EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1091

Kommissionens forordning (EU) 2019/1091 af 26. juni 2019 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår krav til eksport af produkter indeholdende forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4552

OJ L 173, 27.6.2019, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1091/oj

27.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 173/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1091

af 26. juni 2019

om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår krav til eksport af produkter indeholdende forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 23, stk. 1 og artikel 23a, litra m), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (i det følgende benævnt »TSE«) hos dyr. Forordningen gælder for produktion og markedsføring, samt i visse særlige tilfælde for eksport, af levende dyr og animalske produkter.

(2)

Forbuddet mod eksport til tredjelande af forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere og af produkter indeholdende sådant forarbejdet animalsk protein, herunder organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, blev oprindeligt indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003 (2) for at undgå spredningen af bovine spongiforme encephalopatier (BSE) til tredjelande gennem potentielt kontamineret forarbejdet animalsk protein og forebygge risikoen for, at de genindføres i Unionen.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) ajourførte den kvantitative risikovurdering af BSE-risikoen fra forarbejdet animalsk protein i juni 2018 (3). EFSA konkluderede, at den samlede BSE-infektivitet for forarbejdet animalsk protein var fire gange mindre i 2018 end den anslåede værdi i 2011.

(4)

I betragtning af EFSA's udtalelse om forarbejdet animalsk protein bør organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, inkluderes i undtagelsen i kapitel V, afsnit E, punkt 2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, hvis de ikke indeholder kategori 1-materiale og produkter, der er fremstillet heraf, eller kategori 2-materiale og produkter, der er fremstillet heraf, bortset fra forarbejdet husdyrgødning.

(5)

Kapitel V, afsnit E, punkt 2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, som forbyder eksport af produkter, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, bør derfor ændres.

(6)

Ved kapitel V, afsnit E, punkt 3, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der betingelser for eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere eller foderblandinger, der indeholder sådant protein. Dog er betingelserne for eksport af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, ikke blevet fastsat. Der bør derfor indsættes et nyt punkt 5 i kapitel V, afsnit E, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 med henblik på fastsættelsen af sådanne betingelser.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopatier og foder (EUT L 173 af 11.7.2003, s. 6).

(3)  EFSA Journal 2018: 16(7):5314.


BILAG

I bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Kapitel V, afsnit E, punkt 2, affattes således:

»2.

Det er forbudt at eksportere produkter, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, jf. dog punkt 1.

Som undtagelse herfra gælder dette forbud ikke for:

a)

forarbejdet foder til selskabsdyr, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, der:

i)

er forarbejdet på virksomheder eller anlæg, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1069/2009, og

ii)

er pakket og mærket i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

b)

organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler som defineret i artikel 3, nr. 22), i forordning (EF) nr. 1069/2009, som i deres sammensætning indeholder forarbejdede animalske proteiner fra drøvtyggere eller en blanding af forarbejdede animalske proteiner fra drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere, på betingelse af, at:

i)

de ikke indeholder kategori 1-materiale og produkter fremstillet deraf eller kategori 2-materiale og produkter fremstillet deraf, undtagen husdyrgødning som defineret i artikel 3, nr. 20), i forordning (EF) nr. 1069/2009 forarbejdet i overensstemmelse med reglerne for omsætning af forarbejdet husdyrgødning i kapitel I, afsnit 2, litra a), b), d) og e), i bilag XI til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011

ii)

de forarbejdede animalske proteiner i de organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler overholder de specifikke krav i kapitel II, afsnit 1, i bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011

iii)

de organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler kan indeholde andet kategori 3-materiale, som er forarbejdet i overensstemmelse med:

en af forarbejdningsmetoderne 1-7 i kapitel III i bilag IV til forordning (EU) nr. 142/2011 eller

kravene i kapitel III, afsnit 1, i bilag V til forordning (EU) nr. 142/2011 i tilfælde af kompost eller nedbrydningsaffald fra omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller

de specifikke krav i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvor sådanne materialer kan anvendes til organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler i henhold til nævnte forordning.

iv)

de er blevet fremstillet på virksomheder eller anlæg, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 1069/2009

v)

de er blandet med en tilstrækkelig andel af en bestanddel, der er godkendt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler er fremstillet, og som giver produkterne en smag, der er ubehagelig for dyr, eller på anden måde effektivt forhindrer misbrug af blandingen til fodringsformål. Denne bestanddel skal blandes med organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler på det anlæg, hvor de fremstilles, eller på et anlæg, der er registreret med henblik herpå i overensstemmelse med kapitel II. afsnit 1, punkt 2, i bilag XI til forordning (EU) nr. 142/2011.

Hvis den kompetente myndighed i bestemmelsestredjelandet kræver det, kan den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler fremstilles, tillade anvendelsen af andre bestanddele eller andre metoder til at forhindre anvendelse af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler som foder, som er forskellige fra dem, der er tilladt i denne medlemsstat, forudsat at disse bestanddele eller metoder ikke er i modstrid med reglerne i artikel 22, stk. 3, og kapitel II, afsnit 1, punkt 3, i bilag XI til forordning (EU) nr. 142/2011

vi)

de er blevet forarbejdet med henblik på dekontaminering af patogener i overensstemmelse med kapitel II, afsnit 1, punkt 5, i bilag XI til forordning (EU) nr. 142/2011

vii)

emballagen eller beholderen er mærket med ordene »Organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler — ingen græsning for opdrættede dyr eller anvendelse af afgrøder som foder i mindst 21 dage efter anvendelsen«

viii)

de eksporteres i overensstemmelse med følgende betingelser:

De skal transporteres i plomberede beholdere direkte fra det anlæg, hvor de organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler er fremstillet, eller det registrerede anlæg, hvor bestanddelen, der giver produktet en smag, der er ubehagelig for dyr, tilsættes, til udgangsstedet fra Unionens område, der skal være et grænsekontrolsted opført i bilag I til Kommissionens beslutning 2009/821/EF. Inden sendingen forlader Unionens område, skal den operatør, der er ansvarlig for at tilrettelægge transporten af de organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, oplyse den kompetente myndighed på det pågældende grænsekontrolsted om dens ankomst til udgangsstedet.

Sendingen skal ledsages af et behørigt udfyldt handelsdokument udfærdiget i overensstemmelse med modellen i kapitel III, punkt 6, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 og udstedt via det integrerede veterinærinformationssystem (Traces), der blev indført ved Kommissionens beslutning 2004/292/EF. På dette handelsdokument skal grænsekontroludgangsstedet være angivet som udgangssted i rubrik I.28.

Når sendingen ankommer til udgangsstedet, skal den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet kontrollere plomben på hver af de beholdere, der fremvises på grænsekontrolstedet på grundlag af en risikoanalyse. Hvis plomben kontrolleres, og kontrollen ikke er tilfredsstillende, skal sendingen enten destrueres eller sendes tilbage til oprindelsesvirksomheden som angivet i rubrik I.12 i handelsdokumentet.

Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet skal via Traces oplyse den kompetente myndighed, der er angivet i rubrik I.4 i handelsdokumentet, om sendingens ankomst til udgangsstedet og, hvis det er relevant, om resultatet af kontrollen af plomben og de korrigerende foranstaltninger, der måtte være truffet.

Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for oprindelsesvirksomheden eller det registrerede anlæg, hvor bestanddelen, der giver produktet en smag, der er ubehagelig for dyr, tilsættes, skal foretage risikobaserede offentlige kontroller med henblik på at verificere overholdelsen af første og andet led og for at verificere, at der for hver udført sending af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der i deres sammensætning indeholder forarbejdede animalske proteiner fremstillet af drøvtyggere eller en blanding af forarbejdede animalske proteiner fremstillet af drøvtyggere og andre dyr end drøvtyggere, via Traces blev modtaget en bekræftelse fra den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet af, at der var blevet foretaget kontrol på udgangsstedet.

Betingelserne i punkt 2, litra b), nr. v), vii) og viii), finder ikke anvendelse på organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der er i salgsklar emballage med en vægt på højst 50 kg bestemt til anvendelse af den endelige forbruger.«

2)

I kapitel V, afsnit E, tilføjes følgende punkt 5:

»5.

Eksport af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der i deres sammensætning udelukkende indeholder forarbejdede animalske proteiner fra andre dyr end drøvtyggere og ikke indeholder noget materiale fra drøvtyggere, er tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

betingelserne i punkt. 2, litra b), nr. i), ii), iii), iv), v), vi) og vii), i dette afsnit finder anvendelse. betingelserne i punkt 2, litra b), nr. v) og vii), finder ikke anvendelse på organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der er i salgsklar emballage med en vægt på højst 50 kg bestemt til anvendelse af den endelige forbruger.

b)

det forarbejdede animalske protein fra andre dyr end drøvtyggere, som de indeholder, skal fremstilles i forarbejdningsanlæg, der opfylder kravene i kapitel IV, afsnit D, litra c), og som er listeopført i overensstemmelse med kapitel V, afsnit A, punkt 1, litra d).

c)

de er blevet fremstillet i virksomheder eller anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med forarbejdning af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler fra andre dyr end drøvtyggere.

Uanset denne særlige betingelse kan den kompetente myndighed tillade eksport af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler som nævnt i dette punkt, der er fremstillet i virksomheder eller anlæg, som beskæftiger sig med forarbejdning af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der indeholder materiale fra drøvtyggere, hvis der indføres effektive foranstaltninger for at undgå krydskontaminering mellem organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der udelukkende indeholder materiale fra andre dyr end drøvtyggere, og organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der indeholder materiale fra drøvtyggere.

d)

de transporteres til udgangsstedet fra Unionens område i ny emballage eller i bulkcontainere, der ikke anvendes til transport af materiale fra drøvtyggere eller som forinden er blevet rengjort for at undgå krydskontaminering i overensstemmelse med en dokumenteret procedure, der forinden er godkendt af den kompetente myndighed.

Betingelserne i punkt 5, litra c) og d), finder ikke anvendelse på organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der er i salgsklar emballage med en vægt på højst 50 kg bestemt til anvendelse af den endelige forbruger.«


Top