EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1331

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1331 af 5. august 2019 om vilkår og betingelser for godkendelsen af et biocidholdigt produkt, der indeholder pebermynteolie og citronellal, forelagt af Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 36, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2019) 5691) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5691

OJ L 207, 7.8.2019, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1331/oj

7.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1331

af 5. august 2019

om vilkår og betingelser for godkendelsen af et biocidholdigt produkt, der indeholder pebermynteolie og citronellal, forelagt af Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 36, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(meddelt under nummer C(2019) 5691)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 36, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. november 2017 indgav virksomheden Bird Free Ltd (»ansøgeren«) en ansøgning om godkendelse af det biocidholdige produkt »Bird Free« i henhold til den forenklede godkendelsesprocedure til den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige. Produktet blev godkendt i Det Forenede Kongerige den 5. juni 2018. »Bird Free« er et afskrækningsmiddel mod fugle af produkttype 19, og de to aktivstoffer i produktet, pebermynteolie og citronellal, er medtaget i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012 uden begrænsninger.

(2)

»Bird Free« er en gel, der kan anvendes til at afskrække vildtlevende duer fra at bygge reder på bygninger og andre konstruktioner. I henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 gav godkendelsesindehaveren den 12. juni 2018 medlemsstaterne meddelelse om, på hvilke medlemsstaters områder det påtænktes at bringe produktet i omsætning.

(3)

I henhold til artikel 27, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012 forelagde Frankrig og Tyskland indsigelser for koordinationsgruppen den 12. juli 2018 og fremførte, at det omtvistede biocidholdige produkt ikke opfylder kravene i samme forordnings artikel 25.

(4)

Frankrig mener i sin indsigelse, at »Bird Free« synes at afskrække fugle visuelt pga. udsendelse af UV-lys, og at denne virkning burde have været rapporteret i ansøgningen. Frankrig mener også, at der er behov for en yderligere negativ kontrol, dvs. prøvning af en blanding af produktet uden aktivstofferne, med henblik på at sikre, at biocidvirkningen forårsages af aktivstofferne. Frankrig stiller spørgsmålstegn ved effektiviteten af aktivstofferne i »Bird Free« pga. de små mængder heraf i produktet og den faldende koncentration af citronellal under opbevaring af produktet. Frankrig mener derfor, at der bør gennemføres nye prøver for at påvise, at virkningen af »Bird Free« er forårsaget af en afskrækkende lugt, som følge af aktivstofferne.

(5)

Tyskland mener i sin indsigelse, at de virkningsdata, som ansøgeren har fremlagt, ikke er acceptable, da det biocidholdige produkt uden aktivstofferne ikke blev anvendt i kontrolgrupperne. Tyskland mener, at det uden en sådan kontrol ikke kan bekræftes, at aktivstofferne har en afskrækkende virkning på duer. Tyskland mener desuden, at det er uklart, hvilken virkemåde der forårsager den afskrækkende virkning.

(6)

Sekretariatet for koordinationsgruppen opfordrede medlemsstaterne og ansøgeren til at fremsætte skriftlige bemærkninger til sagen. Sagen blev drøftet på koordineringsgruppens møde den 25. september 2018 og på en telekonference den 12. oktober 2018.

(7)

Da koordinationsgruppen ikke nåede til enighed, videregav Det Forenede Kongerige den 31. oktober 2018 de udestående indsigelser til Kommissionen, jf. artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012. Det Forenede Kongerige redegjorde dermed i detaljer for de punkter, som medlemsstaterne ikke havde kunnet nå til enighed om, og for begrundelsen for deres uenighed for Kommissionen. En kopi af redegørelsen blev fremsendt til de berørte medlemsstater og ansøgeren.

(8)

Den 27. november 2018 anmodede Kommissionen i henhold til artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012 Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) om at afgive udtalelse om en række spørgsmål vedrørende de udestående indsigelser.

(9)

Agenturet vedtog sin udtalelse (2) den 1. marts 2019 efter at have givet ansøgeren mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger i henhold til artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012

(10)

Ifølge agenturet er det biocidholdige produkt »Bird Free« tilstrækkeligt effektivt og opfylder derfor betingelsen for godkendelse i overensstemmelse med den forenklede godkendelsesprocedure, som fastsat i artikel 25, litra d), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(11)

I lyset af agenturets udtalelse anses det omtvistede biocidholdige produkt for at være tilstrækkelig effektivt, som det kræves i henhold til artikel 25, litra d), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det biocidholdige produkt »Bird Free«, der er identificeret ved nummer BC-RG035397-31 i registret over biocidholdige produkter, opfylder betingelsen i artikel 25, litra d), i forordning (EU) nr. 528/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  ECHA's udtalelse af 1. marts 2019 efter en anmodning i henhold til artikel 36, stk. 2, og artikel 38 i forordning (EU) nr. 528/2012 vedrørende »Questions on unresolved objection during the notification in accordance with Article 27(1) of the Biocidal Products Regulation of a product type 19 biocidal product »Bird Free« containing peppermint oil and citronellal used to deter feral pigeons« (ECHA/BPC/224/2019).


Top