EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1084

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1084 af 25. juni 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår harmoniseringen af listen over godkendte eller registrerede virksomheder, anlæg og driftsledere og sporbarheden af visse animalske biprodukter og afledte produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4543

OJ L 171, 26.6.2019, p. 100–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1084/oj

26.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/100


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1084

af 25. juni 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår harmoniseringen af listen over godkendte eller registrerede virksomheder, anlæg og driftsledere og sporbarheden af visse animalske biprodukter og afledte produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), særlig artikel 21, stk. 5, litra a), artikel 23, stk. 3, artikel 41, stk. 4, artikel 47, stk. 2, og artikel 48, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder krav vedrørende handelsdokumenter og sporbarheden af animalske biprodukter og afledte produkter.

(2)

I henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal hver sending af animalske biprodukter eller afledte produkter under transporten ledsages af et handelsdokument, der er udarbejdet i overensstemmelse med modellen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 og udfyldt af driftslederen.

(3)

Oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed skal, ved hjælp af det integrerede veterinærinformationssystem (Traces), som blev indført ved Kommissionens beslutning 2004/292/EF (3), underrette bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed om afsendelsen af animalske biprodukter og afledte produkter, der er omfattet af artikel 48, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

(4)

Driftsledere, der er involveret i afsendelse af sendinger, som er omfattet af artikel 48, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009, bør med henblik på effektive offentlige kontroller på bestemmelsesstedet kun have mulighed for at vælge bestemmelsesstedet fra lister over godkendte eller registrerede virksomheder og anlæg, der er integreret i Traces, og ikke fra lister over registrerede driftsledere, der også er integreret i Traces.

(5)

Forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres med henblik på at medtage krav til de harmoniserede lister over godkendte eller registrerede virksomheder og anlæg og fastsætte, at harmoniserede og ajourførte lister indføres i eller er tilgængelige gennem Traces. Der bør derfor indsættes en ny artikel i kapitel VI i forordning (EU) Nr. 142/2011.

(6)

Harmonisering af lister i eller tilgængelige gennem Traces kan udgøre en administrativ byrde for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Kompetente myndigheder bør derfor have en passende overgangsperiode til gennemførelsen af de nye bestemmelser.

(7)

Artikel 30 i forordning (EU) nr. 142/2011 bør ikke finde anvendelse i tilfælde af specifikke flytninger af animalske biprodukter og afledte produkter mellem områder i Rusland, jf. artikel 29 i samme forordning, samt i tilfælde af specifik transit gennem Kroatien af animalske biprodukter og afledte produkter fra Bosnien-Hercegovina, der er bestemt til tredjelande, jf. artikel 29a i samme forordning. De specifikke krav til flytninger og transit, der er fastsat i ovennævnte artikler, sikrer et passende beskyttelsesniveau for folke- og dyresundheden og giver dermed mulighed for en undtagelse fra indførelse på listen over oprindelsesvirksomheder og -anlæg i Traces.

(8)

Artikel 30 i forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(9)

I henhold til artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal driftsledere sikre, at animalske biprodukter og afledte produkter under transporten ledsages af et handelsdokument. For at forhindre, at visse animalske biprodukter og afledte produkter anvendes i produktionskæden for foder til opdrættede dyr, bør de aktiviteter, der udføres af registrerede handlende, som er ansvarlige for at arrangere transport, præciseres og gøres mere gennemsigtige med henblik på offentlige kontroller. Det standardhandelsdokumentet, der skal ledsage ovennævnte animalske biprodukter og afledte produkter, bør tilpasses, således at det giver de nødvendige oplysninger.

(10)

Visse animalske biprodukter og afledte produkter, jf. artikel 48, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009, er omfattet af kanaliseringsprocedurer. Driftsledere og kompetente myndigheder bør sikre, at sådanne animalske biprodukter eller afledte produkter, når lagring er nødvendig, altid ankommer til et oplagringsanlæg, der er registreret i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1069/2009, en virksomhed eller et anlæg, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i samme forordning, eller ankommer til det bestemmelsessted, der er fastsat i artikel 24, stk. 1, litra j), nr. i) til iv). Det er derfor nødvendigt at tilpasse standardhandelsdokumentet til de krav, der er fastsat i artikel 48, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

(11)

Varigheden af transporten mellem oprindelsesstedet og bestemmelsesstedet bør begrænses til 15 arbejdsdage for at sikre sendingernes sporbarhed. Hvis en sending ikke ankommer til bestemmelsesstedet inden for dette tidsrum, skal alle de involverede kompetente myndigheder øjeblikkelig identificere det sted, hvor en sådan sending befinder sig.

(12)

Flere nye varer er genstand for samhandel mellem medlemsstaterne. Handelsdokumentet bør revideres med henblik på at opføre disse nye varer i overensstemmelse hermed.

(13)

Bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(14)

Afsendelsen af animalske biprodukter og afledte produkter, jf. artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, til andre medlemsstater skal forhåndsgodkendes af den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten efter ansøgning fra driftslederen. Bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder et standardformat for ansøgninger om tilladelse til afsendelse af animalske biprodukter og afledte produkter til en anden medlemsstat. Dette format bør ændres, således at det omfatter oplysninger om det godkendte bestemmelsessted for afledte produkter og de godkendte brugere af animalske biprodukter eller afledte produkter. Det forhold, at disse animalske biprodukter og afledte produkter er tilladt i en medlemsstat, udelukker ikke, at en anden medlemsstats kompetente myndigheder afviser en sådan afsendelse. Standardformatet for tilladelsen bør indføres i Traces og være forbundet elektronisk til det handelsdokument, der anvendes til de tilladte sendinger af animalske biprodukter eller afledte produkter, for at forhindre, at handelsdokumentet genereres uden en udfyldt ansøgningsformular, der er godkendt af den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet.

(15)

Bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som artikel 20a:

»Artikel 20a

Lister over virksomheder, anlæg og driftsledere i medlemslandene

En medlemsstats kompetente myndighed sikrer, at ajourførte lister over virksomheder, anlæg og driftsledere, jf. artikel 47, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009:

a)

er udarbejdet i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, der er offentliggjort på Kommissionens websted (*1)

b)

enten er indført i Traces eller tilgængelige via Traces senest den 31. oktober 2021.

(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf.«"

2)

I artikel 30 tilføjes følgende stykke:

»Denne artikel finder ikke anvendelse på specifikke flytninger af sendinger af animalske biprodukter, der kommer fra og er bestemt til Rusland, jf. artikel 29, og på flytninger af sendinger af animalske biprodukter eller afledte produkter, der kommer fra Bosnien-Hercegovina og er bestemt til tredjelande, jf. artikel 29a.«

3)

Artikel 32, stk. 7, affattes således:

»7.   Driftsledere indgiver ansøgning om tilladelse som omhandlet i stk. 6 i overensstemmelse med standardformatet i kapitel III, afsnit 10, i bilag XVI til denne forordning via Traces.«

4)

Bilag VIII og XVI ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).


BILAG

I forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VIII, kapitel III, punkt 6 foretages følgende ændringer:

a)

Litra f), nr. iv) til vii), affattes således:

»iv)

navn og adresse på oprindelsesvirksomheden eller -anlægget samt godkendelses- eller registreringsnummer, der er tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 eller, hvis det er relevant, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (1), (EF) nr. 853/2004 (2) eller (EF) nr. 183/2005 (3), samt behandlingens art og behandlingsmetoder, alt efter hvad der er relevant

v)

navn, adresse og registreringsnummer på den transportør, der transporterer materialet

vi)

navn og adresse på bestemmelsesvirksomheden eller -anlægget samt registrerings- eller godkendelsesnummer, der er tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 eller, hvis det er relevant, i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004 eller forordning (EF) nr. 183/2005

vii)

ved transport i containere, det fulde containeridentifikationsnummer (»BIC-kode«), der er udstedt i overensstemmelse med kravene fra Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (4)

viii)

ved eksport af forarbejdet animalsk protein og produkter, der indeholder forarbejdede animalske proteiner, jf. bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, udgangsmedlemsstaten og udgangsgrænsekontrolstedet som omhandlet i beslutning 2009/821/EF (5)

b)

Følgende tilføjes som litra i):

»i)

Den kompetente myndighed, der er ansvarlig for bestemmelsesstedet, jf. artikel 48, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 48, stk. 3, første afsnit, i samme forordning, informere oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed om sendingens ankomst via Traces.«

c)

Standardhandelsdokumentet affattes således:

»Handelsdokument

Til brug ved transport inden for den Europæiske Union af animalske biprodukter og afledte produkter, der ikke er bestemt til konsum, jf. forordning (EF) nr. 1069/2009

Image 1 Tekst af billedet Image 2 Tekst af billedet Image 3 Tekst af billedet Image 4 Tekst af billedet «

2)

I bilag XVI, kapitel III, afsnit 10, foretages følgende ændringer:

»Afsnit 10

Standardformat for ansøgninger om visse tilladelser i forbindelse med samhandelen inden for Unionen

Driftsledere skal underrette oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed og ansøge bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed om tilladelse til afsendelse af animalske biprodukter og afledte produkter, jf. artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, samt fiskeolie eller fiskemel af kategori 3-materialer, der er bestemt til rensning, i overensstemmelse med følgende format i Traces:

Image 5 Tekst af billedet Image 6 Tekst af billedet «

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.).

(4)  https://www.bic-code.org/identification-number/.

(5)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


Top