveau) eller

2)

hvis mulighed 1) ikke er relevant, det videnskabelige navn, som er godkendt af en international organisation, og organisationens eller organisationernes navn eller

3)

hvis hverken mulighed 1) eller mulighed 2) er relevant, det videnskabelige navn fra den mest pålidelige informationskilde, med angivelse af denne kilde. Der kan gives yderligere oplysninger om vektordensitet eller karakteristika ved planter, som er vigtige for vektorerne.

6.6.

Udbruddets alvorlighed — beskriv angrebets aktuelle udbredelse, symptomer og skader. I påkommende tilfælde inkluderes prognoser, så snart de foreligger.

6.7.

Kilde til udbruddet — angiv bekræftet eller, i afventning af bekræftelse, formodet vej for indslæbning af skadegøreren i området, alt efter hvad der er relevant. Der kan gives yderligere oplysninger om skadegørerens bekræftede eller mulige oprindelse.

7.   

Officielle plantesundhedsforanstaltninger

7.1.

Gennemførelse af officielle plantesundhedsforanstaltninger — vælg en af følgende muligheder, med forklarende bemærkninger:

1)

Der er truffet officielle plantesundhedsforanstaltninger i form af kemisk, biologisk eller fysisk behandling.

2)

Der er truffet andre officielle plantesundhedsforanstaltninger end foranstaltninger i form af kemisk, biologisk eller fysisk behandling.

3)

Der vil blive truffet officielle plantesundhedsforanstaltninger.

4)

Det er endnu ikke besluttet, om der vil blive truffet officielle plantesundhedsforanstaltninger.

5)

Ingen officielle plantesundhedsforanstaltninger (begrundes).

Er der fastlagt et afgrænset område, angives det under mulighed 1), 2) og 3), om foranstaltningerne er/vil blive truffet i eller uden for dette område.

7.2.

Dato for vedtagelse af officielle plantesundhedsforanstaltninger (angiv den forventede varighed af eventuelle midlertidige foranstaltninger).

7.3.

Identifikation af det område, der er omfattet af officielle plantesundhedsforanstaltninger — angiv den metode, der er anvendt til at identificere det område, der er omfattet af officielle plantesundhedsforanstaltninger. Angiv resultaterne af de undersøgelser, der er gennemført.

7.4.

Formålet med de officielle plantesundhedsforanstaltninger — vælg en af følgende muligheder:

1)

udryddelse

2)

inddæmning (hvis udryddelse er umulig).

7.5.

Foranstaltninger, der berører flytningen af varer — vælg en af følgende muligheder:

1)

Foranstaltningerne berører import af varer til Unionen eller flytning af varer inden for Unionen (beskriv foranstaltningerne).

2)

Foranstaltningerne berører ikke import af varer til Unionen eller flytning af varer inden for Unionen.

7.6.

Særlige undersøgelser — hvis der gennemføres særlige undersøgelser som led i officielle plantesundhedsforanstaltninger, beskrives metodologi, varighed og anvendelsesområde.

8.   

Skadegørerrisikovurdering

Angiv et af følgende:

1)

Skadegørerrisikovurdering ikke påkrævet (for skadegørere omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og b), eller omfattet af foranstaltninger som omhandlet i artikel 30, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2016/2031).

2)

Skadegørerrisikovurdering eller foreløbig skadegørerrisikovurdering under udarbejdelse.

3)

Der foreligger en foreløbig skadegørerrisikovurdering — beskriv i store træk de vigtigste resultater, og vedhæft den foreløbige skadegørerrisikovurdering, eller angiv, hvor den findes.

4)

Der foreligger en skadegørerrisikovurdering — beskriv i store træk de vigtigste resultater, og vedhæft skadegørerrisikovurderingen eller angiv, hvor den findes.

9.   

Indsæt link til relevante websteder og andre informationskilder.

10.   

Angiv, om nogle af eller alle oplysningerne under punkt 1.1, 1.3, 3.1, 4.1-4.4, 5.1-5.6, 6.1-6.7, 7.1-7.6 og 8 skal sendes til Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne.


(1)  I overensstemmelse med konceptet i International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM 8 (1998): Determination of pest status in an area. Rome, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf).


BILAG II

Fælles sundhedsimportdokumenter (CHED'er)

DEL 1

CHED-felter og forklarende bemærkninger

Generelt

Angivelserne i del 1 udgør dataordbøgerne til den elektroniske udgave af CHED'et.

Medmindre andet er angivet eller fastsat i EU-lovgivningen, er alle rubrikker og felter relevante for CHED-modellerne i del 2.

Papirudgaver af et elektronisk CHED skal være forsynet med et unikt, optisk maskinlæsbart mærke, som linker til den elektroniske udgave med hyperlink.

Udfyld én af rubrikkerne I.20-I.26 og én af rubrikkerne II.9-II.16; der vælges én mulighed i hver rubrik.

Hvis en rubrik giver dig mulighed for at vælge en eller flere muligheder, er det kun de(n) valgte mulighed(er), der vil blive vist i den elektroniske udgave af CHED'et.

Hvis en rubrik ikke er obligatorisk, vil dens indhold blive vist som gennemstreget tekst.

Rubrikkernes rækkefølge i CHED-modellerne i del 2 samt rubrikkernes størrelse og form er vejledende.

Hvor der kræves et stempel, er dette i den elektroniske udgave et elektronisk segl.

Ved behandling af personoplysningerne i CHED'et skal medlemsstaterne overholde forordning (EU) 2016/679 og direktiv (EU) 2016/680, og Kommissionen forordning (EU) 2018/1725.

DEL I — BESKRIVELSE AF SENDINGEN

Rubrik

Beskrivelse

I.1

Afsender/Eksportør

 

Angiv navn og adresse, land og ISO-landekode (1) for den fysiske eller juridiske person, der afsender sendingen. Denne person skal være etableret i et tredjeland, undtagen i visse bestemte tilfælde, som er fastsat i EU-retten, hvor den pågældende kan være etableret i en medlemsstat.

I.2

CHED-reference

 

Den unikke alfanumeriske kode som tildelt af IMSOC (gentaget i rubrik II.2 og III.2).

I.3

Lokal reference

 

Her angives den unikke alfanumeriske kode som tildelt af den kompetente myndighed.

I.4

Grænsekontrolsted/kontrolsted/kontrolenhed

 

Angiv navnet på grænsekontrolstedet eller kontrolstedet, alt efter hvad der er relevant.

Angiv stedet for kontrollen, hvis det er relevant.

I tilfælde af et efterfølgende CHED-P for en ikke-konform sending angives navnet på den kontrolenhed, der er ansvarlig for tilsynet med frizonen eller det særligt godkendte toldoplag.

I.5

Grænsekontrolstedets/kontrolstedets/kontrolenhedens kode

 

Den unikke alfanumeriske kode, som grænsekontrolstedet, kontrolstedet eller kontrolenheden er tildelt af IMSOC.

I.6

Modtager/Importør

 

Angiv navn og adresse, land og ISO-landekode for den fysiske eller juridiske person, sendingen er bestemt til, som det fremgår af f.eks. officielle certifikater, officielle attesteringer eller andre dokumenter, herunder handelsdokumenter o.l., udstedt i tredjelandet. Hvis denne person er den samme som den i rubrik I.8 angivne, udfyldes denne rubrik automatisk af IMSOC på grundlag af oplysningerne i førstnævnte rubrik.

Udfyldning af denne rubrik er fakultativ i tilfælde af omladning eller transit.

I.7

Bestemmelsessted

 

Angiv navn og adresse, land og ISO-landekode for det sted, sendingen leveres til med henblik på endelig aflæsning. Hvis denne adresse er den samme som den i rubrik I.6 angivne, udfyldes denne rubrik automatisk af IMSOC på grundlag af oplysningerne i førstnævnte rubrik.

Dette sted skal være beliggende i en medlemsstat, også i tilfælde af transit som defineret i artikel 3, nr. 44), i forordning (EU) 2017/625 med oplagring af varer. I tilfælde af transit uden oplagring af varer angives bestemmelsestredjelandet i rubrik I.22.

I påkommende tilfælde angives også bestemmelsesvirksomhedens registrerings- eller godkendelsesnummer.

For sendinger, der skal opdeles på grænsekontrolstedet, angives grænsekontrolstedet som bestemmelsessted i det første CHED. I efterfølgende CHED'er angives bestemmelsesstedet for de enkelte dele af den opdelte sending.

For sendinger, der skal overføres til et kontrolsted, angives kontrolstedet som bestemmelsessted. Denne rubrik kan udfyldes automatisk af IMSOC på grundlag af, hvad der er angivet i rubrik I.20.

For sendinger, der flyttes til en facilitet for videre transport, er angivelse af bestemmelsesstedet kun obligatorisk, hvis det ikke er det samme som faciliteten for videre transport.

I.8

Operatør, der er ansvarlig for sendingen

 

Angiv navn og adresse, land og ISO-landekode for den fysiske eller juridiske person i medlemsstaten, der har ansvaret for sendingen, når den fremvises på grænsekontrolstedet, og som foretager de nødvendige erklæringer til de kompetente myndigheder som importør eller på importørens vegne. Denne operatør kan være den samme som den i rubrik I.6 angivne og skal være den samme som den i rubrik I.35 angivne.

Denne rubrik kan udfyldes automatisk af IMSOC.

I tilfælde af et efterfølgende CHED angives navn og adresse på den person, der er ansvarlig for at fremvise sendingen til yderligere offentlig kontrol på det efterfølgende sted.

I tilfælde af et efterfølgende CHED-P for ikke-konforme sendinger angives navn og adresse på den person, der er ansvarlig for procedurerne efter oplagring på toldoplag.

I.9

Ledsagedokumenter

 

Angiv typen af krævede ledsagedokumenter: f.eks. officielle certifikater, officielle attesteringer, tilladelser, erklæringer eller andre dokumenter, herunder handelsdokumenter o.l.

Angiv ledsagedokumenternes unikke kode og udstedelseslandet. Angivelse af udstedelsesdatoen er dog fakultativ. Hvis det officielle certifikat er genereret i IMSOC, angives den entydige alfanumeriske kode i rubrik I.2a i det officielle certifikat.

Handelsdokumentreferencer: Angiv f.eks. luftfragtbrevsnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for tog eller vejkøretøj.

I.10

Forhåndsmeddelelse

 

Angiv dato og klokkeslæt for sendingens forventede ankomst til det indgangssted, hvor grænsekontrolstedet er beliggende.

CHED-D/CHED-PP

Angiv dato og klokkeslæt for sendingens forventede ankomst til kontrolstedet, hvis der er tale om et efterfølgende CHED til overførsel til et kontrolsted.

I.11

Oprindelsesland

 

Denne rubrik kan udfyldes automatisk af IMSOC på grundlag af, hvad der er angivet i rubrik I.31.

CHED-A

Angiv opholdsland i den krævede opholdsperiode som anført i det ledsagende officielle certifikat.

For registrerede heste, der genindføres til Unionen efter midlertidig udførsel i under 30, 60 eller 90 dage til væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer i visse tredjelande, angives det land, de sidst er afsendt fra.

CHED-P

Angiv det land, hvor produkterne er produceret, fremstillet eller emballeret (mærket med identifikationsmærket).

For produkter, der genindføres til Unionen, jf. artikel 77, stk. 1, litra h), i forordning (EU) 2017/625, eller genindføres til Unionen efter transit gennem tredjelande (som defineret i samme forordnings artikel 3, nr. 44), litra b)), angives oprindelsesmedlemsstaten.

CHED-PP

Angiv oprindelseslandet/-landene, hvor planterne, planteprodukterne eller de andre objekter er dyrket, produceret, opbevaret eller forarbejdet som anført i plantesundhedscertifikatet.

CHED-D

Angiv varernes oprindelsesland eller det land, hvor de er dyrket, høstet eller produceret.

I.12

Oprindelsesregion

 

For dyr eller varer, der er omfattet af regionalisering i henhold til EU-retten, angives koden for de godkendte regioner, zoner eller kompartmenter. Denne rubrik kan udfyldes automatisk af IMSOC på grundlag af, hvad der er angivet i rubrik I.31.

CHED-PP

Hvis oprindelseslandet officielt har erklæret visse områder frie for en bestemt skadegører, angives oprindelsesområdet for den/det pågældende plante, planteprodukt eller andet objekt.

I.13

Transportmiddel

 

Vælg — og identificér — et af følgende transportmidler for dyr eller varer, der ankommer til grænsekontrolstedet:

fly (angiv rutenummer)

skib (angiv skibets navn og nummer)

jernbane (angiv togets og godsvognens nummer)

vejkøretøj (angiv registreringsnummer og efter omstændighederne anhænger-/sættevognsnummer).

For færger sætter der kryds ved »Skib«, og ud over angivelse af navnet på færgeforbindelsen identificeres vejkøretøjet/-køretøjerne med registreringsnummer (samt efter omstændighederne anhænger-/sættevognsnummer).

CHED-PP

Identifikation af transportmidlet ikke påkrævet.

I.14

Afsendelsesland

 

CHED-P/CHED-PP/CHED-D

Angiv det land, hvor varerne blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på forsendelsen til EU. I visse tilfælde, hvor flytningen omfatter mere end ét land inden indførslen til Unionen (triangulær transport), kan det være det tredjeland, hvor det officielle certifikat blev udstedt.

Denne rubrik er ikke relevant for CHED-A.

I.15

Oprindelsesvirksomhed

 

Hvis det er påkrævet i henhold til EU-lovgivningen, angives navn og adresse, land og ISO-landekode for oprindelsesvirksomheden/-virksomhederne.

Hvis det er påkrævet i henhold til EU-lovgivningen, angives registrerings- eller godkendelsesnummer.

Denne rubrik kan udfyldes automatisk af IMSOC på grundlag af, hvad der er angivet i rubrik I.31.

I.16

Transportbetingelser

 

CHED-P/CHED-D

Angiv kategorien af krævet temperatur under transporten (omgivelsestemperatur, nedkølet, frosset), hvis det er relevant. Der kan kun vælges én kategori.

Denne rubrik er ikke relevant for CHED-A og CHED-PP.

I.17

Containernr./forseglingsnr.

 

Angiv containerens/forseglingens nummer, alt efter hvad der er relevant (mulighed for flere valg).

For officielle forseglinger angives det officielle forseglingsnummer som oplyst i det officielle certifikat, og der sættes kryds ved »Officiel forsegling«; eventuelle andre forseglinger angives som anført i ledsagedokumenterne.

I.18

Certificeret som/til

 

Vælg formålet med flytningen af dyrene, den påtænkte anvendelse af varerne eller kategorien som angivet i det officielle certifikat (hvis det kræves) eller handelsdokumentet.

CHED-A:

Avl/produktion, opfedning, afgrænsede virksomheder, hunde/katte/fritter (eller mere end fem hunde/katte/fritter, der flyttes i ikke-kommercielt øjemed), vandlevende pryddyr, slagteri, karantæne, registrerede heste, genudlægning (kun for akvakulturdyr), omrejsende cirkus/dyreforestilling, udstilling, udsætning med henblik på fornyelse af bestande eller andet.

CHED-P:

Konsum, foder, farmaceutisk brug, teknisk brug, vareprøve, videreforarbejdning eller andet.

CHED-D:

Konsum, konsum efter yderligere behandling, foder, (vare)prøve, udstillingsgenstand eller andet.

Denne rubrik er ikke relevant for CHED-PP.

I.19

Varernes overensstemmelse

 

Denne rubrik er kun relevant for CHED-P.

Sæt kryds ved »Konform«, hvis varerne overholder de i artikel 1, stk. 2, litra a) og d), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler.

Sæt kryds ved »Ikke-konform«, hvis varerne:

ikke overholder de i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler og

overholder de i samme artikels litra d) omhandlede regler og

ikke er bestemt til markedsføring.

I.20

Til omladning/overførsel/videre forsendelse til

 

CHED-A (videre forsendelse)

Angiv navn og ISO-landekode for bestemmelsestredjelandet, hvor dyrene opholder sig i samme skib eller fly og skal sendes direkte til et tredjeland uden landing i en anden EU-havn eller -lufthavn.

Angiv navnet på det næste grænsekontrolsted i Unionen, hvortil dyrene fortsætter deres rejse med det samme skib eller fly med henblik på yderligere offentlig kontrol.

CHED-P (omladning)

Angiv navn og ISO-landekode for bestemmelsestredjelandet, hvor produkterne omlades til et andet skib eller fly og skal sendes direkte til et tredjeland uden landing i en anden EU-havn eller -lufthavn.

Angiv navnet på det næste grænsekontrolsted i Unionen, hvor produkterne skal omlades med henblik på yderligere offentlig kontrol.

CHED-PP (omladning/overførsel)

Angiv navnet på det næste grænsekontrolsted eller kontrolsted i Unionen, som varerne skal omlades eller overføres til med henblik på yderligere offentlig kontrol.

CHED-D (overførsel)

Angiv navnet på det kontrolsted i Unionen, som varerne skal overføres til med henblik på yderligere offentlig kontrol, hvis sendingen udtages til identitetskontrol og fysisk kontrol.

I.21

Til videre transport

 

CHED-PP/CHED-D

Angiv den godkendte facilitet for videre transport, som sendingen skal transporteres til, efter at den er blevet udtaget til identitetskontrol og fysisk kontrol på grænsekontrolstedet.

I.22

Til transit til

 

Angiv navnet på bestemmelsestredjelandet og ISO-landekoden.

Angiv navnet på udgangsgrænsekontrolstedet for ikke-konforme sendinger, der passerer Unionens område ad vej, pr. bane, ad søvejen eller ad indre vandveje (ekstern transit).

Denne rubrik er ikke relevant for CHED-D.

I.23

Til det indre marked

 

Der sættes kryds i denne rubrik for sendinger, der skal markedsføres i EU.

I.24

Ikke-konforme varer

 

Denne rubrik er kun relevant for CHED-P.

Vælg den type bestemmelsessted, som sendingen skal leveres til, og angiv eventuelt registreringsnummer: særligt godkendt toldoplag, frizone eller skib (med angivelse af navn og leveringshavn).

I.25

Til genindførsel

 

CHED-A:

Denne rubrik afkrydses i tilfælde af genindførsel af registrerede heste til Unionen efter midlertidig udførsel i under 30, 60 eller 90 dage til væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer i visse tredjelande.

Denne rubrik afkrydses i tilfælde af genindførsel af dyr, der har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel.

CHED-P/CHED-PP

Denne rubrik afkrydses i tilfælde af genindførsel af varer, der har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel.

Denne rubrik er ikke relevant for CHED-D.

I.26

Til midlertidig indførsel

 

Denne rubrik er kun relevant for CHED-A og kun for registrerede heste.

Udgangssted — angiv udgangsgrænsekontrolstedet.

Udgangsdato — angiv udgangsdato (skal være mindre end 90 dage efter indførsel).

I.27

Transportmiddel efter grænsekontrolsted/oplagring

 

Denne rubrik kan udfyldes efter forhåndsmeddelelse og er obligatorisk for:

dyr, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 (2) (CHED-A)

varer, der omlades, føres i direkte transit, overvåges, genindføres eller leveres til bestemmelsessteder, der alle er kontrollerede bestemmelsessteder, herunder faciliteter for videre transport eller kontrolsteder, hvor der kræves yderligere offentlig kontrol (CHED-P, CHED-PP, CHED-D)

ikke-konforme varer i transit (CHED-P).

Vælg et af følgende transportmidler: fly, skib, jernbane eller vejkøretøj (jf. vejledningen i rubrik I.13).

CHED-PP

Hvis containernummeret er angivet i rubrik I.17, er angivelse af transportmidlet ikke påkrævet.

I.28

Transportør

 

Denne rubrik er kun obligatorisk for CHED-A, når rubrik I.27 er udfyldt.

Angiv navn og adresse, land og ISO-landekode for den fysiske eller juridiske person, der varetager transporten.

Angiv registrerings- eller godkendelsesnummer, alt efter hvad der er relevant.

I.29

Dato for afgang

 

Denne rubrik er kun obligatorisk for CHED-A, når rubrik I.27 er udfyldt.

Angiv dato og klokkeslæt for den forventede afgang fra grænsekontrolstedet.

I.30

Logbog

 

Denne rubrik er kun relevant for CHED-A og vedrører kravene i forordning (EF) nr. 1/2005.

I.31

Beskrivelse af sendingen

 

Udfyldes på grundlag af f.eks. officielle certifikater, officielle attesteringer, erklæringer eller andre dokumenter, herunder handelsdokumenter o.l., med henblik på en fyldestgørende beskrivelse af varerne, som gør det muligt at identificere dem og at beregne gebyrer, med angivelse af bl.a. kode og betegnelse i den kombinerede nomenklatur (KN), Taric-kode, EPPO-kode, art (taksonomiske oplysninger) og nettovægt (kg).

Angiv antal strå for sæd, æg og embryoner.

Angiv, alt efter hvad der er påkrævet, art og antal kolli, emballagetype (ifølge UN/CEFACT-standarder), batchnummer, individuelt identifikationsnummer, pasnummer, produkttype.

I tilfælde af et efterfølgende CHED angives mængden af varer anført i det tidligere CHED.

CHED-P:

Sæt kryds ved »Endelig forbruger«, hvis produkterne er pakket til den endelige forbruger.

I.32

Samlet antal kolli

 

Angiv det samlede antal kolli i sendingen som relevant.

I.33

Samlet mængde

 

CHED-A:

Angiv det samlede antal dyr i sendingen som relevant.

CHED-P:

Angiv det samlede antal strå for sæd, æg og embryoner, alt efter hvad der er relevant.

CHED-PP/CHED-D:

Angiv stykantal eller rumfang, alt efter hvad der er relevant.

I.34

Samlet nettovægt/samlet bruttovægt (kg)

 

Den samlede nettovægt (dvs. dyrenes eller varernes masse uden primær emballage/beholdere eller anden emballage), som automatisk beregnes af IMSOC på grundlag af de oplysninger, der gives i rubrik I.31.

Angiv den samlede bruttovægt (dvs. dyrenes eller varernes samlede masse plus primær emballage/beholdere og al anden emballage, dog ikke containere og andet transportmateriel). Disse oplysninger er ikke obligatoriske for CHED-PP.

I.35

Erklæring

 

Erklæringen skal være underskrevet af den fysiske person, der er ansvarlig for sendingen, og kan tilpasses i overensstemmelse med det anvendte CHED:

Undertegnede operatør, som er ansvarlig for ovennævnte sending, attesterer, at angivelserne i del I i dette dokument efter min bedste overbevisning er korrekte og fuldstændige, og erklærer at ville overholde kravene i forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontrol, herunder betaling for offentlig kontrol og for videresendelse af sendinger, karantæne eller isolering af dyr eller afholdelse af udgifterne til eventuel nødvendig aflivning og bortskaffelse.

Underskrift (underskriveren forpligter sig til at tage sendinger i transit, der afvises af et tredjeland, tilbage).

DEL II — KONTROL

Rubrik

Beskrivelse

II.1

Tidligere CHED

 

Den unikke alfanumeriske kode, som det CHED, der er anvendt inden opdeling af en sending eller inden omladning (hvor der foretages offentlig kontrol), erstatning, annullering eller overførsel til et kontrolsted, er tildelt af IMSOC.

II.2

CHED-reference

 

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik I.2.

II.3

Dokumentkontrol

 

Omfatter kontrol af overholdelsen af nationale krav til dyr og varer, for hvilke ikke alle betingelserne for indførsel til Unionen er reguleret i EU-retten.

II.4

Identitetskontrol

 

Sæt kryds ved »Ja« eller »Nej«, alt efter hvad der er relevant.

CHED-A

Sæt kryds ved »Nej«, hvis der er tale om dyr, der skal fortsætte deres rejse ad sø- eller luftvejen med det samme skib eller fly med henblik på videre forsendelse fra ét grænsekontrolsted til et andet, og den offentlige kontrol skal fuldføres på det næste grænsekontrolsted.

CHED-P

Sæt kryds ved »Nej«, hvis der er tale om varer, der omlades fra ét grænsekontrolsted til et andet.

CHED-PP

Sæt kryds ved »Nej«, hvis der er tale om varer, der overføres til et kontrolsted eller omlades fra ét grænsekontrolsted til et andet.

Sæt kryds ved »Nej«, hvis der kun kræves mindre hyppig kontrol/ikke kræves identitetskontrol.

CHED-D

Sæt kryds ved »Nej«, hvis der er tale om varer, der overføres til et kontrolsted.

II.5

Fysisk kontrol

 

Sæt kryds ved »Ja« eller »Nej«, alt efter hvad der er relevant.

CHED-A

Omfatter bl.a. resultatet af den kliniske undersøgelse samt dødelighed og sygelighed hos dyrene.

Sæt kryds ved »Nej«, hvis der er tale om dyr, der skal fortsætte deres rejse ad sø- eller luftvejen med det samme skib eller fly med henblik på videre forsendelse fra ét grænsekontrolsted til et andet i overensstemmelse med de relevante EU-bestemmelser, og den offentlige kontrol skal fuldføres på det næste grænsekontrolsted.

CHED-P

Sæt kryds ved »Mindre hyppig kontrol«, hvis sendingen, i overensstemmelse med de regler, der skal vedtages i henhold til artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625, ikke er blevet udtaget til fysisk kontrol, men betragtes som tilfredsstillende kontrolleret, ved at der er kun er foretaget dokument- og identitetskontrol.

Sæt kryds ved »Andet« i tilfælde af genindførsel/overvågning/transit. Dette gælder også for dyr og varer, der omlades fra ét grænsekontrolsted til et andet i overensstemmelse med de regler, der skal vedtages i henhold til artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625.

CHED-PP

Sæt kryds ved »Mindre hyppig kontrol«, hvis sendingen, i overensstemmelse med de regler, der skal vedtages i henhold til artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625, ikke er blevet udtaget til identitetskontrol og fysisk kontrol, men betragtes som tilfredsstillende kontrolleret, ved at der er kun er foretaget dokumentkontrol.

Sæt kryds ved »Andet« i tilfælde af genindførsel/overvågning/transit. Dette gælder også for varer, der omlades fra ét grænsekontrolsted til et andet i overensstemmelse med de regler, der skal vedtages i henhold til artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625.

CHED-D

Sæt kryds ved »Nej«, hvis der er tale om varer, der overføres til et kontrolsted.

II.6

Laboratorietest

 

Sæt kryds ved »Ja«, hvis der er foretaget en test.

Test: Vælg den kategori af stof eller patogen, for hvilken der er foretaget en laboratorietest.

Sæt kryds ved »Stikprøve«, hvis sendingen ikke tilbageholdes på grænsekontrolstedet i afventning af et testresultat. Afkrydses ikke, hvis der udtages prøver af sendingen til laboratorietest, der er beskrevet med andre valgmuligheder i denne rubrik

Sæt kryds ved »Mistanke« for dyr og varer, der mistænkes for ikke at være i overensstemmelse med EU-retten og tilbageholdes på grænsekontrolstedet i afventning af et testresultat.

Sæt kryds ved »Hasteforanstaltninger« for dyr og varer, der er omfattet af særlige hasteforanstaltninger og tilbageholdes på grænsekontrolstedet i afventning af et testresultat, medmindre der er givet tilladelse til videre transport.

Testresultat:

Sæt kryds ved »Foreligger endnu ikke«, hvis sendingen kan forlade grænsekontrolstedet uden at afvente et testresultat.

Sæt kryds ved »Tilfredsstillende« eller »Ikke tilfredsstillende«, hvis testresultatet foreligger.

CHED-P

Sæt kryds ved »Test påkrævet«, hvis der kræves prøveudtagning i henhold til EU-retten, og sendingen ikke tilbageholdes på grænsekontrolstedet i afventning af et testresultat.

Sæt kryds ved »Skærpet kontrol« for dyr og varer, der er omfattet af reglerne om procedurerne for skærpet kontrol, som skal vedtages i henhold til artikel 65, stk. 6, i forordning (EU) 2017/625, og tilbageholdes ved grænsekontrolstedet i afventning af et testresultat.

CHED-PP

Sæt kryds ved »Prøveudtagning for latent infektion«, hvis der kræves prøveudtagning i henhold til EU-retten, og sendingen ikke tilbageholdes på grænsekontrolstedet i afventning af et testresultat.

CHED-D

Sæt kryds ved »Midlertidigt skærpet kontrol« for varer, der er omfattet af foranstaltninger, som foreskriver en midlertidig skærpelse af kontrollen (artikel 47, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/625), og tilbageholdes på grænsekontrolstedet i afventning af et testresultat, medmindre der er givet tilladelse til videre transport.

II.7

Dyrevelfærdskontrol

 

Denne rubrik er kun relevant for CHED-A.

Sæt kryds ved »Nej« for levende dyr, der ikke aflæsses på det i rubrik I.4 angivne grænsekontrolsted med omladning til et andet grænsekontrolsted, og som ikke er blevet underkastet velfærdskontrol.

Sæt kryds ved »Tilfredsstillende« eller »Ikke tilfredsstillende«, hvis resultaterne af kontrollen af dyrene og transportbetingelserne foreligger.

II.8

Transportens konsekvenser for dyrene

 

Denne rubrik er kun relevant for CHED-A.

Angiv antal døde dyr, antal dyr, der er uegnede til forsendelse, og antal fødsler og aborter (dvs. antallet af hundyr, der har født eller aborteret under transporten).

For sendinger, der omfatter et stort antal dyr (f.eks. daggamle kyllinger, fisk eller bløddyr), gives der et skøn over antallet af døde eller uegnede dyr, alt efter hvad der er relevant.

II.9

Kan godkendes til omladning/overførsel/videre forsendelse til

 

Denne sættes kryds i denne rubrik, hvis sendingen kan godkendes til omladning/overførsel/videre forsendelse.

Omladning er ikke relevant for CHED-A og CHED-D.

II.10

Kan godkendes til videre transport

 

CHED-PP/CHED-D

Der sættes kryds i denne rubrik, hvis sendingen kan godkendes til videre transport.

II.11

Kan godkendes til transit

 

Der sættes kryds i denne rubrik, hvis sendingen kan godkendes til transit.

Denne rubrik er ikke relevant for CHED-D.

II.12

Kan godkendes til det indre marked

 

Der sættes kryds i denne rubrik, hvis resultatet af den offentlige kontrol er gunstigt, uanset om dyrene eller varerne henføres under toldproceduren »overgang til fri omsætning« ved grænsen eller på et senere tidspunkt i EU.

CHED-A

Hvis det er tilladt at markedsføre dyrene på særlige betingelser (i henhold til EU-bestemmelser eller national ret), angives det kontrollerede bestemmelsessted: slagteri, afgrænset virksomhed, karantæne eller lokal anvendelse.

CHED-P

Sæt kryds ved produktets anvendelse.

For animalske biprodukter, der skal forarbejdes yderligere, men ikke er underlagt de betingelser vedrørende overvågning under transport, der skal vedtages i henhold til artikel 77, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, udfyldes rubrik II.18.

CHED-D

Sæt kryds ved produktets anvendelse: konsum, foder eller andet.

II.13

Kan godkendes til overvågning

 

Denne rubrik er kun relevant for CHED-A og CHED-P og vedrører sendinger, der overvåges i overensstemmelse med de betingelser, der skal vedtages i henhold til artikel 77, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

II.14

Kan godkendes som ikke-konforme varer

 

Denne rubrik er kun relevant for CHED-P.

Vælg det kontrollerede bestemmelsessted: særligt godkendt toldoplag, frizone eller skib.

II.15

Kan godkendes til midlertidig indførsel

 

Denne rubrik er kun relevant for CHED-A og kun for registrerede heste.

Der sættes kryds i denne rubrik for at tillade indførsel af dyr på Unionens område indtil datoen i rubrik I.26.

II.16

Kan ikke godkendes

 

Dette refererer til sendinger, for hvilke resultatet af den offentlige kontrol ikke er gunstigt, og som nægtes indførsel til Unionen. Angiv fristen for, hvornår den pågældende foranstaltning skal være truffet.

CHED-A

Sæt kryds ved »Aflivning«, hvis kødet fra dyrene ikke må anvendes til konsum.

Sæt kryds ved »Videresendelse«, hvis dyrene sendes tilbage.

Sæt kryds ved »Slagtning«, hvis kødet fra dyrene vil kunne anvendes til konsum efter kontrol med et gunstigt resultat.

Sæt kryds ved »Destruktion«, hvor dyrene er døde ved ankomsten til grænsekontrolstedet.

CHED-P/CHED-D

Sæt kryds ved »Destruktion«, »Videresendelse«, »Særlig behandling« eller »Anvendelse til andre formål«.

CHED-PP

Sæt kryds ved »Passende behandling«, »Indførsel afvist«, »Karantæne pålagt«, »Destruktion«, »Videresendelse«, »Industriel forarbejdning« eller »Andet«.

II.17

Årsag til afvisning

 

CHED-A

Sæt kryds ved »Dokumentkontrol« i tilfælde af manglende certifikat, manglende originalcertifikat, forkert model, falsk certifikat, ugyldige datoer, manglende underskrift eller stempel, ugyldig fuldmagt, manglende laboratorierapport, manglende supplerende garantier eller manglende overholdelse af nationale krav.

Sæt kryds ved »Oprindelse« i tilfælde af ikke-godkendt land, ikke-godkendt zone eller ikke-godkendt virksomhed.

Sæt kryds ved »Identitetskontrol« i tilfælde af manglende overensstemmelse mht. identifikationsoplysninger/dokumenter eller transportmidler, manglende individuel identifikation eller manglende overensstemmelse mht. individuelle identifikationsnumre eller arter.

Sæt kryds ved »Fysisk kontrol« i tilfælde af tilstedeværelse af sygdomsmistænkte dyr, dyr, der er uegnede til forsendelse, eller døde dyr.

Sæt kryds ved »Laboratorietest« i tilfælde af et utilfredsstillende testresultat.

Sæt kryds ved »Dyrevelfærd« i tilfælde af uegnede transportmidler.

Sæt kryds ved »Invasiv art« i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne vedrørende invasive ikke-hjemmehørende arter, der er problematiske på EU-plan.

Sæt kryds ved »Andet«, hvis årsagen er en anden end ovennævnte.

CHED-P

Sæt kryds ved »Dokumentkontrol« i tilfælde af manglende certifikat, manglende originalcertifikat, forkert model, falsk certifikat, ugyldige datoer, manglende underskrift eller stempel, ugyldig fuldmagt, manglende laboratorierapport eller manglende supplerende erklæring.

Sæt kryds ved »Oprindelse« i tilfælde af ikke-godkendt land, ikke-godkendt region eller ikke-godkendt virksomhed.

Sæt kryds ved »Identitetskontrol« i tilfælde af manglende mærkning, manglende overensstemmelse mht. mærkning eller dokumenter, ufuldstændig mærkning eller manglende overensstemmelse mht. transportmidler, officielle forseglingsnumre, identifikationsmærker eller arter.

Sæt kryds ved »Fysisk kontrol« i tilfælde af hygiejnesvigt, svigt i kølekæden, temperatursvigt, fejl konstateret ved den sensoriske kontrol eller forekomst af parasitter.

Sæt kryds ved »Laboratorietest« i tilfælde af kemisk kontaminering eller mikrobiologisk kontaminering, restkoncentrationer af veterinærlægemidler, bestråling, tilsætningsstoffer, der ikke overholder gældende krav, eller genetisk modificerede organismer (GMO'er).

Sæt kryds ved »Invasiv art« for invasive ikke-hjemmehørende arter, der er problematiske på EU-plan.

Sæt kryds ved »Andet«, hvis årsagen er en anden end ovennævnte.

CHED-PP

Sæt kryds ved »Dokumentkontrol« i tilfælde af manglende eller ugyldigt certifikat eller plantepas eller andre dokumenter, der garanterer, at EU-retten er overholdt.

Sæt kryds ved »Oprindelse« i tilfælde af ukendt virksomhedsregistreringsnummer, hvor et sådant er påkrævet.

Sæt kryds ved »Identitetskontrol« i tilfælde af manglende overensstemmelse med dokumenter, der ledsager sendingen.

Sæt kryds ved »Fysisk kontrol« i tilfælde af forekomst af en skadegører eller forbudte planter, planteprodukter eller andre objekter.

Sæt kryds ved »Andet«, hvis modtageren ikke figurerer i det officielle register over producenter/importører.

Sæt kryds ved »Invasiv art« for invasive ikke-hjemmehørende arter, der er problematiske på EU-plan.

CHED-D

Sæt kryds ved »Dokumentkontrol« i tilfælde af manglende eller ugyldigt certifikat eller andre påkrævede ledsagedokumenter.

Sæt kryds ved »Dokumentkontrol« i tilfælde af manglende overensstemmelse med ledsagedokumenter.

Sæt kryds ved »Laboratorietest« i tilfælde af kemisk eller mikrobiologisk kontaminering.

Sæt kryds ved »Fysisk kontrol« i tilfælde af fysisk hygiejnesvigt.

Sæt kryds ved »Andet«, hvis årsagen er en anden end ovennævnte.

II.18

Oplysninger om kontrollerede bestemmelsessteder

 

Angiv navn, adresse og registreringsnummer/godkendelsesnummer for alle kontrollerede bestemmelsessteder anført i rubrik II.9-II.16.

CHED-A

For virksomheder, for hvilke den kompetente myndighed anmoder om anonymitet, angives kun det tildelte registrerings-/godkendelsesnummer.

CHED-PP/CHED-D

I tilfælde af videre transport angives navn, adresse og eventuelt registreringsnummer på faciliteten for videre transport.

I tilfælde af overførsel til et kontrolsted angives kontaktoplysninger og den entydige alfanumeriske kode, som kontrolstedet er tildelt af IMSOC.

II.19

Sending genforseglet

 

Angiv nummeret på den forsegling, der er påsat efter offentlig kontrol på grænsekontrolstedet eller efter oplagring på et særligt godkendt toldoplag, og i tilfælde, hvor EU-retten kræver en officiel forsegling.

II.20

Identifikation af grænsekontrolstedet

 

Grænsekontrolstedets eller kontrolstedets officielle stempel påføres, alt efter hvad der er relevant.

I tilfælde af et efterfølgende CHED-P for en ikke-konform sending angives navnet på den kontrolenhed, der er ansvarlig for tilsynet med frizonen eller det særligt godkendte toldoplag.

II.21

Certifikatudstedende embedsmand

 

Denne rubrik vedrører den erklæring, der skal underskrives af den certifikatudstedende embedsmand, der er bemyndiget til at underskrive CHED'et:

Undertegnede certifikatudstedende embedsmand attesterer, at kontrollen af sendingen er udført i overensstemmelse med EU-kravene og i fornødent omfang i overensstemmelse med gældende nationale krav i bestemmelsesmedlemsstaten.

II.22

Inspektionsgebyrer

 

Denne rubrik kan anvendes til angivelse af inspektionsgebyrer.

II.23

Tolddokumentreference

 

Denne rubrik kan anvendes af toldmyndigheden eller, efter meddelelse fra toldmyndigheden, af den ansvarlige for sendingen til at tilføje relevante oplysninger (f.eks. referencenummeret på T1-dokumentet), når sendinger forbliver under toldtilsyn i et bestemt tidsrum.

II.24

Efterfølgende CHED

 

Angiv den alfanumeriske kode for et eller flere CHED'er udstedt i de tilfælde, der skal fastsættes i henhold til artikel 51 og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625, eller efter opdeling på grænsekontrolstedet.


DEL III — OPFØLGNING

Rubrik

Beskrivelse

III.1

Tidligere CHED

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik II.1.

III.2

CHED-reference

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik I.2.

III.3

Efterfølgende CHED

Angiv den alfanumeriske kode for et eller flere CHED'er som oplyst i rubrik II.24.

III.4

Oplysninger om videresendelse

Angiv det anvendte transportmiddel og dets identifikation, landet og ISO-landekoden.

Angiv videresendelsesdatoen og navnet på udgangsgrænsekontrolstedet, så snart disse oplysninger kendes. I tilfælde af afgørelser om afvisning må datoen for videresendelse ikke være mere end 60 dage efter datoen for validering af CHED'et.

III.5

Opfølgningsansvarlig

Det angives, hvilken myndighed der er ansvarlig for at attestere modtagelsen af og overholdelsen af kravene for den sending, der er omfattet af CHED'et: udgangsgrænsekontrolstedet, det endelige bestemmelsesgrænsekontrolsted eller kontrolenheden.

CHED-A

Angiv det efterfølgende bestemmelsessted og/eller årsagerne til, at kravene ikke er overholdt, eller til, at dyrenes status er ændret (f.eks. ugyldigt bestemmelsessted, manglende eller ugyldigt certifikat, manglende overensstemmelse mht. dokumenter, manglende eller ugyldig identifikation, utilfredsstillende test, sygdomsmistænkte dyr, døde dyr, forsvundne dyr eller ændring til endelig indførsel).

CHED-P

Angiv det efterfølgende bestemmelsessted og/eller årsagerne til, at kravene ikke er overholdt (f.eks. ugyldigt bestemmelsessted, manglende eller ugyldigt certifikat, manglende overensstemmelse mht. dokumenter, manglende eller ugyldig identifikation, utilfredsstillende kontrol eller manglende, brudt eller manglende overensstemmelse mht. det officielle forseglingsnummer).

CHED-PP

For varer, der er genstand for videre transport eller overførsel til et kontrolsted, sættes der kryds ved »Ja« eller »Nej« for at angive, om sendingen er ankommet.

CHED-D

For varer, der er genstand for videre transport eller overførsel til et kontrolsted, sættes der kryds ved »Ja« eller »Nej« for at angive, om sendingen er ankommet.

III.6

Certifikatudstedende embedsmand

Den kompetente myndigheds certifikatudstedende embedsmands underskrift i tilfælde af videresendelse af og opfølgning for sendingerne.

DEL 2

Modeller for det fælles sundhedsimportdokument (CHED)

Afsnit A

CHED-A

(for dyr, jf. artikel 47, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Afdeling B

CHED-P

(for produkter, jf. artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625)

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Afsnit C

CHED-PP

(for planter, planteprodukter og andre objekter, jf. artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625)

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Afsnit D

CHED-D

(for ikke-animalske foderstoffer og fødevarer, jf. artikel 47, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2017/625)

Image 15

Image 16


(1)  Den internationale standardkode på to bogstaver i overensstemmelse med den internationale standard ISO 3166 alpha-2 (http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).


BILAG III

Sammenligningstabel jf. artikel 47, stk. 2

1.

Direktiv 94/3/EF

Direktiv 94/3/EF

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 2, nr. 33)

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 33, stk. 1

Artikel 3

Artikel 33, stk. 2

Artikel 4

_

Artikel 5

Artikel 2, nr. 34)

Artikel 6

Bilag I, punkt 10

Artikel 7

_

Artikel 8

_

2.

Forordning (EU) nr. 16/2011

Forordning (EU) nr. 16/2011

Nærværende forordning

Artikel 1, nr. 1)

Artikel 2, nr. 2)

Artikel 1, nr. 2)

Artikel 2, nr. 3)

Artikel 1, nr. 3)

Artikel 2, nr. 4)

Artikel 1, nr. 4)

Artikel 2, nr. 15)

Artikel 1, nr. 5)

Artikel 2, nr. 16)

Artikel 1, nr. 5), litra a)

Artikel 2, nr. 17)

Artikel 1, nr. 5, litra b)

Artikel 2, nr. 18)

Artikel 1, nr. 6)

Artikel 2, nr. 20)

Artikel 1, nr. 7)

Artikel 2, nr. 22)

Artikel 1, nr. 8)

Artikel 2, nr. 23)

Artikel 1, nr. 9)

_

Artikel 2, stk. 1

Artikel 14, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 2, stk. 4

Artikel 14, stk. 2

Artikel 2, stk. 5

Artikel 13

Artikel 2, stk. 6

Artikel 14, stk. 3

Artikel 3, stk. 1

Artikel 17, stk. 1 og 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 17, stk. 3

Artikel 3, stk. 3

Artikel 17, stk. 4

Artikel 4, stk. 1

Artikel 18, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 2

Artikel 18, stk. 3

Artikel 5, stk. 1

Artikel 20, stk. 1 og 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 20, stk. 3

Artikel 6, stk. 1

Artikel 22, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 22, stk. 2

Artikel 6, stk. 3

Artikel 22, stk. 3

Artikel 6, stk. 4

Artikel 22, stk. 4

Artikel 6, stk. 5

Artikel 22, stk. 5

Artikel 7, stk. 1

Artikel 15, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 15, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 15, stk. 3

Artikel 7, stk. 4

Artikel 15, stk. 4

Artikel 7, stk. 5

-

Artikel 8, stk. 1, litra a)-f)

Artikel 24, stk. 1, litra a)-f)

Artikel 8, stk. 2

-

Artikel 9, stk. 1

Artikel 25, stk. 1, litra b)

Artikel 9, stk. 2

Artikel 25, stk. 2 og 3

Artikel 10, stk. 1 og 2

Artikel 27, stk. 1

 

 

Artikel 11, litra a)

Artikel 24, stk. 3

Artikel 11, litra b)

Artikel 24, stk. 4

Artikel 12

_

3.

Gennemførelsesafgørelse 2014/917/EU

Gennemførelsesafgørelse 2014/917/EU

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1 og 2

_

Artikel 2, stk. 1 og 3

Artikel 32, stk. 1

Artikel 2, stk. 2 og 4

Artikel 32, stk. 3

 

 

Artikel 2, stk. 5

Artikel 32, stk. 4

Artikel 3

_

Bilag

Bilag I

4.

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1918

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1918

Nærværende forordning

Artikel 1

_

Artikel 2

_

 

 

 

 

Artikel 3, stk. 1

_

Artikel 3, stk. 2

_

Artikel 3, stk. 3

_

Artikel 3, stk. 4

_

Artikel 4

Artikel 12

Artikel 5

_

Artikel 6

Artikel 26, stk. 1

Artikel 7, litra a)

Artikel 8, stk. 1

Artikel 7, litra b)

Artikel 8, stk. 2

Artikel 7, litra c)

_

Artikel 7, litra d)

Artikel 15, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 15, stk. 1

Artikel 8, stk. 2, litra a)

Artikel 16, stk. 1, litra a)

Artikel 8, stk. 2, litra b)

Artikel 16, stk. 1, litra b)

Artikel 8, stk. 2, litra c)

Artikel 16 stk. 1, litra c)

Artikel 8, stk. 2, litra d)

Artikel 16, stk. 1, litra d)

Artikel 8, stk. 2, litra e)

_

Artikel 8, stk. 2, litra f)

_

Artikel 8, stk. 2, litra g)

Artikel 16, stk. 1, litra f)

Artikel 9, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

-

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 10, stk. 2 og 3

Artikel 11, stk. 1

Artikel 10, stk. 4

Artikel 11, stk. 3

Artikel 10, stk. 5

Artikel 11, stk. 2

Artikel 11

Artikel 26, stk. 2

Artikel 12

Artikel 11, stk. 2, litra b), og stk. 3, litra b)

Artikel 13

_

Artikel 14

_

5.

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1553

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1553

Nærværende forordning

Artikel 1

_

Artikel 2, stk. 1

Artikel 39, stk. 1, 3 og 4

Artikel 2, stk. 2

Artikel 39, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

_

Artikel 3

_


Top