EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1139

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1139 af 3. juli 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af animalske fødevarer i forbindelse med krav vedrørende information om fødevarekæden og fiskevarer, henvisningen til anerkendte analysemetoder for marine biotoksiner og analysemetoder for rå mælk og varmebehandlet komælk (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4943

OJ L 180, 4.7.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1139/oj

4.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1139

af 3. juli 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af animalske fødevarer i forbindelse med krav vedrørende information om fødevarekæden og fiskevarer, henvisningen til anerkendte analysemetoder for marine biotoksiner og analysemetoder for rå mælk og varmebehandlet komælk

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 18, stk. 8, første afsnit, litra f),

efter høring af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at verificere, at EU-retten vedrørende blandt andet fødevaresikkerheden i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled er overholdt. Forordningen indeholder navnlig bestemmelser om offentlig kontrol i relation til animalske produkter til konsum.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter under blandt andet Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (3). Disse omfatter levende toskallede bløddyr, rå mælk og varmebehandlet komælk.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 (4) ændrer forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol. Ved nævnte forordning fastsættes det, at for så vidt angår kravene vedrørende information om fødevarekæden, udgår afsnit II og tillægget i bilag I til forordning (EF) nr. 2074/2005, og for så vidt angår krav vedrørende fiskevarer, udgår afsnit II i bilag II til forordning (EF) nr. 2074/2005.

(4)

I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 skal ledere af slagterier anmode om, modtage, kontrollere og skride ind på grundlag af information om fødevarekæden med hensyn til alle dyr, bortset fra vildtlevende vildt, der er sendt eller er bestemt til at blive sendt til slagteriet. Desuden bør vedkommende sikre sig, at informationen om fødevarekæden omfatter alle oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004.

(5)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat krav til parasitkontrol ved håndtering af fiskevarer på land og om bord på fartøjer. Det er op til fødevarevirksomhedslederne at foretage deres egen kontrol i alle led i fremstillingen af fiskevarer i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit VIII, kapitel V, punkt D, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, så fisk, der er tydeligt forurenede med parasitter, ikke frigives til konsum. Ved vedtagelsen af nærmere bestemmelser om visuel undersøgelse er der behov for, at begreberne »synlige parasitter« og »visuel undersøgelse« defineres, og for at det fastlægges, hvilke typer observationer der skal foretages og hvor ofte.

(6)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 fastsættes der bestemmelser om ensartede praktiske ordninger for gennemførelse af offentlig kontrol af animalske fødevarer. I nævnte forordnings bilag V er der fastsat anerkendte analysemetoder til påvisning af marine biotoksiner i levende toskallede bløddyr, der skal anvendes af de kompetente myndigheder i forbindelse med offentlig kontrol. I samme forordnings bilag III er der desuden fastsat analysemetoder for rå mælk og varmebehandlet komælk, der skal anvendes af de kompetente myndigheder i forbindelse med offentlig kontrol. I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 skal fødevarevirksomhedslederne på alle stadier i produktionen foretage egenkontrol for at sikre, at levende toskallede bløddyr, rå mælk og varmebehandlet komælk overholder de hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, der er fastsat i nævnte forordning. For at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau med hensyn til fødevaresikkerhed bør forordning (EF) nr. 2074/2005 derfor indeholde en forpligtelse for fødevarevirksomhedsledere til at anvende de samme anerkendte analysemetoder for marine biotoksiner og analysemetoder for rå mælk og varmebehandlet komælk, som de kompetente myndigheder skal anvende i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/627.

(7)

Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor ændres.

(8)

Da forordning (EU) 2017/625 anvendes med virkning fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2074/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Krav vedrørende information om fødevarekæden i forbindelse med forordning (EF) nr. 853/2004

I bilag I til nærværende forordning fastsættes kravene vedrørende information om fødevarekæden, jf. afsnit III i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.«

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Krav vedrørende fiskevarer i forbindelse med forordning (EF) nr. 853/2004

I bilag II til nærværende forordning fastsættes krav vedrørende fiskevarer, jf. artikel 11, nr. 9), i forordning (EF) nr. 853/2004.«

3)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Anerkendte analysemetoder for marine biotoksiner i forbindelse med forordning (EF) nr. 853/2004

I bilag V til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 fastsættes de anerkendte analysemetoder til påvisning af marine biotoksiner, jf. artikel 11, nr. 4), i forordning (EF) nr. 853/2004.«

4)

Artikel 6a affattes således:

»Artikel 6a

Analysemetoder for rå mælk og varmebehandlet komælk

Fødevarevirksomhedslederne anvender de analysemetoder, der er fastsat i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2019/627, til at kontrollere, om de grænseværdier, der er fastsat i afsnit IX, kapitel I, del III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, er overholdt, og til at sikre, at mejeriprodukter på korrekt vis underkastes en pasteuriseringsproces som omhandlet i afsnit IX, kapitel II, del II, i bilag III til nævnte forordning.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 af 15. marts 2019 om ensartede praktiske ordninger for gennemførelse af offentlig kontrol af animalske produkter til konsum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625, og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 51).


Top