EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0914

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/914 af 29. maj 2019 om godkendelse af et præparat af Bacillus licheniformis DSM 28710 som fodertilsætningsstof til foder til slagtekalkuner, kalkuner opdrættet til avl og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og opdrættet til æglægning (indehaver af godkendelsen er HuvePharma NV) (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3891

OJ L 146, 5.6.2019, p. 60–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/914/oj

5.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/60


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/914

af 29. maj 2019

om godkendelse af et præparat af Bacillus licheniformis DSM 28710 som fodertilsætningsstof til foder til slagtekalkuner, kalkuner opdrættet til avl og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og opdrættet til æglægning (indehaver af godkendelsen er HuvePharma NV)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af Bacillus licheniformis DSM 28710. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af et præparat af Bacillus licheniformis DSM 28710 som fodertilsætningsstof til foder til slagtekalkuner, kalkuner opdrættet til avl og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og opdrættet til æglægning.

(4)

Præparatet af Bacillus licheniformis DSM 28710, der tilhører fodertilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«, blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1904 (2) tilladt anvendt i ti år som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og hønniker.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 28. november 2018 (3), at præparatet af Bacillus licheniformis DSM 28710 under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet betragtes som potentielt sensibiliserende for luftvejene, og at det ikke er muligt at drage konklusioner om, hvorvidt tilsætningsstoffets virker sensibiliserende eller irriterende på huden eller øjnene. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet potentielt kan forbedre forholdet mellem foderindtag og tilvækst hos slagtekalkuner ved den anbefalede dosis, og at denne konklusion kan udvides til kalkuner opdrættet til avl og til mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og opdrættet til æglægning. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet af Bacillus licheniformis DSM 28710 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, godkendes som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1904 af 18. oktober 2017 om godkendelse af et præparat af Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og hønniker (indehaver af godkendelsen er Huvepharma NV) (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 27).

(3)  EFSA Journal 2019;17(1):5536.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: Tarmflorastabilisatorer

4b1828

HuvePharma NV

Bacillus licheniformis DSM 28710

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Bacillus licheniformis DSM 28710, der indeholder mindst

3.2 × 109 CFU/g tilsætningsstof

Fast form

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige sporer af Bacillus licheniformis DSM 28710

Analysemetode  (1)

Kvantitativ bestemmelse af Bacillus licheniformis DSM 28710 i tilsætningsstoffet, forblandinger og foderstoffer:

Pladespredningsmetode EN 15784

Identifikation af Bacillus licheniformis DSM 28710:

PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Slagtekalkuner

Kalkuner opdrættet til avl

Mindre udbredte fjerkræarter beregnet til slagtning eller opdrættet til æglægning

1,6 × 109

1.

I brugsvejledningen for anvendelse af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Anvendelse er tilladt i foder til kalkuner, der indeholder en af følgende tilladte coccidiostatika: diclazuril, halofuginon, robenidin, lasalocid, maduramicin eller monensin.

3.

Anvendelse er tilladt i foder til mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning eller opdrættet til æglægning, der indeholder en af følgende tilladte coccidiostatika: diclazuril eller lasalocid

4.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og passende administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor eksponeringen via indånding, hudkontakt eller øjenkontakt ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandinger kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler.

25. juni 2029


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top