EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0962

Kommissionens forordning (EU) 2019/962 af 12. juni 2019 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af to nye funktionelle grupper af fodertilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4234

OJ L 156, 13.6.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/962/oj

13.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/962

af 12. juni 2019

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af to nye funktionelle grupper af fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsat bestemmelser om indplacering af fodertilsætningsstoffer i kategorier og endvidere i funktionelle grupper inden for kategorierne i henhold til deres funktioner og egenskaber.

(2)

Som følge af den teknologiske og videnskabelige udvikling findes der flere forskellige stoffer, som kan have en teknologisk virkning på foder, som ikke er beskrevet i forbindelse med nogen af de allerede eksisterende funktionelle grupper. Der bør derfor indføres en ny generisk funktionel gruppe i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« indeholdende sådanne stoffer.

(3)

Ud over god landbrugspraksis, der sikrer dyrs trivsel og overholdelse af dyrevelfærdsbestemmelserne i EU, viser videnskabelige undersøgelser, at visse fodertilsætningsstoffer kan hjælpe sunde dyr til at opretholde en god fysiologisk tilstand, bidrage til dyrevelfærd, positivt påvirke dyrs modstandsdygtighed over for stressfaktorer eller styrke deres trivsel i visse situationer. Eftersom sådanne fodertilsætningsstoffers primære funktion ikke kan indplaceres i nogen af de funktionelle grupper, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1831/2003, er det nødvendigt at tilføje en ny funktionel gruppe i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Dette burde give bedre mulighed for at definere tilsætningsstoffernes tilsigtede formål, opstille kriterier for evaluering af effektiviteten og skabe juridisk klarhed over for ansøgerne.

(4)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003 bør ændres, således at disse to nye funktionelle grupper bliver indført.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1831/2003

I bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 1 tilføjes følgende litra:

»o)

andre teknologiske tilsætningsstoffer: stoffer eller, hvis det er relevant, mikroorganismer, der tilsættes til foder med et teknologisk formål, og som påvirker foderets egenskaber positivt.«

2)

I punkt 4 tilføjes følgende litra:

»e)

stoffer, der stabiliserer den fysiologiske tilstand: stoffer eller, hvis det er relevant, mikroorganismer, som, når sunde dyr fodres hermed, påvirker dyrenes fysiologiske tilstand positivt, herunder deres modstandsdygtighed over for stressfaktorer.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.


Top