EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0810R(05)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (EUT L 243 af 15.9.2009)

ST/8469/2019/INIT

OJ L 175, 28.6.2019, p. 83–83 (SL)
OJ L 175, 28.6.2019, p. 83–84 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/corrigendum/2019-06-28/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/83


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)

( Den Europæiske Unions Tidende L 243 af 15. september 2009 )

Side 2, betragtning 16:

I stedet for:

»En medlemsstat bør samarbejde med en ekstern tjenesteyder på grundlag af en retsakt, der …«

læses:

»En medlemsstat bør samarbejde med en ekstern tjenesteyder på grundlag af et juridisk instrument, der …«.

Side 11, artikel 17, stk. 2:

I stedet for:

»2.   Servicegebyret skal specificeres i den retsakt, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2.«

læses:

»2.   Servicegebyret skal specificeres i det juridiske instrument, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2.«

Side 19, artikel 43, stk. 2 og 3:

I stedet for:

»2.   Samarbejdet med en ekstern tjenesteyder skal bygge på en retsakt, der opfylder kravene i bilag X.

3.   Medlemsstaterne skal inden for rammerne af det lokale Schengensamarbejde udveksle oplysninger om udvælgelsen af de eksterne tjenesteydere og udarbejdelsen af bestemmelserne og betingelserne i deres respektive retsakter.«

læses:

»2.   Samarbejdet med en ekstern tjenesteyder skal bygge på et juridisk instrument, der opfylder kravene i bilag X.

3.   Medlemsstaterne skal inden for rammerne af det lokale Schengensamarbejde udveksle oplysninger om udvælgelsen af de eksterne tjenesteydere og udarbejdelsen af bestemmelserne og betingelserne i deres respektive juridiske instrumenter.«

Side 20, artikel 43, stk. 8:

I stedet for:

»8.   Den eller de pågældende medlemsstater sørger for, at den eksterne tjenesteyder, der er valgt, opfylder de vilkår og betingelser, den er pålagt i den retsakt, der er omhandlet i stk. 2.«

læses:

»8.   Den eller de pågældende medlemsstater sørger for, at den eksterne tjenesteyder, der er valgt, opfylder de vilkår og betingelser, den er pålagt i det juridiske instrument, der er omhandlet i stk. 2.«

Side 20, artikel 43, stk. 11:

I stedet for:

»11.   Den eller de pågældende medlemsstater skal nøje overvåge gennemførelsen af den i stk. 2 omhandlede retsakt, herunder:«

læses:

»11.   Den eller de pågældende medlemsstater skal nøje overvåge gennemførelsen af det i stk. 2 omhandlede juridiske instrument, herunder:«.

Side 20, artikel 43, stk. 13:

I stedet for:

»13.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen et eksemplar af den retsakt, der er omhandlet i stk. 2.«

læses:

»13.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen et eksemplar af det juridiske instrument, der er omhandlet i stk. 2.«

Side 47, bilag X, titlen:

I stedet for:

»Liste over minimumskrav, der skal indsættes i retsakten til brug ved samarbejde med eksterne tjenesteydere«

læses:

»Liste over minimumskrav, der skal indsættes i det juridiske instrument til brug ved samarbejde med eksterne tjenesteydere«.

Side 47, bilag X, afsnit B, litra b), fjerde led:

I stedet for:

»—

overholder reglerne om tavshedspligt, der også gælder, når medarbejderne ikke længere er ansat, eller efter at retsakten er blevet suspenderet eller bragt til ophør«

læses:

»—

overholder reglerne om tavshedspligt, der også gælder, når medarbejderne ikke længere er ansat, eller efter at det juridiske instrument er blevet suspenderet eller bragt til ophør«.

Side 48, bilag X, afsnit D, litra c):

I stedet for:

»c)

nøje overholde bestemmelserne i retsakten, der skal indeholde en bestemmelse om suspension og opsigelse, navnlig til brug ved overtrædelse af de fastsatte regler, samt en revisionsklausul for at sikre, at retsakten afspejler bedste praksis.«

læses:

»c)

nøje overholde bestemmelserne i det juridiske instrument, der skal indeholde en bestemmelse om suspension og opsigelse, navnlig til brug ved overtrædelse af de fastsatte regler, samt en revisionsklausul for at sikre, at det juridiske instrument afspejler bedste praksis.«

Top