EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0957

Kommissionens forordning (EU) 2019/957 af 11. juni 2019 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og TDFA'er (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4176

OJ L 154, 12.6.2019, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/957/oj

12.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 154/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/957

af 11. juni 2019

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og TDFA'er

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 20. april 2016 forelagde Kongeriget Danmark i medfør af artikel 69, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006 et dossier for Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) for at indlede begrænsningsprocessen som fastsat i nævnte forordnings artikel 69-73 (i det følgende benævnt »bilag XV-dossieret«). Bilag XV-dossieret viste, at eksponering for (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og ethvert af dets mono-, di- eller tri-O-(alkyl)-derivater (kaldet TDFA'er) kombineret med organiske opløsningsmidler i sprayprodukter forårsager alvorlig akut lungeskade og derfor udgør en risiko for menneskers sundhed. Det blev derfor foreslået at forbyde markedsføring af disse blandinger i sprayprodukter med henblik på levering til privat brug. Danmark konkluderede, at bilag XV-dossieret påviste, at det er nødvendigt med en indsats på EU-plan.

(2)

Danmark foreslog en koncentrationsgrænse på 2 μg/kg for så vidt angår tilstedeværelsen af (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og enhver af TDFA'erne i blandinger, der indeholder organiske opløsningsmidler, da en sådan koncentrationsgrænse svarer til detektionsgrænsen.

(3)

Den 10. marts 2017 vedtog agenturets Udvalg for Risikovurdering (i det følgende benævnt »RAC«) en udtalelse, hvori det konkluderede, at de risici, som anvendelse af sprayprodukter til imprægnering, der indeholder (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol eller TDFA'er og organiske opløsningsmidler, medfører for den almindelige befolkning, ikke er underlagt tilstrækkelig kontrol, og at den foreslåede begrænsning er den foranstaltning, der er bedst egnet til at reducere risiciene. RAC mente endvidere, at blandinger af TDFA'er og/eller (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol med organiske opløsningsmidler bør mærkes på en måde, der sikrer, at professionelle brugere af de pågældende produkter er opmærksomme på den specifikke fare, der er forbundet med anvendelse af blandingerne.

(4)

Den 15. juni 2017 vedtog agenturets Udvalg for Socioøkonomisk Analyse (i det følgende benævnt »SEAC«) sin udtalelse, hvori det viste, at den foreslåede begrænsning, med forbehold af ændringer foreslået af RAC og SEAC, med hensyn til de socioøkonomiske fordele og socioøkonomiske omkostninger, der er forbundet hermed, er den bedst egnede foranstaltning på EU-plan med henblik på at håndtere de risici, der er forbundet med eksponering for sprayprodukter, der indeholder blandinger af (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og TDFA'er med organiske opløsningsmidler. Under hensyntagen til usikkerhederne med hensyn til tilstedeværelsen af de pågældende sprayprodukter på markedet med henblik på levering til privat brug, effektiviteten af den foreslåede foranstaltning og de sandsynligvis lave omkostninger ved forslaget konkluderede SEAC, at den foreslåede begrænsning ikke er uforholdsmæssig.

(5)

SEAC var enigt med Danmark i, at en udskydelse på 18 måneder af anvendelsen af begrænsningen synes tilstrækkelig med hensyn til at give interesserede parter tilstrækkelig tid til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at overholde begrænsningen.

(6)

Forummet for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter blev hørt under begrænsningsprocessen, jf. artikel 77, stk. 4, litra h), i forordning (EF) nr. 1907/2006, og der blev taget hensyn til dets anbefalinger.

(7)

Den 29. august 2017 indgav agenturet udtalelserne fra RAC og SEAC (2) til Kommissionen, på baggrund af hvilke Kommissionen konkluderede, at markedsføring af (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og/eller TDFA'er kombineret med organiske opløsningsmidler med henblik på levering til privat brug udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed, der skal tackles på EU-plan.

(8)

Under hensyntagen til bilag XV-dossieret og udtalelserne fra RAC og SEAC, herunder om tilgængeligheden af alternativer, mener Kommissionen, at den foreslåede begrænsning, som ændret, vil adressere den problematik, der peges på, uden at erhvervslivet, forsyningskæden eller forbrugerne pålægges nogen betydelig byrde. Kommissionen konkluderer således, at den af Danmark foreslåede begrænsning, som ændret som foreslået af RAC og SEAC, er en egnet foranstaltning på EU-plan med henblik på at håndtere de risici for den almindelige befolkning, der er forbundet med sprayprodukter, der indeholder en blanding af (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og TDFA'er med organiske opløsningsmidler.

(9)

Markedsføring af sprayprodukter, der indeholder (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og/eller TDFA'er kombineret med organiske opløsningsmidler, med henblik på levering til privat brug indebærer, at de gøres tilgængelige for den almindelige offentlighed.

(10)

Interesserede parter bør have tilstrækkelig tid til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at overholde den foreslåede begrænsning. Anvendelsen af den nye begrænsning bør derfor udskydes.

(11)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/13918/term


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 tilføjes følgende punkt:

»73.

(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol

Ethvert af dets mono-, di- eller tri-O-(alkyl)-derivater (TDFA'er)

1.

Må ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 2. januar 2021 enkeltvis eller i kombination i en koncentration på eller over 2 μg/kg af blandinger, der indeholder organiske opløsningsmidler, i sprayprodukter.

2.

Med henblik på denne punkt forstås ved »sprayprodukter« aerosolbeholdere, pumpespray og udløserspray, der markedsføres til præparerings- og imprægneringsanvendelser.

3.

Emballagen til sprayprodukter, der indeholder (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og/eller TDFA'er kombineret med organiske opløsningsmidler, jf. afsnit 1, skal, uden at gennemførelsen af andre EU-bestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger tilsidesættes derved, være klart og uudsletteligt mærket: »Kun til professionel brug« og »Livsfarlig ved indånding« med piktogrammet GHS06.

4.

Afsnit 2.3 i sikkerhedsdatabladene skal indeholde følgende oplysninger: »Blandinger af (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og/eller ethvert af dets mono-, di- eller tri-O-(alkyl)-derivater i en koncentration på eller over 2 μg/kg og organiske oplysningsmidler i sprayprodukter er kun til professionel brug og er mærket »Livsfarlig ved indånding«.

5.

Organiske opløsningsmidler, jf. afsnit 1, 3 og 4, omfatter organiske opløsningsmidler, der anvendes som aerosoldrivmidler.«


Top