EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0990

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/990 af 17. juni 2019 om ændring af listen over slægter og arter i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2002/55/EF, i bilag II til Rådets direktiv 2008/72/EF og i bilaget til Kommissionens direktiv 93/61/EØF (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4308

OJ L 160, 18.6.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/990/oj

18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2019/990

af 17. juni 2019

om ændring af listen over slægter og arter i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2002/55/EF, i bilag II til Rådets direktiv 2008/72/EF og i bilaget til Kommissionens direktiv 93/61/EØF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (1), særlig artikel 2, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (2), særlig artikel 1, stk. 3, og artikel 22,

under henvisning til Kommissionens direktiv 93/61/EØF af 2. juli 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter bortset fra frø, i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/33/EØF (3), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF er de arter, som er omfattet af disse direktiver, anført i en tabel med to kolonner, hvor artens videnskabelige navn er anført i den ene kolonne, og en eller flere fællesnavne for hver art er anført i den anden kolonne.

(2)

Visse sorter af grøntsagsarter tilhører arter, der er opført under deres videnskabelige navn, men ikke til de typer af sorter, der betegnes ved fællesnavnene. Det bør derfor præciseres, hvorvidt en sort er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF.

(3)

Denne præcisering bør tage hensyn til den kendsgerning, at nogle sorter af visse forskellige arter markedsføres bredt i Unionen, mens andre er begrænset til nationale eller regionale markeder. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at medtage samtlige sorter af sådanne grøntsagsarter. Det bør derfor præciseres, at samtlige sorter af visse arter skal være omfattet, mens kun bestemte sorter af visse andre arter skal være omfattet.

(4)

Med International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP) blev der indført en formel kategori, »gruppe«, med henblik på klassificering af sorter af dyrkede arter. Kategorien »Gruppe« er et egnet instrument til at definere de sorter, der tilhører en bestemt art, som er omfattet af direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF.

(5)

For at præcisere, hvorvidt samtlige sorter af en grøntsagsart eller kun visse grupper er omfattet, bør tabellerne over arter i direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF ændres. De respektive botaniske navne på grøntsagsarter og de tilhørende gruppenavne bør præsenteres i hierarkisk rækkefølge for at fjerne enhver tvetydighed om, hvor mange sorter af de pågældende arter der er omfattet.

(6)

Anvendelsen af interspecifik hybridisering og intraspecifik hybridisering af sorter kan resultere i sorter af grøntsagsarter, som ikke tilhører en etableret art eller gruppe. Med henblik på at medtage sådanne typer af sorter under anvendelsesområdet for direktiv 2002/55/EF bør listen over arter omfatte hybrider mellem arter og grupper, der er anført i listen i artikel 2, stk. 1, litra b), i nævnte direktiv.

(7)

De grupper, der er anført i listen i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2002/55/EF, bør også, hvor det er relevant, fremgå af listerne i bilag II, punkt 3, litra a), og bilag III, punkt 2, til nævnte direktiv.

(8)

Direktiv 2002/55/EF, 2008/72/EF og 93/61/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Ved direktiv 93/61/EØF gennemføres endvidere artikel 4 i Rådets direktiv 92/33/EØF (4), som er blevet ophævet og erstattet af artikel 4 i direktiv 2008/72/EF. I bilaget til direktiv 93/61/EØF er der fastsat en oversigt over de betingelser, der skal opfyldes af formeringsmateriale af grønsagsplanter, og hvoraf fremgår disse arter og de skadegørere, som kan påvirke kvaliteten heraf.

(10)

De botaniske navne på visse arter i direktiv 93/61/EØF bør ajourføres under hensyn til udviklingen af videnskabelig viden som del af ajourføringen af den respektive liste.

(11)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2002/55/EF

Direktiv 2002/55/EF ændres som angivet i del A i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2008/72/EF

Bilag II til direktiv 2008/72/EF erstattes af teksten i del B i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 3

Ændringer af direktiv 93/61/EØF

Bilaget til direktiv 93/61/EØF ændres som angivet i del C i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 4

Gennemførelse

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2020.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(2)  EUT L 205 af 1.8.2008, s. 28.

(3)  EFT L 250 af 7.10.1993, s. 19.

(4)  Rådets direktiv 92/33/EØF af 28. april 1992 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale og grønsagsplanter bortset fra frø (EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1).


BILAG

DEL A

I direktiv 2002/55/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, litra b), affattes således:

 

»Allium cepa L.

Cepa-gruppen (Kepaløg)

Aggregatum-gruppen (Skalotteløg)

 

Allium fistulosum L. (Pibeløg)

alle sorter

 

Allium porrum L. (Porre)

alle sorter

 

Allium sativum L. (Hvidløg)

alle sorter

 

Allium schoenoprasum L. (Purløg)

alle sorter

 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)

alle sorter

 

Apium graveolens L.

Gruppen bladselleri

Gruppen knoldselleri

 

Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)

alle sorter

 

Beta vulgaris L.

Gruppen rødbede

Gruppen bladbede

 

Brassica oleracea L.

Gruppen grønkål

Gruppen blomkål

Gruppen hovedkål (rødkål og hvidkål/spidskål)

Gruppen rosenkål

Gruppen knudekål

Gruppen savojkål

Gruppen broccoli

Gruppen palmekål

Gruppen ribbekål (portugisisk kål)

 

Brassica rapa L.

Gruppen kinakål

Gruppen majroe

 

Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)

alle sorter

 

Cichorium endivia L. (Endivie)

alle sorter

 

Cichorium intybus L.

Gruppen witloof-cikorie (julesalat)

Gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie)

Gruppen cikorierod

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vandmelon)

alle sorter

 

Cucumis melo L. (Melon)

alle sorter

 

Cucumis sativus L.

Gruppen almindelig agurk

Gruppen drueagurk

 

Cucurbita maxima Duchesne (Centnergræskar)

alle sorter

 

Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder moden græskar og ufo-squash, eller courgette, herunder umoden ufo-squash)

alle sorter

 

Cynara cardunculus L.

Gruppen artiskok

Gruppen kardon

 

Daucus carota L. (Have- og fodergulerod)

alle sorter

 

Foeniculum vulgare Mill. (Almindelig fennikel)

Gruppen Azoricum

 

Lactuca sativa L. (Havesalat)

alle sorter

 

Solanum lycopersicum L. (Tomat)

alle sorter

 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Gruppen bladpersille

Gruppen rodpersille

 

Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)

alle sorter

 

Phaseolus vulgaris L.

Gruppen buskbønne

Gruppen stangbønne

 

Pisum sativum L.

Gruppen skalært

Gruppen marvært

Gruppen sukkerært

 

Raphanus sativus L.

Gruppen radise

Gruppen ræddike

 

Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)

alle sorter

 

Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)

alle sorter

 

Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)

alle sorter

 

Spinacia oleracea L. (Spinat)

alle sorter

 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Tandfri vårsalat)

alle sorter

 

Vicia faba L. (Valsk bønne)

alle sorter

 

Zea mays L.

Gruppen sukkermajs

Gruppen perlemajs

Alle hybrider af ovennævnte arter og grupper.«

2)

I bilag II, punkt 3, litra a), skemaet, første kolonne, affattes rækkerne mellem »Asparagus officinalis« og »Cichorium endivia« således:

 

»Beta vulgaris (Gruppen rødbede)

 

Beta vulgaris (Gruppen andre end rødbede)

 

Brassica oleracea (Gruppen blomkål)

 

Brassica oleracea (Gruppen andre end blomkål)

 

Brassica rapa (Gruppen kinakål)

 

Brassica rapa (Gruppen majroe)

 

Capsicum annuum

 

Cichorium intybus (Gruppen witloof-cikorie (julesalat), gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie))

 

Cichorium intybus (Gruppen cikorierod)«.

3)

I bilag III, punkt 2, skemaet, første kolonne, affattes rækkerne mellem »Capsicum annuum« og »Cichorium endivia« således:

 

»Cichorium intybus (Gruppen witloof-cikorie (julesalat), gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie))

 

Cichorium intybus (Gruppen cikorierod)«.

DEL B

»BILAG II

Liste over de slægter og arter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2

Allium cepa L.

Cepa-gruppen (Kepaløg)

Aggregatum-gruppen (Skalotteløg)

Allium fistulosum L. (Pibeløg)

alle sorter

Allium porrum L. (Porre)

alle sorter

Allium sativum L. (Hvidløg)

alle sorter

Allium schoenoprasum L. (Purløg)

alle sorter

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)

alle sorter

Apium graveolens L.

Gruppen bladselleri

Gruppen knoldselleri

Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)

alle sorter

Beta vulgaris L.

Gruppen rødbede

Gruppen bladbede

Brassica oleracea L.

Gruppen grønkål

Gruppen blomkål

Gruppen hovedkål (rødkål og hvidkål/spidskål)

Gruppen rosenkål

Gruppen knudekål

Gruppen savojkål

Gruppen broccoli

Gruppen palmekål

Gruppen ribbekål (portugisisk kål)

Brassica rapa L.

Gruppen kinakål

Gruppen majroe

Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)

alle sorter

Cichorium endivia L. (Endivie)

alle sorter

Cichorium intybus L.

Gruppen witloof-cikorie (julesalat)

Gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie)

Gruppen cikorierod

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vandmelon)

alle sorter

Cucumis melo L. (Melon)

alle sorter

Cucumis sativus L.

Gruppen almindelig agurk

Gruppen drueagurk

Cucurbita maxima Duchesne (Centnergræskar)

alle sorter

Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder moden græskar og ufo-squash, eller courgette, herunder umoden ufo-squash)

alle sorter

Cynara cardunculus L.

Gruppen artiskok

Gruppen kardon

Daucus carota L. (Have- og fodergulerod)

alle sorter

Foeniculum vulgare Mill. (Almindelig fennikel)

Gruppen Azoricum

Lactuca sativa L. (Havesalat)

alle sorter

Solanum lycopersicum L. (Tomat)

alle sorter

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Gruppen bladpersille

Gruppen rodpersille

Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)

alle sorter

Phaseolus vulgaris L.

Gruppen buskbønne

Gruppen stangbønne

Pisum sativum L.

Gruppen skalært

Gruppen marvært

Gruppen sukkerært

Raphanus sativus L.

Gruppen radise

Gruppen ræddike

Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)

alle sorter

Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)

alle sorter

Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)

alle sorter

Spinacia oleracea L. (Spinat)

alle sorter

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Tandfri vårsalat)

alle sorter

Vicia faba L. (Valsk bønne)

alle sorter

Zea mays L.

Gruppen sukkermajs

Gruppen perlemajs.

«

DEL C

I bilaget til direktiv 93/61/EØF ændres kolonnen »Slægter og arter« således:

a)

»Allium ascalonicum« ændres til »Allium cepa — Aggregatum-gruppen«

b)

»Allium cepa« ændres til »Allium cepa — Cepa-gruppen«

c)

»Brassica pekinensis« ændres til »Brassica rapa — Gruppen kinakål«

d)

»Lycopersicon lycopersicum« ændres til »Solanum lycopersicum«.


Top