EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1239

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1239 af 20. juni 2019 om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og om ophævelse af direktiv 2010/65/EU

PE/38/2019/REV/1

EUT L 198 af 25.7.2019, p. 64–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj

25.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 198/64


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1239

af 20. juni 2019

om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og om ophævelse af direktiv 2010/65/EU

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU (3) kræver, at medlemsstater accepterer opfyldelsen af meldeforpligtelserne for skibe, der ankommer til og afgår fra havne i Unionen, i elektronisk format og at sikre deres overførsel via ét enkelt kontaktpunkt for at lette søtransport og øge afviklingstempoet heraf.

(2)

Søtransport er rygraden i handel og kommunikation i og uden for det indre marked. For at lette søtransporten og for yderligere at nedbringe de administrative byrder for rederiselskaberne bør informationsprocedurerne for opfyldelse af de meldeforpligtelser, der er pålagt rederiselskaberne af EU-retsakter, internationale retsakter og national ret i medlemsstaterne, forenkles og harmoniseres yderligere samt være teknologineutrale og fremme fremtidssikrede meldeløsninger.

(3)

Både Europa-Parlamentet og Rådet har ofte opfordret til mere indbyrdes anvendelighed og mere omfattende, brugervenlige kommunikations- og informationsstrømme for at forbedre det indre markeds funktion og opfylde borgernes og virksomhedernes behov.

(4)

Hovedformålet med denne forordning er at fastlægge harmoniserede regler for levering af den information, der er påkrævet i forbindelse med et havneanløb, navnlig ved at sikre, at de samme datasæt kan meldes til hvert enkelt nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt på samme måde. Denne forordning sigter også mod at lette overførsel af information mellem klarerere, relevante myndigheder og leverandører af havnetjenester i anløbshavnen samt andre medlemsstater. Anvendelse af denne forordning bør ikke ændre tidsfristerne for eller substansen af meldeforpligtelserne og bør ikke påvirke efterfølgende opbevaring og behandling af information på EU-plan eller nationalt plan.

(5)

Det eksisterende nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt i hver medlemsstat bør bibeholdes som grundlaget for et teknologineutralt og indbyrdes anvendeligt europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt (European Maritime Single Window environment, EMSWe). Det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt bør udgøre et omfattende meldekontaktpunkt for søtransportoperatører, som udfører funktionaliteterne for dataindsamling fra klarererne og datadistribution til alle relevante kompetente myndigheder og leverandører af havnetjenester.

(6)

For at forbedre effektiviteten af det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og forberede den fremtidige udvikling bør det være muligt at opretholde nuværende eller etablere nye ordninger i medlemsstaterne med henblik på at anvende det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt til melding af lignende oplysninger for andre transportformer.

(7)

Front-end-grænsefladerne på disse nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt bør på klarerernes side harmoniseres på EU-plan for at lette melding og yderligere nedbringe den administrative byrde. Denne harmonisering opnås i alle nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt ved hjælp af anvendelse af en fælles grænsefladesoftware til udveksling af information fra system til system udviklet på EU-plan. Medlemsstaterne bærer ansvaret for integration og administration af dette grænseflademodul samt regelmæssig og rettidig opdatering af softwaren, når Kommissionen gør nye versioner tilgængelige. Kommissionen bør udvikle dette modul og levere opdateringer efter behov, da udviklingen af digitale teknologier bevæger sig hurtigt, og enhver teknologisk løsning hurtigt kan blive overhalet af nye udviklinger.

(8)

Andre meldekanaler, som medlemsstaterne og leverandører af tjenester stiller til rådighed, f.eks. havnesystemer, kan opretholdes som valgfrie meldekontaktpunkter og bør kunne fungere som datatjenesteudbydere.

(9)

For ikke at pålægge indlandsmedlemsstater uden søhavne en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde bør sådanne medlemsstater fritages fra forpligtelsen til at udvikle, oprette og drive et nationalt søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og gøre et sådant tilgængeligt. Det betyder, at disse medlemsstater, så længe de gør brug af fritagelsen, ikke bør være forpligtet til at opfylde de forpligtelser, der er forbundet med udvikling, oprettelse, drift og tilgængelighed af et national søfartsmiljø med ét kontaktpunkt.

(10)

En grafisk brugergrænseflade, der er nem at bruge, med fælles funktioner bør indgå i det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt, hvor klarerere kan melde manuelt. Medlemsstaterne bør også tilbyde brug af den grafiske brugergrænseflade til klarerernes manuelle indtastning af data i form af upload af harmoniserede digitale regneark. Ud over at sørge for fælles funktioner bør Kommissionen og medlemsstaterne koordinere bestræbelserne med det mål at sikre, at brugeroplevelsen med de grafiske brugergrænseflader er så ens som muligt.

(11)

Nye digitale teknologier giver stadig voksende muligheder for at gøre søtransportsektoren mere effektiv og nedbringe den administrative byrde. For at kunne opsamle fordelene ved sådanne nye teknologier så tidligt som muligt bør Kommissionen have beføjelser til at ændre de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for det harmoniserede meldemiljø ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Dette bør give markedsdeltagerne fleksibilitet til at udvikle ny digital teknologi, og ny teknologi bør også tages i betragtning, når denne forordning revideres.

(12)

Der bør tilvejebringes tilstrækkelig støtte til og information om processen og de tekniske krav i forbindelse med brug af det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt til klarerere via lettilgængelige og brugervenlige nationale websteder med fælles »se og føle«-standarder.

(13)

Konventionen om lettelse af international samfærdsel ad søvejen (FAL-konventionen) (4) angiver, at offentlige myndigheder i alle tilfælde kun skal kræve essentiel meldingsinformation og holde antallet af punkter på et minimum. Lokale betingelser kan dog kræve særlige oplysninger med henblik på at garantere navigationssikkerheden.

(14)

For at gøre det muligt at anvende EMSWe er det nødvendigt at fastlægge et omfattende EMSWe-datasæt, som bør dække alle de informationselementer, der potentielt kan blive anmodet om af de nationale myndigheder eller havneoperatører til administrative eller driftsmæssige formål, når et skib foretager et havneanløb. Ved fastlæggelsen af EMSWe-datasættet bør Kommissionen tage relevant arbejde udført på internationalt plan i betragtning. Eftersom omfanget af meldeforpligtelserne varierer mellem medlemsstaterne, bør et nationalt søfartsmiljø med ét kontaktpunkt i en given medlemsstat udformes til at acceptere EMSWe-datasættet uden modifikationer og se bort fra alle informationer, der ikke er relevante for medlemsstaten.

(15)

I ekstraordinære tilfælde bør en medlemsstat kunne anmode om yderligere dataelementer fra klarererne. Sådanne ekstraordinære tilfælde kan f.eks. være, hvis der er et presserende behov for at beskytte den indre orden og sikkerhed eller for at imødegå en alvorlig trussel mod menneskers eller dyrs sundhed eller mod miljøet. Begrebet ekstraordinære tilfælde bør fortolkes strengt.

(16)

De relevante meldeforpligtelser i EU-retsakter og internationale retsakter bør angives i bilaget til denne forordning. Disse meldeforpligtelser bør udgøre grundlaget for fastlæggelse af det omfattende EMSWe-datasæt. Bilaget bør også henvise til de relevante kategorier af meldeforpligtelser på nationalt plan, og medlemsstaterne bør være i stand til at anmode Kommissionen om at ændre EMSWe-datasættet på baggrund af meldeforpligtelser indeholdt i deres nationale lovgivning og krav. EU-retsakter, som ændrer EMSWe-datasættet på baggrund af en meldeforpligtelse indeholdt i den nationale lovgivning og de nationale krav, bør indeholde udtrykkelig henvisning til den pågældende nationale lovgivning og de nationale krav.

(17)

Når informationen fra det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt udsendes til de kompetente myndigheder, bør overførslen overholde de fælles datakrav, -formater og -koder for de meldeforpligtelser og -formaliteter, der er angivet i EU-retsakterne, jf. bilaget, og foretages via de IT-systemer, der er fastlagt deri, f.eks. de elektroniske databehandlingsteknikker, der henvises til i artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (5).

(18)

Vedtagelsen af denne forordning bør tage hensyn til SafeSeaNet-systemerne, der er oprettet på nationalt plan og EU-plan, og som bør fortsætte med at lette udveksling og distribution af information modtaget via det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt mellem medlemsstaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF (6).

(19)

Havne er ikke den endelige destination for varer. Effektiviteten af skibshavneanløbene påvirker hele logistikkæden relateret til transporten af varer og passagerer til og fra havnene. For at sikre indbyrdes anvendelighed, multimodalitet og ubesværet integration af søtransport med den generelle logistikkæde og for at lette andre transportformer bør de nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt give mulighed for udveksling af relevant information, f.eks. ankomst- og afgangstider, med lignende rammer udviklet til andre transportformer.

(20)

For at forbedre effektiviteten af søtransport og for at begrænse duplikering af den information, som skal leveres til driftsmæssige formål, når et skib foretager et havneanløb, bør den information, som klarereren angiver til et nationalt søfartsmiljø med ét kontaktpunkt, også deles med visse andre enheder, f.eks. havne- og terminaloperatører, når de er godkendt af klarereren, og idet der tages højde for fortrolighed, forretningsmæssige interesser og retlige begrænsninger. Denne forordning har til formål at forbedre databehandlingen ud fra engangsprincippet i forbindelse med opfyldelse af meldeforpligtelserne.

(21)

Forordning (EU) nr. 952/2013 angiver, at varer, som bringes ind i Unionens toldområde, skal omfattes af en summarisk indpassageangivelse, som skal indsendes elektronisk til toldmyndighederne. I lyset af vigtigheden af informationen i den summariske indpassageangivelse for styringen af sikkerheds- og finansielle risici er et specifikt elektronisk system til indsendelse og administration af de summariske indpassageangivelser i Unionens toldområde i øjeblikket under udvikling. Derfor vil det ikke være muligt at indgive en summarisk indpassageangivelse via det harmoniserede meldegrænseflademodul. I betragtning af at nogle af dataelementerne indsendt med den summariske indpassageangivelse også er påkrævede for gennemførelsen af andre told- og søtransportmeldingskrav, når et skib foretager anløb i en havn i Unionen, bør EMSWe dog være i stand til at behandle dataelementerne i den summariske indpassageangivelse. Man bør også forestille sig muligheden for, at det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt kan indhente relevant information, der allerede er indsendt via den summariske indpassageangivelse.

(22)

For fuldt ud at harmonisere meldekrav bør toldmyndigheder, søfartsmyndigheder og andre relevante myndigheder samarbejde både på nationalt plan og EU-plan. Nationale koordinatorer med specifikke ansvarsområder bør fremme et effektivt samarbejde og et velfungerende nationalt søfartsmiljø med ét kontaktpunkt.

(23)

For at muliggøre genanvendelse af den information, der er angivet via de nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt, og lette indsendelse af information af klarerere er det nødvendigt at skabe fælles databaser. Der bør oprettes en EMSWe-skibsdatabase, som indeholder en referenceliste over skibsoplysninger og deres meldefritagelser som indberettet til det respektive nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt. For at lette klarereres indsendelse af information bør der oprettes en fælles lokationsdatabase (CLD), som indeholder en referenceliste over lokationskoder, herunder FN's kode for handels- og transportlokationer (UN/LOCODE), SafeSeaNet-specifikke koder samt havnefacilitetskoderne som registreret i Global Integrated Shipping Information System (GISIS) i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO). Der bør endvidere oprettes en fælles database over farligt materiale, som inkorporerer en liste over farlige og forurenende varer, som skal meddeles til det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt i henhold til direktiv 2002/59/EF og IMO FAL 7, idet der tages hensyn til de relevante dataelementer fra IMO-konventionerne og -koderne.

(24)

Kompetente myndigheders behandling af personoplysninger inden for rammen af denne forordning skal overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (7). Kommissionens behandling af personoplysninger inden for rammen af nærværende forordning skal overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (8).

(25)

EMSWe og de nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt skal ikke angive andre grundlag for behandling af personoplysninger end det, der kræves for deres funktion, og skal ikke benyttes til at tildele nogen nye adgangsrettigheder til personoplysninger.

(26)

Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår at supplere denne forordning ved at oprette og ændre EMSWe-datasættet og ved at fastlægge definitioner, kategorier og dataspecifikationer for dataelementerne og for så vidt angår at ændre bilaget for at inkorporere de meldeforpligtelser, der findes på nationalt plan, samt at tage hensyn til alle nye meldeforpligtelser, der indføres ved EU-retsakterne. Kommissionen skal sikre, at de fælles datakrav, -formater og -koder, der er fastlagt i de EU- retsakter og internationale retsakter, der er angivet i bilaget, respekteres. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (9). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(27)

Ved udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Kommissionen sikre, at medlemsstaternes eksperter og erhvervslivet høres på en gennemsigtig måde og i god tid.

(28)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (10).

(29)

Kommissionen bør navnlig tildeles gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge de funktionelle og tekniske specifikationer, mekanismer til kvalitetskontrol og procedurer for udrulning, vedligeholdelse og anvendelse af det harmoniserede grænseflademodul og de relaterede harmoniserede elementer i de nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt. Kommissionen bør også tildeles gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for fælles tjenester for EMSWe.

(30)

Denne forordning bør bygge på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (11), som fastlægger, under hvilke betingelser medlemsstaterne anerkender visse midler til elektronisk identifikation af fysiske og juridiske personer, der hører under en anden medlemsstats meddelte elektroniske identifikationsordning. Forordning (EU) nr. 910/2014 fastsætter betingelserne for, at brugere kan benytte deres midler til elektronisk identifikation og autentifikation for at få adgang til offentlige onlinetjenester i grænseoverskridende situationer.

(31)

Kommissionen bør foretage en evaluering af denne forordning. Der bør indsamles information som grundlag for denne evaluering og for at gøre det muligt at vurdere, hvordan denne forordning fungerer i forhold til målsætningerne. Kommissionen bør ligeledes bl.a. vurdere merværdien af et centraliseret og harmoniseret europæisk meldesystem, f.eks. en central meldegrænseflade.

(32)

Direktiv 2010/65/EU bør derfor ophæves med virkning fra datoen for anvendelsen af denne forordning.

(33)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (12)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger en ramme for et teknologineutralt og indbyrdes anvendeligt europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt (»EMSWe«) med harmoniserede grænseflader for at lette elektronisk overførsel af information i forbindelse med meldeforpligtelser for skibe, der ankommer til, opholder sig i og afgår fra havne i Unionen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt« (»EMSWe«): den juridiske og tekniske ramme for elektronisk overførsel af information i forbindelse med meldeforpligtelser for havneanløb i Unionen, hvilket består af et netværk af nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt med harmoniserede meldegrænseflader og inkluderer dataudveksling via SafeSeaNet og andre relevante systemer samt fælles tjenester for brugerregister og adgangsadministration, forespørgsel, skibsidentifikation, lokationskoder og information om farlige og forurenende varer og om sundhed

2)   »skib«: ethvert søgående fartøj, der opererer i havmiljøet og som er underlagt en særlig meldeforpligtelse anført i bilaget

3)   »nationalt søfartsmiljø med ét kontaktpunkt«: en nationalt oprettet og drevet teknisk platform til elektronisk modtagelse, udveksling og videresendelse af information til opfyldelse af meldeforpligtelser, som omfatter administration af adgangsrettigheder, som defineres i fællesskab, et harmoniseret meldegrænseflademodul og en grafisk brugergrænseflade til kommunikation med klarerere samt forbindelser til de relevante myndigheders systemer og databaser på nationalt plan og EU-plan, som muliggør meddelelser eller bekræftelser, som omfatter det bredest mulige spænd af afgørelser truffet af alle de deltagende relevante myndigheder, som skal meddeles klarererne, og som, hvor det er relevant, også kan give mulighed for forbindelse til andre rapporteringsmuligheder

4)   »harmoniseret meldegrænseflademodul«: en middlewarekomponent i det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt, hvorigennem information kan udveksles mellem det informationssystem, som klarereren bruger, og det relevante nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt

5)   »meldeforpligtelse«: den information, der kræves i de EU-retsakter og internationale retsakter, der er angivet i bilaget, samt i den nationale lovgivning og de nationale krav, der henvises til i bilaget, og som skal angives i forbindelse med et havneanløb

6)   »havneanløb«: et skibs ankomst til, ophold i og afgang fra en søhavn i en medlemsstat

7)   »dataelement«: den mindste enhed af information, som har unik definition og præcise tekniske egenskaber, f.eks. format, længde og karaktertype

8)   »EMSWe-datasæt«: den komplette liste over dataelementer, der stammer fra meldeforpligtelser

9)   »grafisk brugergrænseflade«: en webgrænseflade til tovejs-webbaseret bruger-til-system-indberetning af data til et nationalt søfartsmiljø med ét kontaktpunkt, så klarerere kan indtaste data manuelt, bl.a. ved hjælp af harmoniserede digitale regneark og funktioner, hvorved meldedataelementer kan udtrækkes fra disse regneark, og som omfatter fælles funktioner og egenskaber, der sikrer en fælles navigationsstrøm og dataupload for klarererne

10)   »fælles forespørgselstjeneste«: en yderligere frivillig tjeneste for klarerere til at påbegynde direkte system-til-system-dataforbindelser mellem en klarerers system og det harmoniserede meldegrænseflademodul i det respektive nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt

11)   »klarerer«: enhver fysisk eller juridisk person, der er underlagt meldeforpligtelser, eller enhver behørigt bemyndiget fysisk eller juridisk person, der handler på denne persons vegne inden for rammerne af den relevante meldeforpligtelse

12)   »toldmyndigheder«: de myndigheder, der er defineret i artikel 5, nr. 1), i forordning (EU) nr. 952/2013

13)   »datatjenesteudbyder«: en fysisk eller juridisk person, som leverer informations- og kommunikationsteknologitjenester til en klarerer i forbindelse med meldeforpligtelserne

14)   »elektronisk overførsel af information«: overførsel af digitalt kodet information i et reviderbart, struktureret format, der kan anvendes direkte til datalagring og -behandling i computere

15)   »leverandør af havnetjenester«: enhver fysisk eller juridisk person, der leverer en eller flere af de kategorier af havnetjenester, som er fastsat i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 (13).

KAPITEL II

EMSWe-DATASÆT

Artikel 3

Oprettelse af EMSWe-datasættet

1.   Kommissionen fastlægger og ændrer EMSWe-datasættet i henhold til denne artikels stk. 3.

2.   Senest den 15. februar 2020 skal medlemsstaterne meddele Kommissionen de meldeforpligtelser, der følger af national lovgivning og nationale krav, og som indeholder de dataelementer, der skal indgå i EMSWe-datasættet. De skal identificere disse dataelementer nøjagtigt.

3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23 for at ændre bilaget til denne forordning med henblik på at indføre, slette eller tilpasse henvisninger til nationale retsakter eller krav, EU-retsakter eller internationale retsakter og for at fastlægge og ændre EMSWe-datasættet.

Den første af disse delegerede retsakter vedtages senest den 15. august 2021.

Som fastsat i artikel 4 kan en medlemsstat anmode Kommissionen om at indføre eller ændre dataelementer i EMSWe-datasættet i overensstemmelse med de meldeforpligtelser, der er indeholdt i national lovgivning og nationale krav. Ved vurderingen af, hvorvidt dataelementer skal indgå i EMSWe-datasættet, tager Kommissionen hensyn til sikkerheden såvel som principperne i FAL-konventionen, dvs. princippet om kun at kræve essentiel meldingsinformation og at holde antallet af punkter på et minimum.

Kommissionen afgør senest tre måneder efter anmodningen, om dataelementerne skal indføres i EMSWe-datasættet. Kommissionen begrunder sin afgørelse.

En delegeret retsakt, som indfører eller ændrer et dataelement i EMSWe-datasættet, skal indeholde en udtrykkelig henvisning til den i tredje afsnit omhandlede nationale lovgivning og nationale krav.

Hvis Kommissionen beslutter ikke at indføre det dataelement, der anmodes om, giver Kommissionen en begrundelse for afslaget med henvisning til søfartssikkerhed og principperne i FAL-konventionen.

Artikel 4

Ændringer af EMSWe-datasættet

1.   Hvor en medlemsstat har til hensigt at ændre en meldeforpligtelse under sin nationale lovgivning og sine nationale krav, som kan involvere fremlæggelse af anden information end den information, der er inkluderet i EMSWe-datasættet, skal den pågældende medlemsstat omgående meddele dette til Kommissionen. I denne meddelelse skal medlemsstaten nøjagtigt identificere den information, der ikke er omfattet af EMSWe-datasættet, og angive den tilsigtede tidsperiode, hvori den pågældende meldeforpligtelse skal finde anvendelse.

2.   En medlemsstat må ikke indføre nye meldeforpligtelser, medmindre sådan indførsel er blevet godkendt af Kommissionen gennem proceduren fastsat i artikel 3, og den tilsvarende information er indarbejdet i EMSWe-datasættet og anvendes i de harmoniserede meldegrænseflader.

3.   Kommissionen skal vurdere nødvendigheden af at ændre EMSWe-datasættet i henhold til artikel 3, stk. 3. Ændringer af EMSWe-datasættet foretages kun én gang om året, undtagen i behørigt begrundede tilfælde.

4.   I ekstraordinære tilfælde kan en medlemsstat anmode klarerere om at fremlægge yderligere dataelementer uden Kommissionens godkendelse for en periode på mindre end tre måneder. Medlemsstaten underretter straks Kommissionen om disse dataelementer. Kommissionen kan tillade, at medlemsstaten fortsætter med at anmode om yderligere dataelementer i yderligere to perioder på tre måneder, hvis de ekstraordinære omstændigheder varer ved.

Senest en måned før udløbet af den sidste af de i første afsnit omhandlede tremånedersperioder kan medlemsstaten anmode Kommissionen om, at de yderligere dataelementer indgår i EMSWe-datasættet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3. Medlemsstaten kan fortsat anmode klarerere om at fremlægge de yderligere dataelementer, indtil Kommissionen har truffet en afgørelse og i tilfælde af en positiv afgørelse, indtil det ændrede EMSWe-datasæt er blevet gennemført.

KAPITEL III

RAPPORTERING

Artikel 5

Nationalt søfartsmiljø med ét kontaktpunkt

1.   Hver medlemsstat opretter et nationalt søfartsmiljø med ét kontaktpunkt, hvorigennem al information, der er nødvendig for opfyldelsen af meldeforpligtelserne, i overensstemmelse med denne forordning og med forbehold af artikel 7 og 11 skal angives én gang ved hjælp af og i overensstemmelse med EMSWe-datasættet ved brug af det harmoniserede meldegrænseflademodul og den grafiske brugergrænseflade, der er omhandlet i artikel 6, og, hvor det er relevant, andre rapporteringsmuligheder som omhandlet i artikel 7, med henblik på at gøre denne information tilgængelig for de relevante myndigheder i medlemsstaterne i det omfang, det er nødvendigt for udøvelsen af disse myndigheders respektive funktioner.

Medlemsstaterne er ansvarlige for driften af deres nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt.

Medlemsstaterne kan sammen med en eller flere andre medlemsstater oprette et søfartsmiljø med ét kontaktpunkt. Disse medlemsstater udpeger det pågældende søfartsmiljø med ét kontaktpunkt som deres nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og er fortsat ansvarlige for dens drift i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Medlemsstater uden søhavne er fritaget for forpligtelsen til at udvikle, oprette og drive et nationalt søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og gøre et sådant tilgængeligt som fastsat i stk. 1.

3.   Medlemsstaterne sikrer:

a)

kompatibilitet mellem det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og det harmoniserede meldegrænseflademodul, og at den grafiske brugergrænseflade for deres søfartsmiljø med ét kontaktpunkt overholder de fælles funktioner i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2

b)

rettidig integration af de harmoniserede meldegrænseflader i overensstemmelse med gennemførelsesdatoerne angivet i den gennemførelsesretsakt, der henvises til i artikel 6, og alle efterfølgende opdateringer i overensstemmelse med de datoer, der er fastsat i den flerårige gennemførelsesplan

c)

kompetente myndigheders tilslutning til de relevante systemer for at muliggøre overførsel af data, der skal meldes til disse myndigheder, via det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og til disse systemer i overensstemmelse med EU-retsakter og national lovgivning og nationale krav samt i overensstemmelse med disse systemers tekniske specifikationer

d)

tilvejebringelse af en helpdesk i de første 12 måneder fra den 15. august 2025, og et online supportwebsted for deres nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt med klare instruktioner på den pågældende medlemsstats officielle sprog og, hvor det er relevant, på et internationalt anvendt sprog

e)

tilvejebringelse af passende og nødvendig uddannelse af det personale, der er direkte involveret i driften af de nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt.

4.   Medlemsstaterne sørger for, at den påkrævede information når frem til de myndigheder, der har ansvaret for indførelsen af den pågældende lovgivning, og er begrænset til hver af disse myndigheders behov. Medlemsstaterne sikrer hermed overensstemmelse med de juridiske krav relateret til overførslen af information angivet i de EU-retsakter, der refereres til i bilaget, og bruger, hvor det er relevant, de elektroniske databehandlingsteknikker, der henvises til i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013. Medlemsstaterne sikrer også indbyrdes anvendelighed med de informationssystemer, der anvendes af de pågældende myndigheder.

5.   Det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt skal give klarerere teknisk mulighed for at gøre et på forhånd nationalt defineret undersæt af dataelementer separat tilgængeligt for leverandører af havnetjenester i destinationshavnen.

6.   Hvor en medlemsstat ikke kræver alle elementerne i EMSWe-datasættet for at opfylde meldeforpligtelserne, accepterer det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt forelæggelser, som er begrænsede til de dataelementer, der er påkrævet i den pågældende medlemsstat. Det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt accepterer også forelæggelser af klarereren, som inkluderer yderligere elementer fra EMSWe-datasættet, men den behøver dog ikke at behandle og opbevare disse yderligere elementer.

7.   Medlemsstaterne opbevarer kun den information, der er forelagt deres respektive nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt, i den tidsperiode, der er nødvendig for at sikre opfyldelse af kravene i denne forordning og at sikre overensstemmelse med de EU-retsakter og internationale og nationale retsakter, der angives i bilaget. Medlemsstaterne sletter øjeblikkeligt herefter sådan information.

8.   Medlemsstaterne offentliggør estimerede og faktiske ankomst- og afgangstider for skibe i et elektroniske format, der er harmoniseret på EU-plan, på grundlag af de data, som klarerere har fremsendt til det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt. Denne forpligtelse finder dog ikke anvendelse for skibe, der transporterer følsomt gods, hvis offentliggørelse af disse oplysninger ved det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt kan udgøre en trussel mod sikkerheden.

9.   De nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt skal have en ensartet internetadresse.

10.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger en harmoniseret struktur for det i stk. 3, litra d), omhandlede supportwebsted, tekniske specifikationer for at offentliggøre de i stk. 8 omhandlede ankomst- og afgangstider og det i stk. 9 omhandlede ensartede format for internetadresser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 24, stk. 2.

Den første af disse delegerede retsakter vedtages senest den 15. august 2021.

Artikel 6

Harmoniserede meldegrænseflader

1.   I tæt samarbejde med medlemsstaterne vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastlægger de funktionelle og tekniske specifikationer for det harmoniserede meldegrænseflademodul til det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt. De funktionelle og tekniske specifikationer skal sigte mod at lette den indbyrdes anvendelighed med forskellige teknologier og meldesystemer for brugerne.

Den første af disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 15. august 2021.

2.   I tæt samarbejde med medlemsstaterne udvikler Kommissionen senest den 15. august 2022 det harmoniserede meldegrænseflademodul til det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt i overensstemmelse med de specifikationer, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 5, og opdaterer det herefter i overensstemmelse hermed.

3.   Kommissionen leverer det harmoniserede meldegrænseflademodul og al relevant information til medlemsstaterne med henblik på integration i deres nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger den grafiske brugergrænseflades fælles funktioner og skabelonerne for de harmoniserede digitale regneark, jf. artikel 2, stk. 9.

Den første af disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 15. august 2021.

5.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der ændrer de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for at sikre, at grænsefladerne er åbne for fremtidige teknologier.

6.   De i denne artikel omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 24, stk. 2.

Artikel 7

Andre rapporteringsmuligheder

1.   Medlemsstaterne tillader klarerere frivilligt at angive informationen til søfartsmiljøet med ét kontaktpunkt gennem datatjenesteudbydere, der overholder kravene i det harmoniserede meldegrænseflademodul.

2.   Medlemsstater kan tillade klarerere at angive informationen via andre meldekanaler, såfremt disse kanaler er frivillige at benytte for klarererne. I sådanne tilfælde sikrer medlemsstaterne, at disse andre kanaler gør den relevante information tilgængelig for det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt.

3.   Medlemsstaterne kan anvende alternative midler til angivelse af information i tilfælde af midlertidigt svigt af et af de elektroniske systemer, der henvises til i artikel 5 og 6 samt artikel 12-17.

Artikel 8

Engangsprincippet

1.   Med forbehold af artikel 11, stk. 1, og medmindre andet kræves i EU-retten, sikrer medlemsstaterne, at klarereren kun anmodes om at angive informationen i henhold til denne forordning én gang pr. havneanløb, og at de relevante dataelementer fra EMSWe-datasættet gøres tilgængelige og genanvendes i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 3.

2.   Kommissionen sikrer, at de skibsidentifikationsoplysninger, -detaljer og -fritagelser, der angives via det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt, registreres i den EMSWe-skibsdatabase, der er omhandlet i artikel 14, og gøres tilgængelige for efterfølgende havneanløb i Unionen.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at dataelementer fra EMSWe-datasættet, der angives ved afgang fra en havn i Unionen, gøres tilgængelige for klarereren med henblik på opfyldelse af meldeforpligtelserne ved ankomst til den næste havn i Unionen, såfremt det pågældende skib ikke har foretaget anløb til en havn uden for Unionen under denne rejse. Dette stykke finder ikke anvendelse på information modtaget i henhold til forordning (EU) nr. 952/2013, medmindre muligheden for at gøre sådan information tilgængelig er fastsat i nævnte forordning.

4.   Alle relevante dataelementer fra EMSWe-datasættet, der modtages i overensstemmelse med denne forordning, gøres tilgængelige for andre nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt via SafeSeaNet.

5.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger listen over relevante dataelementer, som omhandlet i denne artikels stk. 3 og 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 24, stk. 2.

Artikel 9

Ansvar for den meddelte information

Klarereren er ansvarlig for at sikre indsendelse af dataelementer i overensstemmelse med de gældende retlige og tekniske krav. Klarereren forbliver ansvarlig for dataene og for at ajourføre al information, der har ændret sig efter indsendelsen til det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt.

Artikel 10

Databeskyttelse og fortrolighed

1.   Kompetente myndigheders behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning skal overholde forordning (EU) 2016/679.

2.   Kommissionens behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning skal overholde forordning (EU) 2018/1725.

3.   Medlemsstaterne og Kommissionen træffer i overensstemmelse med gældende EU-retten eller national ret de nødvendige foranstaltninger til at sikre fortroligheden af de kommercielle og andre følsomme oplysninger, der udveksles i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 11

Yderligere bestemmelser vedrørende told

1.   Denne forordning forhindrer ikke udveksling af information mellem medlemsstaternes toldmyndigheder eller mellem toldmyndigheder og økonomiske aktører, der benytter de elektroniske databehandlingsteknikker, som der henvises til i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013.

2.   Den relevante information i den summariske indpassageangivelse, der er omhandlet i artikel 127 i forordning (EU) nr. 952/2013, gøres, hvor dette er i overensstemmelse med EU-toldretten, tilgængelig for det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt til orientering og genanvendes, hvor det er relevant, med henblik på andre meldeforpligtelser angivet i bilaget.

3.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger listen over relevante informationsdataelementer som omhandlet i denne artikels stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 24, stk. 2.

Den første af disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 15. august 2021.

KAPITEL IV

FÆLLES TJENESTER

Artikel 12

EMSWe-brugerregister og adgangsadministrationssystem

1.   Kommissionen opretter og sikrer tilgængeligheden af et fælles brugerregister og adgangsadministrationssystem til klarerere og datatjenesteudbydere, der benytter det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt, samt til nationale myndigheder, der tilgår det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt, i tilfælde, hvor der kræves autentifikation. Dette brugerregister og adgangsadministrationssystem tilvejebringer én brugerregistrering ved hjælp af et eksisterende EU-register med genkendelse på EU-plan, sammenkoblet brugeradministration og brugerovervågning på EU-plan.

2.   Hver medlemsstat udpeger en national myndighed som ansvarlig for identifikation og registrering af nye brugere og ændring og lukning af eksisterende konti gennem det system, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Med henblik på adgang til det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt i forskellige medlemsstater betragtes en klarerer eller datatjenesteudbyder, der er registreret i EMSWe-brugerregistret og adgangsadministrationssystemet, som registreret i de nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt i alle medlemsstater, og denne opererer inden for rammerne af de adgangsrettigheder, der tildeles af den enkelte medlemsstat i overensstemmelse med nationale regler.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for opsætning af det fælles brugerregister og adgangsadministrationssystem, der er omhandlet i stk. 1, herunder de funktioner, der er omhandlet i stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 24, stk. 2.

Den første af disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 15. august 2021.

Artikel 13

Fælles forespørgselstjeneste

1.   Kommissionen udarbejder i tæt samarbejde med medlemsstaterne en supplerende frivillig forespørgselstjeneste, forudsat at det harmoniserede meldegrænseflademodul er blevet gennemført fuldstændigt i overensstemmelse med artikel 6.

2.   Kommissionen vedtager i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemførelsesretsakter, der fastlægger de funktionelle og tekniske specifikationer samt mekanismer og procedurer til kvalitetskontrol for udrulning, vedligeholdelse og anvendelse af den fælles forespørgselstjeneste. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 24, stk. 2.

Den første af disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 15. august 2024.

Artikel 14

EMSWe-skibsdatabase

1.   I henhold til artikel 8, stk. 2, opretter Kommissionen en EMSWe-skibsdatabase, der indeholder en liste over skibsidentifikationsoplysninger og -detaljer samt optegnelser over skibsmeldefritagelser.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de data, der er omhandlet i stk. 1, leveres til EMSWe-skibsdatabasen på grundlag af de data, som klarerere har fremsendt til det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt.

3.   Kommissionen sikrer, at skibsdatabasen er tilgængelig for det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt med henblik på at lette skibsmelding.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for opsætning af databasen, der er omhandlet i stk. 1, med henblik på indsamling, opbevaring, opdatering og angivelse af skibsidentifikationsoplysninger og -detaljer samt optegnelser over skibsmeldefritagelser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 24, stk. 2.

Den første af disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 15. august 2021.

Artikel 15

Fælles lokationsdatabase

1.   Kommissionen opretter en fælles lokationsdatabase, der indeholder en liste over lokationskoder (14) og havnefacilitetskoder som registreret i IMO-databasen GISIS.

2.   Kommissionen sikrer, at lokationsdatabasen er tilgængelig for det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt med henblik på at lette skibsmelding.

3.   Medlemsstaterne gør information fra lokationsdatabasen tilgængelig på nationalt plan via det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for opsætning af den fælles lokationsdatabase, der er omhandlet i stk. 1, for indsamling, opbevaring, opdatering og angivelse af lokations- og havnefacilitetskoder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 24, stk. 2.

Den første af disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 15. august 2021.

Artikel 16

Fælles database over farligt materiale

1.   Kommissionen opretter en fælles database over farligt materiale, der indeholder en liste over farlige og forurenende varer, som skal meddeles i henhold til direktiv 2002/59/EF og IMO FAL 7, hvor der tages hensyn til de relevante dataelementer fra IMO-konventionerne og -kodekserne.

2.   Kommissionen sikrer, at den fælles database over farligt materiale er tilgængelig for det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt med henblik på at lette skibsmelding.

3.   Databasen forbindes med de relevante indtastninger i MAR-CIS-databasen udviklet af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) for så vidt angår information om tilhørende farer og risici ved farlige og forurenende varer.

4.   Databasen benyttes både som reference og verifikationsværktøj på nationalt plan og EU-plan under meldeprocessen via det nationale søfartsmiljø med ét kontaktpunkt.

5.   Medlemsstaterne gør information fra den fælles database over farligt materiale tilgængelig på nationalt plan via søfartsmiljøet med ét kontaktpunkt.

6.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for opsætning af den fælles database over farligt materiale, der er omhandlet i stk. 1, med henblik på indsamling, opbevaring og angivelse af referenceoplysningerne om farligt materiale. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 24, stk. 2.

Den første af disse gennemførelsesretsakter vedtages senest den 15. august 2021.

Artikel 17

Fælles skibshygiejnedatabase

1.   Kommissionen stiller en fælles skibshygiejnedatabase til rådighed, som er i stand til at modtage og opbevare data vedrørende sundhedserklæringer for skibsfarten i henhold til artikel 37 i det internationale sundhedsregulativ (2005) (IHR). Personoplysninger vedrørende syge personer om bord på skibe må ikke opbevares i denne database.

De kompetente sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne skal have adgang til databasen med henblik på at modtage og udveksle oplysninger.

2.   De medlemsstater, der benytter skibshygiejnedatabasen, skal meddele Kommissionen deres nationale myndighed med ansvar for brugeradministration i forbindelse med denne database, herunder registrering af nye brugere samt ændring og lukning af konti.

3.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de tekniske specifikationer, standarder og procedurer for opsætning af den database, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 24, stk. 2.

KAPITEL V

KOORDINERING AF EMSWe-AKTIVITETERNE

Artikel 18

Nationale koordinatorer

Hver medlemsstat udpeger en kompetent national myndighed med et klart juridisk mandat til at fungere som national koordinator for EMSWe. Den nationale koordinator:

a)

fungerer som nationalt kontaktpunkt for brugere og Kommissionen for alle anliggender vedrørende gennemførelsen af denne forordning

b)

koordinerer anvendelsen af denne forordning ved de kompetente nationale myndigheder i medlemsstaten og disses samarbejde

c)

koordinerer aktiviteterne rettet mod at sikre formidlingen af data og forbindelsen med de relevante systemer af kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c).

Artikel 19

Flerårig gennemførelsesplan

For at lette rettidig gennemførelse af denne forordning og sikre mekanismer til kvalitetskontrol og procedurer for udrulning, vedligeholdelse og opdatering af det harmoniserede grænseflademodul og de harmoniserede elementer i EMSWe i tilknytning hertil vedtager Kommissionen efter relevante høringer af medlemsstaternes eksperter en flerårig gennemførelsesplan, der revideres på årlig basis og indeholder:

a)

en plan for udvikling og opdatering af de harmoniserede meldegrænseflader og de harmoniserede elementer i EMSWe i tilknytning hertil, der forudses i løbet af de efterfølgende 18 måneder

b)

en plan for udvikling af en fælles forespørgselstjeneste senest den 15. august 2024

c)

vejledende datoer for høring af de relevante interessenter

d)

vejledende frister for medlemsstaternes efterfølgende integration af de harmoniserede meldegrænseflader i de nationale søfartsmiljøer med ét kontaktpunkt

e)

vejledende frister for Kommissionens udvikling af en fælles forespørgselstjeneste efter implementeringen af det harmoniserede meldegrænseflademodul

f)

testperioder for medlemsstaterne og klarererne for at teste deres forbindelse med nye versioner af de harmoniserede meldegrænseflader

g)

testperioder for den fælles forespørgselstjeneste

h)

vejledende frister for udfasning af de ældre versioner af de harmoniserede meldegrænseflader for medlemsstaterne og klarererne.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Udgifter

Den Europæiske Unions almindelige budget dækker omkostningerne for:

a)

Kommissionens og EMSA's udvikling og vedligeholdelse af IT-værktøjerne, der støtter gennemførelsen af denne forordning på EU-plan

b)

fremme af EMSWe på EU-plan, herunder blandt relevante interessenter og relevante internationale organisationer.

Artikel 21

Samarbejde med andre handels- og transportfaciliteringssystemer eller -tjenester

Hvor handels- og transportfaciliteringssystemer eller -tjenester er blevet oprettet af andre EU-retsakter, koordinerer Kommissionen aktiviteterne relateret til disse systemer eller tjenester med henblik på at opnå synergier og undgå duplikering.

Artikel 22

Gennemgang og rapportering

Medlemsstaterne overvåger anvendelsen af EMSWe og rapporterer deres resultater til Kommissionen. Rapporten skal indeholde følgende indikatorer:

a)

brug af det harmoniserede meldegrænseflademodul

b)

brug af den grafiske brugergrænseflade

c)

brug af andre rapporteringsmuligheder som omhandlet i artikel 7.

Medlemsstaterne fremsender årligt denne rapport til Kommissionen på grundlag af en skabelon, som Kommissionen stiller til rådighed.

Senest den 15. august 2027 gennemgår Kommissionen anvendelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en vurderingsrapport om funktionen af EMSWe på baggrund af de indsamlede data og statistikker. Vurderingsrapporten indeholder, hvor det er nødvendigt, en evaluering af nye teknologier, som potentielt kan medføre ændringer eller udskiftning af det harmoniserede meldegrænseflademodul.

Artikel 23

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra den 14. august 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 3 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 24

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Digital Transport og Handel. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 25

Ophævelse af direktiv 2010/65/EU

Direktiv 2010/65/EU ophæves fra den 15. august 2025.

Henvisninger til direktiv 2010/65/EU gælder som henvisninger til denne forordning.

Artikel 26

Ikrafttræden

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 15. august 2025.

3.   De funktioner, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, og de funktioner, der er relateret til de toldmeldeforpligtelser, der er specificeret i bilaget, del A, punkt 7, får virkning, når de elektroniske systemer, som er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013, og som er nødvendige for anvendelsen af disse meldeforpligtelser, er operationelle i henhold til det af Kommissionen oprettede arbejdsprogram, jf. artikel 280 og 281 i forordning (EU) nr. 952/2013.Kommissionen offentliggør den dato, fra hvilken betingelserne i dette stykke er opfyldt, i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 62 af 15.2.2019, s. 265.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.6.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 af 29.10.2010, s. 1).

(4)  Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konvention om lettelse af international samfærdsel ad søvejen (FAL-konventionen), vedtaget den 9. april 1965 og ændret den 8. april 2016, standard 1.1.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(9)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 af 15. februar 2017 om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne (EUT L 57 af 3.3.2017, s. 1).

(14)  »FN's kodeks for handels- og transportlokationer«.


BILAG

MELDEFORPLIGTELSER

A.   Meldeforpligtelser som følge af EU-retsakter

Denne kategori af meldeforpligtelser omfatter de oplysninger, der skal afgives i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

1.

Indberetning for skibe, der ankommer til og afgår fra havne i medlemsstaterne

Artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10).

2.

Ind- og udrejsekontrol af personer

Artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeksen) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).

3.

Indberetning af farligt eller forurenende gods om bord

Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10).

4.

Meddelelse om affald og rester

Artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81).

5.

Fremlæggelse af sikringsoplysninger

Artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter (EUT L 129 af 29.4.2004, s. 6).

Den formular, der findes i tillægget til dette bilag, anvendes til identifikation af dataelementerne som krævet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 725/2004.

6.

Oplysninger om ombordværende

Artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater (EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35).

7.

Toldformaliteter

a)

Ankomstformaliteter:

Meddelelse om ankomst (artikel 133 i forordning (EU) nr. 952/2013)

Frembydelse af varer for toldmyndighederne (artikel 139 i forordning (EU) nr. 952/2013)

Angivelse til midlertidig opbevaring af varer (artikel 145 i forordning (EU) nr. 952/2013)

Toldmæssig status på varer (artikel 153 til 155 i forordning (EU) nr. 952/2013

Elektroniske transportdokumenter brugt til forsendelse (artikel 233, stk. 4, litra e), i forordning (EU) nr. 952/2013).

b)

Afgangsformaliteter:

Toldmæssig status på varer (artikel 153 til 155 i forordning (EU) nr. 952/2013

Elektroniske transportdokumenter brugt til fremsendelse (artikel 233, stk. 4, litra e), i forordning (EU) nr. 952/2013)

Udpassagemeddelelse (artikel 267 i forordning (EU) nr. 952/2013)

Summarisk udpassageangivelse (artikel 271 og 272 i forordning (EU) nr. 952/2013)

Reeksportmeddelelse (artikel 274 og 275 i forordning (EU) nr. 952/2013).

8.

Sikker lastning og losning af massegodsskibe

Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af massegodsskibe (EUT L 13 af 16.1.2002, s. 9).

9.

Havnestatskontrol

Artikel 9 og artikel 24, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57).

10.

Søtransportstatistik

Artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF af 6. maj 2009 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (EUT L 141 af 6.6.2009, s. 29).

B.   FAL-dokumenter og -meldeforpligtelser som følge af internationale retsakter

Denne kategori af meldeforpligtelser omfatter de oplysninger, der skal afgives i overensstemmelse med FAL-konventionen og andre relevante internationale retsakter.

1.

FAL 1: Almindelig erklæring

2.

FAL 2: Ladningserklæring

3.

FAL 3: Erklæring om skibsstores

4.

FAL 4: Erklæring om besætningens personlige ejendele

5.

FAL 5: Besætningsliste

6.

FAL 6: Passagerliste

7.

FAL 7: Farligt gods

8.

Sundhedserklæring for skibsfarten

C.   Meldeforpligtelser som følge af national lovgivning og nationale krav

TILLÆG

FORMULAR TIL AFGIVELSE AF SIKRINGSOPLYSNINGER INDEN SKIBETS ANKOMST UDFYLDES FOR ALLE SKIBE FØR ANLØB AF HAVN I EN EU-MEDLEMSSTAT

(Regel 9 i kapitel XI-2 i den internationale konvention fra 1974 om sikkerhed for menneskeliv til søs (SOLAS) og artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 725/2004)

Image 1 Tekst af billedet Image 2 Tekst af billedet Image 3 Tekst af billedet

Top