EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1666

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1666 af 24. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2019/4500

OJ L 255, 4.10.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1666/oj

4.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1666

af 24. juni 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 77, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders offentlige kontrol af varer, der indføres til Unionen, til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden er overholdt.

(2)

I artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625 specificeres visse kategorier af varer, der skal være omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolstedet for første ankomst til Unionen. Disse varer omfatter animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter (sammensatte produkter).

(3)

Når sendinger af visse varer omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625 importeres til Unionen, skal deres transport fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet og deres ankomst til deres bestemmelsessted i Unionen i henhold til EU-lovgivningen i visse tilfælde overvåges for at forebygge risici for folke- og dyresundheden.

(4)

Ved Rådets direktiv 97/78/EF (2) er der fastsat bestemmelser om tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for produkter, der indføres til Unionen fra tredjelande, og betingelser for transport af produkter, der i henhold til EU-lovgivningen skal overvåges fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet. Disse bestemmelser foreskriver bl.a., at sendinger af sådanne produkter skal sendes fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet under den kompetente myndigheds tilsyn i vandtætte køretøjer eller containere, der er plomberet af den kompetente myndighed.

(5)

For så vidt angår visse animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum, foreskrives det i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (3) desuden, at transporten af sendinger af sådanne biprodukter gennemføres i overensstemmelse med reglerne i direktiv 97/78/EF. Disse animalske biprodukter omfatter visse blod og blodprodukter, foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder til selskabsdyr, afsmeltet fedt, der importeres til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr, horn og hornprodukter, bortset fra hornmel, samt hove og hovprodukter, bortset fra hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler.

(6)

I EU-retten er der også fastsat bestemmelser om overvågning af sendinger af vildtlevende hårvildt med skind i overensstemmelse med reglerne for gennemførelse af særlig offentlig kontrol, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 77, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625, og, i overensstemmelse med reglerne for yderligere folkesundhedsmæssige betingelser, af animalske produkter og fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter (»sammensatte produkter«), som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland i overensstemmelse med artikel 77, stk. 1, litra h), i forordning (EU) 2017/625.

(7)

Direktiv 97/78/EF blev ophævet ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra den 14. december 2019. Der bør derfor fastsættes regler for overvågning af transport og ankomst af sendinger af visse varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625, fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet. Disse regler bør anvendes, hvis transporten fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen og ankomsten til bestemmelsesvirksomheden skal overvåges i henhold til EU-lovgivningen.

(8)

For at sikre en effektiv overvågning af transport og ankomst af sendinger fra ankomstgrænsekontrolstedet indtil deres ankomst til virksomheden på bestemmelsesstedet bør varerne transporteres direkte til virksomheden på det bestemmelsessted, der er angivet i det fælles sundhedsimportdokument.

(9)

For at forebygge risici for dyre- og folkesundheden bør varernes ankomst til virksomheden på det bestemmelsessted, der er angivet i det fælles sundhedsimportdokument (»bestemmelsessted«), overvåges. Den kompetente myndighed på ankomstgrænsekontrolstedet bør over for den kompetente myndighed med ansvar for at gennemføre offentlig kontrol på virksomheden på bestemmelsesstedet angive, at varerne har forladt grænsekontrolstedet og er på vej til virksomheden på det bestemmelsessted, der er angivet i det fælles sundhedsimportdokument. Hvis varerne ikke ankommer til virksomheden på bestemmelsesstedet, bør den kompetente myndighed på ankomstgrænsekontrolstedet og den kompetente myndighed med ansvar for virksomheden på bestemmelsesstedet iværksætte passende opfølgende foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 med hensyn til den operatør, der er ansvarlig for sendingen.

(10)

Bestemmelserne i denne forordning bør finde anvendelse, uden at det berører de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (4) om toldtilsyn.

(11)

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 (5) fastsætter de generelle regler for tidsfrister, datoer og tidspunkter for at sikre en ensartet anvendelse af EU-retten. Derfor bør de regler, der er fastsat i nævnte forordning, tages i betragtning ved beregningen af de tidsfrister, der er fastsat i nærværende forordning.

(12)

Forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse fra den 14. december 2019. De regler, der fastsættes ved nærværende forordning, bør derfor også anvendes fra denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der regler for overvågning af transport og ankomst af sendinger af de varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625, og som er bestemt til markedsføring i Unionen, hvis transporten af disse varer fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen skal overvåges i overensstemmelse med EU-lovgivningen (sendingen).

Artikel 2

Betingelser for overvågning af transporten af sendinger fra ankomstgrænsekontrolstedet i Unionen til virksomheden på bestemmelsesstedet

1.   Den kompetente myndighed på ankomstgrænsekontrolstedet i Unionen må kun tillade transport af sendingen til den virksomhed på bestemmelsesstedet, der er anført i det fælles sundhedsimportdokument, jf. artikel 56 i forordning (EU) 2017/625, hvis resultatet af den offentlige kontrol på ankomstgrænsekontrolstedet falder gunstigt ud.

2.   Den sending, som der er givet tilladelse til i henhold til stk. 1, skal:

a)

plomberes af den kompetente myndighed på ankomstgrænsekontrolstedet

b)

transporteres uden at blive aflæsset eller delt

c)

transporteres direkte til virksomheden på det bestemmelsessted, der er angivet i det fælles sundhedsimportdokument.

3.   Den kompetente myndighed på ankomstgrænsekontrolstedet underretter, straks efter at der er givet tilladelse, via det informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), der er omhandlet i artikel 131 i forordning (EU) 2017/625, den kompetente myndighed med ansvar for at gennemføre offentlig kontrol på virksomheden på det bestemmelsessted, der er angivet i det fælles sundhedsimportdokument (»bestemmelsessted«), om, at der efter den offentlige kontrol på ankomstgrænsekontrolstedet er givet tilladelse til transport af sendingen til virksomheden på bestemmelsesstedet.

Artikel 3

Betingelser for overvågning af sendingens ankomst til bestemmelsesstedet

1.   Den operatør, der er ansvarlig for virksomheden på bestemmelsesstedet, underretter senest en dag efter sendingens ankomst den kompetente myndighed med ansvar for at gennemføre offentlig kontrol på virksomheden på bestemmelsesstedet, om sendingens ankomst til den pågældende virksomhed.

2.   Den kompetente myndighed med ansvar for at gennemføre offentlig kontrol på virksomheden på bestemmelsesstedet underretter via IMSOC den kompetente myndighed på ankomstgrænsekontrolstedet om modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, ved at udfylde del III i det fælles sundhedsimportdokument.

3.   Den kompetente myndighed med ansvar for at gennemføre offentlig kontrol på virksomheden på bestemmelsesstedet foretager offentlig kontrol på denne virksomhed for at sikre, at sendingerne er ankommet til virksomheden på bestemmelsesstedet, navnlig ved at kontrollere denne virksomheds fortegnelser over modtagne sendinger.

4.   Hvis den kompetente myndighed på ankomstgrænsekontrolstedet ikke er blevet underrettet om sendingens ankomst til virksomheden på bestemmelsesstedet af den kompetente myndighed med ansvar for at gennemføre offentlig kontrol på virksomheden på bestemmelsesstedet i overensstemmelse med stk. 2 senest 15 dage efter den dato, hvor der blev givet tilladelse til transporten af sendingen i henhold til artikel 2, stk. 1, foretager de kompetente myndigheder yderligere undersøgelser med henblik på at fastslå, hvor sendingen befinder sig.

5.   Hvis sendingen efter de undersøgelser, der er omhandlet i stk. 4, ikke ankommer til virksomheden på bestemmelsesstedet, træffer den kompetente myndighed på ankomstgrænsekontrolstedet og den kompetente myndighed med ansvar for at gennemføre offentlig kontrol på den pågældende virksomhed enhver håndhævelsesforanstaltning, som de anser for hensigtsmæssig, over for den operatør, der er ansvarlig for sendingen, jf. artikel 138 og 139 i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (omarbejdning) (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1).


Top