Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1668

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/1668 af 26. juni 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje

C/2019/4548

OJ L 256, 7.10.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1668/oj

7.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1668

af 26. juni 2019

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (1), særlig artikel 31, stk. 1, 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med direktiv (EU) 2016/1629 blev der indført et harmoniseret system af for udstedelse af tekniske certifikater for fartøjer på indre vandveje, der overholder ensartede tekniske forskrifter.

(2)

I bilag II til direktiv (EU) 2016/1629 fastlægges det, at de tekniske forskrifter for flydende strukturer er fastsat i ES-TRIN-standard 2017/1.

(3)

Unionens aktiviteter i sektoren for transport ad indre vandveje bør tilsigte at sikre, at de tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, der skal anvendes i Unionen, udarbejdes på en ensartet måde.

(4)

Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI) blev oprettet den 3. juni 2015 inden for rammerne af Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) med henblik på at udarbejde tekniske standarder for transport ad indre vandveje på forskellige områder og navnlig for så vidt angår fartøjer, informationsteknologi og besætninger.

(5)

CESNI vedtog på sit møde den 8. november 2018 den nye europæiske standard om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, ES-TRIN-standard 2019/1 (2).

(6)

ES-TRIN-standarden fastsætter de fælles tekniske forskrifter, der er nødvendige af hensyn til sikkerheden for fartøjer til sejlads på indre vandveje. Den indeholder bestemmelser om skibsbygning, udrustning og udstyr til fartøjer til sejlads på indre vandveje, særlige bestemmelser for nærmere bestemte fartøjskategorier såsom passagerfartøjer, konvojer, der skubbes, og containerskibe, bestemmelser om udstyr til det automatiske identifikationssystem (AIS), bestemmelser om fartøjsidentifikation, en model for certifikater og registre, overgangsbestemmelser samt instrukser om anvendelsen af den tekniske standard.

(7)

CCNR er i færd med at ændre sin retlige ramme, reglementet for inspektion af fartøjer på Rhinen, med henblik på at henvise til den nye standard og gøre samme standard obligatorisk inden for rammerne af anvendelsen af den reviderede konvention om sejlads på Rhinen.

(8)

Direktiv (EU) 2016/1629 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til direktiv (EU) 2016/1629 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 252 af 16.9.2016, s. 118.

(2)  Resolution CESNI 2018-II-1.


BILAG

»BILAG II

TEKNISKE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR FLYDENDE STRUKTURER TIL SEJLADS PÅ INDRE VANDVEJE I ZONE 1, 2, 3 OG 4

De tekniske forskrifter for flydende strukturer er fastsat i ES-TRIN-standarden 2019/1.

«

Top