EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1094

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1094 af 17. juni 2019 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods (meddelt under nummer C(2019) 4303) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4303

OJ L 173, 27.6.2019, p. 52–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1094/oj

27.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 173/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1094

af 17. juni 2019

om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods

(meddelt under nummer C(2019) 4303)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (1), særlig artikel 6, stk. 2 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I, del I.3, og bilag II, del II.3, til direktiv 2008/68/EF indeholder lister over nationale undtagelser, hvormed der kan tages hensyn til særlige nationale forhold. Visse medlemsstater har anmodet om flere nye nationale undtagelser og flere ændringer af godkendte undtagelser.

(2)

Disse undtagelser bør godkendes.

(3)

Som følge heraf er det nødvendigt at tilpasse bilag I, del I.3 og bilag II, del II.3 og de bør af klarhedshensyn erstattes i deres helhed.

(4)

Direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed

(5)

De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Transport af Farligt Gods, der er nedsat ved direktiv 2008/68/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det godkendes, at de medlemsstater, der er anført i bilaget, gennemfører de deri omhandlede undtagelser vedrørende transport af farligt gods på deres område.

Undtagelserne anvendes uden forskelsbehandling.

Artikel 2

Bilag I, del I.3, og bilag II, del II.3, til direktiv 2008/68/EF ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13.


BILAG

I bilag I og II til direktiv 2008/68/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, del I.3, affattes således:

»I.3.   Nationale undtagelser

Medlemsstaternes undtagelser for transport af farligt gods på deres område baseret på artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/68/EF.

Nummerering af undtagelserne: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

Vej

a/bi/bii

=

Artikel 6, stk. 2, litra a), og litra b), nr. i) og ii)

MS

=

Forkortelse for medlemsstat

nn

=

Løbenummer

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/68/EF

AT Østrig

RO-a-AT-1

Om: Små mængder i alle klasser undtagen 1, 6.2 og 7

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 3.4

Indhold i direktivets bilag: Transport af farligt gods emballeret i små mængder

Den nationale lovgivnings indhold: Op til 30 kg eller liter farligt gods, der ikke tilhører transportkategori 0 eller 1, i LQ (limited quantity) indvendige emballager eller i emballager i overensstemmelse med ADR eller robuste genstande må anbringes sammen i X-mærkede kasser.

Slutbrugerne har ret til at hente dem i forretningen og bringe dem tilbage, og detailhandlerne har ret til at transportere dem til slutbrugere, eller mellem deres egne forretninger.

Pr. transporterende enhed må der højst transporteres 333 kg eller liter inden for en radius af højst 100 km.

Kasserne skal være mærket på en ensartet måde og ledsages af et forenklet transportdokument.

Enkelte bestemmelser finder anvendelse ved lastning og håndtering.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Bemærkninger:

Udløbsdato: 30. juni 2022

BE Belgien

RO-a-BE-1

Om: Klasse 1 — Små mængder.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6

Indhold i direktivets bilag: 1.1.3.6 sætter en grænse på 20 kg for den mængde eksplosivstoffer til minedrift, som må transporteres i et almindeligt køretøj.

Den nationale lovgivnings indhold: Ansvarlige for lagre, som ligger langt fra forsyningsstedet, kan opnå tilladelse til at transportere højst 25 kg dynamit eller vanskeligt antændeligt sprængstof og 300 detonatorer i almindelige motorkøretøjer under iagttagelse af de betingelser, som sprængstoftjenesten fastsætter i hvert enkelt tilfælde.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Udløbsdato: 30. juni 2020

RO-a-BE-2

Om: Transport af urensede tomme containere, der har indeholdt produkter af forskellige klasser.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6

Den nationale lovgivnings indhold: Angivelse i transportdokumentet: »Urensede tomme emballager, der har indeholdt produkter af forskellige klasser«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Undtagelse 6-97.

Udløbsdato: 31. december 2022

RO-a-BE-3

Om: Vedtagelse af RO-a-UK-4.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 4-2004

Udløbsdato: 31. december 2022

RO-a-BE-4

Om: undtagelse fra alle ARD-kravene til national transport af højst 1 000 brugte ioniske røgdetektorer fra private husholdninger til et behandlingsanlæg i Belgien via de afleveringssteder, der er planlagt ifølge scenariet for selektiv indsamling af røgdetektorer.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: alle krav

Den nationale lovgivnings indhold: Ioniske røgdetektorer til privat brug er ikke underlagt myndighedskontrol ud fra et radiologisk synspunkt, når blot røgdetektoren er af en godkendt type. Transporten af disse røgdetektorer til slutbrugeren er også undtaget fra ADR-kravene. (jf. 1.7.1.4. e)).

Ifølge direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal der foretages en selektiv indsamling af brugte røgdetektorer, og de radioaktive stoffer fjernes i ioniske røgdetektorer. For at muliggøre denne selektive indsamling er et scenario opstillet med henblik på at tilskynde private husholdninger til at aflevere deres brugte røgdetektorer til et indsamlingssted, hvorfra disse detektorer kan sendes til et behandlingsanlæg — i visse tilfælde via et andet indsamlingssted eller et mellemlager.

Ved indsamlingsstederne vil der blive stillet metalbeholdere til rådighed, hvori højst 1 000 røgdetektorer kan pakkes. Fra disse indsamlingssteder kan en sådan emballage med røgdetektorer transporteres sammen med andet affald til et mellemlager eller behandlingsanlægget. En sådan emballage vil blive mærket med ordet »røgdetektor«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Scenariet for selektiv indsamling af røgdetektorer udgør en del af betingelserne for fjernelse af godkendte instrumenter, der er fastsat i artikel 3.1.d.2 i l'arrêté royal af 20. juli 2001: de generelle strålingsbeskyttelsesregler.

Bemærkninger: Denne undtagelse er nødvendig for at muliggøre den selektive indsamling af brugte ioniske røgdetektorer.

Udløbsdato: 30. juni 2020

DE Tyskland

RO-a-DE-1

Om: Sammenpakning og sammenlæsning af bildele med klassifikationskoden 1.4G og bestemte typer farligt gods (n4).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10 og 7.5.2.1

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om sammenpakning og sammenlæsning.

Den nationale lovgivnings indhold: UN 0431 og UN 0503 tillades sammenlæsset med andre bestemte typer farligt gods (varer til bilproduktion) i visse mængder som anført i undtagelsen. Værdien 1 000 (jf. punkt 1.1.3.6.4) må ikke overskrides.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Bemærkninger: Undtagelsen er påkrævet for hurtig levering af sikkerhedskomponenter til biler i takt med den lokale efterspørgsel. På grund af det store varesortiment lagerfører lokale værksteder sædvanligvis ikke disse varer.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-DE-2

Om: Undtagelse fra kravet om transportdokument og afsendererklæring for visse mængder farligt gods som defineret i 1.1.3.6 (n1).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6

Indhold i direktivets bilag: Transportdokumentets indhold.

Den nationale lovgivnings indhold: For alle klasser undtagen klasse 7: der kræves intet transportdokument, medmindre godsmængden overskrider angivelserne i punkt 1.1.3.6.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Bemærkninger: De oplysninger, der fremgår af mærkningen på emballagen, anses for tilstrækkelige til indenlandsk transport, da et transportdokument ikke altid er hensigtsmæssigt ved lokal distribution.

Undtagelsen er registreret hos Kommissionen under nr. 22 (i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF).

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-DE-3

Om: Transport af målenormaler og brændstofpumper (tomme, urensede).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bestemmelserne vedrørende UN-numrene 1202, 1203 og 1223.

Indhold i direktivets bilag: Emballering, mærkning, dokumenter, transport- og håndteringsinstrukser, instrukser for køretøjets mandskab.

Den nationale lovgivnings indhold: Specificering af gældende forskrifter og supplerende bestemmelser om anvendelse af undtagelsen; op til 1 000 l: svarende til tomme, urensede emballager; over 1 000 l: overholdelse af visse forskrifter for tanke; kun transport af tomme og urensede emballager.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Bemærkninger: Liste nr. 7, 38 og 38a.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-DE-5

Om: Tilladelse til sammenpakning.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod sammenpakning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tilladelse til sammenpakning af genstande med klassifikationskode 1.4S (patroner til håndvåben), aerosoler (klasse 2) samt rense- og behandlingsmateriale i klasse 3 og 6.1 (UN-numre anført) som sæt, der skal sælges i kombinationsemballage i emballagegruppe II og i små mængder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Bemærkninger: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Udløbsdato: 30. juni 2021

DK Danmark

RO-a-DK-2

Om: Vejtransport af emballager indeholdende eksplosive stoffer og emballager med detonatorer på samme køretøj.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.2

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om sammenpakning.

Den nationale lovgivnings indhold: ADR-bestemmelserne skal overholdes ved transport af farligt gods ad vej.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Bemærkninger: Der er et praktisk begrundet behov for at kunne læsse eksplosive stoffer sammen med detonatorer på samme køretøj, når disse varer skal transporteres fra opbevaringssted til arbejdssted og tilbage igen.

Når den danske lovgivning om transport af farligt gods er ændret, tillader de danske myndigheder sådan transport på følgende betingelser:

1.

Der transporteres højst 25 kg eksplosivstoffer i gruppe D.

2.

Der transporteres højst 200 stk. detonatorer i gruppe B.

3.

Detonatorer og eksplosivstoffer emballeres hver for sig i UN-godkendt emballage efter reglerne i direktiv 2000/61/EF om ændring af direktiv 94/55/EF.

4.

Afstanden mellem emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosivstoffer, skal være mindst 1 meter. Denne afstand skal være overholdt, også efter en pludselig opbremsning. Emballager, der indeholder eksplosivstoffer, og emballager, der indeholder detonatorer, skal være således anbragt på køretøjet, at de hurtigt kan fjernes.

5.

Alle andre regler for transport af farligt gods ad vej skal overholdes.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-DK-3

Om: Vejtransport af emballager og genstande med indhold af affald eller rester af farligt gods i bestemte klasser fra husholdninger og virksomheder med henblik på bortskaffelse.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Del/punkt 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 og 8.2.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om klassificering, særlige bestemmelser, bestemmelser for emballering, forsendelsesprocedurer, bestemmelser om konstruktion og prøvning af emballager, generelle bestemmelser vedrørende transporterende enheder og udstyr i køretøjet og uddannelseskrav.

Den nationale lovgivnings indhold: Indvendige emballager og genstande med indhold af affald eller rester af farligt gods i bestemte klasser kan, når de indsamles fra private husstande eller virksomheder med henblik på bortskaffelse, anbringes sammen i visse ydre emballager og/eller sampakninger og transporteres under særlige forsendelsesprocedurer, herunder særlige begrænsninger for emballering og mærkning. Mængden af farligt gods pr. stk. indvendig emballage, ydre emballage og/eller pr. transporterende enhed er begrænset.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Bemærkninger: Det er ikke muligt for de ansvarlige for håndteringen af affald at anvende alle bestemmelserne i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF, når affald med rester af farligt gods er blevet indsamlet fra private husholdninger og virksomheder med henblik på transport til bortskaffelse. Affaldet findes normalt i emballager, der er blevet solgt i detailhandelen.

Udløbsdato: 1. januar 2025

ES Spanien

RO-a-ES-1

Om: Faresedler anbragt på containere

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.2

Indhold i direktivets bilag: Faresedlerne skal anbringes på begge sider og hver ende af containeren, MEGC'en, tankcontaineren eller den flytbare tank.

Den nationale lovgivnings indhold: Faresedlen kræves ikke anbragt på containere med emballage, når de udelukkende anvendes i forbindelse med vejtransport. Denne undtagelse finder ikke anvendelse på klasse 1 eller 7.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Bemærkninger: Når en container, som ikke er en tankcontainer, udelukkende anvendes til vejtransport og ikke til intermodal transport, opfylder den funktionen som et veksellad. Der er ingen krav om fareskilte af nogen art ved transport af emballeret gods på veksellad undtagen for klasse 1 og 7.

Det er derfor blevet anset for praktisk at undtage containere, der benyttes som veksellad i forbindelse med vejtransport, udelukkende fra kravet om faresedler; dog ikke containere, der transporterer gods i klasse 1 eller 7.

Med denne undtagelse sidestilles containere med veksellad med hensyn til sikkerhedsforholdene, idet der ikke er nogen grund til at kræve flere krav til containere end til veksellad, for disse opfylder flere sikkerhedskrav som følge af deres specifikke konstruktion og fremstilling. For køretøjer, der transporterer farligt gods, skal faresedler og mærkning i øvrigt være i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.3 i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF.

Udløbsdato: 1. januar 2025.

FI Finland

RO-a-FI-1

Om: Transport af farligt gods i visse mængder i busser

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 1, 4 og 5

Indhold i direktivets bilag: Undtagelser, emballeringbestemmelser, mærkning og dokumentation.

Den nationale lovgivnings indhold:

I busser med passagerer må små mængder af nærmere specificeret farligt gods transporteres som fragt, idet den samlede mængde dog ikke må overstige 200 kg. I en bus må en privatperson transportere farligt gods, som der henvises til i punkt 1.1.3, når det pågældende gods er emballeret til detailsalg og er beregnet til vedkommendes eget brug. Den samlede mængde brandfarlige væsker, der er påfyldt genopfyldelige beholdere, må ikke overstige 5 liter.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Det finske transportsikkerhedsagenturs forskrifter vedrørende transport af farligt gods ad vej og regeringens bekendtgørelse om transport af farligt gods ad vej (194/2002)

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-FI-2

Om: Beskrivelse af tomme tanke i transportdokumentet.

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 5, 5.4.1

Indhold i direktivets bilag:

Særlige bestemmelser for transport i tankvogne eller transporterende enheder med mere end én tank

Den nationale lovgivnings indhold:

Ved transport af tomme, urensede tankvogne eller transporterende enheder med en eller flere beholdere, der er mærket i overensstemmelse med punkt 5.3.2.1.3, kan det »sidst transporterede stof« anført i transportdokumentet være det stof, der har det laveste flammepunkt.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Det finske transportsikkerhedsagenturs forskrifter vedrørende vejtransport af farligt gods

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-FI-3

Om: Mærkning med faresedler af transporterende enheder for eksplosivstoffer.

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2.1.1

Indhold i direktivets bilag: Generelle bestemmelser om mærkning med orangefarvede fareskilte.

Den nationale lovgivnings indhold:

Transporterende enheder, der (normalt i varevogne) transporterer små mængder eksplosivstoffer (højst 1 000 kg nettomasse) til stenbrud og arbejdspladser, kan mærkes for og bag med fareseddel nr. 1.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Det finske transportsikkerhedsagenturs forskrifter vedrørende vejtransport af farligt gods

Udløbsdato: 30. juni 2021

FR Frankrig

RO-a-FR-2

Om: Transport af affald fra sundhedssektoren, som indebærer smittefare i henhold til UN 3291, med en masse på højst 15 kg.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelse fra ADR-kravene for transport af affald fra sundhedssektoren, som indebærer smittefare i henhold til UN 3291, med en masse på højst 15 kg.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-FR-5

Om: Transport af farligt gods i offentlige transportmidler til personbefordring (18).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Transport af personer og farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport af farligt gods i andre klasser end klasse 7 er tilladt i offentlige transportmidler i håndbagagen, idet kun bestemmelserne vedrørende emballering, mærkning og etikettering af kolli i 4.1, 5.2 og 3.4 finder anvendelse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Bemærkninger: Håndbagage må kun indeholde farligt gods til personlig brug eller egen erhvervsmæssig brug. Bærbare gasbeholdere er tilladt for patienter med åndedrætsbesvær i den mængde, der er nødvendig under rejsen.

Udløbsdato: 28. februar 2022

RO-a-FR-6

Om: Transport for egen regning af små mængder af farligt gods (18)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument obligatorisk.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport for egen regning af små mængder af farligt gods i andre klasser end klasse 7, som ikke overskrider grænseværdierne i punkt 1.1.3.6, er ikke omfattet af pligten til at medføre et transportdokument som anført i punkt 5.4.1.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Udløbsdato: 28. februar 2022

RO-a-FR-7

Om: Vejtransport af prøver af kemiske stoffer, blandinger og genstande med indhold af farligt gods med henblik på markedsovervågning.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 1 til 9

Indhold i direktivets bilag: Generelle bestemmelser, klassificering, særlige bestemmelser og undtagelser vedrørende transport af farligt gods emballeret i små mængder, bestemmelser om brugen af emballagetanke, forsendelsesprocedurer, krav til konstruktion af emballage, bestemmelser om betingelser for transport, håndtering, af- og pålæsning, krav vedrørende transportudstyr og transporter, krav vedrørende konstruktion og godkendelse af køretøjer.

Den nationale lovgivnings indhold: Prøver af kemiske stoffer, blandinger og artikler med indhold af farligt gods, der transporteres med henblik på analyse som en del af markedsovervågningsaktiviteter, skal emballeres i kombinationsemballage. De skal overholde reglerne om de maksimale mængder for indvendig emballage afhængigt af typen af det pågældende farlige gods. Den ydre emballage skal overholde kravene til homogene plastkasser (4H2, kapitel 6.1, bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF). Den ydre emballage skal bære mærkningen i punkt 3.4.7, bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF og teksten »prøver til analyse« (på fransk: »Echantillons destinés à l'analyse«). Forudsat at disse bestemmelser overholdes, er transporten ikke underlagt bestemmelserne i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Bemærkninger: Undtagelsen i punkt 1.1.3, bilag I, del I.1 til direktiv 2008/68/EF finder ikke anvendelse for transport af prøver af farligt gods til analyse, der er taget af eller på vegne af de kompetente myndigheder. For at sikre en effektiv markedsovervågning har Frankrig introduceret en procedure baseret på systemet for begrænsede mængder for at opnå sikker transport af prøver, der indeholder farligt gods. Da det ikke altid er muligt at anvende bestemmelserne i tabel A, er den maksimale mængde for den indvendige emballage fastsat på en mere operationel måde.

Udløbsdato: 1. januar 2025

HU Ungarn

RO-a-HU-1

Om: Vedtagelse af RO-a-DE-2

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Udløbsdato: 30. januar 2025

RO-a-HU-2

Om: Vedtagelse af RO-a-UK-4

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Udløbsdato: 30. januar 2025

IE Irland

RO-a-IE-1

Om: Undtagelse for kravet i punkt 5.4.0 i ADR om transportdokument ved transport af pesticider i ADR-klasse 3, opført under 2.2.3.3 som FT2-pesticider (flammepunkt < 23 oC) og ADR-klasse 6.1, opført under 2.2.61.3 som T6-pesticider, flydende (flammepunkt ikke under 23 oC), hvor mængderne af det transporterede farlige gods ikke overstiger mængderne i punkt 1.1.3.6 i ADR.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument påkrævet.

Den nationale lovgivnings indhold: Der kræves ikke transportdokument ved transport af pesticider i ADR-klasse 3 og 6.1, medmindre mængden af det transporterede farlige gods overstiger de mængder, der er fastsat i ADR, punkt 1.1.3.6.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(9) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«.

Bemærkninger: Unødvendigt og byrdefuldt krav ved lokal transport og levering af disse pesticider.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-IE-4

Om: Undtagelse fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og bilag B i ADR til transport af flasker med gasser, der benyttes som udskænkningsmiddel (til drikkevarer), når de transporteres på samme køretøj som drikkevarerne (som de skal benyttes til).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3, 5.4, del 7 og bilag B.

Indhold i direktivets bilag: Mærkning af køretøjer, transportdokumenter og bestemmelser om transportudstyr og transportoperationer.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelse fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og bilag B i ADR til transport af flasker med gasser, der benyttes som udskænkningsmiddel til drikkevarer, når de transporteres på samme køretøj som drikkevarerne (som de skal benyttes til).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Foreslået ændring af »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Bemærkninger: Hovedaktiviteten er distribution af emballerede drikkevarer, som ikke er ADR-stoffer, sammen med nogle få små gasflasker med tilhørende udskænkningsgasser.

Tidligere under artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-IE-5

Om: Undtagelse fra kravene til konstruktion og prøvning af beholdere samt anvendelsesbestemmelserne, som er indeholdt i 6.2 og 4.1 i ADR, i forbindelse med indenlandsk transport i Irland for så vidt angår flasker og trykfade til gasser i klasse 2, efter multimodal transport, der har omfattet søtransport, når i) flaskerne og trykfadene er konstrueret og prøvet samt anvendes i overensstemmelse med IMDG-koden, ii) flaskerne og trykfadene ikke genpåfyldes i Irland, men returneres i nominelt tom tilstand til oprindelseslandet for den multimodale transport, og iii) flaskerne og trykfadene distribueres lokalt i små mængder.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om multimodal transport, der omfatter søtransport, brug af flasker og trykfade til gasser i ADR-klasse 2 samt konstruktion og prøvning af disse flasker og trykfade for gasser i ADR-klasse 2.

Den nationale lovgivnings indhold: Bestemmelserne i 4.1 og 6.2 gælder ikke for flasker og trykfade til gasser i klasse 2, hvis i) flaskerne og fadene er konstrueret og prøvet i overensstemmelse med IMDG-koden, ii) flaskerne og fadene benyttes efter reglerne i IMDG-koden, iii) flaskerne og fadene blev sendt til afsenderen ved en multimodal transport, der omfatter en strækning til søs, iv) flaskerne og fadene transporteres til den endelige bruger på en enkelt tur, der afsluttes inden for én dag, fra modtageren af den multimodale transport (jf. nr. iii)), v) flaskerne og fadene ikke genpåfyldes inden for staten, men returneres i nominelt tom tilstand til oprindelseslandet for den multimodale transport (jf. nr. iii)), og vi) flaskerne og fadene distribueres lokalt inden for staten i små mængder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Foreslået ændring af »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Bemærkninger: Gasserne i disse flasker og trykfade har specifikationer, som forlanges af de endelige brugere, og som gør det nødvendigt at indføre dem fra steder uden for ADR-området. Efter brug skal de nominelt tomme flasker og fade returneres til oprindelseslandet med henblik på genpåfyldning med særligt specificerede gasser — de skal ikke genpåfyldes i Irland eller noget andet sted i ADR-området. Skønt de ikke er i overensstemmelse med ADR, opfylder de IMDG-koden og godkendes med henblik herpå. Den multimodale transport, der påbegyndes uden for ADR-området, forudsættes afsluttet hos importøren, hvorfra flaskerne og trykfadene skal distribueres til den endelige bruger lokalt i Irland i små mængder. Denne transport inden for Irland vil falde inden for artikel 6, stk. 9, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-IE-6

Om: Undtagelse fra nogle af bestemmelserne i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF om emballering og mærkning af små mængder (under grænserne i 1.1.3.6) af pyrotekniske genstande, hvis udløbsdata er overskredet, med klassifikationskode 1.3G, 1.4G og 1.4S i klasse 1 i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF og med de tilhørende stofidentifikationsnumre UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eller UN 0507 ved transport til nærmeste militære kaserne med henblik på bortskaffelse.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 2, 4, 5 og 6

Indhold i direktivets bilag: Almindelige bestemmelser Klassifikation. Emballeringsbestemmelser. Forsendelsesbestemmelser. Konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Bestemmelserne i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF om emballering og mærkning af pyrotekniske genstande med de respektive UN-numre UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eller UN 0507, hvis udløbsdato er overskredet, ved transport til nærmeste militære kaserne eller anlæg finder ikke anvendelse, forudsat at de generelle emballeringsbestemmelser i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF overholdes, og at transportdokumentet indeholder supplerende oplysninger. Undtagelsen gælder kun for lokal transport til nærmeste militære kaserne eller anlæg af små mængder af disse pyrotekniske genstande, hvis udløbsdato er overskredet, med henblik på forsvarlig bortskaffelse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Bemærkninger: Der har været vanskeligheder med transport af små mængder af pyrotekniske genstande, hvis udløbsdato er overskredet, især fra lystbåde og skibsudrustningsbutikker, til militære kaserner eller anlæg med henblik på forsvarlig bortskaffelse. Navnlig har emballagekravene givet problemer. Undtagelsen vedrører små mængder (mindre end anført i punkt 1.1.3.6) ved lokal transport og omfatter alle UN-numre, som er tildelt maritime pyrotekniske genstande.

Udløbsdato: 30. januar 2025

RO-a-IE-7

Om: Vedtagelse af RO-a-UK-4

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Udløbsdato: 30. juni 2022

PT Portugal

RO-a-PT-3

Om: Vedtagelse af RO-a-UK-4

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: —

Udløbsdato: 30. januar 2022

SE Sverige

RO-a-SE-1

Om: Vedtagelse af RO-a-FR-7

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a) (små mængder)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 1 til 9.

Baggrund for direktivet:

Henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger:

Udløbsdato: 30. juni 2022

UK Det Forenede Kongerige

RO-a-UK-1

Om: Transport af visse radioaktive stoffer med lav risiko, f.eks. ure, røgdetektorer og kompasskiver (E1).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: De fleste krav i ADR.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af klasse 7-materiale.

Den nationale lovgivnings indhold: Fuldstændig undtagelse for visse handelsvarer, der indeholder begrænsede mængder radioaktivt materiale, fra bestemmelserne i de nationale forskrifter. (En selvlysende anordning, som er beregnet til at bæres af en person; højst 500 røgdetektorer til privat brug, som hver indeholder en aktivitet på højst 40 kBq, pr. køretøj eller jernbanevogn; højst fem lysanordninger med gasformig tritium, som hver indeholder en aktivitet på højst 10 GBq, pr. køretøj eller jernbanevogn).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Bemærkninger: Undtagelsen er midlertidig, idet den ikke længere er påkrævet, når der i ADR er indarbejdet regler svarende til reglerne udstedt af Den Internationale Atomenergiorganisation (»IAEA«).

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-UK-2

Om: Undtagelse fra kravet om transportdokument for visse mængder farligt gods (i andre klasser end klasse 7) som defineret i 1.1.3.6 (E2).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.3.

Indhold i direktivets bilag: Undtagelse fra nogle af kravene for en vis mængde pr. transporterende enhed.

Den nationale lovgivnings indhold: Transportdokument er ikke påkrævet for begrænsede mængder, undtagen hvis de udgør en del af en større ladning.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Bemærkninger: Denne undtagelse er passende ved indenlandsk transport, hvor et transportdokument ikke altid er hensigtsmæssigt ved lokal distribution.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-UK-3

Om: Undtagelse fra kravene til brandslukningsmateriel for køretøjer, der transporterer lavaktivt radioaktivt materiale (E4).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.1.4.

Indhold i direktivets bilag: Krav om, at køretøjer skal være udstyret med brandslukningsmateriel.

Den nationale lovgivnings indhold: Kravet om tilstedeværelse af brandslukningsmateriel bortfalder, når der kun transporteres undtagelseskolli (UN 2908, 2909, 2910 og 2911).

Begrænsede krav, når der kun transporteres få emballager.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Bemærkninger: Tilstedeværelse af brandslukningsmateriel er i praksis ikke relevant ved transport af UN 2908, UN 2909, UN 2910 og UN 2911, som ofte foregår i små køretøjer.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-UK-4

Om: Distribution af gods (undtagen gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) i indvendige emballager fra lokale distributionsdepoter til detailudsalg eller slutbrugere eller fra detailudsalg til slutbrugere (N1).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Emballager forlanges ikke forsynet med RID/ADR- eller UN-mærkning eller anden mærkning, hvis de indeholder gods som anført i Schedule 3.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Bemærkninger: ADR-kravene er uhensigtsmæssige i de sidste faser af transporten fra en distributionscentral til en detailhandlende eller fra en detailhandlende til en slutbruger. Undtagelsen har til formål at tillade, at indvendige emballager med gods til detaildistribution kan transporteres i sidste led af en lokal distributionskæde uden ydre emballage.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-UK-5

Om: Tilladelse til en anden »maksimal samlet mængde per transporterende enhed« for gods i klasse 1 i kategori 1 og 2 i tabellen i punkt 1.1.3.6.3 (N10).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6.3 og 1.1.3.6.4.

Indhold i direktivets bilag: Undtagelser vedrørende mængder per transporterende enhed.

Den nationale lovgivnings indhold: Regler for undtagelse fra maksimale mængder og sammenlæsning af eksplosivstoffer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Bemærkninger: Tilladelse til andre maksimale mængder for gods i klasse 1, nemlig »50« for kategori 1 og »500« for kategori 2. Ved udførelse af beregninger for sammenlæsning benyttes multiplikatoren »20« for transportkategori 1 og »2« for transportkategori 2.

Tidligere under artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-UK-6

Om: Forhøjelse af den største nettovægt af eksplosive genstande, som er tilladt i EX/II-køretøjer (N13).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.5.5.2

Indhold i direktivets bilag: Begrænsninger i mængden af eksplosive stoffer og genstande, der må transporteres.

Den nationale lovgivnings indhold: Begrænsninger i mængden af eksplosive stoffer og genstande, der må transporteres.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Bemærkninger: Lovgivningen i Det Forenede Kongerige tillader en nettovægt på højst 5 000 kg i type II-køretøjer for forenelighedsgruppe 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1 J.

Mange af de genstande i klasse 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J, der transporteres rundt i Unionen, er store eller omfangsrige og har en længde på over 2,5 m. De består hovedsagelig af eksplosive genstande til militær brug. Begrænsningerne for konstruktion af EX/III-køretøjer (som skal være lukkede) gør, at det er meget vanskeligt at læsse sådanne genstande af og på. Nogle af genstandene vil kræve specialmateriel til af- og pålæsning i begge ender af transportvejen. I praksis findes sådant materiel sjældent. Der er kun få EX/III-køretøjer i brug i Det Forenede Kongerige, og det vil være meget bekosteligt for branchen, hvis det kræves, at der konstrueres yderligere specialiserede EX/III-køretøjer til transport af sådanne eksplosivtyper.

I Det Forenede Kongerige transporteres militære eksplosiver for det meste af private transportfirmaer, som ikke kan udnytte, at militære køretøjer er undtaget fra bestemmelserne i direktiv 2008/68/EF. For at komme uden om dette problem har Det Forenede Kongerige altid tilladt transport af op til 5 000 kg af sådanne genstande med EX/II-køretøjer. Den nuværende grænse er ikke altid tilstrækkelig, da en genstand kan indeholde mere end 1 000 kg eksplosivt stof.

Siden 1950 er der kun sket to ulykker (begge i 1950'erne), hvor mere end 5 000 kg eksplosivt stof er eksploderet. De var forårsaget af henholdsvis et brændende dæk og et varmt udstødningssystem, der antændte presenningen. Disse brande kunne være indtruffet med en mindre last. Der var hverken dræbte eller kvæstede.

Erfaringen viser, at korrekt emballerede eksplosive genstande næppe kan gå af ved slagpåvirkning, som f.eks. ved en køretøjskollision. Oplysninger fra militære rapporter og fra data fra forsøg med missilnedslag viser, at der skal en større slagpåvirkning til end den, der sker ved faldprøvens 12 m fald, til at udløse patroner.

Nugældende sikkerhedsstandarder vil ikke blive berørt.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-UK-7

Om: Undtagelse fra opsynskravet for små mængder af visse godstyper i klasse 1 (N12).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.4 og 8.5 S1(6).

Indhold i direktivets bilag: Krav om opsyn med køretøjer, hvori der transporteres en vis mængde farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Bestemmelser om sikker parkering og opsyn, men ikke krav om, at visse klasse 1-ladninger er under konstant opsyn, hvilket kræves i ADR 8.5 S1(6).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Bemærkninger: ADR-opsynskravene kan ikke altid opfyldes i national sammenhæng.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-UK-8

Om: Lempelse af begrænsningerne for transport af blandede ladninger af eksplosivstoffer og sammenlæsning af eksplosivstoffer og andet farligt gods i jernbanevogne, køretøjer og containere (N4/5/6).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2.

Indhold i direktivets bilag: Begrænsninger for visse former for sammenlæsning.

Den nationale lovgivnings indhold: Den nationale lovgivning er mindre restriktiv, hvad angår sammenlæsning af eksplosivstoffer, forudsat at transport af sådanne ladninger kan ske uden risiko.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Bemærkninger: Det Forenede Kongerige ønsker at tillade visse varianter af reglerne for sammenlæsning af eksplosivstoffer med hinanden og med andet farligt gods. Alle varianter begrænses mængdemæssigt med hensyn til en eller flere af ladningens dele og tillades kun, hvis der er truffet alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler mod, at eksplosivstofferne kommer i berøring med andet farligt gods eller på anden måde bringer dette i fare eller bringes i fare af det.

Eksempler på undtagelser, som Det Forenede Kongerige måske ønsker at tillade:

1.

Eksplosivstoffer, der er klassificeret under UN nr. 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme køretøj som farligt gods, der er klassificeret under UN nr. 1942. Den tilladte mængde UN 1942 begrænses, som om det er et 1.1D-eksplosivstof.

2.

Eksplosivstoffer, der er klassificeret under UN nr. 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i samme køretøj som farligt gods (undtagen brandfarlige gasser, smittefarlige stoffer og giftige stoffer) i transportkategori 2 eller farligt gods i transportkategori 3 eller en kombination heraf, forudsat at den samlede mængde farligt gods i transportkategori 2 ikke overstiger 500 kg eller liter, og at den samlede nettomasse af sådanne eksplosivstoffer ikke overstiger 500 kg.

3.

1.4G-eksplosivstoffer kan transporteres sammen med brandfarlige væsker og brandfarlige gasser i transportkategori 2 eller ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser i transportkategori 3 eller en kombination heraf i samme køretøj, forudsat at den samlede mængde farligt gods ikke overstiger 200 kg eller liter, og at den samlede nettomasse af eksplosivstoffer ikke overstiger 20 kg.

4.

Eksplosive genstande, der er klassificeret under UN nr. 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen med sådanne eksplosive genstande i forenelighedsgruppe D, E eller F, som de er komponenter til. Den samlede mængde eksplosivstoffer under UN nr. 0106, 0107 eller 0257 må ikke overstige 20 kg.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-UK-9

Om: Alternativ til anbringelse af orange fareskilte for små forsendelser af radioaktivt materiale i små køretøjer.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2.

Indhold i direktivets bilag: Krav om anbringelse af orange fareskilte på små køretøjer, der transporterer radioaktivt materiale.

Den nationale lovgivnings indhold: Den tillader alle undtagelser, der er godkendt ved denne proces. Undtagelsen består i følgende:

Køretøjerne skal:

a)

enten forsynes med faresedler efter de relevante forskrifter i ADR punkt 5.3.2, eller

b)

hvad angår køretøjer, som medfører højst ti emballager med ikke-fissilt eller fissilt undtaget radioaktivt materiale, hvor summen af emballagernes transportindekser er højst tre, kan køretøjerne alternativt være forsynet med et skilt, som opfylder kravene i den nationale lovgivning.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Bemærkninger:

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-a-UK-10

Om: Transport af affald fra sundhedssektoren, som indebærer smittefare i henhold til UN 3291, med en masse på højst 15 kg.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: alle bestemmelser.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelse fra kravene i bilag I, del I.1, for transport af affald fra sundhedssektoren, som indebærer smittefare i henhold til UN 3291, med en masse på højst 15 kg.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Undtagelsen blev oprindeligt udstedt i henhold til The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 som ændret.

Udløbsdato: 1. januar 2023.

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i), i direktiv 2008/68/EF

BE Belgien

RO-bi-BE-4

Om: Transport af farligt gods i tanke med henblik på bortskaffelse ved forbrænding.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 3.2.

Den nationale lovgivnings indhold: Som undtagelse fra tabellen i 3.2 tillades brug af tankcontainer med tankkode L4BH i stedet for tankkode L4DH på særlige vilkår til transport af væske, der reagerer med vand, giftig gas, III, n.o.s.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Dérogation 012002.

Bemærkninger: Denne regel finder kun anvendelse på transport af farligt affald over korte afstande.

Udløbsdato: 30. juni 2020

RO-bi-BE-5

Om: Transport af affald til affaldsbortskaffelsesanlæg.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.2, 5.4 og 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, mærkning og krav vedrørende emballering.

Den nationale lovgivnings indhold: I stedet for at klassificere affald efter ADR opdeles affaldet i forskellige grupper (antændelige opløsningsmidler, maling, syrer, batterier osv.) for at undgå farlige reaktioner inden for en gruppe. Konstruktionskravene til emballagerne er lempeligere.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Bemærkninger: Disse regler kan benyttes ved transport af små mængder affald til bortskaffelsesanlæg.

Udløbsdato: 31. december 2022

RO-bi-BE-6

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-5

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 01-2004

Udløbsdato: 31. december 2022

RO-bi-BE-7

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-6

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 02-2003

Udløbsdato: 31. december 2022

RO-bi-BE-8

Om: Vedtagelse af RO-bi-UK-2

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Udløbsdato: 31. december 2022

RO-bi-BE-10

Om: Transport i nærheden af industrianlæg, herunder transport på offentlig vej.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Bilag A og B.

Den nationale lovgivnings indhold: Undtagelserne vedrører dokumentation, førerens bevis og mærkning af emballager.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 og 38-2014.

Udløbsdato: 31. december 2022

RO-bi-BE-11

Om: Indsamling af butan/propanflasker uden overensstemmelsesmærkning.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.2.2.1.1

Indhold i direktivets bilag: Gasflasker skal være forsynet med faresedler.

Den nationale lovgivnings indhold: I forbindelse med indsamling af flasker, som indeholdt UN 1965, behøver manglende faresedler ikke at blive erstattet, hvis køretøjet er korrekt mærket (model 2.1).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 14-2016

Udløbsdato: 31. december 2022

RO-bi-BE-12

Om: Transport af UN 3509 i overdækkede beholdere til bulkvarer.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.3.2.1

Indhold i direktivets bilag: UN 3509 skal transporteres i lukkede beholdere til bulkvarer.

Den nationale lovgivnings indhold: UN 3509 må transporteres i overdækkede beholdere til bulkvarer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse 15-2016

Udløbsdato: 31. december 2022

RO-bi-BE-13

Om: Transport af DOT-flasker.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 6.2.3.4 til 6.2.3.9

Indhold i direktivets bilag: Gasflasker skal fremstilles og prøves i overensstemmelse med kapitel 6.2 i ADR.

Den nationale lovgivnings indhold: Gasflasker, der er fremstillet og prøvet i henhold til forskrifterne i United States Department of Transportation (DOT), må anvendes til transport af en begrænset liste af gasser, der er knyttet som bilag til undtagelsen.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Undtagelse BWV01-2017.

Udløbsdato: 31. december 2022

DE Tyskland

RO-bi-DE-1

Om: Udeladelse af visse angivelser i transportdokumentet (n2).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokumentets indhold.

Den nationale lovgivnings indhold: For alle klasser undtagen klasse 1 (bortset fra 1.4S), 5.2 og 7

kræves i transportdokumentet ikke anført oplysninger om:

a)

modtageren, hvis der er tale om lokal distribution (undtagen ved hele vognladninger og transport ad bestemte ruter)

b)

antal og type emballager, hvis punkt 1.1.3.6 ikke finder anvendelse, og hvis køretøjet opfylder alle krav i bilag A og B

c)

andet end transportdokument for seneste last, hvis der er tale om tomme urensede tanke.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Bemærkninger: Anvendelse af alle bestemmelserne er ikke praktisk mulig ved den pågældende transportform.

Undtagelsen blev registreret hos Kommissionen under nr. 22 (i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF).

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-DE-3

Om: Transport af emballeret farligt affald.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, emballering og mærkning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sammenpakning og transport af farligt affald i emballager eller IBC'er; affaldet skal være emballeret i indvendige emballager (som indsamlet) og kategoriseret i specifikke affaldsgrupper (forebyggelse af farlige reaktioner i en affaldsgruppe); der skal anvendes særlige skriftlige instrukser vedrørende affaldsgrupper og som fragtbrev; indsamling af husholdnings- og laboratorieaffald m.v.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Bemærkninger: Liste nr. 6*.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-DE-5

Om: Lokal transport af UN 3343 (nitroglycerin, blanding, desensibiliseret, flydende, brandfarlig, n.o.s., med højst 30 vægtprocent nitroglycerin) i tankcontainere som undtagelse fra punkt 4.3.2.1.1 i bilag I, del I.1, i direktiv 2008/68/EF.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 3.2 og 4.3.2.1.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser om anvendelse af tankcontainere.

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal transport af nitroglycerin (UN 3343) i tankcontainere over korte afstande, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

1.   Krav til tankcontainere

1.1.

Der må kun anvendes tankcontainere, der specifikt er godkendt til dette formål, og som i andre henseender opfylder bestemmelserne om konstruktion, typegodkendelse, prøvning, mærkning og betjening samt udstyr i bilag I, del I.1, kapitel 6.8, i direktiv 2008/68/EF.

1.2.

Tankcontainerens lukkemekanisme skal have et trykaflastningssystem, der ved et indvendigt overtryk på 300 kPa (3 bar) frigør en opadvendende åbning med en lysning på mindst 135 cm2 (diameter 132 mm). Åbningen må ikke selv lukke igen efter at være blevet aktiveret. Sikkerhedsanlægget kan bestå af et eller flere sikkerhedselementer med samme aktiveringsmåde og et tilsvarende lysningsareal. Sikkerhedsanlæggets konstruktionstype skal være typeafprøvet og typegodkendt af den kompetente myndighed.

2.   Mærkning

Hver tankcontainer skal være mærket på begge sider med fareseddel nr. 3, jf. bilag I, del I.1, punkt 5.2.2.2.2, i direktiv 2008/68/EF.

3.   Betjeningsforskrifter

3.1.

Det skal sikres, at nitroglycerinen under transporten er jævnt fordelt i flegmatiseringsmidlet, og at udskilning ikke kan finde sted.

3.2.

Under af- og pålæsning er ophold i og på køretøjet kun tilladt for dem, der betjener af- og pålæsningsudstyret.

3.3.

På aflæsningsstedet skal tankcontainerne tømmes fuldstændigt. Er det ikke muligt at tømme dem helt, skal de efter aflæsning holdes tæt tillukket, indtil de atter skal fyldes.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: undtagelse for Nordrhein-Westfalen

Bemærkninger: Der er tale om lokal transport ad vej i tankcontainere over korte afstande mellem to faste produktionssteder som led i en industriel proces. For at fremstille et lægemiddel leverer produktionssted A ved en transport, der er i overensstemmelse med reglerne, en harpiksopløsning, brandfarlig (UN 1866), emballagegruppe II, til produktionssted B i 600 l tankcontainere. Dér tilsættes der en nitroglycerinopløsning og blandes, hvorved der dannes en limblanding indeholdende nitroglycerin, desensibiliseret, flydende, brandfarlig, n.o.s., med højst 30 vægtprocent nitroglycerin (UN 3343) til videre anvendelse. Dette stof transporteres tilbage til produktionssted A ligeledes i de nævnte tankcontainere, der er særligt kontrolleret og godkendt af den relevante myndighed til disse specifikke transporter og mærket med tankkode L10DN.

Gyldighedsperiodens udløb: 30. juni 2022

RO-bi-DE-6

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-6

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-DE-7

Om: Vedtagelse af RO-bi-BE-10

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Udløbsdato: 20. marts 2021

DK Danmark

RO-bi-DK-1

Om: UN 1202, 1203, 1223 og klasse 2 — intet transportdokument.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument kræves.

Den nationale lovgivnings indhold: Ved transport af mineralolieprodukter hørende til klasse 3, UN 1202, 1203 og 1223 og gasser hørende til klasse 2 i forbindelse med levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returgods fra to eller flere af disse, kan transportdokumentet udelades, såfremt de skriftlige anvisninger foruden de i øvrigt i ADR krævede oplysninger indeholder oplysninger om UN-nr., stofnavn og klasse.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Bemærkninger: Begrundelsen for denne nationale undtagelse er, at der er udviklet elektronisk udstyr, således at f.eks. olieselskaber løbende kan sende oplysninger om kunderne til køretøjerne. Eftersom disse oplysninger ikke foreligger, når transporten påbegyndes, men sendes til køretøjet under transporten, kan transportdokumenterne ikke udfærdiges, inden transporten påbegyndes. Denne form for transport finder kun sted inden for begrænsede områder.

Danmark har p.t. en lignende undtagelse i medfør af artikel 6, stk. 10, i direktiv 94/55/EF.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-DK-2

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-6

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som ændret.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-DK-3

Om: Vedtagelse af RO-bi-UK-1

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som ændret.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-DK-4

Om: Vejtransport af farligt gods i bestemte klasser fra private husholdninger og virksomheder til indsamlingssteder for affald eller til midlertidige behandlingsanlæg i nærheden med henblik på bortskaffelse.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 1 til 9

Indhold i direktivets bilag: Generelle bestemmelser, klassificeringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballeringsbestemmelser, forsendelsesprocedurer, krav til konstruktion og prøvning af emballager, bestemmelser om transport, af- og pålæsning og håndtering, krav vedrørende køretøjets mandskab, udstyr, drift og dokumentation og krav vedrørende konstruktion og godkendelse af køretøjer.

Den nationale lovgivnings indhold: Farligt gods fra private husholdninger og virksomheder må på bestemte betingelser transporteres til indsamlingssteder for affald eller til midlertidige behandlingsanlæg i nærheden med henblik på bortskaffelse. Forskellige bestemmelser skal opfyldes afhængigt af transportens karakter og de risici, der er forbundet med den; det gælder f.eks. mængden af farligt gods pr. stk. indvendig emballage, ydre emballage og/eller pr. transporterende enhed, og hvorvidt transporten af farligt gods er en underordnet aktivitet til virksomhedernes hovedaktivitet.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Bemærkninger: Det er ikke muligt for de ansvarlige for håndteringen af affald og virksomhederne at overholde alle bestemmelserne i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF, når affald, som muligvis indeholder rester af farligt gods, transporteres fra private husholdninger og/eller virksomheder til indsamlingssteder for affald med henblik på bortskaffelse. Affaldet er typisk emballage, der oprindeligt er blevet transporteret i overensstemmelse med undtagelsen i underafsnittet 1.1.3.1, litra c), i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF, og/eller som sælges i detailhandlen. Undtagelse 1.1.3.1, litra c), gælder imidlertid ikke for indsamlingssteder for affald, og bestemmelserne i kapitel 3.4 i bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF er ikke hensigtsmæssige i forbindelse med transport af affald af indvendig emballage.

Udløbsdato: 1. januar 2025

EL Grækenland

RO-bi-EL-1

Om: Undtagelse fra sikkerhedskravene for faste tanke (tankvogne) med en totalvægt på under 4 ton, som bruges til lokal transport af gasolie (UN 1202), og som er registreret første gang i Grækenland mellem den 1. januar 1991 og den 31. december 2002.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2.

Indhold i direktivets bilag: Krav til konstruktion, udstyr, typegodkendelse, eftersyn, prøvning og mærkning af faste tanke (tankvogne), flytbare tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer og MEGC'er.

Den nationale lovgivnings indhold: Overgangsbestemmelse: Faste tanke (tankvogne) med en totalvægt på under 4 ton, som kun bruges til lokal transport af gasolie (UN 1202), og som er registreret første gang i Grækenland mellem den 1. januar 1991 og den 31. december 2002, og hvis vægtykkelse er mindre end 3 mm, må stadig benyttes. Transporten forudsættes at finde sted som lokal transport med vogne, der er registreret i denne periode. Denne overgangsbestemmelse gælder alene for tankvogne, hvis disse er ombygget i henhold til 6.8.2.1.20 og tilpasset til følgende:

1.

ADR-bestemmelserne om eftersyn og prøvning: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4 og 6.8.2.4.5

2.

Tankene skal opfylde kravene i punkt 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2.

I rubrikken »Noter« i køretøjets registreringsattest angives følgende: »GYLDIG INDTIL 30.6.2021«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. (Krav til konstruktion, udstyr, eftersyn og prøvning af faste tanke (tankvogne) og flytbare tanke, der er i brug, for visse kategorier af farligt gods).

Udløbsdato: 30. juni 2021

ES Spanien

RO-bi-ES-2

Om: Særligt udstyr til distribution af vandfri ammoniak.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 6.8.2.2.2.

Indhold i direktivets bilag: For at hindre, at indholdet slipper ud i tilfælde af beskadigelse af de udvendige tømningsanordninger (rørledninger, lukkeanordninger på siden) må den indvendige stopventil og dens sæde ikke kunne rives løs i tilfælde af ydre belastninger, og de skal være konstrueret på en sådan måde, at de kan modstå sådanne belastninger. Fyldnings- og tømningsanordninger (inklusive dæksler eller skruepropper) og eventuelle beskyttelseshætter skal kunne sikres mod utilsigtet åbning.

Den nationale lovgivnings indhold: Tanke, der anvendes til landbrugsformål til distribution og anvendelse af vandfri ammoniak, og som blev taget i brug før den 1. januar 1997, kan udstyres med udvendige i stedet for indvendige sikkerhedsanordninger, forudsat at de yder mindst den samme beskyttelse som tankens vægge.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Bemærkninger: Inden den 1. januar 1997 blev en tanktype udstyret med udvendige sikkerhedsanordninger udelukkende brugt inden for landbruget til at sprede vandfri ammoniak direkte på jorden. Forskellige tanke af denne art er stadig i brug i dag. De kører sjældent med last på vejen, men anvendes udelukkende til gødning på store landbrug.

Udløbsdato: 28. februar 2022

FI Finland

RO-bi-FI-1

Om: Ændring af informationen i transportdokumentet for eksplosive stoffer.

Retsgrundlag: direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra a)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.2.1(a)

Indhold i direktivets bilag: Særlige bestemmelser for klasse 1.

Den nationale lovgivnings indhold:

I transportdokumentet er det tilladt at anvende antallet af detonatorer (1 000 detonatorer svarer til 1 kg sprængstof) i stedet for den faktiske nettomasse af eksplosive stoffer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Det finske transportsikkerhedsagenturs forskrifter vedrørende vejtransport af farligt gods

Bemærkninger:

Informationen anses for at være tilstrækkelig til indenlandsk transport. Denne undtagelse anvendes hovedsageligt inden for sprængningsindustrien i forbindelse med små mængder, der transporteres lokalt.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-FI-3

Om: Vedtagelse af RO-bi-DE-1

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning:

Udløbsdato: 28. februar 2022

RO-bi-FI-4

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-6

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Government Decree on a Driving Certificate for Drivers of Vehicles Carrying Dangerous Goods (401/2011)

Udløbsdato: 30. juni 2021

FR Frankrig

RO-bi-FR-1

Om: Brug af søtransportdokument som transportdokument ved korte ture efter losning af skib.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Oplysninger, som skal være indeholdt i det dokument, der benyttes som transportdokument for farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Søtransportdokumentet benyttes som transportdokument inden for en radius på 15 km.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-FR-3

Om: Transport af stationære LPG-lagertanke (18).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Den nationale lovgivnings indhold: Der gælder særlige regler for transport af stationære LPG-lagertanke. Finder kun anvendelse på korte afstande.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-FR-4

Om: Vedtagelse af RO-bi-UK-2

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Udløbsdato: 30. januar 2022

RO-bi-FR-5

Om: Vedtagelse af RO-bi-BE-5

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: -

Udløbsdato: 30. juni 2024

RO-bi-FR-6

Om: Transport af affald indeholdende fri asbest

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4.

Indhold i direktivets bilag: Emballeringsforskrift P002

Den nationale lovgivnings indhold: Transport af affald indeholdende fri asbest (UN 2212 ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, anthophyllit, crocidolit) eller UN 2590 ASBEST, CHRYSOTIL) fra byggepladser:

affaldet transporteres på lastbiler med tippelad

affald er emballeret i store »bigbags« — foldeposer af samme dimension som tippeladdets bund — der lukkes stramt for at forhindre asbestfibre undslippe i forbindelse med transporten

de pågældende bigbags er udformet til at kunne modstå belastningen ved normale transportforhold og ved aflæsning på deponeringsstedet

de øvrige betingelser, der gælder i henhold til ADR, er opfyldt.

Disse betingelser forekommer at være særlig velegnet til transport af store mængder affald genereret af vejarbejde eller fjernelse af asbest fra bygninger. Betingelserne er også velegnede til endelig opbevaring af affald i godkendte deponeringsanlæg; aflæsningen lettes, og derfor beskyttes arbejdstagerne bedre mod asbest sammenlignet med de betingelser, der gælder i henhold til emballeringsforskrift P002 i kapitel 4.1.4 i ADR.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: —.

Udløbsdato: 30. juni 2024

HU Ungarn

RO-bi-HU-1

Om: Vedtagelse af RO-bi-SE-3

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Udløbsdato: 30. januar 2025

IE Irland

RO-bi-IE-3

Om: Undtagelse, der giver mulighed for at losse og laste farligt gods på offentlige steder uden særlig tilladelse fra de kompetente myndigheder, selv om den særlige bestemmelse CV1 under 7.5.11 eller S1 under 8.5 gælder for dette gods.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.5 og 8.5.

Indhold i direktivets bilag: Supplerende bestemmelser om af- og pålæsning og håndtering.

Den nationale lovgivnings indhold: Af- og pålæsning af farligt gods på offentlige steder er som afvigelse fra kravene i 7.5.11 og 8.5 tilladt uden særlig tilladelse fra den kompetente myndighed.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(5) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Bemærkninger: For indenlandsk transport inden for staten udgør denne bestemmelse en meget stor byrde for de kompetente myndigheder.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-IE-6

Om: Undtagelse fra kravet i punkt 4.3.4.2.2, hvorefter bøjelige fyldnings- og tømningsrør, som ikke er permanent fastgjort til tanken på en tankvogn, skal være tomme under transport.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.3

Indhold i direktivets bilag: Anvendelse af tankvogne.

Den nationale lovgivnings indhold: Oprullede slanger (herunder de tilhørende faste rør), der er monteret på tankvogne, som benyttes til detaildistribution af olieprodukter med stofidentifikationsnumrene UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 og UN 1978, skal ikke være tomme under vejtransport, hvis der træffes de fornødne forholdsregler for at forebygge tab af indholdet.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Regulation 82(8) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Bemærkninger: Bøjelige slanger monteret på tankvogne, som leverer til boliger, skal være permanent fyldte, også under transport. Udpumpningssystemet betegnes »wet-line« og kræver, at tankvognens måler og slange er fyldt, hvad der skal sikre, at kunden får den korrekte mængde af varen.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-IE-7

Om: Undtagelse fra visse krav i 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 i ADR om bulktransport af ammoniumnitratbaseret gødning, UN 2067, fra havne til modtagere.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11.

Indhold i direktivets bilag: Kravet om et særskilt transportdokument for hver tur med oplysning om den korrekte samlede mængde af den aktuelle last; kravet om at køretøjet skal rengøres før og efter turen.

Den nationale lovgivnings indhold: Forslag om en undtagelse, der skal gøre det muligt at modificere ADR-kravene til transportdokumenter og rensning af køretøj. Formålet er at tage hensyn til de praktiske forhold ved bulktransport fra havn til modtager.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Foreslået ændring af »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Bemærkninger: ADR-reglerne omfatter: a) krav om et særskilt transportdokument med oplysning om den samlede masse for den aktuelle transport af farligt gods og b) den særlige bestemmelse »CV24« om rengøring for hvert eneste læs, der transporteres mellem havnen og modtageren under losningen af et bulkskib. Da der er tale om lokal transport i forbindelse med losning af et skib, hvor flere læs af samme stof transporteres mellem skib og modtager (inden for samme dag eller på hinanden følgende dage), må et enkelt transportdokument med tilnærmelsesvis angivelse af den samlede masse af hvert læs være nok, og det skulle ikke være nødvendigt at kræve den særlige bestemmelse »CV24« anvendt.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-IE-8

Om: Transport af farligt gods mellem et privat område og et andet køretøj i umiddelbar nærhed af området, eller mellem to dele af et privat område, som befinder sig i umiddelbar nærhed af hinanden, men som befinder sig på hver side af en offentlig vej.

Henvisning til direktivets bilag: Bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af farligt gods ad vej.

Den nationale lovgivnings indhold: Forskrifterne tages ikke i anvendelse, når et køretøj anvendes til at overføre farligt gods

a)

mellem et privat område og et andet køretøj i umiddelbar nærhed af dette område, eller

b)

mellem to private områder, som befinder sig i umiddelbar nærhed af hinanden, men som gennemskæres af en offentlig vej,

forudsat at transporten udføres ad den mest direkte rute.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Bemærkninger: Forskellige situationer kan opstå, hvor gods overføres mellem to dele af private områder eller mellem et privat område og et tilknyttet køretøj, som befinder sig på hver side af en offentlig vej. Ved denne form for transport er der ikke tale om transport af farligt gods i udtrykkets sædvanlige forstand, og derfor er det ikke nødvendigt at anvende forskrifterne for transport af farligt gods. Se også RO-bi-SE-3 og RO-bi-UK-1.

Udløbsdato: 30. januar 2025

NL Nederlandene

RO-bi-NL-13

Om: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2015.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 og 9.

Indhold i direktivets bilag: Undtagelser vedrørende mængden, særlige bestemmelser, brug af emballage, brug af ydre emballage, dokumentation, konstruktion og prøvning af emballager, af- og pålæsning og håndtering, bemanding, udstyr, drift, køretøjer og dokumentation og konstruktion og godkendelse af køretøjer.

Den nationale lovgivnings indhold: Bestemmelser i relation til transport i små mængder af indsamlet farligt affald fra husstande og farligt husholdningsaffald fra virksomheder, der afleveres i en egnet emballage med en maksimal kapacitet på 60 l. I lyset af de små mængder, som indsamles i de enkelte tilfælde, og de forskellige stoffers forskellige art er det ikke muligt at gennemføre transporten i fuld overensstemmelse med ADR-bestemmelserne. I overensstemmelse hermed fastsættes en forenklet variant, som afviger fra en række ADR-bestemmelser, i medfør af den ovennævnte ordning.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Ordning for transport af farligt affald fra husstande 2015.

Bemærkninger: Ordningen blev oprettet for at lade enkeltpersoner og virksomheder aflevere små mængder kemisk affald på ét sted. De pågældende stoffer består derfor af rester som f.eks. malingaffald. Faren reduceres mest muligt ved valg af transportmiddel, bl.a. brug af særlige transporterende enheder og opsætning af rygeforbudsskilte og et gult blink, så de er synlige for publikum. I forbindelse med transporten er det afgørende, at der er garanti for sikkerheden. Det kan eksempelvis opnås ved at transportere stofferne i forseglede beholdere for således at undgå spild eller risikoen for, at giftige dampe udledes fra eller akkumuleres i køretøjet. I køretøjet er der indbygget enheder, som egner sig til at oplagre forskellige affaldskategorier og yde beskyttelse ved stuvning og utilsigtede forskydninger samt uforvarende åbning. Samtidig skal transportoperatøren have bevis for faglig uddannelse, uanset at der kun er tale om små mængder affald, fordi der kan være tale om mange forskellige typer af stoffer. Grundet privatpersoners manglende viden om farerne ved sådanne stoffer bør der stilles skriftlige anvisninger til rådighed, jf. bilaget til ordningen.

Udløbsdato: 30. juni 2021

PT Portugal

RO-bi-PT-1

Om: Transportdokumentation for UN 1965.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument påkrævet.

Den nationale lovgivnings indhold: Den korrekte forsendelsesbetegnelse, der skal anføres i transportdokumentet ifølge bestemmelserne i punkt 5.4.1 i RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) for kommerciel butan- og propangas, der er omfattet af samlebetegnelsen »UN 1965 carbonhydridgasblanding, fordråbet, n.o.s.« og transporteres i flasker, kan erstattes af et andet handelsnavn som følger:

»UN 1965 butan« for blanding A, A01, A02 og A0, jf. punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i flasker,

»UN 1965 propan« for blanding C, jf. punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i flasker.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Despacho DGTT 7560/2004, 16. april 2004, under artikel 5, nr. 1, i Decreto-Lei No 267-A/2003 af 27. oktober.

Bemærkninger: Det erkendes, at det har stor betydning, at det gøres lettere for virksomhederne at udfylde transportdokumenterne for farligt gods, forudsat at sikkerheden ikke derved forringes.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-PT-2

Om: Transportdokument for tomme urensede tanke og containere.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument påkrævet.

Den nationale lovgivnings indhold: Ved returtransport af tomme tanke og containere, der har indeholdt farligt gods, kan det transportdokument, der er omhandlet i punkt 5.4.1 i RPE, erstattes af det transportdokument, der er udstedt for den nærmest foregående transport, hvorved godset er leveret.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Despacho DGTT 15162/2004, 28. juli 2004, under artikel 5, nr. 1, i Decreto-Lei No 267-A/2003 af 27. oktober.

Bemærkninger: Kravet om, at der ved transport af tomme tanke og containere, der har indeholdt farligt gods, skal foreligge et transportdokument i overensstemmelse med RPE, medfører i visse tilfælde praktiske vanskeligheder, som kan reduceres til et minimum, uden at sikkerheden forringes.

Udløbsdato: 30. juni 2021

SE Sverige

RO-bi-SE-1

Om: Transport af farligt affald til bortskaffelsesanlæg for farligt affald.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport af emballager indeholdende farligt gods som affald udføres i overensstemmelse med ADR-bestemmelserne, idet enkelte undtagelser tillades. Der tillades ikke undtagelser for alle typer af stoffer og genstande.

De vigtigste undtagelser er følgende:

Små emballager (under 30 kg) indeholdende farligt gods som affald kan pakkes i emballager, herunder IBC'er (mellemstore beholdere til bulkvarer) og storemballager, uden at opfylde bestemmelserne i punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i bilag I, del I.1, til dette direktiv. Emballager, herunder IBC'er og storemballager, skal ikke prøves, når de er forberedt til transport med et repræsentativt udvalg af små indre emballager.

Dette er tilladt, forudsat at:

de pågældende emballager, IBC'er og storemballager er i overensstemmelse med en type, som er prøvet og godkendt i henhold til emballagegruppe I eller II i de gældende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i bilag I, del I.1, til dette direktiv

små emballager pakkes med et absorberende materiale, som tilbageholder eventuelle frie væsker, der kan flyde ud i den ydre emballage, IBC'er eller storemballager under transport og

de emballager, IBC'er eller storemballager, som er forberedt til transport, har en bruttomasse, der ikke overstiger den tilladte bruttomasse som angivet på UN-konstruktionstypemærkningen for emballagegruppe I eller II for de pågældende emballager, IBC'er eller storemballager og

følgende sætning indføjes i transportdokumentet »Packed according to part 16 of ADR-S« (pakket i henhold til del 16 i ADR-S)

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Tillæg S — Særlige regler for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods.

Bemærkninger: Punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i bilag I, del I.1, til dette direktiv er vanskelig at anvende, fordi de pågældende emballager, IBC'er og storemballager skal prøves med et repræsentativt udsnit af affaldet, hvilket det er vanskeligt at sige noget om på forhånd.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-2

Om: Navn og adresse på afsender i transportdokumentet.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1

Indhold i direktivets bilag: Krav om generelle oplysninger i transportdokumentet.

Den nationale lovgivnings indhold: I den nationale lovgivning kræves afsenderens navn og adresse ikke, hvis tom urenset emballage returneres som led i et distributionssystem.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: Tomme urensede returemballager vil i de fleste tilfælde stadig indeholde en lille mængde farligt gods.

Undtagelsen finder især anvendelse på virksomheder, der returnerer tomme urensede gasbeholdere, når de får leveret fyldte beholdere.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-3

Om: Transport af farligt gods i nærheden af industrianlæg, herunder transport ad offentlig vej mellem anlæggenes forskellige dele.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af farligt gods på offentlig vej.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport i nærheden af industrianlæg, herunder transport ad offentlig vej mellem anlæggenes forskellige dele. Undtagelserne omhandler mærkning af emballager, transportdokumenter, førernes beviser og godkendelsesattest ifølge 9.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: Det forekommer ikke sjældent, at farligt gods overføres mellem private områder, der ligger på hver sin side af en offentlig vej. Sådan transport er ikke transport af farligt gods ad privat vej og bør derfor omfattes af de relevante krav. Sammenhold ligeledes med artikel 6, stk. 14, i direktiv 96/49/EF.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-4

Om: Transport af farligt gods, der er beslaglagt af myndighederne.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til vejtransport af farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Reglerne kan fraviges, hvis det sker med begrundelse i beskyttelse af arbejdstagerne, risiko ved omladning, fremlæggelse af bevismateriale mv.

Reglerne kan kun fraviges, hvis sikkerhedsniveauet er tilfredsstillende ved normale transportforhold.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: Undtagelserne gælder kun for myndigheder, der har beslaglagt farligt gods.

Undtagelsen agtes kun anvendt på lokal transport af f.eks. gods, der er taget i forvaring af politiet, herunder eksplosivstoffer eller tyvekoster. Problemet med denne type gods er, at man aldrig kan være sikker på klassificeringen. Dertil kommer, at godset ofte hverken er emballeret eller mærket i overensstemmelse med ADR. Politiet foretager flere hundrede sådanne transporter hvert år. Indsmuglet spiritus må transporteres fra det sted, hvor det er beslaglagt, til et depot for bevismateriale og derfra til et destruktionsanlæg; de to sidstnævnte kan ligge ret langt fra hinanden. Undtagelserne indebærer, at a) hver emballage ikke behøver at være mærket, og at b) det ikke er nødvendigt at anvende godkendte emballager. Alle paller, der indeholder sådanne emballager, skal dog være korrekt mærket. Alle andre krav skal være opfyldt. Der foregår ca. 20 sådanne transporter om året.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-5

Om: Transport af farligt gods i og omkring havne.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.1.2, 8.1.5 og 9.1.2

Indhold i direktivets bilag: Dokumenter, der skal følge med den transporterende enhed; alle transporterende enheder med farligt gods skal have det specificerede udstyr; godkendelse af køretøjer.

Den nationale lovgivnings indhold:

Dokumenter (undtagen førerens bevis) behøver ikke at følge med den transporterende enhed.

En transporterende enhed behøver ikke at have det i punkt 8.1.5 specificerede udstyr.

Der kræves ikke godkendelsesattest for trækkende køretøjer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: Jf. direktiv 96/49/EF, artikel 6, stk. 14.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-6

Om: ADR-uddannelsesbevis for inspektører.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.2.1.

Indhold i direktivets bilag: Førere af køretøjer skal gennemføre uddannelseskurser.

Den nationale lovgivnings indhold: Inspektører, der foretager den årlige tekniske inspektion af køretøjet, behøver hverken at gennemføre de uddannelseskurser, der er nævnt i 8.2, eller at være i besiddelse af ADR-uddannelsesbeviset.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: I nogle tilfælde kan køretøjer, der undersøges ved den tekniske inspektion, være lastet med farligt gods, f.eks. urensede tomme tanke.

Kravene i 1.3 og 8.2.3 finder stadig anvendelse.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-7

Om: Lokal distribution af UN 1202, 1203 og 1223 i tankvogne.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6 og 5.4.1.4.1.

Indhold i direktivets bilag: For tomme urensede tanke og tankcontainere skal beskrivelsen følge punkt 5.4.1.1.6. Hvis der er flere modtagere, kan deres navn og adresse anføres i andre dokumenter.

Den nationale lovgivnings indhold: For tomme urensede tanke og tankcontainere er beskrivelsen i medfør af 5.4.1.1.6 i transportdokumentet ikke påkrævet, hvis der i lasteplanen er anført et 0 ud for mængden af stoffet. Modtagernes navn og adresse kræves ikke i noget dokument i køretøjet.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-9

Om: Lokal transport i forbindelse med landbrug og byggearbejder.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4, 6.8 og 9.1.2.

Indhold i direktivets bilag: Transportdokument; konstruktion af tanke; godkendelsesattest.

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal transport i forbindelse med landbrug og byggearbejder er fritaget for at opfylde en række krav:

a)

der kræves ikke en erklæring om det farlige gods

b)

ældre tanke/containere, der ikke er konstrueret i overensstemmelse med 6.8, men i overensstemmelse med ældre national lovgivning, og som er monteret på mandskabsvogne, kan stadig benyttes

c)

ældre tankvogne, der ikke opfylder kravene i 6.7 og 6.8, og som er beregnet til transport af stoffer under UN 1268, 1999, 3256 og 3257, med eller uden udstyr til udlægning af vejbelægning, kan stadig benyttes til lokal transport og omkring vejarbejder

d)

der kræves ikke en godkendelsesattest for mandskabsvogne og tankvogne med eller uden udstyr til udlægning af vejbelægning.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: En mandskabsvogn er en slags campingvogn for et arbejdshold, hvori der er et opholdsrum og desuden monteret en ikke godkendt tank/container til dieselbrændstof beregnet til skovbrugstraktorer.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-10

Om: Tanktransport af sprængstoffer.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4.

Indhold i direktivets bilag: Sprængstoffer må kun pakkes i emballage i overensstemmelse med 4.1.4.

Den nationale lovgivnings indhold: Den kompetente nationale myndighed godkender køretøjer beregnet til tanktransport af sprængstoffer. Tanktransport er kun tilladt for de sprængstoffer, der er nævnt i forskrifterne, eller som den kompetente myndighed har givet særlig tilladelse til.

Et køretøj lastet med sprængstoffer i tanke skal mærkes i overensstemmelse med 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. og 5.3.1.4. Kun ét køretøj i den transporterende enhed må indeholde farligt gods.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Appendiks S — Særlige bestemmelser for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods og den svenske forordning SÄIFS 1993:4.

Bemærkninger: Gælder kun for indenlandsk transport, og når transporten især er af lokal karakter. De pågældende forskrifter var gældende, før Sverige tiltrådte Den Europæiske Union.

Kun to virksomheder udfører transport af sprængstoffer i tankvogne. Man forventer at gå over til emulsioner i en nær fremtid.

Gammel undtagelse nr. 84.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-11

Om: Førerbevis

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.2.

Indhold i direktivets bilag: Krav til uddannelse af køretøjets mandskab.

Den nationale lovgivnings indhold: Uddannelse af førere er ikke tilladt med nogen af de køretøjer, der er nævnt i 8.2.1.1.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Tillæg S — Særlige regler for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods.

Bemærkninger: Lokal transport.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-12

Om: Transport af UN 0335 fyrværkeri.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag B, 7.2.4, V2 (1)

Indhold i direktivets bilag: Krav om brug af køretøjer af typen EX/II og EX/III.

Den nationale lovgivnings indhold: Ved transport af UN 0335 fyrværkeri finder den særlige bestemmelse V2 (1) i punkt 7.2.4 kun anvendelse, hvis nettovægten af det eksplosive indhold overstiger 3 000 kg (4 000 kg med påhængskøretøj), og hvis fyrværkeriet er klassificeret som UN 0335 ifølge tabellen for standardklassificering af fyrværkeri i punkt 2.1.3.5.5 i den 14. reviderede udgave af FN's anbefalinger for transport af farligt gods.

En sådan klassificering finder sted med den kompetente myndigheds godkendelse. I den transporterende enhed skal der medbringes en bekræftelse af klassificeringen.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Tillæg SSærlige regler for indenlandsk transport af farligt gods ad vej udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods.

Bemærkninger: Transport af fyrværkeri finder kun sted i to korte perioder om året, nemlig ved årsskiftet og ved månedsskiftet april/maj. Transporten fra leverandør til terminal kan uden større vanskeligheder udføres med den bestående flåde af EX-godkendte køretøjer. Distributionen af fyrværkeriet fra terminalerne til udsalgene og af overskudsvarer tilbage til terminalerne begrænses imidlertid af manglen på EX-godkendte køretøjer. Transportørerne har ingen interesse i at investere i sådanne godkendelser, da de ikke kan få dækket deres udgifter. Dermed bringes fyrværkerileverandørernes eksistens i fare, fordi de ikke kan få deres produkter på markedet.

For at denne undtagelse kan finde anvendelse, skal fyrværkeriet være klassificeret ifølge standardlisten i FN's anbefalinger, hvilket garanterer den mest aktuelle klassificering.

Der er indført en tilsvarende undtagelse for UN 0336 fyrværkeri i den særlige bestemmelse 651 i 3.3.1 i ADR 2005.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-SE-13

Om: Vedtagelse af RO-bi-DK-4

Retsgrundlag: Direktiv 2008/68/EF, artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i) (lokal transport over korte afstande)

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: del 1 til 9.

Indhold i direktivets bilag:

Henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger:

Udløbsdato: 30. juni 2022

UK Det Forenede Kongerige

RO-bi-UK-1

Om: Køretøjer med farligt gods, der krydser offentlig vej (N8).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af farligt gods på offentlig vej.

Den nationale lovgivnings indhold: Reglerne for transport af farligt gods gælder ikke for private områder, der ligger på hver sin side af en vej. For klasse 7 finder denne undtagelse ikke anvendelse på nogen af bestemmelserne i forskrifterne fra 2002 om radioaktive materialer (vejtransport).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Bemærkninger: Det kan let forekomme, at gods overføres mellem private områder, der ligger på hver sin side af en vej. Der er ikke tale om transport af farligt gods ad offentlig vej i udtrykkets sædvanlige forstand, og i sådanne tilfælde bør ingen af forskrifterne for farligt gods finde anvendelse.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-UK-2

Om: Undtagelse fra forbuddet mod, at føreren og dennes medhjælper åbner emballager med farligt gods i en lokal distributionskæde fra et lokalt distributionsdepot til et detailsalg eller en slutbruger eller fra detailudsalget til slutbrugeren (dog ikke klasse 7) (N11).

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 8.3.3.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod, at føreren eller dennes medhjælper åbner emballager med farligt gods.

Den nationale lovgivnings indhold: Forbuddet mod åbning af emballager modificeres med bestemmelsen »medmindre køretøjsoperatøren tillader det«.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Bemærkninger: En bogstavelig fortolkning af forbuddet i bilaget kan skabe alvorlige problemer for detaildistributionen.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-UK-3

Om: Alternative transportbestemmelser for træfade indeholdende UN 3065 i emballagegruppe III.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.4, 4.1, 5.2 og 5.3.

Indhold i direktivets bilag: Krav til emballering og mærkning.

Den nationale lovgivnings indhold: Muliggør transport af alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 24 volumenprocent, men ikke over 70 volumenprocent (emballagegruppe III) i ikke–UN-godkendte træfade uden faresedler, der er underlagt strengere lastekrav og krav til køretøjerne.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Bemærkninger: Der er tale om et produkt med en høj værdi, der er pålagt punktafgift, og som skal transporteres mellem destilleriet og frilagre i sikre forseglede køretøjer forsynet med regeringens afgiftssegl. Lempelsen af kravene til emballering og mærkning tages i betragtning i de supplerende krav for at garantere sikkerheden.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-UK-4

Om: Vedtagelse af RO–bi-SE-12

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RO-bi-UK-5

Om: Indsamling af brugte batterier med henblik på bortskaffelse eller genanvendelse.

Henvisning til bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF: Bilag A og B.

Indhold i direktivets bilag: Særlig bestemmelse 636

Den nationale lovgivnings indhold: Der tillades følgende betingelser i stedet for særlig bestemmelse 636 i kapitel 3.3:

Brugte lithiumbatterier (UN 3090 og UN 3091), der er indsamlet og klargjort til transport med henblik på bortskaffelse mellem indsamlingsstedet og det anlæg, hvor den første behandling finder sted, sammen med andre batterier og akkumulatorer, der ikke indeholder lithium (UN 2800 og UN 3028), er ikke omfattet af de øvrige ADR-bestemmelser, hvis følgende betingelser er opfyldt:

De skal være emballeret i 1H2-tromler eller 4H2-kasser, der opfylder kravene til emballagegruppe II for faste stoffer.

Lithiumbatterier og lithiumionbatterier må højst udgøre 5 % af den enkelte emballages indhold.

Hver emballage må højst have en bruttovægt på 25 kg.

Den samlede mængde emballager pr. transporterende enhed må ikke overstige 333 kg.

Der må ikke derudover transporteres andet farligt gods.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Bemærkninger: Afleveringssteder for forbrugerne findes normalt i detailforretninger, og det er ikke hensigtsmæssigt at uddanne mange i at sortere og emballere brugte batterier efter ADR-bestemmelserne. Det britiske system kommer til at fungere ifølge retningslinjer, der er fastsat i UK Waste and Resources Action Programme, og indebærer desuden, at der stilles korrekt ADR-emballage og fornøden instruktion til rådighed.

Udløbsdato: 30. juni 2021«

2)

Bilag II, del II.3, affattes således:

»II.3.   Nationale undtagelser

Medlemsstaternes undtagelser for transport af farligt gods på deres område baseret på artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/68/EF.

Nummerering af undtagelserne: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

Jernbane

a/bi/bii

=

Artikel 6, stk. 2, litra a), og litra b), nr. i) og ii)

MS

=

Forkortelse for medlemsstat

nn

=

Løbenummer

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/68/EF

DE Tyskland

RA-a-DE-2

Om: Tilladelse til sammenpakning.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod sammenpakning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tilladelse til sammenpakning af genstande med klassifikationskode 1.4S (patroner til håndvåben), aerosoler (klasse 2) samt rense- og behandlingsmateriale i klasse 3 og 6.1 (UN-numre anført) som sæt, der skal sælges i kombinationsemballage i emballagegruppe II og i små mængder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Bemærkninger: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Udløbsdato: 30. juni 2021

FR Frankrig

RA-a-FR-3

Om: Jernbaneselskabers egen befordring.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.

Indhold i direktivets bilag: Anførelse af oplysninger om farlige stoffer på fragtbrevet.

Den nationale lovgivnings indhold: Jernbaneselskabers befordring af eget gods i mængder, som ikke overskrider de grænser, der er anført i 1.1.3.6, er ikke omfattet af kravet om ladningserklæring.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RA-a-FR-4

Om: Undtagelse af visse postvogne fra mærkning.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Anbringelse af faresedler på vognenes sider obligatorisk.

Den nationale lovgivnings indhold: Kun krav om anbringelse af faresedler på postvogne, der rummer over 3 ton af et materiale i samme klasse (gælder ikke klasse 1, 6.2 og 7).

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Udløbsdato: 30. juni 2021

SE Sverige

RA-a-SE-1

Om: Mærkning med faresedler er ikke påkrævet for jernbanevogne, der befordrer farligt gods som ekspresgods.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.

Indhold i direktivets bilag: Jernbanevogne, der befordrer farligt gods, skal mærkes med faresedler.

Den nationale lovgivnings indhold: Mærkning med faresedler er ikke påkrævet for jernbanevogne, der befordrer farligt gods som ekspresgods.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Bemærkninger: I RID er der mængdemæssige begrænsninger for, hvad der må betegnes som ekspresgods. Det er derfor et spørgsmål, der vedrører små mængder.

Udløbsdato: 30. juni 2021

UK Det Forenede Kongerige

RA-a-UK-1

Om: Transport af visse radioaktive stoffer med lav risiko, f.eks. ure, røgdetektorer og kompasskiver.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: De fleste krav i RID.

Indhold i direktivets bilag: Krav til transport af klasse 7-materiale.

Den nationale lovgivnings indhold: Fuldstændig undtagelse for visse handelsvarer, der indeholder begrænsede mængder radioaktivt materiale, fra bestemmelserne i de nationale forskrifter.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Bemærkninger: Denne undtagelse er en kortsigtet foranstaltning, der ikke længere er påkrævet, når der i RID er indarbejdet regler svarende til IAEA-reglerne.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RA-a-UK-2

Om: Lempelse af begrænsningerne for transport af blandede ladninger af eksplosivstoffer og sammenlæsning af eksplosivstoffer og andet farligt gods i jernbanevogne, køretøjer og containere (N4/5/6).

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2.

Indhold i direktivets bilag: Begrænsninger for visse former for sammenlæsning.

Den nationale lovgivnings indhold: Den nationale lovgivning er mindre restriktiv, hvad angår sammenlæsning af eksplosivstoffer, forudsat at transport af sådanne ladninger kan ske uden risiko.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Bemærkninger: Det Forenede Kongerige ønsker at tillade visse varianter af reglerne for sammenlæsning af eksplosivstoffer med hinanden og med andet farligt gods. Enhver undtagelse vil indebære en mængdemæssig begrænsning af en eller flere dele af lasten og vil kun blive tilladt, hvis alle rimelige, gennemførlige foranstaltninger er blevet truffet for at forhindre, at eksplosivstofferne bringes i kontakt med eller på anden måde bringer dette gods i fare eller bringes i fare af dette gods.

Eksempler på undtagelser, som Det Forenede Kongerige måske ønsker at tillade:

1.

Eksplosivstoffer, der er klassificeret under UN nr. 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme køretøj som farligt gods, der er klassificeret under UN nr. 1942. Den tilladte mængde UN 1942 begrænses, som om det er et 1.1D-eksplosivstof.

2.

Eksplosivstoffer, der er klassificeret under UN nr. 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i samme køretøj som farligt gods (undtagen brandfarlige gasser, smittefarlige stoffer og giftige stoffer) i transportkategori 2 eller farligt gods i transportkategori 3 eller en kombination heraf, forudsat at den samlede mængde farligt gods i transportkategori 2 ikke overstiger 500 kg eller liter, og at den samlede nettomasse af sådanne eksplosivstoffer ikke overstiger 500 kg.

3.

1.4G-eksplosivstoffer kan transporteres sammen med brandfarlige væsker og brandfarlige gasser i transportkategori 2 eller ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser i transportkategori 3 eller en kombination heraf i samme køretøj, forudsat at den samlede mængde farligt gods ikke overstiger 200 kg eller liter, og at den samlede nettomasse af eksplosivstoffer ikke overstiger 20 kg.

4.

Eksplosive genstande, der er klassificeret under UN nr. 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen med sådanne eksplosive genstande i forenelighedsgruppe D, E eller F, som de er komponenter til. Den samlede mængde eksplosivstoffer under UN nr. 0106, 0107 eller 0257 må ikke overstige 20 kg.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RA-a-UK-3

Om: Tilladelse til en anden »maksimal samlet mængde pr. transporterende enhed« for gods i klasse 1 i kategori 1 og 2 i tabellen i 1.1.3.1.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.1

Indhold i direktivets bilag: Undtagelse vedrørende transportens art.

Den nationale lovgivnings indhold: Regler for undtagelse fra maksimale mængder og sammenlæsning af eksplosivstoffer.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Bemærkninger: Tilladelse til andre maksimale mængder og multiplikatorer ved sammenlæsning for gods i klasse 1, nemlig »50« for kategori 1 og »500« for kategori 2. Ved udførelse af beregninger for sammenlæsning benyttes multiplikatoren »20« for transportkategori 1 og »2« for transportkategori 2.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RA-a-UK-4

Om: Vedtagelse af RA-a-FR-6.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.3.2.

Indhold i direktivets bilag: Lempelse af kravene om faresedler ved Huckepacktrafik.

Den nationale lovgivnings indhold: Kravene om faresedler skal ikke opfyldes, hvis køretøjernes faresedler tydeligt kan ses.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Bemærkninger: Denne bestemmelse har altid været gældende i Det Forenede Kongerige.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RA-a-UK-5

Om: Distribution af gods (undtagen gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) i indvendige emballager fra lokale distributionsdepoter til detailudsalg eller slutbrugere eller fra detailudsalg til slutbrugere.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 6.1.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Emballager forlanges ikke forsynet med RID/ADR- eller UN-mærkning.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Bemærkninger: RID-kravene er uhensigtsmæssige i de sidste faser af transporten fra en distributionscentral til en detailhandlende eller fra en detailhandlende til en slutbruger. Undtagelsen har til formål at tillade, at indvendige emballager med gods til detaildistribution kan transporteres i jernbaneleddet af en lokal distributionskæde uden ydre emballage.

Udløbsdato: 30. juni 2021

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i), i direktiv 2008/68/EF

DE Tyskland

RA-bi-DE-2

Om: Transport af emballeret farligt affald.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5.

Indhold i direktivets bilag: Klassificering, emballering og mærkning.

Den nationale lovgivnings indhold: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sammenpakning og transport af farligt affald i emballager eller IBC'er; affaldet skal være emballeret i indvendige emballager (som indsamlet) og kategoriseret i specifikke affaldsgrupper (forebyggelse af farlige reaktioner i en affaldsgruppe); der skal anvendes særlige skriftlige instrukser vedrørende affaldsgrupper og som fragtbrev; indsamling af husholdnings- og laboratorieaffald m.v.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Bemærkninger: Liste nr. 6*.

Udløbsdato: 30. juni 2021

RA-bi-DE-3

Om: Lokal transport af UN 1381 (fosfor, gult, under vand), klasse 4.2, emballagegruppe I, i jernbanetankvogne.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 6.8 og 6.8.2.3.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion af tanke og tankvogne. Kapitel 6.8, punkt 6.8.2.3, kræver typegodkendelse af tanke, der anvendes til transport af UN 1381 (phosphor, gult, under vand).

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal transport af UN 1381 (phosphor, gult, under vand), klasse 4.2, emballagegruppe I, over korte afstande (fra Sassnitz-Mukran til Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz og Bitterfeld) i jernbanetankvogne bygget efter russisk standard. Transporten af dette gods er underlagt yderligere driftsmæssige forskrifter besluttet af de kompetente sikkerhedsmyndigheder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Udløbsdato: 30. januar 2025

DK Danmark

RA-bi-DK-1

Om: Transport af farligt gods i tunneler.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.5

Indhold i direktivets bilag: Pålæsning, aflæsning og sikkerhedsafstande.

Den nationale lovgivnings indhold: I lovgivningen er der fastsat bestemmelser, som afviger fra bestemmelserne i bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF med hensyn til transport gennem den faste Storebæltsforbindelses jernbanetunnel. Disse alternative bestemmelser vedrører alene lastemængde og afstand mellem ladninger af farligt gods.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Bemærkninger:

Udløbsdato: 30. juni 2022

RA-bi-DK-2

Om: Transport af farligt gods i tunneler.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 7.5

Indhold i direktivets bilag: Pålæsning, aflæsning og sikkerhedsafstande.

Den nationale lovgivnings indhold: I lovgivningen er der fastsat bestemmelser, som afviger fra bestemmelserne i bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF med hensyn til transport gennem den faste Øresundsforbindelses jernbanetunnel. Disse alternative bestemmelser vedrører alene lastemængde og afstand mellem ladninger af farligt gods.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Bemærkninger:

Udløbsdato: 28. februar 2022

SE Sverige

RA-bi-SE-1

Om: Transport af farligt affald til bortskaffelsesanlæg for farligt affald.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6.

Indhold i direktivets bilag: Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager.

Den nationale lovgivnings indhold: Transport af emballager indeholdende farligt gods som affald udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, idet enkelte undtagelser tillades. Der tillades ikke undtagelser for alle typer af stoffer og genstande.

De vigtigste undtagelser er følgende:

Små emballager (under 30 kg) af farligt gods som affald kan pakkes i emballager, herunder IBC'er (mellemstore beholdere til bulkvarer) og storemballager, uden at opfylde bestemmelserne i punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i bilag II, del II.1, til dette direktiv. Emballager, herunder IBC'er og storemballager, skal ikke prøves, når de er forberedt til transport med et repræsentativt udvalg af små indre emballager.

Dette er tilladt, forudsat at:

de pågældende emballager, IBC'er og storemballager er i overensstemmelse med en type, som er prøvet og godkendt i henhold til emballagegruppe I eller II i de gældende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i bilag II, del II.1, til dette direktiv

små emballager pakkes med et absorberende materiale, som tilbageholder eventuelle frie væsker, der kan flyde ud i den ydre emballage, IBC'er eller storemballager under transport og

de emballager, IBC'er eller storemballager, som er forberedt til transport, har en bruttomasse, der ikke overstiger den tilladte bruttomasse som angivet på UN-konstruktionstypemærkningen for emballagegruppe I eller II for de pågældende emballager, IBC'er eller storemballager og

følgende sætning indføjes i transportdokumentet »Packed according to part 16 of RID-S« (pakket i henhold til del 16 i RID-S)

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Tillæg S — Særlige regler for indenlandsk transport af farligt gods med jernbane udstedt i overensstemmelse med loven om transport af farligt gods.

Bemærkninger: Punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i bilag II, del II.1, til dette direktiv er vanskelige at anvende, fordi de pågældende emballager, IBC'er og storemballager skal prøves med et repræsentativt udsnit af affaldet, hvilket det er vanskeligt at sige noget om på forhånd.

Udløbsdato: 30. juni 2021

Baseret på artikel 6, stk. 2, litra b), nr. ii), i direktiv 2008/68/EF

DE Tyskland

RA-bii-DE-1

Om: Lokal transport af UN 1051 (hydrogencyanid, stabiliseret, flydende, med indhold af vand på 1 vægtprocent eller derunder), i jernbanetankvogne som undtagelse fra bilag II, del II.1, punkt 1, i direktiv 2008/68/EF.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 3.2 og 4.3.2.1.1.

Indhold i direktivets bilag: Forbud mod transport af UN 1051 (hydrogencyanid), stabiliseret, flydende, med indhold af vand på 1 vægtprocent eller derunder, i jernbanetankvogne (RID-tanke).

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal jernbanetransport på nøje definerede strækninger som led i en bestemt industriel proces, når denne transport er underkastet streng kontrol på klart definerede vilkår. Transporten finder sted i tankvogne, som er særligt godkendt til dette formål, og hvis konstruktion og udstyr løbende tilpasses til de seneste sikkerhedskrav. Transporterne er af de relevante sikkerheds- og beredskabsmyndigheder underkastet yderligere detaljerede driftsmæssige sikkerhedsforskrifter og overvåges af de relevante tilsynsmyndigheder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97.

Gyldighedsperiodens udløb: 1. januar 2023

RA-bii-DE-2

Om: Lokal transport på definerede strækninger af UN 1402 (calciumcarbid), emballagegruppe I, i containere på vogne.

Henvisning til bilag II, del II.1, til direktiv 2008/68/EF: 3.2 og 7.3.1.1.

Indhold i direktivets bilag: Generelle bestemmelser for bulktransport. Kapitel 3.2, tabel A, tillader ikke bulktransport af calciumcarbid.

Den nationale lovgivnings indhold: Lokal transport med jernbane af UN 1402 (calciumcarbid), emballagegruppe I, på nøje definerede strækninger som led i en bestemt industriel proces, når denne transport er underkastet streng kontrol på klart definerede vilkår. Det lastede gods transporteres i særligt konstruerede containere på vogne. Transporten af dette gods er underlagt yderligere driftsmæssige forskrifter besluttet af de kompetente sikkerhedsmyndigheder.

Oprindelig henvisning til den nationale lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Udløbsdato: 15. januar 2024«.


Top