EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1382

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1382 af 2. september 2019 om ændring af visse forordninger om indførelse af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger over for visse stålprodukter omfattet af beskyttelsesforanstaltninger

C/2019/6265

OJ L 227, 3.9.2019, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1382/oj

3.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1382

af 2. september 2019

om ændring af visse forordninger om indførelse af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger over for visse stålprodukter omfattet af beskyttelsesforanstaltninger

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/477 af 11. marts 2015 om de foranstaltninger, Unionen kan træffe med hensyn til den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger (1),

efter høring af udvalget for beskyttelsesforanstaltninger, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   BAGGRUND OG SAGSFORLØB

(1)

Ved forordning (EU) 2019/159 (2) indførte Kommissionen beskyttelsesforanstaltninger, for så vidt angår visse stålprodukter, i en periode på tre år. Disse foranstaltninger gennemføres i form af toldkontingenter, der finder anvendelse i bestemte perioder, hvor der skal betales told på import ud over kontingentet på 25 %, når importen overstiger en bestemt tærskel, som svarer til det gennemsnitlige importniveau i årene 2015 til 2017.

(2)

Der er i øjeblikket indført antidumping- og/eller udligningsforanstaltninger for nogle af de varekategorier, som er omfattet af beskyttelsesforanstaltningerne. Når de toldkontingenter, som er fastsat i henhold til beskyttelsesforanstaltningerne, er opbrugt, skal der derfor for disse varer betales både told på import ud over kontingentet og antidumping- eller udligningstold for samme import. Som fremhævet i forordning (EU) 2019/159 (3) kan en sådan kumulering af antidumping- og/eller antisubsidieforanstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger, der indføres ved samme forordning, give en større virkning for handelen end ønskeligt, hvilket berettiger en undersøgelse, når tiden er inde.

(3)

Derfor offentliggjorde Kommissionen den 24. april 2019 en meddelelse (4) om de mulige kombinerede virkninger af antidumping- og/eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger over for de pågældende varekategorier. Nævnte varekategorier er opført i bilag 1.A til orientering. I sin meddelelse af 24. april 2019 bekræftede Kommissionen, at der er grund til at konkludere, at kombinationen af disse foranstaltninger rent faktisk kan have en større virkning end tilsigtet eller ønskeligt i henhold til Unionens handelsbeskyttelsespolitik og -mål, jf. forordning (EU) 2015/477, og at det kan være hensigtsmæssigt at ændre de eksisterende antidumping- og udligningsforanstaltninger, som dækker de varekategorier, der også er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger, for at sikre proportionalitet i de pågældende foranstaltninger.

(4)

Kommissionen opfordrede i samme meddelelse interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt om ovennævnte betragtninger.

2.   BEMÆRKNINGER FRA INTERESSEREDE PARTER

(5)

Kommissionen modtog bemærkninger fra 12 interesserede parter og tog behørigt stilling til deres argumenter. Blandt disse parter er fem eksporterende producenter, en udenlandsk regering, en europæisk sammenslutning af stålproducenter, fire brugere eller importører af stål i EU samt en sammenslutning af stålbrugere.

(6)

Størstedelen af de interesserede parter var enige om, at kombinationen af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger over for de samme varer kunne have en større virkning end tilsigtet eller ønskeligt i henhold til Unionens handelsbeskyttelsespolitik og -mål. En række interesserede parter bemærker, at en sådan kombination af foranstaltninger kunne betyde, at visse eksporterende producenter, som søger at eksportere til Unionen, bebyrdes i en sådan grad, at de faktisk hindres i at få adgang til Unionens marked.

(7)

En importør fra Litauen var enig i, at en kombination af antidumping-/antisubsidieforanstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger ikke er ønskelig, og anmodede om en justering med tilbagevirkende kraft af den kombinerede virkning af foranstaltningerne ved at godtgøre importøren det overskydende beløb af den betalte told.

(8)

Som svar på denne anmodning bemærkede Kommissionen, at artikel 2 i forordning (EU) 2015/477 klart begrænser enhver foranstaltning, der træffes i medfør af nævnte forordning, til at anvendes fra dens ikrafttrædelsesdato, og at den ikke kan tjene som grundlag for tilbagebetaling af told, der er opkrævet før denne dato, medmindre Kommissionen bestemmer andet. Da virkningerne af denne fornyede undersøgelse derfor er begrænset til en fremadrettet anvendelse af de pågældende samtidige foranstaltninger, blev den eksporterende producents påstand afvist.

(9)

En eksporterende producent fra Rusland fremførte, at Kommissionen for at sikre forudsigelighed og retssikkerhed og for enhver pris undgå den kombinerede virkning af antidumping- og/eller antisubsidieforanstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger straks burde ændre de gældende antidumpingforanstaltninger, uanset om toldkontingenterne for de varer, der er omfattet af den pågældende beskyttelsesforanstaltning, er opbrugt eller ej.

(10)

Denne eksporterende producent henviste specifikt til den antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Brasilien, Iran, Rusland og Ukraine, som indførtes ved Kommissionens forordning (EU) 2017/1795 (5).

(11)

Kommissionen mindede i den forbindelse om, at virkningen af beskyttelsesforanstaltninger først indfinder sig, når det relevante niveau for toldkontingentet er opbrugt (specifikt eller erga omnes), og den gældende told på import ud over kontingentet pålægges. Indtil dette tidspunkt finder Kommissionen, at det fulde niveau for de gældende antidumping-/antisubsidieforanstaltninger fortsat er nødvendigt og berettiget for at afhjælpe virkningen af uretfærdig dumpingimport/subsidieret import. Spørgsmålet om en kombineret virkning bliver derfor først relevant, når den gældende kvantitative tærskel er opbrugt, og der anvendes yderligere beskyttelsestold.

(12)

Kommissionen tilføjede desuden, at niveauet for importen af de varekategorier, der eksporteres af den russiske eksporterende producent, indtil videre er forblevet under niveauet for det gældende toldkontingent. Påstanden blev derfor afvist.

(13)

Flere interesserede parter fremførte, at de er genstand for dobbelte foranstaltninger, eftersom det forholder sig sådan, at for visse varer med oprindelse i USA finder både tolden på import ud over kontingentet og de såkaldte »udligningsforanstaltninger«, der blev indført i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/886 (6), anvendelse. De fremførte derfor, at Kommissionen også burde suspendere sidstnævnte foranstaltninger inden for rammerne af denne forordning.

(14)

Kommissionen bemærkede, at »udligningsforanstaltninger« og antidumping-/antisubsidieforanstaltninger grundlæggende har forskellige politikmål og derfor ikke er omfattet af en undersøgelse med henblik på at vurdere proportionaliteten i de kombinerede antidumping-/antisubsidieforanstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger, der blev indført ved forordning (EU) 2019/159. I den forbindelse skal det erindres, at antidumping-/antisubsidieforanstaltninger har til formål at afhjælpe »uretfærdige« handelstiltag fra bestemte operatører eller lande. I modsætning hertil har »udligningsforanstaltninger« til formål at skabe ligevægt mellem indrømmelser og forpligtelser mellem Unionen og et andet WTO-medlem ved at suspendere i alt væsentligt tilsvarende indrømmelser eller andre forpligtelser (7) efter ensidig handling fra den pågældende WTO-medlemsstats side, som forstyrrer nævnte ligevægt mellem indrømmelser og forpligtelser. Dette fremgår også af det forskellige retsgrundlag for sidstnævnte foranstaltninger, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 (8). Bestemmelserne i forordning (EU) 2015/477, som udgør retsgrundlaget for nærværende forordning, vedrører imidlertid specifikt kun den kombinerede virkning af antidumping- og/eller antisubsidieforanstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger over for de samme varekategorier, der er opført i bilag 1.A. I betragtning af den anderledes underliggende situation og det anderledes underliggende formål med disse forskellige foranstaltninger er en suspension af de pågældende »udligningsforanstaltninger« ikke omfattet af denne undersøgelse. Den kombinerede virkning af beskyttelsesforanstaltninger og udligningsforanstaltninger kan derfor ikke behandles i henhold til den specifikke retlige ramme i forordning (EU) 2015/477. Derfor blev påstanden afvist.

3.   KONKLUSIONER

(15)

På grundlag af ovenstående og under behørig hensyntagen til alle de bemærkninger, som de berørte parter har fremsat, bekræfter Kommissionen, at der er tilstrækkelige grunde til at antage, at den kombination af antidumping- og/eller antisubsidieforanstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger, der blev indført ved forordning (EU) 2019/159 for de varekategorier, der er opført i bilag 1.A, faktisk ville have en større virkning end tilsigtet eller ønskeligt i henhold til Unionens handelsbeskyttelsespolitik og -mål som fastsat i forordning (EU) 2015/477. Kommissionen finder derfor, at det er hensigtsmæssigt at indføre foranstaltninger for at hindre samtidig anvendelse af de antidumping- og/eller udligningsforanstaltninger, der er opført i bilag 2, og tolden på import ud over kontingentet for de kategorier af stålprodukter, der er opført i bilag 1.A.

(16)

Når den toldsats på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159, finder anvendelse på de varekategorier, som er opført i bilag 1.A, og overstiger den højeste tilsvarende antidumping- og/eller udligningstoldsats, der gælder for de samme varekategorier, opkræves kun tolden på import ud over kontingentet. Med andre ord, i et scenarie, hvor tolden på import ud over kontingentet er på 25 %, og den tilsvarende antidumping- og/eller udligningstoldsats, der finder anvendelse på de samme varekategorier, er på 10 %, opkræves kun tolden på import ud over kontingentet. I en sådan situation suspenderes opkrævningen af den gældende antidumping- og/eller antisubsidieforanstaltning i den periode, hvor tolden på import ud over kontingentet finder anvendelse.

(17)

Hvis den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159, finder anvendelse på de varekategorier, som er opført i bilag 1.A, og er lavere end den tilsvarende antidumping- og/eller udligningstoldsats, der gælder for de samme varekategorier, bør den fulde told på importen ud over kontingentet opkræves og suppleres med forskellen mellem tolden på importen ud over kontingentet og det højeste niveau af gældende antidumping-/antisubsidietold, jf. bilag 2. Med andre ord, hvis tolden på import ud over kontingentet er på 25 %, og den højeste tilsvarende antidumping- og/eller udligningstoldsats, der gælder for de samme varekategorier, er på 35 %, bør tolden på import ud over kontingentet på 25 % opkræves og suppleres med forskellen på 10 % mellem tolden på import ud over kontingentet og den tilsvarende gældende antidumping- og/eller udligningstoldsats. I en sådan situation bør opkrævningen af den del af den gældende antidumping- og/eller antisubsidieforanstaltning, der ikke finder anvendelse, suspenderes på en sådan måde, at det sikres, at den kombinerede virkning af de to foranstaltninger ikke overstiger det højeste niveau af gældende antidumping-/antisubsidietold.

(18)

For at undgå tvivl ophører den suspenderede opkrævning af den pågældende antidumping-/antisubsidieforanstaltning med øjeblikkelig virkning, når tolden på import ud over kontingentet ophører med at finde anvendelse. Fra dette tidspunkt finder opkrævningen af de gældende antidumping-/antisubsidieforanstaltninger anvendelse som sædvanlig.

(19)

Hvis kombinerede antidumping- og antisubsidieforanstaltninger finder anvendelse på samme vare fra visse lande, indeholder de relevante forordninger, der er opført i bilag 1.B, de nærmere bestemmelser for deres anvendelse for at undgå dobbelttælling. I tilfælde, hvor toldsatsen for import ud over kontingentet er lavere end den kombinerede antidumping- og udligningstold, har anvendelsen af sidstnævnte eller en del heraf forrang for førstnævnte.

(20)

Hvis de gældende antidumping- og/eller antisubsidieforanstaltninger består af en fast told, har Kommissionen konverteret sidstnævnte til en værditold og har sammenlignet den derved opnåede værditold med tolden på import ud over kontingentet. Hvis den derved opnåede værditold var højere end tolden på import ud over kontingentet, blev den nedsatte antidumping- og/eller antisubsidietold i henhold til betragtning 16 konverteret tilbage til en fast told.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Når den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159, finder anvendelse på de varekategorier, som er opført i bilag 1 til forordning (EU) 2019/159, og overstiger det tilsvarende værdiniveau for den antidumping-/antisubsidietold, som er opført i bilag 2, opkræves kun den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159.

2.   I den periode, hvor stk. 1 finder anvendelse, suspenderes opkrævningen af den told, der er pålagt i henhold til de forordninger, som er opført i bilag 1.B til denne forordning.

3.   Når den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159, finder anvendelse på de varekategorier, som er opført i bilag 1 til forordning (EU) 2019/159, og er fastsat på et niveau, der er lavere end det tilsvarende værdiniveau for den antidumping-/antisubsidietold, som er opført i bilag 2, opkræves den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159, i tillæg til forskellen mellem nævnte told og det højeste tilsvarende værdiniveau for den antidumping-/antisubsidietold, som er opført i bilag 2.

4.   Den del af antidumping-/antisubsidietoldbeløbet, der ikke opkræves i henhold til stk. 2, suspenderes.

5.   De suspensioner, der er omhandlet i stk. 2 og 4, begrænses i tid til anvendelsesperioden for den told på import ud over kontingentet, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) 2019/159.

Artikel 2

Enhver foranstaltning, der vedtages i henhold til denne forordning, anvendes fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse og har ikke tilbagevirkende kraft.

Enhver foranstaltning, der vedtages i henhold til denne forordning, kan ikke danne grundlag for tilbagebetaling af told, som er opkrævet forud for datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 83 af 27.3.2015, s. 11.

(2)  EUT L 31 af 1.2.2019, s. 27.

(3)  EUT L 31 af 1.2.2019, s. 53, betragtning 186.

(4)  EUT C 146 af 26.4.2019, s. 5.

(5)  EUT L 258 af 6.10.2017, s. 24.

(6)  EUT L 158 af 21.6.2018, s. 5.

(7)  Kommissionens forordning (EU) 2018/724 (EUT L 122 af 17.5.2018, s. 14) og (EU) 2018/886.

(8)  EUT L 189 af 27.6.2014, s. 50.


BILAG 1.A

Liste over varekategorier, der er genstand for endelige beskyttelsesforanstaltninger

Varenummer

Varekategori

KN-koder

1

Varmvalsede plader og bånd af ulegeret stål og andet legeret stål

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andet legeret stål

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Plader overtrukket med metal

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Plader overtrukket med organisk materiale

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Tinvalseprodukter

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Kvartoplader af ulegeret stål og andet legeret stål

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Varmvalsede plader og bånd af rustfrit stål

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Koldvalsede plader og bånd af rustfrit stål

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Varmvalsede kvartoplader af rustfrit stål

7219 21 10 , 7219 21 90

12

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andet legeret stål

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Rebars

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Valsetråd af rustfrit stål

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Valsetråd af ulegeret stål og andet legeret stål

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Spunsvægjern

7301 10 00

19

Jernbanemateriel

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Gasrør

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Hule profiler

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

24

Andre sømløse rør

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25

Store svejsede rør

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Andre svejsede rør

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27

Koldbehandlede stænger af ulegeret stål og andet legeret stål

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Ulegeret tråd

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


BILAG 1.B

Liste over de forordninger, som har indført antidumping- og antisubsidieforanstaltninger over for de varer, der er genstand for beskyttelsesforanstaltningen

1)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1795 af 5. oktober 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Brasilien, Iran, Rusland og Ukraine og om afslutning af undersøgelsen af importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Serbien (EUT L 258 af 6.10.2017, s. 24)

2)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/969 af 8. juni 2017 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/649 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 146 af 9.6.2017, s. 17)

3)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1328 af 29. juli 2016 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse koldvalsede flade produkter af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation (EUT L 210 af 4.8.2016, s. 1)

4)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/186 af 7. februar 2018 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 34 af 8.2.2018, s. 16)

5)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/687 af 2. maj 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 116 af 3.5.2019, s. 5)

6)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/688 af 2. maj 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 (EUT L 116 af 3.5.2019, s. 39)

7)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/336 af 27. februar 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 50 af 28.2.2017, s. 18)

8)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1429 af 26. august 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan (EUT L 224 af 27.8.2015, s. 10)

9)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1246 af 28. juli 2016 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af armeringsstænger af stål med høj udmattelsesstyrke med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 204 af 29.7.2016, s. 70)

10)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1019 af 16. juni 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse armeringsstænger af stål med oprindelse i Republikken Hviderusland (EUT L 155 af 17.6.2017, s. 6)

11)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1141 af 27. juni 2017 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 (EUT L 165 af 28.6.2017, s. 2)

12)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1846 af 14. oktober 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af valsetråd med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 268 af 15.10.2015, s. 9)

13)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/110 af 26. januar 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Hviderusland, Folkerepublikken Kina og Rusland og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 6)

14)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/330 af 5. marts 2018 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 15)

15)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1469 af 1. oktober 2018 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Rusland og Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 246 af 2.10.2018, s. 20)

16)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/804 af 11. maj 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern (undtagen af støbejern) eller stål (undtagen af rustfrit stål), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 121 af 12.5.2017, s. 3)

17)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/251 af 12. februar 2019 vedrørende den endelige antidumpingtold på importen fra Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 42 af 13.2.2019, s. 25) og

18)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/865 af 4. juni 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse for- og efterspændte tråde og strenge af ulegeret stål (PSC-tråde og -strenge) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 139 af 5.6.2015, s. 12).


BILAG 2

Antidumping- og/eller udligningstoldsatser, der finder anvendelse samtidig med beskyttelsestolden for samme vare

BILAG 2.1

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1795 af 5. oktober 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Brasilien, Iran, Rusland og Ukraine og om afslutning af undersøgelsen af importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Serbien (EUT L 258 af 6.10.2017, s. 24)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Endelig toldsats — EUR pr. ton netto

Den til toldsatsen svarende værditold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse — EUR pr. ton netto

Brasilien

ArcelorMittal Brasil S.A.

C210

54,5

16,3 %

0,00

Brasilien

Aperam Inox América do Sul S.A.

C211

54,5

16,3 %

0,00

Brasilien

Companhia Siderúrgica Nacional

C212

53,4

15,70 %

0,00

Brasilien

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS)

C213

63

17,50 %

0,00

Brasilien

Gerdau Açominas S.A.

C214

55,8

0,00

Brasilien

Alle andre brasilianske virksomheder

C999

63

17,50 %

0,00

Iran

Mobarakeh Steel Company

C215

57,5

17,90 %

0,00

Iran

Alle andre iranske virksomheder

C999

57,5

17,90 %

0,00

Rusland

Novolipetsk Steel

C216

53,3

15 %

0,00

Rusland

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (PJSC MMK)

C217

96,5

33 %

23,39

Rusland

PAO Severstal

C218

17,6

5,30 %

0,00

Rusland

Alle andre russiske virksomheder

C999

96,5

33 %

23,39

Ukraine

Metinvest Group

C219

60,5

19,40 %

0,00

Ukraine

Alle andre ukrainske virksomheder

C999

60,5

19,40 %

0,00

BILAG 2.2

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/969 af 8. juni 2017 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/649 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 146 af 9.6.2017, s. 17)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig udligningstold

Oprindelig endelig antidumpingtold

Udligningstold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C157

28,10 %

0,00 %

3,10 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

C158

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch

C159

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch

C160

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

C161

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

C162

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Folkerepublikken Kina

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

C164

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch

C208

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Angang Steel Company Limited

C150

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Rizhao Baohua New Material Co.,

C167

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

C999

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

BILAG 2.3

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1328 af 29. juli 2016 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse koldvalsede flade produkter af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Den Russiske Føderation (EUT L 210 af 4.8.2016, s. 1)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Angang Steel Company Limited, Anshan

C097

19,70 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

C098

19,70 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

20,50 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

C999

22,10 %

0,00 %

Rusland

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

C099

18,70 %

0,00 %

Rusland

PAO Severstal, Cherepovets

C100

34 %

9,00 %

Rusland

Alle andre virksomheder

C999

36,10 %

11,10 %

BILAG 2.4

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/186 af 7. februar 2018 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 34 af 8.2.2018, s. 16)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

C227

27,8 %

2,80 %

Folkerepublikken Kina

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

27,8 %

2,80 %

Folkerepublikken Kina

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

27,8 %

2,80 %

Folkerepublikken Kina

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

C228

27,8 %

2,80 %

Folkerepublikken Kina

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

17,2 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

17,2 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

C230

27,9 %

2,90 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C112

27,9 %

2,90 %

Folkerepublikken Kina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

C312

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Angang Steel Company Limited

C313

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

TKAS Auto Steel Company Ltd.

C314

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

C315

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C316

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

C317

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C318

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

C319

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

C320

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

C321

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

C322

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

C323

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

C324

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

C325

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

C326

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

C327

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

C328

26,1 %

1,10 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

C999

27,9 %

2,90 %

BILAG 2.5

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/687 af 2. maj 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 116 af 3.5.2019, s. 5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/688 af 2. maj 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 (EUT L 116 af 3.5.2019, s. 39)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig udligningstold

Oprindelig endelig antidumpingtold

Udligningstold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Union Steel China

B311

13,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, and Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

B312

29,7 %

26,1 %

29,7 %

1,1 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd and Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

B313

23,8 %

5,9 %

4,7 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Angang Steel Company Limited

B314

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Anyang Iron Steel Co. Ltd

B315

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

B316

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

B317

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

B318

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

B319

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

B320

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

B321

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

B322

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

B323

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Jigang Group Co., Ltd.

B324

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Maanshan Iron&Steel Company Limited

B325

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

B326

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

B327

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

B328

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

B329

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

B330

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Wuhan Iron And Steel Company Limited

B331

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

B332

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

B333

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

B334

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

B999

44,7 %

13,6 %

33,3 %

0,0 %

BILAG 2.6

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/336 af 27. februar 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse tykke plader af ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 50 af 28.2.2017, s. 18)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

C143

73,1 %

48,10 %

Folkerepublikken Kina

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

C144

65,1 %

40,10 %

Folkerepublikken Kina

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

C145

73,7 %

48,70 %

Folkerepublikken Kina

Angang Steel Company Limited

C150

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

C146

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

C155

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

C154

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

C152

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

C153

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

C149

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

C156

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

C148

70,6 %

45,60 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

C999

73,7 %

48,70 %

BILAG 2.7

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1429 af 26. august 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan (EUT L 224 af 27.8.2015, s. 10)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City

C024

24,4 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City

C025

24,4 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

24,6 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

24,6 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

24,6 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City

C029

24,6 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

C999

25,3 %

0,3 %

Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City

C030

0,0 %

0,0 %

Taiwan

Alle andre virksomheder

C999

6,8 %

0,0 %

BILAG 2.8

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1246 af 28. juli 2016 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af armeringsstænger af stål med høj udmattelsesstyrke med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 204 af 29.7.2016, s. 70)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

C060

18,4 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

C061

18,4 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

C062

22,5 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

C063

22,5 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

C064

22,5 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

C065

22,5 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

C999

22,5 %

0,0 %

BILAG 2.9

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1019 af 16. juni 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse armeringsstænger af stål med oprindelse i Republikken Hviderusland (EUT L 155 af 17.6.2017, s. 6)

Land

Virksomhed

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Hviderusland

Alle virksomheder

10,60 %

0,0 %

BILAG 2.10

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1141 af 27. juni 2017 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 (EUT L 165 af 28.6.2017, s. 2)

Land

Virksomhed

By

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig udligningstold

Udligningstold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Indien

Chandan Steel Ltd., Mumbai

 

B002

3,4 %

0,0 %

Indien

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai

 

B003

3,3 %

0,0 %

Indien

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra

 

B004

0,0 %

0,0 %

Indien

Ambica Steel Ltd.

New-Delhi

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Facor Steels Ltd.

Nagpur

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Global Smelters Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabad

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Mukand Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabad

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Sindia Steels Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

SKM Steels Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar

B005

4,0 %

0,0 %

Indien

Alle andre virksomheder

 

B999

4,0 %

0,0 %

BILAG 2.11

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1846 af 14. oktober 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af valsetråd med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 268 af 15.10.2015, s. 9)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Valin Group

A930

7,9 %

0 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

A999

24,0 %

0 %

BILAG 2.12

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/110 af 26. januar 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Hviderusland, Folkerepublikken Kina og Rusland og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 6)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Alle virksomheder

90,60 %

65,6 %

Rusland

TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company and Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

A892

16,80 %

0,0 %

Rusland

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works and Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

A893

10,10 %

0,0 %

Rusland

Alle andre virksomheder

A999

20,50 %

0,0 %

Hviderusland

Alle virksomheder

38,10 %

13,1 %

BILAG 2.13

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/330 af 5. marts 2018 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 63 af 6.3.2018, s. 15)

Land

Virksomhed/virksomheder

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

B120

71,9 %

46,9 %

Folkerepublikken Kina

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

B118

48,3 %

23,3 %

Folkerepublikken Kina

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

B119

48,6 %

23,6 %

Folkerepublikken Kina

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B 236

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B 237

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B 238

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B 239

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B 240

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B 241

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B 242

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B 244

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 245

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 246

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 247

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B 248

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 249

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B 250

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B 251

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B 252

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B 253

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Five — Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B 254

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 255

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 256

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B 257

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 258

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B 259

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 260

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 261

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B 262

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B 263

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B 264

56,9 %

31,9 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

B999

71,9 %

46,9 %

BILAG 2.14

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1469 af 1. oktober 2018 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Rusland og Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 246 af 2.10.2018, s. 20)

Land

Virksomhed/virksomheder

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Rusland

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant and Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

A741

24,1 %

0,0 %

Rusland

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe

Plant and OAO Seversky Tube Works

A859

28,7 %

3,7 %

Rusland

Alle andre virksomheder

A999

35,8 %

10,8 %

Ukraine

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

A742

12,3 %

0,0 %

Ukraine

LLC Interpipe Niko Tube and OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

A743

13,8 %

0,0 %

Ukraine

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

A744

25,7 %

0,7 %

Ukraine

Alle andre virksomheder

A999

25,7 %

0,7 %

BILAG 2.15

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/804 af 11. maj 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern (undtagen af støbejern) eller stål (undtagen af rustfrit stål), med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på over 406,4 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 121 af 12.5.2017, s. 3)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

C171

29,2 %

4,2 %

Folkerepublikken Kina

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

C172

54,9 %

29,9 %

Folkerepublikken Kina

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

C173

39,9 %

14,9 %

Folkerepublikken Kina

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

C174

48,2 %

23,2 %

Folkerepublikken Kina

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

C204

41,4 %

16,4 %

Folkerepublikken Kina

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Folkerepublikken Kina

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Folkerepublikken Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Folkerepublikken Kina

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Folkerepublikken Kina

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Folkerepublikken Kina

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre producenter

C999

54,9 %

29,9 %

BILAG 2.16

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/251 af 12. februar 2019 vedrørende den endelige antidumpingtold på importen fra Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2272 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 42 af 13.2.2019, s. 25)

Land

Virksomhed

By

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, the PRC

 

A949

17,7 %

0,0 %

Folkerepublikken Kina

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd

Handan

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

 

A999

39,2 %

14,2 %

BILAG 2.17

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/865 af 4. juni 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse for- og efterspændte tråde og strenge af ulegeret stål (PSC-tråde og -strenge) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 139 af 5.6.2015, s. 12)

Land

Virksomhed

Taric-tillægskode

Oprindelig endelig antidumpingtold

Antidumpingtold, når beskyttelsesforanstaltningen finder anvendelse

Folkerepublikken Kina

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

A899

0,00 %

0,00 %

Folkerepublikken Kina

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

A952

31,10 %

6,10 %

Folkerepublikken Kina

Alle andre virksomheder

A999

46,20 %

21,20 %


Top