EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1125

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1125 af 5. juni 2019 om godkendelse af zinkchelat af methioninsulfat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4041

OJ L 177, 2.7.2019, p. 77–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1125/oj

2.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/77


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1125

af 5. juni 2019

om godkendelse af zinkchelat af methioninsulfat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af zinkchelat af methioninsulfat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« af zinkchelat af methioninsulfat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 18. maj 2017 (2) og 4. oktober 2018 (3), at zinkchelat af methioninsulfat under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed og forbrugernes sikkerhed. Den konkluderede også, at tilsætningsstoffet betragtes som et potentielt hudsensibiliserende stof og irriterer øjnene og huden, og bemærkede, at der er en risiko for brugerne af tilsætningsstoffet ved indånding. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet ikke udgør en yderligere miljørisiko sammenlignet med andre zinkforbindelser, og at det er en effektiv kilde til zink for alle dyrearter. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Med forbehold af de respektive beskyttelsesforanstaltninger for brugerne af det pågældende tilsætningsstof viser vurderingen af tilsætningsstoffet, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette tilsætningsstof godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »forbindelser af sporstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2017;15(6):4859.

(3)  EFSA Journal 2018;16(10):5463.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Indhold af grundstoffet (Zn) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: forbindelser af sporstoffer

3b614

Zinkchelat af methioninsulfat

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Zinkchelat af methioninsulfat som pulver med et zinkindhold mellem 2 % og 15 %.

Aktivstoffets karakteristika:

Zink, 2-amino-4 methylsulanylbutansyre, sulfat; zink chelateret med methionin i molforhold 1:1.

 

Kemisk betegnelse: C5H11NO6S2Zn

 

CAS-nummer: 56329-42-1

Analysemetoder  (1):

Til kvantificering af det samlede indhold af zink i tilsætningsstoffet og forblandingerne:

EN 15510: Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) eller

EN 15621: Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter trykoplukning.

Til kvantificering af methioninindholdet i fodertilsætningsstoffet:

Ionbyttekromatografi i kombination med postkolonnederivatisering og fotometrisk detektering (IEC-UV/FD) — EN ISO 17180 eller VDLUFA 4.11.6 og EN ISO 13903

Til kvantificering af det samlede indhold af zink i fodermaterialer og foderblandinger:

Forordning (EF) nr. 152/2009 — Atomabsorptionsspektrometri (AAS) eller

EN 15510: Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) eller

EN 15621: Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter trykoplukning.

Alle dyrearter

Hunde og katte: 200 (i alt) Laksefisk og mælkeerstatninger til kalve: 180 (i alt)

Smågrise, søer, kaniner og alle fisk undtagen laksefisk: 150 (i alt)

Andre arter og kategorier: 120 (i alt)

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

Zinkchelat af methioninsulfat kan markedsføres og anvendes som et tilsætningsstof, der består af et præparat.

3.

For brugere af tilsætningsstoffet og forblandinger skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

22. juli 2029


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top