EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1293

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1293 af 29. juli 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår listen over områder og tredjelande i bilag II og standarddyresundhedscertifikatet for hunde, katte og fritter i bilag IV (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5490

OJ L 204, 2.8.2019, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1293/oj

2.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1293

af 29. juli 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår listen over områder og tredjelande i bilag II og standarddyresundhedscertifikatet for hunde, katte og fritter i bilag IV

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (1) særlig artikel 13, stk. 2, og artikel 25, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 (2) indeholder bl.a. de i artikel 13 i forordning (EU) nr. 576/2013 omhandlede lister over områder og tredjelande samt det standarddyresundhedscertifikat, der skal anvendes ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat af hunde, katte og fritter fra et område eller et tredjeland.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 blev indarbejdet i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) ved afgørelse nr. 66/2016 (3) truffet af Det Blandede EØS-Udvalg og gælder fuldt ud for Norge på samme måde som for EU-medlemsstaterne.

(3)

Norge er opført i del 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Afgørelse nr. 66/2016 truffet af Det Blandede EØS-Udvalg regulerer ikkekommerciel flytning til en medlemsstat af hunde, katte og fritter fra Norge. Det er derfor nødvendigt at slette Norge fra listen fra listen over områder og tredjelande i del 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013.

(4)

Det er også nødvendigt, at det nye navn for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien fremgår af listen over områder og tredjelande i del 2 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013.

(5)

Ved forordning (EU) nr. 576/2013 fastsættes det bl.a., at hunde, katte og fritter, der flyttes til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af ikkekommercielle årsager, skal overholde alle forebyggende sundhedsmæssige krav i forbindelse med andre sygdomme eller infektioner end rabies, jf. artikel 19, stk. 1, i forordningen, og at de skal ledsages af et identifikationsdokument i form af et dyresundhedscertifikat. Del 1 i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 indeholder et standarddyresundhedscertifikat.

(6)

Efter den obligatoriske revision af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 (4) vedtog Kommissionen desuden delegeret forordning (EU) 2018/772 (5), som blandt andet fastsætter regler for kategorisering af medlemsstater eller dele heraf, med henblik på deres berettigelse til at anvende forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multiloculari-infektioner hos hunde. Ved delegeret forordning (EU) 2018/772 blev delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 ophævet med virkning fra den 1. juli 2018.

(7)

Listen over medlemsstater eller dele heraf, der overholder reglerne for kategorisering i delegeret forordning (EU) 2018/772, er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 (6).

(8)

Det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte henvisningerne til delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 med henvisninger til delegeret forordning (EU) 2018/772 og til gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 i standardsundhedscertifikatet i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013.

(9)

Bilag II og IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør derfor ændres.

(10)

For at undgå enhver forstyrrelse af flytninger af hunde, katte og fritter bør anvendelsen af dyresundhedscertifikater, som er udstedt i overensstemmelse med del 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/561 (7), tillades indtil den 28. februar 2020.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II, del 1, erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II, del 2, erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag IV, del 1, erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

I en overgangsperiode, som udløber den 28. februar 2020, kan medlemsstaterne tillade indførsel af hunde, katte og fritter, der flyttes til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland i ikkekommercielt øjemed, og som ledsages af et dyresundhedscertifikat udstedt senest den 31. oktober 2019 i overensstemmelse med standardsundhedscertifikatet i del 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/561.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109).

(3)  Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 66/2016 af 29. april 2016 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2017/2017] (EUT L 300 af 16.11.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde (EUT L 296 af 15.11.2011, s. 6).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/772 af 21. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde og om ophævelse af delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 (EUT L 130 af 28.5.2018, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 af 18. juni 2018 om vedtagelse af listen over medlemsstater eller dele af medlemsstaternes områder, der overholder kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for så vidt angår anvendelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde (EUT L 155 af 19.6.2018, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter (EUT L 96 af 12.4.2016, s. 26).


BILAG I

»DEL 1

Liste over områder og tredjelande, jf. artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 576/2013

ISO-kode

Område eller tredjeland

AD

Andorra

CH

Schweiz

FO

Færøerne

GI

Gibraltar

GL

Grønland

IS

Island

LI

Lichtenstein

MC

Monaco

SM

San Marino

VA

Vatikanstaten«


BILAG II

»DEL 2

Liste over områder og tredjelande, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013

ISO-kode

Område eller tredjeland

Omfattede områder

AC

Ascension

 

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

AG

Antigua og Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnien-Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrain

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øerne)

 

BY

Hviderusland

 

CA

Canada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsøerne

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KN

Saint Kitts og Nevis

 

KY

Caymanøerne

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Nordmakedonien

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexico

 

MY

Malaysia

 

NC

Ny Kaledonien

 

NZ

New Zealand

 

PF

Fransk Polynesien

 

PM

Saint-Pierre og Miquelon

 

RU

Rusland

 

SG

Singapore

 

SH

St. Helena

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinidad og Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

USA

AS — Amerikansk Samoa

GU — Guam

MP — Nordmarianerne

PR — Puerto Rico

VI — Amerikanske Jomfruøer«

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

 

VG

De Britiske Jomfruøer

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis og Futuna

 


BILAG III

»DEL 1

Standarddyresundhedscertifikat til brug ved ikke-kommerciel flytning til en medlemsstat fra et område eller et tredjeland af hunde, katte eller fritter, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 576/2013

Image 1 Tekst af billedet Image 2 Tekst af billedet Image 3 Tekst af billedet Image 4 Tekst af billedet Image 5 Tekst af billedet Image 6 Tekst af billedet Image 7 Tekst af billedet «

Top