EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1275

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1275 af 29. juli 2019 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på benchmarks i Singapore i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5477

OJ L 201, 30.7.2019, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1275/oj

30.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1275

af 29. juli 2019

om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på benchmarks i Singapore i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/1011 blev der indført en fælles ramme med henblik på at sikre nøjagtigheden og integriteten af indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater i Unionen.

(2)

Nævnte forordning finder anvendelse fra den 1. januar 2018, og administratorer fra tredjelande er omfattet af en overgangsperiode, der giver mulighed for at anvende benchmarks fra tredjelande i Unionen. Efter udløbet af overgangsperioden må et benchmark eller en kombination af benchmarks leveret af en administrator, der er etableret i et tredjeland, kun anvendes i Unionen, hvis benchmarket og administratoren er opført i det register, der føres af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«), efter at Kommissionen har vedtaget en ækvivalensafgørelse eller en anerkendelse eller godkendelse fra en kompetent myndighed.

(3)

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesafgørelser, hvori det fastslås, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland for specifikke administratorer eller specifikke benchmarks eller benchmarkfamilier er ækvivalente med kravene i forordning (EU) 2016/1011. Ved vurderingen af en sådan ækvivalens tager Kommissionen hensyn til, om et tredjelands retlige rammer og tilsynspraksis sikrer overensstemmelse med IOSCO Principles for Financial Benchmarks eller, hvis det er relevant, IOSCO Principles for Oil Price Reporting Agencies (»PRA'er«), og at sådanne specifikke administratorer eller specifikke benchmarks eller benchmarkfamilier er underlagt løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(4)

Benchmarks som f.eks. Singapore Interbank Offered Rates (SIBOR) og Singapore Dollar Swap Offer Rate (SOR) administreres i Singapore og anvendes i Unionen af adskillige enheder under tilsyn. Som følge heraf foretog Kommissionen en vurdering af benchmarkordningen i Singapore.

(5)

I Securities and Futures Act (»SFA«) og Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018 (»SFA Benchmarks Regulations«) er der fastsat retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore for administratorer af udpegede benchmarks og stillere til disse benchmarks. Ved udarbejdelsen af kravene i henhold til SFA og SFA Benchmarks Regulations tog Monetary Authority of Singapore (»MAS«) hensyn til benchmarkordningerne i oversøiske ordninger, herunder forordning (EU) 2016/1011.

(6)

Ved Part VIAA i SFA indføres der en reguleringsordning, hvorved alle benchmarkadministratorer og stillere i forbindelse med et udpeget benchmark skal have godkendelse fra MAS som Authorised Benchmark Administrator (»ABA«) eller Authorised Benchmark Submitter (»ABS«). Der er særlige forpligtelser for ABA'er og ABS'er, og der gælder særlige krav for tvangsadministration af og indgivelse til et udpeget benchmark. Derudover tillægger SFA MAS bemyndigelse til at vedtage regler. De regler, som MAS har gennemført, er juridisk bindende.

(7)

I Section 2 i SFA defineres et finansielt benchmark som en pris, en kurs, et indeks eller en værdi, der i) fastsættes periodisk ved anvendelse (direkte eller indirekte) af en formel eller en anden beregningsmetode med henblik på at informere eller afgive udtalelse om transaktioner på markedet eller om dets tilstand for så vidt angår et eller flere underliggende forhold, ii) stilles til rådighed for offentligheden (enten gratis eller mod betaling), og iii) anvendes som referencepunkt til at fastsætte den skyldige rente eller andre skyldige beløb på indlån eller kreditfaciliteter, til at fastsætte prisen på eller værdien af et investeringsprodukt eller til at opgøre ydeevnen for et produkt, som tilbydes af en person, der er foreskrevet i bestemmelserne.

(8)

I henhold til Section 123B i SFA kan MAS ved bekendtgørelse i landets statstidende udpege et finansielt benchmark som et udpeget benchmark. MAS kan gøre dette, hvis den finder det godtgjort, at i) det finansielle benchmark har systemisk betydning for Singapores finanssystem, ii) en afbrydelse af fastsættelsen af det finansielle benchmark kan påvirke offentlighedens tillid til benchmarket eller til Singapores finanssystem, iii) fastlæggelsen af det finansielle benchmark kan være sårbar for manipulation eller iv) det på anden vis er i almenhedens interesse.

(9)

MAS har udpeget finansielle benchmarks ved brug af Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018, som er udstedt i medfør af Section 123B i SFA. Nærværende afgørelse omfatter kun administratorer af de benchmarks, der er opført i den seneste gældende version af Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order. Nærværende afgørelse omfatter ikke administratorer af finansielle benchmarks, der kan fritages fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2016/1011, jf. nævnte forordnings artikel 2, stk. 2.

(10)

I henhold til SFA (navnlig Section 123D og 123ZC) skal både administratorer og indberettere af udpegede benchmarks være godkendt, medmindre andet er fastsat. MAS kan tage hensyn til de faktorer, der er anført i Section 123F(5), 123F(6), 123F(8), 123J(1) og 123J(6) i SFA og i Regulation 4(1) i SFA Benchmarks Regulations, når den beslutter, om en godkendelse skal gives eller suspenderes eller tilbagekaldes i forbindelse med en ABA. MAS kan også indføre, ændre eller tilbagekalde betingelser eller begrænsninger for en ABA i henhold til Section 123F(2) og 123F(3) i SFA. En person begår en lovovertrædelse, hvis vedkommende administrerer eller hævder at administrere et udpeget benchmark uden godkendelse, medmindre vedkommende er fritaget for dette krav.

(11)

I henhold til Section 123O i SFA skal benchmarkadministratorer udstede en kode for hvert udpeget benchmark, som fastsætter de standarder, der skal opretholdes af hver indberetter til det udpegede benchmark. Sammesteds er det fastsat, at der skal nedsættes et overvågningsudvalg i henhold til Regulation 8 i SFA Benchmarks Regulations, som skal foretage periodiske gennemgange af omfanget og udformningen af samt metoden for det udpegede benchmark og de foranstaltninger, der er truffet for at lette administrationen af et udpeget benchmark.

(12)

I henhold til Section 123J(4) og 123ZZB i SFA kan MAS pålægge en ABA fortsat at administrere et udpeget benchmark. I henhold til Section 123F(2) og 123F(3) i SFA kan MAS pålægge ABA'en betingelser i forbindelse med proceduren for fastsættelse af det udpegede benchmark. I henhold til Section 123ZI(1) og 123ZJ(1) i SFA kan MAS pålægge enhver person at være en indberetter til et udpeget benchmark ved at udpege personen som udpeget benchmarkindberetter (»DBS«). MAS skal tage hensyn til de faktorer, der er fastsat i Section 123ZI(2) og 123ZI(3) i SFA, når den træffer afgørelse om, hvorvidt en person skal udpeges som DBS, eller om en sådan udpegelse skal trækkes tilbage. En DBS er underlagt de samme løbende forpligtelser som en ABS.

(13)

Part VIAA i SFA og SFA Benchmarks Regulations afspejler stort set IOSCO Principles for Financial Benchmarks. En administrator er primært ansvarlig for alle aspekter af administrationen af et udpeget benchmark og er underlagt reguleringsmæssige krav i henhold til SFA og SFA Benchmarks Regulations. Hvis en administrator outsourcer funktioner til en tredjepart, skal denne overholde de Guidelines on Outsourcing, som MAS har udstedt. Alt dette afspejler IOSCO Principles on Overall Responsibility of the Administrator and Oversight of Third Parties.

(14)

I Section 123A i SFA er det fastsat, at formålet med reguleringsordningen er at fremme en retfærdig og gennemsigtig fastsættelse af finansielle benchmarks og at reducere systemiske risici. I henhold til Section 123P i SFA skal der opretholdes styringsordninger, som er tilstrækkelige for, at det udpegede benchmark kan fastlægges på en retfærdig og effektiv måde, der afspejler General Principle on Avoiding Conflicts of Interest for Administrators. Desuden skal det sikres, at de systemer og kontrolmekanismer, der vedrører udførelsen af aktiviteten med at administrere et udpeget benchmark, er tilstrækkelige og hensigtsmæssige for omfanget og arten af dets aktiviteter og afspejler IOSCO Principle on Control Framework for Administrators.

(15)

Eftersom SFA også kræver en kode for hvert udpeget benchmark, for hvilken administratoren skal indhente skriftlig godkendelse fra MAS, og oprettelsen af et overvågningsudvalg, der skal foretage periodiske gennemgange af omfanget og tilstrækkeligheden af definitionerne, udformningen samt metoden for det udpegede benchmark, afspejles Principles on Transparency, Methodology, on Internal Oversight and on Periodic Review samt Submitter Code of Conduct derfor også.

(16)

I betragtning af IOSCO Principle on Transition giver Section 123J MAS mulighed for at afslå at inddrage godkendelsen af en ABA, hvis dette ikke er i almenhedens interesse. Section 123S i SFA og Regulation 13 i SFA Benchmarks Regulations og Notice on Submission of Periodic Reports for Benchmark Administrators svarer tilsammen til IOSCO Principle on Audits. Section 123R i SFA og Regulation 12 i SFA Benchmarks Regulations i forbindelse med benchmarkadministratorer og Section 123ZN(1) i SFA og Regulation 20 i SFA Benchmarks Regulations i forbindelse med benchmarkindberettere svarer til IOSCO Principle on Audit Trail. Section 123V og 123ZR i SFA svarer til IOSCO Principle on Cooperation with Regulatory Authorities.

(17)

Det kan derfor konkluderes, at de bindende krav med hensyn til de administratorer af de finansielle benchmarks, der er udpeget som værende »udpegede benchmarks« i henhold til Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018, er ækvivalente med kravene i forordning (EU) 2016/1011.

(18)

I henhold til artikel 30 i forordning (EU) 2016/1011 skal de bindende krav også være underlagt løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(19)

Regulerede administratorer og indberettere er underlagt løbende tilsyn og overvågning af MAS i Singapore. MAS er ansvarlig for at sikre, at de regulerede administratorer og indberettere overholder deres forpligtelser i henhold til SFA og SFA Benchmarks Regulations, og foretager i den forbindelse periodiske vurderinger af de regulerede administratorers og indberetters overholdelse. MAS kan i sin vurdering tage hensyn til alle de oplysninger og rapporter, som den finder passende. I Section 123O til 123V i SFA gøres der rede for de generelle forpligtelser, mens det i Section 123F(4) og 123K(6) i SFA kræves, at administratorer skal overholde de betingelser, der er knyttet til deres godkendelse eller fritagelse. I henhold til Section 123ZZA og 123ZZB i SFA kan MAS fastsætte yderligere regler og instrukser, som administratorerne skal overholde.

(20)

I henhold til Section 123Q(1) og 123S i SFA og Regulation 11, 13(1) og 13(2) i SFA Benchmarks Regulations skal administratorerne underrette MAS om visse forhold, herunder om tilfælde, hvor administratoren ikke har overholdt deres reguleringsmæssige forpligtelser. MAS har beføjelse til at indhente oplysninger, der giver den mulighed for at vurdere licensindehavernes overholdelse af SFA.

(21)

I henhold til Section 123ZZB i SFA tillægges MAS beføjelse til at udstede instrukser til administratorer, som kan omfatte, at administratoren pålægges at aflægge rapport til MAS om bestemte forhold, herunder også en revisionsredegørelse vedrørende rapporten om de pågældende forhold. I henhold til Section 150 og 150A i SFA tillægges MAS beføjelse til at inspicere en administrator og om nødvendigt at dele rapporten med udenlandske reguleringsmyndigheder.

(22)

Hvis en benchmarkadministrator ikke overholder sine reguleringsmæssige forpligtelser, kan MAS udstede instrukser i henhold til Section 123ZZB i SFA med henblik på at træffe konkrete afhjælpende foranstaltninger. MAS kan irettesætte en administrator i henhold til Section 334 i SFA og/eller pålægge betingelser eller begrænsninger for benchmarkadministratorens forretningsaktiviteter eller aktiviteter i henhold til Section 123F(3) og 123K(4) i SFA. MAS kan også under visse omstændigheder suspendere eller tilbagekalde en godkendelse eller fritagelse (jf. Section 123J(1), 123J(2), 123J(6), 123N(1) og 123N(3)). Derudover kan MAS udstede forbud mod en administrator i henhold til Section 123ZZC(1) i SFA. Desuden er manglende overholdelse af kravene i SFA en strafbar handling. SFA indeholder bestemmelser om sanktioner ved manglende overholdelse af kravene.

(23)

Endelig kræves det i Article 4(n) i Form 7, der er udstedt i henhold til Section 123E(2) i SFA »Application for Authorisation as an Authorised Benchmark Administrator«, at overholdelse af IOSCO-principperne er blandt de kriterier, der skal opfyldes for at være en godkendt benchmarkadministrator. MAS gennemgår benchmarkadministratorers politikker og procedurer, rammer og kontrolmekanismer som led i gennemgangen af en benchmarkadministrators ansøgning om godkendelse eller fritagelse. I henhold til Section 123P(1)(a) i SFA skal en administrator af et udpeget benchmark forvalte eventuelle risici i forbindelse med sine forretninger og aktiviteter med forsigtighed.

(24)

Kommissionen konkluderer derfor, at de bindende krav med hensyn til de administratorer af de finansielle benchmarks, der er udpeget som værende »udpegede benchmarks« i henhold til Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018, er underlagt løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(25)

EU's benchmarkadministratorer behøver ikke at få udstedt en licens til de af deres benchmarks, der skal anvendes i Singapore, medmindre et benchmark udpeges som et udpeget benchmark af MAS. MAS har meddelt Kommissionen sin vurdering, nemlig at ingen af EU's benchmarks opfylder kriterierne for at være et udpeget benchmark i Singapore.

(26)

Nærværende afgørelse vil blive suppleret af samarbejdsordninger for at sikre en effektiv udveksling af oplysninger og koordinering af tilsynsaktiviteterne mellem ESMA og MAS.

(27)

Nærværende afgørelse er baseret på vurderingen af de retligt bindende krav vedrørende benchmarks i Singapore på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen vil fortsat regelmæssigt overvåge markedsudviklingen, udviklingen i den retlige og tilsynsmæssige ramme for benchmarks og effektiviteten af tilsynssamarbejdet i forbindelse med overvågning og håndhævelse af disse krav for at sikre, at de krav, der ligger til grund for nærværende afgørelse, løbende opfyldes.

(28)

Nærværende afgørelse berører ikke Kommissionens mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at foretage en særlig gennemgang, hvis relevant udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer afgørelsen.

(29)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 30 i forordning (EU) 2016/1011 anses de retlige og tilsynsmæssige rammer i Singapore, der finder anvendelse på administratorer af finansielle benchmarks, der ved brug af den seneste gældende version af Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018 er udpeget som værende udpegede benchmarks, for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) 2016/1011 og være underlagt løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.


Top