Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1000

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1000 af 14. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for People's Bank of China fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2082

OJ L 163, 20.6.2019, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1000/oj

20.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/56


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1000

af 14. marts 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for People's Bank of China fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 1, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Transaktioner med medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) som modparter er fritaget fra kravene om handelsgennemsigtighed i henhold til artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) nr. 600/2014, for så vidt at disse transaktioner gennemføres med henblik på penge- og valutapolitikken eller politikken for finansiel stabilitet.

(2)

En sådan fritagelse fra anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 600/2014 kan i overensstemmelse nævnte forordnings artikel 1, stk. 9, udvides til centralbanker i tredjelande samt til Den Internationale Betalingsbank.

(3)

Listen over tredjelandes centralbanker, som er fritaget, i delegeret Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1799 (2) bør ajourføres, herunder med henblik på i relevant omfang at udvide fritagelsen i artikel 1, stk. 6, i forordning (EU) nr. 600/2014 til andre tredjelandes centralbanker eller fjerne sådanne offentlige enheder fra listen. Kommissionen overvåger og vurderer relevante udviklingstendenser i tredjelande og kan til enhver tid tage den nye fritagelse op til fornyet overvejelse.

(4)

I lyset af de oplysninger, der er modtaget fra People's Bank of China, har Kommissionen udarbejdet en rapport med en vurdering af den internationale behandling af People's Bank of China og forelagt den for Europa-Parlamentet og Rådet. Det konkluderedes i denne rapport (3), at det er hensigtsmæssigt at indrømme Folkerepublikken Kinas centralbank fritagelse fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forordning (EU) nr. 600/2014. Listen over offentlige enheder, som er fritaget, i delegeret forordning (EU) 2017/1799 bør derfor ændres til at omfatte People's Bank of China.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra ekspertgruppen under Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til delegeret forordning (EU) 2017/1799 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

(2)  kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1799 af 12. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår fritagelsen for visse tredjelandes centralbanker fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i forbindelse med udøvelsen af penge- og valutapolitikken og politikken for finansiel stabilitet (EUT L 259 af 7.10.2017, s. 11).

(3)  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om fritagelsen af Folkerepublikken Kinas centralbank i henhold til forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) (COM(2019) 143 af 14.3.2019).


BILAG

1.

Australien:

Reserve Bank of Australia

2.

Brasilien:

Brasiliens centralbank (Banco Central do Brasil)

3.

Canada:

Bank of Canada

4.

Hongkong SAR:

Hong Kong Monetary Authority

5.

Indien:

Reserve Bank of India

6.

Japan:

Bank of Japan

7.

Mexico:

Mexicos centralbank (Banco de México)

8.

Folkerepublikken Kina:

People's Bank of China

9.

Republikken Korea:

Bank of Korea

10.

Singapore:

Monetary Authority of Singapore

11.

Schweiz:

Schweiz' nationalbank

12.

Tyrkiet:

Republikken Tyrkiets centralbank

13.

Det Forenede Kongerige:

Bank of England

14.

Amerikas Forenede Stater:

Federal Reserve System

15.

Den Internationale Betalingsbank.


Top