EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0984

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/984 af 5. juni 2019 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF, for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder for førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed

PE/40/2019/REV/1

OJ L 164, 20.6.2019, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/984/oj

20.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/30


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/984

af 5. juni 2019

om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF, for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder for førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 96/53/EF (3) blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 (4) med henblik på at nedbringe energiforbruget og drivhusgasemissionerne, tilpasse lovgivningen til den teknologiske udvikling og de ændrede behov på markedet samt lette den intermodale transport.

(2)

Den aerodynamiske forbedring af motorkøretøjernes førerhuse gør det muligt at opnå betydelige forbedringer for så vidt angår køretøjers energimæssige ydeevne. Disse forbedringer var dog ikke mulige at opnå med de begrænsninger af de største tilladte længder, der er fastsat ved direktiv 96/53/EF, uden at køretøjernes lasteevne reduceredes. Derfor blev der med direktiv (EU) 2015/719 indført en dispensation fra begrænsningerne af de største tilladte længder.

(3)

Den dispensation fra begrænsningerne af de størst tilladte længder, som blev indført ved direktiv (EU) 2015/719, skal finde anvendelse fra datoen tre år efter datoen for gennemførelsen eller anvendelsen af de nødvendige ændringer for så vidt angår de tekniske typegodkendelseskrav.

(4)

Med henblik på snarest muligt at kunne drage nytte af fordelene ved aerodynamiske førerhuse for så vidt angår tunge godskøretøjers energimæssige ydeevne, men også for så vidt angår bedre udsyn for førerne, andre trafikanters sikkerhed og førernes sikkerhed og komfort, er det nødvendigt at sikre, at sådanne aerodynamiske førerhuse kan indføres uden unødvendig forsinkelse, så snart de nødvendige krav til typegodkendelse er indført.

(5)

Transportsektoren og producenter af udstyr har brug for tilstrækkelig tid til at udvikle nye tjenesteydelser og produkter. For at høste fordelene ved mere fleksible regler for udformning af førerhuse er det vigtigt, at Kommissionen tager skridt til at sikre, at de nødvendige tekniske bestemmelser kan vedtages snarest muligt for at muliggøre en gnidningsfri og hurtig adgang til markedet for en ny generation af førerhuse. Desuden bør Kommissionen og medlemsstaterne med deres respektive roller i Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (5), udfolde enhver bestræbelse på at sikre, at der hurtigt afgives udtalelse. Er Kommissionens påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med dette udvalgs udtalelse, eller afgives der ikke nogen udtalelse, vil Kommissionen straks træffe foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 5a, stk. 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF (6).

(6)

Direktiv 96/53/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 9a i direktiv 96/53/EF ændres således:

1)

Stk. 2, andet afsnit, teksten efter litra d), affattes således:

»Med henblik herpå træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger inden for rammerne af direktiv 2007/46/EF for at foranledige typegodkendelse af køretøjer eller vogntog som omhandlet i denne artikels stk. 1 senest den 1. november 2019.«

2)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Stk. 1 finder anvendelse fra den 1. september 2020.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 62 af 15.2.2019, s. 286.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 26.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.5.2019.

(3)  Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 af 29. april 2015 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EUT L 115 af 6.5.2015, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

(6)  Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).


Top