EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1584

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1584 af 25. september 2019 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, som blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1343/2013 over for importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering

C/2019/6817

OJ L 246, 26.9.2019, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1584/oj

26.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1584

af 25. september 2019

om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, som blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1343/2013 over for importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   EX OFFICIO-UNDERSØGELSE

(1)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har på eget initiativ besluttet, i henhold til artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen, at undersøge den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne over for importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og gøre denne import til genstand for registrering.

B.   VARE

(2)

Den pågældende vare, der muligvis er genstand for omgåelse, er peroxosulfater (persulfater), herunder kaliumperoxomonosulfat, i øjeblikket henhørende under KN-kode 2833 40 00 og ex 2842 90 80 (Taric-kode 2842908020), med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»den pågældende vare«).

(3)

Den undersøgte vare, som kan være genstand for omgåelse, er den samme som den, der er beskrevet i foregående betragtning, tariferes i øjeblikket under de samme koder som den pågældende vare og importeres under Taric-tillægskode A820 (»den undersøgte vare«).

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(4)

De gældende foranstaltninger, der muligvis omgås, er de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1343/2013 (2). En udløbsundersøgelse vedrørende disse foranstaltninger blev indledt den 17. december 2018 og er endnu ikke afsluttet (3).

D.   BEGRUNDELSE

(5)

Den foreliggende undersøgelse af mulig omgåelse af de gældende foranstaltninger er baseret på tilstrækkelige beviser for, at de gældende antidumpingforanstaltninger omgås ved at omlægge mønstre og kanaler for salg af den pågældende vare.

(6)

De gældende foranstaltninger ligger på mellem 24,5 % og 71,8 %. En af de eksporterende producenter, ABC Chemicals Co. Ltd Shanghai (»ABC«), er pålagt en told på 0 %. Importstatistikker viser en ændring i handelsmønstret efter indførelsen af den endelige antidumpingtold på den pågældende vare. Disse statistikker viser også, at importen fra Kina nu hovedsageligt indføres til Unionen via ABC. Bevismateriale, som Kommissionen er i besiddelse af, viser imidlertid, at ABC ikke længere producerer den pågældende vare. Desuden fremgår det, at ABC's produktionslicens blev trukket tilbage i juli 2017, at der ikke blev udstedt nogen ny licens, og at virksomheden er klassificeret som distributionsvirksomhed og ikke som producent.

(7)

Der synes ikke at være nogen gyldig grund eller økonomisk begrundelse for denne kanalisering af eksporten ud over den eksisterende told på 0 % for ABC.

(8)

Kommissionen er desuden i besiddelse af tilstrækkelige beviser for, at de afhjælpende virkninger af de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af den pågældende vare undergraves med hensyn til både mængde og pris. Betydelige importmængder af den undersøgte vare synes at have erstattet importen af den pågældende vare. Kommissionen er endvidere i besiddelse af tilstrækkelige beviser for, at importen af den undersøgte vare finder sted til priser, der ligger under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat ved den undersøgelse, som førte til de gældende foranstaltninger.

(9)

Endelig har Kommissionen indhentet tilstrækkelige beviser for, at den undersøgte vare sælges til dumpingpriser set i forhold til den normale værdi, der tidligere er fastsat.

(10)

Hvis det i løbet af undersøgelsen konstateres, at der foregår andre former for omgåelse, som er omfattet af grundforordningens artikel 13, end ovennævnte, kan den pågældende praksis også blive undersøgt.

E.   SAGSFORLØB

(11)

Set i lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 3, og gøre importen af de undersøgte varer til genstand for registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5.

(12)

Myndighederne i Folkerepublikken Kina vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

a)   Frister

(13)

For at sikre en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes frister, inden for hvilke:

parterne kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

parterne skriftligt kan anmode om at blive hørt af Kommissionen.

(14)

Det skal bemærkes, at de proceduremæssige rettigheder, som er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for de frister, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 3.

b)   Spørgeskemaer

(15)

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige i forbindelse med sin undersøgelse, sender Kommissionen et spørgeskema til ABC, der opfordres til at besvare dette spørgeskema inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 2.

c)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(16)

Interesserede parter skal give sig til kende ved at kontakte Kommissionen inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1.

(17)

Alle parter, herunder EU-erhvervsgrenen, importører og alle relevante sammenslutninger, opfordres til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation, forudsat at disse bemærkninger indgives inden den frist, der er fastsat i artikel 3, stk. 2. Kommissionen kan desuden høre parterne, hvis de skriftligt anmoder herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til at høre dem.

F.   REGISTRERING

(18)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, skal importen af den undersøgte vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves et passende beløb i antidumpingtold fra den dato, hvor der blev indført registrering af denne import, hvis det som resultat af undersøgelsen konstateres, at der forekommer omgåelse.

(19)

Fremtidig forpligtelse kan udspringe af resultaterne af denne undersøgelse. Med de oplysninger, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, navnlig oplysninger om, at visse virksomheder, der i øjeblikket er pålagt en resttold på 71,8 % (Taric-tillægskode A999), eller virksomheder, der er omfattet af en individuel toldsats, sælger deres varer gennem ABC (som er pålagt en told på 0 %), er beløbet for den mulige fremtidige betalingsforpligtelse fastsat til niveauet for resttolden, som er en værditold på 71,8 % på cif-importværdien af den undersøgte vare, der importeres under Taric-tillægskode A820.

G.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(20)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(21)

Hvis det konstateres, at en interesseret part har givet urigtige eller vildledende oplysninger, skal der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(22)

Hvis en interesseret part helt eller delvis undlader at samarbejde, og der derfor drages konklusioner på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

H.   TIDSPLAN FOR UNDERSØGELSEN

(23)

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, blive afsluttet senest ni måneder efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

I.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(24)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).

(25)

En databeskyttelsesmeddelelse, der informerer alle personer om behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af Kommissionens handelsbeskyttelsesaktiviteter, findes på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

J.   HØRINGSKONSULENT

(26)

Parterne kan anmode om, at høringskonsulenten i handelsprocedurer griber ind. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til dokumenternes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af tidsfrister og eventuelle andre anmodninger vedrørende parters og tredjeparters ret til forsvar, som kan opstå under proceduren.

(27)

Høringskonsulenten kan arrangere høringer og mægle mellem parten/parterne og Kommissionens tjenestegrene for at sikre, at parternes ret til forsvar udøves fuldt ud.

(28)

En anmodning om en høring med høringskonsulenten bør indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil analysere begrundelsen for anmodningen. Disse høringer bør kun finde sted, hvis spørgsmålene ikke allerede er blevet afklaret med Kommissionens tjenestegrene.

(29)

Anmodninger skal indgives i god tid og hurtigst muligt for at sikre en velordnet afvikling af procedurerne. Med henblik herpå bør parterne anmode om høringskonsulentens mellemkomst hurtigst muligt efter den hændelse, der berettiger en sådan mellemkomst. I princippet skal de tidsrammer, der er fastsat i denne forordnings artikel 3 for at anmode om høringer med Kommissionens tjenestegrene, finde tilsvarende anvendelse på anmodninger om høringer med høringskonsulenten. Hvis anmodninger om høring indgives efter den relevante tidsrammes udløb, vil høringskonsulenten også undersøge årsagerne til sådanne sene anmodninger, karakteren af de spørgsmål, der er rejst, og virkningen af disse spørgsmål på retten til forsvar under behørig hensyntagen til god forvaltningsskik og rettidig afslutning af undersøgelsen.

(30)

Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens sider på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/. —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes hermed en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i grundforordningen med henblik på at fastslå, om importen til Unionen af peroxosulfater (persulfater), herunder kaliumperoxomonosulfat, i øjeblikket henhørende under KN-kode 2833 40 00 og ex 2842 90 80 (Taric-kode 2842908020) og med oprindelse i Folkerepublikken Kina, importeret under Taric-tillægskode A820, omgår de foranstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1343/2013.

Artikel 2

1.   I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen skal medlemsstaternes toldmyndigheder tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i nærværende forordnings artikel 1.

2.   Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 3

1.   Parterne skal give sig til kende ved at kontakte Kommissionen senest 15 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.   Medmindre andet er angivet, skal parterne fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende andre oplysninger senest 37 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Parterne kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

4.   Oplysninger, der forelægges Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Inden de indgiver oplysninger og/eller data til Kommissionen, der er omfattet af tredjemands ophavsret, skal parterne anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, der udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge de parter, der er berørt af denne undersøgelse, oplysningerne og/eller dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

5.   Alle skriftlige indlæg, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne forordning, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra parterne, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påtegningen »Limited« (5). De parter, der indgiver oplysninger i løbet af undersøgelsen, opfordres til at begrunde deres anmodning om fortrolig behandling.

6.   Parter, der indgiver oplysninger, der er forsynet med påtegningen »Limited«, skal indgive ikke-fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold.

7.   Hvis en part, der indsender fortrolige oplysninger, ikke kan give en god begrundelse for at anmode om fortrolig behandling eller undlader at indsende et ikke-fortroligt sammendrag heraf, der opfylder kravene til form og indhold, kan Kommissionen se bort fra disse oplysninger, medmindre det på et relevant grundlag og på tilfredsstillende måde kan godtgøres, at oplysningerne er korrekte.

8.   Interesserede parter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger og anmodninger via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), herunder scannede fuldmagter og erklæringer, dog med undtagelse af omfattende besvarelser, der skal indleveres på en CD-ROM eller DVD, der enten afleveres personligt eller sendes anbefalet.

For at få adgang til TRON.tdi skal interesserede parter have en EU Login-konto. Fuldstændige oplysninger om registrering på og brug af TRON.tdi findes på https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Ved brug af TRON.tdi eller e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk kommunikation, og som findes i dokumentet »Korrespondance med Europa-Kommissionen i handelsbeskyttelsessager«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels hjemmeside: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152565.pdf. Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indsendelse af bemærkninger pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mail: TRADE-R707@ec.europa.eu

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1343/2013 af 12. december 2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 338 af 17.12.2013, s. 11).

(3)  Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (2018/C 454/06) (EUT C 454 af 17.12.2018, s. 7).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(5)  Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


Top