Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0831

Kommissionens forordning (EU) 2019/831 af 22. maj 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3717

OJ L 137, 23.5.2019, p. 29–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/831/oj

23.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/831

af 22. maj 2019

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1, artikel 15, stk. 2, fjerde afsnit, og artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (2) fastsat regler om en harmoniseret klassificering af stoffer som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (i det følgende benævnt »CMR«) på grundlag af en videnskabelig vurdering fra Det Europæiske Kemikalieagenturs Udvalg for Risikovurdering. Stofferne klassificeres som CMR-stoffer i kategori 1A, CMR-stoffer i kategori 1B eller CMR-stoffer i kategori 2, afhængigt af i hvilket omfang deres CMR-egenskaber er dokumenteret.

(2)

I henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1223/2009 er anvendelse i kosmetiske produkter af stoffer, der er klassificeret som værende CMR-stoffer i kategori 1A, kategori 1B eller kategori 2 i bilag VI, del 3, til forordning (EF) nr. 1272/2008 (i det følgende benævnt »CMR-stoffer«), forbudt. Et CMR-stof kan dog anvendes i kosmetiske produkter, hvis betingelserne i artikel 15, stk. 1, andet punktum, eller i artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1223/2009 er opfyldt. Ved nærværende forordning gennemføres forordning (EF) nr. 1223/2009. Kun Den Europæiske Unions Domstol har beføjelse til at fortolke EU-retten, herunder artikel 15 i forordning (EF) nr. 1223/2009.

(3)

For at gennemføre forbuddet mod CMR-stoffer ensartet på det indre marked, for at sikre retssikkerheden, navnlig for økonomiske aktører og nationale kompetente myndigheder, og for at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed bør alle CMR-stoffer opføres på listen over forbudte stoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 og — hvor det er relevant — udgå af listerne over stoffer, der er underlagt begrænsninger, eller tilladte stoffer i bilag III og V til forordningen. Hvis betingelserne i artikel 15, stk. 1, andet punktum, eller i artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1223/2009 er opfyldt, bør listerne over stoffer, der er underlagt begrænsninger, eller tilladte stoffer i bilag III og V til forordningen, ændres.

(4)

Nærværende forordning omfatter stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 pr. 1. december 2018, hvorfra Kommissionens forordning (EU) 2017/776 (3) fandt anvendelse.

(5)

Med hensyn til visse stoffer, for hvilke der er indgivet en anmodning om tilladelse til undtagelsesvis at anvende dem i kosmetiske produkter, er det ikke blevet fastslået, at alle betingelserne i artikel 15, stk. 1, andet punktum, eller i artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1223/2009 er opfyldt. Det drejer sig om Quaternium-15, Chloroacetamide, dichlormethan, formaldehyd, perborsyre og natriumperboratforbindelser.

(6)

Stoffet methenamin-3-chlorallylochlorid, som er opført i den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele (INCI) under navnet Quaternium-15, er på nuværende tidspunkt opført under løbenummer 31 i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 som tilladt ved en koncentration på højst 0,2 % i det brugsklare produkt. Quaternium-15 er en blanding af cis- og trans-isomerer, hvoraf cis-isomeren er klassificeret som et CMR-stof i kategori 2 ved Kommissionens forordning (EF) nr. 790/2009 (4). Klassificeringen fandt anvendelse fra den 1. december 2010. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1223/2009 kan et stof, der er klassificeret i kategori 2, anvendes i kosmetiske produkter, såfremt Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) har evalueret det og fundet det sikkert til brug i kosmetiske produkter. Den 13. og 14. december 2011 afgav VKF en videnskabelig udtalelse om Quaternium-15 (cis-isomer) (5), hvori den konkluderede, at det på grundlag af de tilgængelige data ikke kan fastslås, at det er sikkert at anvende Quaternium-15 i kosmetiske produkter. I lyset af klassificeringen af den cis-isomer, der er til stede i Quaternium-15, som et CMR-stof i kategori 2 samt VKF's udtalelse bør Quaternium-15 udgå af listen over konserveringsmidler, som er tilladt i kosmetiske produkter, i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 og tilføjes til listen over stoffer, som ikke må anvendes i kosmetiske produkter, i bilag II til forordningen.

(7)

Stoffet 2-chloracetamid, der har INCI-navnet Chloracetamide, er på nuværende tidspunkt opført under løbenummer 41 i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 som tilladt ved en koncentration på højst 0,3 % i det brugsklare produkt. Chloracetamide er klassificeret som et CMR-stof i kategori 2 i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Klassificeringen var gældende før den 1. december 2010, hvorfra afsnit II, III og IV i forordning (EF) nr. 1272/2008 fandt anvendelse på stoffer. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1223/2009 kan et stof, der er klassificeret i kategori 2, anvendes i kosmetiske produkter, såfremt VKF har evalueret det og fundet det sikkert til brug i sådanne produkter. Den 22. marts 2011 afgav VKF en videnskabelig udtalelse om Chloracetamide (6), hvori den konkluderede, at stoffet på grundlag af de tilgængelige data ikke er sikkert for forbrugerne, når det anvendes ved en koncentration på højst 0,3 % kosmetiske produkter. I lyset af klassificeringen som et CMR-stof i kategori 2 samt VKF's udtalelse bør Chloracetamide udgå af listen over konserveringsmidler, som er tilladt i kosmetiske produkter, i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 og tilføjes til listen over stoffer, som ikke må anvendes i kosmetiske produkter, i bilag II til forordningen.

(8)

Stoffet dichlormethan er på nuværende tidspunkt opført under løbenummer 7 i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 som tilladt i kosmetiske produkter ved en koncentration på højst 35 % i det brugsklare produkt. Dichlormethan er klassificeret som et CMR-stof i kategori 2 i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Klassificeringen var gældende før den 1. december 2010. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1223/2009 kan et stof, der er klassificeret i kategori 2, anvendes i kosmetiske produkter, såfremt VKF har evalueret det og fundet det sikkert til brug i sådanne produkter. Den 11. december 2012 afgav VKF en videnskabelig udtalelse om dichlormethan (7). Den 25. marts 2015 afgav VKF en ny udtalelse (8), der blev revideret den 28. oktober 2015. I den reviderede udtalelse konkluderede VKF, at anvendelsen af dichlormethan ved en koncentration på højst 35 % i hårspray samt anvendelsen heraf i sprayformuleringer generelt ikke betragtes som sikker for forbrugeren. I lyset af klassificeringen som et CMR-stof i kategori 2 samt VKF's udtalelse, og da ingen andre anvendelser af dichlormethan i kosmetiske produkter er kendte og har været omfattet af VKF's udtalelse, bør stoffet udgå af listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 og tilføjes til listen over stoffer, som ikke må anvendes i kosmetiske produkter, i bilag II til forordningen.

(9)

Stoffet formaldehyd er på nuværende tidspunkt opført under løbenummer 13 i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 som tilladt i neglehærdende produkter ved en koncentration på højst 5 % i det brugsklare produkt. Det er på nuværende tidspunkt også opført under løbenummer 5 i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 som tilladt i mundplejeprodukter ved en koncentration på højst 0,1 % og i andre produkter ved en koncentration på højst 0,2 %. Formaldehyd er klassificeret som et CMR-stof i kategori 1B i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2014 (9). Klassificeringen fandt anvendelse fra den 1. januar 2016. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1223/2009 kan stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B, undtagelsesvis anvendes i kosmetiske produkter, såfremt de — efter at være blevet klassificeret som CMR-stoffer — opfylder visse betingelser, herunder de betingelser, at der ikke findes passende tilgængelige alternative stoffer, at der ansøges om en særlig anvendelse af produktkategorien med kendt eksponering, og at stoffet er blevet evalueret og fundet sikkert af VKF. Den 7. november 2014 konkluderede VKF i sin udtalelse (10), at »neglehærdere med en koncentration på højst ca. 2,2 % frit formaldehyd kan anvendes sikkert til at hærde eller styrke negle«. Da det ikke er blevet fastslået, at der ikke findes passende tilgængelige alternative stoffer til hærdning af negle, bør formaldehyd imidlertid udgå af listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009. Da der ikke er ansøgt om andre anvendelser af formaldehyd, bør stoffet udgå af listen over konserveringsmidler, som er tilladt i kosmetiske produkter, i bilag V til forordningen. Formaldehyd bør også tilføjes til listen over stoffer som ikke må anvendes i kosmetiske produkter, i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(10)

Perborsyre og natriumperboratforbindelser er omfattet af de stoffer, der frigiver hydrogenperoxid, og som på nuværende tidspunkt er opført under løbenummer 12 i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009. De er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1B ved forordning (EF) nr. 790/2009. Klassificeringen fandt anvendelse fra den 1. december 2010. Der er indgivet en anmodning om anvendelse af artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1223/2009 med henblik på anvendelse af de pågældende stoffer i oxidative hårfarvestoffer. Den 22. juni 2010 konkluderede VKF i sin udtalelse (11), at »de generelle begrænsninger, der gælder for stoffer, der frigiver hydrogenperoxid, bør gælde for natriumperborat og perborsyre, og at anvendelse af natriumperborater som ingrediens i oxidative hårfarvestoffer med en koncentration på højst 3 % på hovedet ikke vil udgøre en risiko for forbrugerens sundhed«. Da det ikke er blevet fastslået, at der ikke findes passende tilgængelige alternative stoffer til oxidativ hårfarvning, bør perborsyre og natriumperboratforbindelser imidlertid udgå af listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 og tilføjes til listen over stoffer, som ikke må anvendes i kosmetiske produkter, i bilag II til forordningen.

(11)

Med hensyn til visse stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, og for hvilke der er indgivet en anmodning om anvendelse af artikel 15, stk. 1, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1223/2009, er det blevet fastslået, at den betingelse, der er fastsat ved den pågældende bestemmelse, er opfyldt. Det drejer sig om Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, Furfural og Polyaminopropyl biguanide.

(12)

Stoffet diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid, der har INCI-navnet Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO), er på nuværende tidspunkt ikke opført i bilagene til forordning (EF) nr. 1223/2009. TPO er klassificeret som et CMR-stof i kategori 2 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 618/2012 (12). Klassificeringen fandt anvendelse fra den 1. december 2013. Den 27. marts 2014 afgav VKF en videnskabelig udtalelse (13), hvori den konkluderede, at TPO er sikkert, når det anvendes som et neglemodelleringsprodukt ved en koncentration på højst 5,0 %, men at det imidlertid er et moderat hudsensibiliserende stof. I betragtning af TPO's hudsensibiliserende egenskaber og den høje eksponeringsrisiko, der kan opstå via kontakt med huden, hvis forbrugerne selv påfører negleprodukter, bør TPO udelukkende anvendes af erhvervsmæssige brugere. I lyset af disse elementer bør TPO tilføjes til listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 til erhvervsmæssig anvendelse til kunstige negle ved en koncentration på højst 5 %.

(13)

Stoffet 2-furaldehyd, der har INCI-navnet Furfural, anvendes som en duft- eller aromagivende ingrediens i kosmetiske produkter og er på nuværende tidspunkt ikke opført i bilagene til forordning (EF) nr. 1223/2009. Det er klassificeret som et CMR-stof i kategori 2 i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Klassificeringen var gældende før den 1. december 2010. Den 27. marts 2012 konkluderede VKF i sin udtalelse (14), at anvendelsen af Furfural ved en koncentration på højst 10 ppm (0,001 %) i det brugsklare produkt, herunder mundplejeprodukter, ikke udgør nogen risiko for forbrugerens sundhed. I lyset af klassificeringen af Furfural som et CMR-stof i kategori 2 samt VKF's udtalelse bør Furfural tilføjes til listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 med en koncentration på højst 0,001 %.

(14)

Stoffet polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid (PHMB), der har INCI-navnet Polyaminopropyl Biguanide, er på nuværende tidspunkt opført som et konserveringsmiddel under løbenummer 28 i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 med en koncentration på højst 0,3 %. Det er klassificeret som et CMR-stof i kategori 2 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 944/2013 (15). Klassificeringen fandt anvendelse fra den 1. januar 2015. Den 18. juni 2014 vedtog VKF en udtalelse (16), hvori den konkluderede, at PHMB på grundlag af de tilgængelige data ikke er sikkert for forbrugerne, når det anvendes som et konserveringsmiddel i alle kosmetiske produkter ved en koncentration på højst 0,3 %. I udtalelsen konkluderede VKF imidlertid også, at sikker anvendelse kunne baseres på en lavere koncentration ved anvendelse og/eller begrænsninger med hensyn til kategorier af kosmetiske produkter, og at der er behov for hudabsorptionsundersøgelser af yderligere repræsentative kosmetiske formuleringer. Den 7. april 2017 vedtog VKF en ny udtalelse (17), hvori den konkluderede, at anvendelsen af PHMB som et konserveringsmiddel i alle kosmetiske produkter ved en koncentration på højst 0,1 % er sikker på grundlag af de fremlagte data, men at det ikke er tilrådeligt at anvende stoffet i sprayformuleringer. I lyset af klassificeringen af PHMB som et CMR-stof i kategori 2 samt den nye udtalelse fra VKF bør PHMB tillades som et konserveringsmiddel i alle kosmetiske produkter, undtagen i applikationer, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding, ved en koncentration på højst 0,1 %. Betingelserne i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor tilpasses.

(15)

Med hensyn til en stor gruppe af stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, er der ikke indgivet nogen anmodning om tilladelse til undtagelsesvis anvendelse i kosmetiske produkter. De pågældende stoffer bør opføres på listen over forbudte stoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 og — hvor det er relevant — udgå af listerne over stoffer, der er underlagt begrænsninger, eller tilladte stoffer i bilag III og V til forordningen. Det drejer sig blandt andet om en række borforbindelser, der på nuværende tidspunkt er opført under løbenummer 1a og 1b i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(16)

En række af de borforbindelser, der på nuværende tidspunkt er opført under løbenummer 1a og 1b i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009, samt dibutyltinhydrogenborat er klassificeret som CMR-stoffer i henhold til i kategori 1B ved forordning (EF) nr. 790/2009. Klassificeringen fandt anvendelse fra den 1. december 2010. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1223/2009 kan stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B, undtagelsesvis anvendes i kosmetiske produkter, såfremt de — efter at være blevet klassificeret som CMR-stoffer — opfylder visse betingelser. Den 22. juni 2010 afgav VKF en udtalelse (18), hvori den konkluderede, at det på visse betingelser er sikkert at anvende en række af de borforbindelser, der på nuværende tidspunkt er opført under løbenummer 1a og 1b i bilag III til nævnte forordning, i kosmetik. Da der ikke er ansøgt om en særlig anvendelse, og da det ikke er blevet fastslået, at der ikke findes passende tilgængelige alternative stoffer til de relevante anvendelser, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009, bør de pågældende borforbindelser imidlertid udgå af listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, i bilag III til nævnte forordning og tilføjes til listen over stoffer, som ikke må anvendes i kosmetiske produkter, i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009. For så vidt angår dibutyltinhydrogenborat, er der ikke ansøgt om en særlig anvendelse, og det er ikke blevet fundet sikkert af VKF. Stoffet bør derfor tilføjes til listen over stoffer som ikke må anvendes i kosmetiske produkter, i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(17)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1223/2009 kan Kommissionen, såfremt anvendelsen af stoffer i kosmetiske produkter udgør en eventuel risiko for menneskers sundhed og nødvendiggør en indsats i hele Fællesskabet, efter høring af VKF ændre bilag II-VI til forordningen. Kommissionen har hørt VKF med hensyn til sikkerheden af visse stoffer, der fra et kemisk perspektiv ligner stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1A, 1B eller 2. Det drejer sig om visse borforbindelser samt paraformaldehyd og methylenglycol.

(18)

Visse af de borforbindelser, der på nuværende tidspunkt er opført under løbenummer 1a og 1b i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009, bortset fra dem, der er omhandlet i betragtning 16, er ikke klassificeret som CMR-stoffer. Den 12. december 2013 afgav VKF en udtalelse om borater, tetraborater og octaborater (19), hvori den konkluderede, at de pågældende stoffer, ligesom andre borsyresalte eller estere, som for eksempel MEA-borat, MIPA-borat, kaliumborat, trioctyldodecylborat og zinkborat, danner borsyre i vandige opløsninger, og at de generelle begrænsninger for borsyre derfor bør gælde for hele gruppen af borater, tetraborater og octaborater. Borsyresalte er klassificeret som et CMR-stof i kategori 1B i henhold til forordning (EF) nr. 790/2009. Klassificeringen fandt anvendelse fra den 1. december 2010. I lyset af VKF's udtalelse bør hele gruppen af borater, tetraborater og octaborater, bortset fra de stoffer i gruppen, der er blevet klassificeret som CMR-stoffer, ligesom andre borsyresalte eller estere udgå af listen over stoffer, der er underlagt begrænsninger, i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 og tilføjes til listen over stoffer, som ikke må anvendes i kosmetiske produkter, i bilag II til nævnte forordning.

(19)

Stoffet paraformaldehyd er på nuværende tidspunkt opført under løbenummer 5 i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009, men det er i modsætning til formaldehyd ikke klassificeret som et CMR-stof. Stoffet methylenglycol er på nuværende tidspunkt ikke opført i bilagene til forordning (EF) nr. 1223/2009. Den 26.-27. juni 2012 vedtog VKF en udtalelse om methylenglycol (20), hvori den slog fast, at methylenglycol på forskellige betingelser hurtigt kan konverteres til formaldehyd i vandige opløsninger, og at paraformaldehyd kan depolymeriseres til formaldehyd ved opvarmning eller tørring. I lyset af VKF's udtalelse udgør anvendelsen af de pågældende stoffer i kosmetiske produkter en potentiel risiko for menneskers sundhed. Paraformaldehyd bør derfor udgå af listen over konserveringsmidler, der er tilladt i kosmetiske produkter, i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009, og paraformaldehyd og methylenglycol bør tilføjes til listen over stoffer, som ikke må anvendes i kosmetiske produkter, i bilag II til forordningen.

(20)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2019

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2017/776 af 4. maj 2017 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 116 af 5.5.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 790/2009 af 10. august 2009 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 235 af 5.9.2009, s. 1).

(5)  VKF/1344/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_077.pdf.

(6)  VKF/1360/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_053.pdf.

(7)  VKF/1408/11, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_118.pdf.

(8)  VKF/1547/15, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_170.pdf.

(9)  Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2014 af 5. juni 2014 om ændring, med henblik på introduktion af fare- og sikkerhedssætninger på kroatisk og dens tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 167 af 6.6.2014, s. 36).

(10)  VKF/1538/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf.

(11)  VKF/1345/10, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_031.pdf.

(12)  Kommissionens forordning (EU) nr. 618/2012 af 10. juli 2012 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 179 af 11.7.2012, s. 3).

(13)  VKF/1528/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_149.pdf.

(14)  VKF/1461/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_083.pdf.

(15)  Kommissionens forordning (EU) nr. 944/2013 af 2. oktober 2013 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 261 af 3.10.2013, s. 5).

(16)  VKF/1535/14, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_157.pdf.

(17)  VKF/1581/16, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_204.pdf.

(18)  VKF/1249/09, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_027.pdf.

(19)  VKF/1523/13, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_146.pdf.

(20)  VKF/1483/12, https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_097.pdf.


BILAG

1)   

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Følgende løbenumre tilføjes:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

a

b

c

d

»1385

Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid (cis-CTAC)

51229-78-8

426-020-3

1386

Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid (cis-CTAC), quaternium-15

51229-78-8

426-020-3

1387

2-Chloracetamid

79-07-2

201-174-2

1388

Octamethylcyclotetrasiloxan

556-67-2

209-136-7

1389

Dichlormethan; methylenchlorid

75-09-2

200-838-9

1390

2,2′-((3,3′,5,5′-Tetramethyl(1,1′-biphenyl)-4,4′-diyl)bis(oxymethylen))bisoxiran

85954-11-6

413-900-7

1391

Acetaldehyd; ethanal

75-07-0

200-836-8

1392

1-Cyclopropyl-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre

93107-30-3

413-760-7

1393

N-Methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon

872-50-4

212-828-1

1394

Dibortrioxid; boroxid

1303-86-2

215-125-8

1395

Borsyre [1]

Borsyre [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

1396

Borater, tetraborater, octaborater og salte og estere af borsyre, herunder:

 

 

Dinatriumoctaborat-tetrahydrat [1]

12280-03-4 [1]

234-541-0 [1]

2-Aminoethanol, monoester med borsyre [2]

10377-81-8 [2]

233-829-3 [2]

(2-Hydroxypropyl)ammoniumdihydrogenorthoborat [3]

68003-13-4 [3]

268-109-8 [3]

Kaliumborat, kaliumsalt af borsyre [4]

12712-38-8 [4]

603-184-6 [4]

Trioctyldodecylborat [5]

[5]

— [5]

Zinkborat [6]

1332-07-6 [6]

215-566-6 [6]

Natriumborat, dinatriumtetraborat, vandfrit; borsyre, natriumsalt [7]

1330-43-4 [7]

215-540-4 [7]

Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat [8],

12267-73-1 [8]

235-541-3 [8]

Orthoborsyre, natriumsalt [9],

13840-56-7 [9]

237-560-2 [9]

Dinatriumtetraboratdecahydrat; boraxdecahydrat [10]

1303-96-4 [10]

215-540-4 [10]

Dinatriumtetraboratpentahydrat; boraxpentahydrat [11]

12179-04-3 [11]

215-540-4 [11]

1397

Natriumperborat [1]

Natriumperoxometaborat; natriumperoxoborat [2]

15120-21-5 [1]

239-172-9 [1]

7632-04-4 [2]

10332-33-9 [2]

10486-00-7 [2]

231-556-4 [2]

1398

Perborsyre (H3BO2(O2)), mononatriumsalttrihydrat [1]

13517-20-9 [1]

239-172-9 [1]

Perborsyre, natriumsalt, tetrahydrat [2]

37244-98-7 [2]

234-390-0 [2]

Perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, tetrahydrat, natriumperoxoborat-hexahydrat [3]

10486-00-7 [3]

231-556-4 [3]

1399

Perborsyre, natriumsalt [1]

11138-47-9 [1]

234-390-0 [1]

Perborsyre, natriumsalt, monohydrat [2]

12040-72-1 [2]

234-390-0 [2]

Perborsyre (HBO(O2)), natriumsalt, monohydrat [3]

10332-33-9 [3]

231-556-4 [3]

1400

Dibutyltinhydrogenborat

75113-37-0

401-040-5

1401

Nikkelbis(tetrafluorborat)

14708-14-6

238-753-4

1402

Mancozeb (ISO); manganethylenbis(dithiocarbamat) (polymer), kompleks med zinksalt

8018-01-7

616-995-5

1403

Maneb (ISO); manganethylenbis(dithiocarbamat) (polymer)

12427-38-2

235-654-8

1404

Benfuracarb (ISO); ethyl-N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl-β-alaninat

82560-54-1

617-356-3

1405

O-Isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat

103122-66-3

434-350-4

1406

Chlorpropham (ISO); isopropyl-3-chlorcarbanilat

101-21-3

202-925-7

1407

O-Hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamat

109202-58-6

432-750-3

1408

Hydroxylammoniumnitrat

13465-08-2

236-691-2

1409

(4-Ethoxyphenyl)(3-(4-fluor-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilan

105024-66-6

405-020-7

1410

Phoxim (ISO); α-(diethoxyphosphinothioylimino)phenylacetonitril

14816-18-3

238-887-3

1411

Ammoniumglufosinat (ISO); ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrat

77182-82-2

278-636-5

1412

Reaktionsmasse af: dimethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat; diethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat; methylethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)phosphonat

435-960-3

1413

(4-Phenylbutyl)phosphinsyre

86552-32-1

420-450-5

1414

Reaktionsmasse af: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecandithiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecandithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecandithiol

170016-25-8

427-050-1

1415

Kaliumtitanoxid (K2Ti6O13)

12056-51-8

432-240-0

1416

Cobaltdi(acetat)

71-48-7

200-755-8

1417

Cobaltdinitrat

10141-05-6

233-402-1

1418

Cobaltcarbonat

513-79-1

208-169-4

1419

Nikkeldichlorid

7718-54-9

231-743-0

1420

Nikkeldinitrat [1]

13138-45-9 [1]

236-068-5 [1]

Salpetersyre, nikkelsalt [2]

14216-75-2 [2]

238-076-4 [2]

1421

Nikkelsten

69012-50-6

273-749-6

1422

Mudder og slam, kobberraffineringselektrolyse-, renset for kobber, nikkelsulfat

92129-57-2

295-859-3

1423

Mudder og slam, kobberraffineringselektrolyse-, renset for kobber

94551-87-8

305-433-1

1424

Nikkeldiperchlorat; perchlorsyre, nikkel(II)salt

13637-71-3

237-124-1

1425

Nikkeldikaliumbis(sulfat) [1]

13842-46-1 [1]

237-563-9 [1]

Diammoniumnikkelbis(sulfat) [2]

15699-18-0 [2]

239-793-2 [2]

1426

Nikkelbis(sulfamidat); nikkelsulfamat

13770-89-3

237-396-1

1427

Nikkelbis(tetrafluorborat)

14708-14-6

238-753-4

1428

Nikkeldiformat [1]

3349-06-2 [1]

222-101-0 [1]

Myresyre, nikkelsalt [2]

15843-02-4 [2]

239-946-6 [2]

Myresyre, kobbernikkkelsalt [3]

68134-59-8 [3]

268-755-0 [3]

1429

Nikkeldi(acetat) [1]

373-02-4 [1]

206-761-7 [1]

Nikkelacetat [2]

14998-37-9 [2]

239-086-1 [2]

1430

Nikkeldibenzoat

553-71-9

209-046-8

1431

Nikkelbis(4-cyclohexylbutyrat)

3906-55-6

223-463-2

1432

Nikkel(II)stearat; nikkel(II)octadecanoat

2223-95-2

218-744-1

1433

Nikkeldilactat

16039-61-5

1434

Nikkel(II)octanoat

4995-91-9

225-656-7

1435

Nikkeldifluorid [1]

10028-18-9 [1]

233-071-3 [1]

Nikkeldibromid [2]

13462-88-9 [2]

236-665-0 [2]

Nikkeldiiodid [3]

13462-90-3 [3]

236-666-6 [3]

Nikkelkaliumfluorid [4]

11132-10-8 [4]

— [4]

1436

Nikkelhexafluorsilicat

26043-11-8

247-430-7

1437

Nikkelselenat

15060-62-5

239-125-2

1438

Nikkelhydrogenphosphat [1]

14332-34-4 [1]

238-278-2 [1]

Nikkelbis(dihydrogenphosphat) [2]

18718-11-1 [2]

242-522-3 [2]

Trinikkelbis(orthophosphat) [3]

10381-36-9 [3]

233-844-5 [3]

Dinikkeldiphosphat [4]

14448-18-1 [4]

238-426-6 [4]

Nikkelbis(phosphinat) [5]

14507-36-9 [5]

238-511-8 [5]

Nikkelphosphinat [6]

36026-88-7 [6]

252-840-4 [6]

Phosphorsyre, calciumnikkelsalt[7]

17169-61-8 [7]

— [7]

Diphosphorsyyre, nikkel(II)salt [8]

19372-20-4 [8]

— [8]

1439

Diammoniumnikkelhexacyanoferrat

74195-78-1

1440

Nikkeldicyanid

557-19-7

209-160-8

1441

Nikkelchromat

14721-18-7

238-766-5

1442

Nikkel(II)silicat [1]

21784-78-1 [1]

244-578-4 [1]

Dinikkelorthosilicat [2]

13775-54-7 [2]

237-411-1 [2]

Nikkelsilicat (3:4) [3]

31748-25-1 [3]

250-788-7 [3]

Kiselsyre, nikkelsalt [4]

37321-15-6 [4]

253-461-7 [4]

Trihydrogenhydroxybis[orthosilicato(4-)]trinikkelat(3-) [5]

12519-85-6 [5]

235-688-3 [5]

1443

Dinikkelhexacyanoferrat

14874-78-3

238-946-3

1444

Trinikkelbis(arsenat); nikkel(II)arsenat

13477-70-8

236-771-7

1445

Nikkeloxalat [1]

547-67-1 [1]

208-933-7 [1]

Oxalsyre, nikkelsalt [2]

20543-06-0 [2]

243-867-2 [2]

1446

Nikkeltellurid

12142-88-0

235-260-6

1447

Trinikkeltetrasulfid

12137-12-1

1448

Trinikkelbis(arsenit)

74646-29-0

1449

Cobaltnikkelgrå periclas; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332 [1]

68186-89-0 [1]

269-051-6 [1]

Cobaltnikkeldioxid [2]

58591-45-0 [2]

261-346-8 [2]

Cobaltnikkeloxid [3]

12737-30-3 [3]

620-395-9 [3]

1450

Nikkeltintrioxid; nikkelstannat

12035-38-0

234-824-9

1451

Nikkeltriurandecaoxid

15780-33-3

239-876-6

1452

Nikkeldithiocyanat

13689-92-4

237-205-1

1453

Nikkeldichromat

15586-38-6

239-646-5

1454

Nikkel(II)selenit

10101-96-9

233-263-7

1455

Nikkelselenid

1314-05-2

215-216-2

1456

Kiselsyre, blynikkelsalt

68130-19-8

1457

Nikkeldiarsenid [1]

12068-61-0 [1]

235-103-1 [1]

Nikkelarsenid [2]

27016-75-7 [2]

248-169-1 [2]

1458

Nikkelbariumtitanprimulagul priderit; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900

68610-24-2

271-853-6

1459

Nikkeldichlorat [1]

67952-43-6 [1]

267-897-0 [1]

Nikkeldibromat [2]

14550-87-9 [2]

238-596-1 [2]

Ethylhydrogensulfat, nikkel(II)salt [3]

71720-48-4 [3]

275-897-7 [3]

1460

Nikkel(II)trifluoracetat [1]

16083-14-0 [1]

240-235-8 [1]

Nikkel(II)propionat [2]

3349-08-4 [2]

222-102-6 [2]

Nikkelbis(benzensulfonat) [3]

39819-65-3 [3]

254-642-3 [3]

Nikkel(II)hydrogencitrat [4]

18721-51-2 [4]

242-533-3 [4]

Citronsyre, ammoniumnikkelsalt [5]

18283-82-4 [5]

242-161-1 [5]

Citronsyre, nikkelsalt [6]

22605-92-1 [6]

245-119-0 [6]

Nikkelbis(2-ethylhexanoat) [7]

4454-16-4 [7]

224-699-9 [7]

2-Ethylhexansyre, nikkelsalt [8]

7580-31-6 [8]

231-480-1 [8]

Dimethylhexansyre, nikkelsalt [9]

93983-68-7 [9]

301-323-2 [9]

Nikkel(II)isooctanoat [10]

29317-63-3 [10]

249-555-2 [10]

Nikkelisooctanoat [11]

27637-46-3 [11]

248-585-3 [11]

Nikkelbis(isononanoat) [12]

84852-37-9 [12]

284-349-6 [12]

Nikkel(II)neononanoat [13]

93920-10-6 [13]

300-094-6 [13]

Nikkel(II)isodecanoat [14]

85508-43-6 [14]

287-468-1 [14]

Nikkel(II)neodecanoat [15]

85508-44-7 [15]

287-469-7 [15]

Neodecansyre, nikkelsalt [16]

51818-56-5 [16]

257-447-1 [16]

Nikkel(II)neoundecanoat [17]

93920-09-3 [17]

300-093-0 [17]

Bis(d.-gluconato-O 1,O 2)nikkel [18]

71957-07-8 [18]

276-205-6 [18]

Nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoat (1:2) [19]

52625-25-9 [19]

258-051-1 [19]

Nikkel(II)palmitat [20]

13654-40-5 [20]

237-138-8 [20]

(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel [21]

85508-45-8 [21]

287-470-2 [21]

(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel [22]

85508-46-9 [22]

287-471-8 [22]

(Isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel [23]

84852-35-7 [23]

284-347-5 [23]

2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel [24]

84852-39-1 [24]

284-351-7 [24]

2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel [25]

85135-77-9 [25]

285-698-7 [25]

(Isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel [26]

85166-19-4 [26]

285-909-2 [26]

(Isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel [27]

84852-36-8 [27]

284-348-0 [27]

(Isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel [28]

85551-28-6 [28]

287-592-6 [28]

Fedtsyrer, C6-19-forgrenede, nikkelsalte [29]

91697-41-5 [29]

294-302-1 [29]

Fedtsyrer, C8-18 og C18-umættede, nikkelsalte [30]

84776-45-4 [30]

283-972-0 [30]

2,7-Naphthalendisulfonsyre, nikkel(II)salt [31]

72319-19-8 [31]

[31]

1461

Nikkel(II)sulfit [1]

7757-95-1 [1]

231-827-7 [1]

Nikkeltellurtrioxid [2]

15851-52-2 [2]

239-967-0 [2]

Nikkeltellurtetraoxid [3]

15852-21-8 [3]

239-974-9 [3]

Molybdennikkelhydroxidoxidphosphat [4]

68130-36-9 [4]

268-585-7 [4]

1462

Nikkelborid (NiB) [1]

12007-00-0 [1]

234-493-0 [1]

Dinikkelborid [2]

12007-01-1 [2]

234-494-6 [2]

Trinikkelborid [3]

12007-02-2 [3]

234-495-1 [3]

Nikkelborid [4]

12619-90-8 [4]

235-723-2 [4]

Dinikkelsilicid [5]

12059-14-2 [5]

235-033-1 [5]

Nikkeldisilicid [6]

12201-89-7 [6]

235-379-3 [6]

Dinikkelphosphid [7]

12035-64-2 [7]

234-828-0 [7]

Nikkelborphosphid [8]

65229-23-4 [8]

— [8]

1463

Dialuminiumnikkeltetraoxid [1]

12004-35-2 [1]

234-454-8 [1]

Nikkeltitantrioxid [2]

12035-39-1 [2]

234-825-4 [2]

Nikkeltitanoxid [3]

12653-76-8 [3]

235-752-0 [3]

Nikkeldivanadiumhexaoxid [4]

52502-12-2 [4]

257-970-5 [4]

Cobaltdimolybdennikkeloctaoxid [5]

68016-03-5 [5]

268-169-5 [5]

Nikkelzirkoniumtrioxid [6]

70692-93-2 [6]

274-755-1 [6]

Molybdennikkeltetraoxid [7]

14177-55-0 [7]

238-034-5 [7]

Nikkelwolframtetraoxid [8]

14177-51-6 [8]

238-032-4 [8]

Olivin, nikkelgrøn [9]

68515-84-4 [9]

271-112-7 [9]

Lithiumnikkeldioxid [10]

12031-65-1 [10]

620-400-4 [10]

Molybdennikkeloxid [11]

12673-58-4 [11]

— [11]

1464

Cobaltlithiumnikkeloxid

442-750-5

1465

Molybdentrioxid

1313-27-5

215-204-7

1466

Dibutyltindichlorid; (DBTC)

683-18-1

211-670-0

1467

4,4′-Bis(N-carbamoyl-4-methylbenzensulfonamid)diphenylmethan

151882-81-4

418-770-5

1468

Furfurylalkohol

98-00-0

202-626-1

1469

1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexan; 4-vinylcyclohexendiepoxid

106-87-6

203-437-7

1470

6-Glycidyloxynapht-1-yloxymethyloxiran

27610-48-6

429-960-2

1471

2-(2-Aminoethylamino)ethanol; (AEEA)

111-41-1

203-867-5

1472

1,2-Diethoxyethan

629-14-1

211-076-1

1473

2,3-Epoxypropyltrimethylammoniumchlorid; glycidyltrimethylammoniumchlorid

3033-77-0

221-221-0

1474

1-(2-Amino-5-chlorphenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethandiolhydrochlorid

214353-17-0

433-580-2

1475

(E)-3-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol

82413-20-5

428-010-4

1476

4,4′-(1,3-Phenylen-bis(1-methylethyliden))bis-phenol

13595-25-0

428-970-4

1477

2-Chlor-6-fluorphenol

2040-90-6

433-890-8

1478

2-Methyl-5-tert-butylthiophenol

444-970-7

1479

2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-on

94723-86-1

425-150-8

1480

Profoxydim (ISO); 2-(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorphenoxy)propoxyimino]butyl-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-en-1-on

139001-49-3

604-105-8

1481

Tepraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chlorallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-on

149979-41-9

604-715-4

1482

Cyclisk 3-(1,2-ethandiylacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion

5571-36-8

427-230-8

1483

Androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion

15375-21-0

433-560-3

1484

Reaktionsmasse af: Ca-salicylater (forgrenet C10-14- og C18-30-alkyleret); Ca-phenater (forgrenet C10-14- og C18-30-alkyleret); Ca-phenater, svovlbehandlede (forgrenet C10-14- og C18-30-alkyleret)

415-930-6

1485

1,2-Benzendicarboxylsyre; di-C6-8-forgrenede og lineære alkylestere, C7-rige

71888-89-6

276-158-1

1486

Reaktionsmasse af: diester af 4,4′-methylenbis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] og 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonsyre (1:2); triester af 4,4′-methylenbis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] og 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonsyre (1:3)

427-140-9

1487

Diammonium-1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyphenylazo)-2,5-dimethoxy-phenylazo)-7-amino-3-naphthalensulfonat

150202-11-2

422-670-7

1488

3-Oxoandrost-4-en-17β-carboxylsyre

302-97-6

414-990-0

1489

(Z)-2-Methoxyimino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]eddikesyre

64485-90-1

431-520-1

1490

Trinatriumnitrilotriacetat

5064-31-3

225-768-6

1491

2-Ethylhexyl-2-ethylhexanoat

7425-14-1

231-057-1

1492

Diisobutylphthalat

84-69-5

201-553-2

1493

Perfluoroctansulfonsyre; heptadecafluoroctan-1-sulfonsyre [1]

1763-23-1 [1]

217-179-8 [1]

Kaliumperfluoroctansulfonat; kaliumheptadecafluoroctan-1-sulfonat [2]

2795-39-3 [2]

220-527-1 [2]

Diethanolaminperfluoroctansulfonat [3]

70225-14-8 [3]

274-460-8 [3]

Ammoniumperfluoroctansulfonat; ammoniumheptadecafluoroctansulfonat [4]

29081-56-9 [4]

249-415-0 [4]

Lithiumperfluoroctansulfonat; lithiumheptadecafluoroctansulfonat [5]

29457-72-5 [5]

249-644-6 [5]

1494

Ethyl-1-(2,4-dichlorphenyl)5-(trichlormethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxylat

103112-35-2

401-290-5

1495

1-Brom-2-methylpropylpropionat

158894-67-8

422-900-6

1496

Chlor-1-ethylcyclohexylcarbonat

99464-83-2

444-950-8

1497

6,6′-Bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[methylen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonyloxy)-6-methyl-2-phenylen]di(naphthalen-1-sulfonat)

441-550-5

1498

Trifluralin (ISO); α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidin; 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluormethylanilin; N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluormethylanilin

1582-09-8

216-428-8

1499

4-Mesyl-2-nitrotoluen

1671-49-4

430-550-0

1500

Triammonium-4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoat

221354-37-6

432-270-4

1501

Reaktionsmasse af: triammonium-6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-phosphonophenyl)azo)phenyl)azo-4-hydroxy-2-naphthalensulfonat; diammonium-3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-naphthalen-2-yl)azo)-2,5-diethoxyphenyl)azo)benzoat

163879-69-4

438-310-7

1502

N,N′-Diacetylbenzidin

613-35-4

210-338-2

1503

Cyclohexylamin

108-91-8

203-629-0

1504

Piperazin

110-85-0

203-808-3

1505

Hydroxylamin

7803-49-8

232-259-2

1506

Hydroxylammoniumchlorid; hydroxylaminhydrochlorid [1]

5470-11-1 [1]

226-798-2 [1]

Bis(hydroxylammonium)sulfat; hydroxylaminsulfat (2:1) [2]

10039-54-0 [2]

233-118-8 [2]

1507

Methylphenylendiamin; diaminotoluen

1508

Mepanipyrim; 4-methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)-2-pyrimidinamin

110235-47-7

600-951-7

1509

Hydroxylammoniumhydrogensulfat; hydroxylaminsulfat (1:1) [1]

10046-00-1 [1]

233-154-4 [1]

Hydroxylaminphosphat [2]

20845-01-6 [2]

244-077-0 [2]

Hydroxylamindihydrogenphosphat [3]

19098-16-9 [3]

242-818-2 [3]

Hydroxylamin-4-methylbenzensulfonat [4]

53933-48-5 [4]

258-872-5 [4]

1510

(3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid

3327-22-8

222-048-3

1511

Biphenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamin; diaminobenzidin

91-95-2

202-110-6

1512

Piperazinhydrochlorid [1]

6094-40-2 [1]

228-042-7 [1]

Piperazindihydrochlorid [2]

142-64-3 [2]

205-551-2 [2]

Piperazinphosphat [3]

1951-97-9 [3]

217-775-8 [3]

1513

3-(Piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazolhydrochlorid

87691-88-1

421-310-6

1514

2-Ethylphenylhydrazinhydrochlorid

19398-06-2

421-460-2

1515

(2-Chlorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchlorid

40722-80-3

429-740-6

1516

4-[(3-Chlorphenyl)(1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2-benzendiamindihydrochlorid

159939-85-2

425-030-5

1517

Chlor-N,N-dimethylformiminiumchlorid

3724-43-4

425-970-6

1518

7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-on

199327-61-2

429-400-7

1519

Reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)

220444-73-5

432-440-8

1520

3-Chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)anilin

202197-26-0

445-590-4

1521

Ethidiumbromid; 3,8-diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridiniumbromid

1239-45-8

214-984-6

1522

(R,S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanamid

144177-62-8

447-860-7

1523

3-Amino-9-ethylcarbazol; 9-ethylcarbazol-3-ylamin

132-32-1

205-057-7

1524

(6R-trans)-1-((7-ammonio-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridiniumiodid

100988-63-4

423-260-0

1525

Forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chlor-4-pyridyl)-3-phenylurinstof

68157-60-8

614-346-0

1526

Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on, dimethylpropylenurinstof

7226-23-5

230-625-6

1527

Quinolin

91-22-5

202-051-6

1528

Ketoconazol; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanon

65277-42-1

265-667-4

1529

Metconazol (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

125116-23-6

603-031-3

1530

Kalium-1-methyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat;

183196-57-8

418-260-2

1531

N,N′,N′-tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazin

26157-73-3

435-010-8

1532

Trimethylopropan-tri(3-aziridinylpropanoat) (TAZ)

52234-82-9

257-765-0

1533

4,4′-Methylendiphenyldiisocyanat; diphenylmethan-4,4′-diisocyanat [1]

101-68-8 [1]

202-966-0 [1]

2,2′-Methylendiphenyldiisocyanat; diphenylmethan-2,2′-diisocyanat [2]

2536-05-2 [2]

219-799-4 [2]

o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; diphenylmethan-2,4′-diisocyanat [3]

5873-54-1 [3]

227-534-9 [3]

Methylendiphenyldiisocyanat [4]

26447-40-5 [4]

247-714-0 [4]

1534

Cinidonethyl (ISO); ethyl-(Z)-2-chlor-3-[2-chlor-5-(cyclohex-1-en-1,2-dicarboximido)phenyl]acrylat

142891-20-1

604-318-6

1535

N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamid

84245-12-5

424-550-1

1536

Dimoxystrobin (ISO); (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamid

149961-52-4

604-712-8

1537

N,N-(Dimethylamino)thioacetamidhydrochlorid

27366-72-9

435-470-1

1538

Reaktionsmasse af: 2,2′-[(3,3′-dichlor[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutanamid], 2-[[3,3′-dichlor-4′-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo-butanamid; 2-[[3,3′-dichlor-4′-[[1[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphenyl)-3-oxo-butanamid;

 

434-330-5

1539

Mineralolie, kul, tjære og naturgas samt deres derivater dannet ved destillation og/eller andre forarbejdningsmetoder, hvis de indeholder ≥ 0,1 % w/w benzen

85536-20-5

85536-19-2

90641-12-6

90989-38-1

91995-20-9

92062-36-7

91995-61-8

101316-63-6

93821-38-6

90641-02-4

101316-62-5

90641-03-5

65996-79-4

101794-90-5

90640-87-2

84650-03-3

65996-82-9

90641-01-3

65996-87-4

90640-99-6

68391-11-7

92062-33-4

91082-52-9

68937-63-3

92062-28-7

92062-27-6

91082-53-0

91995-31-2

91995-35-6

91995-66-3

122070-79-5

122070-80-8

65996-78-3

94114-52-0

94114-53-1

94114-54-2

94114-56-4

94114-57-5

90641-11-5

8006-61-9

8030-30-6

8032-32-4

64741-41-9

64741-42-0

64741-46-4

64742-89-8

68410-05-9

68514-15-8

68606-11-1

68783-12-0

68921-08-4

101631-20-3

64741-64-6

64741-65-7

64741-66-8

64741-70-4

64741-84-0

64741-92-0

68410-71-9

68425-35-4

68527-27-5

91995-53-8

92045-49-3

92045-55-1

92045-58-4

92045-64-2

101316-67-0

64741-54-4

64741-55-5

68476-46-0

68783-09-5

91995-50-5

92045-50-6

92045-59-5

92128-94-4

101794-97-2

101896-28-0

64741-63-5

64741-68-0

68475-79-6

68476-47-1

68478-15-9

68513-03-1

68513-63-3

68514-79-4

68919-37-9

68955-35-1

85116-58-1

91995-18-5

93571-75-6

93572-29-3

93572-35-1

93572-36-2

64741-74-8

64741-83-9

67891-79-6

67891-80-9

68425-29-6

68475-70-7

68603-00-9

68603-01-0

68603-03-2

68955-29-3

92045-65-3

64742-48-9

64742-49-0

64742-73-0

68410-96-8

68410-97-9

68410-98-0

68512-78-7

85116-60-5

85116-61-6

92045-51-7

92045-52-8

92045-57-3

92045-61-9

92062-15-2

93165-55-0

93763-33-8

93763-34-9

64741-47-5

64741-48-6

64741-69-1

64741-78-2

64741-87-3

64742-15-0

64742-22-9

64742-23-0

64742-66-1

64742-83-2

64742-95-6

68131-49-7

68477-34-9

68477-50-9

68477-53-2

68477-55-4

68477-61-2

68477-89-4

68478-12-6

68478-16-0

68513-02-0

68516-20-1

68527-21-9

68527-22-0

68527-23-1

68527-26-4

68603-08-7

68606-10-0

68783-66-4

68919-39-1

68921-09-5

85116-59-2

86290-81-5

90989-42-7

91995-38-9

91995-41-4

91995-68-5

92045-53-9

92045-60-8

92045-62-0

92045-63-1

92201-97-3

93165-19-6

94114-03-1

95009-23-7

97926-43-7

98219-46-6

98219-47-7

101316-56-7

101316-66-9

101316-76-1

101795-01-1

102110-14-5

68476-50-6

68476-55-1

90989-39-2

287-502-5

287-500-4

292-636-2

292-694-9

295-281-1

295-551-9

295-323-9

309-868-8

298-725-2

292-625-2

309-867-2

292-626-8

266-013-0

309-971-8

292-609-5

283-483-2

266-016-7

292-624-7

266-021-4

292-622-6

269-929-9

295-548-2

293-766-2

273-077-3

295-543-5

295-541-4

293-767-8

295-292-1

295-295-8

295-329-1

310-170-0

310-171-6

266-012-5

302-688-0

302-689-6

302-690-1

302-692-2

302-693-8

292-635-7

232-349-1

232-443-2

232-453-7

265-041-0

265-042-6

265-046-8

265-192-2

270-077-5

271-025-4

271-727-0

272-186-3

272-931-2

309-945-6

265-066-7

265-067-2

265-068-8

265-073-5

265-086-6

265-095-5

270-088-5

270-349-3

271-267-0

295-315-5

295-430-0

295-436-3

295-440-5

295-446-8

309-871-4

265-055-7

265-056-2

270-686-6

272-185-8

295-311-3

295-431-6

295-441-0

295-794-0

309-974-4

309-987-5

265-065-1

265-070-9

270-660-4

270-687-1

270-794-3

270-993-5

271-008-1

271-058-4

272-895-8

273-271-8

285-509-8

295-279-0

297-401-8

297-458-9

297-465-7

297-466-2

265-075-6

265-085-0

267-563-4

267-565-5

270-344-6

270-658-3

271-631-9

271-632-4

271-634-5

273-266-0

295-447-3

265-150-3

265-151-9

265-178-6

270-092-7

270-093-2

270-094-8

270-988-8

285-511-9

285-512-4

295-432-1

295-433-7

295-438-4

295-443-1

295-529-9

296-942-7

297-852-0

297-853-6

265-047-3

265-048-9

265-071-4

265-079-8

265-089-2

265-115-2

265-122-0

265-123-6

265-170-2

265-187-5

265-199-0

268-618-5

270-725-7

270-735-1

270-736-7

270-738-8

270-741-4

270-771-8

270-791-7

270-795-9

270-991-4

271-138-9

271-262-3

271-263-9

271-264-4

271-266-5

271-635-0

271-726-5

272-206-0

272-896-3

272-932-8

285-510-3

289-220-8

292-698-0

295-298-4

295-302-4

295-331-2

295-434-2

295-442-6

295-444-7

295-445-2

296-028-8

296-903-4

302-639-3

305-750-5

308-261-5

308-713-1

308-714-7

309-862-5

309-870-9

309-879-8

309-976-5

310-012-0

270-690-8

270-695-5

292-695-4

1540

Mineralolie, kul, tjære og naturgas samt deres derivater dannet ved destillation og/eller andre forarbejdningsmetoder, hvis de indeholder ≥ 0.005 % w/w benzo[a]pyren

 

 

 

 

90640-85-0

92061-93-3

90640-84-9

61789-28-4

70321-79-8

122384-77-4

70321-80-1

292-606-9

295-506-3

292-605-3

263-047-8

274-565-9

310-189-4

274-566-4

1541

Mineralolie, kul, tjære og naturgas samt deres derivater dannet ved destillation og/eller andre forarbejdningsmetoder, hvis de indeholder ≥ 0,1 % w/w benzen, eller hvis de indeholder ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pyren

 

 

 

 

85029-51-2

84650-04-4

84989-09-3

91995-49-2

121620-47-1

121620-48-2

90640-90-7

90641-04-6

101896-27-9

101794-91-6

91995-48-1

90641-05-7

84989-12-8

121620-46-0

90640-81-6

90640-82-7

92061-92-2

91995-15-2

91995-16-3

91995-17-4

101316-87-4

122384-78-5

84988-93-2

90640-88-3

65996-83-0

90640-89-4

90641-06-8

65996-85-2

101316-86-3

92062-22-1

96690-55-0

84989-04-8

84989-05-9

84989-06-0

84989-03-7

84989-07-1

68477-23-6

68555-24-8

91079-47-9

92062-26-5

94114-29-1

90641-00-2

68513-87-1

70321-67-4

92062-29-8

100801-63-6

100801-65-8

100801-66-9

73665-18-6

68815-21-4

65996-86-3

65996-84-1

285-076-5

283-484-8

284-898-1

295-310-8

310-166-9

310-167-4

292-612-1

292-627-3

309-985-4

309-972-3

295-309-2

292-628-9

284-901-6

310-165-3

292-603-2

292-604-8

295-505-8

295-275-9

295-276-4

295-278-5

309-889-2

310-191-5

284-881-9

292-610-0

266-017-2

292-611-6

292-629-4

266-019-3

309-888-7

295-536-7

306-251-5

284-892-9

284-893-4

284-895-5

284-891-3

284-896-0

270-713-1

271-418-0

293-435-2

295-540-9

302-662-9

292-623-1

271-020-7

274-560-1

295-544-0

309-745-9

309-748-5

309-749-0

277-567-8

272-361-4

266-020-9

266-018-8

1542

Mineralolie, kul, tjære og naturgas samt deres derivater dannet ved destillation og/eller andre forarbejdningsmetoder, hvis de indeholder ≥ 0,1 % w/w 1,3-butadien

 

 

 

 

68607-11-4

68783-06-2

68814-67-5

68814-90-4

68911-58-0

68911-59-1

68919-01-7

68919-02-8

68919-03-9

68919-04-0

68919-07-3

68919-08-4

68919-11-9

68919-12-0

68952-79-4

68952-80-7

68955-33-9

68989-88-8

92045-15-3

92045-16-4

92045-17-5

92045-18-6

92045-19-7

92045-20-0

68131-75-9

68307-98-2

68307-99-3

68308-00-9

68308-01-0

68308-10-1

68308-03-2

68308-04-3

68308-05-4

68308-06-5

68308-07-6

68308-09-8

68308-11-2

68308-12-3

68409-99-4

68475-57-0

68475-58-1

68475-59-2

68475-60-5

68476-26-6

68476-29-9

68476-40-4

68476-42-6

68476-49-3

68476-85-7

68476-86-8

68477-33-8

68477-35-0

68477-69-0

68477-70-3

68477-71-4

68477-72-5

68308-08-7

271-750-6

272-182-1

272-338-9

272-343-6

272-775-5

272-776-0

272-873-8

272-874-3

272-875-9

272-876-4

272-880-6

272-881-1

272-884-8

272-885-3

273-173-5

273-174-0

273-269-7

273-563-5

295-397-2

295-398-8

295-399-3

295-400-7

295-401-2

295-402-8

268-629-5

269-617-2

269-618-8

269-619-3

269-620-9

269-630-3

269-623-5

269-624-0

269-625-6

269-626-1

269-627-7

269-629-8

269-631-9

269-632-4

270-071-2

270-651-5

270-652-0

270-653-6

270-654-1

270-667-2

270-670-9

270-681-9

270-682-4

270-689-2

270-704-2

270-705-8

270-724-1

270-726-2

270-750-3

270-751-9

270-752-4

270-754-5

269-628-2

1543

Tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl]phosphat

13674-87-8

237-159-2

1544

Indiumphosphid

22398-80-7

244-959-5

1545

Trixylylphosphat

25155-23-1

246-677-8

1546

Hexabromcyclododecan [1]

25637-99-4 [1]

247-148-4 [1]

1,2,5,6,9,10-Hexabromcyclododecan [2]

3194-55-6 [2]

221-695-9 [2]

1547

Tetrahydrofuran

109-99-9

203-726-8

1548

Abamectin (kombination af avermectin B1a og avermectin B1b) (ISO) [1]

71751-41-2 [1]

615-339-5 [1]

Avermectin B1a [2]

65195-55-3 [2]

265-610-3 [2]

1549

4-tert-Butylbenzoesyre

98-73-7

202-696-3

1550

Leucomalachitgrønt; N,N,N′,N′-tetramethyl-4,4′-benzylidendianilin

129-73-7

204-961-9

1551

Fuberidazol (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazol

3878-19-1

223-404-0

1552

Metazachlor (ISO); 2-chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamid

67129-08-2

266-583-0

1553

Di-tert-butylperoxid

110-05-4

203-733-6

1554

Trichlormethylstannan

993-16-8

213-608-8

1555

2-Ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]-thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat

57583-34-3

260-828-5

1556

2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat

15571-58-1

239-622-4

1557

Sulcotrion (ISO); 2-[2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexan-1,3-dion

99105-77-8

619-394-6

1558

Bifenthrin (ISO); (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl-rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

82657-04-3

617-373-6

1559

Dihexylphthalat

84-75-3

201-559-5

1560

Ammoniumpentadecafluorooctanoat

3825-26-1

223-320-4

1561

Perfluoroctansyre

335-67-1

206-397-9

1562

N-Ethyl-2-pyrrolidon; 1-ethylpyrrolidin-2-on

2687-91-4

220-250-6

1563

Proquinazid (ISO); 6-iod-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-on

189278-12-4

606-168-7

1564

Galliumarsenid

1303-00-0

215-114-8

1565

Vinylacetat

108-05-4

203-545-4

1566

Aclonifen (ISO); 2-chlor-6-nitro-3-phenoxyanilin

74070-46-5

277-704-1

1567

2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat

57583-35-4

260-829-0

1568

Dimethyltindichlorid

753-73-1

212-039-2

1569

4-Vinylcyclohexen

100-40-3

202-848-9

1570

Tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-on

87820-88-0

618-075-9

1571

Cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-on

101205-02-1

405-230-9

1572

Fluazinam (ISO); 3-chlor-N-[3-chlor-2,6-dinitro-4-(trifluormethyl)phenyl]-5-(trifluormethyl)pyridin-2-amin

79622-59-6

616-712-5

1573

Penconazol (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorphenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazol

66246-88-6

266-275-6

1574

Fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamat

72490-01-8

276-696-7

1575

Styren

100-42-5

202-851-5

1576

Tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfurylalkohol

97-99-4

202-625-6

1577

Formaldehyd

50-00-0

200-001-8

1578

Paraformaldehyd

30525-89-4

608-494-5

1579

Methandiol; methylenglycol

463-57-0

207-339-5

1580

Cymoxanil (ISO); 2-cyan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamid

57966-95-7

261-043-0

1581

Tributyltinforbindelser

1582

Tembotrion (ISO); 2-{2-chlor-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluorethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexan-1,3-dion

335104-84-2

608-879-8

1583

1,2-Benzendicarboxylsyredipentylester, forgrenet og ligekædet

68515-50-4

271-093-5

1584

Spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl-ethylcarbonat

203313-25-1

606-523-6

1585

Dodemorphacetat; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholin-4-ium-acetat

31717-87-0

250-778-2

1586

Triflusulfuron-methyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2- trifluorethoxy)-1,3,5-triazin-2- yl]carbamoyl}sulfamoyl)-3- methylbenzoat

126535-15-7

603-146-9

1587

Imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol

35554-44-0

252-615-0

1588

Dodemorph (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholin

1593-77-7

216-474-9

1589

Imidazol

288-32-4

206-019-2

1590

Lenacil (ISO); 3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidin-2,4(3H,5H)-dion

2164-08-1

218-499-0

1591

Metosulam (ISO); N-(2,6-dichlor-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

604-145-6

1592

2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-Mopholino-propan-1-on

71868-10-5

400-600-6

1593

2,3-Epoxypropylmethacrylat; glycidylmethacrylat

106-91-2

203-441-9

1594

Spiroxamin (ISO); 8-tert-butyl-1,4-dioxaspirol[4.5]-decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amin

118134-30-8

601-505-4

1595

Cyanamid; carbanonitril

420-04-2

206-992-3

1596

Cyproconazol (ISO); (2RS, 3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorphenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

94361-06-5

619-020-1

1597

Sølvzinkzeolit

130328-20-0

603-404-0

1598

Cadmiumcarbonat

513-78-0

208-168-9

1599

Cadmiumhydroxid; cadmiumdihydroxid

21041-95-2

244-168-5

1600

Cadmiumnitrat; cadmiumdinitrat

10325-94-7

233-710-6

1601

Dibutyltindilaurat; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannan

77-58-7

201-039-8

1602

Clorofen; chlorophen; 2-benzyl-4-chlorphenol

120-32-1

204-385-8

1603

Anthraquinon

84-65-1

201-549-0

1604

Nonadecafluordecansyre [1]

335-76-2 [1]

206-400-3 [1]

Ammoniumnonadecafluordecanoat [2]

3108-42-7 [2]

221-470-5 [2] [3]

Natriumnonadecafluordecanoat [3]

3830-45-3 [3]

 

1605

N,N′-Methylendimorpholin; N,N′-Methylenbismorpholin; [formaldehyd frigjort fra N,N′-Methylenebismorpholin]; [MBM]

hvis den maksimale teoretiske koncentration af formaldehyd, som kan frigives, uanset kilden, i blandingen som markedsført er ≥ 0,1 % w/w

5625-90-1

227-062-3

1606

Reaktionsprodukter af paraformaldehyd med 2-hydroxypropylamin (3:2); [formaldehyd frigjort fra 3,3′-methylenbis[5–methyloxazolidin]; [formaldehyd frigjort fra oxazolidin]; [MBO]

hvis den maksimale teoretiske koncentration af formaldehyd, som kan frigives, uanset kilden, i blandingen som markedsført er ≥ 0,1 % w/w

1607

Reaktionsprodukter af paraformaldehyd med 2-hydroxypropylamin (1:1)); [formaldehyd frigjort fra α,α,α-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol]; [HPT]

hvis den maksimale teoretiske koncentration af formaldehyd, som kan frigives, uanset kilden, i blandingen som markedsført er ≥ 0,1 % w/w

1608

Methylhydrazin

60-34-4

200-471-4

1609

Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorphenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol; α-tert-butyl-β-(4-chlorphenoxy)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol

55219-65-3

259-537-6

1610

Thiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-chlor-3-pyridyl-methyl)-1-3-thiazolidin-2-ylidenecyanamid; {(2Z)-3-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-yliden}cyanamid

111988-49-9

601-147-9

1611

Carbetamid (ISO); (R)-1-(ethylcarbamoyl)ethyl-carbanilate (2R)-1-(ethylamino)-1-oxopro-pan-2-yl-phenylcarbamat

16118-49-3

240-286-6«

b)

Løbenummer 395 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

»395

Hydroxy-8-quinolein og hydroxy-8-quinoleinsulfat

148-24-2

134-31-6

205-711-1

205-137-1«

2)   

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Løbenummer 1a, 1b, 7, 13 og 51 udgår.

b)

Løbenummer 12 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»12

Hydrogenperoxid og andre sammensætninger eller blandinger, der frigiver hydrogenperoxid, som f.eks. carbamidperoxid og zinkperoxid, og undtagen følgende stoffer i bilag II:

Nr. 1397, 1398 og 1399

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Hårprodukter

a)

12 % H2O2 (40 volumenprocent), til stede eller frigjort

 

a) f) Anvend handsker, som er egnede til formålet

a) b) c) e)

Indeholder hydrogenperoxid

Undgå kontakt med øjnene

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.

b)

Hudprodukter

b)

4 % H2O2, til stede eller frigjort

c)

Neglehærdende produkter

c)

2 % H2O2, til stede eller frigjort

d)

Mundplejeprodukter, herunder mundskylleprodukter, tandpasta og tandblegeprodukter

d)

≤ 0,1 % H2O2, til stede eller frigjort

e)

Tandblegeprodukter

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, til stede eller frigjort

e)

Må kun sælges til tandlæger. For hver brugscyklus må produkterne den første gang kun anvendes af tandlæger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF (*1), eller under en tandlæges direkte opsyn, hvis der garanteres et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Bagefter stilles produktet til rådighed for forbrugeren i resten af brugscyklen.

Må ikke anvendes til personer under 18 år.

e)

Koncentrationen af H2O2, til stede eller frigjort, angivet i %.

Må ikke anvendes til personer under 18 år.

Må kun sælges til tandlæger. For hver brugscyklus må produkterne den første gang kun anvendes af tandlæger eller under en tandlæges direkte opsyn, hvis der garanteres et tilsvarende sikkerhedsniveau.

Bagefter stilles produktet til rådighed for forbrugeren i resten af brugscyklen.

f)

Produkter til øjenvipper

f)

2 % H2O2, til stede eller frigjort

f)

Kun til erhvervsmæssig anvendelse

f)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

 

»Kun til erhvervsmæssig anvendelse.

 

Undgå kontakt med øjnene.

 

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.

 

Indeholder hydrogenperoxid«

c)

Følgende løbenumre tilføjes:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/

INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»311

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid

Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide

75980-60-8

278-355-8

Kunstige negle

5,0 %

Erhvervsmæssig anvendelse

Kun til erhvervsmæssig anvendelse

Undgå kontakt med huden

Læs brugsanvisningen omhyggeligt

312

2-Furaldehyd

Furfural

98-01-1

202-627-7

 

0,001 %«

 

 

3)   

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2 i præamblen affattes således:

»2.

Alle færdige produkter, der indeholder stoffer i dette bilag, og som frigiver formaldehyd, skal være mærket med advarslen »indeholder formaldehyd«, hvis koncentrationen af formaldehyd i det færdige produkt overstiger 0,05 %«

b)

Løbenummer 5, 31 40 og 41 udgår.

c)

Løbenummer 28 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Betingelser

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»28

Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid

Polyaminopropyl biguanide

32289-58-0,

27083-27-8,

28757-47-3,

133029-32-0

608-723-9

608-042-7

 

0,1 %

Må ikke anvendes i applikationer, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding«

 


(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).«


Top