EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0978

Kommissionens forordning (EU) 2019/978 af 14. juni 2019 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 579/2014 om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4290

OJ L 159, 17.6.2019, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/978/oj

17.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/978

af 14. juni 2019

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 579/2014 om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 579/2014 (2) indeholder bestemmelser om en undtagelse fra kapitel IV, punkt 4, i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 for så vidt angår transport i søgående fartøjer af flydende olier og fedtstoffer, der er bestemt til eller som sandsynligvis vil blive anvendt til konsum på visse betingelser.

(2)

Disse betingelser vedrører skibsudstyr og skibsfartspraksis samt kriterier vedrørende de stoffer, der transporteres i et søgående fartøj som foregående ladning. Stoffer, som opfylder disse kriterier, er anført i bilaget til forordning (EU) nr. 579/2014 (listen over acceptable foregående ladninger).

(3)

I sin videnskabelige udtalelse af 24. november 2016 (3) evaluerede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), hvorvidt methylacetat, ethyl-tert-butylether, ammoniumsulphat og calciumlignosulphat er acceptable foregående ladninger. Autoriteten konkluderede, at methylacetat og ethyl-tert-butylether opfylder kriterierne for acceptable foregående ladninger, at ammoniumsulfat kun opfylder kriterierne i varer af fødevarekvalitet, og at calciumlignosulphat ikke opfylder kriterierne.

(4)

Listen over acceptable foregående ladninger i bilaget til forordning (EU) nr. 579/2014 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 579/2014 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 579/2014 om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (EUT L 160 af 29.5.2014, s. 14).

(3)  EFSA Journal (2017);15(1):4656.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 579/2014 foretages følgende ændringer:

(1)

Efter oplysningerne om »2-ethylhexanol« indsættes følgende:

»Ethyl-tert-butylether

637-92-3«

(2)

Efter oplysningerne om »methanol« indsættes følgende:

»Methylacetat

79-20-9«


Top