EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0890

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/890 af 27. maj 2019 om særlige importbetingelser for jordnødder fra Gambia og Sudan og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3749

OJ L 142, 29.5.2019, p. 48–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/890/oj

29.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 142/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/890

af 27. maj 2019

om særlige importbetingelser for jordnødder fra Gambia og Sudan og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (2), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (3) etableres der en mere intensiv offentlig kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er anført i bilag I til nævnte forordning. Jordnødder fra Gambia er allerede blevet underkastet en mere intensiv offentlig kontrol for så vidt angår forekomsten af aflatoksiner siden oktober 2015. Endvidere er jordnødder fra Sudan allerede blevet underkastet en mere intensiv offentlig kontrol for så vidt angår forekomsten af aflatoksiner siden april 2014.

(2)

De offentlige kontroller, som medlemsstaterne foretager af disse varer, jf. forordning (EF) nr. 669/2009, viser enten en vedvarende høj forekomst af manglende overholdelse af de fastsatte maksimalgrænseværdier for aflatoksiner eller har ført til en betydelig reduktion i antallet af sendinger, der frembydes til import til EU efter en indledende høj forekomst af manglende overholdelse. Disse resultater dokumenterer, at import af disse fødevarer og foderstoffer udgør en risiko for dyresundheden og menneskers sundhed. Der er ikke konstateret nogen forbedring af situationen efter adskillige år med hyppigere kontroller ved Unionens grænser.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 (4) er der indført særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for forurening med aflatoksiner. I øjeblikket anvendes den ikke på import af jordnødder fra Gambia og Sudan.

(4)

For at beskytte menneskers og dyrs sundhed i EU bør der, ud over en mere intensiv offentlig kontrol, indføres særlige betingelser for disse fødevarer og foderstoffer fra Gambia og Sudan. Alle sendinger af jordnødder fra Gambia og Sudan bør ledsages af et sundhedscertifikat, hvori det anføres, at der er foretaget prøveudtagning og analyse af produkterne for tilstedeværelse af aflatoksiner, og at det er blevet konstateret, at de er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Resultaterne af prøveudtagningen og analysen bør være vedlagt det ledsagende sundhedscertifikat.

(5)

Under hensyn til den høje forekomst af manglende overholdelse af de fastsatte maksimalgrænseværdier for aflatoksiner er det hensigtsmæssigt at øge hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af aflatoksin i tørrede figner fra Tyrkiet fra 10 til 20 %. Endvidere er der konstateret hyppige forekomster af høje niveauer af ochratoksin A i tørrede figner fra Tyrkiet.

(6)

En eksisterende undtagelse undtager sendinger, der er bestemt til en privatpersons eget forbrug og anvendelse, fra anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 884/2014. Det er også hensigtsmæssigt at undtage sendinger af foderstoffer og fødevarer, der sendes som vareprøver eller som udstillingsgenstande til udstillinger, og som ikke er bestemt til at blive markedsført, eller som sendes for at blive brugt til videnskabelige formål. Det drejer sig om meget små sendinger af visse foderstoffer og fødevarer, men det er ikke hensigtsmæssigt at fastsætte en bestemt vægt i betragtning af de mange forskellige produkter, der er omfattet. For at undgå misbrug fastsættes der imidlertid en maksimumsvægt ud over ovennævnte betingelser for undtagelse. Under henvisning til den lave risiko, som sådanne sendinger udgør for folkesundheden, ville det være uforholdsmæssigt at pålægge et krav om, at disse sendinger skal ledsages af et sundhedscertifikat eller af resultaterne af prøveudtagningen og analytiske undersøgelser.

(7)

De brasilianske, etiopiske, argentinske og aserbajdsjanske myndigheder har informeret Kommissionen om en ændring af den kompetente myndighed, hvis bemyndigede repræsentant har bemyndigelse til at underskrive sundhedscertifikatet. Disse ændringer bør derfor indføres i gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 i overensstemmelse hermed.

(8)

Endvidere er det hensigtsmæssigt at ajourføre de relevante KN-koder for Capsicum annuum som følge af nye ændringer af KN-koden samt at tilføje KN-koder til hasselnøddemasse og til figner, der er tilberedt eller konserveret, herunder blandinger, fordi produkter, der svarer til beskrivelsen, handles under disse koder.

(9)

Forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende som litra o) og p):

»o)

Jordnødder, med skal og afskallede, jordnøddesmør, jordnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde (foderstoffer og fødevarer), med oprindelse i eller afsendt fra Gambia

p)

Jordnødder, med skal og afskallede, jordnøddesmør, jordnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde (foderstoffer og fødevarer), med oprindelse i eller afsendt fra Sudan.«

2)

Artikel 1, stk. 3, affattes således:

»3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på sendinger af foderstoffer og fødevarer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, som udelukkende er bestemt til en privatpersons eget forbrug og anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen. Denne forordning finder ikke anvendelse på sendinger af foderstoffer og fødevarer, der sendes som vareprøver, laboratorieprøver eller som udstillingsgenstande til udstillinger, og som ikke er bestemt til at blive markedsført, eller som sendes for at blive brugt til videnskabelige formål.

De i første afsnit omhandlende sendingers bruttovægt må under ingen omstændigheder overstige 30 kg.«

3)

I artikel 5, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (det brasilianske ministerium for landbrug, husdyrbrug og fødevareforsyning) og Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), når det drejer sig om foderstoffer og fødevarer fra Brasilien«.

b)

Litra j), k) og l) affattes således:

»j)

Etiopiens fødevare-, lægemiddel- og sundhedsmyndighed og kontrolmyndighed (FMHACA), når det drejer sig om fødevarer fra Etiopien

k)

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (National Agri-Food Health and Quality Service) og Instituto Nacional de Alimentos (INAL) (det nationale institut for ernæring), når det drejer sig om foderstoffer og fødevarer fra Argentina

l)

Republikken Aserbajdsjans agentur for fødevaresikkerhed, når det drejer sig om fødevarer fra Aserbajdsjan«.

c)

Følgende litra m) og n) tilføjes:

»m)

Fødevaresikkerheds- og kvalitetsmyndigheden, når det drejer sig om foderstoffer og fødevarer fra Gambia

n)

Landbrugs- og skovbrugsministeriet, når det drejer sig om foderstoffer og fødevarer fra Sudan.«

4)

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Sendinger af de i artikel 2, stk. 1, nævnte foderstoffer og fødevarer, som har forladt oprindelseslandet inden ikrafttrædelsesdatoen, kan importeres til Unionen uden at være ledsaget af et sundhedscertifikat og resultaterne af prøveudtagningen og analysen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11)

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 4).


BILAG I

I bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 foretages følgende ændringer:

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) ved import

»—

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50«

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 


BILAG II

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende løbenumre tilføjes:

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland eller afsendelsesland

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

»—

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

50«

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

2)

Femte række vedrørende tørrede figner, blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner, figenmasse og figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger, fra Tyrkiet, affattes således:

»—

Tørrede figner

0804 20 90

 

Tyrkiet (TR)

20«

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner

ex 0813 50

Tørret figenmasse

ex 2007 10 eller

ex 2007 99

Tørrede figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 99 eller

ex 2008 97

Mel og pulver af tørrede figner

ex 1106 30 90

(Fødevarer)

 

3)

Sjette række vedrørende hasselnødder, blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder, hasselnøddemasse, hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger, mel og pulver af hasselnødder, hakkede, skivede eller knuste hasselnødder og hasselnøddeolie fra Tyrkiet affattes således:

»—

Hasselnødder (Corylus spp.), med skal

0802 21 00

 

Tyrkiet (TR)

Hasselnødder (Corylus spp.), afskallede

0802 22 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 eller

ex 2007 99 eller

ex 2008 97 eller

ex 2008 99

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder

ex 0802 22 00

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 19

Hasselnøddeolie

ex 1515 90 99

(Fødevarer)

 

4)

Tolvte række vedrørende Capsicum annuum, hel, knust eller formalet, tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum), og muskatnød (Myristica fragrans) fra Indien affattes således:

»—

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

 

Indien (IN)

20«

Capsicum annuum, knust eller formalet

ex 0904 22 00

11; 19

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

20

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 


Top