Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0987

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/987 af 29. maj 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces

C/2019/2100

OJ L 160, 18.6.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/987/oj

18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/987

af 29. maj 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (2) skal både medlemsstaterne og fabrikanterne indberette visse data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011.

(2)

En ny lovpligtig prøvningsprocedure til måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug fra lette erhvervskøretøjer, den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (3), skal fra den 1. september 2019 afløse New European Test Cycle (NEDC), der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (4). Denne ændring vil også påvirke metoden til bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug fra N1-køretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (i det følgende benævnt »etapevise køretøjer«).

(3)

I henhold til forordning (EU) nr. 510/2011 skal de specifikke CO2-emissioner for et etapevist køretøj tildeles fabrikanten af basiskøretøjet. For at give fabrikanten af basiskøretøjet mulighed for at planlægge effektivt og med tilstrækkelig sikkerhed for, at de specifikke CO2-mål er opfyldt, sikrer metoden, at de CO2-emissioner og den masse, der tildeles den pågældende fabrikant, er kendt på tidspunktet for produktionen og salget af basiskøretøjet og ikke først, når fabrikanten i slutfasen bringer det trinvist færdigopbyggede køretøj i omsætning.

(4)

Fabrikanten af basiskøretøjet bør underrette Kommissionen om de inputværdier, der er anvendt til den interpolationsberegning, der er omhandlet i del A, punkt 1a.1, i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011, samt det delvis opbyggede basiskøretøjs CO2-emissioner og masseværdier. Disse værdier bør anvendes til at beregne de gennemsnitlige specifikke emissioner og det specifikke emissionsmål for fabrikanten af basiskøretøjet.

(5)

Fabrikanterne af delvis opbyggede basiskøretøjer, der i det foregående kalenderår blev solgt med henblik på færdiggørelse af en fabrikant på andet trin, bør indsende de data, der er angivet i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011, til Det Europæiske Miljøagenturs dataarkiv (Business Data Repository).

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 tilføjes følgende som stk. 3 og 4:

»3.   Med henblik på beregningen af de foreløbige specifikke emissionsmål og de foreløbige gennemsnitlige specifikke emissioner af CO2 og til kontrollen af de inputværdier, der anvendes i henhold til del A, punkt 1a.1, i bilag II til forordning (EU) nr. 510/2011, skal fabrikanterne via elektronisk dataoverførsel til det dataarkiv, der forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur, tilsende Kommissionen dataene for hvert enkelt basiskøretøj, der er omfattet af typegodkendelse i flere etaper og er blevet solgt i Unionen i det foregående kalenderår, som angivet i del A, punkt 1c, i bilag II til nævnte forordning.

Dataene indberettes elektronisk til det dataarkiv, der forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur.

4.   Hvis fabrikanterne ikke indsender de detaljerede oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, beregnes det foreløbige specifikke emissionsmål og de foreløbige gennemsnitlige specifikke emissioner på grundlag af de detaljerede data fra medlemsstaterne.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).


Top