EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1206

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1206 af 12. juli 2019 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug ved handel med hunde, katte og fritter (meddelt under nummer C(2019) 5210) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5210

OJ L 190, 16.7.2019, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1206/oj

16.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 190/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1206

af 12. juli 2019

om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug ved handel med hunde, katte og fritter

(meddelt under nummer C(2019) 5210)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/65/EØF fastsættes der dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og import til Unionen af visse dyr. I henhold til artikel 10 i nævnte direktiv er sundhedskravene for handel med hunde, katte og fritter dem, der er omhandlet i artikel 6 og, hvis det er relevant, artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (2).

(2)

Det følger af forordning (EU) nr. 576/2013, at hvis antallet af hunde, katte eller fritter, der flyttes i ikke-kommercielt øjemed, overstiger fem under en enkelt flytning, skal selskabsdyrene opfylde de relevante dyresundhedsmæssige krav i direktiv 92/65/EØF for de pågældende arter, bortset fra visse kategorier af dyr, som på visse betingelser er undtaget i henhold til artikel 5, stk. 2, i nævnte forordning.

(3)

Efter den obligatoriske revision af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 (3) vedtog Kommissionen delegeret forordning (EU) 2018/772 (4), som blandt andet fastsætter regler for kategorisering af medlemsstater eller dele heraf, med henblik på deres berettigelse til at anvende forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde. Ved delegeret forordning (EU) 2018/772 blev delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 ophævet med virkning fra den 1. juli 2018.

(4)

Listen over medlemsstater eller dele heraf, der overholder reglerne for kategorisering i delegeret forordning (EU) 2018/772, er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 (5).

(5)

Det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte henvisningerne til delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 med henvisninger til delegeret forordning (EU) 2018/772 og til gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 i standardsundhedscertifikatet.

(6)

Del 1 i bilag E til direktiv 92/65/EØF bør derfor ændres.

(7)

For at undgå enhver afbrydelse af handelen med hunde, katte eller fritter er det nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, således at der på visse betingelser kan anvendes standarddyresundhedscertifikater udstedt i henhold til direktiv 92/65/EØF, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/518/EU (6), indtil den 31. december 2019.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Del 1 i bilag E til direktiv 92/65/EØF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2019, tillader medlemsstaterne med henblik på handel med hunde, katte og fritter brug af et sundhedscertifikat udstedt senest den 30. november 2019 i overensstemmelse med modellen i del 1 i bilag E til direktiv 92/65/EØF, som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/518/EU.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde (EUT L 296 af 15.11.2011, s. 6).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/772 af 21. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde og om ophævelse af delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 (EUT L 130 af 28.5.2018, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/878 af 18. juni 2018 om vedtagelse af listen over medlemsstater eller dele af medlemsstaternes områder, der overholder kategoriseringsreglerne i artikel 2, stk. 2 og 3, i delegeret forordning (EU) 2018/772 for så vidt angår anvendelsen af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektion hos hunde (EUT L 155 af 19.6.2018, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/518/EU af 21. oktober 2013 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår standardsundhedscertifikatet for dyr fra bedrifter (EUT L 281 af 23.10.2013, s. 14).


BILAG

»Del 1 — Sundhedscertifikat til brug ved handel med dyr fra bedrifter (hovdyr, fugle, som er vaccineret mod aviær influenza, lagomorfer, hunde, katte og fritter) — 92/65 EI

Image 1 Tekst af billedet Image 2 Tekst af billedet Image 3 Tekst af billedet Image 4 Tekst af billedet Image 5 Tekst af billedet «

Top