EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1124

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1124 af 13. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/1122 for så vidt angår driften af EU-registret inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842

C/2019/1846

OJ L 177, 2.7.2019, p. 66–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1124/oj

2.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/66


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1124

af 13. marts 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/1122 for så vidt angår driften af EU-registret inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1122 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (2) fastlægges reglerne for driften af EU-registret, som er oprettet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (3).

(2)

Alle de operationer, der er nødvendige i forbindelse med overholdelsesperioden fra 2013 til 2020, bør afsluttes i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 (4). Da Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (5) fastlægger regler for overholdelsesperioden fra 2013 til 2020, herunder brugen af internationale kreditter, der er optjent som følge af Kyotoprotokollen, vil nævnte forordning fortsat finde anvendelse på de pågældende operationer indtil den 1. juli 2023, hvor den supplerende periode til opfyldelse af forpligtelser ifølge Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode afsluttes. For at skabe klarhed over hvilke regler der på den ene side gælder for alle operationer vedrørende overholdelsesperioden fra 2013 til 2020 i overensstemmelse med beslutning nr. 406/2009/EF, og hvilke regler der på den anden side gælder for alle operationer vedrørende overholdelsesperioden fra 2021 til 2030 i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/842, begrænses anvendelsesområdet for de bestemmelser i forordning (EU) nr. 389/2013, der efter nærværende forordnings ikrafttræden fortsat finder anvendelse på operationer vedrørende overholdelsesperioden fra 2013 til 2020, til dette formål.

(3)

I forordning (EU) 2018/842 fastsættes forpligtelserne for medlemsstaterne med hensyn til deres mindstebidrag for perioden fra 2021 til 2030 til at opfylde Unionens mål om i 2030 at reducere sine drivhusgasemissioner med 30 % i forhold til niveauet i 2005.

(4)

I artikel 12 i forordning (EU) 2018/842 fastsættes det, at der i henhold til nævnte forordning skal sikres en korrekt registrering af transaktioner via EU-registeret.

(5)

Med henblik på overholdelsen af forpligtelserne ifølge forordning (EU) 2018/842 bør der til medlemsstaternes overholdelseskonti (»ESR-overholdelseskonti«) udstedes årlige emissionstildelingsenheder, som indføres i EU-registret i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2019/1122, i mængder, der fastsættes i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842. Årlige emissionstildelingsenheder må kun stå på ESR-overholdelseskonti i EU-registret.

(6)

EU-registret bør gøre det muligt at gennemføre overholdelsescyklussen i henhold til forordning (EU) 2018/842 ved at fastlægge procedurerne for opførelsen af de revurderede årlige drivhusgasemissioner på ESR-overholdelseskontiene med henblik på at fastlægge overholdelsesstatustallet for hver medlemsstats ESR-overholdelseskonto for hvert år i en given overholdelsesperiode og om nødvendigt for anvendelsen af den korrigerende faktor i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/842.

(7)

EU-registret bør også sikre, at transaktioner registreres korrekt i henhold til artikel 5, 6, 7 og 11 i forordning (EU) 2018/842.

(8)

Delegeret forordning (EU) 2019/1122 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Delegeret forordning (EU) 2019/1122 ændres således:

1)

Følgende henvisning tilføjes:

»under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (*1), særlig artikel 12, stk. 1, og

(*1)  EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26.«"

2)

I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

»Denne forordning finder også anvendelse på årlige emissionstildelingsenheder (»AEA«).«

3)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

nr. 12) affattes således:

»12)   »transaktion«: en proces i EU-registret, der indebærer overførsel af en kvote eller en årlig emissionstildelingsenhed fra en konto til en anden«

b)

følgende tilføjes som nr. 23 og 24:

»23)   »ESR-overholdelsesperiode«: tidsrummet fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2030, i hvilket medlemsstaterne skal begrænse deres drivhusgasemissioner i henhold til forordning (EU) 2018/842

24)   »årlig emissionstildelingsenhed«: en undergruppe af en medlemsstats årlige emissionstildeling, der er fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842/EF svarende til et ton kuldioxidækvivalent«

4)

Artikel 4, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne anvender EU-registret med henblik på at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/87/EF og artikel 12 i forordning (EU) 2018/842. De processer, som er anført i nærværende forordning, stilles til rådighed for nationale administratorer og kontohavere via EU-registret.«

5)

Artikel 7, stk. 5, affattes således:

»5.   Den centrale administrator, de kompetente myndigheder og de nationale administratorer gennemfører kun processer, som er nødvendige for udførelsen af deres respektive opgaver, jf. direktiv 2003/87/EF og forordning (EU) 2018/842«.

6)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Åbning af konti, der administreres af den centrale administrator

1.   Den centrale administrator skal åbne alle ETS-administrationskonti i EU-registret, EU-totalmængdekontoen (ESR-AEA), sletningskontoen ifølge forordning (EU) 2018/842 (»ESR-sletningskontoen«), EU-totalmængdekontoen (bilag II-AEA), EU-ESR-sikkerhedsreservekontoen og en ESR-overholdelseskonto for hver medlemsstat for hvert år i overholdelsesperioden.

2.   Den nationale administrator, som udpeges i medfør af artikel 7, stk. 1, fungerer som bemyndiget repræsentant for ESR-overholdelseskontiene.«

7)

Følgende indsættes som artikel 27a:

»Artikel 27a

Lukning af en ESR-overholdelseskonto

Den centrale administrator lukker en ESR-overholdelseskonto tidligst en måned efter, at overholdelsesstatustallet for denne konto er fastslået i henhold til artikel 59f og efter forudgående meddelelse til kontohaveren.

Ved lukning af ESR-overholdelseskontoen sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret foretages en overførsel af de resterende AEA'er på ESR-overholdelseskontoen til ESR-sletningskontoen.«

8)

Følgende indsættes som afsnit IIA:

»AFSNIT IIA

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR REGISTRERING AF TRANSAKTIONER I HENHOLD TIL FORORDNING (EU) 2018/842 OG (EU) 2018/841

KAPITEL 1

Transaktioner i henhold til forordning (EU) 2018/842

Artikel 59a

Udstedelse af AEA'er

1.   Ved overholdelsesperiodens begyndelse skal den centrale administrator på:

a)

EU-totalmængdekontoen (ESR-AEA) udstede en mængde AEA'er svarende til summen af de årlige emissionstildelinger for alle medlemsstaterne for alle årene i overholdelsesperioden som fastsat i artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2018/842 og i afgørelser, der er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842

b)

EU-totalmængdekontoen (bilag II-AEA) udstede en mængde AEA'er svarende til summen af de årlige emissionstildelinger for alle omfattede medlemsstater for alle årene i overholdelsesperioden som fastsat i de afgørelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3 og 4, i forordning (EU) 2018/842 baseret på de procentdele, medlemsstaterne har indberettet i henhold til artikel 6, stk. 3, i nævnte forordning.

2.   Den centrale administrator sikrer, at hver AEA i EU-registret tildeles en entydig identifikationskode ved udstedelsen.

Artikel 59b

Årlige emissionstildelingsenheder

AEA'er er gyldige til at opfylde medlemsstaternes krav om begrænsning af drivhusgasemissioner i henhold til artikel 4 i forordning (EU) 2018/842 og deres forpligtelser i henhold til artikel 4 i forordning (EU) 2018/841. De kan kun overføres i overensstemmelse med betingelserne i artikel 5, stk. 1-5, artikel 6, artikel 9, stk. 2, og artikel 11 i forordning (EU) 2018/842 og artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2018/841.

Artikel 59c

Overførsel af AEA'er til hver ESR-overholdelseskonto

1.   Ved overholdelsesperiodens begyndelse overfører den centrale administrator en mængde AEA'er svarende til den årlige emissionstildeling for hver medlemsstat for hvert år som fastsat i artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2018/842 og i de afgørelser, der træffes i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842 fra EU-totalmængdekontoen (ESR-AEA) til den relevante ESR-overholdelseskonto.

2.   Hvis den samlede mængde drivhusgasemissioner udtrykt i ton kuldioxidækvivalent på ESD-overholdelseskontoen ved lukningen af medlemsstatens ESD-overholdelseskonto for år 2020 i henhold til artikel 31 i forordning (EU) nr. 389/2013 overstiger summen af alle AEA'er, internationale kreditter, tCER'er og lCER'er, skal en mængde svarende til mængden af emissionsoverskridelser multipliceret med den reduktionsfaktor, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), i beslutning 406/2009/EF, fratrækkes mængden af AEA'er, der overføres til medlemsstatens ESR-overholdelseskonto for år 2021 i henhold til nærværende artikels stk. 1.

Artikel 59d

Opførelse af de relevante drivhusgasemissionsdata

1.   Når de relevante revurderede drivhusgasemissionsdata foreligger for et givet år i overholdelsesperioden for et flertal af medlemsstaterne, opfører den centrale administrator rettidigt den samlede mængde relevante revurderede drivhusgasemissioner udtrykt i ton kuldioxidækvivalent for hver medlemsstat på dennes ESR-overholdelseskonto for det pågældende år i overholdelsesperioden.

2.   Den centrale administrator opfører også summen af de relevante revurderede drivhusgasemissionsdata for alle medlemsstater for et givet år på EU-totalmængdekontoen (ESR AEA).

Artikel 59e

Beregning af saldoen på ESR-overholdelseskontoen

1.   Efter opførelsen af de relevante drivhusgasemissionsdata i henhold til artikel 59d sikrer den centrale administrator, at saldoen for den pågældende ESR-overholdelseskonto beregnes i EU-registret ved at fratrække den samlede mængde revurderede drivhusgasemissioner udtrykt i ton kuldioxidækvivalent på den pågældende ESR-overholdelseskonto fra summen af alle AEA'er på samme ESR-overholdelseskonto.

2.   Den centrale administrator sikrer, at saldoen for hver ESR-overholdelseskonto vises i EU-registret.

Artikel 59f

Bestemmelse af overholdelsesstatustal

1.   Den centrale administrator sikrer, at seks måneder efter, at de relevante drivhusgasemissionsdata er opført i henhold til artikel 59d i denne forordning for år 2025 og 2030, bestemmes overholdelsesstatustallet for hver ESR-overholdelseskonto for år 2021 og 2026 i EU-registret ved at beregne summen af alle AEA'er, kreditter i henhold til artikel 24a i direktiv 2003/87/EF og LMU'er fratrukket den samlede mængde revurderede drivhusgasemissioner udtrykt i ton kuldioxidækvivalent på samme ESR-overholdelseskonto.

2.   Den centrale administrator sikrer, at overholdelsesstatustallet for hver ESR-overholdelseskonto for hvert af årene 2022 til 2025 og 2027 til 2030 bestemmes i EU-registret ved at beregne summen af alle AEA'er, kreditter i henhold til artikel 24a i direktiv 2003/87/EF og LMU'er fratrukket den samlede mængde revurderede drivhusgasemissioner udtrykt i ton kuldioxidækvivalent på samme ESR-overholdelseskonto på en dato, der ligger én måned efter bestemmelsen af overholdelsesstatustallet for det foregående år.

Den centrale administrator sikrer, at overholdelsesstatustallet for hver ESR-overholdelseskonto registreres i EU-registret.

Artikel 59g

Anvendelse af artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2018/842

1.   Hvis overholdelsesstatustallet, jf. nærværende forordnings artikel 59f, er negativt, sikrer den centrale administrator, at den overskydende mængde revurderede drivhusgasemissioner udtrykt i ton kuldioxidækvivalent ganget med den faktor på 1,08, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/842/EF, i EU-registret overføres fra en medlemsstats ESR-overholdelseskonto for det pågældende år til dennes ESR-overholdelseskonto for det følgende år.

2.   Samtidig spærrer den centrale administrator den pågældende medlemsstats ESR-overholdelseskonti for de resterende år i overholdelsesperioden.

3.   Den centrale administrator ændrer ESR-overholdelseskontoens status fra spærret til åben for alle de resterende år i overholdelsesperioden fra det år, for hvilket overholdelsesstatustallet, jf. artikel 59f, er nul eller positivt.

Artikel 59h

Brugen af fleksibilitet omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2018/842

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret foretages en overførsel af AEA'er fra EU-totalmængdekontoen (bilag II-AEA) til den pågældende medlemsstats ESR-overholdelseskonto for et givet år i overholdelsesperioden. En sådan overførsel foretages ikke i nogen af de følgende tilfælde:

a)

medlemsstatens anmodning indgives, før saldoen for ESR-kvoteoverholdelseskontoen er beregnet, eller efter at overholdelsesstatustallet for det pågældende år er bestemt

b)

den medlemsstat, der har indgivet anmodningen, er ikke opført i bilag II til forordning (EU) 2018/842

c)

den mængde, der anmodes om, overstiger den samlede resterende mængde i bilag II til forordning (EU) 2018/842, der er til rådighed for den pågældende medlemsstat, som anført i de afgørelser, der vedtages efter artikel 4, stk. 3 og 4, i forordning (EU) 2018/842, og under hensyntagen til eventuelle nedjusteringer af mængden i henhold til artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i nævnte forordning

d)

den mængde, der anmodes om, overstiger mængden af emissionsoverskridelser for det pågældende år beregnet under hensyntagen til mængden af AEA'er, der overføres fra den pågældende medlemsstats ESR-overholdelseskonto for et givent år til dens LULUCF-overholdelseskonto i henhold til artikel 59x, stk. 3, eller artikel 59za, stk. 2.

Artikel 59i

Lån af AEA'er

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret foretages en overførsel af AEA'er til den pågældende medlemsstats ESR-overholdelseskonto for et givet år i overholdelsesperioden fra dens ESR-overholdelseskonto for det følgende år i overholdelsesperioden. En sådan overførsel foretages ikke i nogen af de følgende tilfælde:

a)

medlemsstatens anmodning indgives, før saldoen for ESR-kvoteoverholdelseskontoen er beregnet, eller efter at overholdelsesstatustallet for det pågældende år er bestemt

b)

den mængde, der anmodes om, overstiger 10 % af det følgende års årlige emissionstildeling som fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842 for årene 2021 til 2025 og 5 % af det følgende års årlige emissionstildeling som fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842 for årene 2026 til 2029.

Artikel 59j

Opsparing af AEA'er

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret foretages en overførsel af AEA'er fra den pågældende medlemsstats ESR-overholdelseskonto for et givet år i overholdelsesperioden til dens ESR-overholdelseskonto for et af de følgende år i overholdelsesperioden. En sådan overførsel foretages ikke i nogen af de følgende tilfælde:

a)

medlemsstatens anmodning indgives, før saldoen for ESR-overholdelseskontoen er beregnet for det pågældende år

b)

den mængde, der anmodes om, overstiger for så vidt angår år 2021 kontoens positive saldo som beregnet i henhold til artikel 59e

c)

den mængde, der anmodes om, overstiger for så vidt angår år 2022 til 2029 kontoens positive saldo som beregnet i henhold til denne forordnings artikel 59e eller 30 % af den pågældende medlemsstats kumulative årlige emissionstildelinger frem til det pågældende år som fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842

d)

status for ESR-overholdelseskontoen, hvorfra overførslen igangsættes, tillader ikke overførslen.

Artikel 59k

Brug af enheder for arealbaseret emissionsbegrænsning (LMU)

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret foretages en overførsel af LMU fra en medlemsstats LULUCF-overholdelseskonto til den pågældende medlemsstats ESR-overholdelseskonto. En sådan overførsel foretages ikke i nogen af de følgende tilfælde:

a)

den mængde, der anmodes om, overstiger den mængde LMU'er, der i henhold til artikel 59x kan overføres til ESR-overholdelseskontoen, eller den resterende mængde

b)

den mængde, der anmodes om, overstiger den mængde, der er til rådighed ifølge bilag III til forordning (EU) 2018/842, eller den resterende mængde

c)

den mængde, der anmodes om, overstiger mængden af emissioner for det pågældende år fratrukket mængden af AEA'er for det pågældende år som fastlagt i artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2018/842 og i de afgørelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i nævnte forordning, og fratrukket summen af alle de AEA'er, der er opsparet fra tidligere år til det indeværende år eller ethvert efterfølgende år i henhold til artikel 59j i nærværende forordning

d)

den pågældende medlemsstat har ikke indgivet sin rapport i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 525/2013, hvori den underretter om sin intention om at gøre brug af fleksibilitetsmulighederne i artikel 7 i forordning (EU) 2018/842

e)

den pågældende medlemsstat har ikke overholdt forordning (EU) 2018/841

f)

overførslen indledes, før saldoen for den pågældende medlemsstats LULUCF-overholdelseskonto er beregnet, eller efter at overholdelsesstatustallet for den pågældende overholdelsesperiode er bestemt i henhold til artikel 59u og 59za

g)

overførslen indledes, før saldoen for den pågældende medlemsstats ESR-overholdelseskonto er beregnet, eller efter at overholdelsesstatustallet for det pågældende år er bestemt.

Artikel 59l

Forudgående overførsler af en medlemsstats årlige emissionstildeling

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret foretages en overførsel af AEA'er fra den pågældende medlemsstats ESR-overholdelseskonto for et givet år til en anden medlemsstats ESR-overholdelseskonto. En sådan overførsel foretages ikke i nogen af de følgende tilfælde:

a)

den mængde, der anmodes om, for så vidt angår år 2021 til 2025, overstiger 5 % af det igangsættende medlemslands emissionstildeling for det pågældende år, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842, eller den resterende mængde, der er til rådighed

b)

den mængde, der anmodes om, for så vidt angår år 2026 til 2030, overstiger 10 % af det igangsættende medlemslands emissionstildeling for det pågældende år, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842, eller den resterende mængde, der er til rådighed

c)

medlemsstaten har anmodet om en overførsel til en ESR-overholdelseskonto for et år, som ligger forud for det pågældende år

d)

status for ESR-overholdelseskontoen, hvorfra overførslen igangsættes, tillader ikke overførslen.

Artikel 59m

Overførsler efter beregning af saldoen for ESR-overholdelseskontoen

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret foretages en overførsel af AEA'er fra den pågældende medlemsstats ESR-overholdelseskonto for et givet år til en anden medlemsstats ESR-overholdelseskonto. En sådan overførsel foretages ikke i nogen af de følgende tilfælde:

a)

medlemsstatens anmodning indgives, før saldoen for ESR-overholdelseskontoen er beregnet i henhold til artikel 59e

b)

den mængde, der anmodes om, overstiger kontoens positive saldo som beregnet i henhold til artikel 59e eller den resterende mængde

c)

status for ESR-overholdelseskontoen, hvorfra overførslen igangsættes, tillader ikke overførslen.

Artikel 59n

Sikkerhedsreserve

Når de relevante drivhusgasemissionsdata er opført i henhold til denne forordnings artikel 59d for år 2030, udsteder den centrale administrator på EU-ESR-sikkerhedsreservekontoen en mængde supplerende AEA'er svarende til forskellen mellem 70 % af summen af samtlige medlemsstaters revurderede emissioner for år 2005 fastlagt efter metoden i den afgørelse, der er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2018/842, og summen af de relevante revurderede drivhusgasemissionsdata for alle medlemsstater for år 2030. En sådan mængde skal være på mellem 0 og 105 millioner AEA'er.

Artikel 59o

Første runde af distributionen af sikkerhedsreserven

1.   På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret foretages en overførsel af AEA'er fra EU-ESR-sikkerhedsreservekontoen til den pågældende medlemsstats ESR-overholdelseskonto for et givet år fra 2026 til 2030 i overensstemmelse med medlemsstatens anmodning. En sådan overførsel foretages ikke i nogen af de følgende tilfælde:

a)

der henvises i anmodningen til en ESR-overholdelseskonto for et andet år end årene 2026 til 2030

b)

medlemsstatens anmodning indgives, før saldoen for år 2030 er beregnet

c)

medlemsstatens anmodning indgives mindre end seks uger før bestemmelsen af overholdelsesstatustallet for ESR-overholdelseskontoen for år 2026

d)

anmodningen er indgivet af en medlemsstat, som ikke er opført i den afgørelse, der er offentliggjort i henhold til artikel 11, stk. 5, i forordning (EU) 2018/842

e)

den mængde, der anmodes om, overstiger 20 % af medlemsstatens samlede overopfyldelse i perioden fra 2013 til 2020 som fastlagt i den afgørelse, der er offentliggjort i henhold til artikel 11, stk. 5, i forordning (EU) 2018/842, eller den mængde, der er nedsat i henhold til stk. 3 i nærværende artikel, eller den resterende mængde, der er til rådighed

f)

mængden af AEA'er, der er solgt til andre medlemsstater i henhold til artikel 59l og 59m, overstiger mængden af AEA'er, der er erhvervet fra andre medlemsstater i henhold til artikel 59l og 59m

g)

den mængde, der anmodes om, overstiger mængden af emissionsoverskridelser for det pågældende år, når følgende tages i betragtning:

i)

mængden af AEA'er for det pågældende år som fastsat i de afgørelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842

ii)

mængden af AEA'er, der er erhvervet til eller solgt fra ESR-overholdelseskontoen for det pågældende år i henhold til artikel 59l og 59m

iii)

den fulde mængde AEA'er, der er opsparet fra tidligere år til det indeværende år eller andre efterfølgende år i henhold til artikel 59j

iv)

den samlede mængde AEA'er, der kan lånes i det pågældende år i henhold til artikel 59i

v)

mængden af LMU'er, der i henhold til artikel 59x kan overføres til ESR-overholdelseskontiene, eller den resterende mængde, der er til rådighed i henhold til artikel 59m.

2.   Seks uger før overholdelsesstatustallet bestemmes for år 2026, sikrer den centrale administrator, at den samlede sum AEA'er, som samtlige medlemsstater har anmodet om i henhold til stk. 1, beregnes og angives i EU-registret.

3.   Hvis den i stk. 2 omhandlede sum er større end den samlede mængde AEA'er på EU-ESR-sikkerhedsreservekontoen, sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret foretages en overførsel af hver af de mængder, de enkelte medlemsstater har anmodet om, idet disse nedsættes forholdsmæssigt.

4.   Den centrale administrator sikrer, at den forholdsmæssigt nedsatte mængde beregnes i EU-registret ved, at den mængde, der anmodes om, multipliceres med forholdet mellem den samlede mængde AEA'er på EU-ESR-sikkerhedsreservekontoen og den samlede mængde, som alle medlemsstaterne har anmodet om, jf. stk. 1.

Artikel 59p

Anden runde af distributionen af sikkerhedsreserven

1.   Hvis den i artikel 59o, stk. 2, omhandlede sum er lavere end den samlede mængde AEA'er på EU-ESR-sikkerhedsreservekontoen, sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret tillades yderligere anmodninger fra medlemsstaterne forudsat at:

a)

medlemsstatens anmodning indgives tidligst seks uger før bestemmelsen af overholdelsesstatustallet for år 2026, men ikke senere end tre uger før bestemmelsen af overholdelsesstatustallet for år 2026

b)

anmodningen er indgivet af en medlemsstat, som er opført i den afgørelse, der er offentliggjort i henhold til artikel 11, stk. 5, i forordning (EU) 2018/842

c)

mængden af AEA'er, der er solgt til andre medlemsstater i henhold til artikel 59l og 59m, ikke overstiger mængden af AEA'er, der er erhvervet fra andre medlemsstater i henhold til artikel 59l og 59m

d)

den overførte mængde ikke overstiger mængden af emissionsoverskridelser for det pågældende år, idet alle de mængder, der er opført i henhold til artikel 59o, stk. 1, litra g), og mængden af AEA'er, der er modtaget i henhold til artikel 59o, tages i betragtning.

2.   Hvis summen af alle gyldige anmodninger er større end den resterende samlede mængde, sikrer den centrale administrator, at det i EU-registret beregnes, hvilken mængde der skal overføres for hver gyldig anmodning ved at multiplicere den resterende samlede mængde AEA'er på EU-ESR-sikkerhedsreservekontoen med forholdet mellem den pågældende anmodning og summen af alle anmodninger, der opfylder kriterierne i stk. 1.

Artikel 59q

Tilpasninger

1.   Hvis tilpasninger i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2018/842 eller andre ændringer af den sum, som er fastsat i nærværende forordnings artikel 59a, vil føre til en forhøjelse af en medlemsstats årlige emissionstildeling i overholdelsesperioden, udsteder den centrale administrator den tilsvarende mængde AEA'er på EU-totalmængdekontoen (ESR-AEA) og overfører den til den pågældende medlemsstats relevante ESR-overholdelseskonto.

2.   Hvis tilpasninger i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2018/842 eller andre ændringer af den sum, som er fastsat i nærværende forordnings artikel 59a, vil føre til en nedsættelse af en medlemsstats årlige emissionstildeling i overholdelsesperioden, overfører den centrale administrator den tilsvarende mængde AEA'er fra medlemsstatens relevante ESR-overholdelseskonto til ESR-sletningskontoen.

3.   Hvis en medlemsstat meddeler en nedjustering af procentdelen i henhold til artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) 2018/842 og efter den tilsvarende ændring af de mængder, der er anført i den afgørelse, der vedtages efter artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2018/842, overfører den centrale administrator den tilsvarende mængde AEA'er fra EU-totalmængdekontoen (bilag II-AEA) til ESR-sletningskontoen. Den samlede mængde, der er til rådighed for den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2018/842, ændres tilsvarende.

Artikel 59r

Overførsel af tidligere opsparede AEA'er

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret foretages en overførsel af AEA'er til en medlemsstats ESR-overholdelseskonto for et givet år i overholdelsesperioden til dens ESR-overholdelseskonto for et af de følgende år i overholdelsesperioden. En sådan overførsel foretages ikke, hvis:

a)

den mængde, der anmodes om, overstiger mængden af AEA'er, der er opsparet i henhold til artikel 59j på ESR-overholdelseskontoen, fra hvilken overførslen skal foretages

b)

medlemsstatens anmodning indgives, før saldoen er beregnet, eller efter at overholdelsesstatustallet for ESR-overholdelseskontoen, hvortil overførslen skal ske, er bestemt.

Artikel 59s

Gennemførelse og tilbageførsel af overførsler

1.   For alle overførsler, der er anført i dette afsnit, finder artikel 34, 35 og 55 anvendelse.

2.   Overførsler til ESR-overholdelseskonti, der igangsættes fejlagtigt, kan tilbageføres på den nationale administrators anmodning. I så fald finder artikel 62, stk. 4, 6, 7 og 8, anvendelse.«

9)

Artikel 70, stk. 2, affattes således:

»2.   Den centrale administrator sikrer, at der ved hjælp af EU-transaktionsjournalen foretages automatisk kontrol med alle processer under iagttagelse af dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 75, for at påvise uregelmæssigheder og uoverensstemmelser, hvis en foreslået proces ikke opfylder kravene i direktiv 2003/87/EF, forordning (EU) 2018/842 og nærværende forordning.«

10)

Bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/1122 ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning

11)

Bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2019/1122 ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1122 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår driften af EU-registret (se side 3 i denne UT.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (EUT L 122 af 3.5.2013, s. 1)

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).


BILAG I

I bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/1122 tilføjes følgende tabel:

»Tabel I-II: Konti til brug for registrering af transaktioner ifølge Afsnit IIA

Navn på kontotype

Kontohaver

Kontoadministrator

Antal konti af denne type

AEA

Registrerede emissioner/registrerede optag

LMU

MFLFA

EU-totalmængdekonto (ESR-AEA)

EU

Den centrale administrator

1

Ja

Nej

Nej

Nej

ESR-sletningskonto

EU

Den centrale administrator

1

Ja

Nej

Ja

Nej

EU-totalmængdekonto (bilag II-AEA)

EU

Den centrale administrator

1

Ja

Nej

Nej

Nej

EU-ESR-sikkerhedsreservekonto

EU

Den centrale administrator

1

Ja

Nej

Nej

Nej

ESR-overholdelseskonto

Medlemsstat

Den centrale administrator

1 for hvert af de 10 overensstemmelsesår for hver medlemsstat

Ja

Nej

Ja

Nej«


BILAG II

I bilag XIII til delegeret forordning (EU) 2019/1122 tilføjes følgende punkt II:

»II.   Oplysninger vedrørende registrering af transaktioner i overensstemmelse med afsnit IIA

Offentligt tilgængelige oplysninger

7.

Den centrale administrator offentliggør følgende oplysninger for hver ESR-overholdelseskonto og ajourfører dem om nødvendigt inden for et døgn:

a)

oplysninger om den medlemsstat, der er kontohaver

b)

årlige emissionstildelinger, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 10 i forordning (EU) 2018/842

c)

status for hver ESR-overholdelseskonto, jf. artikel 10

d)

de relevante drivhusgasemissionsdata i henhold til artikel 59d

e)

overholdelsesstatustallet i henhold til artikel 59f for hver ESR-overholdelseskonto som følger:

i)

»A« for overholdelse

ii)

»I« for manglende overholdelse

f)

mængden af drivhusgasemissioner, som overføres i henhold til artikel 59g

g)

følgende oplysninger om hver afsluttet transaktion:

i)

kontohaverens navn og kontohaveridentifikation for den overførende konto

ii)

kontohaverens navn og kontohaveridentifikation for den modtagende konto

iii)

mængde AEA'er, der indgår i transaktionen, uden den entydige enhedsidentifikationskode for AEA'en

iv)

transaktionsidentifikationskode

v)

dato og tidspunkt for, hvornår transaktionen blev afsluttet (mellemeuropæisk tid)

vi)

type transaktion.

Oplysninger, der er tilgængelige for kontohaverne

8.

Følgende oplysninger i EU-registret, som skal ajourføres i realtid, skal fremgå af den del af webstedet for EU-registret, der kun er tilgængelig for indehaveren af ESR-overholdelseskontoen:

a)

den aktuelle beholdning af AEA'er uden den entydige enhedsidentifikationskode for AEA'erne

b)

en liste over forslåede transaktioner, som den pågældende kontohaver har igangsat, med følgende oplysninger for hver foreslået transaktion

i)

oplysningerne i punkt 7, litra g)

ii)

dato og tidspunkt for, hvornår transaktionen blev foreslået (mellemeuropæisk tid)

iii)

aktuel status for den foreslåede transaktion

iv)

eventuelle svarkoder, der er returneret efter kontrol foretaget af registret og EU-transaktionsjournalen

c)

en liste over AEA'er, der er overført til den pågældende konto som følge af afsluttede transaktioner, idet oplysningerne i punkt 7, litra g), angives for hver transaktion

d)

en liste over AEA'er, der er overført fra den pågældende konto som følge af afsluttede transaktioner, idet oplysningerne i punkt 7, litra g), angives for hver transaktion.«


Top