EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0802

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/802 af 17. maj 2019 om berigtigelse af den græske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår reglerne for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære ingrediens i en fødevare (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3460

OJ L 132, 20.5.2019, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/802/oj

20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/802

af 17. maj 2019

om berigtigelse af den græske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår reglerne for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære ingrediens i en fødevare

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (1), særlig artikel 26, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den græske udgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 (2) indeholder fejl i artikel 1, stk. 1 og 2, for så vidt angår anvendelsesområdet for nævnte forordning.

(2)

Den græske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/775 af 28. maj 2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår reglerne for angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for den primære ingrediens i en fødevare (EUT L 131 af 29.5.2018, s. 8).


Top