EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0986

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/986 af 7. marts 2019 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1710

OJ L 160, 18.6.2019, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/986/oj

18.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/986

af 7. marts 2019

om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, andet afsnit, og artikel 13, stk. 6, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fra den 1. september 2019 underlægges alle lette køretøjer en ny lovpligtig prøvningsprocedure for måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug for lette køretøjer, World Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP), der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (2), som erstatter New European Test Procedure (NEDC), der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (3). Der bør derfor fastlægges en ny metode til bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for N1-køretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces (»etapevise køretøjer«).

(2)

Ved forordning (EU) nr. 510/2011 tildeles fabrikanten af basiskøretøjet de specifikke CO2-emissioner for etapevise køretøjer. For at give fabrikanten af basiskøretøjet mulighed for at planlægge effektivt og med tilstrækkelig sikkerhed med henblik på at køretøjets specifikke emissionsmål overholdes, bør der fastlægges en metode, der sikrer, at de delvist opbyggede basiskøretøjers CO2-emissioner og masse, der vil blive tildelt den pågældende fabrikant, er kendt på tidspunktet for produktion og salg af det delvist opbyggede basiskøretøj og ikke først på det tidspunkt, hvor fabrikanten på det sidste trin bringer det trinvis færdigopbyggede køretøj på markedet.

(3)

Ved bestemmelse af det delvist opbyggede basiskøretøjs CO2-emissioner er det hensigtsmæssigt at anvende den interpolationsmetode, der er fastsat i forordning (EU) 2017/1151, hvor de specifikke inputværdier bør fastsættes således, at CO2-emissionerne og masseværdierne bliver så repræsentative som muligt for de værdier, der er fastlagt for det endelige trinvist færdigopbyggede køretøj. For at sikre konsekvens bør der ved beregningen af det specifikke emissionsmål for fabrikanten af basiskøretøjet tages hensyn til de masseværdier, der er fastsat med henblik herpå.

(4)

Fabrikanten af basiskøretøjet bør indberette de inputværdier, der er anvendt til interpolationsmetoden, samt det delvist opbyggede basiskøretøjs CO2-emissioner og masseværdierne til Kommissionen. Samtidig bør medlemsstaterne fortsat indberette de specifikke CO2-emissioner og de endelige trinvist færdigopbyggede køretøjers masse til Kommissionen.

(5)

På grundlag af de indberettede data bør Kommissionen fortsat vurdere repræsentativiteten af basiskøretøjets CO2-emissionsværdier og oplyse fabrikanterne om eventuelle konstaterede afvigelser. Hvis der er tale om en væsentlig og vedvarende afvigelse mellem de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra det endelige trinvist færdigopbyggede køretøj og gennemsnittet af de overvågede CO2-værdier, som er fastlagt for fabrikanten af basiskøretøjet, bør værdierne for de endelige trinvis færdigopbyggede køretøjer anvendes til bestemmelse af, om fabrikanterne opfylder deres specifikke emissionsmål.

(6)

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til forordning (EU) nr. 510/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, punkt 1, litra c) tilføjes følgende afsnit:

»Hvis der er tale om delvist opbyggede etapevise køretøjer som omhandlet i bilag II, del A, punkt 1a, anvendes overvågningsmassen (Mmon) i stedet for værdien M. Overvågningsmassen beregnes efter følgende formel:

 

Mmon = MRObase × B0

 

hvor

 

MRObase og B0 er som defineret i Bilag II, del A, punkt 1a.1, litra a).«.

2)

I bilag II, del A, foretages følgende ændringer:

a)

punkt 1.2 udgår med virkning fra 1. januar 2021

b)

Som punkt 1a., 1a.1, 1b og 1c indsættes:

»1a.   Specifikke CO2-emissioner fra etapevise køretøjer i klasse N1 fastsat i medfør af forordning (EU) 2017/1151

Med virkning fra den 1. september 2019 fastsætter og indberetter fabrikanten for hvert delvist opbygget basiskøretøj af klasse N1, som underkastes etapevis typegodkendelse i medfør af direktiv 2007/46/EF, til Kommissionen nævnte basiskøretøjs specifikke CO2-emissioner, herefter benævnt »de overvågede CO2-emissioner«, jf. den metode, der er fastsat i punkt 1a.1.

Kommissionen anvender de indberettede overvågede CO2-emissioner fra det delvist opbyggede basiskøretøj i henhold til første afsnit til at beregne basiskøretøjsfabrikantens gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i det kalenderår, hvori det trinvist færdigopbyggede køretøj registreres, medmindre betingelserne i punkt 1b. overholdes.

For færdigopbyggede basiskøretøjer anvendes det pågældende køretøjs CO2-emissioner og masse i køreklar stand med henblik på CO2-overvågningen.

1a.1.   Beregning af det delvist opbyggede basiskøretøjs specifikke CO2-emissioner

Basiskøretøjsfabrikanten beregner den overvågede CO2-værdi for et individuelt delvist opbygget basiskøretøj i overensstemmelse med interpolationsmetoden, der er omhandlet i punkt 3.2.3.2 eller 3.2.4 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, afhængigt af hvilken metode der anvendes til typegodkendelse af basiskøretøjets emissioner, hvor udtrykkene defineres i nævnte punkt med følgende undtagelser:

a)

Det individuelle køretøjs masse

Udtrykket »TMind« som omhandlet i punkt 3.2.3.2.2.1 eller 3.2.4.1.1.1 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 erstattes af basiskøretøjets standardmasse, DMbase, eller, hvis muligt, af testmassen af køretøjets »lav«, TML eller testmassen af køretøjets »høj«, TMH.

DMbase fastsættes, jf. følgende formel:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

hvor

MRObase

er basiskøretøjets masse i køreklar stand som defineret i punkt 3.2.5 i bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

B0

er karrosseriets masseværdi på 1,375

MVL

er den masse, der er repræsentativ for køretøjets belastning, hvilket betyder 28 procent af køretøjets maksimale belastning, hvor køretøjets maksimale belastning defineres som den største tekniske tilladte totalmasse minus massen i køreklar stand ganget med B0, minus 25 kg.

Tallet B0 beregnes som det vægtede gennemsnit af forholdet mellem summen af de delvist opbyggede basiskøretøjers masse i køreklar stand for alle etapevise køretøjer, der er registeret i kalenderåret, og den tilføjede standardmasse beregnet i overensstemmelse med afsnit 5 i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008 og basiskøretøjernes masse i køreklar stand for alle etapevise køretøjer, der er registreret i kalenderårene 2015, 2016 og 2017.

Tallet B 0 justeres senest den 31. oktober 2021 på grundlag af de relevante masseværdier for etapevise køretøjer, der er registreret i kalenderårene 2018, 2019 og 2020 beregnet efter følgende formler:

 

Formel 1:

Formula

hvor

Ay

er det vægtede gennemsnit af forholdet mellem Mfi og Mbi

Mfi

er basiskøretøjets masse i køreklar stand tillagt den tilføjede standardmasse som defineret i afsnit 5 i bilag XII til forordning (EU) 692/2008

Mfi

er basiskøretøjets masse i køreklar stand

n

er antallet af basiskøretøjer for alle etapevise køretøjer, der er registreret i kalenderåret

 

Formel 2:

Formula

hvor

Ai

er det vægtede gennemsnit som beregnet i formel 1

ni

er antallet af basiskøretøjer for alle etapevise køretøjer, der er registreret i et kalenderår

Hvis basiskøretøjets standardmasse DMbase er lavere end testmassen for køretøjets »lav«, TML, i interpolationsfamilien, erstattes TMind af TML.

Hvis basiskøretøjets standardmasse DMbase er højere end testmassen for køretøjets »høj«, TMH, i interpolationsfamilien, erstattes TMind af TMH.

b)

Rullemodstand for det individuelle køretøj

Basiskøretøjets rullemodstand anvendes med henblik på punkt 3.2.3.2.2.2 eller 3.2.4.1.1.2 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151.

c)

Frontareal

Hvis et delvist opbygget basiskøretøj tilhører en køremodstandsmatrixfamilie, fastsætter fabrikanten udtrykket »Af« som omhandlet i punkt 3.2.3.2.2.3 i underbilag 7 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, jf. en af følgende valgmuligheder:

i)

frontarealet for det køretøj, der er repræsentativt for køremodstandsmatrixfamilien, i m2

ii)

middelværdien af frontarealet af køretøjets »høj« og køretøjets »lav« i interpolationsfamilien, i m2

iii)

frontarealet af køretøjets »høj« i interpolationsfamilien, hvis interpolationsmetoden ikke anvendes, i m2.

Hvis der er tale om et delvist opbygget basiskøretøj, der ikke tilhører en køremodstandsmatrixfamilie, anvendes frontarealsværdien for køretøjets »høj« i interpolationsfamilien.

1b.   Den overvågede CO2-værdis repræsentativitet

Kommissionen vurderer hvert år fra kalenderåret 2020, om de gennemsnitlige overvågede CO2-værdier, som er indberettet af basiskøretøjsfabrikanten, er repræsentative i forhold til gennemsnittet af de specifikke CO2-emissioner fra de trinvist færdigopbyggede køretøjer, der er registreret i det pågældende kalenderår, og oplyser fabrikanten af basiskøretøjet herom.

Hvis denne vurdering viser en afvigelse på 4 % eller mere mellem de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for alle de trinvist færdigopbyggede køretøjer og gennemsnittet af de overvågede CO2-emissioner for alle en fabrikants tilknyttede basiskøretøjer i hvert af to på hinanden følgende kalenderår, anvender Kommissionen gennemsnittet af de specifikke CO2-emissioner for de trinvist færdigopbyggede køretøjer i det følgende kalenderår til at beregne de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra basiskøretøjsfabrikanten eller poolen i det pågældende år. Hvis der er vedvarende afvigelser, gentages den pågældende beregning hvert tredje år.

1c.   Basiskøretøjsfabrikantens dataindberetninger

Fabrikanter af basiskøretøjer indberetter inden den 28. februar hvert år følgende data til Kommissionen for hvert delvist opbygget eller trinvist færdigopbygget basiskøretøj, der er underkastet etapevis godkendelse og solgt af dem i det foregående kalenderår i Unionen:

a)

køretøjets identifikationsnummer

b)

identifikator for interpolationsfamilie

c)

basiskøretøjets specifikke CO2-emissioner

d)

frontareal (angiv den relevante valgmulighed)

e)

basiskøretøjets rullemodstand

f)

overvågningsmasse

g)

basiskøretøjets masse i køreklar stand

h)

masse, der er repræsentativ for køretøjets belastning som defineret i punkt 1a.1 til dette bilag.«

c)

Punkt 2 affattes således:

»De i punkt 1 nævnte oplysninger tages fra typeattesten eller er i overensstemmelse med den typeattest, der er udstedt af fabrikanten af det pågældende lette erhvervskøretøj. De andre oplysninger tages fra typegodkendelsesdokumentationen eller fra de oplysninger, der er indberettet i henhold til punkt 1c af basiskøretøjsfabrikanten. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre tilstrækkelig nøjagtighed i overvågningsproceduren. Hvis der på typeattesten er specificeret både en mindste og største masse for et let erhvervskøretøj, anvender medlemsstaterne alene den største masse med henblik på anvendelsen af denne forordning. I tilfælde af køretøjer med dual-fuel motor (benzin/gas), hvor typeattesterne angiver specifikke CO2-emissionstal for begge typer brændstof, anvender medlemsstaterne kun den værdi, der måles for gas.«


Top