Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1714

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1714 af 30. september 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004 og (EF) nr. 282/2004 for så vidt angår modellen for det fælles veterinærdokument til brug ved import af produkter og dyr og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår modellen for det fælles importdokument for visse foderstoffer og fødevarer af ikkeanimalsk oprindelse (EØS-relevant tekst)

C/2019/6912

OJ L 261, 14.10.2019, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1714/oj

14.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 261/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1714

af 30. september 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004 og (EF) nr. 282/2004 for så vidt angår modellen for det fælles veterinærdokument til brug ved import af produkter og dyr og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår modellen for det fælles importdokument for visse foderstoffer og fødevarer af ikkeanimalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 3, stk. 5, artikel 4, stk. 5, og artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (3), særlig artikel 15, stk. 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (4), særlig artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (5) er der fastsat procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af produkter, der føres ind i Unionen fra tredjelande, i overensstemmelse med direktiv 97/78/EF. Bilag III til nævnte forordning indeholder modellen for det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED), som skal udfyldes og fremsendes af den ansvarlige for fragten til underretning af grænsekontrolstedets veterinærpersonale om produkters ankomst, og som skal udfyldes under ansvar af embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet, der bekræfter, at veterinærkontrollen er gennemført.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 (6) er der fastsat procedurer for anmeldelse af og grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Unionen fra tredjelande, i overensstemmelse med direktiv 91/496/EØF. Bilag I til nævnte forordning indeholder modellen for det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED — dyr), som skal udfyldes og fremsendes af den ansvarlige for fragten til underretning af grænsekontrolstedets veterinærpersonale om dyrenes ankomst, og som skal udfyldes under ansvar af embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet, der bekræfter, at der er foretaget veterinærkontrol.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (7) er der fastsat regler om den mere intensive offentlige kontrol, der i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004 skal udføres på udpegede indgangssteder af visse foderstoffer og fødevarer af ikkeanimalsk oprindelse, der importeres til Unionen fra visse tredjelande. Bilag II til forordning (EF) nr. 669/2009 indeholder modellen for det fælles importdokument (CED), som skal udfyldes og fremsendes af ledere af foderstof- og fødevarevirksomheder til underretning af den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller på det udpegede importsted om sendingers ankomst for så vidt angår visse foderstoffer og fødevarer som omhandlet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 (8), og som skal udfyldes af myndigheden, der bekræfter, at der er foretaget offentlig kontrol.

(4)

Det webbaserede system Traces blev etableret ved Kommissionens beslutning 2004/292/EF (9) med det formål at strømline operatørernes og de kompetente myndigheders arbejde og for at muliggøre elektronisk udveksling af oplysninger mellem told- og veterinærmyndigheder. I henhold til beslutning 2004/292/EF skal medlemsstaterne også anvende Traces til at udfylde og fremsende CVED-dokumenterne for produkter og dyr. Operatørerne og de kompetente myndigheder har desuden siden 2011 kunnet bruge Traces til udfyldelse og overførsel af CED-dokumentet — en mulighed, som medlemsstaterne benytter sig af på frivillig basis.

(5)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (10) skal Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne indføre og forvalte et IT-informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol (IMSOC) til forvaltning, håndtering og automatisk udveksling af data, oplysninger og dokumenter vedrørende offentlig kontrol. IMSOC har til formål at integrere og i nødvendigt omfang opgradere de informationssystemer, der forvaltes af Kommissionen, herunder Traces, samt på passende vis at forbinde disse systemer med medlemsstaternes eksisterende nationale systemer. Nævnte forordning ophæver og erstatter direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF og forordning (EF) nr. 882/2004 med virkning fra den 14. december 2019.

(6)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal der for hver sending af kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i samme forordnings artikel 47, stk. 1, anvendes et fælles sundhedsimportdokument (CHED) af den operatør, der er ansvarlig for sendingen, til underretning af myndighederne på grænsekontrolstedet forud for sendingens ankomst, ligesom myndighederne på grænsekontrolstedet skal bruge dokumentet til registrering af resultaterne af den offentlige kontrol og eventuelle afgørelser, der er truffet på dette grundlag. CHED-dokumenterne vil således erstatte CVED- og CED-dokumenterne med virkning fra den 14. december 2019.

(7)

Forordning (EU) 2017/625 foreskriver også, at IMSOC skal muliggøre udarbejdelse, håndtering og overførsel af CHED-dokumentet, og den giver Kommissionen beføjelse til at fastsætte regler for CHED-dokumentets format og vejledning i dets forelæggelse og anvendelse under hensyntagen til internationale standarder, samt regler for anvendelse af elektroniske signaturer.

(8)

For yderligere at lette og fremskynde de administrative procedurer for operatører og kompetente myndigheder har Kommissionen udviklet en ny version af Traces-systemet, som vil gøre det muligt at lade hele CHED-fremstillingsprocessen foregå elektronisk fra og med den 14. december 2019. Der anvendes internationale standarder for papirløse handelsfaciliteter, standarder for kvalificerede elektroniske signaturer, segl og tidsstempler fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (11) samt de tekniske specifikationer for avancerede elektroniske signaturer og segl, der er fastsat i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506 (12).

(9)

Den nuværende udgave af Traces-systemet, der anvendes til at udfylde og fremsende CVED- og CED-dokumenterne, vil blive udfaset den 14. december 2019, og fra den dato vil operatører og kompetente myndigheder skulle udfylde og indgive CHED-dokumenter ved hjælp af den nye version af Traces-systemet.

(10)

For at muliggøre en gnidningsløs overgang til anvendelsen af den nye version af Traces-systemet bør operatører og kompetente myndigheder frem til den 13. december 2019 kunne anvende enten den nuværende eller den nye version af Traces-systemet til udfyldelse og fremsendelse af CVED- og CED-dokumenter. Der bør i dette øjemed ved nærværende forordning fastlægges en CVED-model for dyr og produkter og en CED-model for visse foderstoffer og fødevarer af ikkeanimalsk oprindelse, som er kompatible med den nye version af Traces-systemet.

(11)

Forordning (EF) nr. 136/2004 og (EF) nr. 282/2004 hjemler, at fremstilling, anvendelse, overførsel og opbevaring af CVED-dokumenter med den kompetente myndigheds tilladelse kan foregå elektronisk. Endvidere følger det af forordning (EF) nr. 882/2004, at Kommissionen kan vedtage krav vedrørende de principper, der skal overholdes for at sikre troværdig attestering, herunder elektronisk attestering. Med henblik på at strømline udfyldelsen og overførslen af CVED- og CED-modellerne i den nye version af Traces-systemet bør der ved denne forordning fastsættes sikkerhedskrav, som skal være opfyldt i forbindelse med anvendelse af elektroniske CVED- og CED-dokumenter i systemet.

(12)

Bestemmelserne om anmeldelse af produkters og dyrs ankomst bør derfor ændres, således at det bliver muligt at anvende to forskellige CVED-modeller, ligesom der bør fastsættes krav vedrørende udfyldelse af et elektronisk CVED-dokument i forordning (EF) nr. 136/2004 og (EF) nr. 282/2004. Der bør desuden tilføjes et bilag til nævnte forordninger med en CVED-model for produkter og dyr til brug i den nye version af Traces-systemet.

(13)

Tilsvarende bør definitionen af CED'et i forordning (EF) nr. 669/2009 ændres med henblik på at gøre det muligt at anvende to forskellige CED-modeller, ligesom der bør fastsættes krav vedrørende udfyldelse af et elektronisk CED og tilføjes et bilag til nævnte forordning med en model for det CED, der skal anvendes i den nye version af Traces-systemet.

(14)

Af konsekvenshensyn bør den dato, indtil hvilken denne forordning skal finde anvendelse, være den samme som den dato, hvor direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF og forordning (EF) nr. 882/2004 ophører med at finde anvendelse.

(15)

Forordning (EF) nr. 136/2004, (EF) nr. 282/2004 og (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 136/2004

I forordning (EF) nr. 136/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Den person, som er ansvarlig for fragten, skal inden varernes fysiske ankomst til Fællesskabets område underrette det relevante grænsekontrolsteds veterinærpersonale om produkterne ved hjælp af et dokument udfærdiget i overensstemmelse med en af modellerne for det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED) i bilag III og del 2 i bilag VI.«

2)

Følgende indsættes som artikel 10a:

»Artikel 10a

Krav vedrørende udfyldelse af elektroniske CVED'er

1.   Anvendes der et elektronisk CVED, skal dette udfyldes i Traces-systemet og opfylde alle følgende krav:

a)

Det er i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag VI.

b)

Det er underskrevet med elektronisk signatur af den operatør, der er ansvarlig for fragten.

c)

Det er underskrevet med avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur af embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet eller en anden embedsdyrlæge, som fungerer under førnævntes tilsyn.

d)

Det er forsynet med det avancerede eller kvalificerede elektroniske segl for den udstedende kompetente myndighed, som embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet eller en anden embedsdyrlæge, som fungerer under førstnævntes tilsyn, hører under.

e)

Det er af Traces-systemet forseglet med et avanceret eller kvalificeret elektronisk segl.

2.   Hver af de i stk. 1 omhandlede handlinger skal tidsstemples med et kvalificeret elektronisk tidsstempel.«

3)

Der tilføjes et nyt bilag VI med den ordlyd, der fremgår af bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 282/2004

I forordning (EF) nr. 282/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   »I forbindelse med at dyr som omhandlet i direktiv 91/496/EØF føres ind i Fællesskabet fra et tredjeland, anmelder den ansvarlige for fragten, som defineret i artikel 2, stk. 2, litra e), i direktiv 97/78/EF, dette mindst én arbejdsdag inden dyrenes forventede ankomst til Fællesskabets område. Anmeldelsen skal ske til grænsekontrolstedets veterinærpersonale ved hjælp af et dokument, som har samme layout som en af de i bilag I og del 2 i bilag III viste modeller til det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED).«

2)

Følgende indsættes som artikel 7a:

»Artikel 7a

Krav vedrørende udfyldelse af elektroniske CVED'er

1.   Anvendes der et elektronisk CVED, skal dette udfyldes i Traces-systemet og opfylde alle følgende krav:

a)

Det er i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag III.

b)

Det er underskrevet med elektronisk signatur af den operatør, der er ansvarlig for fragten.

c)

Det er underskrevet med avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur af embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet eller en anden embedsdyrlæge, som fungerer under førnævntes tilsyn.

d)

Det er forsynet med det avancerede eller kvalificerede elektroniske segl for den udstedende kompetente myndighed, som embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet eller en anden embedsdyrlæge, som fungerer under førstnævntes ansvar, hører under.

e)

Det er af Traces-systemet forseglet med et avanceret eller kvalificeret elektronisk segl.

2.   Hver af de i stk. 1 omhandlede handlinger skal tidsstemples med et kvalificeret elektronisk tidsstempel.«

3)

Der tilføjes et nyt bilag III med den ordlyd, der fremgår af bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 669/2009

I forordning (EF) nr. 669/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, litra a), affattes således:

»a)

»fælles importdokument (CED)«: det dokument, der skal udfyldes af lederen af foderstof- og fødevarevirksomheden eller dennes repræsentant, jf. artikel 6, og som der findes modeller for i bilag II og del 2 i bilag III, og af den kompetente myndighed, der bekræfter, at der er foretaget offentlig kontrol«.

2)

Følgende indsættes som artikel 7a:

»Artikel 7a

Krav vedrørende udfyldelse af elektroniske CED'er

1.   Anvendes der et elektronisk CED, skal dette udfyldes i Traces-systemet og opfylde alle følgende krav:

a)

Det er i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag III.

b)

Det er underskrevet med elektronisk signatur af den operatør, der er ansvarlig for sendingen.

c)

Det er underskrevet med avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur af den officielle inspektør på:

i)

det udpegede indgangssted eller

ii)

det udpegede importsted eller

iii)

kontrolstedet i den i artikel 19, stk. 1, fastsatte overgangsperiode.

d)

Det er forsynet med det avancerede eller kvalificerede elektroniske segl for den udstedende kompetente myndighed, som den officielle inspektør hører under.

e)

Det er af Traces-systemet forseglet med et avanceret eller kvalificeret elektronisk segl.

2.   Hver af de i stk. 1 omhandlede handlinger skal tidsstemples med et kvalificeret elektronisk tidsstempel.«

3)

Der tilføjes et nyt bilag III med den ordlyd, der fremgår af bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 13. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(3)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(5)  Kommissionen forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 af 18. februar 2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (EUT L 49 af 19.2.2004, s. 11).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikkeanimalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 4).

(9)  Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(12)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl, som skal anerkendes af offentlige myndigheder i henhold til artikel 27, stk. 5, og artikel 37, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (EUT L 235 af 9.9.2015, s. 37).


BILAG I

»Bilag VI

DEL 1

Vejledning i anvendelse af det fælles veterinærdokument til brug ved import af produkter — model 2 (CVED-P2)

Generelt

Del I skal udfyldes af klarereren eller den ansvarlige for fragten som defineret i artikel 2, stk. 2, litra e), i direktiv 97/78/EF.

Del II og III skal udfyldes af embedsdyrlægen eller den til formålet udpegede embedsmand (jf. beslutning 93/352/EØF).

De oplysninger, der gives i denne del, udgør dataordbøgerne til den elektroniske udgave af CVED-P2.

Papirkopier af et elektronisk CVED-P2 skal være forsynet med et unikt, optisk maskinlæsbart mærke, som linker til den elektroniske udgave med hyperlink.

Udfyld én af rubrikkerne I.20-I.25 og én af rubrikkerne II.9-II.16; der vælges én mulighed i hver rubrik.

Hvis en rubrik giver dig mulighed for at vælge en eller flere muligheder, er det kun de(n) valgte mulighed(er), der vil blive vist i den elektroniske udgave af CVED-P2.

Hvis en rubrik ikke er obligatorisk, vil dens indhold blive vist som gennemstreget tekst.

Rubrikkernes rækkefølge i CVED-P2-modellen samt rubrikkernes størrelse og form er vejledende.

Hvor der kræves et stempel, er dette i den elektroniske udgave et elektronisk segl.

DEL I — BESKRIVELSE AF SENDINGEN

Rubrik

Beskrivelse

I.1

Afsender/Eksportør

 

Her angives den erhvervsorganisation, der afsender sendingen (i tredjelandet).

I.2

CVED-reference

 

Den unikke alfanumeriske kode som tildelt af Traces (gentaget i rubrik II.2 og III.2).

I.3

Lokal reference

 

Her angives den unikke alfanumeriske kode som tildelt af den kompetente myndighed.

I.4

Grænsekontrolsted

 

Angiv navnet på grænsekontrolstedet.

I tilfælde af et efterfølgende CVED for en ikke-konform sending angives navnet på den Traces-enhed, der er ansvarlig for tilsynet med den frizone, det frilager eller det toldoplag, som sendingen skal leveres til og oplagres i.

I.5

Grænsekontrolstedets kode

 

Den unikke alfanumeriske kode, som grænsekontrolstedet er tildelt af Traces.

I.6

Modtager/Importør

 

Her angives adressen på den person eller erhvervsorganisation, der er anført i tredjelandscertifikatet. Hvis denne ikke fremgår af certifikatet, kan modtageren i de relevante handelsdokumenter anføres.

I.7

Bestemmelsessted

 

Her angives leveringsadressen i Unionen. Gælder både konforme og ikke-konforme varer (se rubrik I.19).

I.8

Operatør, der er ansvarlig for fragten

 

Den person, der er defineret i artikel 2, stk. 2, litra e), i direktiv 97/78/EF (også »agenten« eller »klarereren«), som har ansvaret for sendingen, når den fremvises på grænsekontrolstedet, og som foretager de nødvendige anmeldelser til de kompetente myndigheder på importørens vegne; angiv navn og adresse.

I.9

Ledsagedokumenter

 

Veterinærcertifikat/-dokument:

Udstedelsesdato: den dato, hvor certifikatet/dokumentet blev underskrevet af embedsdyrlægen eller den kompetente myndighed.

Nummer: Angiv certifikatets unikke officielle nummer. For produkter fra en/et godkendt eller registreret virksomhed eller skib anføres navn og efter omstændighederne godkendelses-/registreringsnummer. For strå med embryoner, æg eller sæd oplyses identitetsnummeret på det godkendte indsamlingsteam.

Handelsdokumentreference: luftfragtbrevsnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for tog eller vejkøretøj.

I.10

Forhåndsmeddelelse

 

Angiv dato og klokkeslæt for sendingens forventede ankomst til grænsekontrolstedet.

I.11

Oprindelsesland

 

Det land, hvor det endelige produkt er produceret, fremstillet eller emballeret.

I.12

Ikke relevant

I.13

Transportmiddel

 

Der gives udførlige oplysninger om ankomsttransportmidlet: for fly rutenummer, for skibe skibsnavn, for vejkøretøjer registreringsnummerplade og efter omstændighederne anhænger-/sættevognsnummer og for tog togets og godsvognens nummer.

I.14

Afsendelsesland

 

Det tredjeland, hvor sendingen blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på transport til EU.

I.15

Oprindelsesvirksomhed

 

Denne rubrik kan anvendes til angivelse af oprindelsesvirksomhedens/-ernes navn og adresse (gade, by, region, provins/stat, alt efter hvad der er relevant), land og ISO-landekode.

Registrerings- eller godkendelsesnummer, alt efter hvad der er relevant.

I.16

Transportbetingelser

 

Der sættes kryds ved den relevante transporttemperatur.

I.17

Containernr./forseglingsnr.

 

Alle forseglings- og containernumre oplyses, hvis det er relevant.

For officielle forseglinger angives det officielle forseglingsnummer som oplyst i det officielle certifikat, og der sættes kryds ved »Officiel forsegling«; eventuelle andre forseglinger angives som anført i ledsagedokumenterne.

I.18

Certificeret som/til

 

Der sættes kryds ved den relevante kategori for den sending, der fremvises: konsum, foder, farmaceutisk brug, teknisk brug eller andet.

I.19

Varernes overensstemmelse

 

Sæt kryds ved »Konform« for alle produkter, der fremvises med henblik på overgang til fri omsætning på det indre marked, herunder dem, der kan godkendes, men skal omfattes af en »kanaliseringsprocedure«, og dem, der efter at være blevet godkendt til overgang til fri omsætning ved den veterinære toldklarering kan oplagres under toldkontrol for at blive fortoldet på et senere tidspunkt, enten på det toldsted, som grænsekontrolstedet henhører under geografisk, eller et andet sted.

Sæt kryds ved »Ikke-konform« for produkter, der ikke opfylder EU-kravene og er bestemt til frizoner, frilagre, toldoplag, skibsprovianteringshandlere eller skibe eller transit til et tredjeland (se rubrik 22 og 24).

I.20

Til omladning til

 

Der sættes kryds i denne rubrik, når en sending ikke skal importeres på dette grænsekontrolsted, men skal videreforsendes med et andet skib eller fly, enten med henblik på import til EU på et andet, efterfølgende grænsekontrolsted i EU/EØS eller til et bestemmelsessted i et tredjeland.

Angiv navnet på det andet og efterfølgende grænsekontrolsted og dets unikke alfanumeriske kode som tildelt af Traces eller navnet på bestemmelsestredjelandet og ISO-landekoden.

I.21

Ikke relevant

I.22

Til transit til

 

Der sættes kryds i denne rubrik for sendinger, der ikke opfylder EU-kravene og skal sendes til et tredjeland gennem det relevante EU-/EØS-land ad landevej, pr. bane, ad søvejen eller ad indre vandveje.

Angiv navnet på det grænsekontrolsted, hvor produkterne skal forlade EU (udgangsgrænsekontrolstedet), og dets unikke alfanumeriske kode som tildelt af Traces.

Angiv navnet på bestemmelsestredjelandet og ISO-landekoden.

I.23

Til det indre marked

 

Der sættes kryds i denne rubrik for sendinger, der fremvises med henblik på distribution på det indre marked.

Dette gælder også sendinger, som efter at være blevet godkendt til overgang til fri omsætning ved den veterinære toldklarering kan oplagres under toldkontrol for at blive fortoldet på et senere tidspunkt enten på det toldsted, som grænsekontrolstedet henhører under geografisk, eller et andet sted.

I.24

Ikke-konforme varer

 

Vælg den type bestemmelsessted, som sendingen skal leveres til og oplagres på under veterinærkontrol: en frizone, et frilager, et toldoplag eller en skibsprovianteringshandler.

I.25

Til genindførsel

 

Vedrører genindførsel af sendinger af EU-oprindelse, der er blevet afvist af et tredjeland og returneres til oprindelsesvirksomheden i EU.

I.26

Ikke relevant

I.27

Transportmiddel efter grænsekontrolstedet

 

Vælg det relevante transportmiddel til varer, der omlades eller genindføres, og til ikke-konforme varer i transit (se vejledningen i rubrik I.13).

I.28

Ikke relevant

 

Ikke relevant

I.29

Ikke relevant

 

Ikke relevant

I.30

Ikke relevant

I.31

Beskrivelse af sendingen

 

Angiv dyreart, den behandling, produkterne har undergået, og antallet og typen af de kolli, fragten består af, f.eks. 50 kasser a 2 kg eller antallet af containere.

Angiv som minimum de første fire cifre af den relevante KN-kode i den kombinerede nomenklatur. Disse koder er opført i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87, som senest ændret. Koderne er også opført i Kommissionens beslutning 2007/275/EF (og er identiske med de internationale HS-koder). For fiskevarer gælder, at hvis certifikatet omfatter en forsendelse med mere end én produktkode, kan de yderligere produktkoder i givet fald anføres i CVED'et.

I.32

Samlet antal kolli

 

Angiv det samlede antal kolli i sendingen som relevant.

I.33

Samlet mængde

 

Angiv det samlede antal strå for sæd, æg og embryoner, alt efter hvad der er relevant.

I.34

Samlet nettovægt/samlet bruttovægt (kg)

 

Nettovægt: Vægten af selve produktet i kg uden emballage. Defineres som produkternes masse uden primær emballage/beholdere eller anden emballage.

Bruttovægt: Samlet vægt i kg. Defineres som produkternes samlede masse plus primær emballage/beholdere og al anden emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel.

I.35

Erklæring

 

Erklæringen skal underskrives af den fysiske person, der er ansvarlig for sendingen:

Undertegnede, som er ansvarlig for ovennævnte fragt, attesterer, at angivelserne i del I i dette dokument efter min bedste overbevisning er korrekte og fuldstændige, og erklærer at ville overholde kravene i direktiv 97/78/EF, herunder betaling for veterinærkontrol/for at tage enhver sending, der afvises efter transit gennem EU til et tredjeland, i min varetægt [artikel 11, stk. 1, litra c)], eller afholdelse af udgifterne til eventuel nødvendig destruktion.


DEL II — KONTROL

Rubrik

Beskrivelse

II.1

Tidligere CVED

 

Den unikke alfanumeriske kode, som det CVED, der er anvendt inden omladning, er tildelt af Traces.

II.2

CVED-reference

 

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik I.2.

II.3

Dokumentkontrol

 

Skal udfyldes for alle sendinger.

II.4

Identitetskontrol

 

Der sættes kryds ved »Forseglingskontrol«, når containere ikke åbnes, og kun forseglingen kontrolleres i henhold til artikel 4, stk. 4, litra a), nr. i), i direktiv 97/78/EF.

Der sættes kryds ved »Nej«, hvis der er tale om omladning af varer fra ét grænsekontrolsted til et andet.

II.5

Fysisk kontrol

 

»Mindre hyppig kontrol« refererer til ordningen i Kommissionens beslutning 94/360/EF, når sendingen ikke er blevet udtaget til fysisk kontrol, men betragtes som tilfredsstillende kontrolleret ved, at der kun er foretaget dokument- og identitetskontrol.

»Andet« refererer til proceduren for genindførsel, kanaliserede varer, omladning, transit eller procedurerne efter artikel 12 og 13. Disse bestemmelsessteder kan udledes af andre rubrikker.

II.6

Laboratorietest

 

Vælg den kategori af stof eller patogen, som undersøgelsesproceduren gennemføres for.

»Stikprøve« angiver prøveudtagning, hvor sendingen ikke tilbageholdes i afventning af et resultat; i dette tilfælde skal den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet underrettes i Traces (se artikel 8 i direktiv 97/78/EF). »Mistanke« omfatter tilfælde, hvor sendingen tilbageholdes i afventning af et gunstigt resultat eller undersøges på grund af en forudgående advarsel som led i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) eller på grund af en gældende beskyttelsesforanstaltning.

II.7

Ikke relevant

II.8

Ikke relevant

II.9

Kan godkendes til omladning

 

Der sættes kryds i denne rubrik, når en sending ikke skal importeres på dette grænsekontrolsted, men skal videreforsendes med et andet fartøj eller fly, enten med henblik på import til EU på et andet, efterfølgende grænsekontrolsted i EU/EØS eller til et bestemmelsessted i et tredjeland (se artikel 9 i direktiv 97/78/EF og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/215/EU (1)).

II.10

Ikke relevant

II.11

Kan godkendes til transit

 

Der sættes kryds i denne rubrik, når det kan tillades, at sendinger, der ikke opfylder EU-kravene, transporteres til et tredjeland gennem det relevante EU-/EØS-land ad landevej, pr. bane, ad søvejen eller ad indre vandveje. Dette skal foregå under veterinærkontrol i henhold til artikel 11 i direktiv 97/78/EF og beslutning 2000/208/EF.

II.12

Kan godkendes til det indre marked

 

Denne rubrik benyttes til alle sendinger, der er godkendt til overgang til fri omsætning på det indre marked.

Den benyttes også til sendinger, der opfylder EU-kravene, men af finansielle årsager ikke straks fortoldes på grænsekontrolstedet, men oplagres under toldkontrol på et toldoplag eller skal fortoldes senere og/eller på et geografisk separat bestemmelsessted.

II.13

Kan godkendes til overvågning

 

Denne rubrik benyttes, når sendinger godkendes, men skal kanaliseres til et bestemt bestemmelsessted i henhold til artikel 8 eller 15 i direktiv 97/78/EF.

II.14

Kan godkendes som ikke-konforme varer

 

Denne rubrik benyttes til alle ikke-konforme sendinger, som skal flyttes til eller opbevares på lagre, der er godkendt i henhold til artikel 12, stk. 4, eller er bestemt til erhvervsdrivende, der er godkendt i henhold til artikel 13 i direktiv 97/78/EF.

II.15

Ikke relevant

II.16

Kan ikke godkendes

 

Når import afvises, angives det tydeligt, hvad der derefter skal ske.

Angiv datoen for afslutningen af den påtænkte foranstaltning.

Adressen på bestemmelsesvirksomheden angives i rubrik II.18.

II.17

Årsag til afvisning

 

Der sættes kryds i den relevante rubrik.

II.18

Oplysninger om kontrollerede bestemmelsessteder

 

Angiv som relevant godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle bestemmelsessteder, hvor yderligere veterinærkontrol af sendingen er påkrævet.

II.19

Sending genforseglet

 

Denne rubrik benyttes, når den oprindelige forsegling, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der skal føres en konsolideret liste over alle forseglinger, som er brugt til dette formål.

II.20

Identifikation af grænsekontrolstedet

 

Grænsekontrolstedets eller den kompetente myndigheds officielle stempel påføres for ikke-konforme sendinger.

II.21

Certifikatudstedende embedsmand

 

Dyrlægens underskrift eller, når det gælder havne, hvor der kun håndteres fisk, den udpegede embedsmands underskrift, jf. beslutning 93/352/EØF:

Undertegnede embedsdyrlæge/udpegede embedsmand attesterer, at veterinærkontrollen af denne sending er udført i overensstemmelse med gældende EU-krav.

II.22

Inspektionsgebyrer

 

Til interne formål.

II.23

Tolddokumentreference

 

Anvendes af toldmyndighederne som fornødent.

II.24

Efterfølgende CVED

 

Angiv den unikke alfanumeriske kode, som det CVED, der er anvendt til at dokumentere kontrollen efter omladning, er tildelt af Traces.


DEL III — OPFØLGNING

Rubrik

Beskrivelse

III.1

Tidligere CVED

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik II.1.

III.2

CVED-reference

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik I.2.

III.3

Efterfølgende CVED

Angiv den alfanumeriske kode for et eller flere CVED'er som oplyst i rubrik II.24.

III.4

Oplysninger om videresendelse

Angiv det anvendte transportmiddel, dets identifikation, navnet på udgangsgrænsekontrolstedet, bestemmelseslandet og videresendelsesdatoen, så snart disse kendes.

III.5

Opfølgningsansvarlig

Det angives som relevant, hvilken myndighed der er ansvarlig for at attestere modtagelsen af og overholdelsen af kravene for den sending, der er omfattet af CVED'et.

III.6

Certifikatudstedende embedsmand

Den ansvarlige embedsmands underskrift i tilfælde af videresendelse af og opfølgning for sendingerne.

DEL 2

Model for CVED-P2

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

«

(1)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/215/EU af 4. april 2011 om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår omladning på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, af sendinger af produkter, der er bestemt til import til Unionen eller til tredjelande (EUT L 90 af 6.4.2011, s. 50).


BILAG II

»BILAG III

DEL 1

Vejledning i anvendelse af det fælles veterinærdokument til brug ved import af dyr — model 2 (CVED-A2)

Generelt

De oplysninger, der gives i del I, udgør dataordbøgerne til den elektroniske udgave af CVED-A2.

Papirkopier af et elektronisk CVED-A2 skal være forsynet med et unikt, optisk maskinlæsbart mærke, som linker til den elektroniske udgave med hyperlink.

Udfyld én af rubrikkerne I.20-I.26 og én af rubrikkerne II.9-II.16; der vælges én mulighed i hver rubrik.

Hvis en rubrik giver dig mulighed for at vælge en eller flere muligheder, er det kun de(n) valgte mulighed(er), der vil blive vist i den elektroniske udgave af CVED-A2.

Hvis en rubrik ikke er obligatorisk, vil dens indhold blive vist som gennemstreget tekst.

Rubrikkernes rækkefølge i CVED-A2-modellen samt rubrikkernes størrelse og form er vejledende.

Hvor der kræves et stempel, er dette i den elektroniske udgave et elektronisk segl.

DEL I — BESKRIVELSE AF SENDINGEN

Rubrik

Beskrivelse

I.1

Afsender/Eksportør

 

Her anføres den erhvervsorganisation, der afsender sendingen (i tredjelandet).

I.2

CVED-reference

 

Den unikke alfanumeriske kode som tildelt af Traces (gentaget i rubrik II.2 og III.2).

I.3

Lokal reference

 

Her angives den unikke alfanumeriske kode som tildelt af den kompetente myndighed.

I.4

Grænsekontrolsted

 

Angiv navnet på grænsekontrolstedet.

I.5

Grænsekontrolstedets kode

 

Den unikke alfanumeriske kode, som grænsekontrolstedet er tildelt af Traces (offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

I.6

Modtager/Importør

 

Her angives adressen på den person eller erhvervsorganisation, der er anført i tredjelandscertifikatet. Alle oplysninger skal angives.

I.7

Bestemmelsessted

 

Det sted, hvor dyrene føres hen med henblik på endelig aflæsning (ikke kontrolsteder) og holdes i overensstemmelse med gældende regler.

Angiv navn, land, adresse og postnummer.

Bestemmelsesstedet kan være det samme som modtagerens adresse.

I.8

Operatør, der er ansvarlig for fragten

 

Den person (også »agenten« eller »klarereren«), som har ansvaret for sendingen, når den fremvises på grænsekontrolstedet, og som foretager de nødvendige anmeldelser til de kompetente myndigheder på importørens vegne; angiv navn og adresse.

Den pågældende skal underrette grænsekontrolstedet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 91/496/EØF.

Den ansvarlige for fragten og modtageren kan være den samme person.

I.9

Ledsagedokumenter

 

Nummer: Angiv certifikatets unikke officielle nummer.

Udstedelsesdato: den dato, hvor certifikatet/dokumentet blev underskrevet af embedsdyrlægen eller den kompetente myndighed.

Ledsagedokumenter: Vedrører hovedsagelig visse typer heste (hestepas), zootekniske dokumenter eller CITES-tilladelser.

Handelsdokumentreference: luftfragtbrevsnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for tog eller vejkøretøj.

I.10

Forhåndsmeddelelse

 

Angiv dato og klokkeslæt for sendingens forventede ankomst til grænsekontrolstedet.

Importører eller deres repræsentanter skal (i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 91/496/EØF), én arbejdsdag i forvejen, underrette det veterinære personale på det grænsekontrolsted, hvor dyrene fremvises, om dyrenes mængde og art samt om, hvornår de forventes at ankomme.

I.11

Oprindelsesland

 

Det land, hvor dyrene har opholdt sig i det foreskrevne tidsrum (3 måneder for kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien til slagtning, dyr af hestefamilien til avl eller udsætning, registrerede heste og fjerkræ; 6 måneder for kvæg og svin til avl og udsætning og får og geder til avl, udsætning eller opfedning).

For heste, der genindføres, betyder det det land, hvorfra de sidst blev afsendt

I.12

Oprindelsesregion

 

Den region, hvor dyrene har opholdt sig i det tidsrum, der er fastsat for det pågældende land: Dette krav vedrører kun lande, der er inddelt i regioner, og hvorfra det kun er tilladt at importere fra et eller flere bestemte områder i landet. Regionskoden er fastlagt i de relevante bestemmelser.

I.13

Transportmiddel

 

Der oplyses om transportmidlet til grænsekontrolstedet:

Transportmåde (ad luftvejen/søvejen/med jernbane/ad landevej).

Identifikation af transportmidlet: for transport ad luftvejen rutenummer, for transport af søvejen skibets navn, for jernbanetransport togets og godsvognens nummer og for vejtransport køretøjets registreringsnummer og efter omstændighederne anhænger-/sættevognsnummer.

I.14

Ikke relevant

I.15

Oprindelsesvirksomhed

 

Denne rubrik kan anvendes til angivelse af oprindelsesvirksomhedens/-ernes navn og adresse (gade, by, region, provins/stat, alt efter hvad der er relevant), land og ISO-landekode.

Registrerings- eller godkendelsesnummer, alt efter hvad der er relevant.

I.16

Ikke relevant

I.17

Containernr./forseglingsnr.

 

Alle forseglings- og containernumre oplyses, hvis det er relevant.

For officielle forseglinger angives det officielle forseglingsnummer som oplyst i det officielle certifikat, og der sættes kryds ved »Officiel forsegling«; eventuelle andre forseglinger angives som anført i ledsagedokumenterne.

I.18

Certificeret som/til

 

Angiv de oplysninger, der er anført i certifikatet i overensstemmelse med gældende regler.

Ved »Organ godkendt i henhold til direktiv 92/65/EØF« forstås et officielt anerkendt organ, institut eller center. »Karantæne« refererer til forordning (EU) nr. 139/2013 (1) for visse fugle og til direktiv 92/65/EF for fugle, katte og hunde. »Genudlægning« vedrører bløddyr. »Andet« anvendes til formål, der ikke falder ind under de øvrige klassificeringer.

I.19

Ikke relevant

I.20

Til omladning

 

Denne rubrik afkrydses, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i direktiv 91/496/EØF, hvis en sending ikke skal importeres på dette grænsekontrolsted, og dyrene fortsætter deres rejse ad sø- eller luftvejen med det samme skib eller det samme fly til et andet grænsekontrolsted med henblik på import til Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Angiv det tildelte Traces-enhedsnummer — se rubrik I.5.

Denne rubrik kan også anvendes, hvis dyr ankommer til EU/EØS fra et tredjeland på vej til et andet tredjeland om bord på samme fly eller skib.

I.21

Ikke relevant

I.22

Til transit til

 

Vedrører transit gennem EU/EØS af dyr, der kommer fra et tredjeland og skal til et andet tredjeland, jf. artikel 9 i direktiv 91/496/EØF. Angiv bestemmelsestredjelandets ISO-kode.

Udgangsgrænsekontrolsted: navnet på det grænsekontrolsted, hvor dyrene skal forlade EU.

I.23

Til det indre marked

 

Der sættes kryds i denne rubrik for sendinger, der skal markedsføres i EU.

I.24

Ikke relevant

I.25

Til genindførsel

 

Genindførsel vedrører udelukkende registrerede heste til væddeløb, konkurrencer eller kulturelle arrangementer efter midlertidig udførsel (forordning (EU) 2018/659 (2).

I.26

Til midlertidig indførsel

 

Midlertidig indførsel vedrører kun registrerede heste. Angiv udgangssted og -dato (skal være mindre end 90 dage efter indførsel).

I.27

Transportmiddel efter grænsekontrolstedet

 

Angiv nærmere, hvilken transportmåde der skal anvendes, efter at sendingen har passeret gennem grænsekontrolstedet (se vejledning i rubrik I.13).

»Andet« anvendes for transportmåder, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 1/2005 (3), som omhandler dyrs velfærd under transport.

I.28

Transportør

 

Transportørens godkendelsesnummer angives i overensstemmelse med dyrevelfærdsbestemmelserne, og ved lufttransport sikres det, at flyselskabet er medlem af IATA.

I.29

Dato for afgang

 

Denne rubrik kan anvendes til angivelse af forventet dato og klokkeslæt for afgangen fra grænsekontrolstedet.

I.30

Logbog

 

Angiv, om der findes en ruteplan, der ledsager dyrene i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 1/2005.

I.31

Beskrivelse af sendingen

 

Art: Der oplyses om dyreart ved angivelse af trivialnavn og om fornødent om racen.

For arter, der ikke er husdyr (bl.a. dyr til zoologiske haver, udstillinger eller forskningsinstitutter), oplyses det videnskabelige navn.

I.32

Samlet antal kolli

 

Angiv antallet af kasser, bure eller båse, som dyrene transporteres i.

I.33

Samlet mængde

 

Angiv antal eller vægt i kg som anført i veterinærcertifikatet eller i andre dokumenter.

I.34

Samlet nettovægt/samlet bruttovægt (kg)

 

Denne rubrik kan anvendes til:

Angivelse af den samlede nettovægt (dvs. dyrenes masse uden primær emballage/beholdere eller anden emballage)

Angivelse af den samlede bruttovægt (dvs. dyrenes samlede masse plus primær emballage/beholdere og al anden emballage, dog ikke containere og andet transportmateriel).

I.35

Erklæring

 

Undertegnede, som er ansvarlig for ovennævnte fragt, attesterer, at angivelserne i del I i dette dokument efter min bedste overbevisning er korrekte og fuldstændige, og erklærer at ville overholde forskrifterne i direktiv 91/496/EØF, herunder betaling for veterinærkontrol og for videresendelse af sendinger, karantæne eller isolering af dyr eller afholdelse af udgifterne til eventuel nødvendig aflivning og bortskaffelse.

Underskriften forpligter også underskriveren til at tage transitsendinger, der afvises af et tredjeland, tilbage.


DEL II — KONTROL

Rubrik

Beskrivelse

II.1

Tidligere CVED

 

Den unikke alfanumeriske kode, som det CVED, der er anvendt i tilfælde af opdeling af en sending eller i tilfælde af omladning (hvor der foretages offentlig kontrol), erstatning eller annullering, er tildelt af Traces.

II.2

CVED-reference

 

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik I.2.

II.3

Dokumentkontrol

 

Skal udfyldes for alle sendinger. Dette omfatter også kontrol af overholdelsen af nationale krav uanset det endelige bestemmelsessted. Den fornødne dokumentation for denne kontrol fremlægges af importøren eller dennes repræsentant.

II.4

Identitetskontrol

 

Der kontrolleres ift. de originale certifikater og dokumenter.

Undtagelse: Der sættes kryds i denne rubrik for dyr, der omlades fra ét grænsekontrolsted til et andet, og som ikke er blevet underkastet identitetskontrol i henhold til artikel 4, stk. 3, i direktiv 91/496/EØF.

II.5

Fysisk kontrol

 

Omfatter bl.a. resultatet af den kliniske undersøgelse samt dødelighed og sygelighed hos dyrene.

Undtagelse: Der sættes kryds i denne rubrik for dyr, der omlades fra ét grænsekontrolsted til et andet, og som ikke er blevet underkastet fysisk kontrol i henhold til artikel 4, stk. 3, i direktiv 91/496/EØF. Denne rubrik skal også afkrydses for dyrearter, der ikke er opført i bilag A til direktiv 90/425/EØF, og som importeres på et grænsekontrolsted i en medlemsstat, der ikke er det endelige bestemmelsessted, og for hvilke den fysiske kontrol skal foretages på det endelige bestemmelsessted, jf. artikel 8, afsnit A, nr. 1), litra b), nr. ii), i direktiv 91/496/EØF.

II.6

Laboratorietest

 

Undersøgt for: Angiv den kategori af stof eller patogen, som er omfattet af undersøgelsesproceduren.

»Stikprøve« angiver, at der er udtaget månedlige prøver i henhold til beslutning 97/794/EF.

»Mistanke« omfatter tilfælde, hvor dyr mistænkes for at have en sygdom eller udviser sygdomstegn eller undersøges i henhold til gældende beskyttelsesforanstaltninger.

»Foreligger endnu ikke«: Afkrydses, hvis dyrene — i afventning af resultater — ikke er blevet afsendt.

II.7

Dyrevelfærdskontrol

 

Beskriv transportbetingelserne og dyrenes velfærdsstatus ved ankomsten.

Undtagelse: Der sættes kryds i denne rubrik for dyr, der omlades fra ét grænsekontrolsted til et andet, og som ikke er blevet underkastet dyrevelfærdskontrol.

II.8

Transportens konsekvenser for dyrene

 

Der oplyses om antallet af døde dyr, antallet af dyr, der er uegnede til forsendelse, og antallet af hundyr, der har født eller aborteret under transporten. For sendinger, der omfatter et stort antal dyr (daggamle kyllinger, fisk, bløddyr osv.), gives der et skøn over antallet af døde eller uegnede dyr, alt efter hvad der er relevant.

II.9

Kan godkendes til omladning

 

Udfyldes som relevant til angivelse af, at sendingen kan godkendes til omladning som defineret i rubrik I.20.

II.10

Ikke relevant

II.11

Kan godkendes til transit

 

Der oplyses om eventuelle transitmedlemsstater i henhold til ruteplanen.

II.12

Kan godkendes til det indre marked

 

Der sættes kryds i den relevante rubrik, hvis dyrene sendes til et kontrolleret bestemmelsessted (slagteri, officielt godkendt organ eller karantæne som oplyst i rubrik I.18), der er godkendt til import på særlige betingelser.

II.13

Ikke relevant

II.14

Ikke relevant

II.15

Kan godkendes til midlertidig indførsel

 

Denne rubrik er kun relevant for registrerede heste. De må kun blive på EU's/EØS' område indtil den dato, der er angivet i rubrik I.26 (højst 90 dage).

II.16

Kan ikke godkendes

 

Denne rubrik benyttes for sendinger, der ikke opfylder EU-kravene, eller som mistænkes for ikke at gøre det.

Når import afvises, angives det tydeligt, hvad der derefter skal ske. »Slagtning« betyder, at kødet fra dyrene kan anvendes til konsum, hvis kødkontrollen giver grundlag herfor. »Aflivning« betyder, at dyrene skal destrueres eller bortskaffes, og at kødet ikke må anvendes til konsum.

II.17

Årsag til afvisning

 

Udfyldes med de relevante oplysninger. Der sættes kryds i den relevante rubrik.

Med »manglende/ugyldigt certifikat« henvises der til importlicenser eller transitdokumenter, der kræves af tredjelande eller medlemsstater.

II.18

Oplysninger om kontrollerede bestemmelsessteder

 

Angiv godkendelsesnummer og adresse, inkl. postnummer, for alle bestemmelsessteder, hvor der er krav om supplerende veterinærkontrol. Dette vedrører rubrik II.9, II.11, II.12 og II.15. For rubrik II.15 oplyses kun adressen på den første virksomhed. For organer, der på grund af fortrolighedshensyn skal forblive anonyme, oplyses det nummer, de er tildelt, men ikke adresse.

II.19

Sending genforseglet

 

Denne rubrik benyttes, når den oprindelige forsegling, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der skal føres en konsolideret liste over alle forseglinger, som er brugt til dette formål.

II.20

Identifikation af grænsekontrolstedet

 

Her påføres grænsekontrolstedets eller den kompetente myndigheds officielle stempel

II.21

Certifikatudstedende embedsmand

 

Embedsdyrlægens navn og underskrift samt dato

II.22

Inspektionsgebyrer

 

Til interne formål.

II.23

Tolddokumentreference

 

Anvendes af toldmyndighederne til at tilføje relevante oplysninger (f.eks. nummeret på T1- eller T5-toldcertifikatet), når sendinger forbliver under toldkontrol i en periode. Disse oplysninger tilføjes normalt, efter at dyrlægen har skrevet under.

II.24

Efterfølgende CVED

 

Angiv den alfanumeriske kode for et eller flere »datter«-CVED'er.


DEL III — OPFØLGNING

Rubrik

Beskrivelse

III.1

Tidligere CVED

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik II.1.

III.2

CVED-reference

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik I.2.

III.3

Efterfølgende CVED

Angiv den alfanumeriske kode for et eller flere CVED'er som oplyst i rubrik II.24.

III.4

Oplysninger om videresendelse

Angiv det anvendte transportmiddel og dets identifikation, landet og ISO-landekoden.

Angiv videresendelsesdatoen og navnet på udgangsgrænsekontrolstedet, så snart disse oplysninger kendes.

III.5

Opfølgningsansvarlig

Det angives, hvilken myndighed der er ansvarlig for at attestere modtagelsen af og overholdelsen af kravene for den sending, der er omfattet af CVED'et: udgangsgrænsekontrolstedet, det endelige bestemmelsesgrænsekontrolsted eller kontrolenheden.

Angiv det efterfølgende bestemmelsessted og/eller årsagerne til, at kravene ikke er overholdt, eller til, at dyrenes status er ændret (f.eks. ugyldigt bestemmelsessted, manglende eller ugyldigt certifikat, manglende overensstemmelse mht. dokumenter, manglende eller ugyldig identifikation, utilfredsstillende test, sygdomsmistænkte dyr, døde dyr, forsvundne dyr eller ændring til endelig indførsel).

III.6

Certifikatudstedende embedsmand

Den kompetente myndigheds certifikatudstedende embedsmands underskrift i tilfælde af videresendelse af og opfølgning for sendingerne.

DEL 2

Model for CVED-A2

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

«

(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor (EUT L 47 af 20.2.2013, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).


BILAG III

»BILAG III

DEL 1

Vejledning i anvendelse af det fælles importdokument — model 2 (CED2)

Generelt

Del I udfyldes af lederen af foderstof- eller fødevarevirksomheden eller dennes repræsentant, med mindre andet er angivet.

Del II og III udfyldes af den kompetente myndighed

De oplysninger, der gives i denne del, udgør dataordbøgerne til den elektroniske udgave af CED2.

Papirkopier af et elektronisk CED2 skal være forsynet med et unikt, optisk maskinlæsbart mærke, som linker til den elektroniske udgave med hyperlink.

Hvis en rubrik giver dig mulighed for at vælge en eller flere muligheder, er det kun de(n) valgte mulighed(er), der vil blive vist i den elektroniske udgave af CED2.

Hvis en rubrik ikke er obligatorisk, vil dens indhold blive vist som gennemstreget tekst.

Rubrikkernes rækkefølge i CED2-modellen samt rubrikkernes størrelse og form er vejledende.

Hvor der kræves et stempel, er dette i den elektroniske udgave et elektronisk segl.

DEL I — BESKRIVELSE AF SENDINGEN

Rubrik

Beskrivelse

I.1

Afsender/Eksportør

 

Angiv navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen), som afsender sendingen. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

I.2

CED-reference

 

Den unikke alfanumeriske kode som tildelt af Traces (gentaget i rubrik II.2 og III.2).

I.3

Lokal reference

 

Her angives den unikke alfanumeriske kode som tildelt af den kompetente myndighed.

I.4

Udpeget indgangssted

 

Angiv navnet på det udpegede indgangssted eller kontrolstedet, alt efter hvad der er relevant.

I.5

Det udpegede indgangssteds kode

 

Den unikke alfanumeriske kode, som det udpegede indgangssted eller kontrolstedet er tildelt af Traces, alt efter hvad der er relevant.

I.6

Modtager/Importør

 

Angiv navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

I.7

Bestemmelsessted

 

Her angives leveringsadressen i Unionen. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

I.8

Operatør, der er ansvarlig for sendingen

 

Den person (foderstof- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant eller en anden person, der foretager anmeldelsen på dennes vegne), der har ansvaret for sendingen, når den fremvises på det udpegede indgangssted, og som foretager de nødvendige anmeldelser til den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted på importørens vegne. Angiv navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller e-mailadresse.

I.9

Ledsagedokumenter

 

Angiv udstedelsesdato og nummer på de officielle dokumenter, der måtte ledsage sendingen.

Handelsdokumentreference: luftfragtbrevsnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for tog eller vejkøretøj.

I.10

Forhåndsmeddelelse

 

Angiv dato og klokkeslæt for sendingens forventede ankomst til det udpegede indgangssted eller kontrolstedet, alt efter hvad der er relevant.

I.11

Oprindelsesland

 

Det tredjeland, hvori varen har sin oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet.

I.12

Ikke relevant

I.13

Transportmiddel

 

Der gives udførlige oplysninger om ankomsttransportmidlet: for fly rutenummer, for skibe skibsnavn, for vejkøretøjer registreringsnummerplade og efter omstændighederne anhænger-/sættevognsnummer og for tog togets og godsvognens nummer.

I.14

Afsendelsesland

 

Det tredjeland, hvor sendingen blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på transport til EU.

I.15

Ikke relevant

I.16

Transportbetingelser

 

Der sættes kryds ved den relevante temperatur under transporten.

I.17

Containernr./forseglingsnr.

 

Alle forseglings- og containernumre oplyses, hvis det er relevant.

For officielle forseglinger angives det officielle forseglingsnummer som oplyst i det officielle certifikat, og der sættes kryds ved »Officiel forsegling«; eventuelle andre forseglinger angives som anført i ledsagedokumenterne.

I.18

Certificeret som/til

 

Vælg den påtænkte anvendelse af varen som angivet i det officielle certifikat (hvis det kræves) eller handelsdokumentet.

Afkryds den relevante rubrik, afhængigt af om varen er beregnet til konsum uden forudgående sortering eller anden fysisk behandling (i dette tilfælde afkrydses rubrikken »Konsum«) eller om den er beregnet til konsum efter en sådan behandling (i så fald afkrydses »Videreforarbejdning«) eller er beregnet til anvendelse som foderstoffer (i så fald afkrydses »Foderstoffer«).

I.19

Ikke relevant

I.20

Til overførsel til

 

I den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, skal det udpegede indgangssted sætte kryds i denne rubrik med henblik på at muliggøre overførsel til et andet kontrolsted efter en tilfredsstillende dokumentkontrol på det udpegede indgangssted.

I.21

Til videre transport

 

Angiv det foretrukne sted, hvortil den sending, der er udtaget til identitetskontrol og fysisk kontrol, skal transporteres, hvis det udpegede indgangssted giver tilladelse hertil, i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol, jf. artikel 8.

I.22

Ikke relevant

I.23

Til det indre marked

 

Der sættes kryds i denne rubrik, hvis sendingen er bestemt til import til EU (artikel 8).

I.24

Ikke relevant

I.25

Ikke relevant

I.26

Ikke relevant

I.27

Transportmiddel efter det udpegede indgangssted

 

Vælg det relevante transportmiddel i tilfælde af overførsel til kontrolsted eller videre transport (se vejledning i rubrik I.13).

I.28

Ikke relevant

 

 

I.29

Ikke relevant

 

 

I.30

Ikke relevant

I.31

Beskrivelse af sendingen

 

Giv en udførlig beskrivelse af varerne (for foderstoffer angives bl.a. foderstoftypen).

Anvend identifikationskoden for varerne som angivet i bilag I (herunder Taric-underopdelingen, hvis det er relevant).

Angiv emballagetype.

I.32

Samlet antal kolli

 

Angiv det samlede antal kolli i sendingen som relevant.

I.33

Samlet mængde

 

Angiv stykantal eller rumfang, alt efter hvad der er relevant.

I.34

Samlet nettovægt/samlet bruttovægt (kg)

 

Nettovægt: Vægten af selve produktet i kg uden emballage. Defineres som produkternes masse uden primær emballage/beholdere eller anden emballage.

Bruttovægt: Samlet vægt i kg. Defineres som produkternes samlede masse plus primær emballage/beholdere og al anden emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel.

I.35

Erklæring

 

Erklæringen skal underskrives af den fysiske person, der er ansvarlig for sendingen:

Undertegnede operatør, som er ansvarlig for ovennævnte sending, attesterer, at angivelserne i del I i dette dokument efter min bedste overbevisning er korrekte og fuldstændige, og erklærer at ville overholde kravene i forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol, herunder betaling for offentlig kontrol og dermed forbundne offentlige foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af foderstof- og fødevarelovgivningen.


DEL II — KONTROL

Rubrik

Beskrivelse

II.1

Tidligere CED

 

I denne rubrik angives den unikke alfanumeriske kode, som det CED, der er anvendt inden overførslen til et kontrolsted eller inden videre transport, er tildelt af Traces.

II.2

CED-reference

 

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik I.2.

II.3

Dokumentkontrol

 

Skal udfyldes for alle sendinger.

II.4

Identitetskontrol

 

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, skal angive resultatet af identitetskontrollen.

II.5

Fysisk kontrol

 

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted skal angive, om sendingen udtages til fysisk kontrol, som i den i artikel 19, stk. 1, fastsatte overgangsperiode kan udføres på et andet kontrolsted.

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, skal angive resultatet af den fysiske kontrol.

II.6

Laboratorietest

 

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, skal her angive resultatet af laboratorietesten. Denne rubrik udfyldes med den kategori af stof eller patogen, for hvilken der er foretaget en laboratorietest.

II.7

Ikke relevant

II.8

Ikke relevant

II.9

Kan godkendes til overførsel til

 

I den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk.1, skal den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted efter en tilfredsstillende dokumentkontrol angive, til hvilket kontrolsted sendingen kan transporteres med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol.

II.10

Kan godkendes til videre transport til

 

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted skal angive, om sendingen er godkendt til videre transport, jf. artikel 8. Der kan kun gives tilladelse til videre transport, hvis identitetskontrollen er udført på det udpegede indgangssted og med et tilfredsstillende resultat. Rubrik II.4. skal derfor udfyldes, samtidig med at der gives tilladelse til videre transport, mens rubrik II.5. skal udfyldes, så snart resultaterne af laboratorietest foreligger.

II.11

Ikke relevant

II.12

Kan godkendes til det indre marked

 

Denne rubrik benyttes for alle sendinger, der skal overgå til fri omsætning i EU.

II.13

Ikke relevant

II.14

Ikke relevant

II.15

Ikke relevant

II.16

Kan ikke godkendes

 

Angiv tydeligt fristen for, hvornår der skal træffes foranstaltninger, hvis sendingen afvises som følge af et utilfredsstillende resultat af dokumentkontrollen.

II.17

Årsag til afvisning

 

Der sættes kryds i den relevante rubrik.

II.18

Oplysninger om kontrollerede bestemmelsessteder (II.9, II.10 og II.16)

 

Angiv som relevant godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle bestemmelsessteder, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet.

II.19

Sending genforseglet

 

Denne rubrik benyttes, når den oprindelige forsegling, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der skal føres en konsolideret liste over alle forseglinger, som er brugt til dette formål.

II.20

Identifikation af det udpegede indgangssted eller kontrolstedet

 

Her påfører den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, sit officielle stempel.

II.21

Certifikatudstedende embedsmand

 

Her sætter den ansvarlige embedsmand ved den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, ved den kompetente myndighed på kontrolstedet, sin underskrift.

Undertegnede officielle inspektør på det udpegede indgangssted/kontrolstedet attesterer, at kontrollen af denne sending er udført i overensstemmelse med EU-kravene.

II.22

Inspektionsgebyrer

 

Denne rubrik kan anvendes til angivelse af inspektionsgebyrer:

II.23

Tolddokumentreference

 

Til toldmyndighedernes brug.

II.24

Efterfølgende CED

 

Angiv den unikke alfanumeriske kode, som det CED, der er anvendt efter overførslen til et kontrolsted eller efter videre transport, er tildelt af Traces.


DEL III — OPFØLGNING

Rubrik

Beskrivelse

III.1

Tidligere CED

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik II.1.

III.2

CED-reference

Den unikke alfanumeriske kode som oplyst i rubrik I.2.

III.3

Efterfølgende CED

Angiv den alfanumeriske kode for et eller flere CED'er som oplyst i rubrik II.24.

III.4

Oplysninger om videresendelse

Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den kompetente myndighed på kontrolstedet, skal angive det anvendte transportmiddel, dets identifikation, bestemmelsesland og videresendelsesdato, så snart disse kendes. Angivelse af navnet på udgangsgrænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted er valgfrit.

III.5

Opfølgning

Angiv den enhed under den lokale kompetente myndighed, der er tilsynsansvarlig i tilfælde af »Destruktion«, »Omdannelse« eller »Anvendelse til andre formål« af sendingen. Denne myndighed skal her angive resultatet af sendingens ankomst, og om sendingen er i overensstemmelse med angivelserne.

III.6

Certifikatudstedende embedsmand

I tilfælde af »Videresendelse« refererer dette til underskriften sat af den ansvarlige embedsmand ved den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted eller, i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, den ansvarlige embedsmand på kontrolstedet.

I tilfælde af »Destruktion«, »Omdannelse« eller »Anvendelse til andre formål« refererer dette til den lokale kompetente myndigheds ansvarlige embedsmands underskrift.

DEL 2

Model for CED2

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

«

Top