EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1274

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1274 af 29. juli 2019 om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på benchmarks i Australien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5476

OJ L 201, 30.7.2019, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1274/oj

30.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1274

af 29. juli 2019

om ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der finder anvendelse på benchmarks i Australien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/1011 blev der indført en fælles ramme med henblik på at sikre nøjagtigheden og integriteten af indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater i Unionen.

(2)

Nævnte forordning finder anvendelse fra den 1. januar 2018, og administratorer fra tredjelande er omfattet af en overgangsperiode, der giver mulighed for at anvende benchmarks fra tredjelande i Unionen. Efter udløbet af overgangsperioden må et benchmark eller en kombination af benchmarks leveret af en administrator, der er etableret i et tredjeland, kun anvendes i Unionen, hvis benchmarket og administratoren er opført i det register, der føres af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«), efter at Kommissionen har vedtaget en ækvivalensafgørelse eller en anerkendelse eller godkendelse fra en kompetent myndighed.

(3)

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesafgørelser, hvori det fastslås, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland for specifikke administratorer eller specifikke benchmarks eller benchmarkfamilier er ækvivalente med kravene i forordning (EU) 2016/1011. Ved vurderingen af en sådan ækvivalens tager Kommissionen hensyn til, om et tredjelands retlige rammer og tilsynspraksis sikrer overensstemmelse med IOSCO Principles for Financial Benchmarks eller, hvis det er relevant, IOSCO Principles for Oil Price Reporting Agencies (»PRA'er«), og at sådanne specifikke administratorer eller specifikke benchmarks eller benchmarkfamilier er underlagt løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(4)

Benchmarks som f.eks. Australian Bank Bill Swap Rate og S&P/ASX 200 Index administreres i Australien og anvendes i Unionen af adskillige enheder under tilsyn. Som følge heraf foretog Kommissionen en vurdering af benchmarkordningen i Australien.

(5)

Den lovgivningsmæssige ramme for oprettelse af, tilsyn med og administration af benchmarks i Australien omfatter en licensordning og tillægger Australian Securities and Investments Commission (»ASIC«) beføjelser. Den kræver også, at administratorer af væsentlige benchmarks skal have udstedt en benchmarkadministratorlicens fra ASIC. For benchmarks, som ASIC ikke har erklæret for at være væsentlige, giver Australiens lovgivningsmæssige rammer administratorer mulighed for frivilligt at lade sig omfatte af den nationale reguleringsmæssige ramme ved at ansøge om en licens fra ASIC i overensstemmelse med Section 908BD i Corporations Act, hvorved de bliver underlagt ASIC's regler for administratorer og stillere.

(6)

Indehavere af en ASIC-licens er underlagt licensbetingelserne og en række lovgivningsmæssige krav. Der er fastsat retligt bindende krav for administratorer i Corporations Act 2001 (»Corporations Act«), ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 og ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018. ASIC Regulatory Guide 268 med titlen »Licensing regime for financial benchmark administrators« (»RG 268«) indeholder yderligere vejledning til benchmarkadministratorer. Ved Part 7.5B i Corporations Act (som ændret ved Treasury Laws Amendment (2017 Measures No. 5) Act 2018) gennemføres den lovgivningsmæssige ramme for regulering af finansielle benchmarks.

(7)

I henhold til Section 908AC i Corporations Act kan ASIC ved en retsakt erklære, at et finansielt benchmark er et væsentligt benchmark. Kun benchmarks, der opfylder kriterierne i denne lov, kan udpeges som væsentlige benchmarks. Det skal over for ASIC være godtgjort: i) at benchmarket er systemisk vigtigt for det australske finanssystem, eller ii) at der er en væsentlig risiko for finansiel afsmitning eller systemisk ustabilitet i Australien, hvis benchmarkets tilgængelighed eller integritet forstyrres, eller iii) at detail- eller engrosinvestorer i Australien ville blive væsentligt påvirket, hvis benchmarkets tilgængelighed eller integritet forstyrres.

(8)

ASIC har ved brug af ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 erklæret et antal finansielle benchmarks for væsentlige benchmarks. Nærværende afgørelse omfatter kun administratorer af de benchmarks, der er opført i den seneste gældende version af ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. Nærværende afgørelse omfatter ikke administratorer af finansielle benchmarks, der kan fritages fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2016/1011, jf. nævnte forordnings artikel 2, stk. 2.

(9)

ASIC kan udstede licens til en benchmarkadministrator for ét eller flere finansielle benchmarks. ASIC skal tage hensyn til de faktorer, der er fastsat i Section 908BO(2) i Corporations Act, når den beslutter, om der skal udstedes licens, om licensbetingelser skal indføres, ændres eller tilbagekaldes, eller om en licens skal ændres, suspenderes eller annulleres. En person anses for at have begået en lovovertrædelse, hvis vedkommende administrerer (eller hævder at administrere) et væsentligt benchmark uden at indehave en benchmarkadministratorlicens, der angiver det finansielle benchmark.

(10)

ASIC har vedtaget ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 (»Administration Rules«) i henhold til Section 908CA i Corporations Act og ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018 (»Compelled Rules«) i henhold til Section 908CD i Corporations Act. Administration Rules indeholder krav til indehavere af benchmarkadministratorlicenser og stillere til et benchmark, heriblandt styrings- og overvågningskrav, outsourcingkrav, krav til beskyttelse mod interessekonflikter, krav til udformning af benchmarks og metodekrav samt krav til inputdata. Compelled Rules regulerer den obligatoriske generering eller administration af et væsentligt benchmark eller obligatoriske bidrag til et væsentligt finansielt benchmark.

(11)

I forbindelse med udarbejdelsen af Administration Rules tog ASIC hensyn til IOSCO »Principles for Financial Benchmarks« som krævet i Section 908CK i Corporations Act. ASIC tog ligeledes hensyn til de retlige og tilsynsmæssige rammer for så vidt angår benchmarks i tredjelande, herunder forordning (EU) 2016/1011, samt andre australske ordninger for udstedelse af finansielle licenser.

(12)

Begrundelsen til Administration Rules beskriver, hvordan ASIC's Administration Rules og Compelled Rules afspejler IOSCO-principperne. Nærmere bestemt er det anført i Administration Rules, at Rule 2.1.2 svarer til IOSCO-principperne om styringsordninger for finansielle benchmarks. Rule 2.1.3 svarer til IOSCO-principperne om overvågning af tredjeparter, der er involveret i at generere eller administrere hvert af de finansielle benchmarks, der er angivet i licensindehaverens benchmarkadministratorlicens. Rule 2.1.4 svarer til IOSCO-principperne om interessekonflikter for administratorer af finansielle benchmarks. Rule 2.2.1 svarer til IOSCO-principperne om udformning af benchmarks. Rule 2.2.2 svarer til IOSCO-principperne om datatilstrækkelighed og interne kontrolmekanismer for dataindsamling. Rule 2.2.3 svarer til IOSCO-principperne om indholdet af de metoder, der anvendes til at fastsætte finansielle benchmarks. Sub-rule 2.2.4(1) svarer til IOSCO-principperne om ændringer af de metoder, der anvendes til at fastsætte finansielle benchmarks. Rule 2.3.1 svarer til IOSCO-principperne om kontrolrammen for administratorer, da den vedrører risikostyring samt centrale krav i andre australske licensordninger. Rule 2.4.1 svarer til IOSCO-principperne om planlægning af overdragelse eller ophør af et licenseret benchmark. Rule 2.5.1 svarer til IOSCO-principperne om »Submitter Code of Conduct«. Og endelig svarer Rule 2.6.1 til IOSCO-principperne om gennemsigtighed i forbindelse med fastsættelse af benchmarks.

(13)

Desuden indeholder ASIC en tilsynsmæssig vejledning (RG 268) for enheder, der er underlagt Administration Rules og Compelled Rules. Den fastlægger ASIC's lovfortolkning og yder praktisk vejledning om, hvordan enhederne kan opfylde deres forpligtelser i henhold til loven.

(14)

Kommissionen konkluderer derfor, at de bindende krav med hensyn til administratorer af benchmarks, der er udpeget som væsentlige i ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, er ækvivalente med kravene i forordning (EU) 2016/1011.

(15)

I henhold til artikel 30 i forordning (EU) 2016/1011 er kravene også underlagt løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(16)

Benchmarkadministratorer med licens i Australien er underlagt løbende tilsyn og overvågning af ASIC. I henhold til Section 908AF i Corporations Act er ASIC ansvarlig for at føre tilsyn med finansielle benchmarks, der er licenseret. ASIC er også ansvarlig for at sikre, at benchmarkadministratorerne overholder deres forpligtelser i henhold til Corporations Act, Administration Rules og Compelled Rules, og i den forbindelse foretager ASIC periodiske vurderinger af benchmarkadministratorernes overholdelse af deres licensforpligtelser.

(17)

I henhold til Section 908BQ i Corporations Act og Rule 2.8.1 i Administration Rules skal benchmarkadministratorerne underrette ASIC om visse forhold, herunder om tilfælde, hvor licensindehaveren ikke har overholdt eller ikke længere kan overholde deres reguleringsmæssige forpligtelser. ASIC kan vurdere licensindehavernes overholdelse af Corporations Act og Administration Rules i overensstemmelse med Section 908BR og 908BS i Corporations Act og Rule 2.8.2 og 2.8.3 i Administration Rules. ASIC kan også anmode om en rapport om alle forhold i overensstemmelse med Section 908BV i Corporations Act og anmode om en revisionsredegørelse vedrørende licensindehaverens rapport om de pågældende forhold. I henhold til Section 908BW i Corporations Act tillægges ASIC beføjelse til at udarbejde vurderingsrapporter, dele disse rapporter med visse australske regeringsorganer om nødvendigt samt offentliggøre disse rapporter.

(18)

Hvis en benchmarkadministrator ikke overholder sine reguleringsmæssige forpligtelser, kan ASIC i henhold til Section 908BT i Corporations Act udstede en skriftlig instruks til en licensindehaver om at iværksætte specifikke aktioner, som ASIC mener, vil sikre, at licensindehaveren overholder de pågældende forpligtelser. Hvis licensindehaveren ikke efterkommer denne skriftlige instruks, kan ASIC indbringe sagen for en domstol, som så kan kræve, at licensindehaveren overholder ASIC's retningslinjer. I henhold til Section 908CH og 908CI i Corporations Act kan ASIC udstede meddelelser om overtrædelse eller acceptere forpligtelser fra administratorer, som ikke har overholdt deres reguleringsmæssige krav. Section 908CG i Corporations Act indeholder en ramme, ifølge hvilken en administrator, der angiveligt ikke har overholdt Administration Rules, som et alternativ til en civil retssag kan betale en bøde, påtage sig eller indføre afhjælpende foranstaltninger (herunder uddannelsesprogrammer) eller acceptere andre sanktioner end betaling af en bøde. ASIC kan også under visse omstændigheder suspendere eller annullere en licens i henhold til Section 908BI og 908BJ i Corporations Act.

(19)

I henhold til Compelled Rules kan ASIC, hvis den anser det for at være i offentlighedens interesse, pålægge en licensindehaver fortsat at generere eller administrere et væsentligt benchmark eller at generere eller administrere et væsentligt benchmark på en bestemt måde, eksempelvis ved at ændre den metode, der anvendes til at generere eller administrere et væsentligt benchmark. Compelled Rules giver også ASIC mulighed for at pålægge en stiller at levere data eller oplysninger til en licensindehaver med henblik på at generere eller administrere et væsentligt benchmark eller til ASIC med henblik på generering eller administration af et væsentligt benchmark.

(20)

Kommissionen konkluderer derfor, at de bindende krav med hensyn til administratorer af benchmarks, der er erklæret som væsentlige finansielle benchmarks ved ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, er underlagt effektivt løbende tilsyn og effektiv håndhævelse.

(21)

EU's benchmarkadministratorer behøver ikke at få udstedt en licens til deres benchmarks, der skal anvendes i Australien, medmindre et benchmark udpeges som et væsentligt benchmark af ASIC eller en benchmarkadministrator frivilligt ansøger om licens i Australien. ASIC har meddelt Kommissionen, at den ikke har til hensigt at udpege nogen EU-benchmarks som væsentlige benchmarks.

(22)

Nærværende afgørelse vil blive suppleret af samarbejdsordninger for at sikre en effektiv udveksling af oplysninger og koordinering af tilsynsaktiviteterne mellem ESMA og ASIC.

(23)

Nærværende afgørelse er baseret på vurderingen af de retligt bindende krav vedrørende benchmarks Australien på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen vil fortsat regelmæssigt overvåge markedsudviklingen, udviklingen i den retlige og tilsynsmæssige ramme for benchmarks og effektiviteten af tilsynssamarbejdet i forbindelse med overvågning og håndhævelse af disse krav for at sikre, at de krav, der ligger til grund for nærværende afgørelse, løbende opfyldes.

(24)

Nærværende afgørelse berører ikke Kommissionens mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at foretage en særlig gennemgang, hvis relevant udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer afgørelsen.

(25)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 30 i forordning (EU) 2016/1011 anses de retlige og tilsynsmæssige rammer i Australien, der finder anvendelse på administratorer af finansielle benchmarks, der ved brug af den seneste gældende version af ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 er erklæret for væsentlige benchmarks, for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) 2016/1011 og være underlagt løbende effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.


Top