EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1170

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1170 af 8. juli 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst.)

C/2019/5009

OJ L 183, 9.7.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1170/oj

9.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1170

af 8. juli 2019

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 43 og 44, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 (2) fastlægges krav til en samordnet indførelse af datalink-tjenester på grundlag af luft-jord punkt-til-punkt datakommunikation.

(2)

I anerkendelse af de fortsatte problemer med gennemførelsen af datalink og af de afhjælpende foranstaltninger, der er blevet truffet, og under hensyntagen til målsætningen om, at mindst 75 % af flyvningerne bør være udstyret med datalink-kapacitet, bør kriterierne for fritagelser ændres. Disse kriterier bør fortsat finde anvendelse, uden at der lægges en urimelig økonomisk byrde på specifikke kategorier af operatører, som bidrager betydeligt mindre til det samlede antal flyvninger. Kategorierne bør omfatte operatører af luftfartøjer med Future Air Navigation Systems (FANS) 1/A-systemer installeret, operatører af ældre luftfartøjer og luftfartøjer, der er konstrueret til at transportere højst 19 passagerer.

(3)

Med henblik på at ajourføre forordningen bør der henvises til ændringer til Organisationen for International Civil Luftfarts (ICAO's) bilag 10 i bilag III til forordning (EF) nr. 29/2009, og der bør foretages forskellige korrektioner af skrivefejl.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/310 (3) ændredes artikel 3 i forordning (EF) nr. 29/2009, men denne ændring var ikke korrekt afspejlet i artikel 6 og 8 i forordning (EF) nr. 29/2009. Denne udeladelse bør berigtiges.

(5)

Da denne forordning ændrer kriterierne for fritagelser i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 29/2009, bør sidstnævnte forordnings betingelser også tilpasses artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139, jf. dennes artikel 44.

(6)

Forordning (EF) nr. 29/2009 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 29/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 3, affattes således:

»3.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på:

a)

luftfartøjer med et individuelt luftdygtighedsbevis, der er udstedt for første gang før den 1. januar 1995

b)

luftfartøjer, der har et individuelt luftdygtighedsbevis udstedt for første gang før den 31. december 2003, og som vil indstille deres operationer i det i artikel 1, stk. 3, omhandlede luftrum inden den 31. december 2022

c)

luftfartøjer, der har et individuelt luftdygtighedsbevis udstedt for første gang før den 1. januar 2018, og som før denne dato er blevet udstyret med datalink-kapacitet i overensstemmelse med kravene i et af Eurocae-dokumenterne som specificeret i punkt 10 i bilag III

d)

luftfartøjer, der har en certificeret maksimal sædekonfiguration på højst 19 passagerer og en certificeret maksimal startmasse på højst 45 359 kg (100 000 lbs), og hvis første individuelle luftdygtighedsbevis er udstedt før den 5. februar 2020

e)

statsluftfartøjer

f)

luftfartøjer, som flyver i det i artikel 1, stk. 3, nævnte luftrum med henblik på afprøvning, levering eller vedligeholdelse, eller som er udstyret med datalink-komponenter, der midlertidigt er ude af drift, og flyver på betingelser, som fastlægges i den gældende minimumsudstyrsliste, der kræves ifølge punkt 1 i bilag III.«

2)

i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, ændres henvisningerne til artikel 3, stk. 2 og 3, til henvisninger til artikel 3, stk. 2

3)

i artikel 8, stk. 1, 2 og 3, ændres henvisningerne til artikel 3, stk. 5, til henvisninger til artikel 3, stk. 4

4)

i artikel 14, stk. 2, erstattes »artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 549/2004« med »artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139«.

5)

Artikel 14, stk. 3, affattes således:

»3.   De i stk. 1 nævnte kriterier er følgende:

a)

luftfartøjstyper/modelkombinationer, der når afslutningen på deres driftslevetid og fremstilles i et begrænset antal, og

b)

luftfartøjstyper/modelkombinationer, for hvilke omkostningerne til ombygning ville være uforholdsmæssigt høje på grund af et utidssvarende design.«

6)

Bilag III erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 af 16. januar 2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum (EUT L 13 af 17.1.2009, s. 3).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/310 af 26. februar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 441/2014 (EUT L 56 af 27.2.2015, s. 30).


BILAG

»BILAG III

1.   

ORO.MLR.105 i bilag III til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer eller ICAO bilag 6 — Luftfartøjsoperationer, del I (International erhvervsmæssig lufttransport — Flyvemaskiner) (11. udgave, juli 2018, med ændring 43) eller ICAO bilag 6 — Luftfartøjsoperationer, del II (International general aviation — Flyvemaskiner) (10. udgave, juli 2018, med ændring 36).

2.   

Kapitel 3 — Luftfartstelekommunikationsnet, afsnit 3.5.1.1 »Context Management« (CM) anvendelseselement a) og b) i ICAO, bilag 10 — Luftfartstelekommunikation — bind III, del I (Digitale Datakommunikationssystemer) (2. udgave, juli 2007, med ændring 70-82).

3.   

Kapitel 3 — Luftfartstelekommunikationsnet, afsnit 3.5.2.2 »Datalink-kommunikation mellem flyveleder og pilot« (CPDLC) anvendelseselement a) og b) i ICAO, bilag 10 — Luftfartstelekommunikation — bind III, del I (Digitale Datakommunikationssystemer) (2. udgave, juli 2007, med ændring 70-82).

4.   

Kapitel 3 — Luftfartstelekommunikationsnet, afsnit 3.3, 3.4 og 3.6 i ICAO, bilag 10 — Luftfartstelekommunikation — bind III, del I (Digitale Datakommunikationssystemer) (2. udgave, juli 2007, med ændring 70-82).

5.   

Kapitel 6 — VHF luft–jord digitallink (VDL) i ICAO, bilag 10 — Luftfartstelekommunikation — bind III, del I (Digitale Datakommunikationssystemer) (2. udgave, juli 2007, med ændring 90).

6.   

Kapitel 3 — Generelle procedurer for den internationale luftfartstelekommunikationstjeneste, afsnit 3.5.1.5 i ICAO, bilag 10 — Luftfartstelekommunikation — bind II, (Kommunikationsprocedurer, herunder procedurer med PANS-status) (7. udgave, juli 2016, med ændring 40-90).

7.   

Kapitel 2 — Generelt — afsnit 2.26.3 i ICAO, bilag 11 — Lufttrafiktjenester (14. udgave, juli 2016, med ændring 50-A).

8.   

Kapitel 6 — Krav til lufttrafiktjenestens kommunikation — afsnit 6.1.1.2 i ICAO, bilag 11 — Lufttrafiktjenester (14. udgave, juli 2016, med ændring 50-A).

9.   

Eurocae ED-111, Funktionelle specifikationer for jordbaseret CNS/ATM-registrering, juli 2002, med ændring 1 (30.7.2003).

10.   

Eurocae ED-100 (september 2000) og ED-100A (april 2005), Interoperabilitetskrav for lufttrafiktjenesteapplikationer, der anvender ARINC 622-datakommunikation.

11.   

Eurocae ED-120 Standard for sikkerheds- og præstationskrav til lufttrafikkens datalink-tjenester i det kontinentale luftrum, offentliggjort i maj 2004, med ændring 1, offentliggjort i april 2007, og med ændring 2, offentliggjort i oktober 2007.

«

Top