EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0856

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/856 af 26. februar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår anvendelsen af innovationsfonden (EØS-relevant tekst.)

C/2019/1492

OJ L 140, 28.5.2019, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/856/oj

28.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/856

af 26. februar 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår anvendelsen af innovationsfonden

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, stk. 8, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør fastsættes nærmere regler om driften af innovationsfonden under hensyntagen til erfaringerne fra NER300-programmet, der er fastsat i direktiv 2003/87/EF og gennemført på grundlag af Kommissionens afgørelse 2010/670/EU (2), og navnlig bør konklusionerne i Revisionsrettens beretning (3) tages i betragtning.

(2)

For at dække den lavere rentabilitet og de større teknologiske risici ved de støtteberettigede projekter sammenlignet med konventionelle teknologier bør en betydelig del af innovationsfondens finansiering ydes i form af et tilskud. Der bør derfor fastlægges detaljerede regler om udbetaling af tilskud.

(3)

Eftersom risiciene ved og rentabiliteten af de støtteberettigede projekter kan variere på tværs af projektsektorer og -aktiviteter og kan udvikle sig over tid, er det hensigtsmæssigt at give mulighed for, at en del af innovationsfondens støtte ydes gennem bidrag til blandingsoperationer i henhold til Unionens investeringsstøtteinstrument samt i andre former, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (4) (»finansforordningen«).

(4)

Det er hensigtsmæssigt at vurdere forskellen mellem de samlede omkostninger til et støtteberettiget projekt og de samlede omkostninger ved et tilsvarende projekt, der anvender konventionel teknologi, som relevante omkostninger med henblik på finansiering under innovationsfonden. For at undgå uforholdsmæssigt store administrative byrder for mindre projekter og imødekomme deres særlige vanskeligheder med at opnå finansiering bør de relevante omkostninger for et mindre projekt være de samlede kapitaludgifter ved et sådant projekt.

(5)

Med henblik på at stille tilstrækkelige finansielle ressourcer rettidigt til rådighed for de støtteberettigede projekter bør udbetaling af tilskud være baseret på opnåelse af milepæle. For alle projekter bør milepælene omfatte regnskabsafslutning og idriftsættelse. Eftersom nogle projekter kan have brug for, at støtten udbetales på et andet tidspunkt, er det hensigtsmæssigt at give mulighed for at fastsætte yderligere milepæle i aftaledokumenterne.

(6)

For at øge sandsynligheden for at projekterne lykkes, bør der gives mulighed for at udbetale en del af tilskuddet inden idriftsættelsen af et projekt. Udbetalingen af tilskud bør i princippet begynde ved regnskabsafslutningen og fortsætte under udviklingen og driften af projektet.

(7)

Størstedelen af innovationsfondens støtte bør afhænge af dokumenteret undgåelse af drivhusgasemissioner. Væsentlig underpræstation med hensyn til undgåelse af planlagte drivhusgasemissioner bør derfor føre til nedsættelse og tilbagebetaling af støttebeløbet afhængigt af en sådan undgåelse. Mekanismen for nedsættelse og tilbagebetaling bør dog være tilstrækkeligt fleksibel til at tage højde for den innovative karakter af de projekter, der støttes gennem innovationsfonden.

(8)

Tilskud under innovationsfonden bør tildeles efter en konkurrencepræget udvælgelsesproces via indkaldelser af forslag. For at mindske den administrative byrde for projektansøgerne bør der etableres en tofaset procedure bestående af en interessetilkendegivelse og fuld anvendelse.

(9)

Projekter, for hvilke der søges om støtte fra innovationsfonden, bør vurderes på grundlag af kvalitative og kvantitative kriterier. Kombinationen af disse kriterier bør sikre, at projektvurderingen er fuldstændig med hensyn til dens teknologiske og erhvervsmæssige potentiale. For at sikre en rimelig og meritbaseret udvælgelse bør projekterne udvælges på grundlag af de samme udvælgelseskriterier, men vurderes og prioriteres først og fremmest i forhold til andre projekter i samme sektor og efterfølgende i forhold til projekter på tværs af sektorer.

(10)

Projekter, hvis planlægning, forretningsmodel og finansielle og retlige struktur ikke synes at være tilstrækkeligt modne, navnlig i lyset af en eventuel mangel på støtte fra de berørte medlemsstater eller mangel på de nødvendige nationale tilladelser, bør ikke udvælges til innovationsfondens støtte. Disse projekter kan imidlertid være lovende. Muligheden for at yde udviklingsbistand til sådanne projekter bør derfor fastsættes. Projektudviklingsbistand bør navnlig gavne små projekter og projekter i mindre velstående medlemsstater for at hjælpe med at opnå en geografisk afbalanceret fordeling af innovationsfondens støtte.

(11)

Det er vigtigt at opnå en geografisk afbalanceret fordeling af innovationsfondens støtte. For at undgå en situation, hvor nogle medlemsstater ikke er tilstrækkeligt dækket, bør der fastsættes en mulighed for at indføre yderligere udvælgelseskriterier, der tager sigte på at opnå geografisk balance i en anden eller efterfølgende indkaldelser af forslag.

(12)

Kommissionen bør sikre, at innovationsfonden gennemføres. Kommissionen bør dog have mulighed for at uddelegere nogle af gennemførelsesforanstaltningerne som f.eks. tilrettelæggelse af indkaldelsen af forslag, forhåndsudvælgelse af projekter eller kontraktlig forvaltning af tilskud, til gennemførelsesorganer.

(13)

Innovationsfondens indtægter, herunder indtægter fra de kvoter, der værdisættes på den fælles auktionsplatform i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 (5), bør forvaltes i overensstemmelse med målsætningerne i direktiv 2003/87/EF. Kommissionen bør derfor udføre denne opgave selv og have mulighed for at uddelegere denne opgave til Den Europæiske Investeringsbank.

(14)

Kommissionen bør anvende forskellige regler afhængigt af metoden for gennemførelsen af innovationsfonden. Hvis innovationsfonden gennemføres inden for direkte forvaltning, bør denne forordnings bestemmelser være helt i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

(15)

Medlemsstaterne bør spille en vigtig rolle i gennemførelsen af innovationsfonden. Kommissionen bør navnlig rådføre sig med medlemsstaterne om vigtige gennemførelsesbeslutninger samt udviklingen af innovationsfonden.

(16)

Innovationsfonden bør gennemføres i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning som fastsat i finansforordningen.

(17)

Der bør fastsættes ordninger for tydelig rapportering, ansvarlighed og finansiel kontrol for at sikre, at Kommissionen modtager fuldstændige og rettidige oplysninger om forløbet af de projekter, der modtager støtte fra innovationsfonden, at de enheder, der forvalter innovationsfonden, anvender principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, og at medlemsstaterne informeres rettidigt om gennemførelsen af innovationsfonden —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 1

Emne

I denne forordning fastsættes detaljerede regler, der supplerer direktiv 2003/87/EF, for så vidt angår:

a)

de operationelle mål for innovationsfonden oprettet ved artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF

b)

de former for støtte, der ydes under innovationsfonden

c)

ansøgningsproceduren for støtte fra innovationsfonden

d)

proceduren og kriterierne for udvælgelsen af projekter under innovationsfonden

e)

udbetaling af støtte fra innovationsfonden

f)

forvaltningen af innovationsfonden

g)

rapportering, overvågning, evaluering, kontrol og offentliggørelse vedrørende driften af innovationsfonden.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »regnskabsafslutning«: det tidspunkt i projektets udviklingscyklus, hvor alle projekt- og finansieringsaftalerne er underskrevet, og alle de deri nødvendige betingelser er opfyldt

2)   »idriftsættelse«: det tidspunkt i projektets udviklingscyklus, hvor alle elementer og systemer til driften af projektet er blevet testet, og hvor aktiviteter, som medfører effektiv undgåelse af drivhusgasemissioner er påbegyndt

3)   »mindre projekt«: et projekt, hvor de samlede kapitalomkostninger ikke overstiger 7 500 000 EUR.

Artikel 3

Operationelle mål

Innovationsfonden har følgende operationelle mål:

a)

at støtte projekter, der demonstrerer meget innovative teknologier, processer eller produkter, som er tilstrækkelig modne og har et væsentligt potentiale til at nedbringe drivhusgasemissioner

b)

at yde finansiel støtte, der er tilpasset markedsbehovene og risikoprofilerne for støtteberettigede projekter, og samtidig tiltrække yderligere offentlige og private midler

c)

at sikre, at innovationsfondens indtægter forvaltes i overensstemmelse med målsætningerne i direktiv 2003/87/EF.

Artikel 4

Innovationsfondens støtteformer

Innovationsfondens støtte til projektet kan antage følgende former:

a)

tilskud

b)

bidrag til blandingsoperationer i henhold til Unionens investeringsstøtteinstrument

c)

hvis det er nødvendigt for at nå målene i direktiv 2003/87/EF, andre former for finansiering som fastsat i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (»finansforordningen«), navnlig priser og udbud.

KAPITEL II

Særlige bestemmelser for tilskud

Artikel 5

Relevante omkostninger

1.   Med henblik på artikel 10a, stk. 8, tredje afsnit, fjerde punktum, i direktiv 2003/87/EF er de relevante omkostninger de ekstra omkostninger, der påhviler projektansøgeren som følge af anvendelsen af innovative teknologier i tilknytning til nedsættelse eller undgåelse af drivhusgasemissioner. De relevante omkostninger beregnes som forskellen mellem det bedste skøn over de samlede kapitaludgifter, nettonutidsværdien af driftsomkostninger og fordele i løbet af 10 år efter idriftsættelsen af projektet sammenlignet med resultatet af samme beregning for en konventionel produktion med samme kapacitet udtrykt i effektiv produktion af det pågældende færdige produkt.

Hvis den konventionelle produktion som omhandlet i første afsnit ikke findes, er de relevante omkostninger det bedste skøn over de samlede kapitaludgifter og nettonutidsværdien af de driftsomkostninger og fordele, som opstår i løbet af 10 år efter projektets idriftsættelse.

2.   De relevante omkostninger for et mindre projekt er de samlede kapitaludgifter til dette projekt.

Artikel 6

Udbetaling af tilskud

1.   Innovationsfondens støtte i form af et tilskud udbetales, når der opnås forud fastsatte milepæle.

2.   For alle projekter baseres de milepæle, der er omhandlet i stk. 1, på projektets udviklingscyklus og omfatter mindst følgende:

a)

regnskabsafslutning

b)

idriftsættelse.

3.   Under hensyntagen til den anvendte teknologi og de særlige forhold i den sektor eller de sektorer, hvor den anvendes, kan der fastsættes yderligere specifikke milepæle i de kontraktlige dokumenter.

4.   Op til 40 % af innovationsfondens samlede støtte, herunder projektudviklingsstøtte til et specifikt projekt, udbetales efter regnskabsafslutningen, eller når en specifik milepæl nås før regnskabsafslutningen, hvis der er fastsat en sådan milepæl i overensstemmelse med stk. 3.

5.   I det omfang innovationsfondens samlede støtte til et bestemt projekt ikke er blevet udbetalt i henhold til stk. 4, udbetales beløbet efter regnskabsafslutningen. Det kan udbetales delvist før idriftsættelsen og i årlige rater efter idriftsættelsen.

6.   Ved anvendelsen af stk. 4 og 5 i denne artikel omfatter innovationsfondens samlede støttebeløb ydet til et bestemt projekt innovationsfondens støttebeløb ydet til det pågældende projekt ved hjælp af projektudviklingsstøtte i overensstemmelse med artikel 13.

Artikel 7

Almindelige inddrivelsesbestemmelser

1.   Kommissionen træffer passende foranstaltninger for at sikre, at når aktioner finansieret i henhold til denne forordning gennemføres, beskyttes innovationsfondens finansielle interesser ved at anvende forebyggende foranstaltninger mod svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, såfremt der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og, hvor det er relevant, ved hjælp af effektive, forholdsmæssige og afskrækkende administrative og finansielle sanktioner.

2.   Inddrivelserne gennemføres i overensstemmelse med finansforordningen.

3.   Begrundelsen for inddrivelse samt inddrivelsesprocedurerne præciseres nærmere i aftaledokumenterne.

Artikel 8

Særlige inddrivelsesbestemmelser

1.   Omfanget af innovationsfondens støtte udbetalt i henhold til artikel 6, stk. 5, efter regnskabsafslutningen afhænger af den verificerede undgåelse af drivhusgasemissioner på grundlag af årlige rapporter indsendt af projektansøgeren for en periode på mellem tre og 10 år efter idriftsættelsen. Den endelige årlige rapport fra projektansøgeren omfatter de samlede undgåede drivhusgasemissioner i hele rapporteringsperioden.

2.   Hvis de samlede undgåede drivhusgasemissioner i hele rapporteringsperioden er lavere end 75 % af den samlede mængde drivhusgasemissioner, der efter planen skal undgås, skal det beløb, der er betalt eller skal betales til projektansøgeren i overensstemmelse med artikel 6, stk. 5, inddrives eller nedsættes forholdsmæssigt.

3.   Hvis det ikke lykkes at idriftsætte projektet til den forudfastsatte tid, eller projektansøgeren ikke har godtgjort nogen reel undgåelse af drivhusgasemissioner, inddrives det udbetalte beløb efter regnskabsafslutningen i henhold til artikel 6, stk. 5, fuldt ud.

4.   Når de situationer, der er nævnt i stk. 2 og 3, opstår som følge af ekstraordinære omstændigheder, der er uden for projektansøgerens kontrol, og projektansøgeren viser projektets potentiale til at opnå en undgåelse af drivhusgasemissioner ud over de indberettede beløb, eller hvis projektansøgeren viser, at projektet kan opnå betydelige fordele i form af lavemissionsinnovation, kan Kommissionen beslutte ikke at anvende inddrivelsesmekanismerne i henhold til stk. 2 og 3.

5.   Grundlaget for inddrivelse og inddrivelsesprocedurer præciseres nærmere i aftaledokumenterne.

6.   Bestemmelserne i denne artikels stk. 3 og 4 berører ikke almindelige inddrivelsesregler i henhold til artikel 7.

Artikel 9

Indkaldelser af forslag

1.   Projektansøgeren opfordres til at ansøge om innovationsfondens støtte gennem åbne indkaldelser af forslag iværksat af Kommissionen.

Inden vedtagelsen af en beslutning om at iværksætte en indkaldelse af forslag hører Kommissionen medlemsstaterne om udkastet til afgørelse.

2.   Kommissionens afgørelse om iværksættelse af indkaldelser af forslag skal mindst omfatte følgende:

a)

innovationsfondens samlede støttebeløb, der er til rådighed for indkaldelsen

b)

innovationsfondens maksimale støttebeløb, der er tilgængeligt for projektudviklingsstøtte

c)

typerne af bestilte projekter eller sektorer

d)

en beskrivelse af ansøgningsproceduren og en detaljeret liste over oplysninger og dokumentation, der skal fremlægges i hver fase af ansøgningsproceduren

e)

nærmere oplysninger om udvælgelsesproceduren, herunder metoden for evaluering og prioritering

f)

hvis der anvendes særlige ansøgnings- og udvælgelsesprocedurer i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, og artikel 12, stk. 6, for mindre projekter, angives bestemmelser om disse særlige procedurer

g)

hvis Kommissionen afsætter en del af innovationsfondens samlede støttebeløb til indkaldelse af mindre projekter, angives størrelsen af denne del

h)

hvis der anvendes yderligere udvælgelseskriterier med henblik på at opnå en geografisk afbalanceret fordeling af innovationsfondens støtte i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, angives disse kriterier.

Artikel 10

Ansøgningsprocedure

1.   Gennemførelsesorganet indsamler ansøgningerne og organiserer ansøgningsproceduren i to på hinanden følgende faser:

a)

interessetilkendegivelse

b)

den fuldstændige ansøgning.

2.   I interessetilkendegivelsesfasen skal projektansøgeren fremlægge en beskrivelse af projektets vigtigste karakteristika i overensstemmelse med kravene i den relevante indkaldelse af forslag, herunder en beskrivelse af projektets effektivitet, graden af innovation og modenhed som anført i artikel 11, stk. 1, litra a), b) og c).

3.   I den fulde gennemførelsesfase skal projektansøgeren fremlægge en detaljeret beskrivelse af projektet og al støttedokumentation, herunder videndelingsplanen.

4.   Der kan anvendes en forenklet ansøgningsprocedure til mindre projekter.

Artikel 11

Udvælgelseskriterier

1.   Udvælgelsen af projekter til innovationsfondens støtte baseres på følgende kriterier:

a)

effektivitet i form af potentiel undgåelse af drivhusgasemissioner, når det er relevant, sammenlignet med de benchmarks, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF

b)

projekternes innovationsgrad sammenlignet med den nyeste teknologi

c)

projektets modenhed med hensyn til planlægning, forretningsmodel, finansiel og retlig struktur samt udsigter til at nå regnskabsafslutningen inden for en på forhånd fastlagt periode, der ikke overstiger fire år efter beslutningen om tildeling

d)

teknisk og markedsmæssigt potentiale for udbredt anvendelse eller gentagelse eller for fremtidige omkostningsreduktioner

e)

effektivitet med hensyn til de relevante projektomkostninger minus eventuelle bidrag til disse omkostninger fra projektansøgeren divideret med den samlede beregnede mængde drivhusgasemissioner, som skal undgås, eller den energi, der skal produceres eller lagres, eller den CO2, der lagres i de første 10 driftsår.

2.   Der kan anvendes yderligere kriterier med det formål at nå en geografisk afbalanceret fordeling af innovationsfondens støtte med henblik på projektudvælgelse.

Artikel 12

Udvælgelsesprocedure

1.   På grundlag af de ansøgninger, der blev modtaget i interessetilkendegivelsesfasen, vurderer gennemførelsesorganet for hvert projekt støtteberettigelsen i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF. Gennemførelsesorganet fortsætter derefter med udvælgelsen af støtteberettigede projekter i henhold til denne artikels stk. 2 og 3.

2.   På grundlag af de ansøgninger, der blev modtaget i interessetilkendegivelsesfasen, udarbejder gennemførelsesorganet en liste over projekter, der opfylder de udvælgelseskriterier, der er fastsat i artikel 11, stk. 1, litra a), b) og c), og opfordrer ansøgerne for disse projekter til at indgive en fuldstændig ansøgning.

Såfremt gennemførelsesorganet konkluderer, at et projekt opfylder de udvælgelseskriterier, der er fastsat i artikel 11, stk. 1, litra a) og b), men ikke opfylder kriteriet i artikel 11, stk. 1, litra c), vurderer gennemførelsesorganet, om projektet har potentiale til at opfylde alle udvælgelseskriterier, hvis det videreudvikles. Hvis projektet har et sådant potentiale, kan gennemførelsesorganet tildele projektudviklingsstøtte til det pågældende projekt, eller såfremt det er Kommissionen, der gennemfører denne opgave, foreslå Kommissionen at tildele projektet projektudviklingsstøtte.

3.   På grundlag af den fulde ansøgning, der er modtaget i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, fortsætter gennemførelsesorganet med projektevalueringen og prioriteringen baseret på alle udvælgelseskriterierne i artikel 11. Med henblik på denne evaluering sammenligner gennemførelsesorganet projekterne med projekterne i samme sektor såvel som med projekter i andre sektorer og udarbejder en liste over forhåndsudvalgte projekter.

4.   Listen over forhåndsudvalgte projekter omhandlet i stk. 3 og, hvis det er relevant, det forslag, der henvises til i stk. 2, andet afsnit, meddeles Kommissionen og skal mindst omfatte følgende:

a)

en bekræftelse af overholdelsen af kriterierne for støtteberettigelse og udvælgelse

b)

nærmere oplysninger om projektevaluering og -prioritering

c)

de samlede projektomkostninger og relevante omkostninger, der er omhandlet i artikel 5, i euro

d)

anmodningen om innovationsfondens samlede støtte i euro

e)

den forventede mængde drivhusgasemissioner, der skal undgås

f)

den forventede mængde energi, der skal produceres eller lagres

g)

den forventede mængde CO2, der skal lagres

h)

oplysninger om den juridiske form af innovationsfondens støtte efter anmodning fra projektansøgeren.

5.   På grundlag af det meddelte i henhold til nærværende artikels stk. 4 vedtager Kommissionen efter høring af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, tildelingsafgørelsen med angivelse af støtten til de udvalgte projekter og udarbejder om nødvendigt en reserveliste.

6.   Der kan anvendes en særlig udvælgelsesprocedure til mindre projekter.

Artikel 13

Projektudviklingsstøtte

1.   Kommissionen fastlægger efter høring af medlemsstaterne i henhold til artikel 21, stk. 2, litra c), det maksimale beløb af innovationsfondens støtte, som er tilgængelig for projektudviklingsstøtte.

2.   Projektudviklingsstøtte tildeles af Kommissionen eller af gennemførelsesorganet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i form af et tilskud.

3.   Følgende aktiviteter kan finansieres ved hjælp af projektudviklingsstøtte:

a)

forbedring og udvikling af projektdokumentation eller dele af projektets udformning med henblik på at sikre, at projektet er tilstrækkeligt modent

b)

vurdering af projektets gennemførlighed, herunder de tekniske og økonomiske undersøgelser

c)

rådgivning om projektets finansielle og juridiske struktur

d)

projektansøgerens kapacitetsopbygning.

4.   Med henblik på projektudviklingsstøtte er de relevante omkostninger alle omkostninger i forbindelse med projektudvikling. Innovationsfonden kan finansiere op til 100 % af de relevante omkostninger.

KAPITEL III

Særlige bestemmelser vedrørende innovationsfondens støtteformer undtagen tilskud

Artikel 14

Ydelse af innovationsfondens støtte gennem bidrag til blandingsoperationer under Unionens investeringsstøtteinstrument

1.   Hvis Kommissionen beslutter at udbetale innovationsfondens støtte gennem bidrag til blandingsoperationer under Unionens investeringsstøtteinstrument, gennemføres innovationsfondens støtte i overensstemmelse med de regler, der gælder for Unionens investeringsstøtteinstrument. Projektets støtteberettigelse vurderes imidlertid i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF.

2.   Kommissionen vedtager efter høring af medlemsstaterne en afgørelse med angivelse af, hvorvidt bidraget til blandingsoperationer betales i form af ikke-tilbagebetalingspligtig støtte eller tilbagebetalingspligtig støtte eller begge dele og med angivelse af innovationsfondens støttebeløb, som er til rådighed til udbetaling gennem Unionens investeringsstøtteinstrument.

Artikel 15

Bestemmelser om innovationsfondens støtte i enhver anden form fastsat i finansforordningen

1.   Hvis Kommissionen beslutter at udbetale innovationsfondens støtte i en form, der er fastsat i finansforordningen, bortset fra tilskud, vedtager Kommissionen efter høring af medlemsstaterne en afgørelse med angivelse af størrelsen af innovationsfondens støtte til rådighed til udbetaling i den pågældende form samt de regler, der gælder for ansøgning om en sådan støtte, udvælgelsen af projekter og udbetalingen af støtte.

2.   Projekter, der modtager innovationsfondens støtte i henhold til denne artikel, skal overholde Unionens statsstøtteregler.

KAPITEL IV

Forvaltning

Artikel 16

Gennemførelse af innovationsfonden

1.   Kommissionen gennemfører innovationsfonden i direkte forvaltning i overensstemmelse med relevante bestemmelser i artikel 125 til 153 i finansforordningen eller i indirekte forvaltning via organer omhandlet i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).

2.   Omkostninger i forbindelse med innovationsfondens gennemførelsesaktiviteter, herunder administrations- og forvaltningsomkostninger, finansieres fra innovationsfonden.

Artikel 17

Udpegelse af gennemførelsesorganer

1.   Hvis Kommissionen beslutter at uddelegere visse opgaver i forbindelse med innovationsfondens gennemførelse til et gennemførelsesorgan, vedtager Kommissionen en afgørelse om udpegelse af et sådant gennemførelsesorgan.

Kommissionen og det udpegede organ indgår en aftale om specifikke vilkår og betingelser, hvorunder gennemførelsesorganet skal udføre sine opgaver.

2.   Såfremt Kommissionen gennemfører innovationsfonden i direkte forvaltning og beslutter at uddelegere visse gennemførelsesopgaver til et gennemførelsesorgan, udpeger Kommissionen et forvaltningsorgan som gennemførelsesorgan.

3.   Såfremt Kommissionen gennemfører innovationsfonden i indirekte forvaltning, udpeger Kommissionen som gennemførelsesorgan et organ som omhandlet i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).

4.   I det omfang opgaverne i forbindelse med gennemførelsen af innovationsfonden ikke uddelegeres til et gennemførelsesorgan, udfører Kommissionen disse opgaver.

Artikel 18

Gennemførelsesorganets opgaver

Det gennemførelsesorgan, som er udpeget i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, kan få til opgave at forvalte den overordnede indkaldelse af forslag, udbetalingen af innovationsfondens støtte og overvågningen af gennemførelsen af udvalgte projekter. Med henblik herpå kan det varetage følgende opgaver:

a)

tilrettelæggelse af indkaldelsen af forslag

b)

tilrettelæggelse af ansøgningsproceduren, herunder indsamling af ansøgninger og analyse af alle støttedokumenter

c)

tilrettelæggelse af udvælgelsen af projekter, herunder projektevaluering eller due diligence-vurdering og prioritering

d)

rådgivning af Kommissionen om de projekter, der skal tildeles innovationsfondens støtte, og projekter, der skal optages på reservelisten

e)

tildeling eller ydelse af projektudviklingsbistand

f)

undertegnelse af tilskudsaftaler og andre kontrakter afhængigt af formen af innovationsfondens støtte

g)

udarbejdelse og behandling af aftaledokumenter vedrørende de tildelte projekter

h)

kontrol af, om betingelserne for finansieringen er opfyldt, og udbetaling af innovationsfondens indtægter til projektansøgerne

i)

overvågning af projektgennemførelsen

j)

kommunikation med projektansøgerne

k)

rapportering til Kommissionen, herunder om generelle retningslinjer for den fremtidige udvikling af innovationsfonden

l)

regnskaber

m)

informations-, kommunikations- og salgsfremmende foranstaltninger, herunder udarbejdelse af markedsføringsmateriale, og udvikling af innovationsfondens logo

n)

forvaltning af videndeling

o)

støtte til medlemsstaternes bestræbelser på at fremme innovationsfonden og på at kommunikere med projektansøgerne

p)

eventuelle andre opgaver i forbindelse med gennemførelsen af innovationsfonden

Artikel 19

Særlige bestemmelser vedrørende gennemførelsen af innovationsfonden i direkte forvaltning

1.   Hvis Kommissionen udpeger et forvaltningsorgan som gennemførelsesorgan i henhold til artikel 17, stk. 1, i nærværende forordning er en sådan afgørelse fra Kommissionen underlagt udfaldet af den cost-benefit-analyse, der er omhandlet i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (6), og den aftale, der henvises til i artikel 17, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning har form af et instrument til uddelegering i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 58/2003.

2.   Hvis beløb udbetalt i form af direkte forvaltning inddrives i henhold til artikel 7 og 8 i denne forordning, udgør de inddrevne beløb formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 og skal anvendes til at finansiere innovationsfondens operationer.

3.   Ved alle gennemførelsesopgaver, der udføres af Kommissionen, herunder gennem et forvaltningsorgan, udgør innovationsfondens indtægter eksterne formålsbestemte indtægter som defineret i finansforordningens artikel 21, stk. 1 og 5. Disse formålsbestemte indtægter omfatter også alle administrationsudgifter forbundet med gennemførelsen af innovationsfonden. Kommissionen kan bruge op til 5 % af innovationsfondens finansieringsramme til dækning af sine forvaltningsomkostninger.

4.   Et program, som har modtaget støtte under innovationsfonden, kan også få støtte fra andre EU-programmer, herunder fonde under delt forvaltning, forudsat at støtten ikke ydes for at dække de samme omkostninger. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger ved projektet, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et prorata-grundlag.

Artikel 20

Forvaltning af innovationsfondens indtægter

1.   Kommissionen sikrer, at kvoterne til innovationsfonden auktioneres i overensstemmelse med de principper og retningslinjer, der er fastsat i artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, og forvalter innovationsfondens indtægter i overensstemmelse med målene i direktiv 2003/87/EF.

2.   Kommissionen sikrer, at de i stk. 1 omhandlede indtægter videregives rettidigt til gennemførelsesorganet til finansiering af omkostninger vedrørende gennemførelsesaktiviteter og til udbetaling til de udvalgte projekter.

3.   Kommissionen kan uddelegere monetariseringen af kvoter og forvaltningen af innovationsfondens indtægter til Den Europæiske Investeringsbank (EIB). I tilfælde af en sådan uddelegering indgår Kommissionen og EIB en aftale om de specifikke vilkår og betingelser for EIB's udførelse af sine opgaver vedrørende forvaltningen af innovationsfondens indtægter.

4.   Med forbehold af bestemmelserne i direktiv 2003/87/EF anvendes de af innovationsfondens eventuelle resterende indtægter ved afslutningen af den støtteberettigede periode for de støttede projekter til at støtte nye projekter, som opfylder kriterierne for støtteberettigelse, der er fastsat i artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF, indtil alle indtægterne er anvendt til innovationsfondens formål. Sådanne nye projekter udvælges via nye indkaldelser af forslag i overensstemmelse med artikel 9 eller støttes i overensstemmelse med artikel 14 eller 15.

Artikel 21

Medlemsstaternes roller

1.   Ved gennemførelsen af innovationsfonden hører Kommissionen medlemsstaterne og bistås af disse.

2.   Medlemsstaterne høres om:

a)

listen over forhåndsudvalgte projekter, herunder reservelisten og listen over foreslåede projekter til projektudviklingsstøtte i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, forud for tildelingen af støtte

b)

udkast til Kommissionens afgørelser, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, artikel 14, stk. 2, og artikel 15, stk. 1

c)

innovationsfondens maksimale støttebeløb til rådighed for projektudviklingsstøtte.

3.   Medlemsstaterne skal på anmodning af Kommissionen rådgive og bistå Kommissionen med:

a)

at opstille generelle retningslinjer for innovationsfonden

b)

at løse eksisterende eller nye gennemførelsesproblemer med projekter

c)

at behandle ethvert andet spørgsmål med relation til projektgennemførelsen.

4.   Kommissionen aflægger rapport til medlemsstaterne om de opnåede fremskridt med gennemførelsen af denne forordning, især om gennemførelsen af afgørelser om tildeling som omhandlet i artikel 12, stk. 5.

Artikel 22

Interessenternes rolle

Kommissionen kan inddrage interessenter i drøftelserne vedrørende gennemførelsen af innovationsfonden, herunder om de forhold, der er anført i artikel 21, stk. 3.

KAPITEL V

Overvågning, rapportering og evaluering

Artikel 23

Overvågning og rapportering

1.   Gennemførelsesorganet overvåger innovationsfondens drift, herunder størrelsen af den udbetalte støtte.

2.   Med henblik på at sikre at data for overvågning som omhandlet i stk. 1 og resultaterne indsamles effektivt og rettidigt, kan projektansøgerne pålægges krav om proportionalitet i rapporteringen. Rapporterne fra projektansøgere skal indeholde oplysninger om de videndelingsaktioner, der iværksættes i henhold til artikel 27.

3.   Gennemførelsesorganet aflægger regelmæssigt rapport til Kommissionen om udførelsen af sine opgaver.

4.   Gennemførelsesorganet aflægger rapport til Kommissionen om fuldstændig udbetaling af støtte og især tilrettelæggelsen af forslagsindkaldelser og indgåelsen af aftalerne med projektansøgerne.

5.   Efter afslutningen af hver indkaldelse af forslag aflægger Kommissionen rapport til medlemsstaterne om gennemførelsen af indkaldelsen af forslag.

6.   Kommissionen aflægger hvert år rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om status for gennemførelsen af innovationsfonden.

7.   Gennemførelsesorganer, bortset fra forvaltningsorganer, og enheder, som har fået uddelegeret forvaltningen af innovationsfondens indtægter i henhold til artikel 20, stk. 3, forelægger Kommissionen følgende:

a)

senest den 15. februar ureviderede regnskaber for det foregående regnskabsår, der løber fra den 1. januar til den 31. december, for så vidt angår de aktiviteter, der uddelegeres til disse gennemførelsesorganer og enheder

b)

senest den 15. marts i året for overførslen af de ureviderede regnskaber, reviderede regnskaber for det foregående regnskabsår, der løber fra den 1. januar til den 31. december, for så vidt angår de aktiviteter, der uddelegeres til gennemførelsesorganerne og enhederne.

Kommissionen udarbejder årsregnskaber for innovationsfonden for hvert regnskabsår, der begynder den 1. januar og slutter den 31. december på grundlag af de aflagte årsregnskaber i henhold til første afsnit. Disse regnskaber underkastes en uafhængig ekstern revision.

Alle regnskaber og regnskabsføring, der er omhandlet i dette stykke, udarbejdes i overensstemmelse med de regnskabsregler, der er omhandlet i finansforordningens artikel 80.

Artikel 24

Evaluering

1.   I 2025 og derefter hvert femte år foretager Kommissionen en evaluering af innovationsfondens drift. Evalueringen skal fokusere på, men ikke være begrænset til, en vurdering af synergier mellem innovationsfonden og andre relevante EU-programmer samt proceduren for udbetaling af innovationsfondens støtte.

2.   På baggrund af resultaterne af de evalueringer, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, fremsætter Kommissionen, hvor det er relevant, forslag til at sikre, at innovationsfonden udvikler sig i retning af opfyldelsen af dens mål i direktiv 2003/87/EF og i denne forordnings artikel 3.

3.   Ved afslutningen af gennemførelsen af innovationsfonden, dog senest i 2035, foretager Kommissionen en endelig evaluering af innovationsfondens drift.

4.   Kommissionen offentliggør resultaterne af de evalueringer, der gennemføres i henhold til stk. 1, 2, og 3.

KAPITEL VI

Revisioner, offentliggørelse og videndeling

Artikel 25

Revisioner

1.   Revisioner vedrørende anvendelsen af innovationsfondens støtte foretaget af uafhængige eksterne revisorer, herunder andre end dem, der er godkendt af EU's institutioner eller organer, danner grundlag for den generelle sikkerhed i henhold til artikel 26.

2.   Enhver person eller enhed, der modtager støtte fra innovationsfonden, skal skriftligt erklære sig villig til at tildele de fornødne rettigheder og adgang som omhandlet i finansforordningens artikel 129.

Artikel 26

Tværgående revisioner

Uden at det berører de eksisterende muligheder for at foretage yderligere revision, skal en revision, hvis den bygger på internationalt anerkendte revisionsstandarder, der giver rimelig sikkerhed for, at den er foretaget af en uafhængig revisor på grundlag af regnskaber og beretninger, som beskriver anvendelsen af et EU-bidrag, danne grundlag for den generelle sikkerhed som nærmere beskrevet, hvor dette er relevant, i de sektorspecifikke regler, forudsat at revisors uafhængighed og kompetence dokumenteres i tilstrækkelig grad. Den uafhængige revisors beretning og den dertil knyttede revisionsdokumentation stilles efter anmodning til rådighed for Europa-Parlamentet, Kommissionen, Revisionsretten og revisionsmyndighederne i medlemsstaterne.

Artikel 27

Kommunikation, videndeling og offentliggørelse

1.   Projektansøgerne skal proaktivt og systematisk på deres websteder offentliggøre oplysninger om projekter, der støttes i henhold til denne forordning. Disse oplysninger skal indeholde en udtrykkelig henvisning til støtte modtaget fra innovationsfonden.

2.   Projektansøgerne sikrer, at der tilvejebringes sammenhængende, effektive og målrettede oplysninger om støtte modtaget fra innovationsfonden til flere målgrupper, bl.a. medier og offentligheden.

3.   Innovationsfondens logo eller andre salgsfremmende elementer i aftaledokumenterne anvendes i alle kommunikations- og videndelingsaktiviteter og vises på opslagstavler på strategiske steder, som er synlige for offentligheden.

4.   Projektansøgerne tilvejebringer detaljerede oplysninger om de planlagte foranstaltninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og 2 i videndelingsplanen forelagt i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3.

5.   Gennemførelsesorganet varetager informations-, kommunikations- og promoveringsforanstaltninger vedrørende innovationsfondens støtte og resultater. Gennemførelsesorganet tilrettelægger særlige seminarer, workshopper eller, hvor det er relevant, andre typer aktiviteter, der fremmer udveksling af erfaring, viden og bedste praksis, for så vidt angår udformning, udarbejdelse og gennemførelse af projekter samt om effektiviteten af den finansiering, der tilvejebringes gennem projektudviklingsstøtte.

KAPITEL VII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 28

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens afgørelse 2010/670/EU af 3. november 2010 om kriterier for og foranstaltninger til finansiering af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring af CO2 og demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier for vedvarende energi under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39).

(3)  Særberetning nr. 24/2018 af 5. september 2018: Demonstration af CO2-opsamling og -lagring og innovative vedvarende energikilder i kommerciel skala i EU: De ønskede fremskridt er ikke opnået i det seneste årti, som findes på Revisionsrettens websted på: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_DA.pdf

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1).


Top