EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1395

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1395 af 10. september 2019 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Bosnien-Hercegovina og Israel og navnet på Republikken Nordmakedonien på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkrævarer kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet og ændring af standardveterinærcertifikatet for ægprodukter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/6423

OJ L 234, 11.9.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1395/oj

11.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1395

af 10. september 2019

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Bosnien-Hercegovina og Israel og navnet på Republikken Nordmakedonien på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkrævarer kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet og ændring af standardveterinærcertifikatet for ægprodukter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (2) samt for indførsel heraf fra tredjelande, særlig artikel 23, stk. 1, artikel 24, stk. 2, artikel 25, stk. 2 og artikel 26, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (3) fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat til brug ved import til og transit, herunder oplagring under transit, gennem Unionen af fjerkræ og fjerkræprodukter (i det følgende benævnt »varerne«). Varerne må kun importeres til og sendes i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i tabellen i del 1 i bilag I.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 798/2008 er der også fastsat betingelser for, hvornår et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI).

(3)

Bosnien-Hercegovina er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import af og transit gennem Unionen af fjerkrækød er tilladt fra hele landet.

(4)

Bosnien-Hercegovina har anmodet om også at blive godkendt til import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter. På baggrund af oplysninger, der blev indsamlet under Kommissionens revision i Bosnien-Hercegovina med henblik på at evaluere dyresundhedskontrollen af kød og fjerkræ bestemt til eksport til Unionen, og i betragtning af det positive resultat af denne revision, har Kommissionen konkluderet, at Bosnien-Hercegovina opfylder dyresundhedskravene som fastsat i forordning (EF) nr. 798/2008 for import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter. Derfor bør oplysningerne om Bosnien-Hercegovina i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres for at give det pågældende tredjeland tilladelse til import til og transit gennem Unionen af æg og ægprodukter.

(5)

Bosnien-Hercegovina har desuden forelagt Kommissionen sit nationale program for bekæmpelse af salmonella i æglæggende høner af Gallus gallus. Dette program blev imidlertid ikke anset for at yde garantier, der svarer til de garantier, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 (4) og godkendelsen af dette program er ikke afsluttet. Derfor er det kun tilladt at importere æg af typen Gallus gallus, der er opført under »S4« i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 fra Bosnien-Hercegovina.

(6)

Israel er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra import til og transit gennem Unionen af visse fjerkrævarer er tilladt fra visse områder i landet, afhængigt af om der er gennemført sanering (stamping out) for Newcastle disease. Denne regionalisering blev fastsat i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(7)

Den 24. april 2019 bekræftede Israel tilstedeværelsen af HPAI af subtype H5N8 på en fjerkræbedrift i landet. På grund af det bekræftede udbrud af HPAI har Israel, siden april 2019, ikke længere kunnet betragtes som frit for denne sygdom, og veterinærmyndighederne i Israel kan derfor ikke længere attestere sendinger af fjerkrækød til konsum med henblik på import til eller transit gennem Unionen.

(8)

Israels veterinærmyndigheder har indsendt oplysninger til Kommissionen om udbruddene af HPAI og har bekræftet, at de siden datoen for bekræftelse af udbruddet af HPAI har suspenderet udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af fjerkrækød til konsum bestemt til import til eller transit gennem Unionen.

(9)

Siden den dato er der derfor ikke blevet indført sådanne produkter med oprindelse i Israel til Unionen. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør denne situation dokumenteres, og den relevante slutdato bør opføres i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008. Dette sikrer også, at sendinger af sådanne produkter, der er fremstillet efter slutdatoen og før den startdato, der fastsættes, hvis Israel på ny bliver frit for HPAI, ikke vil kunne indføres til Unionen.

(10)

Oplysningerne vedrørende Israel i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres for at tage højde for den nuværende epidemiologiske situation i dette tredjeland.

(11)

På baggrund af De Forenede Nationers (FN) mægling indgik Athen og Skopje i juni 2018 en bilateral aftale (»Prespaaftalen«) om at ændre FN's foreløbige reference for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Denne aftale er nu ratificeret af begge lande, og Republikken Nordmakedonien har formelt informeret EU om dens ikrafttræden. Derfor bør navnet på det pågældende tredjeland ændres i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

(12)

Del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 indeholder et standardveterinærcertifikat for ægprodukter (EP). I standardveterinærcertifikatet henvises der i del I i bemærkningerne til HS-koder, der skal angives i rubrik I.19. i certifikatets del I.

(13)

Enzymer, der stammer fra æg, såsom lysozym, anses for at være ægprodukter og de relevante HS-koder for disse enzymer bør tilføjes til de HS-koder, der skal anføres i rubrik I.19. i del I i standardveterinærcertifikatet for ægprodukter. Derfor bør standardveterinærcertifikatet for ægprodukter (EP) ændres.

(14)

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres.

(15)

Medlemsstaterne og industrien bør have en rimelig overgangsperiode på to måneder til at tilpasse sig til de nye krav i det ændrede standardveterinærcertifikat, før dette certifikat bliver obligatorisk.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I en overgangsperiode, som udløber den 11. november 2019 tillader medlemsstaterne indførsel til Unionen af sendinger af varer omfattet af standardveterinærcertifikatet for ægprodukter (EP) i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 i den udgave, som forelå før ændringen af dette standardveterinærcertifikat ved denne forordning, forudsat at den er undertegnet inden den 11. oktober 2019.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 foretages følgende ændringer:

a)

Oplysningerne vedrørende Bosnien-Hercegovina affattes således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»BA — Bosnien-Hercegovina

BA-0

Hele landet

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4«

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

Oplysningerne vedrørende Israel affattes således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»IL — Israel (5)

IL-0

Hele landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4«

IL-1

Område syd for rute nr. 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Område nord for rute nr. 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

Oplysningerne vedrørende Republikken Nordmakedonien affattes således:

Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn

Tredjelandets, områdets, zonens eller segmentets kode

Beskrivelse af tredjelandet, området, zonen eller segmentet

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Særlige betingelser

Status mht. overvågning for aviær influenza

Status mht. vaccination mod aviær influenza

Salmonellabekæmpelsesstatus (6)

Model(ler)

Supplerende garantier

Slutdato (1)

Startdato (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

»MK — Republikken Nordmakedonien

MK-0

Hele landet

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017«

 

 

 

d)

Følgende fodnote udgår:

»(4)

Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien: landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.«

2)

I del 2 affattes standardveterinærcertifikatet for ægprodukter (EP) således:

»Standardveterinærcertifikat for ægprodukter (EP)

Image 1 Tekst af billedet Image 2 Tekst af billedet Image 3 Tekst af billedet Image 4 Tekst af billedet «

Top