EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1283

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1283 af 29. juli 2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5807

OJ L 201, 30.7.2019, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1283/oj

30.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1283

af 29. juli 2019

om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 tillægges Kommissionen beføjelser til at træffe afgørelse om ækvivalens, i tilfælde hvor et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, at kreditvurderingsbureauer, der er godkendt eller registreret i det pågældende tredjeland, overholder retligt bindende krav, fastsat i nævnte forordning, og som er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(2)

Formålet med denne afgørelse om ækvivalens er at give kreditvurderingsbureauer fra Japan, for så vidt som de ikke er systemisk vigtige for den finansielle stabilitet eller integritet på de finansielle markeder i en eller flere medlemsstater, mulighed for at ansøge om certificering hos Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Denne afgørelse om ækvivalens giver ESMA mulighed for at vurdere disse kreditvurderingsbureauer fra sag til sag og indrømme en undtagelse fra nogle af de organisatoriske krav for kreditvurderingsbureauer, der er aktive i Den Europæiske Union, herunder kravet om en fysisk tilstedeværelse i Den Europæiske Union.

(3)

For at blive anset for at være ækvivalente skal et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer som minimum opfylde de tre betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009.

(4)

Den 28. september 2010 vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse 2010/578/EU (2), med henvisning til at disse tre betingelser var opfyldt, og i betragtning af at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer var ækvivalente med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009, der var gældende på det pågældende tidspunkt.

(5)

I henhold til den første betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer i et tredjeland være underlagt krav om godkendelse eller registrering og skal også løbende være underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse. I Japans retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at et kreditvurderingsbureau registreres hos Financial Services Agency of Japan (»JFSA«), for at dets kreditvurderinger kan anvendes til reguleringsmæssige formål i Japan. JFSA indfører retligt bindende forpligtelser for kreditvurderingsbureauer og fører løbende tilsyn med kreditvurderingsbureauer. JFSA har en bred og omfattende vifte af beføjelser og er i stand til at træffe en række foranstaltninger, herunder sanktioner mod kreditvurderingsbureauer for overtrædelse af bestemmelserne i »Financial Instruments and Exchange Act« vedrørende forordningen om kreditvurderingsbureauer.

(6)

I henhold til den anden betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer i et tredjeland være underlagt retligt bindende regler, der er ækvivalente med bestemmelserne i artikel 6-12 i forordning (EF) nr. 1060/2009 og bilag I til nævnte forordning. Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er baseret på forpligtelsen til at handle i god tro. Et kreditvurderingsbureau skal indføre driftskontrolsystemer med henblik på en retfærdig og hensigtsmæssig udøvelse af kreditvurderingsaktiviteterne gennem en lang række detaljerede og præskriptive krav, omfattende bestemmelser om undgåelse, håndtering af og oplysning om interessekonflikter samt pligt til at registrere og fremlægge oplysninger både over for JFSA og offentligheden. Japans retlige og tilsynsmæssige rammer anses for at være ækvivalente med forordning (EF) nr. 1060/2009, for så vidt angår håndtering af interessekonflikter, organisatoriske krav, sikkerhedsforanstaltninger til sikring af kvaliteten af kreditvurderinger og vurderingsmetoder, forpligtelse til at offentliggøre kreditvurderinger og forpligtelse til generel og periodisk offentliggørelse af kreditvurderingsaktiviteter. Japans retlige og tilsynsmæssige rammer giver således en ækvivalent beskyttelse med hensyn til integritet, gennemsigtighed, god ledelse af kreditvurderingsbureauer og pålidelighed i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteterne.

(7)

I henhold til den tredje betingelse i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal det pågældende tredjelands retsforskrifter forhindre indblanding fra tredjelandets tilsynsmyndigheder og øvrige offentlige myndigheder i indholdet af kreditvurderingerne og metoderne. I den forbindelse må JFSA i henhold til lovgivningen ikke øve indflydelse på kreditvurderingernes indhold og kreditvurderingsmetoder.

(8)

Japans retlige og tilsynsmæssige rammer opfylder stadig de tre betingelser, der oprindeligt var fastsat i artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1060/2009. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 (3) blev der imidlertid indført supplerende krav til kreditvurderingsbureauer, der er registreret i Unionen, hvorved kravene til de retlige og tilsynsmæssige rammer for disse kreditvurderingsbureauer skærpedes. Disse supplerende krav omfatter regler vedrørende vurderingsforventninger, håndtering af interessekonflikter, krav om fortrolighed, kvaliteten af kreditvurderingsmetoder og præsentation og fremlæggelse af kreditvurderinger.

(9)

I henhold til artikel 2, stk. 2, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 462/2013 finder de supplerende krav anvendelse ved vurderingen af ækvivalensen af tredjelandes retlige og tilsynsmæssige rammer fra den 1. juni 2018.

(10)

På den baggrund anmodede Kommissionen den 13. juli 2017 ESMA om rådgivning vedrørende ækvivalensen af bl.a. Japans retlige og tilsynsmæssige rammer med disse supplerende krav, der blev indført ved forordning (EU) nr. 462/2013, og dens vurdering af den væsentlige betydning af eventuelle forskelle.

(11)

I sin tekniske rådgivning, der blev offentliggjort den 17. november 2017, anførte ESMA, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer indeholder tilstrækkelige bestemmelser til at opfylde de supplerende krav, der blev indført ved forordning (EU) nr. 462/2013.

(12)

Ved forordning (EU) nr. 462/2013 indføres der i artikel 3, stk. 1, litra w), en definition af en vurderingsforventning, og forordning (EF) nr. 1060/2009 udvider nu visse krav, der finder anvendelse på kreditvurderinger, til at omfatte vurderingsforventninger. I Japans retlige og tilsynsmæssige rammer anerkendes vurderingsforventninger i al væsentlighed. De anser en vurderingsforventning for at være en del af kreditvurderingen, og JFSA bemyndiges til at overvåge egnetheden af vurderingsforventningerne i forbindelse med de tilknyttede kreditvurderinger.

(13)

Med henblik på at styrke opfattelsen af kreditvurderingsbureauerne som uafhængige i forhold til de kreditvurderede enheder udvider forordning (EU) nr. 462/2013 ved artikel 6, stk. 4, artikel 6a og 6b, i forordning (EF) nr. 1060/2009 reglerne om interessekonflikter til at omfatte dem, der forårsages af aktionærer eller medlemmer, som indtager en væsentlig position i kreditvurderingsbureauet. Ifølge Japans retlige og tilsynsmæssige rammer skal kreditvurderingsbureauer træffe foranstaltninger til at sikre, at kreditvurderingsbureauet ikke skader investorernes interesser i forbindelse med fastlæggelsen af en kreditvurdering, navnlig når en kreditvurderet enhed har en aktiepost på 5 % eller derover i kreditvurderingsbureauet. Desuden må et kreditvurderingsbureau overhovedet ikke foretage en vurdering, hvis kreditvurderingsbureauet har en interesse i den kreditvurderede enhed.

(14)

Ved forordning (EU) nr. 462/2013 blev der indført nye bestemmelser for at sikre, at fortrolige oplysninger kun anvendes til formål, der vedrører kreditvurderingsaktiviteter, og at de beskyttes mod svig, tyveri eller misbrug. Med henblik herpå foreskriver artikel 10, stk. 2a, i forordning (EF) nr. 1060/2009, at kreditvurderingsbureauer skal behandle alle kreditvurderinger, vurderingsforventninger og oplysninger relateret til disse, indtil kreditvurderingerne offentliggøres, som intern viden. Japans retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder detaljerede krav vedrørende de skridt, kreditvurderingsbureauerne skal tage for at beskytte fortrolige oplysninger vedrørende udstederne. Der er således etableret en troværdig ramme til beskyttelse mod misbrug af fortrolige oplysninger.

(15)

Forordning (EU) nr. 462/2013 sigter mod at øge gennemsigtigheden og kvaliteten af kreditvurderingsmetoderne. I punkt 3, underafsnit I, afsnit D, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 indføres en forpligtelse for kreditvurderingsbureauer til at give en kreditvurderet enhed mulighed for at angive eventuelle faktuelle mangler forud for offentliggørelsen af kreditvurderingen eller vurderingsforventningen. I Japans retlige og tilsynsmæssige rammer kræves det, at kreditvurderingsbureauerne fastlægger en kreditvurderingspolitik, der indeholder den metode, der anvendes til at fastsætte og offentliggøre kreditvurderinger. Kreditvurderingspolitikken bør indeholde retningslinjer og metoder, der sætter en kreditvurderet enhed i stand til at kontrollere, om der foreligger faktuelt urigtige oplysninger i en kreditvurdering inden offentliggørelsen, og give udtryk for sine holdninger til kreditvurderingen inden for et rimeligt tidsrum.

(16)

Ved forordning (EU) nr. 462/2013 indføres der beskyttelsesforanstaltninger i artikel 8, stk. 5a og stk. 6, litra aa) og ab), og stk. 7, i forordning (EF) nr. 1060/2009 for at sikre, at enhver ændring af vurderingsmetoder ikke resulterer i mindre strenge metoder. Ligeledes kræver Japans retlige og tilsynsmæssige rammer, at et kreditvurderingsbureau træffer foranstaltninger til at sikre, at de oplysninger, der anvendes til at fastlægge en kreditvurdering, er af tilstrækkelig kvalitet, og at kreditvurderingsmetoderne er stringente og systematiske.

(17)

Forordning (EU) nr. 462/2013 styrker kravene vedrørende præsentation og offentliggørelse af kreditvurderinger. I henhold til artikel 8, stk. 2, og punkt 2a, underafsnit I, afsnit D, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 skal der ved et kreditvurderingsbureaus offentliggørelse af vurderingsmetoder, vurderingsmodeller og de vigtigste udgangshypoteser medfølge en klar og letforståelig vejledning, der forklarer hypoteser, parametre, tærskler og usikkerheder vedrørende modellerne og vurderingsmetoderne, som anvendes i kreditvurderingsprocessen. Japans retlige og tilsynsmæssige rammer indeholder faktisk bestemmelser, der skal sikre, at kreditvurderingsbureauer yder tilstrækkelig vejledning til, at brugerne af kreditvurderinger kan forstå disse. Desuden er der krav om at sikre, at kreditvurderingsbureauerne opretholder nøjagtigheden i forbindelse med deres oplysninger til interesserede parter.

(18)

Med henblik på at styrke konkurrencen og begrænse mulighederne for interessekonflikter i kreditvurderingssektoren indføres der ved forordning (EU) nr. 462/2013 et krav i underafsnit II, afsnit E, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 om, at kreditvurderingsbureauernes vederlag for udstedelse af kreditvurderinger og levering af accessoriske tjenester ikke bør være diskriminerende og skal være baseret på faktiske omkostninger. Det kræves, at kreditvurderingsbureauer skal offentliggøre visse finansielle oplysninger. For så vidt angår beskyttelsen af kreditvurderingsbureauernes kunder og kravet om, at vederlag skal være baseret på omkostninger og ikke må være diskriminerende, indeholder Japans retlige og tilsynsmæssige rammer tilsvarende krav, til sikring af at kreditvurderingsbureauerne udfører deres virksomhed på en rimelig og nøjagtig måde. Deri kræves, at kreditvurderingsbureauer hvert år udarbejder en aktivitetsrapport til tilsynsmyndigheden med de 20 største kunders navne og de vederlag, som de hver især har betalt i løbet af regnskabsåret, og tilsynsmyndigheden gives beføjelse til at anmode om relevante oplysninger vedrørende deres prispolitik og specifikke vederlag.

(19)

Proportionalitetsprincippet og en risikobaseret tilgang tjener som retningslinje for Kommissionen i dens vurdering af et tredjelands retsforskrifter. På baggrund af de gennemgåede faktorer opfylder Japans retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer de betingelser, der er fastsat i artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009, og bør fortsat anses for at være ækvivalente med de retlige og tilsynsmæssige rammer, der er fastsat i nævnte forordning.

(20)

Af hensyn til retssikkerheden bør der vedtages en ny gennemførelsesafgørelse, og afgørelse 2010/578/EU bør derfor ophæves.

(21)

Kommissionen bør bistået af ESMA fortsat regelmæssigt overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer, markedsudviklingen og effektiviteten af tilsynssamarbejdet i forbindelse med overvågning og håndhævelse i Japan for at sikre en fortsat overholdelse.

(22)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Men henblik på anvendelse af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 anses Japans retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer for at være ækvivalente med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 2

Afgørelse 2010/578/EU ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2010/578/EU af 28. september 2010 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 254 af 29.9.2010, s. 46).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 462/2013 af 21. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 146 af 31.5.2013, s. 1).


Top