EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0723

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/723 af 2. maj 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår den standardformular, der skal anvendes i de årsrapporter, som medlemsstaterne forelægger (EØS-relevant tekst.)

C/2019/3190

OJ L 124, 13.5.2019, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/723/oj

13.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/723

af 2. maj 2019

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår den standardformular, der skal anvendes i de årsrapporter, som medlemsstaterne forelægger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 113, stk. 2, og artikel 134, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 113, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 fastsætter, at hver medlemsstat, inden den 31. august hvert år, skal forelægge Kommissionen en årsrapport om sin offentlige kontrol, tilfælde af manglende overholdelse samt implementering af sin flerårige nationale kontrolplan. Den første af disse rapporter skal indsendes senest den 31. august 2021.

(2)

Der bør vedtages en standardformular for at sikre en ensartet udformning af medlemsstaternes årsrapporter.

(3)

Den standardformular, der skal anvendes til de af medlemsstaternes forelagte årsrapporter, bør integrere andre eksisterende standardformularer, som Kommissionen har vedtaget, til forelæggelse af de rapporter om offentlig kontrol, som de kompetente myndigheder skal forelægge Kommissionen i overensstemmelse med de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625. Dette er for at undgå gentagne indberetninger og unødvendige administrative byrder.

(4)

Det bør være obligatorisk for medlemsstaterne at udfylde standardformularen i elektronisk format, da dette vil gøre det lettere at indsamle oplysninger og data samt at undgå transkriptionsfejl.

(5)

For at skabe mulighed for avanceret kommunikation og den mest effektive brug af de oplysninger og data, som årsrapporterne indeholder, bør standardformularen foreligge i IT-informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), og medlemsstater bør indsende deres årsrapporter via IMSOC.

(6)

Standardformularen fastlægger visse oplysninger og data, som medlemsstaterne skal indberette til Kommissionen, herunder oplysninger og data om velfærden for dyr, der holdes til landbrugsformål. Kommissionens afgørelse 2006/778/EF (2) fastlægger i øjeblikket de krav, der er til indsamling af oplysninger i forbindelse med inspektion af produktionssteder, hvor der holdes visse dyr til landbrugsformål, og til indberetningen af disse oplysninger til Kommissionen. Af hensyn til sammenhængen og retssikkerheden bør afgørelse 2006/778/EF derfor ophæves og erstattes af denne forordning.

(7)

Standardformularen inkluderer også oplysninger og data om beskyttelse af dyr under transport, som medlemsstaterne skal indberette til Kommissionen. I Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/188/EU (3) er der i øjeblikket fastsat regler vedrørende årsrapporterne om kontrol af beskyttelse af dyr under transport. Af hensyn til sammenhængen og retssikkerheden bør gennemførelsesafgørelse 2013/188/EU derfor ophæves og erstattes af denne forordning.

(8)

Da forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse med virkning fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges standardformularen for de oplysninger og data, der skal inkluderes i den årsrapport, som hver medlemsstat forelægger i overensstemmelse med artikel 113, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 2

Standardformular

Medlemsstaterne skal indsende de oplysninger og data, som er omhandlet i artikel 113, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 ved hjælp af den standardformular, som er fastlagt i bilaget til nærværende forordning. Dette gøres ved at benytte den elektroniske version af standardformularen, som findes i IT-informationssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC).

Artikel 3

Ophævelse

Afgørelse 2006/778/EF og gennemførelsesafgørelse 2013/188/EU ophæves med virkning fra den 14. december 2019.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2006/778/EF af 14. november 2006 om mindstekrav til indsamling af oplysninger i forbindelse med inspektion af produktionssteder, hvor der holdes visse dyr til landbrugsformål (EUT L 314 af 15.11.2006, s. 39).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/188/EU af 18. april 2013 om årsrapporter om ikke-diskriminerende kontrol foretaget i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 111 af 23.4.2013, s. 107).


BILAG

Årsrapport forelagt af (medlemsstat) for perioden 1/1(xxxx) til 31/12/(xxxx)

DEL I

1.

Indledning

 

 

 

2.

Foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at den flerårige nationale kontrolplan fungerer effektivt, herunder håndhævelsesforanstaltninger og resultaterne af sådanne foranstaltninger

 

 

3.

Ændringer til den flerårige nationale kontrolplan

 

 

4.

Gebyrer eller afgifter

 

DEL II

1.   Fødevarer og fødevaresikkerhed, -integritet og -sundhed i alle led i produktionen, tilvirkningen og distributionen af fødevarer, herunder regler, der har til formål at sikre fair praksis i forbindelse med handel og beskytte forbrugerinteresser og -oplysning, og fremstilling og anvendelse af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

1.1

Samlet konklusion om opnået grad af overholdelse

 


1.2

Offentlig kontrol af operatører/virksomheder

Godkendte virksomheder

Antal virksomheder

Antal udførte offentlige kontroller

Virksomheder med generelle aktiviteter (kølehuse, ompaknings- og omemballeringsvirksomheder, engrosmarkeder, køle-/frysetransportskibe)

 

 

Kød af tamhovdyr

 

 

Kød af fjerkræ og lagomorfer

 

 

Kød af opdrættet vildt

 

 

Kød af vildtlevende vildt

 

 

Hakket kød, tilberedt kød, kødprodukter og maskinsepareret kød

 

 

Kødprodukter

 

 

Levende toskallede bløddyr

 

 

Fiskevarer

 

 

Colostrum, rå mælk, colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter

 

 

Æg og ægprodukter

 

 

Frølår og snegle

 

 

Afsmeltet animalsk fedt og grever

 

 

Behandlede maver, blærer og tarme

 

 

Gelatine

 

 

Kollagen

 

 

Højt forarbejdet/højt forarbejdede chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer (HRP)

 

 

Honning

 

 

Spirer

 

 

Registrerede operatører/virksomheder

Antal operatører/virksomheder

Antal udførte offentlige kontroller

Dyrkning af afgrøder

 

 

Animalsk produktion

 

 

Blandet landbrug

 

 

Jagt

 

 

Fiskeri

 

 

Akvakultur

 

 

Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

 

 

Fremstilling af vegetabilske olier og fedtstoffer

 

 

Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter

 

 

Fremstilling af bageri- og dejprodukter

 

 

Fremstilling af andre fødevarer

 

 

Fremstilling af drikkevarer

 

 

Engroshandel

 

 

Detailhandel

 

 

Transport og oplagring

 

 

Restaurationsvirksomhed

 

 

Andet

 

 

 

Antal virksomheder

Antal udførte offentlige kontroller

Virksomheder, der producerer materialer i kontakt med fødevarer

 

 


1.3

Offentlige kontroller, der forudsætter konstant eller regelmæssig tilstedeværelse af de kompetente myndigheders personale eller repræsentanter på operatørens lokaliteter

Typer af operatørlokaliteter

Antal virksomheder

Antal udførte offentlige kontroller (antal slagtekroppe eller vægt i ton)

Afvisninger

Kød af tamhovdyr — slagterier

 

 

 

Kød af fjerkræ og lagomorfer — slagterier

 

 

 

Kød af opdrættet vildt — slagterier

 

 

 

Kød af vildtlevende vildt — vildthåndteringsvirksomheder

 

 

 


1.4

Offentlige kontroller af produkter/varer efter horisontal regel og fødevarekategori

Efter horisontal regel

Efter fødevarekategori

Mikrobiologiske kriterier

Pesticider i fødevarer

Forurenende stoffer i fødevarer

Restkoncentrationer af veterinærlægemidler i fødevarer

Mærkning, ernærings- og sundhedsanprisninger

Genmodificerede organismer (GMO'er) i fødevarer

Forbedringsmidler (tilsætningsstoffer, enzymer, smagsstoffer, hjælpestoffer)

Bestråling

Forurening med/migration af materialer i kontakt med fødevarer

Andet

1.

Mejeriprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mejerialternativer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fedtstoffer og olier samt fedt- og olieemulsioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Konsumis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Frugt og grøntsager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Sukkervarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Korn og kornprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bagværk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Fersk kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamhovdyr*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjerkræ og lagomorfer*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrættet vildt*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vildtlevende vildt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakket kød*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilberedt kød*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinsepareret kød*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Kødprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede maver, blærer og tarme*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelatine, kollagen og HRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Fisk og fiskevarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levende toskallede bløddyr*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskevarer*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Æg og ægprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Sukker, sirup, honning og sødestoffer til bordbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Salt, krydderier, supper, saucer, salater og proteinprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Fødevarer bestemt til særlig ernæring som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Drikkevarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke-alkoholholdige drikkevarer*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholholdige drikkevarer, også tilsvarende drikkevarer uden alkohol eller med lavt alkoholindhold*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Spiseklare snacks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Desserter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1, 3 og 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Kosttilskud som defineret i artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (2), undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Forarbejdede fødevarer, der ikke er omfattet af kategori 1-17, undtagen fødevarer til spædbørn og småbørn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Andet — fødevarer, der ikke er omfattet af kategori 1-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer i kontakt med fødevarer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.5

Kommentarfelt*

 

 


1.6

Manglende overholdelse

Aktioner/foranstaltninger

Operatørers/virksomheders manglende overholdelse

Administrative

Retslige

 

Konstateret under udførelse af offentlige kontroller

Samlet antal kontrollerede operatører/virksomheder*

Antal kontrollerede operatører/virksomheder, hvor der blev konstateret manglende overholdelse*

Godkendte virksomheder

 

 

 

 

 

Virksomheder med generelle aktiviteter (kølehuse, ompaknings- og omemballeringsvirksomheder, engrosmarkeder, køle-/frysetransportskibe)

 

 

 

 

 

Kød af tamhovdyr

 

 

 

 

Kød af fjerkræ og lagomorfer

 

 

 

 

Kød af opdrættet vildt

 

 

 

 

Kød af vildtlevende vildt

 

 

 

 

Hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød

 

 

 

 

Kødprodukter

 

 

 

 

Levende toskallede bløddyr

 

 

 

 

Fiskevarer

 

 

 

 

Colostrum, rå mælk, colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter

 

 

 

 

Æg og ægprodukter

 

 

 

 

Frølår og snegle

 

 

 

 

Afsmeltet animalsk fedt og grever

 

 

 

 

Behandlede maver, blærer og tarme

 

 

 

 

Gelatine

 

 

 

 

Kollagen

 

 

 

 

HRP

 

 

 

 

Honning

 

 

 

 

Spirer

 

 

 

 

Registrerede operatører/virksomheder

 

 

 

 

 

Dyrkning af afgrøder

 

 

 

 

 

Animalsk produktion

 

 

 

 

Blandet landbrug

 

 

 

 

Jagt

 

 

 

 

Fiskeri

 

 

 

 

Akvakultur

 

 

 

 

Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

 

 

 

 

Fremstilling af vegetabilske olier og fedtstoffer

 

 

 

 

Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter

 

 

 

 

Fremstilling af bageri- og dejprodukter

 

 

 

 

Fremstilling af andre fødevarer

 

 

 

 

Fremstilling af drikkevarer

 

 

 

 

Engroshandel

 

 

 

 

Detailhandel

 

 

 

 

Transport og oplagring

 

 

 

 

Restaurationsvirksomhed

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomheder, der producerer materialer i kontakt med fødevarer

 

 

 

 

 

Manglende overholdelse af fødevarer

Aktioner/foranstaltninger

 

Manglende overholdelse konstateret under udførelse af offentlige kontroller

Administrative

Retslige

Mikrobiologiske kriterier

Pesticider i fødevarer

Forurenende stoffer i fødevarer

Restkoncentrationer af veterinærlægemidler i fødevarer

Mærkning, ernærings- og sundhedsanprisninger

Forbedringsmidler (tilsætningsstoffer, enzymer, smagsstoffer, hjælpestoffer)

Andet

1.

Mejeriprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mejerialternativer

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fedtstoffer og olier samt fedt- og olieemulsioner

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Konsumis

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Frugt og grøntsager

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Sukkervarer

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Korn og kornprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bagværk

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Fersk kød

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamhovdyr*

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjerkræ og lagomorfer*

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrættet vildt*

 

 

 

 

 

 

 

 

Vildtlevende vildt

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakket kød*

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilberedt kød*

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinsepareret kød*

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Kødprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede maver, blærer og tarme*

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelatine, kollagen og HRP

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Fisk og fiskevarer

 

 

 

 

 

 

 

 

Levende toskallede bløddyr*

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskevarer*

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Æg og ægprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Sukker, sirup, honning og sødestoffer til bordbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Salt, krydderier, supper, saucer, salater og proteinprodukter

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Fødevarer bestemt til særlig ernæring som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Drikkevarer

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke-alkoholholdige drikkevarer*

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholholdige drikkevarer, også tilsvarende drikkevarer uden alkohol eller med lavt alkoholindhold*

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Spiseklare snacks

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Desserter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1, 3 og 4

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Kosttilskud som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 2002/46/EF, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Forarbejdede fødevarer, der ikke er omfattet af kategori 1-17, undtagen fødevarer til spædbørn og småbørn

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Andet — fødevarer, der ikke er omfattet af kategori 1-21

 

 

 

 

 

 

 

 

Manglende overholdelse vedrørende horisontale regler

Aktioner/foranstaltninger

 

Manglende overholdelse konstateret under udførelse af offentlige kontroller

Administrative

Retslige

GMO'er i fødevarer:

 

Ikkegodkendte GMO'er

 

 

 

Mærkning af GMO'er

 

 

Bestråling

 

 

 

Nye fødevarer

 

 

 

Materialer i kontakt med fødevarer

 

 

 

Svigagtig eller vildledende adfærd

 


1.7

Kommentarfelt*

 

 

*

Medlemsstater kan selv vælge, om de vil udfylde tekstfelterne eller cellerne markeret med en asterisk (*)

2.   Udsætning i miljøet af GMO'er med henblik på fødevare- og foderproduktion

2.1

Samlet konklusion om opnået grad af overholdelse

 

 


2.2

Offentlige kontroller

 

Antal udførte offentlige kontroller

Kommerciel dyrkning af GMO'er med henblik på fødevare- og foderproduktion (del C i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (3))

 

Forsøgsudsætninger af GMO'er i forbindelse med fødevarer og foder (del B i direktiv 2001/18/EF)

 

Frø og vegetativt formeringsmateriale med henblik på fødevare- og foderproduktion

 


2.3

Kommentarfelt*

 

 


2.4

Manglende overholdelse

Aktioner/foranstaltninger

 

Konstateret under udførelse af offentlige kontroller

Samlet antal kontrollerede operatører*

Antal kontrollerede operatører, hvor der blev konstateret manglende overholdelse*

Administrative

Retslige

1.

Kommerciel dyrkning af GMO'er med henblik på fødevare- og foderproduktion

 

 

 

 

 

2.

Forsøgsudsætninger af GMO'er i forbindelse med fødevarer og foder

 

 

 

 

3.

Frø og vegetativt formeringsmateriale med henblik på fødevare- og foderproduktion

 

 

 

 

3.1

Ikkegodkendte GMO'er i frø og vegetativt formeringsmateriale

 

 

 

 

3.2

Mærkning af GMO'er i frø og vegetativt formeringsmateriale

 

 

 

 

Svigagtig eller vildledende adfærd

 


2.5

Kommentarfelt*

 

 

*

Medlemsstater kan selv vælge, om de vil udfylde tekstfelterne eller cellerne markeret med en asterisk (*).

3.   Foder og fodersikkerhed i ethvert led i produktionen, tilvirkningen og distributionen af foder og anvendelse af foder, herunder regler, der har til formål at sikre fair praksis i forbindelse med handel og beskytte forbrugersundhed, -interesser og -oplysning

3.1

Samlet konklusion om opnået grad af overholdelse

 

 


3.2

Offentlige kontroller

Efter virksomheder

Antal virksomheder

Antal udførte offentlige kontroller

Virksomheder, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 (4)

 

 

Primærproducenter, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 183/2005*

 

 

Virksomheder, der er registreret i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 183/2005, med undtagelse af primærproduktion

 

 

Primærproducenter, der er registreret i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 183/2005, og som overholder bestemmelserne i bilag I til nævnte forordning*

 

 

Operatører (landmænd), der bruger foder

 

 

Operatører, der fremstiller og/eller handler med foderlægemidler

 

 

Efter horisontal regel

Antal udførte offentlige kontroller

Mærkning af foder

 

Sporbarhed af foder

 

Fodertilsætningsstoffer (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (5))

 

Uønskede stoffer i foder (artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (6))

 

Forbudte materialer i foder (bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 (7))

 

Foderlægemidler (Rådets direktiv 90/167/EØF (8))

 

Pesticider i foder

 

GMO'er i foder

 


3.3

Kommentarfelt*

 

 


3.4

Manglende overholdelse

Aktioner/foranstaltninger

Efter virksomheder

Konstateret under udførelse af offentlige kontroller

Samlet antal kontrollerede virksomheder*

Antal kontrollerede virksomheder, hvor der blev konstateret manglende overholdelse*

Administrative

Retslige

Virksomheder, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 183/2005

 

 

 

 

 

Primærproducenter, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 183/2005*

 

 

 

 

Virksomheder, der er registreret i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 183/2005, med undtagelse af primærproduktion

 

 

 

 

Primærproducenter, der er registreret i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 183/2005, og som overholder bestemmelserne i bilag I til nævnte forordning*

 

 

 

 

Operatører (landmænd), der bruger foder

 

 

 

 

Operatører, der fremstiller og/eller handler med foderlægemidler

 

 

 

 

Efter horisontal regel

Antal konstaterede tilfælde af manglende overholdelse

Administrative

Retslige

Produkters manglende overholdelse:

Mærkning/sporbarhed af foder, der markedsføres/skal markedsføres

 

 

 

Produkters manglende overholdelse:

Sikkerhed af foder, der markedsføres/skal markedsføres

 

 

Fodertilsætningsstoffer (forordning (EF) nr. 1831/2003)

 

 

Uønskede stoffer i foder (artikel 2 i direktiv 2002/32/EF)

 

 

Forbudte materialer i foder (bilag III til forordning (EF) nr. 767/2009)

 

 

Foderlægemidler (Rådets direktiv 90/167/EØF)

 

 

Pesticider i foder

 

 

Ikkegodkendte GMO'er i foder

 

 

Mærkning af GMO'er i foder

 

 

Svigagtig eller vildledende adfærd

 


3.5

Kommentarfelt*

 

 

*

Medlemsstater kan selv vælge, om de vil udfylde tekstfelterne eller cellerne markeret med en asterisk (*).

4.   Dyresundhedskrav

4.1

Samlet konklusion om opnået grad af overholdelse

 

 


4.2

Offentlige kontroller

 

Antal bedrifter/virksomheder

Antal udførte offentlige kontroller

Antal registrerede dyr

Antal kontrollerede dyr

Identifikation og registrering af kvæg

 

 

(ved begyndelsen af rapporteringsperioden eller anden national referencedato til brug i dyrestatistikker)

 

 

Identifikation og registrering af får og geder

 

 

(ved begyndelsen af rapporteringsperioden eller anden national referencedato til brug i dyrestatistikker)

 

 

Godkendte samlesteder (kvæg, får, geder, svin, dyr af hestefamilien)

 

 

 

Godkendte handlende (kvæg, får, geder, svin)

 

 

Kontrolsteder (Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 (9))

 

 

Godkendte organer, institutter og centre (Rådets direktiv 92/65/EØF (10))

 

 

Virksomheder godkendt til EU-handel med fjerkræ og rugeæg

 

 

Karantænefaciliteter for fugle

 

 

Godkendte akvakulturvirksomheder:

 

 

Godkendte akvakulturvirksomheder for fisk*

 

 

Godkendte akvakulturvirksomheder for levende toskallede bløddyr*

 

 

Godkendte akvakulturvirksomheder for krebsdyr*

 

 

Godkendte forarbejdningsvirksomheder for akvakulturdyr

 

 

Sædopsamlingsstationer:

 

 

Kvæg*

 

 

Svin*

 

 

Får/geder*

 

 

Dyr af hestefamilien*

 

 

Sædbanker:

 

 

Kvæg*

 

 

Får/geder*

 

 

Dyr af hestefamilien*

 

 

Embryoopsamlingshold/embryoproduktionshold:

 

 

Kvæg*

 

 

Svin*

 

 

Får/geder*

 

 

Dyr af hestefamilien*

 

 


4.3

Kommentarfelt*

 

 


4.4

Manglende overholdelse

Aktioner/foranstaltninger

 

Antal bedrifter/virksomheder med manglende overholdelse

Administrative

Retslige

Begrænsning af flytningen af individuelle dyr

Begrænsning af flytningen af alle dyr

Destruktion af dyr

Identifikation og registrering af kvæg

 

 

 

Angrebne dyr

Angrebne bedrifter

Angrebne dyr

Angrebne bedrifter

Angrebne dyr

Angrebne bedrifter

 

 

 

 

 

 

Identifikation og registrering af får og geder

 

 

 

Godkendte samlesteder (kvæg, får, geder, svin, dyr af hestefamilien)

 

 

Godkendte handlende (kvæg, får, geder, svin)

 

 

Kontrolsteder (forordning (EF) nr. 1255/97)

 

 

Godkendte organer, institutter og centre (direktiv 92/65/EØF)

 

 

Virksomheder godkendt til EU-handel med fjerkræ og rugeæg

 

 

Karantænefaciliteter for fugle

 

 

Godkendte akvakulturvirksomheder:

 

 

Godkendte akvakulturvirksomheder for fisk*

 

 

Godkendte akvakulturvirksomheder for levende toskallede bløddyr*

 

 

Godkendte akvakulturvirksomheder for krebsdyr*

 

 

Godkendte forarbejdningsvirksomheder for akvakulturdyr

 

 

Sædopsamlingsstationer:

 

 

Kvæg*

 

 

Svin*

 

 

Får/geder*

 

 

Dyr af hestefamilien*

 

 

Sædbanker:

 

 

Kvæg*

 

 

Får/geder*

 

 

Dyr af hestefamilien*

 

 

Embryoopsamlingshold/embryoproduktionshold:

 

 

Kvæg*

 

 

Svin*

 

 

Får/geder*

 

 

Dyr af hestefamilien*

 

 

Svigagtig eller vildledende adfærd

 


4.5

Kommentarfelt*

 

 

*

Medlemsstater kan selv vælge, om de vil udfylde tekstfelterne eller cellerne markeret med en asterisk (*).

5.   Forebyggelse og minimering af risici for menneskers og dyrs sundhed ved animalske biprodukter og afledte produkter

5.1

Samlet konklusion om opnået grad af overholdelse

 

 


5.2

Offentlige kontroller

Efter virksomhed/anlæg

Antal virksomheder/anlæg

Antal udførte offentlige kontroller

Virksomheder eller anlæg, der er godkendt i henhold til artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (11)

 

 

Virksomheder eller anlæg, der er registreret i overensstemmelse med artikel 23 i forordning (EF) nr. 1069/2009

 

 

Efter horisontal regel

Antal udførte offentlige kontroller

Mærkning og sporbarhed af animalske biprodukter/afledte produkter

 


5.3

Kommentarfelt*

 

 


5.4

Manglende overholdelse

Aktioner/foranstaltninger

Efter virksomheder/anlæg

Konstateret under udførelse af offentlige kontroller

Samlet antal kontrollerede virksomheder/anlæg*

Antal kontrollerede virksomheder/anlæg, hvor der blev konstateret manglende overholdelse*

Administrative

Retslige

Virksomheder eller anlæg, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009

 

 

 

 

 

Virksomheder eller anlæg, der er registreret i overensstemmelse med artikel 23 i forordning (EF) nr. 1069/2009

 

 

 

 

Efter horisontal regel

Antal konstaterede tilfælde af manglende overholdelse

Administrative

Retslige

Produkters manglende overholdelse: mærkning og sporbarhed af animalske biprodukter/afledte produkter:

 

 

 

Kategori 1 og 2*

 

 

Kategori 3*

 

 

Produkters manglende overholdelse: sikkerhed i forbindelse med animalske biprodukter/afledte produkter:

 

 

Kategori 1 og 2*

 

 

Kategori 3*

 

 

Svigagtig eller vildledende adfærd

 


5.5

Kommentarfelt*

 

 

*

Medlemsstater kan selv vælge, om de vil udfylde tekstfelterne eller cellerne markeret med en asterisk (*).

6.   Dyrevelfærdskrav

6.1

Samlet konklusion om opnået grad af overholdelse

 

 


6.2

Dyrevelfærd på bedrifter (Rådets direktiv 98/58/EF  (12) )

Dyr, der holdes til landbrugsformål

(dyrekategori)

Antal produktionssteder

Antal udførte offentlige kontroller

Manglende overholdelse

Aktioner/foranstaltninger

Samlet antal kontrollerede produktionssteder*

Antal kontrollerede produktionssteder, hvor der blev konstateret manglende overholdelse*

Administrative

Retslige

Svin (som defineret i Rådets direktiv 2008/120/EF (13))

 

 

 

 

 

 

Æglæggende høner (som defineret i Rådets direktiv 1999/74/EF (14))

 

 

 

 

 

Kyllinger (som defineret i Rådets direktiv 2007/43/EF (15))

 

 

 

 

 

Kalve (som defineret i Rådets direktiv 2008/119/EF (16))

 

 

 

 

 

Andet (specificér)

 

 

 

 

 


6.3

Analyse og handlingsplan for dyrevelfærd på bedrifter

 

 


6.4

Dyrevelfærd under transport (Rådets forordning (EF) nr. 1/2005  (17) )

Beskyttelse af dyr under transport

(efter art)

Antal udførte offentlige kontroller

Antal og kategori af manglende overholdelse

Aktioner/foranstaltninger

1.

Dyrenes egnethed

2.

Transportpraksis, pladsforhold, ståhøjde

3.

Transportmiddel

4.

Vand, foder, forsendelses- og hviletid

5.

Dokumenter

6.

Andet

Administrative

Retslige

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

 

Får/geder

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 


6.5

Analyse og handlingsplan for dyrevelfærd under transport

 

 


6.6

Dyrevelfærd på aflivningstidspunktet (Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009  (18) )

 

 


6.7

Kommentarfelt*

 

 

*

Medlemsstater kan selv vælge, om de vil udfylde tekstfelterne eller cellerne markeret med en asterisk (*).

7.   Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere

7.1

Samlet konklusion om opnået grad af overholdelse

 

 


7.2

Offentlige kontroller

 

Antal operatører

Antal udførte offentlige kontroller

Operatører med tilladelse til at udstede plantepas

 

 

Operatører med tilladelse til at foretage mærkning (emballagemateriale af træ, træ eller andre objekter)

 

 


7.3

Kommentarfelt*

 

 


7.4

Manglende overholdelse

Aktioner/foranstaltninger

 

Konstateret under udførelse af offentlige kontroller

Samlet antal kontrollerede operatører*

Antal kontrollerede operatører, hvor der blev konstateret manglende overholdelse*

Administrative

Retslige

Operatører med tilladelse til at udstede plantepas

 

 

 

 

 

Operatører med tilladelse til at foretage mærkning (emballagemateriale af træ, træ eller andre objekter)

 

 

 

 

 

Svigagtig eller vildledende adfærd

 


7.5

Kommentarfelt*

 

 

*

Medlemsstater kan selv vælge, om de vil udfylde tekstfelterne eller cellerne markeret med en asterisk (*).

8.   Krav til markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og bæredygtig brug af pesticider, undtagen pesticidudbringningsudstyr

8.1

Samlet konklusion om opnået grad af overholdelse

 

 


8.2

Offentlige kontroller

Af markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler (PPP'er)

Antal operatører

Antal udførte offentlige kontroller

Indgangssteder

 

 

Producenter/formulatorer

 

 

Emballerings-/omemballerings-/omettikeringsvirksomheder

 

 

Distributører/grossister/detailhandlere — PPP'er til erhvervsmæssig og/eller privat brug

 

 

Opbevaringsdepoter/transportoperatører/logistikvirksomheder

 

 

Indehaver af godkendelsen/tilladelsen til parallelhandel

 

 

Andet

 

 

Af anvendelse af PPP'er og bæredygtig brug af pesticider

Antal operatører

Antal udførte offentlige kontroller

Brugere i landbruget

 

 

Ansøgere under EU's grundbetalingsordning eller landdistriktsudviklingsordninger, som er genstand for krydsoverensstemmelseskontroller*

 

 

Brugere i landbruget, som ikke er genstand for krydsoverensstemmelseskontroller*

 

 

Andre erhvervsmæssige brugere

 

 

Industriel brug, som for eksempel jernbaner, veje*

 

 

Frøbehandlingsoperatører*

 

 

Kontrahenter/tjenesteydere i forbindelse med sprøjtning*

 

 

Skovbrug*

 

 

Ikke-landbrugsmæssige områder (golfbaner/andre offentlige områder)*

 

 

Andet

 

 


8.3

Kommentarfelt*

 

 


8.4

Manglende overholdelse

Aktioner/foranstaltninger

Af markedsføring af PPP'er

Konstateret under udførelse af offentlige kontroller

Samlet antal kontrollerede operatører*

Antal kontrollerede operatører, hvor der blev konstateret manglende overholdelse*

Administrative

Retslige

Indgangssteder

 

 

 

 

 

Producenter/formulatorer

 

 

 

 

Emballerings-/omemballerings-/omettikeringsvirksomheder

 

 

 

 

Distributører/grossister/detailhandlere — PPP'er til erhvervsmæssig og/eller privat brug

 

 

 

 

Opbevaringsdepoter/transportoperatører/logistikvirksomheder

 

 

 

 

Indehaver af godkendelsen/tilladelsen til parallelhandel

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Af anvendelse af PPP'er og bæredygtig brug af pesticider

Konstateret under udførelse af offentlige kontroller

Samlet antal kontrollerede operatører*

Antal kontrollerede operatører, hvor der blev konstateret manglende overholdelse*

Administrative

Retslige

Brugere i landbruget

 

 

 

 

 

Ansøgere under EU's grundbetalingsordning eller landdistriktsudviklingsordninger, som er genstand for krydsoverensstemmelseskontroller*

 

 

 

 

Brugere i landbruget, som ikke er genstand for krydsoverensstemmelseskontroller*

 

 

 

 

Andre erhvervsmæssige brugere

 

 

 

 

Industriel brug, som for eksempel jernbaner, veje*

 

 

 

 

Frøbehandlingsoperatører*

 

 

 

 

Kontrahenter/tjenesteydere i forbindelse med sprøjtning*

 

 

 

 

Skovbrug*

 

 

 

 

Ikke-landbrugsmæssige områder (golfbaner/andre offentlige områder)*

 

 

 

 

Andet

 

 

 

 

Svigagtig eller vildledende adfærd

 


8.5

Kommentarfelt*

 

 

*

Medlemsstater kan selv vælge, om de vil udfylde tekstfelterne eller cellerne markeret med en asterisk (*).

9.   Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

9.1

Samlet konklusion om opnået grad af overholdelse

 

 

 

I overensstemmelse med artikel 92f i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (19) (sammenholdt med den første sammenligningstabel i bilag V til forordning (EU) 2017/625) skal medlemsstaterne sikre, at deres flerårige nationale kontrolplan, som omhandles i artikel 109, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, omfatter tilsynet med den udførte kontrol af den økologiske produktion i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 889/2008, og at de sørger for at inddrage specifikke data om dette tilsyn, i det følgende benævnt »økologiske data«, i den årsrapport, der er omhandlet i artikel 113, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625. De økologiske data skal omfatte de emner, som er anført i bilag XIIIb til forordning (EF) nr. 889/2008. De økologiske data skal baseres på oplysninger om de kontroller, som kontrolorganerne og/eller kontrolmyndighederne har gennemført, og på revision foretaget af den kompetente myndighed. Dataene skal fremlægges i overensstemmelse med de respektive skabeloner, som findes i bilag XIIIb og bilag XIIIc til forordning (EF) nr. 889/2008.

 

9.3

Kommentarfelt*

 

*

Medlemsstater kan selv vælge, om de vil udfylde tekstfelterne eller cellerne markeret med en asterisk (*).

10.   Anvendelse af og mærkning i forbindelse med beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter

10.1

Samlet konklusion om opnået grad af overholdelse

 

 


10.2

Offentlige kontroller

 

Antal udførte offentlige kontroller

Før markedsføring

 

Konventionelt marked

 

E-handel

 


10.3

Kommentarfelt*

 

 


10.4

Manglende overholdelse

Aktioner/foranstaltninger

 

Konstateret under udførelse af offentlige kontroller

Samlet antal kontrollerede operatører*

Antal kontrollerede operatører, hvor der blev konstateret manglende overholdelse*

Administrative

Retslige

Før markedsføring

 

 

 

 

 

Konventionelt marked

 

 

 

 

E-handel

 

 

 

 

Svigagtig eller vildledende adfærd

 


10.5

Kommentarfelt*

 

 

*

Medlemsstater kan selv vælge, om de vil udfylde tekstfelterne eller cellerne markeret med en asterisk (*).

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51)

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foder (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).

(8)  Rådets direktiv 90/167/EØF af 26. marts 1990 om fastsættelse af betingelserne for tilberedning, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler i Fællesskabet (EFT L 92 af 7.4.1990, s. 42).

(9)  Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for kontrolsteder og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i bilaget til direktiv 91/628/EØF (EFT L 174 af 2.7.1997, s. 1).

(10)  Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(12)  Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål (EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23).

(13)  Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (EUT L 47 af 18.2.2009, s. 5).

(14)  Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner (EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53).

(15)  Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger (EUT L 182 af 12.7.2007, s. 19).

(16)  Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (EUT L 10 af 15.1.2009, s. 7).

(17)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1).

(18)  Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (EUT L 303 af 18.11.2009, s. 1).

(19)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).


Top