EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0942

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning) (EØS-relevant tekst.)

PE/83/2018/REV/1

EUT L 158 af 14.6.2019, p. 22–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj

14.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/22


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/942

af 5. juni 2019

om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 (4), der oprettede Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER), er blevet ændret væsentligt (5). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Oprettelsen af ACER har åbenlyst forbedret koordineringen mellem regulerende myndigheder om grænseoverskridende spørgsmål. ACER har siden sin oprettelse fået nye vigtige opgaver vedrørende overvågning af engrosmarkederne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (6) og vedrørende områderne grænseoverskridende energiinfrastruktur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 (7) og gasforsyningssikkerhed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938 (8).

(3)

Det forventes, at behovet for koordinering af de nationale reguleringstiltag vil blive større i de kommende år. Unionens energisystem er ved at gennemgå den mest gennemgribende forandring i årtier. Øget markedsintegration og omstillingen til en mere alsidig elektricitetsproduktion kræver en større indsats for at koordinere de nationale energipolitikker med naboerne og en større indsats for at udnytte mulighederne for grænseoverskridende handel med elektricitet.

(4)

Erfaringerne med gennemførelsen af det indre marked har vist, at ukoordinerede nationale tiltag kan føre til alvorlige problemer for markedet, navnlig i områder, der er indbyrdes tæt forbundne, og hvor medlemsstaternes beslutninger ofte har reelle konsekvenser for naboerne. For at opnå de positive virkninger ved det indre marked for elektricitet med henblik på forbrugervelfærd, forsyningssikkerhed og dekarbonisering, kræves det af medlemsstaterne, navnlig deres uafhængige regulerende myndigheder, at de samarbejder om regulerende foranstaltninger med grænseoverskridende virkninger.

(5)

Fragmenterede statslige indgreb i energimarkederne udgør en stigende risiko for velfungerende grænseoverskridende elmarkeder. ACER bør derfor gives en rolle i udviklingen af en koordineret europæisk vurdering af ressourcetilstrækkeligheden, i tæt samarbejde med de europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet (»ENTSO for elektricitet«), med henblik på at undgå problemer med fragmenterede nationale vurderinger, som foretages ud fra forskellige, ukoordinerede metoder, og som ikke i tilstrækkelig grad tager højde for situationen i de tilstødende lande. ACER bør ligeledes føre tilsyn med de tekniske parametre, som ENTSO for elektricitet har udviklet for effektiv deling af grænseoverskridende kapacitet og andre tekniske karakteristika ved kapacitetsmekanismer.

(6)

På trods af betydelige fremskridt med hensyn til integration og sammenkobling af det indre marked for elektricitet er nogle medlemsstater eller regioner stadig isolerede eller ikke tilstrækkeligt indbyrdes forbundne, navnlig ømedlemsstater og medlemsstater, der ligger i Unionens periferi. I sit arbejde bør ACER tage hensyn til disse medlemsstaters eller regioners særlige situation, alt efter hvad der er relevant.

(7)

Elforsyningssikkerhed forudsætter, at beredskabet på uforudsete forsyningskriser etableres efter en koordineret tilgang. ACER bør derfor koordinere nationale tiltag inden for risikoberedskab i overensstemmelse med Europa-Parlamentets or Rådets forordning (EU) 2019/941 (9).

(8)

På grund af den tætte indbyrdes forbindelse i Unionens elnet og det stadigt voksende behov for at samarbejde med tilstødende lande for at bevare netstabiliteten og integrere store mængder vedvarende energi, vil de regionale koordinationscentre spille en væsentlig rolle for koordineringen af transmissionssystemoperatørerne. ACER bør garantere tilsyn med de regionale koordinationscentre, hvor det er nødvendigt.

(9)

Eftersom store dele af elektricitetsproduktionskapaciteten vil være forbundet på lokalt niveau, skal distributionssystemoperatørerne spille en væsentlig rolle, når det drejer sig om at drive EU-elsystemet på fleksibel og effektiv vis.

(10)

Medlemsstaterne bør arbejde tæt sammen og fjerne hindringerne for handel med elektricitet og naturgas på tværs af grænserne for at nå målsætningerne for Unionens energipolitik. ACER blev oprettet for at udfylde de reguleringsmæssige huller på EU-plan og for at medvirke til at sikre effektivt fungerende indre markeder for elektricitet og naturgas. ACER giver de regulerende myndigheder mulighed for at styrke deres samarbejde på EU-plan og på et gensidigt grundlag deltage i udøvelsen af funktioner med en EU-dimension.

(11)

ACER bør sikre, at de reguleringsopgaver, der varetages af de regulerende myndigheder i henhold til Europa-Parlaments og Rådets direktiv (EU) 2019/944 (10) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF (11), koordineres effektivt og om nødvendigt fuldføres på EU-plan. I denne forbindelse er det nødvendigt at garantere ACER's uafhængighed i forhold til elektricitets- og gasproducenter, transmissionssystemoperatører og distributionssystemoperatører, uanset om de er offentlige eller private, og forbrugerne og sikre dets virksomheds overensstemmelse med EU-retten, dets tekniske og reguleringsmæssige kapacitet og dets gennemsigtighed, modtagelighed for demokratisk kontrol, herunder ansvarlighed over for Europa-Parlamentet, og effektivitet.

(12)

ACER bør overvåge det regionale samarbejde mellem transmissionssystemoperatører i elektricitets- og gassektoren samt udførelsen af de opgaver, der er overdraget ENTSO for elektricitet og det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas (ENTSO for gas). ACER bør ligeledes overvåge gennemførelsen af de opgaver, der er tildelt andre enheder, der varetager reguleringsfunktioner med en EU-dimension, såsom energiudveksling. Det er afgørende, at ACER inddrages for at sikre, at samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører og driften af andre enheder med funktioner med en EU-dimension forløber effektivt og gennemsigtigt til gavn for de indre markeder for elektricitet og naturgas.

(13)

De regulerende myndigheder bør under udførelsen af deres opgaver sørge for indbyrdes koordinering med henblik på at sikre, at ENTSO for elektricitet, den europæiske enhed for distributionssystemoperatører (»EU DSO-enheden«) og de regionale koordinationscentre efterlever deres forpligtelser i henhold til den reguleringsmæssige ramme for det indre marked for energi samt ACER's afgørelser. Med udvidelsen af det operationelle ansvar, der er tildelt ENTSO for elektricitet, EU DSO-enheden og de regionale koordinationscentre, er det nødvendigt at styrke tilsynet med sådanne enheder, der opererer på regionalt plan eller EU-plan. Den procedure, der indføres ved denne forordning, sikrer, at ACER støtter de regulerende myndigheder, når det udfører disse opgaver som omhandlet i direktiv (EU) 2019/944.

(14)

For at sikre, at ACER har de nødvendige oplysninger til at kunne udføre sine opgaver, bør ACER kunne anmode om og modtage disse oplysninger fra de regulerende myndigheder, ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, de regionale koordinationscentre, EU DSO-enheden, transmissionssystemoperatørerne og de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører.

(15)

ACER bør i samarbejde med Kommissionen, medlemsstaterne og relevante nationale myndigheder overvåge de indre markeder for elektricitet og naturgas og, hvor det er hensigtsmæssigt, underrette Europa-Parlamentet, Kommissionen og de nationale myndigheder om sine resultater. ACER's tilsynsopgaver bør ikke overlappe eller forhindre Kommissionens eller de nationale myndigheders, navnlig de nationale konkurrencemyndigheders, overvågning.

(16)

ACER stiller en integreret ramme til rådighed, inden for hvilken de regulerende myndigheder kan deltage og samarbejde. Denne ramme bør sikre ensartet anvendelse af lovgivningen om de indre markeder for elektricitet og naturgas i hele Unionen. Hvad angår forhold, der berører mere end én medlemsstat, har ACER beføjelse til at vedtage konkrete afgørelser. Denne beføjelse bør på klart fastsatte betingelser omfatte tekniske og reguleringsmæssige spørgsmål, der kræver regional koordinering, navnlig dem der vedrører gennemførelsen af netregler og retningslinjer, samarbejde inden for regionale koordinationscentre, de reguleringsmæssige afgørelser, som er nødvendige for en effektiv overvågning af energiengrosmarkedets integritet og gennemsigtighed, afgørelser vedrørende elektricitets- og naturgasinfrastruktur, der forbinder eller vil kunne forbinde mindst to medlemsstater, og, hvis alle andre muligheder er udtømt, indrømmelse af undtagelser fra reglerne for det indre marked vedrørende nye samkøringslinjer for elektricitet og ny gasinfrastruktur beliggende i mere end én medlemsstat.

(17)

Revision af netreglerne og retningslinjerne dækker ændringer, som er nødvendige for at tage højde for udviklingen på markedet uden i væsentlig grad at ændre disse netregler og retningslinjer eller skabe nye beføjelser for ACER.

(18)

ACER spiller en vigtig rolle i udarbejdelsen af overordnede retningslinjer, der efter deres beskaffenhed er ikke-bindende. Netregler bør være i overensstemmelse med disse overordnede retningslinjer. Det betragtes også som hensigtsmæssigt for ACER og i overensstemmelse med dets formål, at det spiller en rolle i revisionen og ændringen af udkastet til netregler for at sikre, at de er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer og sikre den nødvendige grad af harmonisering, før ACER indstiller dem til vedtagelse af Kommissionen.

(19)

Med vedtagelsen af et sæt af netregler og retningslinjer, som giver gradvis gennemførelse og yderligere præcisering af de fælles regionale og EU-dækkende regler, er ACER's rolle med hensyn til overvågning af og bidrag til gennemførelsen af netregler og retningslinjer blevet større. Effektiv overvågning af netregler og retningslinjer er en af ACER's vigtigste funktioner og har afgørende betydning for gennemførelsen af reglerne for det indre marked.

(20)

I forbindelse med gennemførelsen af netregler og retningslinjer har det vist sig, at det vil være nyttigt at ensrette procedurerne for den reguleringsmæssige godkendelse af regionale eller EU-dækkende vilkår og betingelser eller de metoder, som udvikles under netreglerne og retningslinjerne, ved at indgive dem direkte til ACER, således at de regulerende myndigheder, som er repræsenteret i repræsentantskabet, kan træffe afgørelse om sådanne vilkår og betingelser eller metoder.

(21)

Eftersom den gradvise harmonisering af Unionens energimarkeder regelmæssigt indebærer, at der skal findes regionale løsninger som et midlertidigt skridt, og mange vilkår og betingelser og metoder skal godkendes af et begrænset antal regulerende myndigheder for en specifik region, er det hensigtsmæssigt at afspejle det indre markeds regionale dimension i denne forordning og fastsætte passende styringsmekanismer. Afgørelser om forslag til fælles regionale vilkår og betingelser eller metoder bør derfor træffes af de kompetente regulerende myndigheder i den berørte region, medmindre disse afgørelser har en konkret indvirkning på det indre energimarked.

(22)

Eftersom ACER har et overblik over de regulerende myndigheder, bør det have en rådgivende funktion for så vidt angår Kommissionen, andre EU-institutioner og regulerende myndigheder med hensyn til spørgsmål, der vedrører formålet med dets oprettelse. Det bør også have pligt til at underrette Kommissionen, hvis det finder, at samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører ikke giver de fornødne resultater, eller at en regulerende myndighed, der har truffet en beslutning i strid med netreglerne og retningslinjerne, ikke har gennemført en udtalelse, henstilling eller afgørelse fra ACER på passende vis.

(23)

ACER bør også kunne give henstillinger for at bistå regulerende myndigheder og markedsdeltagere med at dele god praksis.

(24)

ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, EU DSO-enheden, transmissionssystemoperatører, de regionale koordinationscentre og de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører bør tage størst muligt hensyn til de udtalelser og henstillinger, som ACER retter til dem i overensstemmelse med denne forordning.

(25)

ACER bør, hvor det er hensigtsmæssigt, høre interesserede parter og give dem en rimelig mulighed for at give kommentarer til foreslåede foranstaltninger, såsom udkast til netregler og -bestemmelser.

(26)

ACER bør medvirke til gennemførelsen af retningslinjerne for de transeuropæiske energinet som fastsat i forordning (EU) nr. 347/2013, navnlig ved afgivelsen af udtalelse om de ikkebindende tiårige europæiske netudviklingsplaner (EU-dækkende netudviklingsplaner).

(27)

ACER bør bidrage til bestræbelserne på at øge energisikkerheden.

(28)

ACER's aktiviteter bør være i overensstemmelse med målsætningerne og målene for energiunionen, som har fem nært beslægtede og gensidigt forstærkende dimensioner, herunder dekarbonisering, som beskrevet i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 (12).

(29)

ACER bør i overensstemmelse med nærhedsprincippet kun vedtage konkrete afgørelser i klart definerede tilfælde og om spørgsmål, der udelukkende vedrører de formål, hvortil ACER blev oprettet.

(30)

For at sikre, at ACER's ramme er effektiv og stemmer overens med andre decentraliserede agenturer, bør reglerne for ACER bringes i overensstemmelse med den fælles tilgang vedrørende decentraliserede agenturer, som er aftalt mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen (13) (den fælles tilgang). I det omfang det er nødvendigt, bør ACER's struktur imidlertid tilpasses de særlige behov, der gør sig gældende for regulering på energiområdet. Det er navnlig nødvendigt fuldt ud at tage de regulerende myndigheders specifikke rolle i betragtning og at sikre deres uafhængighed.

(31)

Der kan i fremtiden påtænkes yderligere ændringer af denne forordning med henblik på at bringe den i fuld overensstemmelse med den fælles tilgang. Afvigelser fra den fælles tilgang er nødvendige på grundlag af de nuværende behov for regulering på energiområdet. Kommissionen bør foretage en evaluering med henblik på at vurdere, hvilke resultater ACER har opnået med hensyn til ACER's målsætninger, mandat og opgaver, og Kommissionen bør efter denne evaluering kunne foreslå ændringer af denne forordning.

(32)

Bestyrelsen bør have de fornødne beføjelser til at opstille budgettet, kontrollere dets gennemførelse, udarbejde interne regler, vedtage finansielle bestemmelser og udnævne en direktør. Der bør benyttes en rotationsordning ved fornyelse af de medlemmer af bestyrelsen, som udnævnes af Rådet, således at der sikres balance i medlemsstaternes deltagelse over tid. Bestyrelsen bør handle uafhængigt og objektivt ud fra almene samfundshensyn og bør ikke søge eller efterleve politiske instrukser.

(33)

ACER bør have de fornødne beføjelser til at varetage sine reguleringsmæssige funktioner effektivt, gennemsigtigt, velovervejet og frem for alt uafhængigt. ACER's uafhængighed i forhold til elektricitets- og gasproducenter og transmissionssystemoperatører og distributionssystemoperatører samt andre private og erhvervsmæssige interesser er ikke blot et centralt princip for god forvaltning, men også en grundlæggende forudsætning for markedstilliden. Med forbehold af, at medlemmerne optræder på vegne af deres respektive nationale myndigheder, bør repræsentantskabet derfor handle uafhængigt af alle markedsinteresser, undgå interessekonflikter og ikke søge eller efterleve instrukser eller acceptere henstillinger fra en medlemsstats regering, EU-institutionerne eller en anden offentlig eller privat enhed eller person. Repræsentantskabets afgørelser bør samtidig overholde EU-retten vedrørende energi, herunder det indre marked for energi, og vedrørende miljø og konkurrence. Repræsentantskabet bør informere EU- institutionerne om sine udtalelser, henstillinger og afgørelser.

(34)

På de områder, hvor ACER har beføjelser til at træffe afgørelser, bør de berørte parter for at sikre hurtig sagsbehandling kunne indbringe klager for et klagenævn, som bør være en del af ACER, men uafhængigt af dets administrative og reguleringsmæssige struktur. Med henblik på at garantere klagenævnets funktion og fuldstændige uafhængighed bør det have en separat budgetpost i ACER's budget. Af kontinuitetshensyn bør udnævnelsen eller genudnævnelsen af medlemmer af klagenævnet give mulighed for delvis udskiftning af medlemmerne af klagenævnet. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

(35)

ACER bør udøve sine beføjelser til at træffe afgørelser i overensstemmelse med principperne for fair, gennemsigtig og rimelig beslutningstagning. ACER's procedureregler bør være fastsat i dets forretningsorden.

(36)

Direktøren bør være ansvarlig for udarbejdelsen og vedtagelsen af dokumenter, der indeholder udtalelser, henstillinger og afgørelser. Visse udtalelser, henstillinger og afgørelser, der er omhandlet i artikel 22, stk. 5, litra a), og artikel 24, stk. 2, bør kræve repræsentantskabets positive udtalelse, inden de vedtages. Repræsentantskabet bør kunne fremsætte udtalelser og, hvor det er hensigtsmæssigt, bemærkninger og ændringsforslag til direktørens tekstforslag, som direktøren bør tage hensyn til. Hvis direktøren afviger fra eller forkaster de bemærkninger og ændringsforslag, som repræsentantskabet har forelagt, bør direktøren forelægge en behørigt begrundet skriftlig redegørelse for at fremme en konstruktiv dialog. Hvis repræsentantskabet ikke afgiver en positiv udtalelse om en genfremsat tekst, bør direktøren have mulighed for at revidere teksten yderligere i overensstemmelse med de ændringsforslag og bemærkninger, repræsentantskabet har fremsat, med henblik på at opnå en positiv udtalelse fra dette. Direktøren bør have mulighed for at trække forelagte udkast til udtalelser, henstillinger og afgørelser tilbage, hvis direktøren er uenig i repræsentantskabets ændringsforslag, og at forelægge en ny tekst efter visseprocedurer, der er omhandlet i artikel 22, stk. 5, litra a), og artikel 24, stk. 2. Direktøren bør have mulighed for på et hvilket som helst trin i proceduren at anmode om en positiv udtalelse fra repræsentantskabet om et nyt eller ændret udkast.

(37)

ACER bør have tilstrækkelige ressourcer til at udføre sine opgaver. ACER bør primært finansieres over Unionens almindelige budget. Gebyrer forbedrer ACER's finansiering og bør dække dets omkostninger for så vidt angår tjenester ydet til markedsdeltagere eller enheder, der handler på deres vegne, for at sætte dem i stand til at indberette data i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1227/2011 på en effektiv, virkningsfuld og sikker måde. De ressourcer, hvormed de regulerende myndigheder i dag i fællesskab bidrager til deres samarbejde på EU-plan, bør fortsat være til rådighed for ACER. Unionens budgetprocedure bør fortsat være gældende for alle tilskud, der konteres Unionens almindelige budget. Revisionen bør endvidere udføres af en uafhængig ekstern revisor i henhold til artikel 107 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (14).

(38)

ACER's budget bør løbende vurderes af budgetmyndigheden under hensyntagen til ACER's arbejdsbyrde, til ACER's resultater og til ACER's målsætninger om at arbejde hen imod et indre marked for energi og bidrage til energisikkerhed til gavn for forbrugere i Unionen. Budgetmyndigheden bør sikre, at de bedste standarder for effektivitet er opfyldt.

(39)

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (»Oversættelsescentret«) bør udføre oversættelse for alle EU-agenturer. Hvis ACER har særlige vanskeligheder med Oversættelsescentrets tjenester, bør ACER have mulighed for at påberåbe sig den mekanisme, der er etableret i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 (15) og som i sidste instans kan føre til, at der inddrages andre tjenesteydere under Oversættelsescentrets tilsyn.

(40)

ACER bør have et fagligt højt kvalificeret personale. Det bør især drage fordel af kompetencen og erfaringerne hos udstationeret personale fra de regulerende myndigheder, Kommissionen og medlemsstaterne. Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (»tjenestemandsvedtægten«) og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De europæiske Fællesskaber (»ansættelsesvilkårene«), fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (16), og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget om anvendelsen af tjenestemandsvedtægten og ansættelsesvilkårene, bør finde anvendelse på ACER's personale. Bestyrelsen bør vedtage passende gennemførelsesregler efter aftale med Kommissionen.

(41)

Det bør være muligt for direktørens og repræsentantskabets reguleringsmæssige arbejde i henhold til denne forordning at blive bistået af arbejdsgrupper.

(42)

ACER bør anvende de almindelige regler om aktindsigt i dokumenter beroende hos EU-organer. Bestyrelsen bør fastsætte de praktiske foranstaltninger med henblik på beskyttelse af forretningsmæssigt følsomme data og persondata.

(43)

Gennem de regulerende myndigheders samarbejde inden for ACER er det åbenlyst, at flertalsafgørelser er en væsentlig forudsætning for at opnå fremskridt med hensyn til spørgsmål vedrørende det indre marked for energi, der har afgørende økonomiske virkninger i adskillige medlemsstater. De regulerende myndigheder bør derfor fortsat stemme på grundlag af flertal på to tredjedele i repræsentantskabet. ACER bør, hvor det er hensigtsmæssigt, stå til ansvar over for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

(44)

Lande, der ikke er medlemmer af Unionen, bør kunne deltage i ACER's arbejde i henhold til passende aftaler, der indgås af Unionen.

(45)

Målene for denne forordning, nemlig samarbejde på EU- plan mellem de regulerende myndigheder og deres deltagelse i udøvelsen af funktioner med en EU-dimension, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU- plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(46)

ACER's hjemsted er i Ljubljana, som fastlagt i afgørelse 2009/913/EU (17). ACER's hjemsted er centrum for dets aktiviteter og lovpligtige funktioner.

(47)

ACER's værtsmedlemsstat bør sikre de bedst mulige vilkår for, at ACER kan fungere smidigt og effektivt, herunder tilbud om flersproget skoleundervisning med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser. Hjemstedsaftalen mellem Republikken Sloveniens regering og ACER, som omfatter disse krav sammen med dens gennemførelsesbestemmelser, blev indgået den 26. november 2010 og trådte i kraft den 10. januar 2011 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Kapitel I

Målsætninger og opgaver

Artikel 1

Oprettelse og mål

1.   Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (»ACER«).

2.   Formålet med ACER er at bistå de regulerende myndigheder, som er omhandlet i artikel 57 i direktiv (EU) 2019/944 og artikel 39 i direktiv 2009/73/EF, med på EU-plan at udføre de reguleringsopgaver, der varetages i medlemsstaterne, og om nødvendigt koordinere disse myndigheders indsats samt mægle og løse uoverensstemmelser imellem dem i overensstemmelse med artikel 6, stk. 10, i denne forordning. ACER bidrager endvidere til fastlæggelsen af fælles regulerings- og tilsynspraksisser af høj kvalitet og bidrager derved til en konsistent, effektiv og virkningsfuld anvendelse af EU-retten med henblik på at nå Unionens klima- og energimål.

3.   ACER handler ved udførelsen af sine opgaver uafhængigt, objektivt og i Unionens interesse. ACER træffer selvstændige afgørelser uafhængigt af private og erhvervsmæssige interesser.

Artikel 2

Arten af ACER's retsakter

ACER:

a)

afgiver udtalelser og henstillinger rettet til transmissionssystemoperatører, ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, EU DSO-enheden, regionale koordinationscentre og udpegede elektricitetsmarkedsoperatører

b)

afgiver udtalelser og henstillinger rettet til regulerende myndigheder

c)

afgiver udtalelser og henstillinger rettet til Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen

d)

udsteder konkrete afgørelser om fremlæggelse af oplysninger i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, artikel 7, stk. 2, litra b), og artikel 8, litra c); om godkendelse af metoderne, vilkårene og betingelserne i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, og artikel 5, stk. 2, 3 og 4; om revision af budområder som omhandlet i artikel 5, stk. 7; om tekniske spørgsmål som omhandlet i artikel 6, stk. 1; om mægling mellem regulerende myndigheder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 10; vedrørende de regionale koordinationscentres som omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra a), om godkendelse og ændring af metoder og beregninger og tekniske specifikationer som omhandlet i artikel 9, stk. 1; om godkendelse og ændring af metoder som omhandlet i artikel 9, stk. 3; om undtagelser som omhandlet i artikel 10; om infrastruktur som omhandlet i artikel 11, litra d); og om spørgsmål vedrørende engrosmarkedets integritet og gennemsigtighed i henhold til artikel 12.

e)

forelægger Kommissionen ikkebindende overordnede retningslinjer i overensstemmelse med artikel 59 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 (18) og artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 (19).

Artikel 3

Generelle opgaver

1.   ACER kan på anmodning af Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen eller på eget initiativ afgive udtalelse eller fremsætte henstillinger til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om samtlige de spørgsmål, der vedrører formålet med dets oprettelse.

2.   På ACER's anmodning fremlægger de regulerende myndigheder, ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, de regionale koordinationscentre, EU DSO-enheden, transmissionssystemoperatørerne og de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører de oplysninger for ACER, der er nødvendige for, at ACER kan udføre sine opgaver i henhold til denne forordning, medmindre ACER allerede har anmodet om og modtaget sådanne oplysninger.

Med henblik på anmodninger om oplysninger som omhandlet i første afsnit, har ACER beføjelse til at udstede afgørelser. ACER angiver i sine afgørelser formålet med sin anmodning, henviser til det retsgrundlag, i henhold til hvilket der anmodes om oplysninger, og angiver en tidsfrist for fremlæggelsen af oplysningerne. Tidsfristen skal stå i rimeligt forhold til anmodningen.

ACER må kun anvende fortrolige oplysninger, som det har modtaget i medfør af denne forordning, til brug for udførelsen af de opgaver, det er tillagt i denne forordning. ACER sørger for passende databeskyttelse af alle oplysninger i henhold til artikel 41.

Artikel 4

ACER's opgaver for så vidt angår samarbejdet mellem transmissionssystemoperatører og distributionssystemoperatører

1.   ACER afgiver en udtalelse til Kommissionen om udkast til vedtægter, medlemsfortegnelse og udkast til forretningsorden for ENTSO for elektricitet i overensstemmelse med artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) 2019/943 og for ENTSO for gas i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2009 samt for EU DSO-enheden i overensstemmelse med artikel 53, stk. 3, i forordning (EU) 2019/943.

2.   ACER overvåger varetagelsen af de opgaver, der påhviler ENTSO for elektricitet i overensstemmelse med artikel 32 i forordning (EU) 2019/943 og ENTSO for gas i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 715/2009 samt EU DSO-enheden som fastsat i artikel 55 i forordning (EU) 2019/943.

3.   ACER kan afgive en udtalelse

a)

til ENTSO for elektricitet i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/943 og til ENTSO for gas i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2009 om netregler

b)

til ENTSO for elektricitet i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2019/943 og til ENTSO for gas i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 715/2009 om udkastet til årligt arbejdsprogram, udkastet til EU-dækkende netudviklingsplan og andre relevante dokumenter omhandlet i artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2019/943 og artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 715/2009 under hensyntagen til målene om ikkediskrimination, effektiv konkurrence og effektivt og sikkert fungerende indre markeder for elektricitet og naturgas

c)

til EU DSO-enheden om udkastet til årligt arbejdsprogram og andre relevante dokumenter omhandlet i artikel 55, stk. 2, i forordning (EU) 2019/943, under hensyntagen til målene om ikkediskrimination, effektiv konkurrence og et effektivt og sikkert fungerende indre marked for elektricitet.

4.   ACER godkender, hvor det er hensigtsmæssigt, efter at have anmodet om ajourføringer af de udkast, som transmissionssystemoperatørerne har forelagt, metoden for anvendelse af flaskehalsindtægter i henhold til artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) 2019/943.

5.   ACER afgiver på grundlag af faktiske omstændigheder en behørigt begrundet udtalelse og henstillinger til ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, hvis det mener, at det udkast til årligt arbejdsprogram eller det udkast til EU-dækkende netudviklingsplan, det har fået forelagt i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) 2019/943 og artikel 9, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 715/2009, ikke bidrager til ikkediskrimination, effektiv konkurrence og et effektivt fungerende marked eller et tilstrækkeligt niveau i den grænseoverskridende sammenkobling, der er åben for tredjepartsadgang, eller ikke overholder de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2019/943 og direktiv (EU) 2019/944 eller forordning (EF) nr. 715/2009 og direktiv 2009/73/EF.

6.   De relevante regulerende myndigheder koordinerer med henblik på i fællesskab at vurdere, om EU DSO-enheden, ENTSO for elektricitet eller regionale koordinationscentre har undladt at efterleve deres forpligtelser i henhold til EU-retten, og træffer passende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, litra c), og artikel 62, stk. 1, litra f), i direktiv (EU) 2019/944.

Efter anmodning fra en eller flere regulerende myndigheder eller på eget initiativ afgiver ACER en begrundet udtalelse samt en henstilling til ENTSO for elektricitet, EU DSO-enheden eller de regionale koordinationscentre vedrørende efterlevelse af deres forpligtelser.

7.   Konstaterer ACER i en begrundet udtalelse, at ENTSO for elektricitet, EU DSO-enheden eller et regionalt koordinationscenter muligvis ikke efterlever deres respektive forpligtelser, skal de berørte regulerende myndigheder med enstemmighed træffe koordinerede afgørelser, der fastslår, hvorvidt der foreligger manglende efterlevelse af de relevante forpligtelser, og i givet fald fastsætter de foranstaltninger, som ENTSO for elektricitet, EU DSO-enheden eller et regionalt koordinationscenter skal træffe for at afhjælpe denne manglende efterlevelse. Lykkes det ikke for de regulerende myndigheder at træffe sådanne koordinerede afgørelser med enstemmighed inden for fire måneder efter datoen for de regulerende myndigheders modtagelse af ACER's begrundede udtalelse, forelægges sagen for ACER med henblik på en afgørelse i henhold til artikel 6, stk. 10.

8.   Er ENTSO for elektricitets, EU DSO-enhedens eller et regionalt koordinationscenters manglende efterlevelse, der blev konstateret i henhold til denne artikels stk. 6 eller 7, ikke blevet afhjulpet inden for tre måneder, eller har den regulerende myndighed i den medlemsstat, hvor enheden har sit hjemsted, ikke truffet foranstaltninger for at sikre efterlevelse, udsteder ACER en henstilling til den regulerende myndighed om at træffe foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, litra c), og artikel 62, stk. 1, litra f), i direktiv (EU) 2019/944 for at sikre, at ENTSO for elektricitet, EU DSO-enheden eller det regionale koordinationscenter overholder deres forpligtelser, og underretter Kommissionen.

Artikel 5

ACER's opgaver for så vidt angår udarbejdelse og gennemførelse af netregler og retningslinjer

1.   ACER deltager i udarbejdelsen af netregler i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EU) 2019/943 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 715/2009 samt af retningslinjer i overensstemmelse med artikel 61, stk. 6, i forordning (EU) 2019/943. ACER skal navnlig:

a)

forelægge Kommissionen ikkebindende overordnede retningslinjer, hvor ACER bliver anmodet herom i henhold til artikel 59, stk. 4, i forordning (EU) 2019/943 eller artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2009. ACER reviderer de overordnede retningslinjer og forelægger dem for Kommissionen igen, hvor det bliver anmodet herom i henhold til artikel 59, stk. 7, i forordning (EU) 2019/943 eller artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 715/2009.

b)

afgive en begrundet udtalelse til ENTSO for gas om netreglerne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 7, i forordning (EF) nr. 715/2009

c)

revidere netreglerne i overensstemmelse med artikel 59, stk. 11, i forordning (EU) 2019/943 og artikel 6, stk. 9, i forordning (EF) nr. 715/2009. I sin revision tager ACER hensyn til de fremsatte synspunkter fra de parter, som har været involveret under udarbejdelsen af de reviderede netregler under ledelse af ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas eller EU DSO-enheden, og hører de relevante interessenter om den udgave, som skal forelægges Kommissionen. Med henblik herpå kan ACER, hvor det er hensigtsmæssigt, anvende det udvalg, der nedsættes i henhold til netreglerne. ACER indberetter resultatet af høringerne til Kommissionen. Efterfølgende forelægger ACER de reviderede netregler for Kommissionen i overensstemmelse med artikel 59, stk. 11, i forordning (EU) 2019/943 og artikel 6, stk. 9, i forordning (EF) nr. 715/2009. Har ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas eller EU DSO-enheden undladt at udarbejde netregler, udarbejder og forelægger ACER et udkast til netregler for Kommissionen, hvor det bliver anmodet herom i henhold til artikel 59, stk. 12, i forordning (EU) 2019/943 eller artikel 6, stk. 10, i forordning (EF) nr. 715/2009

d)

afgive en behørigt begrundet udtalelse til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2019/943 eller artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009, hvor ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas eller EU DSO-enheden har undladt at gennemføre en netregel, der er udarbejdet i henhold til artikel 30, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/943 eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2009, eller en netregel, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 59, stk. 3-12, i forordning (EU) 2019/943 og artikel 6, stk. 1-10, i forordning (EF) nr. 715/2009, men som ikke er blevet vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 59, stk. 13, i forordning (EU) 2019/943 og artikel 6, stk. 11, i forordning (EF) nr. 715/2009.

e)

overvåge og analysere gennemførelsen af de netregler, som Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EU) 2019/943 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 715/2009, og de retningslinjer, der vedtages i overensstemmelse med artikel 61 i forordning (EU) 2019/943, og deres virkning på harmoniseringen af gældende regler, der tager sigte på at lette markedsintegrationen, samt på ikke-diskrimination, reel konkurrence og et effektivt fungerende marked, og aflægge rapport til Kommissionen.

2.   Hvor en af de følgende retsakter indeholder bestemmelser om udarbejdelse af forslag til fælles vilkår og betingelser eller metoder til gennemførelse af netregler og retningslinjer, der kræver godkendelse af alle regulerende myndigheder, forelægges disse forslag til fælles vilkår og betingelser eller metoder for ACER til revision og godkendelse:

a)

en lovgivningsmæssig EU-retsakt vedtaget i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure

b)

netregler og retningslinjer vedtaget inden den 4. juli 2019 og senere revisioner af disse netregler og retningslinjer, eller

c)

netregler og retningslinjer vedtaget som gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (20).

3.   Hvor en af de følgende retsakter indeholder bestemmelser om udarbejdelse af forslag til vilkår og betingelser eller metoder til gennemførelse af netregler og retningslinjer, der kræver godkendelse af alle de regulerende myndigheder i den berørte region, skal disse regulerende myndigheder nå til enighed med enstemmighed om de fælles vilkår og betingelser eller metoder, der skal godkendes af disse regulerende myndigheder:

a)

en lovgivningsmæssig EU-retsakt vedtaget i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure

b)

netregler og retningslinjer vedtaget inden den 4. juli 2019 og senere revisioner af disse netregler og retningslinjer, eller

c)

netregler og retningslinjer vedtaget som gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

De i første afsnit omhandlede forslag meddeles ACER senest en uge efter deres forelæggelse for disse regulerende myndigheder. De regulerende myndigheder kan i henhold til artikel 6, stk. 10, andet afsnit, litra b), forelægge forslagene for ACER med henblik på godkendelse og skal i henhold til artikel 6, stk. 10, andet afsnit, litra a), gøre dette, hvor der ikke foreligger en enstemmig afgørelse som omhandlet i første afsnit.

Direktøren eller repræsentantskabet, der handler på eget initiativ eller på forslag fra et eller flere af sine medlemmer, kan pålægge de regulerende myndigheder i den berørte region at forelægge forslaget for ACER med henblik på godkendelse. En sådan anmodning skal begrænses til tilfælde, hvor det regionalt aftalte forslag vil have reelle konsekvenser for det indre marked for energi eller for forsyningssikkerheden uden for regionen.

4.   ACER har, uden at det berører stk. 2 og 3, beføjelse til at træffe en afgørelse i henhold til artikel 6, stk. 10, hvor de kompetente regulerende myndigheder ikke når til enighed om vilkår og betingelser eller metoder for gennemførelse af nye netregler og retningslinjer, der er vedtaget som delegerede retsakter efter den 4. juli 2019, såfremt disse vilkår og betingelser eller metoder kræver godkendelse af alle regulerende myndigheder eller af alle de regulerende myndigheder i den berørte region.

5.   Senest den 31. oktober 2023 og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om det eventuelle behov for yderligere at styrke ACER's inddragelse i udarbejdelsen og vedtagelsen af vilkår og betingelser eller metoder for gennemførelsen af netregler og retningslinjer, der er vedtaget som delegerede retsakter efter den 4. juli 2019. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal rapporten ledsages af et forslag til retsakt om overførsel eller ændring af de nødvendige beføjelser til ACER.

6.   Før ACER godkender vilkårene og betingelserne eller metoderne omhandlet i stk. 2 og 3, reviderer og ændrer de regulerende myndigheder eller, hvor det er kompetent, ACER dem, hvor det er nødvendigt i samråd med ENTSO for elektricitet, ENTSO for gas eller EU DSO-enheden, for at sikre, at de er i overensstemmelse med formålet med netreglerne eller retningslinjerne, og at de bidrager til markedsintegration, ikkediskrimination, effektiv konkurrence og et velfungerende marked. ACER træffer afgørelse om godkendelse inden for den frist, der er anført i de relevante netregler og retningslinjer. Denne periode begynder dagen efter den dato, hvor forslaget blev forelagt ACER.

7.   ACER udfører sine opgaver for så vidt angår revisionen af budområderne i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2019/943.

8.   ACER overvåger det i artikel 34 i forordning (EU) 2019/943 og artikel 12 i forordning (EF) nr. 715/2009 omhandlede regionale samarbejde mellem transmissionssystemoperatører og tager ved udarbejdelsen af sine udtalelser, henstillinger og afgørelser behørigt hensyn til resultaterne af dette samarbejde.

Artikel 6

ACER's opgaver for så vidt angår de regulerende myndigheder

1.   ACER vedtager konkrete afgørelser om tekniske spørgsmål, hvor der er bestemmelser herom i forordning (EU) 2019/943, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv (EU) 2019/944 eller direktiv 2009/73/EF.

2.   ACER kan i overensstemmelse med sit arbejdsprogram, på anmodning af Kommissionen eller på eget initiativ udarbejde henstillinger for at bistå regulerende myndigheder og markedsdeltagere med at dele god praksis.

3.   Kommissionen forelægger senest den 5. juli 2022 og derefter hvert fjerde år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de regulerende myndigheders uafhængighed i henhold til artikel 57, stk. 7, i direktiv (EU) 2019/944.

4.   ACER tilvejebringer en ramme, inden for hvilken de regulerende myndigheder kan samarbejde for at sikre effektiv beslutningstagning om spørgsmål af grænseoverskridende relevans. Det fremmer samarbejdet mellem de regulerende myndigheder og mellem regulerende myndigheder på regionalt plan og på EU-plan og tager ved udarbejdelsen af sine udtalelser, henstillinger og afgørelser hensyn til resultaterne af dette samarbejde. Hvor der efter ACER's opfattelse er behov for bindende regler for et sådant samarbejde, fremsætter det passende henstillinger til Kommissionen.

5.   ACER afgiver på anmodning af en eller flere regulerende myndigheder eller Kommissionen en faktuel udtalelse om, hvorvidt en afgørelse truffet af en regulerende myndighed efterlever de i forordning (EU) 2019/943, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv (EU) 2019/944 eller direktiv 2009/73/EF omhandlede netregler og retningslinjer eller andre relevante bestemmelser i disse direktiver eller forordninger.

6.   Efterlever en regulerende myndighed ikke en i stk. 5 omhandlet udtalelse fra ACER senest fire måneder efter modtagelsesdatoen, underretter ACER Kommissionen og den berørte medlemsstat herom.

7.   Har en regulerende myndighed i et bestemt tilfælde problemer med anvendelsen af de i forordning (EU) 2019/943, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv (EU) 2019/944 eller direktiv 2009/73/EF omhandlede netregler og retningslinjer, kan den anmode ACER om en udtalelse. ACER afgiver efter høring af Kommissionen sin udtalelse senest tre måneder efter modtagelsesdatoen for en sådan anmodning.

8.   Efter anmodning fra en regulerende myndighed kan ACER yde operationel bistand til denne regulerende myndighed vedrørende undersøgelser i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011.

9.   ACER indgiver udtalelser til den relevante regulerende myndighed og til Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2019/943.

10.   ACER har kompetence til at vedtage konkrete afgørelser om reguleringsmæssige spørgsmål, der påvirker den grænseoverskridende handel eller grænseoverskridende systemsikkerhed, og som kræver en fælles afgørelse fra mindst to regulerende myndigheder, hvor sådanne kompetencer er blevet tillagt de regulerende myndigheder i henhold til en af følgende retsakter:

a)

en lovgivningsmæssig EU-retsakt vedtaget i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure

b)

netregler og retningslinjer vedtaget inden den 4. juli 2019 og senere revisioner af disse netregler og retningslinjer; eller

c)

netregler og retningslinjer vedtaget som gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011:

ACER har kompetence til at vedtage konkrete afgørelser som specificeret i første afsnit i følgende situationer:

a)

hvor de kompetente regulerende myndigheder ikke har kunnet nå til enighed inden for seks måneder fra sagens forelæggelse for den sidste af disse regulerende myndigheder, eller inden for fire måneder i sager i henhold til artikel 4, stk. 7, i denne forordning eller artikel 59, stk. 1, litra c), eller artikel 62, stk. 1, litra f), i direktiv (EU) 2019/944, eller

b)

på grundlag af en fælles anmodning fra de kompetente regulerende myndigheder.

De kompetente regulerende myndigheder kan i fællesskab anmode om, at tidsrummet omhandlet i dettes stykkes andet afsnit, litra a), forlænges med højst seks måneder, bortset fra i sager i henhold til artikel 4, stk. 7, i denne forordning eller artikel 59, stk. 1, litra c), eller artikel 62, stk. 1, litra f), i direktiv (EU) 2019/944.

Hvor beføjelsen til at træffe afgørelse om grænseoverskridende spørgsmål som omhandlet i første afsnit er overdraget til de regulerende myndigheder i nye netregler eller retningslinjer vedtaget som delegerede retsakter efter den 4. juli 2019, har ACER kun beføjelse på et frivilligt grundlag i henhold til dette stykkes andet afsnit, litra b), efter anmodning fra mindst 60 % af de kompetente regulerende myndigheder. Hvor kun to regulerende myndigheder er involveret, kan enhver af dem indbringe sagen for ACER.

Senest den 31. oktober 2023 og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om det eventuelle behov for at forstærke ACER's inddragelse i løsning af uoverensstemmelser mellem regulerende myndigheder vedrørende fælles afgørelse af spørgsmål, for hvilke disse regulerende myndigheder har fået overdraget beføjelsen ved en delegeret retsakt efter den 4. juli 2019. Hvor det er hensigtsmæssigt, ledsages rapporten af et forslag til lovgivningsmæssig retsakt om ændring af sådanne beføjelser eller overdragelse af de nødvendige beføjelser til ACER.

11.   I forbindelse med sin afgørelse i henhold til stk. 10 hører ACER de regulerende myndigheder og relevante transmissionssystemoperatører og underrettes om forslag og bemærkninger fra alle de berørte transmissionssystemoperatører.

12.   Hvis en sag er forelagt for ACER i henhold til stk. 10,

a)

skal ACER træffe en afgørelse inden for seks måneder fra datoen for forelæggelse, eller inden for fire måneder i sager i henhold til artikel 4, stk. 7, i denne forordning eller artikel 59, stk. 1, litra c), eller artikel 62, stk. 1, litra f), i direktiv (EU) 2019/944 og

b)

kan ACER om nødvendigt træffe en midlertidig afgørelse med henblik på at beskytte forsyningssikkerheden eller den operative sikkerhed.

13.   Omfatter de i stk. 10 omhandlede reguleringsmæssige spørgsmål undtagelser som omhandlet i artikel 63 i forordning (EU) 2019/943, eller artikel 36 i direktiv 2009/73/EF, skal fristerne i nærværende forordning ikke lægges sammen med fristerne i de nævnte bestemmelser.

Artikel 7

ACER's opgaver for så vidt angår de regionale koordinationscentre

1.   ACER skal i tæt samarbejde med de regulerende myndigheder og ENTSO for elektricitet overvåge og analysere de regionale koordinationscentres resultater under hensyntagen til de i artikel 46, stk. 3, i forordning (EU) 2019/943 omhandlede rapporter.

2.   Med henblik på hurtigt og effektivt at varetage de i stk. 1 omhandlede opgaver, skal ACER navnlig:

a)

træffe afgørelse om opbygningen af systemdriftsregioner i henhold til artikel 36, stk. 3 og 4, og udstede godkendelser i henhold til artikel 37, stk. 2, i forordning (EU) 2019/943

b)

anmode de regionale koordinationscentre om oplysninger, hvor det er hensigtsmæssigt, i henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2019/943

c)

afgive udtalelser og henstillinger rettet til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

d)

afgive udtalelser og henstillinger rettet til de regionale koordinationscentre.

Artikel 8

ACER's opgaver for så vidt angår de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører

For at sikre, at de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører varetager deres opgaver i henhold til forordning (EU) 2019/943 og Kommissionens forordning 2015/1222 (21), skal ACER:

a)

overvåge de udpegede elektricitetsmarkedsoperatørers fremskridt med hensyn til at fastlægge funktionerne i henhold til forordning (EU) 2015/1222

b)

udarbejde henstillinger til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, i forordning (EU) 2015/1222

c)

anmode de udpegede elektricitetsmarkedsoperatører om oplysninger, hvor det er hensigtsmæssigt.

Artikel 9

ACER's opgaver for så vidt angår produktionens tilstrækkelighed og risikoberedskab

1.   ACER godkender og ændrer om nødvendigt:

a)

forslagene til metoder og beregninger vedrørende den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering i henhold til artikel 23, stk. 3, 4, 6 og 7, i forordning (EU) 2019/943

b)

forslagene til tekniske specifikationer for grænseoverskridende deltagelse i kapacitetsmekanismer i henhold til artikel 26, stk. 11, i forordning (EU) 2019/943.

2.   ACER afgiver i henhold til artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2019/941 en udtalelse om, hvorvidt forskellene mellem den nationale ressourcetilstrækkelighedsvurdering og den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering er begrundede.

3.   ACER godkender og ændrer om nødvendigt metoderne til:

a)

opstilling af elkrisescenarier på regionalt niveau i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2019/941

b)

kortsigtede og sæsonbestemte tilstrækkelighedsvurderinger i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2019/941.

4.   Med hensyn til gasforsyningssikkerheden skal ACER være repræsenteret i gaskoordinationsgruppen i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EU) 2017/1938 og opfylde sine forpligtelser vedrørende permanent tovejskapacitet for sammenkoblinger for gas i henhold til bilag III til forordning (EU) 2017/1938.

Artikel 10

ACER's opgaver for så vidt angår afgørelser om undtagelser og certificering

ACER indrømmer undtagelser som fastsat i artikel 63, stk. 5, i forordning (EU) 2019/943. ACER indrømmer ligeledes undtagelser som fastsat i artikel 36, stk. 4, i direktiv 2009/73/EF, hvor den pågældende infrastruktur er beliggende på mere end én medlemsstats område.

Artikel 11

ACER's opgaver for så vidt angår infrastruktur

Hvad angår den transeuropæiske energiinfrastruktur skal ACER i tæt samarbejde med de regulerende myndigheder og ENTSO for elektricitet og ENTSO for gas:

a)

overvåge fremskridtene, hvad angår gennemførelsen af projekter om etablering af ny kapacitet på samkøringslinjer

b)

overvåge gennemførelsen af de EU-dækkende netudviklingsplaner. Hvis ACER konstaterer uoverensstemmelser mellem disse planer og deres gennemførelse, undersøger det årsagerne til uoverensstemmelserne og udarbejder henstillinger til de berørte transmissionssystemoperatører, regulerende myndigheder eller andre kompetente organer med henblik på gennemførelse af investeringerne i overensstemmelse med de EU-dækkende netudviklingsplaner

c)

opfylde de forpligtelser, der er fastsat i artikel 5, 11 og 13 i forordning (EU) nr. 347/2013

d)

træffe afgørelser om investeringsanmodninger i henhold til artikel 12, stk. 6, i forordning (EU) nr. 347/2013.

Artikel 12

ACER's opgaver for så vidt angår engrosmarkedets integritet og gennemsigtighed

Med henblik på en effektiv overvågning af engrosmarkedets integritet og gennemsigtighed skal ACER i tæt samarbejde med de regulerende myndigheder og andre nationale myndigheder:

a)

overvåge engrosmarkederne, indsamle og dele data og etablere et europæisk register over markedsdeltagere i overensstemmelse med artikel 7-12 i forordning (EU) nr. 1227/2011

b)

udarbejde henstillinger til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EU) nr. 1227/2011

c)

koordinere undersøgelser i henhold til artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1227/2011.

Artikel 13

Tildeling af nye opgaver til ACER

ACER kan under omstændigheder, som Kommissionen tydeligt har fastsat i netregler vedtaget i henhold til artikel 59 i forordning (EU) 2019/943 og retningslinjer vedtaget i henhold til artikel 61 i nævnte forordning eller artikel 23 i forordning (EF) nr. 715/2009, og i forbindelse med spørgsmål, der vedrører formålene med dets oprettelse, tildeles yderligere opgaver, der ikke involverer beføjelser til at træffe afgørelser.

Artikel 14

Høring, gennemsigtighed og proceduremæssige garantier

1.   I forbindelse med udførelsen af sine opgaver, navnlig udarbejdelsen af overordnede retningslinjer i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EU) 2019/943 eller artikel 6 i forordning (EF) nr. 715/2009 og i forbindelse med fremsættelsen af forslag om ændringer af netregler i medfør af artikel 60 i forordning (EU) 2019/943 eller artikel 7 i forordning (EF) nr. 715/2009, foretager ACER omfattende høring tidligt i forløbet af markedsdeltagere, transmissionssystemoperatører, forbrugere, slutbrugere og, hvor det er hensigtsmæssigt, konkurrencemyndigheder, uden at dette berører deres respektive kompetence, på en åben og gennemsigtig måde, navnlig når dets opgaver vedrører transmissionssystemoperatører.

2.   ACER sikrer, at offentligheden og eventuelle interesserede parter, hvor det er hensigtsmæssigt, får objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, navnlig med hensyn til resultaterne af dets arbejde.

Alle dokumenter og mødereferater fra høringsmøder, der afholdes i forbindelse med udarbejdelsen af overordnede retningslinjer i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EU) 2019/943 eller artikel 6 i forordning (EF) nr. 715/2009 eller i forbindelse med den i stk. 1 omhandlede ændring af netregler, offentliggøres.

3.   Inden vedtagelsen af overordnede retningslinjer eller fremsættelsen af forslag til ændring af netregler som omhandlet i stk. 1 oplyser ACER, hvordan der er taget hensyn til de bemærkninger, der er modtaget i forbindelse med høringen, og giver begrundelse, hvor disse bemærkninger ikke er blevet fulgt.

4.   ACER offentliggør på sit websted som minimum dagsordenen, baggrundsdokumenterne og, hvor det er hensigtsmæssigt, mødereferater fra møder i bestyrelsen, repræsentantskabet og klagenævnet.

5.   ACER vedtager og offentliggør en tilstrækkelig og forholdsmæssig forretningsorden i overensstemmelse med proceduren i artikel 19, stk. 1, litra t). Denne forretningsorden skal indeholde bestemmelser, der sikrer en gennemsigtig og rimelig beslutningsproces, som garanterer grundlæggende proceduremæssige rettigheder baseret på retsstatsprincippet, herunder retten til at blive hørt, regler om aktindsigt og de standarder, der er anført i stk. 6, 7 og 8.

6.   Inden ACER vedtager nogen af de konkrete afgørelser som omhandlet i denne forordning, underretter det enhver berørt part om, at det agter at træffe den pågældende afgørelse, og fastsætter under fuld hensyntagen til, hvor meget sagen haster, dens kompleksitet og potentielle konsekvenser, en frist, inden for hvilken den berørte part kan tilkendegive sine synspunkter.

7.   ACER's konkrete afgørelser skal begrundes med henblik på at muliggøre en klage om sagens materielle indhold.

8.   De parter, der er berørt af konkrete afgørelser, skal informeres om deres klagemuligheder i henhold til denne forordning.

Artikel 15

Overvågning af og rapportering om elektricitets- og naturgassektoren

1.   ACER overvåger i tæt samarbejde med Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante nationale myndigheder, herunder de regulerende myndigheder, og uden at dette berører konkurrencemyndighedernes beføjelser, engros- og detailmarkederne for elektricitet og naturgas, særligt detailpriserne for elektricitet og naturgas, overholdelsen af forbrugerrettighederne som fastsat i direktiv (EU) 2019/944 og direktiv 2009/73/EF, markedsudviklingens indvirkning på husholdningskunder, netadgang, herunder adgang for elektricitet, der er produceret fra vedvarende energikilder, de fremskridt, der er nået med hensyn til samkøringslinjer, potentielle hindringer for handel på tværs af grænserne, reguleringsmæssige hindringer for nye markedsdeltagere og mindre aktører, herunder borgerenergifællesskaber, statslige indgreb, som forhindrer priserne i at afspejle den reelle knaphed, herunder sådanne, som er fastlagt i artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) 2019/943, medlemsstaternes fremskridt inden for elektricitetsforsyningssikkerhed baseret på resultaterne i den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering som omhandlet i artikel 23 i nævnte forordning, under hensyntagen til navnlig den efterfølgende evaluering, der er omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2019/941.

2.   ACER offentliggør årligt en rapport om resultaterne af den i stk. 1 omhandlede overvågning. I denne rapport redegør det for eventuelle hindringer for den fulde gennemførelse af de indre markeder for elektricitet og naturgas.

3.   I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten kan ACER forelægge Europa-Parlamentet og Kommissionen en udtalelse om mulige foranstaltninger, der kan træffes, for at fjerne de i stk. 2 omhandlede hindringer.

4.   ACER udarbejder en rapport om bedste praksis vedrørende transmissions- og distributionstarifmetoder i henhold til artikel 18, stk. 9, i forordning (EU) 2019/943.

Kapitel II

ACER's organisation

Artikel 16

Juridisk status

1.   ACER er et EU- organ med status som juridisk person.

2.   ACER har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som national ret tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3.   ACER repræsenteres af dets direktør.

4.   ACER har hjemsted i Ljubljana i Slovenien.

Artikel 17

Administrativ og ledelsesmæssig struktur

ACER består af:

a)

en bestyrelse, der varetager de i artikel 19 fastsatte opgaver

b)

et repræsentantskab, der varetager de i artikel 22 fastsatte opgaver

c)

en direktør, der varetager de i artikel 24 fastsatte opgaver, samt

d)

et klagenævn, der varetager de i artikel 28 fastsatte opgaver.

Artikel 18

Bestyrelsens sammensætning

1.   Bestyrelsen består af ni medlemmer. Hvert medlem har en suppleant. To medlemmer og deres suppleanter udnævnes af Kommissionen, to medlemmer og deres suppleanter udnævnes af Europa-Parlamentet og fem medlemmer og deres suppleanter udnævnes af Rådet. Et medlem af Europa-Parlamentet kan ikke være medlem af bestyrelsen. Et medlem af bestyrelsen kan ikke være medlem af repræsentantskabet.

2.   Bestyrelsesmedlemmernes og deres suppleanters mandatperiode er fire år og kan fornyes én gang. Den første mandatperiode er seks år for halvdelen af bestyrelsesmedlemmernes og deres suppleanters vedkommende.

3.   Bestyrelsen vælger med et flertal på to tredjedele en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Næstformanden erstatter automatisk formanden, hvis denne er forhindret i at udføre sit hverv. Formandens og næstformandens mandatperiode er to år og kan fornyes én gang. Formandens og næstformandens mandatperiode udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører.

4.   Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøder. Formanden for repræsentantskabet eller repræsentantskabets udpegede repræsentant og direktøren deltager uden stemmeret i drøftelserne, medmindre bestyrelsen træffer afgørelse om andet for så vidt angår direktøren. Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder mindst to gange om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af formanden eller på anmodning af Kommissionen eller af mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan indbyde personer, som kan have relevante synspunkter, til at overvære bestyrelsesmøderne som observatører. Bestyrelsesmedlemmerne kan, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere og eksperter. Bestyrelsens sekretariatsfunktioner varetages af ACER.

5.   Bestyrelsen vedtager sine afgørelser med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer, medmindre andet fastlægges i denne forordning. Hvert bestyrelsesmedlem eller suppleant har én stemme.

6.   Forretningsordenen indeholder nærmere bestemmelser for:

a)

afstemningsreglerne, navnlig reglerne for, hvornår et medlem kan handle på vegne af et andet medlem, samt, hvor det er hensigtsmæssigt, også reglerne for, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig, samt

b)

rotationsreglerne i forbindelse med fornyelsen af de medlemmer af bestyrelsen, som udnævnes af Rådet, således at der sikres balance i medlemsstaternes deltagelse over tid.

7.   Uden at det berører rollen for de medlemmer, der udnævnes af Kommissionen, forpligter medlemmerne af bestyrelsen sig til at handle uafhængigt og objektivt i Unionens interesse som helhed og uden at søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ. Hvert medlem afgiver med henblik herpå en skriftlig loyalitetserklæring og en skriftlig interesseerklæring, hvori vedkommende anfører enten, at vedkommende ikke har nogen interesser, der kan anses for at berøre vedkommendes uafhængighed, eller at vedkommende har visse direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre vedkommendes uafhængighed. ACER offentliggør årligt disse erklæringer.

Artikel 19

Bestyrelsens opgaver

1.   Bestyrelsen:

a)

udnævner direktøren i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2, efter at have hørt repræsentantskabet og opnået dets positive udtalelse i overensstemmelse med artikel 22, stk. 5, litra c), og forlænger vedkommendes mandatperiode eller afskediger om nødvendigt vedkommende

b)

udnævner formelt medlemmerne af repræsentantskabet, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1

c)

udnævner formelt medlemmerne af klagenævnet i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2

d)

sikrer, at ACER varetager sit kommissorium og udfører de opgaver, det er pålagt, i overensstemmelse med denne forordning

e)

vedtager det i artikel 20, stk. 1, omhandlede programmeringsdokument med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer og ændrer det, hvis det er relevant, i overensstemmelse med artikel 20, stk. 3

f)

vedtager med et flertal på to tredjedele ACER's årlige budget og udøver sine øvrige budgetmæssige opgaver i overensstemmelse med artikel 31-35

g)

træffer efter samtykke fra Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den skal acceptere testamentariske gaver eller donationer eller tilskud fra andre EU-kilder eller andre frivillige bidrag fra medlemsstaterne eller fra de regulerende myndigheder. De finansieringskilder, der er anført i dette stykke, behandles i den udtalelse, som afgives af bestyrelsen i henhold til artikel 35, stk. 4

h)

udøver efter at have hørt repræsentantskabet disciplinær myndighed over direktøren. Derudover udøver den i overensstemmelse med stk. 2 over for ACER's ansatte de beføjelser, som i henhold til tjenestemandsvedtægten er overdraget til ansættelsesmyndigheden, og de beføjelser, som i henhold til ansættelsesvilkårene er overdraget til den myndighed, der har beføjelse til at indgå ansættelseskontrakter

i)

fastlægger i henhold til artikel 39, stk. 2, ACER's gennemførelsesbestemmelser for at give effekt til tjenestemandsvedtægten og ansættelsesvilkårene i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægtens artikel 110

j)

vedtager praktiske foranstaltninger vedrørende retten til aktindsigt i ACER's dokumenter i overensstemmelse med artikel 41

k)

vedtager og offentliggør årsrapporten om ACER's virksomhed på grundlag af det i artikel 24, stk. 1, litra i), omhandlede udkast og forelægger denne rapport senest den 1. juli hvert år for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Årsrapporten om ACER's virksomhed skal indeholde en af repræsentantskabet godkendt særskilt afdeling om ACER's reguleringsvirksomhed det pågældende år

l)

vedtager sin egen forretningsorden og offentliggør den

m)

vedtager de finansielle bestemmelser for ACER i henhold til artikel 36

n)

vedtager en strategi for bekæmpelse af svig, som står i rimeligt forhold til risikoen for svig, og hvori der tages højde for omkostningerne og fordelene ved de foranstaltninger, der skal gennemføres

o)

vedtager regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blandt sine medlemmer og blandt medlemmerne af klagenævnet

p)

vedtager og ajourfører regelmæssigt de kommunikations- og formidlingsplaner, der er omhandlet i artikel 41

q)

udnævner en regnskabsfører, omfattet af tjenestemandsvedtægten og ansættelsesvilkårene, som skal være fuldstændig uafhængig i udøvelsen af sit hverv

r)

sikrer hensigtsmæssig opfølgning på resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer, samt fra undersøgelser, der er foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

s)

giver bemyndigelse til indgåelsen af samarbejdsaftaler i overensstemmelse med artikel 43.

t)

vedtager og offentliggør den i artikel 14, stk. 5, omhandlede forretningsorden på grundlag af et forslag fra direktøren i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, litra b), og efter at have hørt repræsentantskabet og indhentet dettes positive udtalelse i overensstemmelse med artikel 22, stk. 5, litra f).

2.   I henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen på grundlag af artikel 2, stk. 1, i tjenestemandsvedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene en afgørelse, hvorved den delegerer relevante beføjelser, som tilkommer ansættelsesmyndigheden, til direktøren og fastlægger betingelserne for, hvornår denne delegation af beføjelser kan suspenderes. Direktøren skal have beføjelse til at kunne videredelegere disse beføjelser.

3.   De beføjelser, der tilkommer ansættelsesmyndigheden, og som er delegeret til direktøren, eller som direktøren har videredelegeret, kan bestyrelsen ved en afgørelse under ekstraordinære omstændigheder midlertidigt suspendere til fordel for sig selv, eller den kan delegere dem til et af sine medlemmer eller til en anden ansat end direktøren. De ekstraordinære omstændigheder skal være strengt begrænset til administrative, budgetmæssige eller ledelsesmæssige spørgsmål og må ikke berøre direktørens fulde uafhængighed under dennes udførelse af sine opgaver i henhold til artikel 24, stk. 1, litra c).

Artikel 20

Årlig og flerårig programmering

1.   Hvert år udarbejder direktøren et udkast til programmeringsdokument, der indeholder en årlig og en flerårig programmering, og forelægger udkastet til programmeringsdokument for bestyrelsen og repræsentantskabet.

Bestyrelsen vedtager udkastet til programmeringsdokument efter at have modtaget en positiv udtalelse fra repræsentantskabet og forelægger udkastet til programmeringsdokument for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. januar.

Udkastet til programmeringsdokument skal være i overensstemmelse med det foreløbige udkast til overslag, der er udarbejdet i henhold til artikel 33, stk. 1, 2 og 3.

Bestyrelsen vedtager programmeringsdokumentet under hensyntagen til Kommissionens udtalelse, efter at have modtaget en positiv udtalelse fra repræsentantskabet, og efter at direktøren har præsenteret det for Europa-Parlamentet. Bestyrelsen forelægger programmeringsdokumentet for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. december.

Programmeringsdokumentet vedtages med forbehold af den årlige budgetprocedure og offentliggøres.

Programmeringsdokumentet bliver endeligt, når det almindelige budget er endeligt vedtaget, og justeres om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

2.   Den årlige programmering i programmeringsdokumentet skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, herunder en henvisning til de af ACER's arbejdsgrupper, der har til opgave at bidrage til udarbejdelsen af de respektive dokumenter, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Den årlige programmering skal være i overensstemmelse med den i stk. 4 omhandlede flerårige programmering. Det skal anføres klart i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår.

3.   Bestyrelsen ændrer det vedtagne programmeringsdokument, hvor ACER tildeles en ny opgave.

Væsentlige ændringer af programmeringsdokumentet skal vedtages efter den samme procedure som gælder for det oprindelige programmeringsdokument. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikkevæsentlige ændringer i programmeringsdokumentet til direktøren.

4.   Den flerårige programmering i programmeringsdokumentet skal indeholde den overordnede strategiske programmering, herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Det skal også indeholde programmeringen af ressourcer, herunder det flerårige budget og personale.

Programmeringen af ressourcer ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres, hvor det er hensigtsmæssigt, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af den i artikel 45 omhandlede evaluering.

Artikel 21

Repræsentantskabets sammensætning

1.   Repræsentantskabet består af:

a)

overordnede repræsentanter for de regulerende myndigheder i overensstemmelse med artikel 57, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/944 og artikel 39, stk. 1, i direktiv 2009/73/EF, og en suppleant pr. medlemsstat udpeget blandt nuværende overordnede embedsmænd hos disse myndigheder, som alle udpeges af den regulerende myndighed

b)

en repræsentant for Kommissionen uden stemmeret.

Kun én repræsentant for hver medlemsstats regulerende myndighed må være en del af repræsentantskabet.

2.   Repræsentantskabet vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Næstformanden erstatter formanden, hvis denne er forhindret i at udføre sit hverv. Formandens og næstformandens mandatperiode er to og et halvt år og kan fornyes. Formandens og næstformandens mandatperiode udløber under alle omstændigheder, når deres medlemskab af repræsentantskabet ophører.

Artikel 22

Repræsentantskabets opgaver

1.   Repræsentantskabet træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer, idet hvert medlem har én stemme.

2.   Repræsentantskabet vedtager og offentliggør sin forretningsorden, som skal indeholde nærmere bestemmelser for afstemningsregler, navnlig reglerne for, hvornår et medlem kan handle på vegne af et andet medlem, samt, hvor det er hensigtsmæssigt, også reglerne for, hvornår repræsentantskabet er beslutningsdygtigt. Forretningsordenen kan foreskrive specifikke arbejdsmetoder for behandlingen af spørgsmål, der opstår i forbindelse med regionale samarbejdsinitiativer.

3.   Repræsentantskabet handler uafhængigt i udførelsen af de opgaver, der pålægges det ved denne forordning, uden at dette berører de medlemmer, der handler på vegne af deres respektive regulerende myndigheder, og må ikke søge eller efterleve instrukser fra en medlemsstats regering, fra Kommissionen eller fra en anden offentlig eller privat enhed.

4.   Repræsentantskabets sekretariatsfunktioner varetages af ACER.

5.   Repræsentantskabet:

a)

afgiver udtalelse og fremsætter, hvor det er hensigtsmæssigt, bemærkninger og ændringsforslag til teksten til direktørens forslag til de i artikel 3, stk. 1, artikel 4-8, artikel 9, stk. 1 og 3, artikel 10, artikel 11, litra c), artikel 13, artikel 15, stk. 4, samt artikel 30 og 43 omhandlede udkast til udtalelser, henstillinger og afgørelser, der behandles med henblik på vedtagelse

b)

bistår inden for sine beføjelser direktøren med vejledning vedrørende varetagelsen af direktørens opgaver med undtagelse af de opgaver, ACER udfører i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011, og bistår ACER's arbejdsgrupper, der er nedsat i henhold til artikel 30, med vejledning

c)

afgiver udtalelse til bestyrelsen om den ansøger, der skal udnævnes til direktør i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), og artikel 23, stk. 2

d)

godkender programmeringsdokumentet i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1

e)

godkender i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra k), og artikel 24, stk. 1, litra i), årsrapportens særskilte afdeling om ACER's reguleringsvirksomhed

f)

afgiver udtalelse til bestyrelsen om forretningsordenen i henhold til artikel 14, stk. 5, og artikel 30, stk. 3

g)

afgiver udtalelse til bestyrelsen om de i artikel 41 omhandlede kommunikations- og formidlingsplaner

h)

afgiver udtalelse til bestyrelsen om de proceduremæssige regler for de i artikel 43 omhandlede forbindelser med tredjelande eller internationale organisationer.

6.   Europa-Parlamentet underrettes om udkastet til dagsorden for repræsentantskabets kommende møder mindst to uger forud for et møde. Senest to uger efter disse møder sendes udkastet til mødeprotokol til Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet kan opfordre formanden for repræsentantskabet eller næstformanden til, med fuld respekt for deres uafhængighed, at afgive en erklæring over for sit kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af dette udvalg.

Artikel 23

Direktøren

1.   ACER ledes af en direktør, der handler i overensstemmelse med den i artikel 22, stk. 5, litra b), omhandlede vejledning og, hvis det er fastsat i denne forordning, i overensstemmelse med repræsentantskabets udtalelser. Med forbehold af bestyrelsens og repræsentantskabets respektive roller i forbindelse med direktørens opgaver, må direktøren ikke søge eller efterleve instrukser fra nogen regering, fra EU-institutioner eller fra nogen offentlig eller privat enhed eller person. Direktøren står til ansvar over for bestyrelsen for så vidt angår administrative, budgetmæssige og ledelsesmæssige anliggender, men forbliver fuldt uafhængig i udførelsen af sine opgaver i henhold til artikel 24, stk. 1, litra c). Direktøren kan deltage i repræsentantskabets møder som observatør.

2.   Direktøren udnævnes af bestyrelsen efter positiv udtalelse fra repræsentantskabet på grundlag af sine kvalifikationer samt kompetencer og erfaring med relevans for energisektoren fra en liste med mindst tre ansøgere, som er indstillet af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Før udnævnelsen afgiver den ansøger, bestyrelsen har valgt, en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvarer spørgsmål fra medlemmerne af dette udvalg. Ved indgåelsen af kontrakten med direktøren repræsenteres ACER af bestyrelsesformanden

3.   Direktørens embedsperiode er fem år. Inden for de sidste ni måneder af denne periode foretager Kommissionen en vurdering. I vurderingen undersøger Kommissionen navnlig følgende:

a)

direktørens arbejdsindsats

b)

ACER's opgaver og behov i de følgende år.

4.   Bestyrelsen kan efter indstilling fra Kommissionen, efter høring af repræsentantskabet og under størst mulig hensyntagen til vurderingsrapporten og repræsentantskabets udtalelse, og kun såfremt det kan begrundes på grundlag af ACER's opgaver og behov, forlænge direktørens embedsperiode én gang med højst fem år. En direktør, hvis embedsperiode er blevet forlænget, må ikke deltage i en anden udvælgelsesprocedure for samme stilling ved udgangen af den forlængede periode.

5.   Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge direktørens embedsperiode. Inden for én måned inden forlængelsen af embedsperioden kan direktøren opfordres til at afgive en erklæring over for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af dette udvalg.

6.   Hvis vedkommendes embedsperiode ikke forlænges, forbliver direktøren i embedet, indtil vedkommendes efterfølger er udnævnt.

7.   Direktøren kan kun afskediges efter afgørelse truffet af bestyrelsen og efter positiv udtalelse fra repræsentantskabet. Bestyrelsen træffer en sådan afgørelse med et flertal på to tredjedele af medlemmerne.

8.   Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode direktøren om at aflægge beretning om udførelsen af dennes opgaver og pligter. Europa-Parlamentet kan også opfordre direktøren til at afgive en erklæring over for sit kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af dette udvalg.

Artikel 24

Direktørens opgaver

1.   Direktøren:

a)

er ACER's juridiske repræsentant og er ansvarlig for dets daglige ledelse

b)

forbereder bestyrelsens møder, deltager uden stemmeret i bestyrelsens arbejde og er ansvarlig for at gennemføre bestyrelsens afgørelser

c)

affatter, gennemfører høringer om, vedtager og offentliggør udtalelser, henstillinger og afgørelser

d)

er ansvarlig for gennemførelsen af ACER's årlige arbejdsprogram efter vejledning fra repræsentantskabet og under bestyrelsens administrative kontrol

e)

træffer de nødvendige foranstaltninger, især med hensyn til vedtagelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, til at sikre, at ACER fungerer i overensstemmelse med denne forordning

f)

udarbejder hvert år et udkast til ACER's arbejdsprogram for det følgende år og forelægger det efter bestyrelsens godkendelse for repræsentantskabet, Europa-Parlamentet og Kommissionen senest den 31. januar hvert år

g)

er ansvarlig for at gennemføre programmeringsdokumentet og for at aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

h)

udarbejder et foreløbigt udkast til overslag for ACER i henhold til artikel 33, stk. 1, og gennemfører ACER's budget i overensstemmelse med artikel 34 og 35

i)

udarbejder hvert år et udkast til årsrapport, herunder en særskilt afdeling om ACER's reguleringsvirksomhed og en afdeling om finansielle og administrative anliggender, som forelægges for bestyrelsen

j)

udarbejder en handlingsplan, som følger op på konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt på undersøgelser, der er foretaget af OLAF, og aflægger statusrapport to gange om året til Kommissionen og aflægger regelmæssigt statusrapport til bestyrelsen

k)

er ansvarlig for at afgøre, om det af hensyn til en effektiv udførelse af ACER's opgaver er nødvendigt at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater.

Før direktøren træffer afgørelse om at oprette et lokalt kontor, jf. første afsnit, litra k), hører vedkommende den eller de berørte medlemsstater, herunder den medlemsstat, hvor ACER har sit hjemsted, og indhenter forudgående godkendelse fra Kommissionen og bestyrelsen. Afgørelsen baseres på en passende cost-benefit-analyse og angiver, hvilket omfang det lokale kontors påtænkte foranstaltninger har, således at der ikke opstår unødvendige omkostninger og dobbeltarbejde i forhold til ACER's administrative opgaver.

2.   For så vidt angår denne artikels stk. 1, litra c), må de i artikel 3, stk. 1, artikel 4-8, artikel 9, stk. 1 og 3, artikel 10, artikel 11, litra c), artikel 13, artikel 15, stk. 4, samt artikel 30 og 43 omhandlede udtalelser, henstillinger og afgørelser kun vedtages efter en positiv udtalelse fra repræsentantskabet.

I tilstrækkelig tid inden udkast til udtalelser, henstillinger eller afgørelser sættes til afstemning i repræsentantskabet, skal direktøren sende forslagene til udkast til udtalelser, henstillinger eller afgørelser til høring i den relevante arbejdsgruppe.

Direktøren:

a)

tager hensyn til bemærkninger og ændringsforslag fra repræsentantskabet og forelægger det reviderede udkast til udtalelse, henstilling eller afgørelse for repræsentantskabet på ny med henblik på en positiv udtalelse

b)

kan trække forelagte udkast til udtalelser, henstillinger eller afgørelser tilbage, såfremt direktøren forelægger en behørigt begrundet skriftlig forklaring, hvis direktøren er uenig i de ændringsforslag, der er fremsat af repræsentantskabet

Trækkes et udkast til udtalelse, henstilling eller afgørelse tilbage, kan direktøren udstede et nyt forslag til udtalelse, henstilling eller afgørelse efter proceduren i artikel 22, stk. 5, litra a), og i nærværende stykkes andet afsnit. Hvor direktøren afviger fra eller forkaster de bemærkninger og ændringsforslag, som er modtaget fra repræsentantskabet, jf. nærværende stykkes tredje afsnit, litra a), giver direktøren også en behørigt begrundet skriftlig forklaring.

Hvis repræsentantskabet ikke afgiver en positiv udtalelse om den genfremsatte tekst til udkastet til udtalelse, henstilling eller afgørelse, fordi der ikke er taget fyldestgørende hensyn til dets bemærkninger og ændringsforslag i den genfremsatte tekst, kan direktøren revidere teksten til udkastet til udtalelse, henstilling eller afgørelse yderligere i overensstemmelse med de ændringsforslag og bemærkninger, repræsentantskabet har fremsat, med henblik på at opnå en positiv udtalelse fra dette uden yderligere høring af den relevante arbejdsgruppe og uden yderligere skriftlig begrundelse.

Artikel 25

Klagenævnets oprettelse og sammensætning

1.   ACER opretter et klagenævn.

2.   Klagenævnet består af seks ordinære medlemmer og seks suppleanter, der udpeges blandt nuværende eller tidligere overordnede embedsmænd hos de regulerende myndigheder, konkurrencemyndigheder eller andre EU-institutioner eller nationale institutioner, som har relevant erfaring inden for energisektoren. Klagenævnet udpeger selv sin formand.

Klagenævnets medlemmer udnævnes formelt af bestyrelsen efter indstilling fra Kommissionen efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser og efter høring af repræsentantskabet.

3.   Klagenævnet vedtager og offentliggør sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde de nærmere bestemmelser om klagenævnets organisation og virke samt om de regler, der gælder ved klager til nævnet i henhold til artikel 28. Klagenævnet underretter Kommissionen om sit udkast til forretningsorden og om enhver væsentlig ændring af forretningsordenen. Kommissionen kan afgive udtalelse om denne forretningsorden senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af underretningen.

ACER's budget skal omfatte en særskilt budgetpost til finansiering af klagenævnets justitskontor.

4.   Klagenævnets afgørelser træffes med flertal på mindst fire ud af de seks medlemmer. Klagenævnet indkaldes efter behov.

Artikel 26

Klagenævnets medlemmer

1.   Klagenævnets medlemmers mandatperiode er fem år. Denne periode kan forlænges én gang.

2.   Klagenævnets medlemmer træffer afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke bundet af nogen form for instrukser. De må ikke udøve andre funktioner i ACER, i bestyrelsen, i repræsentantskabet eller i nogen af disses arbejdsgrupper. Et medlem af klagenævnet kan ikke afskediges i vedkommendes mandatperiode, medmindre medlemmet er fundet skyldig i en alvorlig forseelse, og bestyrelsen efter høring af repræsentantskabet træffer afgørelse herom.

Artikel 27

Inhabilitet i klagenævnet

1.   Medlemmerne af klagenævnet må ikke deltage i behandlingen af en klage, hvis de har en personlig interesse i sagen, hvis de tidligere har været involveret som repræsentanter for en af sagens parter, eller hvis de har været med til at træffe den afgørelse, som klagen vedrører.

2.   Mener et medlem af klagenævnet af en af de i stk. 1 omhandlede grunde eller af andre grunde, at et af de øvrige medlemmer ikke bør deltage i behandlingen af en klage, underretter vedkommende klagenævnet herom. Enhver part i en klagesag kan gøre indsigelse mod et medlem af klagenævnet med henvisning til en hvilken som helst af de i stk. 1 omhandlede grunde eller i tilfælde af mistanke om partiskhed. En sådan indsigelse kan ikke antages til behandling, hvis den er baseret på et medlems nationalitet, eller hvis klageren efter at have fået kendskab til et forhold, der kan begrunde en indsigelse, har taget processuelle skridt ud over at gøre indsigelse mod sammensætningen af klagenævnet.

3.   Klagenævnet træffer uden deltagelse af det berørte medlem afgørelse om, hvordan det skal forholde sig i de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde. Med henblik på denne afgørelse erstattes det pågældende medlem i klagenævnet af vedkommendes suppleant. Befinder suppleanten sig i en lignende situation, udpeger formanden en anden blandt suppleanterne.

4.   Medlemmerne af klagenævnet forpligter sig til at handle uafhængigt og ud fra almene samfundshensyn. De afgiver med henblik herpå en skriftlig loyalitetserklæring og en skriftlig interesseerklæring, hvori de enten anfører, at de ikke har nogen interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed, eller at de har visse direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed. Disse erklæringer offentliggøres hvert år.

Artikel 28

Afgørelser, der kan påklages

1.   Alle fysiske og juridiske personer, herunder de regulerende myndigheder, kan påklage en i artikel 2, litra d), omhandlet afgørelse, som er rettet til den pågældende, eller en afgørelse, som, selv om den formelt er rettet til en anden person, berører den pågældende umiddelbart og individuelt.

2.   Klagen skal omfatte begrundelsen for klagen og indgives skriftligt til ACER senest to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den berørte person, eller, hvis dette ikke er sket, senest to måneder efter offentliggørelsen af ACER's afgørelse. Klagenævnet træffer afgørelse i klagesagen senest fire måneder efter klagens indgivelse.

3.   En klage indgivet i henhold til stk. 1 har ikke opsættende virkning. Klagenævnet kan dog give klagen opsættende virkning, hvis det finder det berettiget.

4.   Kan klagen antages til behandling, undersøger klagenævnet, om den er velbegrundet. Klagenævnet opfordrer så ofte, det er nødvendigt, parterne i klagesagen til at fremsætte deres bemærkninger til klagenævnets egne meddelelser eller andre parters indlæg i klagesagen inden for nærmere fastsatte tidsfrister. Parterne i klagesager har ret til at fremlægge deres synspunkter mundtligt.

5.   Klagenævnet kan bekræfte afgørelsen eller hjemvise sagen til ACER's kompetente organ. Sidstnævnte er bundet af klagenævnets afgørelse.

6.   Afgørelser truffet af klagenævnet offentliggøres af ACER.

Artikel 29

Indbringelse af søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol

Søgsmål med påstand om annullation af en afgørelse, som ACER har truffet i henhold til denne forordning, eller vedrørende manglende handling inden for de gældende frister, kan kun indbringes for Den Europæiske Unions Domstol, efter at klageproceduren i artikel 28 er udtømt. ACER træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme Den Europæiske Unions Domstols afgørelser.

Artikel 30

Arbejdsgrupper

1.   Hvor det er berettiget og navnlig for at støtte direktøren og repræsentantskabet i deres arbejde med reguleringsmæssige spørgsmål samt med henblik på udarbejdelse af de i artikel 3, stk. 1, artikel 4-8, artikel 9, stk. 1 og 3, artikel 10, artikel 11, litra c), artikel 13, artikel 15, stk. 4, samt artikel 30 og 43 omhandlede udtalelser, henstillinger og afgørelser, nedsætter eller nedlægger bestyrelsen arbejdsgrupper på grundlag af et fælles forslag fra direktøren og repræsentantskabet.

Nedsættelse og nedlæggelse af en arbejdsgruppe kræver positiv udtalelse fra repræsentantskabet.

2.   Arbejdsgrupperne skal bestå af eksperter fra ACER's og de regulerende myndigheders ansatte. Eksperter fra Kommissionen kan deltage i arbejdsgrupper. ACER er ikke ansvarligt for omkostningerne til deltagelsen i ACER's arbejdsgrupper for eksperter fra de regulerende myndigheders ansatte. Arbejdsgrupperne skal tage hensyn til synspunkter fra eksperter fra andre relevante nationale myndigheder på områder, hvor disse myndigheder er kompetente.

3.   Bestyrelsen vedtager og offentliggør forretningsordenen for arbejdsgruppernes virke på forslag af direktøren og efter at have hørt repræsentantskabet og opnået en positiv udtalelse fra dette.

4.   ACER's arbejdsgrupper udfører de opgaver, de pålægges i det programmeringsdokument, som vedtages i henhold til artikel 20, og alle de opgaver i henhold til denne forordning, de pålægges af repræsentantskabet og direktøren.

Kapitel III

Budgettets fastlæggelse og struktur

Artikel 31

Budgettets struktur

1.   Med forbehold af andre indtægter udgøres ACER's indtægter af:

a)

et bidrag fra Unionen

b)

gebyrer betalt til ACER i henhold til artikel 32

c)

eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne eller de regulerende myndigheder i henhold til artikel 19, stk. 1, litra g)

d)

testamentariske gaver, donationer eller tilskud i henhold til artikel 19, stk. 1, litra g)

2.   ACER's udgifter omfatter udgifter til personale, administration, infrastruktur og drift.

3.   ACER's indtægter og udgifter skal balancere.

4.   Der udarbejdes for hvert regnskabsår, som følger kalenderåret, overslag over ACER's indtægter og udgifter, og overslaget opføres på ACER's budget.

5.   De indtægter, som ACER modtager, må ikke kompromittere dets neutralitet, uafhængighed eller objektivitet.

Artikel 32

Gebyrer

1.   Der betales gebyrer til ACER for følgende:

a)

anmodninger om indrømmelser af undtagelser i henhold til artikel 10 i denne forordning og for afgørelser om grænseoverskridende omkostningsfordeling, der er truffet af ACER i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 347/2013

b)

indsamling, behandling, bearbejdning og analyse af oplysninger, som markedsdeltagere eller enheder, der handler på deres vegne, indberetter i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1227/2011.

2.   De i stk. 1 omhandlede gebyrer og måden, hvorpå de betales, fastsættes af Kommissionen efter gennemførelse af en offentlig høring og efter høring af bestyrelsen og repræsentantskabet. Gebyrerne skal stå i rimeligt forhold til omkostningerne ved de relevante tjenester, der ydes på en omkostningseffektiv måde, og være tilstrækkelige til at dække disse omkostninger. Disse gebyrer fastlægges på et niveau, som sikrer, at de er ikkediskriminerende, og at de ikke pålægger markedsdeltagere eller enheder, der handler på deres vegne, en urimelig økonomisk eller administrativ byrde.

Kommissionen tager regelmæssigt disse gebyrers niveau op til fornyet overvejelse på grundlag af en evaluering og tilpasser om nødvendigt disse gebyrers niveau og måden, hvorpå de betales.

Artikel 33

Opstilling af budgettet

1.   Hvert år udarbejder direktøren et foreløbigt udkast til overslag, der omfatter driftsudgifterne og det planlagte arbejdsprogram for det følgende regnskabsår, og forelægger dette foreløbige udkast til overslag til bestyrelsen tillige med en foreløbig stillingsfortegnelse.

2.   Det foreløbige udkast til overslag baseres på målene for og de forventede resultater af det i artikel 20, stk. 1, omhandlede programmeringsdokument og tager hensyn til de finansielle ressourcer, der er nødvendige for at nå disse mål og forventede resultater.

3.   Hvert år vedtager bestyrelsen på grundlag af direktørens foreløbige udkast til overslag et foreløbigt udkast til overslag over ACER's indtægter og udgifter i det følgende regnskabsår.

4.   Bestyrelsen fremsender det foreløbige udkast til overslag tillige med et udkast til stillingsfortegnelse til Kommissionen senest den 31. januar hvert år. Inden overslaget vedtages, fremsendes det af direktøren udarbejdede udkast til repræsentantskabet, der kan afgive en begrundet udtalelse om forslaget.

5.   Det i stk. 3 omhandlede overslag fremsendes af Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet tillige med forslaget til Unionens almindelige budget.

6.   På grundlag af udkastet til overslaget opfører Kommissionen på forslaget til Unionens almindelige budget de overslag, den finder nødvendige for så vidt angår stillingsfortegnelsen og størrelsen af det tilskud, der skal konteres Unionens almindelige budget i henhold til artikel 313-316 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

7.   Rådet vedtager i sin rolle som budgetmyndighed ACER's stillingsfortegnelse.

8.   ACER's budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Unionens almindelige budget er endeligt vedtaget. Det justeres om fornødent i overensstemmelse hermed.

9.   Enhver ændring af budgettet, herunder af stillingsfortegnelsen, foretages efter samme procedure.

10.   Senest den 5. juli 2020 vurderer Kommissionen, om de finansielle og menneskelige ressourcer, ACER er tildelt, sætter det i stand til at opfylde dets rolle i henhold til denne forordning om at arbejde hen imod et indre marked for energi og bidrage til energisikkerhed til gavn for Unionens forbrugere.

11.   Bestyrelsen underretter omgående budgetmyndigheden, hvis den agter at gennemføre et projekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af ACER's budget, navnlig ethvert projekt vedrørende fast ejendom. Bestyrelsen underretter ligeledes Kommissionen herom. Såfremt en af budgetmyndighedens parter agter at afgive en udtalelse, meddeler den senest to uger efter modtagelsen af underretningen om projektet ACER, at den har til hensigt at afgive en sådan udtalelse. Hvis budgetmyndigheden ikke reagerer på bestyrelsens underretning, kan ACER gå videre med det planlagte projekt.

Artikel 34

Gennemførelse af og kontrol med budgettet

1.   Direktøren varetager opgaverne som anvisningsberettiget og gennemfører ACER's budget.

2.   Senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår forelægger ACER's regnskabsfører det foreløbige regnskab ledsaget af beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret for Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten. ACER's regnskabsfører forelægger desuden beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. marts det følgende år. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer institutionernes og de decentrale organers foreløbige regnskaber i overensstemmelse med artikel 245 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (22) (»finansforordningen«).

Artikel 35

Regnskabsaflæggelse og decharge

1.   ACER's regnskabsfører forelægger det foreløbige regnskab for regnskabsåret (år n) for Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten senest den 1. marts i det følgende regnskabsår (år n+1).

2.   ACER forelægger en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning for år n for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten senest den 31. marts i n+1

Senest den 31. marts i år n+1 forelægger Kommissionens regnskabsfører ACER's foreløbige regnskab for Revisionsretten. Kommissionen forelægger også beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret for Europa-Parlamentet og Rådet.

3.   Efter at have modtaget Revisionsrettens bemærkninger om ACER's foreløbige regnskab for år n i overensstemmelse med artikel 246 i finansforordningen udarbejder regnskabsføreren på eget ansvar ACER's endelige regnskab for det pågældende år. Direktøren forelægger det til bestyrelsen til udtalelse.

4.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om ACER's endelige regnskab for år n.

5.   Senest den 1. juli i år n+1 forelægger ACER's regnskabsførende det endelige regnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

6.   Det endelige regnskab offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i år n+1.

7.   Senest den 30. september i år n+1 forelægger direktøren et svar på Revisionsrettens bemærkninger. Direktøren forelægger desuden en kopi af dette svar for bestyrelsen og Kommissionen.

8.   På Europa-Parlamentets anmodning forelægger direktøren alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for år n kan forløbe tilfredsstillende i henhold til artikel 109, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013.

9.   Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

Artikel 36

Finansielle bestemmelser

De for ACER gældende finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. Disse bestemmelser kan afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, hvis specifikke operationelle behov i forbindelse med ACER's virksomhed gør det nødvendigt, og kun med Kommissionens forudgående samtykke.

Artikel 37

Bekæmpelse af svig

1.   For at fremme bekæmpelsen af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (23) tiltræder ACER den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF (24), og vedtager de nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på ACER's ansatte, ved anvendelse af den model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

2.   Revisionsretten har beføjelse til at gennemføre kontrol på stedet samt bilagskontrol for så vidt angår de tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, som har modtaget EU-midler fra ACER.

3.   OLAF kan efter bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (25) foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, korruption eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med et tilskud eller en kontrakt, der finansieres af ACER.

4.   Med forbehold af stk. 1, 2 og 3 skal ACER's samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om tilskud indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Revisionsretten og OLAF beføjelse til at gennemføre de i denne artikel omhandlede revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.

Kapitel IV

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 38

Privilegier og immuniteter og hjemstedsaftale

1.   Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF, gælder for ACER og dets personale.

2.   De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for ACER i værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler i værtsmedlemsstaten, der finder anvendelse på direktøren, bestyrelsesmedlemmerne, ACER's personale og deres familiemedlemmer, fastsættes i en hjemstedsaftale mellem ACER og den medlemsstat, hvori hovedsædet ligger. Aftalen indgås efter bestyrelsens godkendelse.

Artikel 39

Personale

1.   Tjenestemandsvedtægten og ansættelsesvilkårene og de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget om anvendelsen af tjenestemandsvedtægten og ansættelsesvilkårene, finder anvendelse på ACER's personale, herunder dets direktør.

2.   Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen passende gennemførelsesbestemmelser i overensstemmelse med artikel 110 i tjenestemandsvedtægten.

3.   ACER udøver over for personalet de beføjelser, som i henhold til tjenestemandsvedtægten er overdraget til ansættelsesmyndigheden, og de beføjelser, som er overdraget til den myndighed, der i henhold til ansættelsesvilkårene har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter.

4.   Bestyrelsen kan vedtage bestemmelser, der gør det muligt at ansætte nationale eksperter, som medlemsstaterne udstationerer til ACER.

Artikel 40

ACER's ansvar

1.   ACER's ansvar i kontraktforhold er omfattet af den lovgivning, som finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

Alle voldgiftsbestemmelser i en kontrakt, som er indgået af ACER, henhører under Den Europæiske Unions Domstols kompetence.

2.   Hvad angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter ACER i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af ACER eller af dets ansatte som led i udøvelsen af deres hverv.

3.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for skader omhandlet i stk. 2.

4.   De ansattes personlige økonomiske og disciplinære ansvar over for ACER bestemmes efter de for ACER's ansatte gældende relevante regler.

Artikel 41

Åbenhed og kommunikation

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (26) gælder for de dokumenter, som beror hos ACER.

2.   Bestyrelsen vedtager nærmere bestemmelser vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   De afgørelser, ACER træffer i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan indklages for ombudsmanden eller indbringes for Den Europæiske Unions Domstol på de betingelser, som er fastsat i artikel 228 og 263 i TEUF.

4.   ACER's behandling af personoplysninger er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (27). Bestyrelsen fastlægger foranstaltninger med henblik på ACER's anvendelse af forordning (EU) 2018/1725, herunder foranstaltninger vedrørende udpegelse af ACER's databeskyttelsesansvarlige. Disse foranstaltninger fastlægges efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

5.   ACER kan selv tage initiativ til kommunikationsaktiviteter inden for sit kompetenceområde. Tildelingen af ressourcer til kommunikationsaktiviteter må ikke gribe ind i den effektive udførelse af de opgaver, der er omhandlet i artikel 3-13. Kommunikationsaktiviteter udføres i overensstemmelse med de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

Artikel 42

Beskyttelse af klassificerede oplysninger og følsomme ikkeklassificerede oplysninger

1.   ACER vedtager sine egne sikkerhedsregler, som skal svare til Kommissionens sikkerhedsregler for beskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUCI) og følsomme ikkeklassificerede informationer, herunder bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne informationer, som, fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (28) og (EU, Euratom) 2015/444 (29).

2.   ACER kan ligeledes træffe afgørelse om at anvende de afgørelser fra Kommissionen, der er omhandlet i stk. 1, tilsvarende. ACER's sikkerhedsregler skal bl.a. omfatte bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af EUCI og følsomme ikkeklassificerede oplysninger.

Artikel 43

Samarbejdsaftaler

1.   ACER er åbent for deltagelse af tredjelande, som har indgået aftaler med Unionen, og som har indført og anvender de relevante regler i EU-retten vedrørende energi, herunder navnlig reglerne om regulerende myndigheder, tredjepartsadgang til infrastruktur og funktionsadskillelse, energihandel og systemdrift samt forbrugerdeltagelse og -beskyttelse, samt de relevante regler vedrørende miljø og konkurrence.

2.   Forudsat at der indgås en aftale med henblik herpå mellem Unionen og tredjelande som omhandlet i stk. 1, kan ACER også udføre sine opgaver i henhold til artikel 3-13 med hensyn til tredjelande, forudsat at disse tredjelande har vedtaget og anvender de relevante regler i overensstemmelse med stk. 1 og har givet ACER mandat til at koordinere deres regulerende myndigheders aktiviteter med medlemsstaternes regulerende myndigheder. Kun i sådanne tilfælde skal henvisningerne til spørgsmål af grænseoverskridende karakter vedrøre grænser mellem Unionen og tredjelande og ikke grænser mellem to medlemsstater.

3.   De i stk. 1 omhandlede aftaler skal omfatte ordninger, der navnlig fastsætter arten og omfanget og de proceduremæssige aspekter af disse landes deltagelse i ACER's arbejde, herunder bestemmelser om finansielle bidrag og personale.

4.   Bestyrelsen vedtager proceduremæssige regler for forbindelser med tredjelande som omhandlet i stk. 1 efter modtagelse af en positiv udtalelse fra repræsentantskabet. Kommissionen sikrer ved indgåelse af en passende samarbejdsordning med ACER's direktør, at ACER arbejder inden for sit mandat og den gældende institutionelle ramme.

Artikel 44

Sprogordning

1.   Bestemmelserne i Rådets forordning nr. 1 (30) finder anvendelse på ACER.

2.   Bestyrelsen træffer afgørelse om ACER's interne sprogordninger.

3.   De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med ACER's virksomhed, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 45

Evaluering

1.   Senest den 5. juli 2024 og hvert femte år derefter foretager Kommissionen med bistand fra en uafhængig ekstern ekspert en evaluering med henblik på at vurdere, hvilke resultater ACER har opnået med hensyn til dets målsætninger, mandat og opgaver. Der skal ved evalueringen navnlig ses på et eventuelt behov for at ændre ACER's mandat og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring.

2.   Hvis Kommissionen finder, at ACER's fortsatte eksistens ikke længere er berettiget, hvad angår dets målsætninger, mandat og opgaver, kan den efter gennemførelse af passende høring af interessenter og repræsentantskabet foreslå, at denne forordning ændres tilsvarende eller ophæves.

3.   Kommissionen forelægger resultatet af den i stk. 1 omhandlede evaluering sammen med sine konklusioner for Europa-Parlamentet, Rådet og ACER's repræsentantskab. Resultatet af evalueringen offentliggøres

4.   Senest den 31. oktober 2025 og mindst hvert femte år derefter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport indeholdende en evaluering af denne forordning og navnlig af ACER's opgaver, der indebærer konkrete afgørelser. Denne rapport tager i relevant omfang hensyn til resultaterne af vurderingen i henhold til artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) 2019/943.

Kommissionen forelægger, hvor det er hensigtsmæssigt, et lovgivningsforslag sammen med dets rapport.

Artikel 46

Ophævelse

Forordning nr. (EF) nr. 713/2009 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 47

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 288 af 31.8.2017, s. 91.

(2)  EUT C 342 af 12.10.2017, s. 79.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 26.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.5.2019.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1).

(5)  Jf. bilag I.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938 af 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (EUT L 280 af 28.10.2017, s. 1)

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/941 af 5. juni 2019 om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF EU (se side 1 i denne EUT).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 2012/27/EU (se side 125 i denne EUT).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).

(13)  Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19.7.2012.

(14)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

(15)  Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1).

(16)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

(17)  Afgørelse truffet ved fælles overenskomst mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 7. december 2009 om fastlæggelse af hjemstedet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 39).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for elektricitet (se side 54 i denne EUT).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(21)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24.7.2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (EUT L 197 af 25.7.2015, s. 24).

(22)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(23)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(24)  EUT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(25)  Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(26)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(27)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(28)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(29)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(30)  Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).


BILAG I

Ophævet forordning med ændring

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder

(EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1).

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39).

Kun henvisningen i artikel 20 i forordning (EU) nr. 347/2013 til artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 713/2009.


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 713/2009

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 4

Artikel 2

Artikel 5

Artikel 3

Artikel 6, stk. 1-3, og stk. 4, første afsnit

Artikel 4

Artikel 6, stk. 4, andet til femte afsnit, og stk. 5, 6 og 9

Artikel 5

Artikel 7 og 8

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9, stk. 1-2, første afsnit

Artikel 10

Artikel 6, stk. 7 og 8

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 9, stk. 2, andet afsnit

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 2

Artikel 16

Artikel 3

Artikel 17

Artikel 12

Artikel 18

Artikel 13

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 14, stk. 1 og 2

Artikel 21

Artikel 14, stk. 3-6

Artikel 22, stk. 1-4

Artikel 15

Artikel 22, stk. 5-6

Artikel 16

Artikel 23

Artikel 17

Artikel 24

Artikel 18, stk. 1 og 2

Artikel 25, stk. 1, 2 og 4

Artikel 19, stk. 6

Artikel 25, stk. 3

Artikel 18, stk. 3

Artikel 26

Artikel 18, stk. 4-7

Artikel 27

Artikel 19, stk. 1-5 og 7

Artikel 28

Artikel 20

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 21

Artikel 31

Artikel 22

Artikel 32

Artikel 23

Artikel 33

Artikel 24, stk. 1 og 2

Artikel 34

Artikel 24, stk. 3 og følgende

Artikel 35

Artikel 25

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 27

Artikel 38

Artikel 28

Artikel 39

Artikel 29

Artikel 40

Artikel 30

Artikel 41, stk. 1-3

Artikel 42

Artikel 31

Artikel 43

Artikel 33

Artikel 44

Artikel 34

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 35

Artikel 47


Top