EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0912

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/912 af 28. maj 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet, strukturen, indholdsfortegnelsen og den årlige offentliggørelsesdato for de oplysninger, der skal meddeles af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3872

OJ L 146, 5.6.2019, p. 3–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/912/oj

5.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/912

af 28. maj 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet, strukturen, indholdsfortegnelsen og den årlige offentliggørelsesdato for de oplysninger, der skal meddeles af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (1), særlig artikel 143, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 (2) præciseres formatet, strukturen, indholdsfortegnelsen og den årlige offentliggørelsesdato for de oplysninger, der skal offentliggøres af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 143 i direktiv 2013/36/EU. De oplysninger, der skal offentliggøres af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med nævnte gennemførelsesforordning, bør nu opdateres for at sikre overensstemmelse med de ændringer, der er foretaget i rammen for tilsyn med institutter.

(2)

Det er vigtigt, at de oplysninger, der offentliggøres af de kompetente myndigheder, er af høj kvalitet og let sammenlignelige. Artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor ændres for at præcisere, at de kompetente myndigheder kun bør indsamle aggregerede statistiske data fra de institutter, der er omfattet af deres tilsyn, og for at præcisere, for hvilken periode oplysningerne skal indberettes.

(3)

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 indeholder skemaerne til offentliggørelse af oplysninger om de love, administrative bestemmelser og generelle retningslinjer, der er vedtaget i hver medlemsstat. Dette bilag bør ændres for at give mere nyttig og relevant information om, hvordan kompetente myndigheder foretager tilsyn inden for deres jurisdiktioner.

(4)

Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 indeholder skemaerne til offentliggørelse af oplysninger om de i EU-retten disponible muligheder og skøn. Dette bilag bør ændres for at dække de yderligere muligheder og skøn, der er opstået som følge af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (3). Det bør også ændres for at muliggøre sondringen mellem, om disse muligheder og skøn er af midlertidig eller permanent karakter, samt for at muliggøre sondringen mellem, om disse muligheder og skøn anvendes på dels kreditinstitutter, dels investeringsselskaber.

(5)

Gennemførelsen af EBA's retningslinjer for tilsynskontrol- og vurderingsproces (SREP) (4) bør være mere gennemsigtig. Bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor ændres, så det indeholder en beskrivelse af tilsynsmetoden for processen til vurdering af den interne likviditet (ILAAP).

(6)

Overlapninger bør undgås, og sammenligneligheden af de aggregerede statistiske data, der offentliggøres af de kompetente myndigheder, bør forbedres. Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor ændres for at tage hensyn til graden af den konsolidering, der anvendes af institutter i overensstemmelse med første del, afsnit II, kapitel 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (5).

(7)

For at forbedre kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger og muliggøre en mere meningsfuld sammenligning af disse oplysninger bør skemaerne i bilagene til gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 indeholde detaljerede vejledninger og instrukser.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(9)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (6), om en udtalelse.

(10)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 2 og 3, affattes således:

»De kompetente myndigheder ajourfører de oplysninger, der er omhandlet i artikel 143, stk. 1, litra d), i nævnte direktiv, hvert år senest den 31. juli. Oplysningerne skal omfatte det foregående kalenderår.

De kompetente myndigheder ajourfører, for så vidt angår de institutter, der er underlagt deres tilsyn, regelmæssigt de oplysninger, der er omhandlet i artikel 143, stk. 1, litra a)-c), i nævnte direktiv, og under alle omstændigheder senest den 31. juli hvert år, medmindre der ikke er ændringer til de senest offentliggjorte oplysninger.«

2)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

3)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

4)

Bilag III erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

5)

Bilag IV erstattes af teksten i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 650/2014 af 4. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet, strukturen, indholdsfortegnelsen og den årlige offentliggørelsesdato for de oplysninger, der skal meddeles af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 185 af 25.6.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).

(4)  Retningslinjer for fælles procedurer og metoder for tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (SREP) af 19. december 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

REGLER OG RETNINGSLINJER

Fortegnelse over skemaer

Del 1

Gennemførelse af direktiv 2013/36/EU

Del 2

Skemagodkendelse

Del 3

Specialiseret långivning

Del 4

Kreditrisikoreduktion

Del 5

Specifikke oplysningskrav for institutter

Del 6

Undtagelser fra anvendelsen af tilsynskrav

Del 7

Kvalificerede kapitalandele i et kreditinstitut

Del 8

Lovgivningsmæssig og regnskabsmæssig indberetning

Generelle bemærkninger om udfyldelse af skemaer i bilag I

Når de kompetente myndigheder offentliggør oplysninger om de generelle kriterier og metoder, må de ikke oplyse om nogen tilsynsforanstaltninger, der er rettet mod bestemte institutter, uanset om de træffes med hensyn til et enkelt institut eller til en gruppe af institutter.

DEL 1

Gennemførelse af direktiv 2013/36/EU

 

Gennemførelse af bestemmelser i direktiv 2013/36/EU

Bestemmelser i direktiv 2013/36/EU

Link til national tekst (1)

Henvisning(er) til nationale bestemmelser (2)

Foreligger på EN (J/N)

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

 

(dd/mm/åååå)

020

I.

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1-3

 

 

 

030

II.

Kompetente myndigheder

Artikel 4-7

 

 

 

040

III.

Krav vedrørende adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut

Artikel 8-27

 

 

 

050

1.

Generelle krav vedrørende adgangen til at udøve virksomhed som kreditinstitut

Artikel 8-21

 

 

 

060

2.

Kvalificeret kapitalandel i et kreditinstitut

Artikel 22-27

 

 

 

070

IV.

Investeringsselskabers startkapital

Artikel 28-32

 

 

 

080

V.

Bestemmelser vedrørende fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser

Artikel 33-46

 

 

 

090

1.

Generelle principper

Artikel 33-34

 

 

 

100

2.

Kreditinstitutters etableringsret

Artikel 35-38

 

 

 

110

3.

Udøvelse af retten til fri udveksling af tjenesteydelser

Artikel 39

 

 

 

120

4.

Værtslandets kompetente myndigheders beføjelser

Artikel 40-46

 

 

 

130

VI.

Forbindelser med tredjelande

Artikel 47-48

 

 

 

140

VII.

Tilsynsvirksomhed

Artikel 49-142

 

 

 

150

1.

Principper for tilsyn

Artikel 49-72

 

 

 

160

1.1

Hjemlandets og værtslandets beføjelser og pligter

Artikel 49-52

 

 

 

170

1.2

Udveksling af oplysninger og tjenstlig tavshedspligt

Artikel 53-62

 

 

 

180

1.3

Krav til de personer, der har ansvaret for den lovpligtige kontrol af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Artikel 63

 

 

 

190

1.4

Tilsynsbeføjelser, beføjelser til at pålægge sanktioner og klageadgang

Artikel 64-72

 

 

 

200

2.

Kontrolprocesser

Artikel 73-110

 

 

 

210

2.1

Proces til vurdering af den interne kapital

Artikel 73

 

 

 

220

2.2

Institutters ordninger, processer og mekanismer

Artikel 74-96

 

 

 

230

2.3

Tilsynskontrol- og vurderingsproces

Artikel 97-101

 

 

 

240

2.4

Tilsynsforanstaltninger og -beføjelser

Artikel 102-107

 

 

 

250

2.5

Anvendelsesomfang

Artikel 108-110

 

 

 

260

3.

Tilsyn på konsolideret grundlag

Artikel 111-127

 

 

 

270

3.1

Principper for gennemførelse af tilsyn på konsolideret grundlag

Artikel 111-118

 

 

 

280

3.2

Finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og holdingselskaber med blandede aktiviteter

Artikel 119-127

 

 

 

290

4.

Kapitalbuffere

Artikel 128-142

 

 

 

300

4.1

Buffere

Artikel 128-134

 

 

 

310

4.2

Fastsættelse og beregning af kontracykliske kapitalbuffere

Artikel 135-140

 

 

 

320

4.3

Kapitalbevaringsforanstaltninger

Artikel 141-142

 

 

 

330

VIII.

De kompetente myndigheders oplysningspligt

Artikel 143-144

 

 

 

340

IX.

Ændringer af direktiv 2002/87/EF

Artikel 150

 

 

 

350

X.

Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 151-165

 

 

 

360

1.

Overgangsbestemmelser om tilsyn med institutter, som udøver retten til fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser

Artikel 151-159

 

 

 

370

2.

Overgangsbestemmelser om kapitalbuffere

Artikel 160

 

 

 

380

3.

Afsluttende bestemmelser

Artikel 161-165

 

 

 


DEL 2

Skemagodkendelse

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

 

Beskrivelse af metoden

 

Tilsynsmetode for godkendelse af anvendelsen af metoden med interne ratings (IRB-metoden) til beregning af minimumskapitalkrav i relation til kreditrisiko

020

Mindstekrav til dokumentation fra institutter, der ansøger om at kunne anvende IRB-metoden

[fritekst]

030

Beskrivelse af den vurderingsproces, der gennemføres af den kompetente myndighed (anvendelsen af selvevaluering, afhængigheden af eksterne revisorer og kontrolbesøg på stedet) og de væsentligste vurderingskriterier

[fritekst]

040

Formen af de afgørelser, som træffes af den kompetente myndighed, og meddelelse af afgørelserne til ansøgere

[fritekst]

 

Tilsynsmetode for godkendelse af anvendelsen af metoden med den interne model (IMA) til beregning af minimumskapitalkrav i relation til markedsrisiko

050

Mindstekrav til dokumentation fra institutter, der ansøger om at kunne anvende IMA-metoden

[fritekst]

060

Beskrivelse af den vurderingsproces, der gennemføres af den kompetente myndighed (anvendelsen af selvevaluering, afhængigheden af eksterne revisorer og kontrolbesøg på stedet) og de væsentligste vurderingskriterier

[fritekst]

070

Formen af de afgørelser, som træffes af den kompetente myndighed, og meddelelse af afgørelserne til ansøgere

[fritekst]

 

Tilsynsmetode for godkendelse af anvendelsen af metoden med interne modeller (IMM) til beregning af minimumskapitalkrav i relation til modpartskreditrisiko

080

Mindstekrav til dokumentation fra institutter, der ansøger om at kunne anvende IMM-metoden

[fritekst]

090

Beskrivelse af den vurderingsproces, der gennemføres af den kompetente myndighed (anvendelsen af selvevaluering, afhængigheden af eksterne revisorer og kontrolbesøg på stedet) og de væsentligste vurderingskriterier

[fritekst]

100

Formen af de afgørelser, som træffes af den kompetente myndighed, og meddelelse af afgørelserne til ansøgere

[fritekst]

 

Tilsynsmetode for godkendelse af anvendelsen af den avancerede målemetode (AMA) til beregning af minimumskapitalkrav i relation til operationel risiko

110

Mindstekrav til dokumentation fra institutter, der ansøger om at kunne anvende AMA-metoden

[fritekst]

120

Beskrivelse af den vurderingsproces, der gennemføres af den kompetente myndighed (anvendelsen af selvevaluering, afhængigheden af eksterne revisorer og kontrolbesøg på stedet) og de væsentligste vurderingskriterier

[fritekst]

130

Formen af de afgørelser, som træffes af den kompetente myndighed, og meddelelse af afgørelserne til ansøgere

[fritekst]


DEL 3

Specialiseret långivning

 

Forordning (EU) nr. 575/2013

Bestemmelser

Oplysninger fra den kompetente myndighed

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

020

Artikel 153, stk. 5

Har den kompetente myndighed offentliggjort retningslinjer med henblik på at præcisere, hvordan institutter skal tage højde for de faktorer, som er omhandlet i artikel 153, stk. 5, når de tildeler specialiseret långivning risikovægte?

[Ja/Nej]

030

Hvis »ja«, anføres henvisningen til de nationale retningslinjer

[henvisning til national tekst]

040

Foreligger de nationale retningslinjer på engelsk?

[Ja/Nej]


DEL 4

Kreditrisikoreduktion

 

Forordning (EU) nr. 575/2013

Bestemmelser

Beskrivelse

Oplysninger fra den kompetente myndighed

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

020

Artikel 201, stk. 2

Offentliggørelse af listen over de finansielle institutter, der er anerkendte udbydere af ufinansieret kreditrisikoafdækning, eller de vejledende kriterier for at identificere disse finansielle institutter

De kompetente myndigheder offentliggør og opdaterer listen over de finansielle institutter, der er anerkendte udbydere af ufinansieret kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013, eller de vejledende kriterier for at identificere sådanne anerkendte udbydere

Liste over de finansielle institutter eller vejledende kriterier for disses identifikation

[fritekst - et link til en sådan liste eller vejledende kriterier kan indsættes på den kompetente myndigheds hjemmeside]

030

Beskrivelse af de gældende tilsynsmæssige krav

De kompetente myndigheder offentliggør en beskrivelse af de gældende tilsynsmæssige krav sammen med listen over anerkendte finansielle institutter eller de vejledende kriterier for at identificere disse finansielle institutter

Beskrivelse af de tilsynsmæssige krav, som den kompetente myndighed anvender

[fritekst]

040

Artikel 227, stk. 2, litra e)

Betingelse for anvendelse af en 0 %-volatilitetsjustering

Efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder kan institutterne anvende en volatilitetsjustering på 0 %, forudsat at transaktionen afregnes i et anerkendt afregningssystem for den pågældende transaktionstype

Detaljeret beskrivelse af, hvorledes den kompetente myndighed vurderer, at afregningssystemet er anerkendt

[fritekst]

050

Artikel 227, stk. 2, litra f)

Betingelse for anvendelse af en 0 %-volatilitetsjustering

Efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder kan institutterne anvende en volatilitetsjustering på 0 %, forudsat at dokumentationen for aftalen eller transaktionen er en standardmarkedsdokumentation for genkøbstransaktioner eller transaktioner vedrørende ind- eller udlån af værdipapirer for de pågældende værdipapirer

Præcisering af den dokumentation, der skal betragtes som standardmarkedsdokumentation

[fritekst]

060

Artikel 229, stk. 1

Værdiansættelses-principper for sikkerhed i form af fast ejendom efter IRB-metoden

Den faste ejendom kan vurderes af en uafhængig vurderingsmand til belåningsværdien eller derunder i de medlemsstater, som har fastsat strenge kriterier for vurderingen af denne belåningsværdi ved love eller administrative bestemmelser

Kriterier i den nationale lovgivning for vurderingen af belåningsværdien

[fritekst]


DEL 5

Specifikke oplysningskrav for institutter

 

Direktiv 2013/36/EU

Forordning (EU) nr. 575/2013

Bestemmelse

Oplysninger fra den kompetente myndighed

 

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

020

Artikel 106, stk. 1, litra a)

 

De kompetente myndigheder kan kræve, at institutterne offentliggør de oplysninger, der er nævnt i ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013, mere end én gang om året og fastsætter frister for offentliggørelsen

Hyppighed og frister for offentliggørelse gældende for institutter

[fritekst]

030

Artikel 106, stk. 1, litra b)

 

De kompetente myndigheder kan kræve, at institutterne benytter bestemte medier og steder til offentliggørelse af andre oplysninger end årsregnskaberne

Typer af bestemte medier, som skal anvendes af institutterne

[fritekst]

040

 

Artikel 13, stk. 1 og 2

Større datterselskaber og de datterselskaber, der har væsentlig betydning for deres lokale marked, offentliggør de oplysninger, der er nævnt i ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt eller delkonsolideret niveau

Kriterier, som den kompetente myndighed anvender ved vurderingen af et datterselskabs størrelse

[fritekst]


DEL 6

Undtagelser fra anvendelsen af tilsynskrav

 

Forordning (EU) nr. 575/2013

Bestemmelser

Beskrivelse

Oplysninger fra den kompetente myndighed

 

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

020

Artikel 7, stk. 1 og 2

(Individuelle undtagelser for datterselskaber)

Undtagelse fra anvendelsen på individuelt niveau af tilsynskravene i anden til femte samt ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013

Undtagelsen kan anvendes over for ethvert datterselskab, forudsat at der ikke er nogen nuværende eller forudsete væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for moderselskabets hurtige overførsel af kapitalgrundlagsmidler eller tilbagebetaling af forpligtelser, jf. artikel 7, stk. 1, litra a)

Kriterier, som den kompetente myndighed anvender ved vurderingen af, at der ikke er nogen hindringer for hurtig overførsel af kapitalgrundlagsmidler eller tilbagebetaling af forpligtelser

[fritekst]

030

Artikel 7, stk. 3

(Individuelle undtagelser for moderinstitutter)

Undtagelse fra anvendelsen på individuelt niveau af tilsynskravene i anden til femte samt ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013

Undtagelsen kan anvendes over for ethvert moderinstitut, forudsat at der ikke er nogen nuværende eller forudsete væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for moderinstituttets hurtige overførsel af kapitalgrundlagsmidler eller tilbagebetaling af forpligtelser, jf. artikel 7, stk. 3, litra a)

Kriterier, som den kompetente myndighed anvender ved vurderingen af, at der ikke er nogen hindringer for hurtig overførsel af kapitalgrundlagsmidler eller tilbagebetaling af forpligtelser

[fritekst]

040

Artikel 8

(Likviditetsmæssige undtagelser for datterselskaber)

Undtagelse fra anvendelsen på individuelt niveau af likviditetskravene i sjette del i forordning (EU) nr. 575/2013

Undtagelsen kan anvendes over for institutter inden for en undergruppe, forudsat at disse institutter på en for de kompetente myndigheder tilfredsstillende måde har indgået kontrakter om fri overførsel af midler mellem hinanden for at kunne indfri deres individuelle og fælles forpligtelser, efterhånden som de forfalder, jf. artikel 8, stk. 1, litra c)

Kriterier, som den kompetente myndighed anvender ved vurderingen af, om kontrakterne omfatter fri overførsel af midler mellem institutterne i en likviditetsundergruppe

[fritekst]

050

Artikel 9, stk. 1

(Individuel konsolideringsmetode)

Tilladelse til moderinstitutter til at medregne datterselskaber ved beregningen af deres tilsynsmæssige krav, som er fastlagt i anden til femte samt ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013

Tilladelsen gives kun, når moderinstituttet over for de kompetente myndigheder fuldt ud dokumenterer, at der hverken er eller forudses væsentlige praktiske eller juridiske hindringer for det ved beregningen af krav medregnede datterselskabs hurtige overførsel af kapitalgrundlagsmidler eller tilbagebetaling af forfaldne forpligtelser til moderinstituttet, jf. artikel 9, stk. 2

Kriterier, som den kompetente myndighed anvender ved vurderingen af, at der ikke er nogen hindringer for hurtig overførsel af kapitalgrundlagsmidler eller tilbagebetaling af forpligtelser

[fritekst]

060

Artikel 10

(Kreditinstitutter, som er fast tilknyttet et centralt organ)

Undtagelse fra anvendelsen på individuelt niveau af tilsynskravene i anden til ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013

Medlemsstaterne kan fastholde og gøre brug af gældende national lovgivning om anvendelse af undtagelsen, så længe det ikke strider mod forordning (EU) nr. 575/2013 eller direktiv 2013/36/EU

Gældende national lovgivning / nationale bestemmelser om anvendelse af undtagelsen

[henvisning til national tekst]


DEL 7

Kvalificerede kapitalandele i et kreditinstitut

 

Direktiv 2013/36/EU

Vurderingskriterier og oplysninger, som er nødvendige for at vurdere egnetheden hos den påtænkte erhverver, som søger at erhverve et kreditinstitut, og den påtænkte erhvervelses finansielle soliditet

Oplysninger fra den kompetente myndighed

 

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

020

Artikel 23, stk. 1, litra a)

Den påtænkte erhververs omdømme

Beskrivelse af, hvorledes den kompetente myndighed vurderer den påtænkte erhververs integritet

[fritekst]

030

Beskrivelse af, hvorledes den kompetente myndighed vurderer den påtænkte erhververs faglige kvalifikationer

[fritekst]

040

Praktiske detaljer vedrørende samarbejdsprocessen mellem kompetente myndigheder, jf. artikel 24 i direktiv 2013/36/EU

[fritekst]

050

Artikel 23, stk. 1, litra b)

Omdømme, viden, kompetence og erfaring hos medlemmer af ledelsesorganet eller af den daglige ledelse, som kommer til at lede kreditinstituttet

Beskrivelse af, hvorledes den kompetente myndighed vurderer omdømme, viden, kompetence og erfaring hos medlemmer af ledelsesorganet og af den daglige ledelse

[fritekst]

060

Artikel 23, stk. 1, litra c)

Den påtænkte erhververs finansielle soliditet

Beskrivelse af, hvorledes den kompetente myndighed vurderer den påtænkte erhververs finansielle soliditet

[fritekst]

070

Praktiske detaljer vedrørende samarbejdsprocessen mellem kompetente myndigheder, jf. artikel 24 i direktiv 2013/36/EU

[fritekst]

080

Artikel 23, stk. 1, litra d)

Kreditinstituttets overholdelse af tilsynskravene

Beskrivelse af, hvorledes den kompetente myndighed vurderer, om kreditinstituttet vil kunne overholde tilsynskravene

[fritekst]

090

Artikel 23, stk. 1, litra e)

Formodning om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme

Beskrivelse af, hvorledes den kompetente myndighed vurderer, om der er rimelige grunde til at formode hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme

[fritekst]

100

Praktiske detaljer vedrørende samarbejdsprocessen mellem kompetente myndigheder, jf. artikel 24 i direktiv 2013/36/EU

[fritekst]

110

Artikel 23, stk. 4

Liste med de oplysninger, som skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder på tidspunktet for underretningen

Liste med de oplysninger, som skal stilles til rådighed af den påtænkte erhverver på tidspunktet for underretningen, således at den kompetente myndighed kan foretage vurderingen af den påtænkte erhverver og den påtænkte erhvervelse

[fritekst]


DEL 8

Lovgivningsmæssig og regnskabsmæssig indberetning

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

020

Gennemførelse af indberetningen af regnskabsdata i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014

030

Er anvendelsen af kravet i artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 udvidet til institutter, som ikke anvender internationale regnskabsstandarder jf. forordning (EF) nr. 1606/2002?

[Ja/Nej]

040

Hvis »ja«, hvilke regnskabsregler gælder for disse institutter?

[fritekst]

050

Hvis »ja«, hvad er anvendelsesomfanget for indberetningen? (individuelt/konsolideret/delkonsolideret grundlag)

[fritekst]

060

Er anvendelsen af kravene i artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 udvidet til andre finansielle enheder end kreditinstitutter eller investeringsselskaber?

[Ja/Nej]

070

Hvis »ja«, hvilke typer af finansielle enheder (f.eks. finansielle virksomheder) er omfattet af disse indberetningskrav?

[fritekst]

080

Hvis »ja«, hvad er størrelsen af disse finansielle enheder opgjort ved den samlede balance (på individuelt grundlag)?

[fritekst]

090

Anvendes der XBRL-standarder i forbindelse med indberetningen til den kompetente myndighed?

[Ja/Nej]

100

Gennemførelse af indberetningen vedrørende kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014

110

Er anvendelsen af kravene i artikel 99, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 udvidet til andre finansielle enheder end kreditinstitutter eller investeringsselskaber?

[Ja/Nej]

120

Hvis »ja«, hvilke regnskabsregler gælder for disse finansielle enheder?

[fritekst]

130

Hvis »ja«, hvilke typer af finansielle enheder (f.eks. finansielle virksomheder) er omfattet af disse indberetningskrav?

[fritekst]

140

Hvis »ja«, hvad er størrelsen af disse finansielle enheder opgjort ved den samlede balance (på individuelt grundlag)?

[fritekst]

150

Anvendes der XBRL-standarder i forbindelse med indberetningen til den kompetente myndighed?

[Ja/Nej]


(1)  Link til hjemmesiden med den nationale tekst, der gennemfører den pågældende EU-bestemmelse.

(2)  Detaljerede henvisninger til de nationale bestemmelser, f.eks. det relevante afsnit, kapitel, stk. osv.


BILAG II

MULIGHEDER OG SKØN

Fortegnelse over skemaer

Del 1

Muligheder og skøn i direktiv 2013/36/EU, forordning (EU) nr. 575/2013 og den delegerede LCR-forordning (EU) 2015/61

Del 2

Muligheder og skøn i direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013 - overgangsbestemmelser

Del 3

Variable lønelementer (artikel 94 i direktiv 2013/36/EU)

De kompetente myndigheder må ikke videregive informationer om tilsynsmæssige tiltag eller afgørelser, der er rettet mod specifikke institutter. Ved offentliggørelse af information om de generelle kriterier og metoder må de kompetente myndigheder ikke videregive informationer om nogen tilsynsforanstaltninger, der er rettet mod specifikke institutter, uanset om de er truffet med henblik på et enkelt institut eller på en gruppe af institutter.

DEL 1

Muligheder og skøn i direktiv 2013/36/EU, forordning (EU) nr. 575/2013 og den delegerede LCR-forordning (EU) 2015/61

 

Direktiv 2013/36/EU

Forordning (EU) nr. 575/2013

Delegeret LCR-forordning (EU) 2015/61

Adressat

Anvendelsesområde

Betegnelse

Beskrivelse af muligheden eller skønnet

Udnyttet (J/N/EJ REL.) (1)

National tekst (2)

Henvisning(er) (3)

Foreligger på EN (J/N)

Detaljer/bemærkninger

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

 

020

Artikel 9, stk. 2

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter

Undtagelse fra forbuddet for personer eller andre virksomheder end kreditinstitutter mod at tage imod indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden

Forbuddet for personer eller andre virksomheder end kreditinstitutter mod erhvervsmæssigt at tage imod indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden finder ikke anvendelse på en medlemsstat, en regional eller lokal myndighed i en medlemsstat eller offentlige internationale organisationer, som en eller flere medlemsstater er medlem af, og ej heller i tilfælde, der udtrykkeligt er omfattet af national lovgivning eller EU-ret, forudsat at disse aktiviteter er undergivet regler og tilsyn med henblik på beskyttelse af indskydere og investorer.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

030

Artikel 12, stk. 3

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter

Startkapital

Medlemsstaterne kan beslutte at lade de kreditinstitutter, der ikke opfylder kravet om have et særskilt kapitalgrundlag, men som fandtes den 15. december 1979, fortsætte deres virksomhed.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

040

Artikel 12, stk. 3

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter

Startkapital

De kreditinstitutter, som medlemsstaterne har besluttet kan fortsætte deres virksomhed i henhold til artikel 12, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, kan af medlemsstaterne undtages fra at skulle overholde kravene i artikel 13, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2013/36/EU.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

050

Artikel 12, stk. 4

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter

Startkapital

Medlemsstaterne kan meddele tilladelse til særlige kategorier af kreditinstitutter, hvis startkapital er mindre end 5 mio. EUR, forudsat at startkapitalen ikke er mindre end 1 mio. EUR og den pågældende medlemsstat giver Kommissionen og EBA en begrundelse for, hvorfor de udnytter denne mulighed.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

060

Artikel 21, stk. 1

 

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

Undtagelser for kreditinstitutter, som er fast tilknyttet et centralt organ

De kompetente myndigheder kan undtage kreditinstitutter, som er fast tilknyttet et centralt organ, fra kravene i artikel 10 og 12 og artikel 13, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

070

Artikel 29, stk. 3

 

 

Medlemsstater

Investeringsselskaber

Særlige typer investeringsselskabers startkapital

Medlemsstaterne kan nedsætte minimumsbeløbet for startkapitalen fra 125 000 EUR til 50 000 EUR for selskaber, der hverken har tilladelse til at forvalte kunders penge eller værdipapirer eller handle for egen regning eller garantere udstedelse på grundlag af en fast forpligtelse.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

080

Artikel 32, stk. 1

 

 

Medlemsstater

Investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende investeringsselskabers startkapital

Medlemsstaterne kan forlænge en tilladelse til investeringsselskaber og firmaer omfattet af artikel 30 i direktiv 2013/36/EU, der fandtes den 31. december 1995 eller tidligere, og hvis kapitalgrundlag er mindre end den startkapital, der er foreskrevet i direktivets artikel 28, stk. 2, artikel 29, stk. 1 eller 3, eller artikel 30.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

090

Artikel 40

 

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

Krav om indberetning til værtslandets kompetente myndigheder

Værtslandenes kompetente myndigheder kan til oplysningsmæssige, statistiske eller tilsynsmæssige formål og særlig med henblik på at vurdere, om en filial er væsentlig i overensstemmelse med artikel 51, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU, kræve, at alle kreditinstitutter, der har en filial på deres område, regelmæssigt indsender en rapport til de pågældende myndigheder om den virksomhed, som de udøver i de pågældende værtslande.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

100

Artikel 129, stk. 2

 

 

Medlemsstater

Investeringsselskaber

Undtagelse fra kravet om at opretholde en kapitalbevaringsbuffer for små og mellemstore investeringsselskaber

Uanset artikel 129, stk. 1, kan en medlemsstat undtage små og mellemstore investeringsselskaber fra kravene i nævnte stykke, hvis en sådan undtagelse ikke udgør en trussel mod medlemsstatens finansielle systems stabilitet.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

110

Artikel 130, stk. 2

 

 

Medlemsstater

Investeringsselskaber

Undtagelse fra kravet om at opretholde en kontracyklisk kapitalbuffer for små og mellemstore investeringsselskaber

Uanset artikel 130, stk. 1, kan en medlemsstat undtage små og mellemstore investeringsselskaber fra kravene i nævnte stykke, hvis en sådan undtagelse ikke udgør en trussel mod medlemsstatens finansielle systems stabilitet.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

120

Artikel 133, stk. 18

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Krav om at opretholde en systemisk buffer

Medlemsstaterne kan anvende en systemisk buffer på alle eksponeringerne.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

130

Artikel 134, stk. 1

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Anerkendelse af en systemisk buffersats

Andre medlemsstater kan anerkende den systemiske buffersats, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 133, og kan anvende denne buffersats på indenlandsk godkendte institutter med henblik på de eksponeringer, der befinder sig i den medlemsstat, som fastsætter denne buffersats

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

140

Artikel 152, stk. 1

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter

Krav om indberetning til værtslandets kompetente myndigheder

De kompetente myndigheder i værtslandene kan til statistiske formål kræve, at alle de kreditinstitutter, der har filialer på deres område, regelmæssigt indsender en rapport til de pågældende myndigheder om den virksomhed, som de udøver i de pågældende værtslande.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

150

Artikel 152, stk. 2

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter

Krav om indberetning til værtslandets kompetente myndigheder

Værtslandene kan kræve de samme oplysninger af filialer af kreditinstitutter, der har hjemsted i andre medlemsstater, som de kræver af indenlandske kreditinstitutter.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

160

Artikel 160, stk. 6

 

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser om kapitalbuffere

Medlemsstaterne kan pålægge kapitalbuffere en kortere overgangsperiode end den i artikel 160, stk. 1-4, nævnte. En sådan kortere overgangsperiode kan anerkendes af andre medlemsstater.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

170

 

Artikel 4, stk. 2

 

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Behandling af indirekte besiddelse af fast ejendom

Medlemsstaterne eller deres kompetente myndigheder kan tillade, at andele, der udgør en tilsvarende indirekte besiddelse af fast ejendom, behandles som direkte besiddelse af fast ejendom, forudsat at denne indirekte besiddelse er specifikt omhandlet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning, og at den ved anvendelse som sikkerhed giver kreditorer samme beskyttelse.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

180

 

Artikel 6, stk. 4

 

Kompetente myndigheder

Investeringsselskaber

Anvendelse af kravene på individuelt niveau

Indtil Kommissionens rapport i henhold til artikel 508, stk. 3, foreligger, kan de kompetente myndigheder fritage investeringsselskaber fra at overholde de bestemmelser, der er fastsat i sjette del (likviditet), under hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af investeringsselskabets aktiviteter.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

190

 

Artikel 24, stk. 2

 

 

 

Indberetning og den obligatoriske anvendelse af IFRS

De kompetente myndigheder kan kræve, at institutter skal foretage værdiansættelse af aktiver og ikkebalanceførte poster og fastlæggelsen af kapitalgrundlaget i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder i henhold til forordning (EU) nr. 1606/2002.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

200

 

Artikel 89, stk. 3

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Risikovægtning og forbud mod kvalificerende kapitalandele uden for finanssektoren

De kompetente myndigheder anvender følgende krav på institutters kvalificerende kapitalandele som omhandlet i stk. 1 og 2:

med henblik på at beregne kapitalkravet i overensstemmelse med nærværende forordnings tredje del skal institutterne risikovægte den højeste værdi af følgende med 1 250 %:

i)

den værdi af de i stk. 1 nævnte kvalificerende kapitalandele, som overstiger 15 % af det justerede kapitalgrundlag

ii)

den samlede værdi af de i stk. 2 nævnte kvalificerende kapitalandele, som overstiger 60 % af instituttets justerede kapitalgrundlag

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

201

 

Artikel 89, stk. 3

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Risikovægtning og forbud mod kvalificerende kapitalandele uden for finanssektoren

De kompetente myndigheder anvender følgende krav på institutters kvalificerende kapitalandele som omhandlet i stk. 1 og 2:

de kompetente myndigheder forbyder institutter at have de i stk. 1 og 2 nævnte kvalificerende kapitalandele, hvis værdi overstiger de i disse stykker fastsatte procentdele af det justerede kapitalgrundlag.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

210

 

Artikel 95, stk. 2

 

Kompetente myndigheder

Investeringsselskaber

Kapitalgrundlagskrav for investeringsselskaber med begrænset tilladelse til at levere investeringsservices

De kompetente myndigheder kan fastsætte kapitalgrundlagskrav for investeringsselskaber med begrænset tilladelse til at levere investeringsservices, som er bindende for de pågældende selskaber i henhold til de nationale gennemførelsesforanstaltninger, der træder i kraft den 31. december 2013 for direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

220

 

Artikel 99, stk. 3

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

Indberetning vedrørende kapitalgrundlagskrav og regnskabsdata

De kompetente myndigheder kan kræve, at de kreditinstitutter, der anvender de internationale regnskabsstandarder, jf. forordning (EF) nr. 1606/2002, i forbindelse med indberetning af kapitalgrundlag på et konsolideret grundlag i henhold til artikel 24, stk. 2, i nærværende forordning, også indberetter regnskabsdata som fastsat i nærværende artikels stk. 2.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

230

 

Artikel 124, stk. 2

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Risikovægte og kriterier gældende for eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom

De kompetente myndigheder kan fastsætte en højere risikovægt eller strengere kriterier end dem, der er anført i artikel 125, stk. 2, og i givet fald artikel 126, stk. 2, under hensyntagen til den finansielle stabilitet.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

240

 

Artikel 129, stk. 1

 

 

 

Eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

De kompetente myndigheder kan efter at have hørt EBA delvis undlade at anvende litra c) i første afsnit og tillade kreditkvalitetstrin 2 for op til 10 % af den samlede eksponering for den nominelle værdi af det udstedende instituts udestående særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, såfremt det kan dokumenteres, at der er betydelige potentielle koncentrationsproblemer i de pågældende medlemsstater som følge af anvendelsen af kravet om kreditkvalitetstrin 1 som omhandlet i nævnte litra.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

250

 

Artikel 164, stk. 5

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Mindsteværdier for eksponeringsvægtet gennemsnitligt tab givet misligeholdelse (LGD) for eksponeringer sikret ved ejendom

På grundlag af de data, som er indsamlet i henhold til artikel 101, og under hensyntagen til den fremadrettede markedsudvikling for fast ejendom og andre relevante indikatorer skal de kompetente myndigheder med regelmæssige mellemrum og mindst hvert år vurdere, om LGD-mindsteværdierne i stk. 4 i nærværende artikel er passende for eksponeringer sikret ved pant i beboelsesejendom eller erhvervsejendom, der er beliggende inden for deres område. De kompetente myndigheder kan om nødvendigt under hensyntagen til den finansielle stabilitet fastsætte højere mindsteværdier for eksponeringsvægtet gennemsnitligt LGD for eksponeringer sikret ved fast ejendom inden for deres område.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

260

 

Artikel 178, stk. 1, litra b)

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Låntageres misligholdelse

De kompetente myndigheder kan erstatte de 90 dage med 180 dage for eksponeringer sikret ved pant i beboelsesejendomme eller SMV-erhvervsejendomme i detaileksponeringsklassen samt for eksponeringer mod offentlige enheder.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

270

 

Artikel 284, stk. 4

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Eksponeringens værdi

De kompetente myndigheder kan kræve, at α tildeles en højere værdi end 1,4, eller tillade institutterne at anvende deres egne estimater i overensstemmelse med artikel 284, stk. 9

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

280

 

Artikel 284, stk. 9

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Eksponeringens værdi

De kompetente myndigheder kan tillade institutterne at anvende deres egne estimater af alpha

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

290

 

Artikel 327, stk. 2

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Netting mellem et konvertibelt værdipapir og en modsvarende position i det underliggende instrument

De kompetente myndigheder kan fastsætte en fremgangsmåde, hvor sandsynligheden for, at et givet konvertibelt værdipapir ombyttes, tages i betragtning, eller fastsætte et kapitalgrundlagskrav, der dækker ethvert potentielt tab, som kunne forekomme ved ombytningen.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

300

 

Artikel 395, stk. 1

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Begrænsninger for store eksponeringer for så vidt angår eksponeringer mod institutter

De kompetente myndigheder kan fastsætte en lavere grænse for store eksponeringer end 150 mio. EUR for eksponeringer mod institutter

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

310

 

Artikel 400, stk. 2, litra a), og artikel 493, stk. 3, litra a)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som defineret i artikel 129, stk. 1, 3 og 6.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

320

 

Artikel 400, stk. 2, litra b), og artikel 493, stk. 3, litra b)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage aktivposter, der udgør fordringer på medlemsstaternes regionale eller lokale myndigheder.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

330

 

Artikel 400, stk. 2, litra c), og artikel 493, stk. 3, litra c)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer, som et institut har mod sit moderselskab eller datterselskaber.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

340

 

Artikel 400, stk. 2, litra d), og artikel 493, stk. 3, litra d)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer mod regionale eller centrale kreditinstitutter, som kreditinstituttet er tilsluttet i et netværk, og som er ansvarlige for likviditetsudligning inden for netværket.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

350

 

Artikel 400, stk. 2, litra e), og artikel 493, stk. 3, litra e)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer, som kreditinstitutter har mod kreditinstitutter, hvoraf det ene opererer på et ikke konkurrencemæssigt grundlag og yder eller garanterer lån i henhold til lovgivningsprogrammer eller i henhold til sine vedtægter til fremme af bestemte erhvervssektorer, og som indebærer en form for statslig kontrol og restriktioner i brugen af lånene, forudsat at de pågældende eksponeringer stammer fra sådanne lån, der videregives til de begunstigede via kreditinstitutter, eller fra garantierne for disse lån.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

360

 

Artikel 400, stk. 2, litra f), og artikel 493, stk. 3, litra f)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer mod institutter, forudsat at disse eksponeringer ikke udgør sådanne institutters kapitalgrundlag, ikke har længere varighed end til den følgende arbejdsdag og ikke er denomineret i en større handelsvaluta.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

370

 

Artikel 400, stk. 2, litra g), og artikel 493, stk. 3, litra g)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer mod centralbanker i form af krævede minimumsreserver i disse centralbanker, og som er denomineret i deres nationale valutaer.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

380

 

Artikel 400, stk. 2, litra h), og artikel 493, stk. 3, litra h)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer mod centralregeringer i form af lovbestemte likviditetskrav, som placeres i statsobligationer, og som er denomineret og finansieret i deres nationale valutaer, på betingelse af at disse centralregeringers kreditvurdering, som er foretaget af et udpeget ECAI, efter de kompetente myndigheders skøn er »investment grade«.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

390

 

Artikel 400, stk. 2, litra i), og artikel 493, stk. 3, litra i)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage 50 % af ikkebalanceførte remburser med mellemliggende/lav risiko og ikkebalanceførte uudnyttede kreditfaciliteter med mellemliggende/lav risiko, jf. bilag I, og, under forudsætning af de kompetente myndigheders tilsagn, 80 % af andre garantier end kreditgarantier, som er baseret på en lov eller andre retsforskrifter, og som gensidige garantifonde, der har status som kreditinstitutter, yder deres medlemmer.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

400

 

Artikel 400, stk. 2, litra j), og artikel 493, stk. 3, litra j)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage garantier, som der foreligger et lovbestemt krav om, og som anvendes, når realkreditlån, der er finansieret ved at udstede realkreditobligationer, udbetales til låntageren inden den endelige registrering af lånet i tingbogen, hvis garantien ikke anvendes til at begrænse risikoen i forbindelse med beregningen af de risikovægtede eksponeringsværdier.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

410

 

Artikel 400, stk. 2, litra k), og artikel 493, stk. 3, litra k)

 

Kompetente myndigheder

Kompetente myndigheder

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage aktivposter, der udgør fordringer på og andre eksponeringer mod anerkendte børser.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

420

 

Artikel 412, stk. 5

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter

Likviditetsdækningskrav

Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre nationale bestemmelser på området for likviditetskrav, før de bindende minimumsstandarder for krav til likviditetsdækning er præciseret og indført fuldt ud i Unionen, jf. artikel 460.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

430

 

Artikel 412, stk. 5

 

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

Likviditetsdækningskrav

Medlemsstaterne eller de kompetente myndigheder kan kræve, at indenlandsk godkendte institutter eller en del af disse institutter opretholder et krav til højere likviditetsdækning på op til 100 %, indtil den bindende mimimumsstandard er indført fuldt ud med en sats på 100 %, jf. artikel 460.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

440

 

Artikel 413, stk. 3

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter

Krav vedrørende stabil finansiering

Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre nationale bestemmelser på området for krav vedrørende stabil finansiering, før de bindende minimumsstandarder for krav vedrørende stabil nettofinansiering er præciseret og indført i Unionen, jf. artikel 510.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

450

 

Artikel 415, stk. 3

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

Krav vedrørende indberetning af oplysninger om likviditet

De kompetente myndigheder kan fortsat tilvejebringe oplysninger via overvågningsredskaber med henblik på at overvåge overholdelsen af eksisterende nationale likviditetsstandarder, indtil de bindende likviditetskrav er indført fuldt ud.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

460

 

Artikel 420, stk. 2

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

Udgående pengestrømssats

De kompetente myndigheder kan anvende en udgående pengestrømssats på op til 5 % på produkter for handelsrelateret ikkebalanceført finansiering som omhandlet i artikel 429 og bilag I.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

470

 

Artikel 467, stk. 2

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende behandling af urealiserede tab opgjort til dagsværdi

Uanset artikel 467, stk. 1, kan de kompetente myndigheder i tilfælde, hvor en sådan fremgangsmåde blev fulgt inden 1. januar 2014, tillade institutterne ikke at medtage urealiserede gevinster eller tab på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »besiddet med henblik på salg«-kategorien af EU-godkendte IAS 39 i noget element af kapitalgrundlaget.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

480

 

Artikel 467, stk. 3, andet afsnit

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende behandling af urealiserede tab opgjort til dagsværdi

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør den relevante procentdel inden for de i artikel 467, stk. 2, litra a)-d), omhandlede intervaller.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

490

 

Artikel 468, stk. 2

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende behandling af urealiserede gevinster opgjort til dagsværdi

De kompetente myndigheder kan tillade, at institutterne ved beregningen af deres egentlige kernekapital indregner 100 % af deres urealiserede gevinster opgjort til dagsværdi, når de i henhold til artikel 467 kræver, at institutterne indregner deres urealiserede tab opgjort til dagsværdi ved beregningen af den egentlige kernekapital.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

500

 

Artikel 468, stk. 3

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende behandling af urealiserede gevinster opgjort til dagsværdi

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør den relevante procentdel af urealiserede gevinster inden for de i artikel 468, stk. 2, litra a)-c), omhandlede intervaller, der er fjernet fra den egentlige kernekapital.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

510

 

Artikel 471, stk. 1

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter

Uanset artikel 49, stk. 1, kan de kompetente myndigheder i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2022 tillade institutterne ikke at fradrage aktiebeholdninger i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, hvis betingelserne i artikel 471, stk. 1, er opfyldt.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

520

 

Artikel 473, stk. 1

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Indførelse af ændringer til IAS 19

Uanset artikel 481 kan de kompetente myndigheder i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2018 tillade institutter, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002, at tilføje til deres egentlige kernekapital det relevante beløb i henhold til artikel 473, stk. 2 eller i givet fald 3, ganget med en faktor i henhold til stk. 4 i artikel 473.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

530

 

Artikel 478, stk. 3

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende fradrag i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør en relevant procentdel inden for de i artikel 478, stk. 1 og 2, omhandlede intervaller for hvert af følgende fradrag:

a)

de individuelle fradrag, der kræves i medfør af artikel 36, stk. 1), litra a)–h), undtagen udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

b)

det samlede beløb for udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, samt de i artikel 36, stk. 1, litra i), nævnte poster, som skal fratrækkes i medfør af artikel 48

c)

alle fradrag, der kræves i medfør af artikel 56, litra b)–d)

d)

alle fradrag, der kræves i medfør af artikel 66, litra b)–d).

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

540

 

Artikel 479, stk. 4

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende indregning af instrumenter og poster, der ikke kvalificerer som minoritetsinteresser, i den konsoliderede egentlige kernekapital

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør den relevante procentdel inden for de i artikel 479, stk. 3, omhandlede intervaller.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

550

 

Artikel 480, stk. 3

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende indregning af minoritetsinteresser og kvalificeret hybrid kernekapital og supplerende kapital

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør den relevante faktor inden for de i artikel 480, stk. 2, omhandlede intervaller.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

560

 

Artikel 481, stk. 5

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende supplerende filtre og fradrag

For hvert filter eller fradrag som omhandlet i artikel 481, stk. 1 og 2, fastsætter og offentliggør de kompetente myndigheder de relevante procentdele inden for de i artiklens stk. 3 og 4 omhandlede intervaller

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

570

 

Artikel 486, stk. 6

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Grænser for kapitalposter, der i henhold til overgangsbestemmelser betragtes som egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør de relevante procentdele inden for de i artikel 486, stk. 5, omhandlede intervaller

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

580

 

Artikel 495, stk. 1

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende behandling af aktieeksponeringer efter IRB-metoden

Uanset tredje del, kapitel 3, kan de kompetente myndigheder indtil den 31. december 2017 undtage visse kategorier af aktieeksponeringer, der besiddes af institutter og datterselskaber i Unionen af institutter i en medlemsstat pr. 31. december 2007, fra behandling efter IRB-metoden.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

590

 

Artikel 496, stk. 1

 

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende beregning af kapitalgrundlagskravene i relation til eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkredit-obligationer

Indtil den 31. december 2017 kan de kompetente myndigheder helt eller delvis undlade at anvende 10 %-grænsen for de privilegerede andele, der er udstedt af franske »fonds communs de créances« eller af securitiseringsenheder, der svarer til franske »fonds communs de créances«, jf. artikel 129, stk. 1, litra d) og f), forudsat at betingelserne i artikel 496, stk. 1, litra a) og b), er opfyldt.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

600

 

 

Artikel 10, stk. 1, litra b), nr. iii)

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

LCR – Likvide aktiver

Kreditinstituttets likviditetsreserver i en centralbank anerkendes som niveau 1-aktiver, forudsat at de kan hæves i stresssituationer. Med henblik på denne artikel skal de omstændigheder, som centralbankreserver kan hæves under, præciseres i en aftale mellem de kompetente myndigheder og ECB eller centralbanken.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

610

 

 

Artikel 10, stk. 2

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

LCR – Likvide aktiver

Markedsværdien af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, jf. stk. 1, litra f), er underlagt et haircut på mindst 7 %. Medmindre andet er angivet med hensyn til aktier og andele i CIU'er i artikel 15, stk. 2, litra a) og b), stilles der ikke krav om haircut på værdien af de resterende aktiver på niveau 1.

De tilfælde, hvor højere haircuts var blevet fastsat med henblik på en hel aktivklasse (alle aktiver, der er omfattet af specifikke og differentierede haircuts i den delegerede LCR-forordning) (for eksempel alle dækkede obligationer på niveau 1, osv.)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

620

 

 

Artikel 12, stk. 1, litra c), nr. i)

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

LCR - Aktiver på niveau 2B

Aktier kan udgøre aktiver på niveau 2B, forudsat at de indgår i et større aktieindeks i en medlemsstat eller i et tredjeland som identificeret således af en medlemsstats kompetente myndighed eller den relevante offentlige myndighed i et tredjeland.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

630

 

 

Artikel 12, stk. 3

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

LCR - Aktiver på niveau 2B

For kreditinstitutter, som i henhold til deres vedtægter af religiøse hensyn ikke må besidde rentebærende aktiver, kan den kompetente myndighed dispensere fra stk. 1, litra b), nr. ii) og iii), forudsat at det kan dokumenteres, at der ikke i tilstrækkelig grad findes ikkerentebærende aktiver, der opfylder disse krav, og de pågældende ikkerentebærende aktiver er tilstrækkeligt likvide på private markeder.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 

640

 

 

Artikel 24, stk. 6

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

LCR – Udgående pengestrømme fra stabile indskud i et tredjeland, der er berettiget til 3 %-satsen

Kreditinstitutter kan godkendes af deres kompetente myndigheder til at gange de detailindskud, som er dækket af en indskudsgarantiordning i et tredjeland svarende til ordningen i stk. 1, med 3 %, hvis tredjelandet tillader denne behandling.

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

 


DEL 2

Muligheder og skøn i direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013 - overgangsbestemmelser

 

Direktiv 2013/36/EU

Forordning (EU) nr. 575/2013

Adressat

Anvendelsesområde

Betegnelse

Beskrivelse af muligheden eller skønnet

Anvendelsesår og værdi i % (hvis relevant)

Udnyttet (J/N/EJ REL.)

National tekst

Henvisninger

Foreligger på EN (J/N)

Detaljer/bemærkninger

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

 

011

Artikel 160, stk. 6

 

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser om kapitalbuffere

Medlemsstaterne kan pålægge kapitalbuffere en kortere overgangsperiode end den i artikel 160, stk. 1-4, nævnte. En sådan kortere overgangsperiode kan anerkendes af andre medlemsstater.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

012

 

Artikel 493, stk. 3, litra a)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer som defineret i artikel 129, stk. 1, 3 og 6.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

013

 

Artikel 493, stk. 3, litra b)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage aktivposter, der udgør fordringer på medlemsstaternes regionale eller lokale myndigheder.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

014

 

Artikel 493, stk. 3, litra c)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer, som et institut har mod sit moderselskab eller datterselskaber.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

015

 

Artikel 493, stk. 3), litra d)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer mod regionale eller centrale kreditinstitutter, som kreditinstituttet er tilsluttet i et netværk, og som er ansvarlige for likviditetsudligning inden for netværket.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

016

 

Artikel 493, stk. 3, litra e)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer, som kreditinstitutter har mod kreditinstitutter, hvoraf det ene opererer på et ikke konkurrencemæssigt grundlag og yder eller garanterer lån i henhold til lovgivningsprogrammer eller i henhold til sine vedtægter til fremme af bestemte erhvervssektorer, og som indebærer en form for statslig kontrol og restriktioner i brugen af lånene, forudsat at de pågældende eksponeringer stammer fra sådanne lån, der videregives til de begunstigede via kreditinstitutter, eller fra garantierne for disse lån.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

017

 

Artikel 493, stk. 3, litra f)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer mod institutter, forudsat at disse eksponeringer ikke udgør sådanne institutters kapitalgrundlag, ikke har længere varighed end til den følgende arbejdsdag og ikke er denomineret i en større handelsvaluta.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

018

 

Artikel 493, stk. 3), litra g)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer mod centralbanker i form af krævede minimumsreserver i disse centralbanker, og som er denomineret i deres nationale valutaer.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

019

 

Artikel 493, stk. 3), litra h)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage eksponeringer mod centralregeringer i form af lovbestemte likviditetskrav, som placeres i statsobligationer, og som er denomineret og finansieret i deres nationale valutaer, på betingelse af at disse centralregeringers kreditvurdering, som er foretaget af et udpeget ECAI, efter de kompetente myndigheders skøn er »investment grade«.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

020

 

Artikel 493, stk. 3, litra i)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage 50 % af ikkebalanceførte remburser med mellemliggende/lav risiko og ikkebalanceførte uudnyttede kreditfaciliteter med mellemliggende/lav risiko, jf. bilag I, og, under forudsætning af de kompetente myndigheders tilsagn, 80 % af andre garantier end kreditgarantier, som er baseret på en lov eller andre retsforskrifter, og som gensidige garantifonde, der har status som kreditinstitutter, yder deres medlemmer.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

021

 

Artikel 493, stk. 3, litra j)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage garantier, som der foreligger et lovbestemt krav om, og som anvendes, når realkreditlån, der er finansieret ved at udstede realkreditobligationer, udbetales til låntageren inden den endelige registrering af lånet i tingbogen, hvis garantien ikke anvendes til at begrænse risikoen i forbindelse med beregningen af de risikovægtede eksponeringsværdier.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

022

 

Artikel 493, stk. 3, litra k)

Medlemsstater

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser eller delvise undtagelser fra begrænsninger for store eksponeringer

De kompetente myndigheder kan helt eller delvis undtage aktivposter, der udgør fordringer på og andre eksponeringer mod anerkendte børser.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

023

 

Artikel 412, stk. 5

Medlemsstater

Kreditinstitutter

Likviditetsdækningskrav

Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre nationale bestemmelser på området for likviditetskrav, før de bindende minimumsstandarder for krav til likviditetsdækning er præciseret og indført fuldt ud i Unionen, jf. artikel 460.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

024

 

Artikel 412, stk. 5

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

Likviditetsdækningskrav

Medlemsstaterne eller de kompetente myndigheder kan kræve, at indenlandsk godkendte institutter eller en del af disse institutter opretholder et krav til højere likviditetsdækning på op til 100 %, indtil den bindende mimimumsstandard er indført fuldt ud med en sats på 100 %, jf. artikel 460.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

025

 

Artikel 413, stk. 3

Medlemsstater

Kreditinstitutter

Krav vedrørende stabil finansiering

Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre nationale bestemmelser på området for krav vedrørende stabil finansiering, før de bindende minimumsstandarder for krav vedrørende stabil nettofinansiering er præciseret og indført i Unionen, jf. artikel 510.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

026

 

Artikel 415, stk. 3

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter

Krav vedrørende indberetning af oplysninger om likviditet

De kompetente myndigheder kan fortsat tilvejebringe oplysninger via overvågningsredskaber med henblik på at overvåge overholdelsen af eksisterende nationale likviditetsstandarder, indtil de bindende likviditetskrav er indført fuldt ud.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

027

 

Artikel 467, stk. 2

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende behandling af urealiserede tab opgjort til dagsværdi

Uanset artikel 467, stk. 1, kan de kompetente myndigheder i tilfælde, hvor en sådan fremgangsmåde blev fulgt inden 1. januar 2014, tillade institutterne ikke at medtage urealiserede gevinster eller tab på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »besiddet med henblik på salg«-kategorien af EU-godkendte IAS 39 i noget element af kapitalgrundlaget.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

028

 

Artikel 467, stk. 3

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende behandling af urealiserede tab opgjort til dagsværdi

Relevant procentdel af urealiserede tab i henhold til artikel 467, stk. 1, som er indregnet ved beregningen af de egentlige kernekapitalposter (procentdel inden for de i artiklens stk. 2 omhandlede intervaller)

2014 (20 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

029

2015 (40 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

030

2016 (60 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

031

2017 (80 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

032

 

Artikel 468, stk. 2, andet afsnit

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende behandling af urealiserede gevinster opgjort til dagsværdi

De kompetente myndigheder kan tillade, at institutterne ved beregningen af deres egentlige kernekapital indregner 100 % af deres urealiserede gevinster opgjort til dagsværdi, når de i henhold til artikel 467 kræver, at institutterne indregner deres urealiserede tab opgjort til dagsværdi ved beregningen af den egentlige kernekapital.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

033

 

Artikel 468, stk. 3

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende behandling af urealiserede gevinster opgjort til dagsværdi

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør den relevante procentdel af urealiserede gevinster inden for de i artikel 468, stk. 2, litra a)-c), omhandlede intervaller, der er fjernet fra den egentlige kernekapital.

2015 (60 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

034

2016 (40 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

035

2017 (20 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

036

 

Artikel 471, stk. 1

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter

Uanset artikel 49, stk. 1, kan de kompetente myndigheder i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2022 tillade institutterne ikke at fradrage aktiebeholdninger i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber, hvis betingelserne i artikel 471, stk. 1, er opfyldt.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

037

 

Artikel 473, stk. 1

Kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Indførelse af ændringer til IAS 19

Uanset artikel 481 kan de kompetente myndigheder i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2018 tillade institutter, der udarbejder deres regnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002, at tilføje til deres egentlige kernekapital det relevante beløb i henhold til artikel 473, stk. 2 eller i givet fald 3, ganget med en faktor i henhold til stk. 4 i artikel 473.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

038

 

Artikel 478, stk. 2

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Fradrag i egentlige kernekapitalposter for udskudte skatteaktiver, der fandtes før den 1. januar 2014

Relevant procentdel, hvis den alternative procentdel anvendes (procentdel inden for de i artikel 478, stk. 2, omhandlede intervaller)

2014 (0 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

039

2015 (10 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

040

2016 (20 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

041

2017 (30 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

042

2018 (40 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

043

2019 (50 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

044

2020 (60 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

045

2021 (70 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

046

2022 (80 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

047

2023 (90 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

048

 

Artikel 478, stk. 3, litra a)

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende fradrag i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør en relevant procentdel inden for de i artikel 478, stk. 1 og 2, omhandlede intervaller for a) de individuelle fradrag, der kræves i medfør af artikel 36, stk. 1), litra a)–h), undtagen udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

2014 (20 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

049

2015 (40 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

050

2016 (60 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

051

2017 (80 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

052

 

Artikel 478, stk. 3, litra b)

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende fradrag i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør en relevant procentdel inden for de i artikel 478, stk. 1 og 2, omhandlede intervaller for b) det samlede beløb for udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, samt de i artikel 36, stk. 1, litra i), nævnte poster, som skal fratrækkes i medfør af artikel 48

2014 (20 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

053

2015 (40 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

054

2016 (60 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

055

2017 (80 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

056

 

Artikel 478, stk. 3, litra c)

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende fradrag i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør en relevant procentdel inden for de i artikel 478, stk. 1 og 2, omhandlede intervaller for c) alle fradrag, der kræves i medfør af artikel 56, litra b)-d)

2014 (20 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

057

2015 (40 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

058

2016 (60 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

059

2017 (80 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

060

 

Artikel 478, stk. 3, litra d)

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende fradrag i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør en relevant procentdel inden for de i artikel 478, stk. 1 og 2, omhandlede intervaller for d) alle fradrag, der kræves i medfør af artikel 66, litra b)-d).

2014 (20 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

061

2015 (40 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

062

2016 (60 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

063

2017 (80 % til 100 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

064

 

Artikel 479, stk. 4

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende indregning af instrumenter og poster, der ikke kvalificerer som minoritetsinteresser, i den konsoliderede egentlige kernekapital

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør den relevante procentdel inden for de i artikel 479, stk. 3, omhandlede intervaller.

2014 (0 % til 80 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

065

2015 (0 % til 60 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

066

2016 (0 % til 40 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

067

2017 (0 % til 20 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

068

 

Artikel 480, stk. 3

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelser vedrørende indregning af minoritetsinteresser og kvalificeret hybrid kernekapital og supplerende kapital

De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør den relevante faktor inden for de i artikel 480, stk. 2, omhandlede intervaller.

2014 (0,2 til 1,0)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

069

2015 (0,4 til 1,0)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

070

2016 (0,6 til 1,0)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

071

2017 (0,8 til 1,0)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

072

 

Artikel 481, stk. 1

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

 

Relevant procentdel, hvis en fælles procentdel anvendes (procentdel inden for de i artikel 481, stk. 3, omhandlede intervaller)

2014 (0 % til 80 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

073

2015 (0 % til 60 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

074

2016 (0 % til 40 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

075

2017 (0 % til 20 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

076

 

Artikel 481, stk. 5

 

 

Overgangsbestemmelser vedrørende supplerende filtre og fradrag

For hvert filter eller fradrag som omhandlet i artikel 481, stk. 1 og 2, fastsætter og offentliggør de kompetente myndigheder de relevante procentdele inden for de i artiklens stk. 3 og 4 omhandlede intervaller

2014 (0 % til 80 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

077

2015 (0 % til 60 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

078

2016 (0 % til 40 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

079

2017 (0 % til 20 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

080

 

Artikel 486, stk. 6

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Grænser for kapitalposter, der i henhold til overgangsbestemmelser betragtes som egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter

Relevant procentdel til fastlæggelse af grænserne for kapitalposter, der i henhold til overgangsbestemmelser betragtes som egentlige kernekapitalposter i henhold til artikel 486, stk. 2 (procentdel inden for de i artiklens stk. 5 omhandlede intervaller)

2014 (60 % til 80 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

081

2015 (40 % til 70 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

082

2016 (20 % til 60 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

083

2017 (0 % til 50 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

084

2018 (0 % til 40 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

085

2019 (0 % til 30 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

086

2020 (0 % til 20 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

087

2021 (0 % til 10 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

088

Relevant procentdel til fastlæggelse af grænserne for kapitalposter, der i henhold til overgangsbestemmelser betragtes som hybride kernekapitalposter i henhold til artikel 486, stk. 3 (procentdel inden for de i artiklens stk. 5 omhandlede intervaller)

2014 (60 % til 80 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

089

2015 (40 % til 70 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

090

2016 (20 % til 60 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

091

2017 (0 % til 50 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

092

2018 (0 % til 40 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

093

2019 (0 % til 30 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

094

2020 (0 % til 20 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

095

2021 (0 % til 10 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

096

Relevant procentdel til fastlæggelse af grænserne for kapitalposter, der i henhold til overgangsbestemmelser betragtes som supplerende kapitalposter i henhold til artikel 486, stk. 4 (procentdel inden for de i artiklens stk. 5 omhandlede intervaller)

2014 (60 % til 80 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

097

2015 (40 % til 70 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

098

2016 (20 % til 60 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

099

2017 (0 % til 50 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

100

2018 (0 % til 40 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

101

2019 (0 % til 30 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

102

2020 (0 % til 20 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

103

2021 (0 % til 10 %)

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

104

 

Artikel 495, stk. 1

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende behandling af aktieeksponeringer efter IRB-metoden

Uanset tredje del, kapitel 3, kan de kompetente myndigheder indtil den 31. december 2017 undtage visse kategorier af aktieeksponeringer, der besiddes af institutter og datterselskaber i Unionen af institutter i en medlemsstat pr. 31. december 2007, fra behandling efter IRB-metoden.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

105

 

Artikel 496, stk. 1

 

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Overgangsbestemmelse vedrørende beregning af kapitalgrundlagskravene i relation til eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkredit-obligationer

Indtil den 31. december 2017 kan de kompetente myndigheder helt eller delvis undlade at anvende 10 %-grænsen for de privilegerede andele, der er udstedt af franske »fonds communs de créances« eller af securitiseringsenheder, der svarer til franske »fonds communs de créances«, jf. artikel 129, stk. 1, litra d) og f), forudsat at betingelserne i artikel 496, stk. 1, litra a) og b), er opfyldt.

[Årstal]

(J/N/EJ REL.)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 


DEL 3

Variable lønelementer (artikel 94 i direktiv 2013/36/EU)

 

Direktiv 2013/36/EU

Adressat

Anvendelsesområde

Bestemmelser

Oplyses

Udnyttet (J/N/EJ REL.)

Henvisninger

Foreligger på EN (J/N)

Detaljer/bemærkninger

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

 

020

Artikel 94, stk. 1, litra g), nr. i)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Det maksimale forhold mellem variable og faste komponenter af aflønningen (% der er fastsat i den nationale lovgivning, beregnet som variabel komponent divideret med fast komponent af aflønningen)

[Værdi i %]

(J/N)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

030

Artikel 94, stk. 1, litra g), nr. ii)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Det maksimale niveau for forholdet mellem variable og faste komponenter af aflønningen, der kan godkendes af aktionærer, ejere eller medlemmer af instituttet (% der er fastsat i den nationale lovgivning, beregnet som variabel komponent divideret med fast komponent af aflønningen)

[Værdi i %]

(J/N)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

040

Artikel 94, stk. 1, litra g), nr. iii)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Maksimal andel af den samlede variable aflønning, på hvilken diskonteringssatsen kan anvendes (% af den samlede variable aflønning)

[Værdi i %]

(J/N)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 

050

Artikel 94, stk. 1, litra l)

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

Kreditinstitutter og investeringsselskaber

Beskrivelse af alle begrænsninger med hensyn til arten og udformningen af eller forbud over for instrumenter, der kan anvendes til tildeling af variabel aflønning

[Fritekst/værdi]

(J/N)

Skal udfyldes ved »ja«

Skal udfyldes ved »ja«

 


(1)  »J« (Ja) indikerer, at den kompetente myndighed eller medlemsstat, der har beføjelse til at gøre brug af den relevante mulighed/det relevante skøn, har gjort brug heraf.

»N« (Nej) indikerer, at den kompetente myndighed eller medlemsstat, der har beføjelse til at gøre brug af den relevante mulighed/det relevante skøn, ikke har gjort brug heraf.

»EJ REL.« (Ej relevant) indikerer, at det ikke er muligt at gøre brug af muligheden, eller at skønnet ikke findes.

(2)  Teksten i bestemmelsen i den nationale lovgivning.

(3)  Henvisning i den nationale lovgivning og link(s) til hjemmesiden med den nationale tekst, der gennemfører den pågældende EU-bestemmelse.


BILAG III

Tilsynskontrol- og vurderingsproces (SREP)  (1)

010

Dato for seneste opdatering af oplysninger i dette skema

(dd/mm/åååå)

020

Anvendelsesområde for SREP

(Artikel 108-110 i kapitalkravsdirektivet (CRD))

Beskrivelse af den kompetente myndigheds metode for anvendelsesområdet for SREP, herunder:

hvilke typer af institutter, der er omfattet af/ikke er omfattet af SREP, navnlig hvis anvendelsesområdet er forskelligt fra dem, der er præciseret i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU

en generel oversigt over, hvordan den kompetente myndighed tager hensyn til proportionalitetsprincippet ved fastlæggelsen af anvendelsesområdet for SREP, samt hyppigheden af vurderingen af forskellige elementer i SREP (2).

[fritekst eller reference eller link til en sådan vejledning]

030

Vurdering af SREP-elementer

(Artikel 74-96 i CRD)

Beskrivelse af den kompetente myndigheds metode for vurderingen af individuelle elementer i SREP (som omhandlet i EBA's retningslinjer for fælles procedurer og metoder for SREP, EBA/GL/2014/13) herunder:

en generel oversigt over den vurderingsproces og de metoder, der anvendes ved vurderingen af SREP-elementer, herunder: 1) forretningsmodelanalyse, 2) vurdering af intern ledelse og kontrol på institutniveau, 3) vurdering af kapitalrisici, og 4) vurdering af likviditetsrisiko og finansieringsrisiko

en generel oversigt over, hvordan den kompetente myndighed tager hensyn til proportionalitetsprincippet ved vurderingen af individuelle SREP-elementer, herunder hvordan kategoriseringen af institutter er blevet anvendt (3).

[fritekst eller reference eller link til en sådan vejledning]

040

Gennemgang og vurdering af processen til vurdering af den interne kapital samt processen til vurdering af den interne likviditet

(Artikel 73, 86, 97, 98 og 103 i CRD)

Beskrivelse af den kompetente myndigheds metode til gennemgang og vurdering af processen til vurdering af den interne kapital (ICAAP) samt processen til vurdering af den interne likviditet (ILAAP) som led i SREP, og navnlig med henblik på at vurdere pålideligheden af beregningerne af kapital og likviditet i ICAAP og ILAAP med henblik på at fastsætte yderligere krav til kapitalgrundlag og kvantitativ likviditet, herunder (4):

en oversigt over den metode, som den kompetente myndighed anvender ved gennemgang af institutternes ICAAP og ILAAP

oplysninger/henvisning til den kompetente myndigheds krav til forelæggelse af information vedrørende ICAAP og ILAAP, navnlig omfanget af hvilke informationer, der skal indberettes

information om, hvorvidt instituttet kræver uafhængige gennemgange af ICAAP og ILAAP.

[fritekst eller reference eller link til en sådan vejledning]

050

Overordnet vurdering af tilsynskontrol- og vurderingsprocessen og tilsynsforanstaltninger

(Artikel 102 og 104 i CRD)

Beskrivelse af den kompetente myndigheds metode for den overordnede vurdering af SREP (resumé) samt anvendelsen af tilsynsforanstaltninger på grundlag af den overordnede vurdering af SREP (5).

Beskrivelse af, hvordan resultaterne af SREP er forbundet med anvendelsen af foranstaltninger i forbindelse med tidlig indgriben, jf. artikel 27 i direktiv 2014/59/EU, samt konstateringen af betingelserne for, at instituttet kan betragtes som nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. artikel 32 i nævnte direktiv (6).

[fritekst eller reference eller link til en sådan vejledning]


(1)  De kompetente myndigheder skal redegøre for, hvilke kriterier og metoder der er anvendt i række 020-040 samt i række 050 i forbindelse med den overordnede vurdering. Den type informationer, der skal redegøres for (i en forklarende bemærkning), er beskrevet i kolonne nr. 2.

(2)  Det fastlagte anvendelsesområde for SREP på både institutniveau og i forhold til egne indtægter.

Den kompetente myndighed skal forklare den metode, der er anvendt til at klassificere institutterne i forskellige kategorier til SREP-formål, med en beskrivelse af anvendelsen af kvantitative og kvalitative kriterier, samt hvordan finansiel stabilitet eller andre overordnede tilsynsmål bliver påvirket af en sådan kategorisering.

En kompetent myndighed skal også forklare, hvordan kategorisering er blevet anvendt i praksis med det formål at sikre et minimum af engagement i vurderinger af SREP, herunder beskrivelsen af hyppigheden af vurderingerne af alle elementer i SREP for de forskellige kategorier af institutter.

(3)  Herunder arbejdsredskaber, for eksempel kontrolbesøg, der udføres på stedet, og undersøgelser, der ikke udføres på stedet, de kvalitative og kvantitative kriterier samt de statistiske data, der er anvendt i vurderingerne. Det anbefales at indsætte links til alle de vejledninger, der findes på hjemmesiden.

(4)  De kompetente myndigheder skal også forklare, hvordan vurderingen af ICAAP og ILAAP er dækket af de minimumsengagementsmodeller, der er anvendt af proportionalitetshensyn på grundlag af SREP-kategorier, såvel som, hvordan proportionalitet anvendes med henblik på at præcisere de tilsynsmæssige forventninger til ICAAP og ILAAP, og navnlig alle de vejledninger eller minimumskrav vedrørende ICAAP og ILAAP, som de kompetente myndigheder har offentliggjort.

(5)  Den metode, som den kompetente myndighed anvender til at udføre den overordnede vurdering af SREP, samt dens kommunikation til institutterne. De kompetente myndigheders overordnede vurdering er baseret på en gennemgang af alle de elementer, der er henvist til i række 020-040, sammen med al anden relevant information om instituttet, som den kompetente myndighed kan få adgang til.

(6)  De kompetente myndigheder kan også redegøre for de politikker, der vejleder deres afgørelser angående at træffe tilsynsforanstaltninger (jf. artikel 102 og 104 i CRD) samt foranstaltninger i forbindelse med tidlig indgriben (jf. artikel 27 i direktivet om genopretning og afvikling af banker (BRRD)) i de tilfælde, hvor der i deres vurdering af et institut påpeges svagheder eller mangler, der nødvendiggør tilsynsmæssige indgreb. Sådanne redegørelser kan omfatte offentliggørelse af interne vejledninger eller andre dokumenter, der beskriver overordnede tilsynspraksisser. Af fortrolighedshensyn er der dog intet krav om at redegøre for afgørelser vedrørende individuelle institutter.

De kompetente myndigheder kan videregive informationer om konsekvenserne af, at et institut handler i strid med de relevante retlige bestemmelser eller ikke overholder tilsynsforanstaltningerne eller foranstaltningerne i forbindelse med tidlig indgriben baseret på SREP-resultaterne – for eksempel skal den opføre en liste over de gældende håndhævelsesprocedurer (hvor det er relevant).


BILAG IV

AGGREGEREDE STATISTISKE DATA

Fortegnelse over skemaer

Del 1

Konsoliderede data pr. kompetent myndighed

Del 2

Data om kreditrisiko

Del 3

Data om markedsrisiko

Del 4

Data om operationel risiko

Del 5

Data om tilsynsforanstaltninger og administrative sanktioner

Del 6

Data om undtagelser

Generelle bemærkninger om udfyldelse af skemaer i bilag IV

De kompetente myndigheder må ikke videregive informationer om tilsynsmæssige tiltag eller afgørelser, der er rettet mod specifikke institutter. Ved offentliggørelse af information om de generelle kriterier og metoder må de kompetente myndigheder ikke videregive informationer om nogen tilsynsforanstaltninger, der er rettet mod specifikke institutter, uanset om de er truffet med henblik på et enkelt institut eller på en gruppe af institutter.

Numeriske celler må kun indeholde tal Der må ikke henvises til nationale valutaer. Den anvendte valuta er euro, og medlemsstater uden for euroområdet skal omregne deres nationale valutaer til euro ud fra Den Europæiske Centralbanks vekselkurs (på den fælles referencedato, dvs. den sidste dag i det undersøgte år) med én decimal ved anførelse af beløb i millioner.

Pengebeløb skal angives i millioner euro (mio. EUR).

Procenter skal anføres med to decimaler.

Hvis der ikke anføres nogen data, skal årsagen hertil angives med EBA-nomenklatur, dvs. N/A(foreligger ikke) eller C (fortrolig).

Dataene skal anføres på et aggregeret grundlag uden at udpege hverken individuelle kreditinstitutter eller investeringsselskaber.

Henvisningerne til COREP-skemaer, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, er anført i del 1-4, hvis de foreligger.

De kompetente myndigheder skal indsamle data for år XXXX og fremefter på konsolideret niveau. Dette vil sikre konsistensen af de indsamlede informationer.

Skemaerne i dette bilag skal læses sammen med det for indberetningen heri definerede omfang af konsolideringen. For at sikre effektiv dataindsamling skal informationerne for kreditinstitutterne og investeringsselskaberne indberettes hver for sig, men der skal anvendes det samme konsolideringsniveau for begge.

For at sikre sammenhængen i og sammenligneligheden af de indberettede data, skal ECB kun offentliggøre aggregerede statistiske data for de enheder, for hvilke ECB fører og udøver direkte tilsyn, på referencedatoen for offentliggørelsen, hvorimod de nationale kompetente myndigheder kun skal offentliggøre aggregerede statistiske data for de kreditinstitutter, der ikke er under ECB's direkte tilsyn.

Der skal kun udarbejdes data for de investeringsselskaber, der er omfattet af kapitalkravsdirektivet. De investeringsselskaber, der ikke er omfattet af kapitalkravsdirektivet, er udelukket fra dataindsamlingen.

DEL 1

Konsoliderede data pr. kompetent myndighed (år XXXX)

 

Reference til COREP-skema

Data

 

Antal kreditinstitutter og deres størrelse

 

 

010

Antal kreditinstitutter

 

[Værdi]

020

Jurisdiktionernes aktiver i alt (i mio. EUR) (1)

 

[Værdi]

030

Jurisdiktionernes aktiver i alt (1) i % af BNP (2)

 

[Værdi]

 

Antal udenlandske kreditinstitutter og deres størrelse  (3)

 

 

040

Fra tredjelande

Antal filialer (4)

 

[Værdi]

050

Filialernes aktiver i alt (i mio. EUR)

 

[Værdi]

060

Antal datterselskaber (5)

 

[Værdi]

070

Datterselskabernes aktiver i alt (i mio. EUR)

 

[Værdi]

 

Kreditinstitutternes kapital i alt og kapitalkrav

 

 

080

Egentlig kernekapital i alt i % af den samlede kapital (6)

CA1 (række 020 / række 010)

[Værdi]

090

Hybrid kernekapital i alt i % af den samlede kapital (7)

CA1 (række 530 / række 010)

[Værdi]

100

Supplerende kapital i alt i % af den samlede kapital (8)

CA1 (række 750 / række 010)

[Værdi]

110

Kapitalkrav i alt (i mio. EUR) (9)

CA2 (række 010) * 8 %

[Værdi]

120

Kapitalprocent i alt (10)

CA3 (række 050)

[Værdi]

 

Antal investeringsselskaber og deres størrelse

 

 

130

Antal investeringsselskaber

 

[Værdi]

140

Aktiver i alt (i mio. EUR) (1)

 

[Værdi]

150

Aktiver i alt i procent af BNP

 

[Værdi]

 

Investeringsselskabernes kapital i alt og kapitalkrav

 

 

160

Egentlig kernekapital i alt i % af den samlede kapital (6)

CA1 (række 020 / række 010)

[Værdi]

170

Hybrid kernekapital i alt i % af den samlede kapital (7)

CA1 (række 530 / række 010)

[Værdi]

180

Supplerende kapital i alt i % af den samlede kapital (8)

CA1 (række 750 / række 010)

[Værdi]

190

Kapitalkrav i alt (i mio. EUR) (9)

CA2 (række 010) * 8 %

[Værdi]

200

Kapitalprocent i alt (10)

CA3 (række 050)

[Værdi]


DEL 2

Data om kreditrisiko (år XXXX)

 

Kreditrisikodata

Reference til COREP-skema

data

 

Kreditinstitutter: Kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko

 

 

010

Kreditinstitutter: kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko

% af samlede kapitalgrundlagskrav  (11)

CA2 (række 040 / række 010)

[Værdi]

020

Kreditinstitutter: opdeling efter metode

% baseret på det samlede antal kreditinstitutter  (12)

Standardmetoden (SA)

 

[Værdi]

030

IRB-metoden, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

 

[Værdi]

040

IRB-metoden, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

 

[Værdi]

050

% baseret på samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko

SA

CA2 (række 050 / række 040)

[Værdi]

060

IRB-metoden, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

CR IRB, Foundation IRB (række 010, kolonne 260) / CA2 (række 040)

[Værdi]

070

IRB-metoden, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

CR IRB, Advanced IRB (række 010, kolonne 260) / CA2 (række 040)

[Værdi]

080

Kreditinstitutter: opdeling efter IRB-eksponeringsklasse

% baseret på samlet IRB-risikovægtet eksponeringsbeløb

IRB-metoden, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

CA2 (række 250 / række 240)

[Værdi]

090

Centralregeringer og centralbanker

CA2 (række 260 / række 240)

[Værdi]

100

Institutter

CA2 (række 270 / række 240)

[Værdi]

110

Virksomheder – SMV'er

CA2 (række 280 / række 240)

[Værdi]

120

Virksomheder – Specialiserede udlån

CA2 (række 290 / række 240)

[Værdi]

130

Virksomheder – Andre

CA2 (række 300 / række 240)

[Værdi]

140

IRB-metoden, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

CA2 (række 310 / række 240)

[Værdi]

150

Centralregeringer og centralbanker

CA2 (række 320 / række 240)

[Værdi]

160

Institutter

CA2 (række 330 / række 240)

[Værdi]

170

Virksomheder – SMV'er

CA2 (række 340 / række 240)

[Værdi]

180

Virksomheder – Specialiserede udlån

CA2 (række 350 / række 240)

[Værdi]

190

Virksomheder – Andre

CA2 (række 360 / række 240)

[Værdi]

200

Detail – Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er

CA2 (række 370 / række 240)

[Værdi]

210

Detail – Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er

CA2 (række 380 / række 240)

[Værdi]

220

Detail – Kvalificeret revolverende

CA2 (række 390 / række 240)

[Værdi]

230

Detail – Andre SMV'er

CA2 (række 400 / række 240)

[Værdi]

240

Detail – Andre ikke-SMV'er

CA2 (række 410 / række 240)

[Værdi]

250

Egenkapital i henhold til IRB-metoden

CA2 (række 420 / række 240)

[Værdi]

260

Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden

CA2 (række 430 / række 240)

[Værdi]

270

Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

CA2 (række 450 / række 240)

[Værdi]

 

Kreditrisikodata

Reference til COREP-skema

data

280

Kreditinstitutter: Kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko

 

 

290

Kreditinstitutter: opdeling efter SA-eksponeringsklasse*

% baseret på samlet SA-risikovægtet eksponeringsbeløb

Centralregeringer eller centralbanker

CA2 (række 070 / række 050)

[Værdi]

300

Regionale eller lokale myndigheder

CA2 (række 080 / række 050)

[Værdi]

310

Offentlige enheder

CA2 (række 090 / række 050)

[Værdi]

320

Multilaterale udviklingsbanker

CA2 (række 100 / række 050)

[Værdi]

330

Internationale organisationer

CA2 (række 110 / række 050)

[Værdi]

340

Institutter

CA2 (række 120 / række 050)

[Værdi]

350

Virksomheder

CA2 (række 130 / række 050)

[Værdi]

360

Detail

CA2 (række 140 / række 050)

[Værdi]

370

Sikret ved pant i fast ejendom

CA2 (række 150 / række 050)

[Værdi]

380

Eksponeringer ved misligholdelse

CA2 (række 160 / række 050)

[Værdi]

390

Poster forbundet med særlig stor risiko

CA2 (række 170 / række 050)

[Værdi]

400

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

CA2 (række 180 / række 050)

[Værdi]

410

Fordringer på institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

CA2 (række 190 / række 050)

[Værdi]

420

Institutter for kollektiv investering

CA2 (række 200 / række 050)

[Værdi]

430

Egenkapital

CA2 (række 210 / række 050)

[Værdi]

440

Andre poster

CA2 (række 211 / række 050)

[Værdi]

450

Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden

CA2 (række 220 / række 050)

[Værdi]

460

Kreditinstitutter: opdeling efter kreditrisikoreduktionsmetoden (CRM-metoden)

% baseret på det samlede antal kreditinstitutter  (13)

Den enkle metode for finansielle sikkerheder

 

[Værdi]

470

Den udbyggede metode for finansielle sikkerheder

 

[Værdi]

 

Investeringsselskaber: Kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko

 

 

480

Investeringsselskaber: kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko

% af samlede kapitalgrundlagskrav  (14)

CA2 (række 040 / række 010)

[Værdi]

490

Investeringsselskaber: opdeling efter metode

% baseret på det samlede antal investeringsselskaber  (12)

SA

 

[Værdi]

500

IRB

 

[Værdi]

510

% baseret på samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko  (15)

SA

(CA2) (række 050) / (række 040)

[Værdi]

520

IRB

(CA2) (række 240) / (række 040)

[Værdi]

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende oplysninger om securitiseringer (i mio. EUR)

Reference til COREP-skema

data

 

Kreditinstitutter: eksponeringsleverende institut

 

 

530

Balanceførte og ikke-balanceførte indgåede securitiseringseksponeringer i alt

CR SEC SA (række 030, kolonne 010) + CR SEC IRB (række 030, kolonne 010)

[Værdi]

540

Balanceførte og ikke-balanceførte tilbageholdte securitiseringspositioner i alt (securitiseringspositioner - oprindelig eksponering før anvendelse af konverteringsfaktorer)

CR SEC SA (række 030, kolonne 050) + CR SEC IRB (række 030, kolonne 050)

[Værdi]

 

 

 

 

 

 

 

Eksponeringer og tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom (i mio. EUR) (16)

Reference til COREP-skema

data

550

Anvendelse af fast ejendom til beboelse som sikkerhed

Sum af eksponeringer med sikkerhed i fast ejendom til beboelse  (17)

CR IP Losses (række 010, kolonne 050)

[Værdi]

560

Sum af tab i forbindelse med udlån op til procentdele fastsat som reference  (18)

CR IP Losses (række 010, kolonne 010)

[Værdi]

570

Heraf: fast ejendom værdiansat ved hjælp af belåningsværdi  (19)

CR IP Losses (række 010, kolonne 020)

[Værdi]

580

Sum af samlede tab  (20)

CR IP Losses (række 010, kolonne 030)

[Værdi]

590

Heraf: fast ejendom værdiansat ved hjælp af belåningsværdi  (19)

CR IP Losses (række 010, kolonne 040)

[Værdi]

600

Anvendelse af erhvervsejendomme som sikkerhed

Sum af eksponeringer med sikkerhed i erhvervsejendomme  (17)

CR IP Losses (række 020, kolonne 050)

[Værdi]

610

Sum af tab i forbindelse med udlån op til procentdele fastsat som reference  (18)

CR IP Losses (række 020, kolonne 010)

[Værdi]

620

Heraf: fast ejendom værdiansat ved hjælp af belåningsværdi  (19)

CR IP Losses (række 020, kolonne 020)

[Værdi]

630

Sum af samlede tab  (20)

CR IP Losses (række 020, kolonne 030)

[Værdi]

640

Heraf: fast ejendom værdiansat ved hjælp af belåningsværdi  (19)

CR IP Losses (række 020, kolonne 040)

[Værdi]


DEL 3

Data om markedsrisiko  (21) (år XXXX)

 

Markedsrisikodata

Reference til COREP-skema

data

 

Kreditinstitutter: Kapitalgrundlagskrav i relation til markedsrisiko

 

 

010

Kreditinstitutter: kapitalgrundlagskrav i relation til markedsrisiko

% af samlede kapitalgrundlagskrav  (22)

CA2 (række 520 / række 010)

[Værdi]

020

Kreditinstitutter: opdeling efter metode

% baseret på det samlede antal kreditinstitutter  (23)

Standardmetoden

 

[Værdi]

030

Interne modeller

 

[Værdi]

040

% baseret på samlede kapitalgrundlagskrav i relation til markedsrisiko

Standardmetoden

CA2 (række 530 / række 520)

[Værdi]

050

Interne modeller

CA2 (række 580 / række 520)

[Værdi]

 

Investeringsselskaber: Kapitalgrundlagskrav i relation til markedsrisiko

 

 

060

Investeringsselskaber: kapitalgrundlagskrav i relation til markedsrisiko

% af samlede kapitalgrundlagskrav  (22)

CA2 (række 520 / række 010)

[Værdi]

070

Investeringsselskaber: opdeling efter metode

% baseret på det samlede antal investeringsselskaber  (23)

Standardmetoden

 

[Værdi]

080

Interne modeller

 

[Værdi]

090

% baseret på samlede kapitalgrundlagskrav i relation til markedsrisiko

Standardmetoden

CA2 (række 530 / række 520)

[Værdi]

100

Interne modeller

CA2 (række 580 / række 520)

[Værdi]


DEL 4

Data om operationel risiko (år XXXX)

 

Data vedrørende operationel risiko

Reference til COREP-skema

data

 

Kreditinstitutter: Kapitalgrundlagskrav i relation til operationel risiko

 

 

010

Kreditinstitutter: kapitalgrundlagskrav i relation til operationel risiko

% af samlede kapitalgrundlagskrav  (24)

CA2 (række 590 / række 010)

[Værdi]

020

Kreditinstitutter: opdeling efter metode

% baseret på det samlede antal kreditinstitutter  (25)

Basisindikatormetoden (BIA)

 

[Værdi]

030

Standardmetoden (TSA) /

Den alternative standardmetode (ASA)

 

[Værdi]

040

Den avancerede målemetode (AMA)

 

[Værdi]

050

% baseret på samlede kapitalgrundlagskrav i relation til operationel risiko

BIA

CA2 (række 600 / række 590)

[Værdi]

060

TSA/ASA

CA2 (række 610 / række 590)

[Værdi]

070

AMA

CA2 (række 620 / række 590)

[Værdi]

 

Kreditinstitutter: Tab som følge af operationel risiko

 

 

080

Kreditinstitutter: bruttotab

Bruttotab i alt i % af samlede bruttoindtægter  (26)

OPR Details (række 920, kolonne 080) / OPR ((sum (række 010 til række 130), kolonne 030)

[Værdi]

 

Investeringsselskaber: Kapitalgrundlagskrav i relation til operationel risiko

 

 

090

Investeringsselskaber: kapitalgrundlagskrav i relation til operationel risiko

% af samlede kapitalgrundlagskrav  (24)

CA2 (række 590 / række 010)

[Værdi]

100

Investeringsselskaber: opdeling efter metode

% baseret på det samlede antal investeringsselskaber  (25)

BIA

 

[Værdi]

110

TSA/ASA

 

[Værdi]

120

AMA

 

[Værdi]

130

% baseret på samlede kapitalgrundlagskrav i relation til operationel risiko

BIA

CA2 (række 600 / række 590)

[Værdi]

140

TSA/ASA

CA2 (række 610 / række 590)

[Værdi]

150

AMA

CA2 (række 620 / række 590)

[Værdi]

 

Investeringsselskaber: Tab som følge af operationel risiko

 

 

160

Investeringsselskaber: bruttotab

Bruttotab i alt i % af samlede bruttoindtægter  (26)

OPR Details (række 920, kolonne 080) / OPR ((sum (række 010 til række 130), kolonne 030)

[Værdi]


DEL 5

Data om tilsynsforanstaltninger og administrative sanktioner  (27) (år XXXX)

 

Tilsynsforanstaltninger

data

 

Kreditinstitutter

 

010

Tilsynsforanstaltninger truffet i henhold til artikel 102, stk. 1, litra a)

Samlet antal tilsynsforanstaltninger truffet i henhold til artikel 104, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU vedrørende:

[Værdi]

011

krav om kapitalgrundlag, der er større end minimumskapitalkravene (artikel 104, stk. 1, litra a))

[Værdi]

012

krav om at styrke ledelsesordninger samt processer vedrørende intern kapital (artikel 104, stk. 1, litra b))

[Værdi]

013

krav om at forelægge en plan for opfyldelse på ny af tilsynskravene (artikel 104, stk. 1, litra c))

[Værdi]

014

krav om at anvende en specifik nedskrivningspolitik eller behandling af aktiver (artikel 104, stk. 1, litra d))

[Værdi]

015

krav om at begrænse forretningsområde eller aktiviteter (artikel 104, stk. 1, litra e))

[Værdi]

016

krav om at reducere risikoen i forbindelse med virksomhed, produkter og systemer (artikel 104, stk. 1, litra f))

[Værdi]

017

krav om at begrænse variabel aflønning (artikel 104, stk. 1, litra g))

[Værdi]

018

krav om at anvende nettooverskuddet til at styrke kapitalgrundlaget (artikel 104, stk. 1, litra h))

[Værdi]

019

krav om at begrænse/forbyde udlodninger eller rentebetaling (artikel 104, stk. 1, litra i))

[Værdi]

020

krav om supplerende eller hyppigere rapportering (artikel 104, stk. 1, litra j))

[Værdi]

021

krav om at indføre særlige likviditetskrav (artikel 104, stk. 1, litra k))

[Værdi]

022

yderligere oplysningskrav (artikel 104, stk. 1, litra l))

[Værdi]

023

Antal og art af andre trufne tilsynsforanstaltninger (ikke anført i artikel 104, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU)

[Værdi]

024

Tilsynsforanstaltninger truffet i henhold til artikel 102, stk. 1, litra b), og andre bestemmelser i direktiv 2013/36/EU eller forordning (EU) nr. 575/2013

Samlet antal tilsynsforanstaltninger truffet i henhold til artikel 104, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU vedrørende:

[Værdi]

025

krav om kapitalgrundlag, der er større end minimumskapitalkravene (artikel 104, stk. 1, litra a))

[Værdi]

026

krav om at styrke ledelsesordninger samt processer vedrørende intern kapital (artikel 104, stk. 1, litra b))

[Værdi]

027

krav om at forelægge en plan for opfyldelse på ny af tilsynskravene (artikel 104, stk. 1, litra c))

[Værdi]

028

krav om at anvende en specifik nedskrivningspolitik eller behandling af aktiver (artikel 104, stk. 1, litra d))

[Værdi]

029

krav om at begrænse forretningsområde eller aktiviteter (artikel 104, stk. 1, litra e))

[Værdi]

030

krav om at reducere risikoen i forbindelse med virksomhed, produkter og systemer (artikel 104, stk. 1, litra f))

[Værdi]

031

krav om at begrænse variabel aflønning (artikel 104, stk. 1, litra g))

[Værdi]

032

krav om at anvende nettooverskuddet til at styrke kapitalgrundlaget (artikel 104, stk. 1, litra h))

[Værdi]

033

krav om at begrænse/forbyde udlodninger eller rentebetaling (artikel 104, stk. 1, litra i))

[Værdi]

034

krav om supplerende eller hyppigere rapportering (artikel 104, stk. 1, litra j))

[Værdi]

035

krav om at indføre særlige likviditetskrav (artikel 104, stk. 1, litra k))

[Værdi]

036

yderligere oplysningskrav (artikel 104, stk. 1, litra l))

[Værdi]

037

Antal og art af andre trufne tilsynsforanstaltninger (ikke anført i artikel 104, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU)

[Værdi]

 

 

 

 

 

Tilsynsforanstaltninger

data

 

Investeringsselskaber

 

037

Tilsynsforanstaltninger truffet i henhold til artikel 102, stk. 1, litra a)

Samlet antal tilsynsforanstaltninger truffet i henhold til artikel 104, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU vedrørende:

[Værdi]

038

krav om kapitalgrundlag, der er større end minimumskapitalkravene (artikel 104, stk. 1, litra a))

[Værdi]

039

krav om at styrke ledelsesordninger samt processer vedrørende intern kapital (artikel 104, stk. 1, litra b))

[Værdi]

040

krav om at forelægge en plan for opfyldelse på ny af tilsynskravene (artikel 104, stk. 1, litra c))

[Værdi]

041

krav om at anvende en specifik nedskrivningspolitik eller behandling af aktiver (artikel 104, stk. 1, litra d))

[Værdi]

042

krav om at begrænse forretningsområde eller aktiviteter (artikel 104, stk. 1, litra e))

[Værdi]

043

krav om at reducere risikoen i forbindelse med virksomhed, produkter og systemer (artikel 104, stk. 1, litra f))

[Værdi]

044

krav om at begrænse variabel aflønning (artikel 104, stk. 1, litra g))

[Værdi]

045

krav om at anvende nettooverskuddet til at styrke kapitalgrundlaget (artikel 104, stk. 1, litra h))

[Værdi]

046

krav om at begrænse/forbyde udlodninger eller rentebetaling (artikel 104, stk. 1, litra i))

[Værdi]

047

krav om supplerende eller hyppigere rapportering (artikel 104, stk. 1, litra j))

[Værdi]

048

krav om at indføre særlige likviditetskrav (artikel 104, stk. 1, litra k))

[Værdi]

049

yderligere oplysningskrav (artikel 104, stk. 1, litra l))

[Værdi]

050

Antal og art af andre trufne tilsynsforanstaltninger (ikke anført i artikel 104, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU)

[Værdi]

051

Tilsynsforanstaltninger truffet i henhold til artikel 102, stk. 1, litra b), og andre bestemmelser i direktiv 2013/36/EU eller forordning (EU) nr. 575/2013

Samlet antal tilsynsforanstaltninger truffet i henhold til artikel 104, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU vedrørende:

[Værdi]

052

krav om kapitalgrundlag, der er større end minimumskapitalkravene (artikel 104, stk. 1, litra a))

[Værdi]

053

krav om at styrke ledelsesordninger samt processer vedrørende intern kapital (artikel 104, stk. 1, litra b))

[Værdi]

054

krav om at forelægge en plan for opfyldelse på ny af tilsynskravene (artikel 104, stk. 1, litra c))

[Værdi]

055

krav om at anvende en specifik nedskrivningspolitik eller behandling af aktiver (artikel 104, stk. 1, litra d))

[Værdi]

056

krav om at begrænse forretningsområde eller aktiviteter (artikel 104, stk. 1, litra e))

[Værdi]

057

krav om at reducere risikoen i forbindelse med virksomhed, produkter og systemer (artikel 104, stk. 1, litra f))

[Værdi]

058

krav om at begrænse variabel aflønning (artikel 104, stk. 1, litra g))

[Værdi]

059

krav om at anvende nettooverskuddet til at styrke kapitalgrundlaget (artikel 104, stk. 1, litra h))

[Værdi]

060

krav om at begrænse/forbyde udlodninger eller rentebetaling (artikel 104, stk. 1, litra i))

[Værdi]

061

krav om supplerende eller hyppigere rapportering (artikel 104, stk. 1, litra j))

[Værdi]

062

krav om at indføre særlige likviditetskrav (artikel 104, stk. 1, litra k))

[Værdi]

063

yderligere oplysningskrav (artikel 104, stk. 1, litra l))

[Værdi]

064

Antal og art af andre trufne tilsynsforanstaltninger (ikke anført i artikel 104, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU)

[Værdi]

 

 

 

 

 

Administrative sanktioner (28)

data

 

Kreditinstitutter

 

065

Administrative sanktioner (for manglende overholdelse af kravene vedrørende tilladelse og kravene vedrørende erhvervelse af kvalificerede kapitalandele)

Samlet antal anvendte administrative sanktioner som omhandlet i artikel 66, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU:

[Værdi]

066

offentlige erklæringer, hvori nævnes den ansvarlige fysiske/juridiske person og overtrædelsens art (artikel 66, stk. 2, litra a))

[Værdi]

067

retsafgørelser, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske eller juridiske person at bringe handlemåden til ophør og afholde sig fra at gentage den (artikel 66, stk. 2, litra b))

[Værdi]

068

administrative bøder pålagt juridiske/fysiske personer (artikel 66, stk. 2, litra c)-e))

[Værdi]

069

suspension af stemmeretten for aktionærer (artikel 66, stk. 2, litra f))

[Værdi]

070

Antal og art af andre anvendte administrative sanktioner (ikke anført i artikel 66, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU)

[fritekst]

071

Administrative sanktioner (for anden manglende overholdelse af krav i direktiv 2013/36/EU eller forordning (EU) nr. 575/2013)

Samlet antal anvendte administrative sanktioner som omhandlet i artikel 67, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU:

[Værdi]

072

offentlige erklæringer, hvori nævnes den ansvarlige fysiske/juridiske person og overtrædelsens art (artikel 67, stk. 2, litra a))

[Værdi]

073

retsafgørelser, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske eller juridiske person at bringe handlemåden til ophør og afholde sig fra at gentage den (artikel 67, stk. 2, litra b))

[Værdi]

074

inddragelse af kreditinstituttets tilladelse (artikel 67, stk. 2, litra c))

[Værdi]

075

midlertidigt forbud mod varetagelse af hverv i kreditinstitutter over for en fysisk person (artikel 67, stk. 2, litra d))

[Værdi]

076

administrative bøder pålagt juridiske/fysiske personer (artikel 67, stk. 2, litra e)-g))

[Værdi]

077

Antal og art af andre anvendte administrative sanktioner (ikke anført i artikel 67, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU)

[fritekst]

 

Investeringsselskaber

 

078

Administrative sanktioner (for manglende overholdelse af kravene vedrørende tilladelse og kravene vedrørende erhvervelse af kvalificerede kapitalandele)

Samlet antal anvendte administrative sanktioner som omhandlet i artikel 66, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU:

[Værdi]

079

offentlige erklæringer, hvori nævnes den ansvarlige fysiske/juridiske person og overtrædelsens art (artikel 66, stk. 2, litra a))

[Værdi]

080

retsafgørelser, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske eller juridiske person at bringe handlemåden til ophør og afholde sig fra at gentage den (artikel 66, stk. 2, litra b))

[Værdi]

081

administrative bøder pålagt en juridisk person (artikel 66, stk. 2, litra c)-e))

[Værdi]

082

suspension af stemmeretten for aktionærer (artikel 66, stk. 2, litra f))

[Værdi]

083

Antal og art af andre anvendte administrative sanktioner (ikke anført i artikel 66, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU)

[Værdi]

084

Administrative sanktioner (for anden manglende overholdelse af krav i direktiv 2013/36/EU eller forordning (EU) nr. 575/2013)

Samlet antal anvendte administrative sanktioner som omhandlet i artikel 66, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU:

[Værdi]

085

offentlige erklæringer, hvori nævnes den ansvarlige fysiske/juridiske person og overtrædelsens art (artikel 67, stk. 2, litra a))

[Værdi]

086

retsafgørelser, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske eller juridiske person at bringe handlemåden til ophør og afholde sig fra at gentage den (artikel 67, stk. 2, litra b))

[Værdi]

087

inddragelse af investeringsselskabers tilladelse (artikel 67, stk. 2, litra c))

[Værdi]

088

midlertidigt forbud mod varetagelse af hverv i investeringsselskaber over for en fysisk person (artikel 67, stk. 2, litra d))

[Værdi]

089

administrative bøder pålagt juridiske/fysiske personer (artikel 67, stk. 2, litra e)-g))

[Værdi]

090

Antal og art af andre anvendte administrative sanktioner (ikke anført i artikel 67, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU)

[fritekst]

De kompetente myndigheder må ikke videregive informationer om tilsynsmæssige tiltag eller afgørelser, der er rettet mod specifikke institutter. Ved offentliggørelse af information om de generelle kriterier og metoder må de kompetente myndigheder ikke videregive informationer om nogen tilsynsforanstaltninger, der er rettet mod specifikke institutter, uanset om de er truffet med henblik på et enkelt institut eller på en gruppe af institutter.


DEL 6

Data om undtagelser  (29) (år XXXX)

 

Undtagelse fra anvendelsen på individuelt niveau af tilsynskravene i anden til femte samt syvende og ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013

 

Henvisning til forordning (EU) nr. 575/2013

Artikel 7, stk. 1 og 2

(undtagelser for datterselskaber) (30)

Artikel 7, stk. 3

(undtagelser for moderinstitutter)

010

Bevilgede undtagelser i alt

[Værdi]

[Værdi]

011

Antal undtagelser bevilget til moderinstitutter, der ejer eller har kapitalinteresser i datterselskaber etableret i tredjelande

Ikke relevant

[Værdi]

012

Konsolideret kapitalgrundlag i alt i datterselskaber etableret i tredjelande (i mio. EUR)

Ikke relevant

[Værdi]

013

Andel af det samlede konsoliderede kapitalgrundlag i datterselskaber etableret i tredjelande (%)

Ikke relevant

[Værdi]

014

Andel af det konsoliderede kapitalgrundlagskrav allokeret til datterselskaber etableret i tredjelande (%)

Ikke relevant

[Værdi]

 

Tilladelse til moderinstitutter til at medregne datterselskaber ved beregningen af deres tilsynsmæssige krav, som er fastlagt i anden til femte samt ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013

 

Henvisning til forordning (EU) nr. 575/2013

Artikel 9, stk. 1

(Individuel konsolideringsmetode)

015

Bevilgede tilladelser i alt

[Værdi]

016

Antal tilladelser til moderinstitutter til at medregne datterselskaber etableret i tredjelande ved beregningen af deres krav

[Værdi]

017

Konsolideret kapitalgrundlag i alt i datterselskaber etableret i tredjelande (i mio. EUR)

[Værdi]

018

Andel af det samlede konsoliderede kapitalgrundlag i datterselskaber etableret i tredjelande (%)

[Værdi]

019

Andel af det konsoliderede kapitalgrundlagskrav allokeret til datterselskaber etableret i tredjelande (%)

[Værdi]

 

Undtagelse fra anvendelsen på individuelt niveau af likviditetskravene i sjette del i forordning (EU) nr. 575/2013

 

Henvisning til forordning (EU) nr. 575/2013

Artikel 8

(Likviditetsmæssige undtagelser for datterselskaber)

020

Bevilgede undtagelser i alt

[Værdi]

021

Antal bevilgede undtagelser i henhold til artikel 8, stk. 2, hvor alle institutterne i en likviditetsundergruppe er meddelt tilladelse i samme medlemsstat

[Værdi]

022

Antal bevilgede undtagelser i henhold til artikel 8, stk. 1, hvor alle institutterne i en likviditetsundergruppe er meddelt tilladelse i flere medlemsstater

[Værdi]

023

Antal bevilgede undtagelser i henhold til artikel 8, stk. 3, til institutter, som er medlemmer af samme institutsikringsordning

[Værdi]

 

Undtagelse fra anvendelsen på individuelt niveau af tilsynskravene i anden til ottende del i forordning (EU) nr. 575/2013

 

Henvisning til forordning (EU) nr. 575/2013

Artikel 10

(Kreditinstitutter, som er fast tilknyttet et centralt organ)

024

Bevilgede undtagelser i alt

[Værdi]

025

Antal undtagelser bevilget til kreditinstitutter, som er fast tilknyttet et centralt organ

[Værdi]

026

Antal undtagelser bevilget til centrale organer

[Værdi]


(1)  Tallet for aktiver i alt skal være værdien af aktiver i alt i landet for de nationale kompetente myndigheder - kun for række 020 og 030 - og for ECB skal tallet være værdien af aktiver i alt for signifikante institutter i hele den fælles tilsynsmekanisme.

(2)  BNP i markedspriser, foreslået kilde - Eurostat/ECB.

(3)  EØS-lande skal ikke medtages.

(4)  Antallet af filialer, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i kapitalkravsforordningen. Forretningssteder etableret i samme land af et kreditinstitut med hovedsæde i et tredjeland betragtes uanset antallet som én filial.

(5)  Antallet af datterselskaber, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 16), i kapitalkravsforordningen. Et datterselskab af et datterselskab anses også for at være et datterselskab af det moderselskab, som står i spidsen for disse foretagender.

(6)  Forholdet mellem egentlig kernekapital, som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 50, og kapitalgrundlaget, som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 4, stk. 1, nr. 118) og artikel 72, udtrykt i procent (%).

(7)  Forholdet mellem hybrid kernekapital, som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 61, og kapitalgrundlaget, som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 4, stk. 1, nr. 118) og artikel 72, udtrykt i procent (%).

(8)  Forholdet mellem supplerende kapital, som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 71, og kapitalgrundlaget, som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 4, stk. 1, nr. 118) og artikel 72, udtrykt i procent (%).

(9)  De 8 % af den samlede risikoeksponering, som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 3, samt artikel 95, 96 og 98.

(10)  Forholdet mellem kapitalgrundlaget og den samlede risikoeksponering, som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 2, litra c), udtrykt i procent (%).

(11)  Forholdet mellem kapitalgrundlagskravene i relation til kreditrisici (som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 3, litra a) og f)) og det samlede kapitalgrundlag (som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 3, samt artikel 95, 96 og 98).

(12)  Hvis et institut anvender mere end én metode, medregnes det under hver af disse metoder. Summen af de indberettede procentsatser for de tre metoder kan derfor være over 100 %.

(13)  I de særlige tilfælde, hvor et institut anvender mere end én metode, medregnes det under hver af disse metoder. Summen af de indberettede procentsatser kan derfor være over 100 %.

(14)  Forholdet mellem kapitalgrundlagskravene i relation til kreditrisici (som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 3, litra a) og f)) og det samlede kapitalgrundlag (som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 3, samt artikel 95, 96 og 98).

(15)  Procentdelen af kapitalgrundlagskravene i de investeringsselskaber, der anvender henholdsvis SA-metoden og IRB-metoden, i forhold til de samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisici (som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 3, litra a) og f)).

(16)  Størrelsen af de anslåede tab skal indberettes ved indberetningens referencedato.

(17)  Som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 101, stk. 1, litra c) og f), markedsværdien og belåningsværdien i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 74) og 76), kun for den del af eksponeringen, der behandles som værende fuldt ud og helt sikret i henhold til kapitalkravsforordningens artikel 124, stk. 1,

(18)  Som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 101, stk. 1, litra a) og d), markedsværdien og belåningsværdien i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 74) og 76).

(19)  Når værdien af sikkerheden er blevet beregnet som belåningsværdien.

(20)  Som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 101, stk. 1, litra b) og e), markedsværdien og belåningsværdien i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 74) og 76).

(21)  Skemaet skal indeholde information om alle institutter og ikke kun om dem med markedsrisikopositioner.

(22)  Forholdet mellem den samlede risikoeksponering for positions-, valutakurs- og råvarerisici (som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 3, litra b), nr. i), artikel 92, stk. 3, litra c), nr. i) og iii), og artikel 92, stk. 4, litra b)) og den samlede risikoeksponering (som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 3, samt artikel 95, 96 og 98) i %.

(23)  Hvis et institut anvender mere end én metode, medregnes det under hver af disse metoder. Summen af de indberettede procentsatser kan derfor være over 100 %, men kan også være under 100 %, eftersom enheder med små handelsporteføljer ikke er forpligtet til at fastsætte markedsrisiko.

(24)  Forholdet mellem den samlede risikoeksponering for operationel risiko (som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 3) og den samlede risikoeksponering (som defineret i kapitalkravsforordningens artikel 92, stk. 3, samt artikel 95, 96 og 98) i %.

(25)  Hvis et institut anvender mere end én metode, medregnes det under hver af disse metoder. Summen af de indberettede procentsatser kan derfor være over 100 %, men kan også være under 100 %, eftersom investeringsselskaber ikke er forpligtet til at medregne kapital til dækning af den operationelle risiko.

(26)  Kun hvad angår enheder, der anvender AMA- eller TSA/ASA-metoden, forholdet mellem det samlede tab for alle forretningsområder og summen af den relevante indikator for den bankvirksomhed, der er omfattet af TSA/ASA og AMA i det sidste år ( i %).

(27)  Informationer skal indberettes på grundlag af datoen for afgørelsen.

På grund af forskelle mellem de nationale bestemmelser og mellem de kompetente myndigheders tilsynspraksis og -metoder kan det forekomme, at tallene i denne tabel ikke er egnede til en retvisende sammenligning mellem jurisdiktioner. De konklusioner, der drages uden fornøden hensyntagen til disse forskelle, kan være misvisende.

(28)  De administrative sanktioner, der er indført af kompetente myndigheder. Kompetente myndigheder skal indberette alle de administrative sanktioner, der ikke kan appelleres i deres jurisdiktion ved offentliggørelsens referencedato. I de tilfælde, hvor det er tilladt for medlemsstaters kompetente myndigheder at offentliggøre de administrative sanktioner, der er genstand for en appel, skal de også indberette disse administrative sanktioner, medmindre der træffesen appelafgørelse, der annullerer de administrative sanktioner.

(29)  De kompetente myndigheder skal indberette information om praksis vedrørende undtagelser på grundlag af det samlede antal af den kompetente myndigheds undtagelser, der stadig er gældende. Den information, der skal indberettes, er begrænset til de enheder, der er bevilget en undtagelse. Hvis informationen ikke foreligger, dvs. ikke en del af den normale indberetning, skal det indberettes som »N/A«.

(30)  Antallet af institutter, der er blevet bevilget en undtagelse, skal anvendes som grundlag for at tælle undtagelserne.


Top