EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1177

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1177 af 10. juli 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår import af gelatine, animalske smagsforstærkere og afsmeltet fedt (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5095

OJ L 185, 11.7.2019, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1177/oj

11.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1177

af 10. juli 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår import af gelatine, animalske smagsforstærkere og afsmeltet fedt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), og særlig artikel 29, stk. 4 og artikel 41, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) fastsætter folke- og dyresundhedsbetingelser for import af gelatine, animalske smagsforstærkere og afsmeltet fedt.

(2)

I kapitel I, afsnit 1, tabel 1, og kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, fastsættes der krav til import til Unionen af animalske biprodukter.

(3)

Egypten har forelagt Kommissionen tilstrækkelige garantier for den kompetente myndigheds kontrol med produktionen af gelatine. Det er derfor berettiget at tilføje Egypten til listen over tredjelande, hvorfra gelatine kan importeres til Unionen.

(4)

Animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr kan hidrøre fra husdyr, men også fra vildtlevende dyr, der er slagtet eller aflivet til konsum. Det er hensigtsmæssigt at ensrette listen over tredjelande, hvorfra der kan importeres animalske smagsforstærkere, med en henvisning til listen over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import af kød fra vildtlevende vildt til konsum.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EU) 2017/1261 (3) blev der indført en alternativ metode, baseret på EFSA's vurdering (4), til fremstilling af fornyelige brændstoffer. Import af afsmeltet fedt som omhandlet i artikel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 til anvendelse i den nye alternative metode bør tillades, da anvendelse af de samme materialer er tilladt i Unionen. Kapitel II i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som angivet i teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.)

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1261 af 12. juli 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår en alternativ metode til forarbejdning af visse former for afsmeltet fedt (EUT L 182 af 13.7.2017, s. 31).

(4)  Scientific Opinion on a continuous multiple-step catalytic hydro-treatment for the processing of rendered animal fat (Category 1) (EFSA Journal 2015;13(11):4307).


BILAG

I bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

a)

Række 5 i tabel 1, afsnit 1, kapitel I affattes således:

»5

Gelatine og hydrolyseret protein

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), e), f), g), i) og j), og, for så vidt angår hydrolyseret protein, kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra d), h) og k).

Gelatinen og det hydrolyserede protein skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 5.

a)

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande:

 

(KR) Sydkorea

 

(MY) Malaysia

 

(PK) Pakistan

 

(TW) Taiwan

 

(EG) Egypten.

b)

For så vidt angår gelatine og hydrolyseret protein af fisk: tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

a)

For så vidt angår gelatine: bilag XV, kapitel 11.

b)

For så vidt angår hydrolyseret protein: bilag XV, kapitel 12.«

b)

Række 13 i tabel 2, afsnit 1, kapitel II affattes således:

»13

Animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr

Materiale som omhandlet i artikel 35, litra a).

De animalske smagsforstærkere skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel III.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fjerkrækød, tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af visse vildtlevende landpattedyr og dyr af harefamilien, tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter.

Bilag XV, kapitel 3(E).«

c)

Række 17 i tabel 2, afsnit 1, kapitel II affattes således:

»17

Afsmeltet fedt til visse anvendelsesformål uden for foderkæden for opdrættede dyr

a)

For så vidt angår materiale bestemt til fremstilling af biodiesel, oliekemiske produkter eller fornyelige brændstoffer som omhandlet i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra L: kategori 1-, 2- og 3-materiale som omhandlet i artikel 8, 9 og 10.

b)

For så vidt angår materiale bestemt til fremstilling af fornyelige brændstoffer som omhandlet i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra J: kategori 2- og 3-materiale som omhandlet i artikel 9 og 10.

c)

For så vidt angår materiale bestemt til organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler:

kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra c), litra d) og litra f), nr. i), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, bortset fra litra c) og p).

d)

For så vidt angår materiale bestemt til andre anvendelsesformål:

kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra b), c) og d), kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra c), litra d) og litra f), nr. i), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, bortset fra litra c) og p).

Det afsmeltede fedt skal opfylde kravene i afsnit 9.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og, hvis der er tale om fiskemateriale, tredjelande opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

Bilag XV, kapitel 10(B).«


Top