Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1559

Kommissionens forordning (EU) 2019/1559 af 16. september 2019 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/6528

OJ L 239, 17.9.2019, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1559/oj

17.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1559

af 16. september 2019

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (2) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for cyflufenamid. Autoriteten foreslog, at definitionen på restkoncentration ændres for varer af animalsk oprindelse. Den anbefalede at sænke MRL'erne for drueagurker/asieagurker og for rug. For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for majs, almindelig hirse, ris, durra/sorghum, hvede, fjerkræ (muskel, fedt og lever) samt fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(3)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (3) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for fenbuconazol. Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres. Den anbefalede at sænke MRL'erne for grapefrugter, appelsiner, mandler, paranødder, cashewnødder, kastanjer, kokosnødder, hasselnødder, macadamia, pekannødder, pinjekerner, pistacienødder, valnødder og blåbær. For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede en række oplysninger vedrørende MRL'erne for abrikoser, ferskner, blommer, agurker, drueagurker/asieagurker, courgetter, meloner, græskar og vandmeloner, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (4) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for fluquinconazol. Autoriteten konkluderede, at der ikke på nuværende tidspunkt godkendes nogen anvendelsesformål eller importtolerancer for fluquinconazol i EU, og at der ikke foreligger nogen Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »CXL'er«) for det pågældende aktivstof. Der forventes derfor ikke at forekomme restkoncentrationer af fluquinconazol i nogen vegetabilske varer eller animalske produkter. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for fluquinconazol fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til bestemmelsesgrænseværdien (i det følgende benævnt »LOD«).

(5)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (5) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for tembotrion. Den anbefalede at sænke MRL'erne for svin (lever og nyre), kvæg (lever og nyre) og dyr af hestefamilien (lever og nyre). For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for sukkermajs og krydderier i form af frugter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller CXL'er, bør MRL'erne fastsættes til den specifikke LOD eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(8)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(9)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(10)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(12)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret i Unionen eller importeret til Unionen inden den 7. april 2020.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 7. april 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(10):5416.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5399.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5409.

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5417.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II tilføjes følgende kolonner vedrørende cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Cyflufenamid (summen af cyflufenamid (Z-isomer) og E-isomer heraf, udtrykt som cyflufenamid) (A) (R)

Fenbuconazol (summen af enantiomerer)

Fluquinconazol (F)

Tembotrion (summen af modertembotrion (AE 0172747) og dets metabolit M5 (4,6-dihydroxytembotrion), udtrykt som tembotrion) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Citrusfrugter

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Grapefrugter

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Appelsiner

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Citroner

 

1 (+)

 

 

0110040

Limefrugter

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandariner

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Andet (2)

 

0,5

 

 

0120000

Trænødder

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Mandler

 

(+)

 

 

0120020

Paranødder

 

(+)

 

 

0120030

Cashewnødder

 

(+)

 

 

0120040

Kastanjer

 

(+)

 

 

0120050

Kokosnødder

 

(+)

 

 

0120060

Hasselnødder

 

(+)

 

 

0120070

Macadamia

 

(+)

 

 

0120080

Pekannødder

 

(+)

 

 

0120090

Pinjekerner

 

(+)

 

 

0120100

Pistacienødder

 

(+)

 

 

0120110

Valnødder

 

(+)

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

 

 

0130000

Kernefrugter

0,06

0,5

 

 

0130010

Æbler

 

(+)

 

 

0130020

Pærer

 

(+)

 

 

0130030

Kvæder

 

(+)

 

 

0130040

Mispel

 

(+)

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

(+)

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

 

0140000

Stenfrugter

 

 

 

 

0140010

Abrikoser

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Ferskner

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Blommer

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Andet (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

 

0151000

a)

Druer

0,2

1,5

 

 

0151010

Spisedruer

 

(+)

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

(+)

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

0153990

Andet (2)

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Blåbær

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Tranebær

 

1 (+)

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Hyben

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Hyldebær

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

 

0161990

Andet (2)

 

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

 

0162990

Andet (2)

 

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Bananer

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Mangofrugter

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papajaer

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Granatæbler

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Cherimoya

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Guavaer

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Brødfrugter

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Durianfrugter

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

0212010

Maniokker

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

 

0213040

Peberrod

 

 

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

 

0213070

Persillerod

 

 

 

 

0213080

Radiser

 

 

 

 

0213090

Havrerod

 

 

 

 

0213100

Kålroer

 

 

 

 

0213110

Majroer

 

 

 

 

0213990

Andet (2)

 

 

 

 

0220000

Løg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Hvidløg

 

 

 

 

0220020

Løg

 

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

 

0220990

Andet (2)

 

 

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Tomater

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Sød peberfrugt

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Auberginer/ægplanter

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Okra, lady's fingers

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Andet (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Agurker

 

(+)

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

(+)

 

 

0232030

Courgetter

 

(+)

 

 

0232990

Andet (2)

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Meloner

 

(+)

 

 

0233020

Græskar

 

(+)

 

 

0233030

Vandmeloner

 

(+)

 

 

0233990

Andet (2)

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

 

 

0242990

Andet (2)

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

 

0251020

Havesalat

 

 

 

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

 

0251990

Andet (2)

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Spinat

 

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

 

0252990

Andet (2)

 

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

 

0260990

Andet (2)

 

 

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Alm. asparges

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Bladselleri

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Knoldfennikel

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Artiskokker

0,04

 

 

 

0270060

Porrer

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Rabarber

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Bambusskud

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Palmehjerter

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

0300990

Andet (2)

 

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Jordnødder

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Valmuefrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Sesamfrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Solsikkefrø

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Rapsfrø

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Sojabønner

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Sennepsfrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Græskarfrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Saflorfrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Hampfrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

 

 

0500000

KORN

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Byg

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Majs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Alm. hirse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Havre

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Ris

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Rug

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Alm, durra/sorghum

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Hvede

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Andet (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

Te

 

 

 

 

0620000

Kaffebønner

 

 

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

 

0640000

Kakaobønner

 

 

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

 

 

0700000

HUMLE

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

 

 

0900990

Andet (2)

 

 

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

1010000

Varer fra

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

a)

svin

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Fedt

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Nyre

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Fedt

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Nyre

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

c)

får

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Fedt

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Lever

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Nyre

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

d)

geder

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Fedt

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Lever

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Nyre

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Fedt

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Nyre

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

f)

fjerkræ

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Muskel

 

 

 

 

1016020

Fedt

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

1016990

Andet (2)

 

 

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Muskel

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Fedt

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Lever

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Nyre

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Andet (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Mælk

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kvæg

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

1020990

Andet (2)

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

 

 

(F)

=

Fedtopløselig

Cyflufenamid (summen af cyflufenamid (Z-isomer) og E-isomer heraf, udtrykt som cyflufenamid) (A) (R)

(A) EU-referencelaboratorierne har påpeget, at referencestandarderne for E-isomer og metabolit 149-F1 ikke foreligger kommercielt. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til den i første punktum omhandlede kommercielle tilgængelighed af referencestandarden, hvis den foreligger senest den 17. september 2020, eller Kommissionen vil, hvis referencestandarden ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at den ikke foreligger.

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Cyflufenamid - kode 1000000 undtagen 1040000 : summen af cyflufenamid (Z-isomer) og E-isomer heraf, udtrykt som cyflufenamid)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om fodringsforsøg af fjerkræ ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 17. september 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0500090

Hvede

Fenbuconazol (summen af enantiomerer)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger vedrørende metabolitter af triazolderivater ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 17. september 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0110010

Grapefrugter

0110020

Appelsiner

0110030

Citroner

0110040

Limefrugter

0110050

Mandariner

0120010

Mandler

0120020

Paranødder

0120030

Cashewnødder

0120040

Kastanjer

0120050

Kokosnødder

0120060

Hasselnødder

0120070

Macadamia

0120080

Pekannødder

0120090

Pinjekerner

0120100

Pistacienødder

0120110

Valnødder

0130010

Æbler

0130020

Pærer

0130030

Kvæder

0130040

Mispel

0130050

Japanmispel/loquat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, herunder data vedrørende metabolitter af triazolderivater, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 17. september 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140010

Abrikoser

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger vedrørende metabolitter af triazolderivater ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 17. september 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140020

Kirsebær (søde)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, herunder data vedrørende metabolitter af triazolderivater, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 17. september 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140030

Ferskner

0140040

Blommer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger vedrørende metabolitter af triazolderivater ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 17. september 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

0154010

Blåbær

0154020

Tranebær

0163020

Bananer

0231020

Sød peberfrugt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, herunder data vedrørende metabolitter af triazolderivater, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 17. september 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0232010

Agurker

0232020

Drueagurker/asieagurker

0232030

Courgetter

0233010

Meloner

0233020

Græskar

0233030

Vandmeloner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger vedrørende metabolitter af triazolderivater ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 17. september 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0401020

Jordnødder

0401050

Solsikkefrø

0401060

Rapsfrø

0500010

Byg

0500070

Rug

0500090

Hvede

1011030

Lever

1011040

Nyre

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1012030

Lever

1012040

Nyre

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1013030

Lever

1013040

Nyre

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1014030

Lever

1014040

Nyre

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1015030

Lever

1015040

Nyre

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1017030

Lever

1017040

Nyre

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

Tembotrion (summen af modertembotrion (AE 0172747) og dets metabolit M5 (4,6-dihydroxytembotrion), udtrykt som tembotrion) (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Tembotrion - kode 1000000 undtagen 1040000 : Metabolit M5 (dihydroxytembotrion)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 17. september 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0234000

(d)

sukkermajs«

2)

I bilag III, del A, udgår kolonnerne vedrørende cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion.


(*1)  Bestemmelsesgrænseværdi

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der er fastsat MRL'er.


Top