EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1015

Kommissionens forordning (EU) 2019/1015 af 20. juni 2019 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetraconazol i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4464

OJ L 165, 21.6.2019, p. 23–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1015/oj

21.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1015

af 20. juni 2019

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetraconazol i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af captan, cyazofamid, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, pyraclostrobin og teflubenzuron. I bilag III, del A, til nævnte forordning er der fastsat MRL'er for aminopyralid, mandipropamid, spiromesifen, spirotetramat og tetraconazol. Der er ikke fastsat nogen specifikke MRL'er for flutianil, og stoffet er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg fastlagt i artikel 18, stk. 1, litra b), har fundet anvendelse.

(2)

I forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse på byg, havre, rug og durra/sorghum af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet aminopyralid, er der indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3)

For så vidt angår captan, er der indgivet en sådan ansøgning for tranebær og humle. For så vidt angår cyazofamid, er der indgivet en sådan ansøgning for kartofler, tomater og cucurbitae. For så vidt angår kresoxim-methyl, er der indgivet en sådan ansøgning for animalske produkter efter anvendelse af aktivstoffet på foder. For så vidt angår lambda-cyhalothrin, er der indgivet en sådan ansøgning for selleri, knoldfennikel, sojabønner, solsikkefrø og ris. For så vidt angår mandipropamid, er der indgivet en sådan ansøgning for rødbeder, radiser, blomkål, rosenkål, julesalat, ærter (uden bælg) og artiskokker. For så vidt angår pyraclostrobin, er der indgivet en sådan ansøgning for citrusfrugter, spisedruer, blomsterkål, hovedkål, »hoved- og pluksalat og salatplanter«, »spinat og lignende blade«, artiskokker, porrer og sojabønner. For så vidt angår spirotetramat, er der indgivet en sådan ansøgning for »andre små frugter og bær«, kiwifrugter, hvidløg, knoldfennikel og rabarber. For så vidt angår tetraconazol, er der indgivet en sådan ansøgning for kaki, hørfrø og valmuefrø.

(4)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 er der indgivet ansøgninger om importtolerancer for mandipropamid anvendt i Nigeria og Cameroun på kakaobønner, for pyraclostrobin anvendt i Indonesien på ris, i Brasilien på kaffebønner, passionsfrugter og ananas og i USA på amerikansk kaki og sukkerrør, for spiromesifen anvendt i Brasilien på kaffebønner og for teflubenzuron anvendt i Brasilien på grapefrugter og mandariner. Ansøgerne hævder, at de godkendte anvendelser af disse stoffer på sådanne afgrøder i de pågældende lande fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at højere MRL'er er nødvendige for at undgå handelshindringer for importen af disse afgrøder.

(5)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningerne vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) vurderede ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(7)

For så vidt angår captan, har ansøgeren fremlagt oplysninger, som ikke tidligere var til rådighed under den undersøgelse, der blev gennemført i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, nemlig en valideret analysemetode til matricer med højt vand- og syreindhold, og gjort referencestandarderne for 3-OH THPI og 5-OH THPI kommercielt tilgængelige.

(8)

For så vidt angår cyazofamid, har ansøgeren fremlagt oplysninger om forhold vedrørende opbevaring på frost, som ikke tidligere forelå.

(9)

For så vidt angår kresoxim-methyl, har ansøgeren fremlagt en ny undersøgelse animalske produkters lagerstabilitet for at påvise gyldigheden af fodringsundersøgelsen af drøvtyggere.

(10)

For så vidt angår pyraclostrobin, har ansøgeren fremlagt de manglende restkoncentrationstest med spisedruer og den validerede analysemetode for kaffebønner. For så vidt angår de nævnte anvendelser af pyraclostrobin på amerikansk kaki, »spinat og lignende blade« og sukkerrør, er de forelagte data ikke tilstrækkelige til, at der kan fastsættes nye MRL'er. For så vidt angår anvendelsen af dette aktivstof på endivie, anbefalede autoriteten ikke at forhøje den gældende MRL, da der ikke kunne udelukkes en risiko for forbrugerne.

(11)

For så vidt angår lambda-cyhalothrin, konkluderede autoriteten, at de forelagte oplysninger ikke var tilstrækkelige til at støtte EU's anvendelser på sojabønner og solsikkefrø. Autoriteten anbefalede at fastsætte MRL'erne for sojabønner og solsikkefrø til henholdsvis 0,05 mg/kg og 0,2 mg/kg, hvilket svarer til de nuværende Codex-maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »CXL'er«). Disse CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen (3).

(12)

For så vidt angår tetraconazol, anbefalede autoriteten at hæve MRL'erne for fjerkræfedt og fugleæg efter anvendelse af det pågældende aktivstof på foder.

(13)

For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at samtlige datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de seneste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(14)

I forbindelse med godkendelse af aktivstoffet flutianil indeholdt resuméet af dossieret en ansøgning om MRL'er, jf. artikel 8, stk. 1, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (4). Ansøgningen blev evalueret af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og afgav en konklusion vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet, hvori den anbefalede, at der blev fastsat MRL'er, der omfattede de repræsentative anvendelser på druer i overensstemmelse med god landbrugspraksis i Unionen (5).

(15)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusion og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(16)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online (på engelsk) på www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals. EFSA Journal 2019;17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries. EFSA Journal 2018;16(12):5499.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops. EFSA Journal 2018;16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid. EFSA Journal 2018;16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl. EFSA Journal 2018;16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice. EFSA Journal 2019;17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in various crops. EFSA Journal 2019;17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans. EFSA Journal 2018;16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean. EFSA Journal 2018;16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops. EFSA Journal 2018;16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice. EFSA Journal 2018;16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in coffee beans. EFSA Journal 2019;17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2019;17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli. EFSA Journal 2018;16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(1):5577.

(3)  Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015;13(12):4324.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil. EFSA Journal 2014;12(8):3805.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende captan, cyazofamid, kresoximmethyl, lambda-cyhalothrin, pyraclostrobin og teflubenzuron affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Captan (summen af captan og THPI, udtrykt som captan) ®

Cyazofamid

Kresoximmethyl (R)

Lambda-cyhalothrin (herunder gamma-cyhalothrin) (summen af R,S- og S,R-isomerer) (F)

Pyraclostrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Grapefrugter

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Trænødder

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandler

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Paranødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Cashewnødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kastanjer

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosnødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Hasselnødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Macadamia

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekannødder

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pinjekerner

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistacienødder

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Valnødder

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Kernefrugter

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Æbler

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Pærer

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Stenfrugter

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Abrikoser

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Kirsebær (søde)

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Ferskner

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Blommer

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

(+)

 

 

0151000

a)

Druer

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Spisedruer

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Druer til vinfremstilling

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

b)

Jordbær

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Brombær

20

 

 

 

3

 

0153020

Korbær

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

20

 

 

 

3

 

0153990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Blåbær

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Tranebær

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Hyben

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Hyldebær

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Diverse frugter med:

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Dadler

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Figner

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Bananer

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mangofrugter

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Papajaer

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granatæbler

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guavaer

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Brødfrugter

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durianfrugter

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Maniokker

 

 

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Rødbeder

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Gulerødder

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Knoldselleri

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Peberrod

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Jordskokker

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Pastinakker

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Persillerod

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Radiser

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Havrerod

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Kålroer

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Majroer

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Andet (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Løg

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Hvidløg

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Løg

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Skalotteløg

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Tomater

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Sød peberfrugt

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Auberginer/ægplanter

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Okra, lady's fingers

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Andet (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Agurker

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Courgetter

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Græskar

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d)

Sukkermajs

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Hovedkål

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Havesalat

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Rød sennep

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Spinat

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Portulakker

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Linser

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Alm. asparges

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Bladselleri

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Knoldfennikel

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Artiskokker

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Porrer

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Rabarber

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Bambusskud

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmehjerter

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Linser

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Ærter

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Andet (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Jordnødder

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Valmuefrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sesamfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Solsikkefrø

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Rapsfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sojabønner

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Sennepsfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Bomuldsfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Græskarfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saflorfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Hjulkronefrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Sæddodderfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Hampfrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Kristpalmefrø

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Kapok

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

KORN

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Byg

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Majs

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Alm. hirse

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Havre

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Ris

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Rug

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Hvede

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Te

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kaffebønner

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a)

blomster

 

 

 

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaobønner

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

HUMLE

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

2

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Andet (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Sukkerrør

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Cikorierødder

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Varer fra

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

a)

svin

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Fedt

 

 

 

3

 

 

1011030

Lever

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Nyre

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

3

 

 

1011990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Fedt

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Nyre

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Fedt

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Nyre

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

d)

geder

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

0,09

 

 

0,15

 

 

1014020

Fedt

0,06

 

 

3

 

 

1014030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1014040

Nyre

0,09

 

 

0,2

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

 

 

3

 

 

1014990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1015020

Fedt

0,06

 

 

3

 

 

1015030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1015040

Nyre

0,09

 

 

0,2

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

 

 

3

 

 

1015990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016000

f)

fjerkræ

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016010

Muskel

 

 

 

 

 

 

1016020

Fedt

 

 

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

 

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

 

 

1016990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

0,09

 

 

0,02

 

 

1017020

Fedt

0,06

 

 

3

 

 

1017030

Lever

0,09

 

 

0,05

 

 

1017040

Nyre

0,09

 

 

0,2

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

 

 

3

 

 

1017990

Andet (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1020000

Mælk

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0,05

1020010

Kvæg

 

 

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

 

 

1020990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Fedtopløselig

Captan (summen af captan og THPI, udtrykt som captan) (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

kode 1000000 undtagen 1040000 : summen af THPI, 3-OH THPI og 5-OH THPI, udtrykt som captan; kode 0151020 : captan

Kresoxymmethyl (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Kresoxymmethyl — kode 1000000 undtagen 1040000 : kresoxymmethyl (BF-490-9, udtrykt som kresoxymmethyl)

Metabolit BF 490-9 = 2-[2-(4-hydroxy-2-methylphenoxymethyl)phenyl]-2-methoxy-iminoeddikesyre

Lambda-cyhalothrin (herunder gamma-cyhalothrin) (summen af R,S- og S,R-isomerer) (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0110000

Citrusfrugter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0120000

Trænødder

0130000

Kernefrugter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0140010

Abrikoser

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0140020

Kirsebær (søde)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0140030

Ferskner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0140040

Blommer

0140990

Andet (2)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og XI-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0150000

Bær og små frugter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om visse metabolitter (Ia- og IV-forbindelser samt gamma-lacton), der er dannet under sterilisering, og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 6. juli 2020, eller, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.