EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1290

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1290 af 31. juli 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/338 for så vidt angår minimumsindholdet af et præparat af 6-fytase produceret af Aspergillus niger (DSM 25770) som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger eller hønniker (indehaver af godkendelsen er BASF SE) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5609

OJ L 203, 1.8.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1290/oj

1.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1290

af 31. juli 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/338 for så vidt angår minimumsindholdet af et præparat af 6-fytase produceret af Aspergillus niger (DSM 25770) som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger eller hønniker (indehaver af godkendelsen er BASF SE)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2)

Anvendelsen af præparatet af 6-fytase produceret af Aspergillus niger (DSM 25770) som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger eller hønniker blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/338 (2) godkendt i ti år.

(3)

Indehaveren af godkendelsen har siden foreslået at ændre vilkårene for godkendelsen af dette præparat ved at nedsætte minimumsindholdet fra 750 FTU/kg til 125 FTU/kg foder. Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdokumentation. Kommissionen sendte ansøgningen videre til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(4)

Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 23. januar 2019 (3), at præparatet af 6-fytase produceret af Aspergillus niger (DSM 25770) under de nye foreslåede anvendelsesbetingelser kan være effektivt ved den ønskede minimumsdosis på 125 FGU/kg foder til slagtekyllinger, og at denne konklusion kan udvides til også at omfatte slagtekyllinger og hønniker. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet af 6-fytase produceret af Aspergillus niger (DSM 25770) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/338 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/338 ændres »Minimumsindhold« for slagtekyllinger og hønniker fra »750 FTU« til »125 FTU«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/338 af 7. marts 2018 om godkendelse af et præparat af 6-fytase produceret af Aspergillus niger (DSM 25770) som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger, hønniker, slagtesvin, søer, mindre udbredte svinearter bestemt til slagtning eller til avl, slagtekalkuner, kalkuner opdrættet til avl, alle andre fuglearter (undtagen æglæggende fugle) og fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er BASF SE) (EUT L 65 af 8.3.2018, s. 17).

(3)  EFSA Journal 2019; 17(2):5607.


Top